Hotărârea nr. 391/2018

391/17.07.2018 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Dezvoltare zonă mixtă: comerţ, servicii, funcţiuni administrative şi locuire colectiva în regim de înălţime S+P+6E+Er", Str. Bujorilor, nr. 160, Timişoara
Hotararea Consiliului Local 391/17.07.2018
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Dezvoltare zonă mixtă: comerţ, servicii, funcţiuni administrative şi locuire colectiva în regim de înălţime S+P+6E+Er", Str. Bujorilor, nr. 160, Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. UR2018-0005843, UR2018-010383/28.06.2018 privind oportunitatea proiectului de hotarare, a Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. UR2018-0005843, UR2018-010383/28.06.2018 - al Direcţiei Urbanism şi Dezvoltare Urbană din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 04.07.2018 - Anexa la Raportul de specialitate nr. UR2018-0005843, UR2018-010383/28.06.2018 ;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi al Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată şi modificată;
Având în vedere prevederile art. 25 alin. (1) şi Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, modificată;
Având în vedere prevederile Ordinului nr. 2701/2010 pentru aprobarea metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 183/08.05.2017 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 140/19.04.2011 privind aprobarea "Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului";
Având în vedere Avizul de oportunitate nr. 35/21.09.2017, Avizul Arhitectului Sef nr. 11/29.03.2018, respectiv Decizia Etapei de încadrare nr. 18 din 01.03.2018 a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Timiş prin care anunţă ca planul nu necesită evaluare de mediu şi se adoptă fără aviz de mediu;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c) şi alin. (5) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Planul Urbanistic Zonal "Dezvoltare zonă mixtă: comerţ, servicii, funcţiuni administrative şi locuire colectiva în regim de înălţime S+P+6E+Er", Str. Bujorilor, nr. 160, Timişoara, avand ca beneficiar pe S.C. BEGA MINERALE INDUSTRIALE S.A., întocmit conform Proiectului nr. 45/2017, realizat de S.C. 903 STUDIOARH S.R.L.D, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Se stabilesc condiţiile de construire astfel:
Pentru UTR 1
- Regimul de înălţime de maxim = S+P+6E+Er, sub rezerva dotării în mod obligatoriu a clădirii cu lift, Hmax = 32,00 m; acces auto conform Avizului Comisiei de Circulaţie nr. DT2017-002757/31.08.2017, realizarea locurilor de parcare exclusiv pe parcela deţinută de beneficiari, POTmax= 70%, CUTmax= 2,8. Spatii verzi amenajate minim 20,00 % - conform Deciziei de încadrare nr. 18/01.03.2018 a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Timiş - suprafaţa de spaţii verzi va fi amenajată şi întreţinută.
Pentru UTR 2
- Regimul de înălţime de maxim = S+P+6E+Er, sub rezerva dotării în mod obligatoriu a clădirii cu lift, Hmax = 30,00 m; acces auto conform Avizului Comisiei de Circulaţie nr. nr. DT2017-002757/31.08,2017, realizarea locurilor de parcare exclusiv pe parcela deţinută de beneficiari, POTmax= 50%, CUTmax= 2,8. Spatii verzi amenajate minim 20,00 % - conform Deciziei de încadrare nr. 18/01.03.2018 a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Timiş - suprafaţa de spaţii verzi va fi amenajată şi întreţinută.
Pentru UTR 3
- Regimul de înălţime = S+P+4E, sub rezerva dotării în mod obligatoriu a clădirii cu lift, acces auto conform Avizului Comisiei de Circulaţie nr. nr. DT2017-002757/31.08,2017, realizarea locurilor de parcare exclusiv pe parcela deţinută de beneficiari, POTmax= 70%, CUTmax= 2,5. Spatii verzi amenajate minim 20,00 % - conform Deciziei de încadrare nr. 18/01.03.2018 a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Timiş - suprafaţa de spaţii verzi va fi amenajată şi întreţinută.


Art.3: Prezentul Plan Urbanistic Zonal "Dezvoltare zonă mixtă: comerţ, servicii, funcţiuni administrative şi locuire colectiva în regim de înălţime S+P+6E+Er", Str. Bujorilor, nr. 160, Timişoara, se va integra în prevederile Planului Urbanistic General Timişoara şi va avea valabilitate de 3 ani, perioadă în care pot fi demarate investiţiile prevăzute în documentaţie.
Terenul reglementat situat in strada Bujorilor nr. 160, Timisoara, în suprafaţă totală de 65.670 mp, este inscris in CF nr. 406302 Timisoara, nr. cad. 406302 (CF vechi nr. 6278/ Chisoda nr. top 655/3/2/1; 655/4/2/1; 656-657/2/1; 573/a/1/1/16/1/1/2; 655/2/1; 659/a/1/1; 659/b/2/1/1), în suprafaţă de 64.698 mp, respectiv in CF nr. 405825 -Timisoara, nr. cad. 405825 (CF vechi nr. 6278/- Chisoda nr. top. 655/3/2/1; 655/4/2/1; 656-657/2/1; 573/a/1/1/16/1/1/2; 655/2/1; 659/a/1/1; 659/b/2/1/3), în suprafaţă de 972 mp, proprietar fiind S.C. BEGA MINERALE INDUSTRIALE S.A.

Art. 4: Autorizaţiile de construire se vor emite doar după realizarea în prealabil a operaţiunilor reglementate prin documentaţia de urbanism cu privire la obligativitatea asigurării acceselor din domeniul public conform Proiectului nr. 45/2017, planşa nr. 45A08 - ,,Proprietatea asupra terenurilor" şi asigurarea tuturor utilităţilor necesare investiţiei în conformitate cu Planul de acţiune asumat.

Art. 5: După aprobare prin hotărârea consiliului local a documentaţiei PUZ şi RLU aferent, hotărârea însoţită de documentaţie va fi transmisă către oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară, în vederea notării în cartea funciară a faptului că imobilul face obiectul respectivelor reglementări urbanistice, în conformitate cu art. 29, alin. 2^1) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 6: Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal "Dezvoltare zonă mixtă: comerţ, servicii, funcţiuni administrative şi locuire colectiva în regim de înălţime S+P+6E+Er" Strada Bujorilor nr. 160, Timişoara şi a Regulamentului Local de Urbanism.

Art. 7: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 8: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Urbanism şi Dezvoltare Urbană;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Direcţiei Comunicare-Relaţionare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Beneficiarului BEGA MINERALE INDUSTRIALE S.A.;
- Proiectantului S.C. 903 STUDIOARH S.R.L.D;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
IMRE FARKAS
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

35.00

35.00

S=2.100MP

®

S=2.100MP

■s /   /   /

/ ~7  7


CIRCULAȚII - RETEA DRUMURI

7.680,00mp

REȚEA ALIMENTARE CU APA

460,00ml

RETEA CANALIZARE - SISTEM CENTRALIZAT

460,00ml

RETEA ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICA

460,00ml

RETEA ALIMENTARE CU GAZ

460,00ml


TIPURI DE PROPRIETATE ASUPRA TERENURILOR

TEREN PROPRIETATE PRIVATA

65.670,00mp

CIRCULATIA TERENURILOR

TERENURI AFLATE IN DOMENIUL PRIVAT

57.990,00mp

TERENURI CE SE INTENTIONEAZA A FI TRECUT IN DOMENIUL PUBLIC

7.680,00mp

TOTAL

65.670,00mp


PROIECTANT SPECIALITATE

S.C. 903 STUDIOARH S.R.L.

CUI34925451 J35/20215 TEL.:+40742026535

Sef proiect:

Arh.Lucian Stancu

Proiectat:

Arh.Lucian Stancu

Desenat:

Arh.Emilian Cojocaru

Verificat:

Arh.Lucian StancuSUPRAFAȚA TEREN

SITUAȚIA EXISTENTA mp

SITUAȚIA PROPUSA

mp

Szi- subzona industrie Clădiri

platforme, parcari, alei spati verzi amenajate

64.698,00

11.242 (17,37%)

53.456 (82,63%) 0 (0,00%)

UTR 1- Subzona mixta comerț, servicii, funcțiuni administrative și birouri

SzM- subzona mixta comerț, servicii, funcțiuni administrative și birouri clădiri

platforme, parcari

SzV-spatii verzi amenajate în cadrul pa rcelei

17.639.mp      27,27%

17.639 mp 100.00%

12_347mp [70%)

1.764mp [10%)|

3.528mp (20%)

UTR 2- Subzona mixta comerț, servicii și locuire colectiva

Szc- subzona cai de comunicație ruti era

SzL- subzona mixta comerț, servicii, și locuire colectiva

clădiri

platforme, parcari. alei, locuri de joaca SzV- subzona spatii verzi amenajate spatii verzi amenajate în cadrul parcelei spatii verzi independete

47.059mp      72,73%

7.680,00   16.31%

35.634,00  75.72%

17.743 mp

10.645 mp

10.843mp 23.04%

7.098 mp [65,47%)

3.745mp(34,53%

UTR 3- Subzona locuire colectiva existența (CF nr.405825)

clădiri

platforme, parcari, alei locuri de joaca spatii verzi amenajate în cadrul parcelei

972,00

486mp [50%)

486mp [50%)

972mp         1,49%

486mp (50%)

291 mp (30%)

195mp (20%)

TOTAL

65.670,00

33.480mp     100,00%


----------------7

z 1.50   |

u 1.50

C------------7

1,1.00 J, 1.00 |z

6.00

iz 1.00 iz 1.00 u 1.50

1.50


PROIECTANT SPECIALITATE

S.C. 903 STUDIOARH S.R.L.

CUI34925451 J35/20215 TEL.:+40742026535

colectiva in regim de inaltime S+P+6E+Er

Beneficiar: SC BEGA MINERALE INDUSTRIALE SA

45/ 2017

Sef proiect:

Arh.Lucian Stancu

Scara:

1:1.000

Adresa proiect:

Str. Bujorilor nr.160, Timisoara, jud. Timis

Faza:

Proiectat:

Arh.Lucian Stancu

P.U.Z.

Desenat:

Arh.Emilian Cojocaru

Data: ian. 2018

Denumire plansa:

Reglementari urbanistice

Nr. plansa:

45A06

Verificat:

Arh.Lucian Stancun i

W

bl

--------ITZ

T

l_°  10

^TT--‘—

__


u

St


\                   ”’qco''««...          n

ȚWe~A~n

LH-H

r~i

I-lA-I                         .

m

poo

li-J—’n

LJ—0

X_ln                         -

li i i°Ei

h°_________

Itp

RZZ

ZZH?

J , a

q l_tLi


Specialist RUR

Arh.Anca Anghelescu

PROIECTAN

CU36

PROIECTANT

CUI

T GENERAL:

S.C. TB DEZVOLTARE SER 838289 J35/3351/2016 tel.:

SPECIALITATE

S.C. 903 STUDIOARH S 34925451 J35/20215 TEL.:+4

V S.R.L.

+40756060299

R.L.

0742026535

Denumire proiect:

P.U.Z." Dezvoltare zona mixta: comert, servicii, functiuni administrative, si locuire colectiva in regim de inaltime S+P+6E+Er

Beneficiar: SC BEGA MINERALE INDUSTRIALE SA

Nr. proiect:

45/ 2017

Sef proiect:

Arh.Lucian Stancu

Scara:

1:1.000

Adresa proiect:

Str. Bujorilor nr.160, Timisoara, jud. Timis

Faza:

P.U.Z.

Proiectat:

Arh.Lucian Stancu

Desenat:

Arh.Emilian Cojocaru

Data:

ian. 2018

Denumire plansa: Principii urbanizare zona

Nr. plansa:

45A05

Verificat:

Arh.Lucian Stancu'---

fD n

o P

]D

BM 1

sn

m

•Q

Df


1—

~|     ] 0Ț~

-o

c

1____p[

n


Sef proiect:

Arh.Lucian Stancu

Proiectat:

Arh.Lucian Stancu

Desenat:

ing. Doru Munteanu

Verificat:

Arh.Lucian Stancunit

\


—oc

J

P

O

c r

□ D°

o LJ n 1 1

r-

-                  D

r

t Q

n


i

1

II

STR. MARTIR PETRU HATEGANUCSTR. COMARNIC)

STR. COMARNIC

/I '             IL

ii iiSef proiect:

Arh.Lucian Stancu

Proiectat:

Arh.Lucian Stancu

Desenat:

ing. Doru Munteanu

Verificat:

Arh.Lucian Stancu'---

fD n

o P

]D

B


1

1

1

1

STR. MARTIR PETRU HATEGANUCSTR. COMARNIC)

STR. COMARNIC

•        J □    J U L


Sef proiect:

Arh.Lucian Stancu

Proiectat:

Arh.Lucian Stancu

Desenat:

ing. Doru Munteanu

Verificat:

Arh.Lucian StancuPROIECTANT:

S.C. 903 STUDIOARH S.R.L.

CUI34925451 J35/20215 tel.:+40742026535, fax.+40356-818544


Sef proiect:

Arh.Lucian Stancu

Proiectat:

Arh.Lucian Stancu

Desenat:

Arh. Vasile Stanga

Verificat:

Arh.Lucian Stancu

Data: iunie 2017


Scara:

1:1.000

Denumire proiect:

P.U.Z." Dezvoltare zona mixta: comert, servicii, functiuni administrative, si locuire colectiva in regim de inaltime S+P+8E

Beneficiar: SC BEGA MINERALE INDUSTRIALE SA

Nr. proiect:

45/ 2017

Adresa proiect:

Str. Bujorilor nr.160, Timisoara, jud. Timis

Faza:

P.U.Z.

Denumire plansa: Incadrare.

PUG in vigoare.PUG aflat in lucru

Nr. plansa:

45A01
Sef proiect:

Arh.Lucian Stancu

Proiectat:

Arh.Lucian Stancu

Desenat:

Arh. Vasile Stanga

Verificat:

Arh.Lucian Stancu


REGULAMENT LOCAL DE URBANISM

PLAN URBANISTIC ZONAL”DEZVOLTARE ZONA MIXTA: COMERT, SERVICII, FUNCȚIUNI ADMINISTRATIVE ȘI LOCUIRE COLECTIVA ÎN REGIM DE ÎNĂLȚIME S+P+6E+ER” Proiect nr. 45/2017

1. GENERALITĂȚI

 • 1.1. Introducere, rolul R.L.U.

Regulamentul Local de Urbanism (R.L.U.) este o documentație cu caracter de reglementare prin care se detaliază sub forma unor norme tehnice și juridice modul de realizare a construcțiilor și prevederi referitoare la modul de utilizare a terenurilor pe întregul perimetru al zonei studiate. Regulamentul Local de Urbanism este parte integrantă a prezentului Plan Urbanistic Zonal (PUZ) „ DEZVOLTARE ZONA MIXTA: COMERT, SERVICII, FUNCTIUNI ADMINISTRATIVE ȘI LOCUIRE ÎN REGIM DE ÎNĂLȚIME S+P+6E+Er, TIMISOARA, STRADA BUJORILOR NR.160 și constituie un ansamblu de norme și reglementări obligatorii pentru administrația publică locală care stau la baza emiterii actelor de autoritate publică locală (certificate de urbanism respectiv autorizații de construire) pentru realizarea construcțiilor în zona studiată.

Regulamentul Local de Urbanism (R.L.U.) are o dublă utilitate:

 • -  stabilește reguli proprii zonei pentru care a fost elaborat, în domeniul urbanismului, în acord cu principiile de dezvoltare durabilă (configurația parcelelor, natura proprietății, amplasarea și conformarea construcțiilor și amenajărilor aferente) precum și condițiile de ocupare și utilizare a terenului);

 • -  precizează caracterul definitiv al zonei (în acord cu prevederile Planului Urbanistic General și Regulamentul General de Urbanism) și impune condițiile și restricțiile necesare respectării acestor prevederi. Regulamentul Local de Urbanism se elaborează odată cu Planul Urbanistic Zonal.

 • 1.2. Cadrul legal de elaborare a Regulamentului Local de Urbanism

Regulamentul Local de Urbanism se elaborează în conformitate cu:

 • -  Ghidul privind metodologia de elaborare și conținutul cadru al Planului urbanistic Zonal - indicativ GM - 010 -2000 aprobat cu Ordinul MLPAT nr.176/N/16.08.2000;

 • -  Legea nr. 350/2001 privind Amenajarea Teritoriului și Urbanismul, modificată și completată;

 • -  Legea nr.453/2001 pentru modificarea și completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții și unele măsuri pentru realizarea locuințelor;

 • -  Regulamentul General de Urbanism aprobat prin H.G. nr.525/1996 republicat;

 • -  Ghid privind elaborarea și aprobarea Regulamentelor locale de urbanism -indicativ GM - 007 - 2000, aprobat prin ordinul M.L.P.A.T. nr. 21/N/2000;

 • -  Ordinul Ministrului Sănătății nr.536/1997 pentru aprobarea normelor de igienă a recomandărilor privind modul de viață al populației;

 • -  Hotărârea C.J. Timiș nr.87/14.12.2004 pentru aprobarea reglementărilor urbanistice și indicatorilor teritoriali obligatorii privind dezvoltările urbane din extravilanele orașelor și comunelor din județul Timiș;

 • -  Hotărârea C.J. Timiș nr.115/27.11.2008 privind aprobarea reglementărilor și indicatorilor urbanistici pentru dezvoltarea zonelor cu potențial de edificare urbană din județul Timiș;și are la bază prevederile cuprinse în studiile și documentațiile de urbanism avizate și aprobate care au tangență cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal, respectiv:

 • -  Planul de Amenajarea T eritoriului Județean Timiș - P.A.T.J. Timiș aprobat, întocmit de S.C. “IPROTIM” S.A. (proiect nr.41146/010/1996);

 • -  H.C.L. nr.43/2011 privind condițiile de desfășurare a activităților de comerț stradal - terase sezoniere pe raza municipiului Timișoara.

 • -   și are la bază prevederile cuprinse în studiile și documentațiile de urbanism avizate și aprobate care au tangență cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal, respectiv:

 • -  P.U.G. al Municipiului Timișoara, aprobat prin HCL 157/2002 (prelungit prin HCL nr.105/27.03.2012);

 • -  Etapa 2 PUG - Concept general de dezvoltare urbana ( Masterplan ) 2012

- Etapa 3 PUG - în curs de aprobare

 • 1.3. Aprobarea Regulamentului Local de urbanism

Regulamentul Local de Urbanism anexă la Planul Urbanistic Zonal DEZVOLTARE ZONA MIXTA: COMERT, SERVICII, FUNCTIUNI ADMINISTRATIVE ȘI LOCUIRE ÎN REGIM DE ÎNĂLȚIME S+P+6E+Er, TIMISOARA, STRADA BUJORILOR NR.160 se aprobă prin Hotărâre a Consiliului Local Timisoara, pe baza avizelor și acordurilor prevăzute de lege și devine act de autoritate publică al Administrației Publice Locale.

 • 1.4. Domeniul de aplicare a Regulamentului Local de Urbanism

Domeniul de aplicare al prezentului Regulament Local de Urbanism se referă la proiectarea și realizarea tuturor construcțiilor ce vor fi amplasate pe suprafața de teren intravilan în teritoriul administrativ al municipiului Timișoara, jud. Timiș, având o suprafață totală de 65.670 mp, situată in StradaBujorilor, nr.160, identificată prin CF nr.406302, 405825 Timișoara, proprietar S.C. BEGA MINERALE INDUSTRIALE S.A

Regulamentul Local de Urbanism se aplică în proiectarea și realizarea tuturor construcțiilor și amenajărilor amplasate pe terenul care face obiectul P.U.Z.

Zonificarea funcțională propusă prin P.U.Z. va asigura compatibilitatea dintre destinația construcțiilor și funcțiunea dominantă a zonei și este prezentată în planșa

“Reglementări urbanistice”. Pe baza acestei zonificări s-au stabilit condițiile de amplasare și conformare a construcțiilor.

 • 2. PRECIZĂRI, DETALIERI ȘI EXEMPLIFICĂRI PRIVIND UTILIZAREA REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM LA ELABORAREA REGULAMENTUULUI LOCAL ȘI LA AUTORIZAREA EXECUTĂRII CONSTRUCȚIILOR

REGULI DE BAZĂ PRIVIND MODUL DE OCUPARE AL TERENURILOR

 • 2.1. REGULI CU PRIVIRE LA PĂSTRAREA INTEGRITĂȚII MEDIULUI ȘI PROTEJAREA PATRIMONIULUI NATURAL ȘI CONSTRUIT

  • 2.1.1. Terenuri agricole din intravilan

IN ZONA STUDIATA EXISTA TERENURI AVAND CAEGORIA DE FOLOSINTA DRUM SI CURTI CONSTRUCTII

 • ■ Autorizarea executării construcțiilor pe terenurile agricole din intravilan este permisă pentru toate tipurile de construcții și amenajări cuprinse în prezentul regulament, cu respectarea condițiilor impuse de lege.

De asemenea, autorizarea prevăzută la alin. (1) se face cu respectarea normelor stabilite de consiliile locale pentru ocuparea rațională a terenurilor și pentru realizarea următoarelor obiective: valorificarea terenurilor din zonele echipate cu rețele tehnico-edilitare, amplasarea construcțiilor, amenajărilor și lucrărilor tehnico-edilitare aferente acestora în ansambluri compacte.

 • 2.1.2. Resursele subsolului

 • ■ În cazul identificării de zone cu resurse pe teritoriul ce face obiectul prezentului P.U.Z., modalitatea exploatării acestora va face obiectul unui studiu de impact aprobat conform legii.

 • 2.1.3. Resursele de apă

 • ■ Autorizarea executării lucrărilor pentru construcțiile premise în acest Regulament este permisă numai cu avizul autorităților de gospodărire a apelor, după caz și cu asigurarea măsurilor de apărare a construcțiilor respective împotriva inundațiilor, a măsurilor de prevenire a deteriorării calității apelor de suprafață și subterane, de respectarea zonelor de protecție față de lucrările de gospodărire și de captare a apelor (dacă e cazul).

 • 2.1.4. Zonele cu valoare peisagistică și zonele naturale protejate

 • ■  Amplasamentul studiat nu afecteaza în nici un fel ari naturale protejate.

 • ■  Consiliul Județean Timiș va identifica și va delimita, în funcție de particularitățile specifice, zonele naturale de interes local ce necesită protecție pentru valoarea lor peisagistică și va stabili condițiile de autorizare a executării construcțiilor, având în vedere păstrarea calității mediului natural și a echilibrului ecologic.

 • ■  În zonă nu există elemente cu valoare peisagistică sau zone naturale protejate.

 • 2.1.6. Zonele construite protejate

 • ■ Autorizarea executării construcțiilor în zonele care cuprind valori de patrimoniu cultural construit, de interes local, declarate și delimitate prin Hotărâre a Consiliului Județean Timiș, se face cu avizul serviciilor publice descentralizate din județul Timiș, subordonate Ministerului Culturii și Cultelor și Patrimoniului național și al Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului.

in zona studiată nu există clădiri monument istoric sau cu valoare de patrimoniu

 • 2.2. REGULI CU PRIVIRE LA SIGURANȚA CONSTRUCȚIILOR ȘI LA APĂRAREA INTERESULUI PUBLIC

  • 2.2.1. Siguranța în construcții

 • ■ Autorizarea construcțiilor de orice fel se va putea face numai în condițiile respectării prevederilor legale privind siguranța în construcții între care se amintesc următoarele considerente ca prioritare, fără ca enumerarea să fie limitativă:

 • - Legea nr. 50/1991 cu modificările ulterioare privind autorizarea executării lucrărilor de construcții inclusiv Normele metodologice pentru aplicare în vigoare la data eliberării Autorizației de Construire;

 • - Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții;

 • - H.G.R. nr. 264/1994 privind aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcții;

 • - H.G.R. nr. 925/1995 privind Regulamentul de verificare și expertizare tehnică a proiectelor, a execuției lucrărilor și construcțiilor, inclusiv instrucțiunile de aplicare aprobate prin ord. M.L.P.A.T. nr. 77/N/1996.

 • ■ Proiectele care însoțesc cererea pentru autorizarea unor lucrări de construcții vor cuprinde toate elementele necesare în care să fie specificate măsurile luate pentru asigurarea condițiilor de siguranță privind realizarea și exploatarea construcțiilor.

 • 2.2.2. Expunerea la riscuri naturale

 • ■ Construcțiile și amenajările propuse prin prezentul proiect, se pot amplasa pe terenuri pe care au fost luate măsuri de prevenire a riscurilor naturale (efectele excesului de umiditate, drenarea apelor pluviale, etc.)

 • 2.2.3. Expunerea la riscuri tehnologice

 • ■ Unitățile de construcțiile și amenajările propuse prin prezenta documentație, se pot amplasa în zone neexpuse la riscuri tehnologice (zone expuse: culoarele și zonele de protecție ale rețelelor electrice LEA 220 kV, LEA 110 kV, LEA 20 kV, a posturilor de transformare, a conductelor de transport gaz, a stațiilor de reglare-măsurare etc.);

 • 2.2.4. Construcții cu funcțiuni generatoare de riscuri tehnologice

 • ■ Autorizarea executării construcțiilor care, prin dimensiunile și destinația lor, pot genera riscuri tehnologice, se face numai pe baza unui studiu de impact, elaborat și aprobat conform prevederilor legale.

 • ■ Lista categoriilor de construcții generatoare de riscuri tehnologice este cuprinsă în Ordinul Ministerului Industriei și Comerțului nr.1587/12.09.1997.

 • 2.2.5. Asigurarea echipării edilitare

 • ■ Autorizarea executării construcțiilor care, prin dimensiunile și destinația lor presupun cheltuieli de echipare edilitară ce depășesc posibilitățile financiare și tehnice ale administrației publice locale ori ale investitorilor interesați sau care nu beneficiază de fonduri de la bugetul de stat este interzisă.

 • ■ Autorizarea executării construcțiilor poate fi condiționată de obligația efectuării, în parte sau total, a lucrărilor de echipare edilitară aferente, de către investitorii interesați.

 • 2.2.6. Asigurarea compatibilității funcțiunilor

 • ■ Autorizarea executării construcțiilor se face cu condiția asigurării compatibilității dintre destinația construcției și funcțiunea dominantă a zonei.

 • 2.2.7. Lucrări de utilitate publică

■ Autorizarea executării altor construcții pe terenuri care au fost rezervate în prezentul Plan Urbanistic Zonal pentru realizarea de lucrări de utilitate publică, este interzisă.

3. UTILIZARE FUNCȚIONALĂ

 • 3.1. DOMENIUL DE APLICARE

Zona care face obiectul Planului Urbanistic Zonal este situată în intravilanul localității Timișoara și are o suprafața totala de 65.670 mp. Suprafața mare a zonei studiate precum diversitatea funcțiunilor propuse a condus la propunerea a trei Unități Teritoriale de Referință.

UTR 1     - SUBZONĂ MIXTA COMERT SERVICII, FUNCȚIUNI

ADMINISTRATIVE SI BIROURI

U.T.R. 2 - SUBZONA MIXTA COMERT, SERVICII SI LOCUIRE COLECTIVA U.T.R. 3 - SUBZONA LOCUIRE COLECTIVA EXISTENTA, IN REGIM DE INALTIME P+4E EXISTENTA

Prevederile prezentului Regulament de Urbanism se aplica UTR 3 -SUBZONA LOCUIRE COLECTIVA EXISTENTA, IN REGIM DE INALTIME P+4E EXISTENTA

SUBZONA MIXTA COMERT, SERVICII SI LOCUIRE COLECTIVA , are următoarele subzone funcționale:

SzL - subzona locuire colectiva colectiva

subzonă mixta cu caracer de servicii, comert, functiuni administrative și locuire colectiva destinată cladirilor care sa adaposteasca functiuni mixte cu caracter administrativ comerical, servicii si locuire colectiva in regim de înălțime S+P+6E+Er

Szv- subzonă pentru spatii verzi amenajate

Szc - subzona cai de comunicație rutieră

3.2. UTILIZĂRI PERMISE

SzL -subzona locuire colectiva

Se permit amplasarea următoare

or funcțiuni pentru SzL - locuire colectiva

 • ■  locuire

 • ■  cladiri de locuit cu parter commercial

 • ■  împrejmuiri

Szv- subzonă pentru spatii verzi amenajate

Se permite amplasarea următoarelor funcțiuni pentru Szv - subzonă pentru spații verzi amenajate:

 • ■  spații verzi amenajate

 • ■  spații verzi și plantate cu rol decorativ și de protecție, plantații de protecție;

 • ■  căi de comunicație - acces carosabil și pietonal la parcele;

 • ■  mobilier urban specific, amenajări peisajere de orice fel; terenuri de sport si spatii de joc pentru copii;

 • ■  construcții provizorii chioșcuri, pergole, gradene

 • ■  construcții pentru echiparea tehnico-edilitară a zonei, subterane sau terane de mici dimensiuni cum ar fi stații de pompare, rezervoare, posturi de transformare, bazine de retenție, firide telecomunicații, etc.;

Szc - subzona cai de comunicație rutieră

Se permite amplasarea următoarelor construcții (functiuni) pentru zona Szc -subzonă căi de comunicație rutieră:

 • ■  căi de comunicație (construire, modernizare, lărgire), trotuare, alei pentru cicliști, spații verzi de aliniament plantate, echipare edilitară, lucrări pentru protecția împotriva poluării vizuale și fonice (parapeți de protecție, plantații de protecție);

 • ■  amenajarea de locuri de parcare de-a lungul căilor de acces cu condiția ca acestea să nu perturbe desfășurarea traficului sau accesul la vreo parcelă din drumul public.

 • ■  construcții pentru echiparea tehnico-edilitară a zonei, subterane sau terane.

3.3 UTILIZĂRI PERMISE CU CONDIȚII

Profil funcțional admis cu condiționări pentru SzL - subzona mixta comert servicii, functiuni administrative si locuire colectiva

 • ■  Activități de tip tertiar ale locatarilor desfasurate in interiorul locuintelor, fara ca acest fapt sa implice o conversie functionala, servicii profesionale sau manufacturiere cu urmatoarele conditii:

 • ■  să se desfășoare în apartamentul în cauză în paralel cu funcțiunea de locuire

suprafața utilă ocupată de acestea să nu depășească 50 mp

 • ■  să implice maximum 5 persoane

 • ■  să aibă acces public limitat (ocazional)

 • ■  să nu producă poluare fonică, chimică sau vizuală

 • ■  activitatea (inclusiv depozitarea) să se desfășoare numai în interiorul locuinței

 • ■  Alimentatie publica cu urmatoarele conditii

 • ■  evacuarea aerului uzat să se facă peste nivelul golurilor de geam al ultimului nivel locuit

 • ■  atât accesul publicului, cât și accesele de serviciu (pentru aprovizionare / evacuarea deșeurilor etc) să se facă direct din spațiul public și să fie separate de accesele locuințelor.

 • ■  Instalații exterioare (de climatizare, de încălzire, pompe de căldură etc) cu condiția ca în funcționare acestea să producă un nivel de zgomot care să fie inaudibil la nivelul ferestrelor vecinilor

 • 3.4. INTERDICȚII TEMPORARE

Zonele afectate de rețele (electrice, gaze, telefonie, fibră optică) sunt supuse interdicției temporare de construire până la implementarea soluțiilor de deviere a acestora pe lângă căile majore de circulație, prin grija operatorului de rețea sau a proprietarului terenului ( dacă e cazul).

Necesitatea realizării în zonă a unor lucrări de utilitate publică, impune ca eventualele dezmembrări și parcelări să nu se facă fără asigurarea condițiilor de rezervare a suprafețelor de teren necesare realizării acceselor pietonale și carosabile.

 • 3.5. INTERDICȚII PERMANENTE (DEFINITIVE)

Profil funcțional interzis de ocupare a terenului pentru UTR 3- SUBZONA LOCUIRE COLECTIVA EXISTENTA, IN REGIM DE INALTIME P+4E EXISTENTA

 • ■  Activități / servicii de tip industrial sau cvasiindustrial, poluante de orice natură, cu risc tehnologic sau incomode prin traficul generat.

 • ■  Depozitare en gros.

 • ■  Depozitare de materiale refolosibile.

 • ■  Comerț en gros.

 • ■  Comerț en detail în clădiri independente de tip supermarket, hypermarket (big box), mall cu suprafata mai mare de 2.500 mp etc.

 • ■  Comerț și alimentație publică practicate prin vitrine / ferestre.

 • ■  Garaje în clădiri provizorii sau permanente independente amplasate în interiorul parcelelor.

 • ■  Elemente terane independente ale infrastructurii tehnico-edilitare dispuse pe spațiul public.

 • ■  Locuire de tip individual.

 • ■  Constructii provizorii de orice natură.

 • ■  Instalații / utilaje exterioare, montate pe fațada dinspre spațiul public a imobilelor.

 • ■  antrepozite;

 • ■  stații de întreținere auto

 • ■  ferme agro - zootehnice, abatoare;

 • ■  depozite de deșeuri

 • ■   spălătorii chimice

 • ■   clădiri provizorii de orice natură

 • ■  activități/surse producătoare de perturbații în funcționarea mijloacelor de navigație aeriană (acționări electrice de forță, sudură electrică etc.)

 • ■  lansare de focuri de artificii, înălțare de baloane sau aeromodele etc.;

Profil funcțional interzis de ocupare și utilizare a terenului pentru Szv- subzonă pentru spații verzi amenajate:

 • ■  sunt interzise orice alt tip de construcții decât cele enumerate la funcțiuni permise;

 • ■  panouri mari publicitare în spațiile verzi de aliniament sau parcuri;

Profil funcțional interzis de ocupare și utilizare a terenului pentru Szc- subzonă căi de comunicație rutieră:

■ sunt interzise construcțiile care prin amplasare, configurație sau exploatare împiedică buna desfășurare, organizare și dirijare a traficului de pe drumuri și prezintă riscuri de accidente.

 • 3.6. LUCRĂRI DE UTILITATE PUBLICĂ

Autorizarea executării lucrărilor si echipamentelor de utilitate publică se poate face pe parcelele rezervate pentru spații verzi, cu conditia să nu aducă prejudicii aspectului arhitectural al construcțiilor sau zonei înconjurătoare.

Autorizarea executării lucrărilor de utilitate publică se face pe baza documentațiilor de urbanism aprobate conform legii.

Lucrările de utilitate publică se execută pe terenuri aflate în proprietatea persoanelor fizice ori juridice, cu schimbarea funcțiunii și afectarea valorii terenurilor, necesitând instituirea unor servituți de utilitate publică.

Delimitarea terenurilor necesare se stabilește prin documentațiile tehnice și studiile de fezabilitate, iar autorizarea executării lucrărilor de utilitate publică se face pe baza documentațiilor de urbanism sau de amenajare a teritoriului, aprobate conform legii.

4. CONDIȚII DE AMPLASARE ȘI CONFORMARE A CONSTRUCȚIILOR

 • 4.1. REGULI DE AMPLASARE ȘI RETRAGERI MINIME OBLIGATORII

  • 4.1.1. Orientarea față de punctele cardinale

 • ■ Amplasarea clădirilor se va face cu respectarea reglementărilor în ceea ce privește însorirea conform normelor și recomandărilor cuprinse în Regulamentul General de Urbanism aprobat cu HG 525/1996 și Ordinului Ministrului Sănătății privind normele de igienă nr.536/1997.

 • ■ Se recomandă ca toate clădirile în care se desfășoară o activitate zilnică (administrativă, comercială) să aibă asigurată iluminarea naturală a spațiilor conexe zonei de agrement cât și a celor pentru public.

 • ■ Amplasarea construcțiilor se va face cu asigurarea condițiilor de respectare a duratei minime zilnice de însorire de 1 oră și 1 oră și potrivit Ordinului Ministrului Sănătății nr.536/1997 pentru aprobarea normelor de igienă și recomandărilor privind modul de viață al populației.

 • 4.1.2. Amplasarea față de aliniament

Potrivit prevederilor Regulamentului General de Urbanism aprobat prin HG nr.525/1996 republicat, prin aliniament se înțelege limita dintre domeniul privat și domeniul public.

 • ■ Amplasarea construcțiilor față de aliniamentul străzilor se va face respectând aliniamentul propus în planșa conținând “Reglementări Urbanistice”;

 • ■ Construcțiile se vor amplasa cu o retragere de 5,0 m fata de aliniament.

 • ■ Spațiul de retragere va putea fi folosit pentru parcaje, circulații carosabile și pietonale, carport-uri, împrejmuiri, aparate de intrare, rampe de acces în subsol, amenajări exterioare, spații verzi, lucrări edilitare

 • 4.1.3. Amplasarea față de drumurile publice

 • ■ Construcțiile pot fi autorizate în zona care face obiectul Planului Urbanistic Zonal doar în condițiile în care au asigurat accesul la drumurile publice, direct sau prin servitute de trecere.

 • 4.1.4. Amplasarea în interiorul parcelei - Amplasarea față de limitele laterale ale parcelei

Potrivit prevederilor Regulamentului General de Urbanism aprobat prin HG nr.525/1996 republicat, retragerile impuse față de limitele laterale și de fund ale terenului au un caracter minimal pentru realizarea cerințelor de asigurare a confortului urban, privind respectarea condițiilor de vizibilitate, în acord cu realizarea intimității pentru locuire a construcțiilor învecinate.

 • ■  Amplasarea în interiorul parcelei față de limitele laterale ale parcelei se va face ținând cont de distanțele minime obligatorii potrivit Codului Civil,

respectării condițiilor minime de însorire și a distanțelor minime necesare intervențiilor în caz de incendiu;

 • ■  Distanța clădirilor față de proprietățile învecinate va fi de minimum 4,50 m pentru clădirile (S+) P * (S+)P+2E,; pentru clădirile mai inalte de (S+)P+2E se va asigura o distanta de minimum h/2 unde h este înălțimea maximă la cornișă.

 • ■  Nu se admit calcane spre vecini

 • ■  Autorizarea executării construcțiilor este permisă numai dacă se respectă distanțele minime necesare intervențiilor în caz de incendiu, stabilite pe baza avizului unității teritoriale de pompieri (acolo unde este cazul).

 • ■  Se permite modificarea regimului de înălțime al cladirilor existente cu pastrarea amplasamentului existent (suprainaltare) până la un regim maxim de înălțime de (S+)P+4E

 • 4.1.5. Amplasarea în interiorul parcelei - Amplasarea față de limita posterioară a parcelei

 • ■ Construcțiile noi (dacă este cazul) propuse se vor amplasa cu o retragere de minim 10,00m față de limita posterioară a parcelelor.

 • 4.1.6. Lucrări de utilitate publică

 • ■ Construcțiile și echipamentele auxiliare se vor amplasa pe terenuri care nu sunt ocupate cu canale de desecare și care nu sunt rezervate pentru amplasarea unor lucrări de utilitate publică (cai de comunicație, sisteme de alimentare cu apă, canalizare, energie electrică, gaz, telecomunicații, etc.)

 • 4.2. REGULI CU PRIVIRE LA ASIGURAREA ACCESELOR OBLIGATORII

  • 4.2.1. Accese carosabile

 • ■ Orice construcție trebuie să fie accesibilă printr-un drum public, având caracteristicile necesare pentru a satisface exigențele de securitate, apărare contra incendiilor.

 • ■ Numărul și configurația acceselor carosabile pentru toate categoriile de construcții se stabilește în funcție de destinația funcțională a construcției și de capacitatea acesteia și de numărul de utilizatori, cu condiția asigurării acceselor pentru intervenții în caz de incendiu, dimensionate conform normelor de trafic greu.

 • ■ Accesele carosabile nu trebuie să fie obstrucționate prin mobilier urban și trebuie păstrate libere în permanență.

 • 4.2.2. Accese pietonale

 • ■ Este obligatorie asigurarea acceselor pietonale la clădiri.

 • ■ În sensul prezentului articol, prin accese pietonale se înțeleg căile de acces pentru pietoni, dintr-un drum public, care pot fi : trotuare, străzi pietonale, piețe pietonale, precum și orice cale de acces public pe terenuri proprietate publică.

 • ■ Accesele pietonale vor fi conformate astfel încât să permită circulația persoanelor cu handicap și care folosesc mijloace specifice de deplasare.

 • 4.3. REGULI CU PRIVIRE LA ECHIPAREA TEHNICO-EDILITARĂ

  • 4.3.1. Racordarea la rețelele publice de echipare edilitară existente

 • ■ Autorizarea executării construcțiilor este permisă numai dacă există posibilitatea racordării de noi consumatori la rețelele tehnico-edilitare existente ale localității și anume: alimentare cu apă, canalizare menajeră și alimentare cu energie electrică (dacă e cazul),

 • ■ De la dispozițiile alineatului precedent se poate deroga cu avizul organelor administrației publice competente în situația în care rețelele publice de echipare edilitară nu există, astfel:

- se vor realiza soluții de echipare în sistem individual care să respecte normele sanitare și de protecția mediului, urmând ca beneficiarul să racordeze construcția (potrivit regulilor impuse de Consiliul Local) la rețeaua centralizată, atunci când aceasta se va executa (dacă e cazul);

 • ■ Autorizarea executării construcțiilor este permisă doar după asigurarea echipării tehnico-edilitare în condițiile aliniatului precedent (dacă e cazul).

 • 4.3.2. Realizarea de rețele tehnico-edilitare

 • ■ Extinderile de rețele publice sau măririle de capacitate a rețelelor edilitare publice se realizează de către proprietari, parțial sau în întregime, după caz.

 • ■ Colectarea apelor pluviale de pe drumuri se face prin guri de scurgere laterale. Apele pluviale se trec prin separatoare de nămol-hidrocarburi și sunt apoi colectate în bazinul de retenție.

 • ■ Lucrările de racordare și de branșare la rețeaua edilitară publică se suportă în întregime de către proprietari

 • ■ Toate rețelele stradale: alimentare cu apă, energie electrică, gaze naturale, telecomunicații, etc. se vor realiza recomandabil subteran, cu excepția celor aflate deja în curs de execuție și a căror extindere se preconizează (dacă e cazul).

Alimentarea cu energie electrică

 • ■ Instalațiile trebuie să permită racordul subteran la rețelele stradale. Instalațiile

de alimentare și punctele de racord vor fi concepute în așa fel încât să nu aducă prejudicii aspectului arhitectural al construcțiilor sau zonei înconjurătoare.

 • ■ ansamblul de lucrări inginerești care asigură aprovizionarea zonei cu energie electrică din sistemul național, aparținând domeniului public și exploatată de instituția publică specializată va cuprinde: posturi de transformare și rețea de distribuție a energiei electrice.

Telecomunicații

 • ■ Instalațiile trebuie să permită racordul subteran la rețelele stradale. Instalațiile

de alimentare și punctele de racord vor fi concepute în așa fel încât să nu aducă prejudicii aspectului arhitectural al construcțiilor sau zonei înconjurătoare.

Rețele termice, alimentare cu gaze

 • ■ Centralele și punctele termice vor fi înglobate în construcție, fiind concepute în așa fel încât să nu aducă prejudicii aspectului arhitectural al construcțiilor sau zonei înconjurătoare (dacă e cazul).

 • ■ Rețelele de alimentare cu gaze și racordul la acestea se va realiza subteran (dacă e cazul).

 • ■ Firidele de branșare vor fi amplasate în așa fel încât să nu aducă prejudicii aspectului arhitectural al construcțiilor și împrejmuirilor (dacă e cazul).

 • ■ Toate construcțiile vor fi amplasate cu respectarea normelor în vigoare la data realizării lor, referitoare la distanțele impuse de funcțiunile pe care le adăpostesc.

 • 4.3.3. Proprietatea publică asupra rețelelor edilitare

 • ■ Rețelele de apă, de canalizare, drumuri publice și alte utilități aflate în serviciul public sunt proprietate publică a localitatii sau județului, dacă legea nu dispune altfel.

 • ■ Rețelele de alimentare cu gaze, energie electrică și de telecomunicații aflate în serviciul public, sunt proprietate publică a statului, dacă legea nu dispune altfel.

 • 4.4. REGULI CU PRIVIRE LA FORMA ȘI DIMENSIUNILE TERENULUI ȘI ALE CONSTRUCȚIILOR

  • 4.4.1. Parcelarea

 • ■ Parcelarea este operațiunea de divizare a unei suprafețe de teren în minimum 4 loturi alăturate în vederea realizării de noi construcții.

 • ■ Parcelările pot fi aprobate doar în baza unui proiect P.U.Z. Parcelările vor respecta prescripțiile Art.30 din Hotărârea nr.525/1996, art.30 din R.G.U. și Cap. II 9 din R.L.U.

 • ■ Pentru a fi construibil un teren trebuie să fie accesibil printr-un drum public, având caracteristicile necesare pentru a permite accesul mijloacelor de stingere a incendiilor.

 • ■ Sunt admise comasări de parcele alăturate. Respectarea prevederilor prezentului Regulament Local de Urbanism va fi obligatorie și în situația comasărilor de parcele.

 • ■ Nu sunt permise reparcelări

 • 4.4.2. Înălțimea construcțiilor

La stabilirea înălțimii construcțiilor se va avea în vedere:

 • ■ Protejarea și punerea în valoare a fondului construit existent, cu respectarea regulilor de compoziție arhitectural-urbanistică a zonei;

 • ■ Respectarea normativelor legate de asigurarea însoririi construcțiilor (conform Ordinului nr.536 pentru aprobarea Normelor de igienă și recomandărilor privind modul de viață al populației, etc.) pentru a nu aduce prejudicii clădirilor învecinate sub aspectul însoririi acestora.

 • ■ Ca regulă generală, înălțimea construcțiilor nu va depăși distanța dintre aliniamente.

 • ■ Autorizarea executării construcțiilor se face cu respectarea înălțimii medii a clădirilor învecinate și a caracterului zonei, fără ca diferența de înălțime

să depășească cu mai mult de două niveluri clădirile imediat învecinate;

 • ■ În sensul prezentului regulament, clădirile imediat învecinate sunt cele amplasate alăturat, de aceeași parte a străzii.

Regimul de înălțime general impus construcțiilor din U.T.R. 3

SUBZONA LOCUIRE COLECTIVA EXISTENTA, IN REGIM DE INALTIME P+4E EXISTENTA

 • ■ Regimul de înălțime maxim al construcțiilor este S+P+4E+Er

 • 4.4.3. Aspectul exterior al construcțiilor

 • ■ Autorizația de Construire nu se va emite dacă o construcție prin situare, arhitectură, dimensiuni și aspect exterior este în măsură să aducă prejudicii caracterului și intereselor vecinătăților, peisajului urban.

 • ■ Fațadele laterale și posterioare ale clădirilor trebuie tratate la același nivel calitativ ca și cele principale și în armonie cu acestea.

 • ■ Materialele pentru finisaj exterior vor fi de bună calitate, specifice cadrului arhitectural de tip urban.

 • ■  La stabilirea pantei de acoperiș, se va urmări ca acestea să fie realizate în armonie cu cele caracteristice zonei;

 • Se recomanda folosirea unui acoperiș tip terasa ne/circulabila

 • Sunt permise și acoperișuri tip sarpanta dar cu conditia ca panta acoperisurilor sa nu depaseasca 10 grade

 • Autorizațiile de construcție eliberate, vor urmări generarea unor grupuri de cel puțin doua case învecinate, ce să păstreze un regim de înălțime similar, cu corelarea cotei cornișei și coamei acoperișului;

 • Materialele pentru învelitoare vor fi din tablă plana profilată sau fălțuită în culoarea maro, cărămiziu, gri, gri închis; se interzice utilizarea învelitorilor din tabla sau materiale bituminoase care imita țigla;

 • 4.4.4. Procentul de ocupare a terenului și coeficientul de utilizare al terenului

 • ■ Procentul de ocupare (POT) a terenului este raportul dintre suprafața construită la sol și suprafața terenului x 100 iar coeficientul maxim de utilizare a terenului (CUT) este raportul dintre suprafața construită desfășurată și suprafața terenului.

 • ■ Autorizarea executării construcțiilor se face cu condiția ca procentul de ocupare al terenului să nu depășească limita superioară stabilită conform anexei 2 din Regulamentul general de urbanism - RGU .

In cazul prezentului regulament, POT și CUT se stabilesc la

U.T.R. 3 SUBZONA LOCUIRE COLECTIVA EXISTENTA, IN REGIM DE INALTIME P+4E EXISTENTA

P.O.T. existent 50%

POT maxim reprezintă un indicator de cantitate și este raportul între suprafața construită la sol și suprafața terenului exprimată în procente, POT = Sc/ St x 100. Procentul de ocupare a terenului (POT) se completează cu coeficientul de utilizare a terenului (CUT), cu regimul de aliniere și înălțime și formează un ansamblu de valori obligatorii în autorizarea executării construcțiilor.

CUT maxim reprezintă un indicator de calitate și este raportul dintre suprafața construită desfășurată și suprafața terenului CUT = Scd / St.

U.T.R. 3 SUBZONA LOCUIRE COLECTIVA EXISTENTA, IN REGIM DE INALTIME P+4E EXISTENTA

C.U.T. existent 2,5

 • 4.5. REGULI CU PRIVIRE LA AMPLASAREA DE PARCAJE, SPAȚII VERZI ȘI ÎMPREJMUIRI

4.5.1. Parcaje

 • ■ Suprafețele parcajelor necesare vor fi stabilite cu respectarea prevederilor din H.G. 525/1996 republicată și a normativelor în vigoare. Suprafețele parcajelor se determină în funcție de destinația și de capacitatea construcției. Vor fi prevăzute parcaje în funcție de specificul activității după cum urmează:

 • -  activități desfășurate pe o suprafață de 10-100mp: un loc de parcare la 25 mp; activități desfășurate pe o suprafață de 100-1000mp: un loc de parcare la 150 mp; activități desfășurate pe o suprafață mai mare de 1000mp: un loc de parcare la 100 mp;

 • -  pentru construcții ce înglobează spații cu diferite destinații pentru care există norme diferite de dimensionare a parcajelor, vor fi luate în considerare cele care prevăd un număr mai mare de locuri de parcare.

 • ■ Eliberarea Autorizației de Construire pentru construcții ce necesită spații de parcare, este condiționată de posibilitatea realizării acestora în afara domeniului public.

 • ■ Căile de comunicație vor beneficia de spații de parcare aferente, în funcție de categorie, destinație construcțiile adiacente și de numărul de utilizatori, pe platforme special amenajate.

 • ■ Este permisă prevederea de locuri de parcare descoperite pentru vehicule pe zonele verzi doar folosindu-se pavaje permeabile și numai afectând până la 20% din totalul de zonă verde.

 • ■ În cazul garajelor cu pardoseala sub cota terenului, panta de acces va începe după limita proprietății.

 • ■ Construcțiile de garaje vor fi realizate din aceleași materiale și în același spirit ca și clădirile de locuit (inclusiv acoperire cu șarpantă sau învelitori tip terasă).

 • 4.5.2. Spații verzi și plantate

 • ■ Autorizația de construire va conține obligația menținerii sau creării de spații verzi și plantate, în funcție de destinația și de capacitatea construcției, conform normativelor în vigoare.

 • ■ Se vor asigura spații verzi în procentul de minim 20% din suprafața totală a terenului;

 • ■ Aceste spații verzi vor fi asigurate sub formă de spații verzi amenajate la nivelul solului sau pe clădiri sub forma de terase inierbate;

 • ■ Este obligatorie plantarea cel puțin a unui arbore de talie înaltă pentru fiecare 150 mp de lot.

 • 4.5.3. Împrejmuiri

Potrivit prevederilor Regulamentului General de Urbanism aprobat prin HG nr.525/1996 împrejmuirile reprezintă construcțiile sau amenajările cu caracter definitiv sau temporar amplasate la aliniament sau pe celelalte laturi ale parcelei, pentru a o delimita de domeniul public sau de proprietățile învecinate (dacă e cazul).

Împrejmuirile spre stradă se vor pozitiona pe linia de aliniere a străzii (dacă e cazul). Porțile împrejmuirilor situate pe aliniamentul stradal se vor deschide numai înspre interior (dacă e cazul).

 • ■ Gardurile vor avea înălțimea maximă de 1,80m din care un parapet plin de max.0,6m iar partea superioară transparentă.

 • ■ Se recomandă împrejmuiri vegetale sau împrejmuiri transparente îmbrăcate în vegetație, atât spre aliniamentul stradal, cât și între proprietăți. Gardul viu folosit ca împrejmuire între două proprietăți va avea o înălțime de minim 1,50m, fiind poziționat la 0,50m de linia despărțitoare a celor două proprietăți

 • 4.5.4. Gestionarea deșeurilor

 • ■ Colectarea și depozitarea deșeurilor menajere se va face, în containere speciale, urmând a fi evacuate periodic prin colectarea de către o firmă specializată, în baza unui contract și transportate la un deponeu de gunoi autorizat.

4.6. BILANT TERITORIAL

SUPRAFATA TEREN

SITUATIA EXISTENTA mp

SITUATIA PROPUSA mp

Szi- subzona industrie

64.698,00

-

Clădiri

11.242 (17,37%)

platforme, parcari, alei

53.456 (82,63%)

spati verzi amenajate

0 (0,00%)

UTR 1- Subzona mixta comert, servicii, functiuni administrative și birouri

SzM- subzona mixta comert, servicii, functiuni administrative și birouri clădiri platforme, parcari

SzV-spatii verzi amenajate în cadrul parcelei

17.639.mp      27,27%

17.639 mp 100.00%

12.347mp (70%)

1.764mp (10%)

3.528mp (20%)

UTR 2- Subzona mixta comert, servicii și locuire colectiva

Szc- subzona cai de comunicatie rutiera

SzL- subzona mixta comert, servicii, și locuire colectiva clădiri platforme, parcari, alei, locuri de joaca

SzV - subzona spatii verzi amenajate spatii verzi amenajate în cadrul parcelei spatii verzi independete

47.059mp      72,73%

7.680mp 16.31%

35.634mp 75.72%

17.743mp

10.645mp

10.843mp 23.04%

7.098mp(65,47%)

3.745mp(34,53%

UTR 3- Subzona locuire colectiva existența (CF nr.405825)

cladiri

platforme, parcari, alei locuri de joaca spatii verzi amenajate în cadrul parcelei

972,00

486mp (50%)

486mp (50%)

972mp         1,49%

486mp (50%)

291 mp (30%)

195mp (20%)

TOTAL

65.670,00

33.480mp     100,00%

INDICI CARACTERISTICI

U.T.R. 3

SUBZONA LOCUIRE COLECTIVA EXISTENTA,

IN REGIM DE INALTIME P+4E EXISTENTA

INDICI EXISTENTI SI MENTINUTI

P.O.T. existent 50%

C.U.T. existent 2,5 regim de de inaltime existent P+4E

5. UNITĂȚI TERITORIALE DE REFERINȚĂ

Suprafața mare a terenului a dus la realizarea a 3 Unități Teritoriale de Referință, prezentul regulament fiind aplicabil DOAR pentru terenul reglementat U.T.R. 3 SUBZONA LOCUIRE COLECTIVA EXISTENTA, IN REGIM DE INALTIME P+4E EXISTENTA

Întocmit, arhitect Lucian Stancu

REGULAMENT LOCAL DE URBANISM

PLAN URBANISTIC ZONAL”DEZVOLTARE ZONA MIXTA: COMERT, SERVICII, FUNCȚIUNI ADMINISTRATIVE ȘI LOCUIRE COLECTIVA ÎN REGIM DE ÎNĂLȚIME S+P+6E+ER” Proiect nr. 45/2017

1. GENERALITĂȚI

1.1. Introducere, rolul R.L.U.

Regulamentul Local de Urbanism (R.L.U.) este o documentație cu caracter de reglementare prin care se detaliază sub forma unor norme tehnice și juridice modul de realizare a construcțiilor și prevederi referitoare la modul de utilizare a terenurilor pe întregul perimetru al zonei studiate. Regulamentul Local de Urbanism este parte integrantă a prezentului Plan Urbanistic Zonal (PUZ) „ DEZVOLTARE ZONA MIXTA: COMERT, SERVICII, FUNCTIUNI ADMINISTRATIVE ȘI LOCUIRE ÎN REGIM DE ÎNĂLȚIME S+P+6E+Er, TIMISOARA, STRADA BUJORILOR NR.160 și constituie un ansamblu de norme și reglementări obligatorii pentru administrația publică locală care stau la baza emiterii actelor de autoritate publică locală (certificate de urbanism respectiv autorizații de construire) pentru realizarea construcțiilor în zona studiată.

Regulamentul Local de Urbanism (R.L.U.) are o dublă utilitate:

 • -  stabilește reguli proprii zonei pentru care a fost elaborat, în domeniul urbanismului, în acord cu principiile de dezvoltare durabilă (configurația parcelelor, natura proprietății, amplasarea și conformarea construcțiilor și amenajărilor aferente) precum și condițiile de ocupare și utilizare a terenului);

 • -  precizează caracterul definitiv al zonei (în acord cu prevederile Planului Urbanistic General și Regulamentul General de Urbanism) și impune condițiile și restricțiile necesare respectării acestor prevederi. Regulamentul Local de Urbanism se elaborează odată cu Planul Urbanistic Zonal.

1.2. Cadrul legal de elaborare a Regulamentului Local de Urbanism

Regulamentul Local de Urbanism se elaborează în conformitate cu:

 • -  Ghidul privind metodologia de elaborare și conținutul cadru al Planului urbanistic Zonal - indicativ GM - 010 -2000 aprobat cu Ordinul MLPAT nr.176/N/16.08.2000;

 • -  Legea nr. 350/2001 privind Amenajarea Teritoriului și Urbanismul, modificată și completată;

 • -  Legea nr.453/2001 pentru modificarea și completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții și unele măsuri pentru realizarea locuințelor;

 • -  Regulamentul General de Urbanism aprobat prin H.G. nr.525/1996 republicat;

 • -  Ghid privind elaborarea și aprobarea Regulamentelor locale de urbanism -indicativ GM - 007 - 2000, aprobat prin ordinul M.L.P.A.T. nr. 21/N/2000;

 • -  Ordinul Ministrului Sănătății nr.536/1997 pentru aprobarea normelor de igienă a recomandărilor privind modul de viață al populației;

 • -  Hotărârea C.J. Timiș nr.87/14.12.2004 pentru aprobarea reglementărilor urbanistice și indicatorilor teritoriali obligatorii privind dezvoltările urbane din extravilanele orașelor și comunelor din județul Timiș;

 • -  Hotărârea C.J. Timiș nr.115/27.11.2008 privind aprobarea reglementărilor și indicatorilor urbanistici pentru dezvoltarea zonelor cu potențial de edificare urbană din județul Timiș;și are la bază prevederile cuprinse în studiile și documentațiile de urbanism avizate și aprobate care au tangență cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal, respectiv:

 • -  Planul de Amenajarea T eritoriului Județean Timiș - P.A.T.J. Timiș aprobat, întocmit de S.C. “IPROTIM” S.A. (proiect nr.41146/010/1996);

 • -  H.C.L. nr.43/2011 privind condițiile de desfășurare a activităților de comerț stradal - terase sezoniere pe raza municipiului Timișoara.

 • -   și are la bază prevederile cuprinse în studiile și documentațiile de urbanism avizate și aprobate care au tangență cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal, respectiv:

 • -  P.U.G. al Municipiului Timișoara, aprobat prin HCL 157/2002 (prelungit prin HCL nr.105/27.03.2012);

 • -  Etapa 2 PUG - Concept general de dezvoltare urbana ( Masterplan ) 2012

- Etapa 3 PUG - în curs de aprobare

1.3. Aprobarea Regulamentului Local de urbanism

Regulamentul Local de Urbanism anexă la Planul Urbanistic Zonal DEZVOLTARE ZONA MIXTA: COMERT, SERVICII, FUNCTIUNI ADMINISTRATIVE ȘI LOCUIRE ÎN REGIM DE ÎNĂLȚIME S+P+6E+Er, TIMISOARA, STRADA BUJORILOR NR.160 se aprobă prin Hotărâre a Consiliului Local Timisoara, pe baza avizelor și acordurilor prevăzute de lege și devine act de autoritate publică al Administrației Publice Locale.

1.4. Domeniul de aplicare a Regulamentului Local de Urbanism

Domeniul de aplicare al prezentului Regulament Local de Urbanism se referă la proiectarea și realizarea tuturor construcțiilor ce vor fi amplasate pe suprafața de teren intravilan în teritoriul administrativ al municipiului Timișoara, jud. Timiș, având o suprafață totală de 65.670 mp, situată in StradaBujorilor, nr.160, identificată prin CF nr.406302, 405825 Timișoara, proprietar S.C. BEGA MINERALE INDUSTRIALE S.A

Regulamentul Local de Urbanism se aplică în proiectarea și realizarea tuturor construcțiilor și amenajărilor amplasate pe terenul care face obiectul P.U.Z.

Zonificarea funcțională propusă prin P.U.Z. va asigura compatibilitatea dintre destinația construcțiilor și funcțiunea dominantă a zonei și este prezentată în planșa

“Reglementări urbanistice”. Pe baza acestei zonificări s-au stabilit condițiile de amplasare și conformare a construcțiilor.

 • 2. PRECIZĂRI, DETALIERI ȘI EXEMPLIFICĂRI PRIVIND UTILIZAREA REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM LA ELABORAREA REGULAMENTUULUI LOCAL ȘI LA AUTORIZAREA EXECUTĂRII CONSTRUCȚIILOR

REGULI DE BAZĂ PRIVIND MODUL DE OCUPARE AL TERENURILOR

 • 2.1. REGULI CU PRIVIRE LA PĂSTRAREA INTEGRITĂȚII MEDIULUI ȘI PROTEJAREA PATRIMONIULUI NATURAL ȘI CONSTRUIT

  • 2.1.1. Terenuri agricole din intravilan

IN ZONA STUDIATA EXISTA TERENURI AVAND CAEGORIA DE FOLOSINTA DRUM SI CURTI CONSTRUCTII

 • ■ Autorizarea executării construcțiilor pe terenurile agricole din intravilan este permisă pentru toate tipurile de construcții și amenajări cuprinse în prezentul regulament, cu respectarea condițiilor impuse de lege.

De asemenea, autorizarea prevăzută la alin. (1) se face cu respectarea normelor stabilite de consiliile locale pentru ocuparea rațională a terenurilor și pentru realizarea următoarelor obiective: valorificarea terenurilor din zonele echipate cu rețele tehnico-edilitare, amplasarea construcțiilor, amenajărilor și lucrărilor tehnico-edilitare aferente acestora în ansambluri compacte.

2.1.2. Resursele subsolului

 • ■ În cazul identificării de zone cu resurse pe teritoriul ce face obiectul prezentului P.U.Z., modalitatea exploatării acestora va face obiectul unui studiu de impact aprobat conform legii.

2.1.3. Resursele de apă

 • ■ Autorizarea executării lucrărilor pentru construcțiile premise în acest Regulament este permisă numai cu avizul autorităților de gospodărire a apelor, după caz și cu asigurarea măsurilor de apărare a construcțiilor respective împotriva inundațiilor, a măsurilor de prevenire a deteriorării calității apelor de suprafață și subterane, de respectarea zonelor de protecție față de lucrările de gospodărire și de captare a apelor (dacă e cazul).

2.1.4. Zonele cu valoare peisagistică și zonele naturale protejate

 • ■  Amplasamentul studiat nu afecteaza în nici un fel ari naturale protejate.

 • ■  Consiliul Județean Timiș va identifica și va delimita, în funcție de particularitățile specifice, zonele naturale de interes local ce necesită protecție pentru valoarea lor peisagistică și va stabili condițiile de autorizare a executării construcțiilor, având în vedere păstrarea calității mediului natural și a echilibrului ecologic.

 • ■  În zonă nu există elemente cu valoare peisagistică sau zone naturale protejate.

2.1.6. Zonele construite protejate

 • ■ Autorizarea executării construcțiilor în zonele care cuprind valori de patrimoniu cultural construit, de interes local, declarate și delimitate prin Hotărâre a Consiliului Județean Timiș, se face cu avizul serviciilor publice descentralizate din județul Timiș, subordonate Ministerului Culturii și Cultelor și Patrimoniului național și al Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului.

in zona studiată nu există clădiri monument istoric sau cu valoare de patrimoniu

 • 2.2. REGULI CU PRIVIRE LA SIGURANȚA CONSTRUCȚIILOR ȘI LA APĂRAREA INTERESULUI PUBLIC

  • 2.2.1. Siguranța în construcții

 • ■ Autorizarea construcțiilor de orice fel se va putea face numai în condițiile respectării prevederilor legale privind siguranța în construcții între care se amintesc următoarele considerente ca prioritare, fără ca enumerarea să fie limitativă:

 • - Legea nr. 50/1991 cu modificările ulterioare privind autorizarea executării lucrărilor de construcții inclusiv Normele metodologice pentru aplicare în vigoare la data eliberării Autorizației de Construire;

 • - Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții;

 • - H.G.R. nr. 264/1994 privind aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcții;

 • - H.G.R. nr. 925/1995 privind Regulamentul de verificare și expertizare tehnică a proiectelor, a execuției lucrărilor și construcțiilor, inclusiv instrucțiunile de aplicare aprobate prin ord. M.L.P.A.T. nr. 77/N/1996.

 • ■ Proiectele care însoțesc cererea pentru autorizarea unor lucrări de construcții vor cuprinde toate elementele necesare în care să fie specificate măsurile luate pentru asigurarea condițiilor de siguranță privind realizarea și exploatarea construcțiilor.

2.2.2. Expunerea la riscuri naturale

 • ■ Construcțiile și amenajările propuse prin prezentul proiect, se pot amplasa pe terenuri pe care au fost luate măsuri de prevenire a riscurilor naturale (efectele excesului de umiditate, drenarea apelor pluviale, etc.)

2.2.3. Expunerea la riscuri tehnologice

 • ■ Unitățile de construcțiile și amenajările propuse prin prezenta documentație, se pot amplasa în zone neexpuse la riscuri tehnologice (zone expuse: culoarele și zonele de protecție ale rețelelor electrice LEA 220 kV, LEA 110 kV, LEA 20 kV, a posturilor de transformare, a conductelor de transport gaz, a stațiilor de reglare-măsurare etc.);

2.2.4. Construcții cu funcțiuni generatoare de riscuri tehnologice

 • ■ Autorizarea executării construcțiilor care, prin dimensiunile și destinația lor, pot genera riscuri tehnologice, se face numai pe baza unui studiu de impact, elaborat și aprobat conform prevederilor legale.

 • ■ Lista categoriilor de construcții generatoare de riscuri tehnologice este cuprinsă în Ordinul Ministerului Industriei și Comerțului nr.1587/12.09.1997.

2.2.5. Asigurarea echipării edilitare

 • ■ Autorizarea executării construcțiilor care, prin dimensiunile și destinația lor presupun cheltuieli de echipare edilitară ce depășesc posibilitățile financiare și tehnice ale administrației publice locale ori ale investitorilor interesați sau care nu beneficiază de fonduri de la bugetul de stat este interzisă.

 • ■ Autorizarea executării construcțiilor poate fi condiționată de obligația efectuării, în parte sau total, a lucrărilor de echipare edilitară aferente, de către investitorii interesați.

2.2.6. Asigurarea compatibilității funcțiunilor

 • ■ Autorizarea executării construcțiilor se face cu condiția asigurării compatibilității dintre destinația construcției și funcțiunea dominantă a zonei.

 • 2.2.7. Lucrări de utilitate publică

■ Autorizarea executării altor construcții pe terenuri care au fost rezervate în prezentul Plan Urbanistic Zonal pentru realizarea de lucrări de utilitate publică, este interzisă.

3. UTILIZARE FUNCȚIONALĂ

3.1. DOMENIUL DE APLICARE

Zona care face obiectul Planului Urbanistic Zonal este situată în intravilanul localității Timișoara și are o suprafața totala de 65.670 mp. Suprafața mare a zonei studiate precum diversitatea funcțiunilor propuse a condus la propunerea a trei Unități Teritoriale de Referință.

 • UTR 1     - SUBZONĂ MIXTA COMERT SERVICII, FUNCȚIUNI

ADMINISTRATIVE SI BIROURI

 • U.T.R. 2 - SUBZONA MIXTA COMERT, SERVICII SI LOCUIRE COLECTIVA

U.T.R. 3 - SUBZONA LOCUIRE COLECTIVA EXISTENTA, IN REGIM DE INALTIME P+4E EXISTENTA

Prevederile prezentului Regulament de Urbanism se aplica UTR 2 -

SUBZONA MIXTA COMERT, SERVICII SI LOCUIRE COLECTIVA

SUBZONA MIXTA COMERT, SERVICII SI LOCUIRE COLECTIVA , are următoarele subzone funcționale:

Sz

L - subzona mixta comert servicii, functiuni administrative și locuire

colectiva

subzonă mixta cu caracer de servicii, comert, functiuni administrative și locuire colectiva destinată cladirilor care sa adaposteasca functiuni mixte cu caracter administrativ comerical, servicii si locuire colectiva in regim de înălțime S+P+6E+Er

Szv- subzonă pentru spatii verzi amenajate

Szc - subzona cai de comunicație rutieră

3.2. UTILIZĂRI PERMISE

Sz

L -subzona mixta comert servicii, functiuni administrative și locuire

colectiva

Se

permit amplasarea următoarelor funcțiuni pentru SzL - subzona mixta comert

servicii, functiuni administrative și locuire colectiva

 • ■  activitati financiar-bancare

 • ■  activitati administrative, de administrarea afacerilor

 • ■  activitati comerciale

 • ■  activitati comerciale cu caracter tertiar

 • ■  locuire - doar la etaje

 • ■  activitati culturale

 • ■  invatamant

 • ■  sanantate cu character ambulatoriu

 • ■  turism

 • ■  cladiri de locuit cu parter comercial

 • ■  clădiri administrative/birouri

 • ■  clădiri sociale

 • ■   edificii de cult

 • ■  unități de comerț cu amănuntul, baruri și restaurante, pensiuni turistice

 • ■  împrejmuiri

 • ■  comerț alimentar si nealimentar

 • ■  unități de comerț cu amănuntul, baruri si restaurante

 • ■  Parterele orientate spre spațiile publice vor avea de regulă funcțiuni de interes pentru public.

Szv- subzonă pentru spatii verzi amenajate

Se permite amplasarea următoarelor funcțiuni pentru Szv - subzonă pentru spații verzi amenajate:

 • ■  spații verzi amenajate

 • ■  spații verzi și plantate cu rol decorativ și de protecție, plantații de protecție;

 • ■  căi de comunicație - acces carosabil și pietonal la parcele;

 • ■  mobilier urban specific, amenajări peisajere de orice fel; terenuri de sport si spatii de joc pentru copii;

 • ■  constructii provizorii chioscuri, pergole, gradene

 • ■  piscine, cu suprafața mai mica de 10% din suprafața terenului

 • ■  construcții pentru echiparea tehnico-edilitară a zonei, subterane sau terane de mici dimensiuni cum ar fi stații de pompare, rezervoare, posturi de transformare, bazine de retenție, firide telecomunicații, etc.;

Szc - subzona cai de comunicație rutieră

Se permite amplasarea următoarelor construcții (functiuni) pentru zona Szc -subzonă căi de comunicație rutieră:

 • ■  căi de comunicație (construire, modernizare, lărgire), trotuare, alei pentru cicliști, spații verzi de aliniament plantate, echipare edilitară, lucrări pentru protecția împotriva poluării vizuale și fonice (parapeți de protecție, plantații de protecție);

 • ■  amenajarea de locuri de parcare de-a lungul căilor de acces cu condiția ca acestea să nu perturbe desfășurarea traficului sau accesul la vreo parcelă din drumul public.

 • ■  construcții pentru echiparea tehnico-edilitară a zonei, subterane sau terane.

3.3 UTILIZĂRI PERMISE CU CONDIȚII

Profil funcțional admis cu condiționări pentru SzL - subzona mixta comert servicii, functiuni administrative si locuire colectiva

Elemente aferente infrastructurii tehnico-edilitare, cu condiția amplasării acestora în subteran sau în afara spațiului public.

 • ■  Garaje publice sau private sub- și supraterane în clădiri dedicate cu următoarele condiții:

 • ■  să nu ocupe frontul spre spațiul public

 • ■  accesul autovehiculelor să fie organizat astfel încât să nu perturbe traficul.

 • ■  Activități de tip tertiar ale locatarilor desfasurate in interiorul locuintelor, fara ca acest fapt sa implice o conversie functionala, servicii profesionale sau manufacturiere cu urmatoarele conditii:

 • ■  să se desfășoare în apartamentul în cauză în paralel cu funcțiunea de locuire

suprafața utilă ocupată de acestea să nu depășească 50 mp

 • ■  să implice maximum 5 persoane

 • ■  să aibă acces public limitat (ocazional)

 • ■  să nu producă poluare fonică, chimică sau vizuală

 • ■  activitatea (inclusiv depozitarea) să se desfășoare numai în interiorul locuinței

 • ■  Alimentatie publica cu urmatoarele conditii

 • ■  evacuarea aerului uzat să se facă peste nivelul golurilor de geam al ultimului nivel locuit

 • ■  atât accesul publicului, cât și accesele de serviciu (pentru aprovizionare / evacuarea deșeurilor etc) să se facă direct din spațiul public și să fie separate de accesele locuințelor.

 • ■  Instalații exterioare (de climatizare, de încălzire, pompe de căldură etc) cu condiția ca în funcționare acestea să producă un nivel de zgomot care să fie inaudibil la nivelul ferestrelor vecinilor

 • Ansambluri monofuncționale rezidențiale cu urmatoarele condiții

-P.O.T. 20% -C.U.T. 1,5

3.4. INTERDICȚII TEMPORARE

Zonele afectate de rețele (electrice, gaze, telefonie, fibră optică) sunt supuse interdicției temporare de construire până la implementarea soluțiilor de deviere a acestora pe lângă căile majore de circulație, prin grija operatorului de rețea sau a proprietarului terenului ( dacă e cazul).

Necesitatea realizării în zonă a unor lucrări de utilitate publică, impune ca eventualele dezmembrări și parcelări să nu se facă fără asigurarea condițiilor de rezervare a suprafețelor de teren necesare realizării acceselor pietonale și carosabile.

3.5. INTERDICȚII PERMANENTE (DEFINITIVE)

Profil funcțional interzis de ocupare a terenului pentru UTR 2- SUBZONA MIXTA COMERT, SERVICII SI LOCUIRE COLECTIVA

 • ■  Activități / servicii de tip industrial sau cvasiindustrial, poluante de orice natură, cu risc tehnologic sau incomode prin traficul generat.

 • ■  Depozitare en gros.

 • ■  Depozitare de materiale refolosibile.

 • ■  Comerț en gros.

 • ■  Comerț en detail în clădiri independente de tip supermarket, hypermarket (big box), mall cu suprafata mai mare de 2.500 mp etc.

 • ■  Comerț și alimentație publică practicate prin vitrine / ferestre.

 • ■  Garaje în clădiri provizorii sau permanente independente amplasate în interiorul parcelelor.

 • ■  Elemente terane independente ale infrastructurii tehnico-edilitare dispuse pe spațiul public.

 • ■  Locuire de tip individual.

 • ■  Constructii provizorii de orice natură.

 • ■  Instalații / utilaje exterioare, montate pe fațada dinspre spațiul public a imobilelor.

 • ■  antrepozite;

 • ■  stații de întreținere auto

 • ■  ferme agro - zootehnice, abatoare;

 • ■  depozite de deșeuri

 • ■  spălătorii chimice

 • ■   clădiri provizorii de orice natură

 • ■  activități/surse producătoare de perturbații în funcționarea mijloacelor de navigație aeriană (acționări electrice de forță, sudură electrică etc.)

 • ■  lansare de focuri de artificii, înălțare de baloane sau aeromodele etc.;

Profil funcțional interzis de ocupare și utilizare a terenului pentru Szv- subzonă pentru spații verzi amenajate:

 • ■  sunt interzise orice alt tip de construcții decât cele enumerate la funcțiuni permise;

 • ■  panouri mari publicitare în spațiile verzi de aliniament sau parcuri;

Profil funcțional interzis de ocupare și utilizare a terenului pentru Szc- subzonă căi de comunicație rutieră:

 • ■ sunt interzise construcțiile care prin amplasare, configurație sau exploatare împiedică buna desfășurare, organizare și dirijare a traficului de pe drumuri și prezintă riscuri de accidente.

3.6. LUCRĂRI DE UTILITATE PUBLICĂ

Autorizarea executării lucrărilor si echipamentelor de utilitate publică se poate face pe parcelele rezervate pentru spații verzi, cu conditia să nu aducă prejudicii aspectului arhitectural al construcțiilor sau zonei înconjurătoare.

Autorizarea executării lucrărilor de utilitate publică se face pe baza documentațiilor de urbanism aprobate conform legii.

Lucrările de utilitate publică se execută pe terenuri aflate în proprietatea persoanelor fizice ori juridice, cu schimbarea funcțiunii și afectarea valorii terenurilor, necesitând instituirea unor servituți de utilitate publică.

Delimitarea terenurilor necesare se stabilește prin documentațiile tehnice și studiile de fezabilitate, iar autorizarea executării lucrărilor de utilitate publică se face pe baza documentațiilor de urbanism sau de amenajare a teritoriului, aprobate conform legii.

4. CONDIȚII DE AMPLASARE ȘI CONFORMARE A CONSTRUCȚIILOR

 • 4.1. REGULI DE AMPLASARE ȘI RETRAGERI MINIME OBLIGATORII

4.1.1. Orientarea față de punctele cardinale

 • ■ Amplasarea clădirilor se va face cu respectarea reglementărilor în ceea ce privește însorirea conform normelor și recomandărilor cuprinse în Regulamentul General de Urbanism aprobat cu HG 525/1996 și Ordinului Ministrului Sănătății privind normele de igienă nr.536/1997.

 • ■ Se recomandă ca toate clădirile în care se desfășoară o activitate zilnică (administrativă, comercială) să aibă asigurată iluminarea naturală a spațiilor conexe zonei de agrement cât și a celor pentru public.

 • ■ Amplasarea construcțiilor se va face cu asigurarea condițiilor de respectare a duratei minime zilnice de însorire de 1 oră și 1 oră și potrivit Ordinului Ministrului Sănătății nr.536/1997 pentru aprobarea normelor de igienă și recomandărilor privind modul de viață al populației.

4.1.2. Amplasarea față de aliniament

Potrivit prevederilor Regulamentului General de Urbanism aprobat prin HG nr.525/1996 republicat, prin aliniament se înțelege limita dintre domeniul privat și domeniul public.

 • ■ Amplasarea construcțiilor față de aliniamentul străzilor se va face respectând aliniamentul propus în planșa conținând “Reglementări Urbanistice”;

 • ■ Construcțiile se vor amplasa cu o retragere de 5,0 m fata de aliniament.

 • ■ Spațiul de retragere va putea fi folosit pentru parcaje, circulații carosabile și pietonale, carport-uri, împrejmuiri, aparate de intrare, rampe de acces în subsol, amenajări exterioare, spații verzi, lucrări edilitare

4.1.3. Amplasarea față de drumurile publice

 • ■ Construcțiile pot fi autorizate în zona care face obiectul Planului Urbanistic Zonal doar în condițiile în care au asigurat accesul la drumurile publice, direct sau prin servitute de trecere.

4.1.4. Amplasarea în interiorul parcelei - Amplasarea față de limitele laterale ale parcelei

Potrivit prevederilor Regulamentului General de Urbanism aprobat prin HG nr.525/1996 republicat, retragerile impuse față de limitele laterale și de fund ale terenului au un caracter minimal pentru realizarea cerințelor de asigurare a confortului urban, privind respectarea condițiilor de vizibilitate, în acord cu realizarea intimității pentru locuire a construcțiilor învecinate.

 • ■  Amplasarea în interiorul parcelei față de limitele laterale ale parcelei se va face ținând cont de distanțele minime obligatorii potrivit Codului Civil,

respectării condițiilor minime de însorire și a distanțelor minime necesare intervențiilor în caz de incendiu;

 • ■  Distanța cladirilor față de proprietățile învecinate va fi de minimum 4,50 m pentru clădirile (S+) P * (S+)P+2E,; pentru clădirile mai inalte de (S+)P+2E se va asigura o distanta de minimum h/2 unde h este înălțimea maximă la cornișă.

 • ■  Nu se admit calcane spre vecini

 • ■  Autorizarea executării construcțiilor este permisă numai dacă se respectă distanțele minime necesare intervențiilor în caz de incendiu, stabilite pe baza avizului unității teritoriale de pompieri (acolo unde este cazul).

 • ■  Se permite modificarea regimului de înălțime al cladirilor existente cu pastrarea amplasamentului existent (suprainaltare) până la un regim maxim de înălțime de (S+)P+2E

4.1.5. Amplasarea în interiorul parcelei - Amplasarea față de limita posterioară a parcelei

 • ■ Construcțiile noi propuse se vor amplasa cu o retragere de minim 10,00m față de limita posterioară a parcelelor.

4.1.6. Lucrări de utilitate publică

 • ■ Construcțiile și echipamentele auxiliare se vor amplasa pe terenuri care nu sunt ocupate cu canale de desecare și care nu sunt rezervate pentru amplasarea unor lucrări de utilitate publică (cai de comunicație, sisteme de alimentare cu apă, canalizare, energie electrică, gaz, telecomunicații, etc.)

 • 4.2. REGULI CU PRIVIRE LA ASIGURAREA ACCESELOR OBLIGATORII

4.2.1. Accese carosabile

 • ■ Orice construcție trebuie să fie accesibilă printr-un drum public, având caracteristicile necesare pentru a satisface exigențele de securitate, apărare contra incendiilor.

 • ■ Numărul și configurația acceselor carosabile pentru toate categoriile de construcții se stabilește în funcție de destinația funcțională a construcției și de capacitatea acesteia și de numărul de utilizatori, cu condiția asigurării acceselor pentru intervenții în caz de incendiu, dimensionate conform normelor de trafic greu.

 • ■ Accesele carosabile nu trebuie să fie obstrucționate prin mobilier urban și trebuie păstrate libere în permanență.

4.2.2. Accese pietonale

 • ■ Este obligatorie asigurarea acceselor pietonale la clădiri.

 • ■ În sensul prezentului articol, prin accese pietonale se înțeleg căile de acces pentru pietoni, dintr-un drum public, care pot fi : trotuare, străzi pietonale, piețe pietonale, precum și orice cale de acces public pe terenuri proprietate publică.

 • ■ Accesele pietonale vor fi conformate astfel încât să permită circulația persoanelor cu handicap și care folosesc mijloace specifice de deplasare.

 • 4.3. REGULI CU PRIVIRE LA ECHIPAREA TEHNICO-EDILITARĂ

4.3.1. Racordarea la rețelele publice de echipare edilitară existente

 • ■ Autorizarea executării construcțiilor este permisă numai dacă există posibilitatea racordării de noi consumatori la rețelele tehnico-edilitare existente ale localității și anume: alimentare cu apă, canalizare menajeră și alimentare cu energie electrică (dacă e cazul),

 • ■ De la dispozițiile alineatului precedent se poate deroga cu avizul organelor administrației publice competente în situația în care rețelele publice de echipare edilitară nu există, astfel:

- se vor realiza soluții de echipare în sistem individual care să respecte normele sanitare și de protecția mediului, urmând ca beneficiarul să racordeze construcția (potrivit regulilor impuse de Consiliul Local) la rețeaua centralizată, atunci când aceasta se va executa (dacă e cazul);

 • ■ Autorizarea executării construcțiilor este permisă doar după asigurarea echipării tehnico-edilitare în condițiile aliniatului precedent (dacă e cazul).

4.3.2. Realizarea de rețele tehnico-edilitare

 • ■ Extinderile de rețele publice sau măririle de capacitate a rețelelor edilitare publice se realizează de către proprietari, parțial sau în întregime, după caz.

 • ■ Colectarea apelor pluviale de pe drumuri se face prin guri de scurgere laterale. Apele pluviale se trec prin separatoare de nămol-hidrocarburi și sunt apoi colectate în bazinul de retenție.

 • ■ Lucrările de racordare și de branșare la rețeaua edilitară publică se suportă în întregime de către proprietari

 • ■ Toate rețelele stradale: alimentare cu apă, energie electrică, gaze naturale, telecomunicații, etc. se vor realiza recomandabil subteran, cu excepția celor aflate deja în curs de execuție și a căror extindere se preconizează (dacă e cazul).

Alimentarea cu energie electrică

 • ■ Instalațiile trebuie să permită racordul subteran la rețelele stradale. Instalațiile

de alimentare și punctele de racord vor fi concepute în așa fel încât să nu aducă prejudicii aspectului arhitectural al construcțiilor sau zonei înconjurătoare.

 • ■ ansamblul de lucrări inginerești care asigură aprovizionarea zonei cu energie electrică din sistemul național, aparținând domeniului public și exploatată de instituția publică specializată va cuprinde: posturi de transformare și rețea de distribuție a energiei electrice.

Telecomunicații

 • ■ Instalațiile trebuie să permită racordul subteran la rețelele stradale. Instalațiile

de alimentare și punctele de racord vor fi concepute în așa fel încât să nu aducă prejudicii aspectului arhitectural al construcțiilor sau zonei înconjurătoare.

Rețele termice, alimentare cu gaze

 • ■ Centralele și punctele termice vor fi înglobate în construcție, fiind concepute în așa fel încât să nu aducă prejudicii aspectului arhitectural al construcțiilor sau zonei înconjurătoare (dacă e cazul).

 • ■ Rețelele de alimentare cu gaze și racordul la acestea se va realiza subteran (dacă e cazul).

 • ■ Firidele de branșare vor fi amplasate în așa fel încât să nu aducă prejudicii aspectului arhitectural al construcțiilor și împrejmuirilor (dacă e cazul).

 • ■ Toate construcțiile vor fi amplasate cu respectarea normelor în vigoare la data realizării lor, referitoare la distanțele impuse de funcțiunile pe care le adăpostesc.

4.3.3. Proprietatea publică asupra rețelelor edilitare

 • ■ Rețelele de apă, de canalizare, drumuri publice și alte utilități aflate în serviciul public sunt proprietate publică a localitatii sau județului, dacă legea nu dispune altfel.

 • ■ Rețelele de alimentare cu gaze, energie electrică și de telecomunicații aflate în serviciul public, sunt proprietate publică a statului, dacă legea nu dispune altfel.

 • 4.4. REGULI CU PRIVIRE LA FORMA ȘI DIMENSIUNILE TERENULUI ȘI ALE CONSTRUCȚIILOR

4.4.1. Parcelarea

 • ■ Parcelarea este operațiunea de divizare a unei suprafețe de teren în minimum 4 loturi alăturate în vederea realizării de noi construcții.

 • ■ Parcelările pot fi aprobate doar în baza unui proiect P.U.Z. Parcelările vor respecta prescripțiile Art.30 din Hotărârea nr.525/1996, art.30 din R.G.U. și Cap. II 9 din R.L.U.

 • ■ Pentru a fi construibil un teren trebuie să fie accesibil printr-un drum public, având caracteristicile necesare pentru a permite accesul mijloacelor de stingere a incendiilor.

 • ■ Sunt admise comasări de parcele alăturate. Respectarea prevederilor prezentului Regulament Local de Urbanism va fi obligatorie și în situația comasărilor de parcele.

 • ■ Sunt permise reparcelări cu condiția obtinerii de parcele cu suprafață mai mare de 1000 mp.

4.4.2. Înălțimea construcțiilor

La stabilirea înălțimii construcțiilor se va avea în vedere:

 • ■ Protejarea și punerea în valoare a fondului construit existent, cu respectarea regulilor de compoziție arhitectural-urbanistică a zonei;

 • ■ Respectarea normativelor legate de asigurarea însoririi construcțiilor (conform

Ordinului nr.536 pentru aprobarea Normelor de igienă și recomandărilor privind modul de viață al populației, etc.) pentru a nu aduce prejudicii clădirilor învecinate sub aspectul însoririi acestora.

 • ■ Ca regulă generală, înălțimea construcțiilor nu va depăși distanța dintre aliniamente.

 • ■ Autorizarea executării construcțiilor se face cu respectarea înălțimii medii a clădirilor învecinate și a caracterului zonei, fără ca diferența de înălțime

să depășească cu mai mult de două niveluri clădirile imediat învecinate;

 • ■ În sensul prezentului regulament, clădirile imediat învecinate sunt cele amplasate alăturat, de aceeași parte a străzii.

Regimul de înălțime general impus construcțiilor din SzL - subzona mixta comert servicii, funcțiuni administrative si locuire colectiva

 • ■ Regimul de înălțime maxim al construcțiilor este S+P+6E+Er

 • ■ Înălțimea maximă la cornișă a construcțiilor este max.30,00m;

4.4.3. Aspectul exterior al construcțiilor

 • ■ Autorizația de Construire nu se va emite dacă o construcție prin situare, arhitectură, dimensiuni și aspect exterior este în măsură să aducă prejudicii caracterului și intereselor vecinătăților, peisajului urban.

 • ■ Fațadele laterale și posterioare ale clădirilor trebuie tratate la același nivel calitativ ca și cele principale și în armonie cu acestea.

 • ■ Materialele pentru finisaj exterior vor fi de bună calitate, specifice cadrului arhitectural de tip urban.

 • ■  La stabilirea pantei de acoperiș, se va urmări ca acestea să fie realizate în armonie cu cele caracteristice zonei;

 • Se recomanda folosirea unui acoperiș tip terasa ne/circulabila

 • Sunt permise și acoperișuri tip sarpanta dar cu conditia ca panta acoperisurilor sa nu depaseasca 10 grade

 • Autorizațiile de construcție eliberate, vor urmări generarea unor grupuri de cel puțin doua case învecinate, ce să păstreze un regim de înălțime similar, cu corelarea cotei cornișei și coamei acoperișului;

 • Materialele pentru învelitoare vor fi din tablă plana profilată sau fălțuită în culoarea maro, cărămiziu, gri, gri închis; se interzice utilizarea învelitorilor din tabla sau materiale bituminoase care imita țigla;

4.4.4. Procentul de ocupare a terenului și coeficientul de utilizare al terenului

 • ■ Procentul de ocupare (POT) a terenului este raportul dintre suprafața construită la sol și suprafața terenului x 100 iar coeficientul maxim de utilizare a terenului (CUT) este raportul dintre suprafața construită desfășurată și suprafața terenului.

 • ■ Autorizarea executării construcțiilor se face cu condiția ca procentul de ocupare al terenului să nu depășească limita superioară stabilită conform anexei 2 din Regulamentul general de urbanism - RGU .

In cazul prezentului regulament, POT și CUT se stabilesc la

SzL - subzona mixta comert servicii, functiuni administrative si locuire colectiva

P.O.T. maxim 50%

POT maxim reprezintă un indicator de cantitate și este raportul între suprafața construită la sol și suprafața terenului exprimată în procente, POT = Sc/ St x 100. Procentul de ocupare a terenului (POT) se completează cu coeficientul de utilizare a terenului (CUT), cu regimul de aliniere și înălțime și formează un ansamblu de valori obligatorii în autorizarea executării construcțiilor.

CUT maxim reprezintă un indicator de calitate și este raportul dintre suprafața construită desfășurată și suprafața terenului CUT = Scd / St.

SzL - subzona mixta comert servicii, funcțiuni administrative si locuire colectiva

C.U.T. maxim 2,8

 • 4.5. REGULI CU PRIVIRE LA AMPLASAREA DE PARCAJE, SPAȚII VERZI ȘI ÎMPREJMUIRI

4.5.1. Parcaje

 • ■ Suprafețele parcajelor necesare vor fi stabilite cu respectarea prevederilor din H.G. 525/1996 republicată și a normativelor în vigoare. Suprafețele parcajelor se determină în funcție de destinația și de capacitatea construcției. Vor fi prevăzute parcaje în funcție de specificul activității după cum urmează:

 • -  activități desfășurate pe o suprafață de 10-100mp: un loc de parcare la 25 mp; activități desfășurate pe o suprafață de 100-1000mp: un loc de parcare la 150 mp; activități desfășurate pe o suprafață mai mare de 1000mp: un loc de parcare la 100 mp;

 • -  pentru construcții ce înglobează spații cu diferite destinații pentru care există norme diferite de dimensionare a parcajelor, vor fi luate în considerare cele care prevăd un număr mai mare de locuri de parcare.

 • ■ Eliberarea Autorizației de Construire pentru construcții ce necesită spații de parcare, este condiționată de posibilitatea realizării acestora în afara domeniului public.

 • ■ Căile de comunicație vor beneficia de spații de parcare aferente, în funcție de categorie, destinație construcțiile adiacente și de numărul de utilizatori, pe platforme special amenajate.

 • ■ Este permisă prevederea de locuri de parcare descoperite pentru vehicule pe zonele verzi doar folosindu-se pavaje permeabile și numai afectând până la 20% din totalul de zonă verde.

 • ■ În cazul garajelor cu pardoseala sub cota terenului, panta de acces va începe după limita proprietății.

 • ■ Construcțiile de garaje vor fi realizate din aceleași materiale și în același spirit ca și clădirile de locuit (inclusiv acoperire cu șarpantă sau învelitori tip terasă).

4.5.2. Spații verzi și plantate

 • ■ Autorizația de construire va conține obligația menținerii sau creării de spații verzi și plantate, în funcție de destinația și de capacitatea construcției, conform normativelor în vigoare.

 • ■ Se vor asigura spații verzi în procentul de minim 20% din suprafața totală a terenului;

 • ■ Aceste spații verzi vor fi asigurate sub formă de spații verzi amenajate la nivelul solului sau pe clădiri sub forma de terase inierbate;

 • ■ Este obligatorie plantarea cel puțin a unui arbore de talie înaltă pentru fiecare 150 mp de lot.

4.5.3. Împrejmuiri

Potrivit prevederilor Regulamentului General de Urbanism aprobat prin HG nr.525/1996 împrejmuirile reprezintă construcțiile sau amenajările cu caracter definitiv sau temporar amplasate la aliniament sau pe celelalte laturi ale parcelei, pentru a o delimita de domeniul public sau de proprietățile învecinate (dacă e cazul).

 • ■ Se recomandă împrejmuiri vegetale sau împrejmuiri transparente îmbrăcate în vegetație, atât spre aliniamentul stradal, cât și între proprietăți. Gardul viu folosit ca împrejmuire între două proprietăți va avea o înălțime de maxim 1,20m, fiind poziționat la 0,50m de linia despărțitoare a celor două proprietăți

 • ■ Sunt interzise altfel de imprejmuiri decât cele vegetale

4.5.4. Gestionarea deșeurilor

 • ■ Colectarea și depozitarea deșeurilor menajere se va face, în containere speciale, urmând a fi evacuate periodic prin colectarea de către o firmă specializată, în baza unui contract și transportate la un deponeu de gunoi autorizat.

4.6. BILANT TERITORIAL

SUPRAFATA TEREN

SITUATIA EXISTENTA mp

SITUATIA PROPUSA mp

Szi- subzona industrie

64.698,00

-

Clădiri

11.242 (17,37%)

platforme, parcari, alei

53.456 (82,63%)

spati verzi amenajate

0 (0,00%)

UTR 1- Subzona mixta comert,

-

17.639.mp      27,27%

servicii, functiuni administrative

și birouri

SzM- subzona mixta comert, servicii,

17.639 mp 100.00%

functiuni administrative și birouri

clădiri

12.347mp (70%)

platforme, parcari

1.764mp (10%)

SzV-spatii verzi amenajate în cadrul

3.528mp (20%)

parcelei

UTR 2- Subzona mixta comert,

-

47.059mp      72,73%

servicii și locuire colectiva

Szc- subzona cai de comunicatie

7.680mp  16.31%

rutiera

SzL- subzona mixta comert, servicii, și

35.634mp 75.72%

locuire colectiva

clădiri

17.743mp

platforme, parcari, alei, locuri de joaca

10.645mp

SzV - subzona spatii verzi amenajate

10.843mp 23.04%

spatii verzi amenajate în cadrul parcelei

7.098mp(65,47%)

spatii verzi independete

3.745mp(34,53%

UTR 3- Subzona locuire colectiva

972,00

972mp         1,49%

existența (CF nr.405825)

cladiri

486mp (50%)

486mp (50%)

platforme, parcari, alei locuri de joaca

486mp (50%)

291mp (30%)

spatii verzi amenajate în cadrul parcelei

195mp (20%)

TOTAL


65.670,00


33.480mp


100,00%


INDICI CARACTERISTICI

U.T.R. 2

SUBZONA MIXTA COMERT, SERVICII SI LOCUIRE COLECTIVA INDICI PROPUSI

P.O.T. 50%

C.U.T. 2,8

regim de de inaltime S+P+6E+Er

Spati verzi min. 20%

H.max=30.00m

5. UNITĂȚI TERITORIALE DE REFERINȚĂ

Suprafața mare a terenului a dus la realizarea a 3 Unități Teritoriale de Referință, prezentul regulament fiind aplicabil DOAR pentru terenul reglementat UTR 2 -SUBZONA MIXTA COMERT, SERVICII SI LOCUIRE COLECTIVA

Întocmit, arhitect Lucian Stancu

REGULAMENT LOCAL DE URBANISM

PLAN URBANISTIC ZONAL”DEZVOLTARE ZONA MIXTA: COMERT, SERVICII, FUNCȚIUNI ADMINISTRATIVE ȘI LOCUIRE COLECTIVA ÎN REGIM DE ÎNĂLȚIME S+P+6E+ER” Proiect nr. 45/2017

1. GENERALITĂȚI

 • 1.1. Introducere, rolul R.L.U.

Regulamentul Local de Urbanism (R.L.U.) este o documentație cu caracter de reglementare prin care se detaliază sub forma unor norme tehnice și juridice modul de realizare a construcțiilor și prevederi referitoare la modul de utilizare a terenurilor pe întregul perimetru al zonei studiate. Regulamentul Local de Urbanism este parte integrantă a prezentului Plan Urbanistic Zonal (PUZ) „ DEZVOLTARE ZONA MIXTA: COMERT, SERVICII, FUNCTIUNI ADMINISTRATIVE ȘI LOCUIRE ÎN REGIM DE ÎNĂLȚIME S+P+6E+Er, TIMISOARA, STRADA BUJORILOR NR.160 și constituie un ansamblu de norme și reglementări obligatorii pentru administrația publică locală care stau la baza emiterii actelor de autoritate publică locală (certificate de urbanism respectiv autorizații de construire) pentru realizarea construcțiilor în zona studiată.

Regulamentul Local de Urbanism (R.L.U.) are o dublă utilitate:

 • -  stabilește reguli proprii zonei pentru care a fost elaborat, în domeniul urbanismului, în acord cu principiile de dezvoltare durabilă (configurația parcelelor, natura proprietății, amplasarea și conformarea construcțiilor și amenajărilor aferente) precum și condițiile de ocupare și utilizare a terenului);

 • -  precizează caracterul definitiv al zonei (în acord cu prevederile Planului Urbanistic General și Regulamentul General de Urbanism) și impune condițiile și restricțiile necesare respectării acestor prevederi. Regulamentul Local de Urbanism se elaborează odată cu Planul Urbanistic Zonal.

 • 1.2. Cadrul legal de elaborare a Regulamentului Local de Urbanism

Regulamentul Local de Urbanism se elaborează în conformitate cu:

 • -  Ghidul privind metodologia de elaborare și conținutul cadru al Planului urbanistic Zonal - indicativ GM - 010 -2000 aprobat cu Ordinul MLPAT nr.176/N/16.08.2000;

 • -  Legea nr. 350/2001 privind Amenajarea Teritoriului și Urbanismul, modificată și completată;

 • -  Legea nr.453/2001 pentru modificarea și completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții și unele măsuri pentru realizarea locuințelor;

 • -  Regulamentul General de Urbanism aprobat prin H.G. nr.525/1996 republicat;

 • -  Ghid privind elaborarea și aprobarea Regulamentelor locale de urbanism -indicativ GM - 007 - 2000, aprobat prin ordinul M.L.P.A.T. nr. 21/N/2000;

 • -  Ordinul Ministrului Sănătății nr.536/1997 pentru aprobarea normelor de igienă a recomandărilor privind modul de viață al populației;

 • -  Hotărârea C.J. Timiș nr.87/14.12.2004 pentru aprobarea reglementărilor urbanistice și indicatorilor teritoriali obligatorii privind dezvoltările urbane din extravilanele orașelor și comunelor din județul Timiș;

 • -  Hotărârea C.J. Timiș nr.115/27.11.2008 privind aprobarea reglementărilor și indicatorilor urbanistici pentru dezvoltarea zonelor cu potențial de edificare urbană din județul Timiș;și are la bază prevederile cuprinse în studiile și documentațiile de urbanism avizate și aprobate care au tangență cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal, respectiv:

 • -  Planul de Amenajarea T eritoriului Județean Timiș - P.A.T.J. Timiș aprobat, întocmit de S.C. “IPROTIM” S.A. (proiect nr.41146/010/1996);

 • -  H.C.L. nr.43/2011 privind condițiile de desfășurare a activităților de comerț stradal - terase sezoniere pe raza municipiului Timișoara.

 • -   și are la bază prevederile cuprinse în studiile și documentațiile de urbanism avizate și aprobate care au tangență cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal, respectiv:

 • -  P.U.G. al Municipiului Timișoara, aprobat prin HCL 157/2002 (prelungit prin HCL nr.105/27.03.2012);

 • -  Etapa 2 PUG - Concept general de dezvoltare urbana ( Masterplan ) 2012

- Etapa 3 PUG - în curs de aprobare

 • 1.3. Aprobarea Regulamentului Local de urbanism

Regulamentul Local de Urbanism anexă la Planul Urbanistic Zonal DEZVOLTARE ZONA MIXTA: COMERT, SERVICII, FUNCTIUNI ADMINISTRATIVE ȘI LOCUIRE ÎN REGIM DE ÎNĂLȚIME S+P+6E+Er, TIMISOARA, STRADA BUJORILOR NR.160 se aprobă prin Hotărâre a Consiliului Local Timisoara, pe baza avizelor și acordurilor prevăzute de lege și devine act de autoritate publică al Administrației Publice Locale.

 • 1.4. Domeniul de aplicare a Regulamentului Local de Urbanism

Domeniul de aplicare al prezentului Regulament Local de Urbanism se referă la proiectarea și realizarea tuturor construcțiilor ce vor fi amplasate pe suprafața de teren intravilan în teritoriul administrativ al municipiului Timișoara, jud. Timiș, având o suprafață totală de 65.670 mp, situată in StradaBujorilor, nr.160, identificată prin CF nr.406302, 405825 Timișoara, proprietar S.C. BEGA MINERALE INDUSTRIALE S.A

Regulamentul Local de Urbanism se aplică în proiectarea și realizarea tuturor construcțiilor și amenajărilor amplasate pe terenul care face obiectul P.U.Z.

Zonificarea funcțională propusă prin P.U.Z. va asigura compatibilitatea dintre destinația construcțiilor și funcțiunea dominantă a zonei și este prezentată în planșa “Reglementări urbanistice”. Pe baza acestei zonificări s-au stabilit condițiile de amplasare și conformare a construcțiilor.

 • 2. PRECIZĂRI, DETALIERI ȘI EXEMPLIFICĂRI PRIVIND UTILIZAREA REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM LA ELABORAREA REGULAMENTUULUI LOCAL ȘI LA AUTORIZAREA EXECUTĂRII CONSTRUCȚIILOR

REGULI DE BAZĂ PRIVIND MODUL DE OCUPARE AL TERENURILOR

 • 2.1. REGULI CU PRIVIRE LA PĂSTRAREA INTEGRITĂȚII MEDIULUI ȘI PROTEJAREA PATRIMONIULUI NATURAL ȘI CONSTRUIT

  • 2.1.1. Terenuri agricole din intravilan

IN ZONA STUDIATA EXISTA TERENURI AVAND CAEGORIA DE FOLOSINTA DRUM SI CURTI CONSTRUCTII

 • ■ Autorizarea executării construcțiilor pe terenurile agricole din intravilan este permisă pentru toate tipurile de construcții și amenajări cuprinse în prezentul regulament, cu respectarea condițiilor impuse de lege.

De asemenea, autorizarea prevăzută la alin. (1) se face cu respectarea normelor stabilite de consiliile locale pentru ocuparea rațională a terenurilor și pentru realizarea următoarelor obiective: valorificarea terenurilor din zonele echipate cu rețele tehnico-edilitare, amplasarea construcțiilor, amenajărilor și lucrărilor tehnico-edilitare aferente acestora în ansambluri compacte.

 • 2.1.2. Resursele subsolului

 • ■ În cazul identificării de zone cu resurse pe teritoriul ce face obiectul prezentului P.U.Z., modalitatea exploatării acestora va face obiectul unui studiu de impact aprobat conform legii.

 • 2.1.3. Resursele de apă

 • ■ Autorizarea executării lucrărilor pentru construcțiile premise în acest Regulament este permisă numai cu avizul autorităților de gospodărire a apelor, după caz și cu asigurarea măsurilor de apărare a construcțiilor respective împotriva inundațiilor, a măsurilor de prevenire a deteriorării calității apelor de suprafață și subterane, de respectarea zonelor de protecție față de lucrările de gospodărire și de captare a apelor (dacă e cazul).

 • 2.1.4. Zonele cu valoare peisagistică și zonele naturale protejate

 • ■  Amplasamentul studiat nu afecteaza în nici un fel ari naturale protejate.

 • ■  Consiliul Județean Timiș va identifica și va delimita, în funcție de particularitățile specifice, zonele naturale de interes local ce necesită protecție pentru valoarea lor peisagistică și va stabili condițiile de autorizare a executării construcțiilor, având în vedere păstrarea calității mediului natural și a echilibrului ecologic.

 • ■  În zonă nu există elemente cu valoare peisagistică sau zone naturale protejate.

 • 2.1.6. Zonele construite protejate

 • ■ Autorizarea executării construcțiilor în zonele care cuprind valori de patrimoniu cultural construit, de interes local, declarate și delimitate prin Hotărâre a Consiliului Județean Timiș, se face cu avizul serviciilor publice descentralizate din județul Timiș, subordonate Ministerului Culturii și Cultelor și Patrimoniului național și al Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului.

in zona studiată nu există clădiri monument istoric sau cu valoare de patrimoniu

 • 2.2. REGULI CU PRIVIRE LA SIGURANȚA CONSTRUCȚIILOR ȘI LA APĂRAREA INTERESULUI PUBLIC

  • 2.2.1. Siguranța în construcții

 • ■ Autorizarea construcțiilor de orice fel se va putea face numai în condițiile respectării prevederilor legale privind siguranța în construcții între care se amintesc următoarele considerente ca prioritare, fără ca enumerarea să fie limitativă:

 • - Legea nr. 50/1991 cu modificările ulterioare privind autorizarea executării lucrărilor de construcții inclusiv Normele metodologice pentru aplicare în vigoare la data eliberării Autorizației de Construire;

 • - Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții;

 • - H.G.R. nr. 264/1994 privind aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcții;

 • - H.G.R. nr. 925/1995 privind Regulamentul de verificare și expertizare tehnică a proiectelor, a execuției lucrărilor și construcțiilor, inclusiv instrucțiunile de aplicare aprobate prin ord. M.L.P.A.T. nr. 77/N/1996.

 • ■ Proiectele care însoțesc cererea pentru autorizarea unor lucrări de construcții vor cuprinde toate elementele necesare în care să fie specificate măsurile luate pentru asigurarea condițiilor de siguranță privind realizarea și exploatarea construcțiilor.

 • 2.2.2. Expunerea la riscuri naturale

 • ■ Construcțiile și amenajările propuse prin prezentul proiect, se pot amplasa pe terenuri pe care au fost luate măsuri de prevenire a riscurilor naturale (efectele excesului de umiditate, drenarea apelor pluviale, etc.)

 • 2.2.3. Expunerea la riscuri tehnologice

 • ■ Unitățile de construcțiile și amenajările propuse prin prezenta documentație, se pot amplasa în zone neexpuse la riscuri tehnologice (zone expuse: culoarele și zonele de protecție ale rețelelor electrice LEA 220 kV, LEA 110 kV, LEA 20 kV, a posturilor de transformare, a conductelor de transport gaz, a stațiilor de reglare-măsurare etc.);

 • 2.2.4. Construcții cu funcțiuni generatoare de riscuri tehnologice

 • ■ Autorizarea executării construcțiilor care, prin dimensiunile și destinația lor, pot genera riscuri tehnologice, se face numai pe baza unui studiu de impact, elaborat și aprobat conform prevederilor legale.

 • ■ Lista categoriilor de construcții generatoare de riscuri tehnologice este cuprinsă în Ordinul Ministerului Industriei și Comerțului nr.1587/12.09.1997.

 • 2.2.5. Asigurarea echipării edilitare

 • ■ Autorizarea executării construcțiilor care, prin dimensiunile și destinația lor presupun cheltuieli de echipare edilitară ce depășesc posibilitățile financiare și tehnice ale administrației publice locale ori ale investitorilor interesați sau care nu beneficiază de fonduri de la bugetul de stat este interzisă.

 • ■ Autorizarea executării construcțiilor poate fi condiționată de obligația efectuării, în parte sau total, a lucrărilor de echipare edilitară aferente, de către investitorii interesați.

 • 2.2.6. Asigurarea compatibilității funcțiunilor

 • ■ Autorizarea executării construcțiilor se face cu condiția asigurării compatibilității dintre destinația construcției și funcțiunea dominantă a zonei.

 • 2.2.7. Lucrări de utilitate publică

■ Autorizarea executării altor construcții pe terenuri care au fost rezervate în prezentul Plan Urbanistic Zonal pentru realizarea de lucrări de utilitate publică, este interzisă.

3. UTILIZARE FUNCȚIONALĂ

 • 3.1. DOMENIUL DE APLICARE

Zona care face obiectul Planului Urbanistic Zonal este situată în intravilanul localității Timișoara și are o suprafața totala de 65.670 mp. Suprafața mare a zonei studiate precum diversitatea funcțiunilor propuse a condus la propunerea a trei Unități Teritoriale de Referință.

UTR 1    - SUBZONĂ

MIXTA COMERT SERVICII, FUNCTIUNI

ADMINISTRATIVE SI BIROURI

 • U.T.R. 2 - SUBZONA MIXTA COMERT, SERVICII SI LOCUIRE COLECTIVA

 • U.T.R. 3 - SUBZONA LOCUIRE COLECTIVA EXISTENTA, IN REGIM DE INALTIME P+4E EXISTENTA

Prevederile prezentului Regulament de Urbanism se aplica UTR 1 -ZONĂ MIXTA COMERT SERVICII, FUNCTIUNI ADMINISTRATIVE SI BIROURI

ZONĂ MIXTA COMERT SERVICII, FUNCTIUNI ADMINISTRATIVE SI BIROURI , are următoarele subzone funcționale:

SzM - subzona mixta comert servicii, funcțiuni administrative si birouri

- subzonă mixta cu caracer de servicii, comert, functiuni administrative și birouri destinată cladirilor care sa adaposteasca functiuni mixte cu caracter administrativ comerical, servicii, bitouri, in regim de înălțime S+P+6E+Er

Szv- subzonă pentru spatii verzi amenajate

Szc - subzona cai de comunicație rutieră

 • 3.2. UTILIZĂRI PERMISE

SzM -subzona mixta comert servicii, functiuni administrative si birouri

Se permit amplasarea următoarelor funcțiuni pentru SzM - subzona mixta comert servicii, functiuni administrative si birouri

Structură funcțională dedicată activităților economice de tip terțiar:

 • ■  administrative - birouri, sedii de companii etc

 • ■  financiar-bancare

 • ■  comerciale, alimentație publică

 • ■  servicii cu acces public, servicii profesionale, servicii manufacturiere

 • ■  cazare turistică

 • ■  cercetare științifică

 • ■  culturale

 • ■  căi de acces carosabile și pietonale private,

 • ■  parcaje supraterane

 • ■  spații plantate

 • ■  spații pentru sport și recreere

 • ■  construcții pentru echipare tehnică

 • ■  împrejmuiri

 • ■  comerț alimentar si nealimentar

 • ■  unități de comerț cu amănuntul, baruri si restaurante

 • ■  Parterele orientate spre spațiile publice vor avea de regulă funcțiuni de interes pentru public.

Szv- subzonă pentru spatii verzi amenajate

Se permite amplasarea următoarelor funcțiuni pentru Szv - subzonă pentru spații verzi amenajate:

 • ■  spații verzi amenajate

 • ■  spații verzi și plantate cu rol decorativ și de protecție, plantații de protecție;

 • ■  căi de comunicație - acces carosabil și pietonal la parcele;

 • ■  mobilier urban specific, amenajări peisajere de orice fel; terenuri de sport si spatii de joc pentru copii;

 • ■  constructii provizorii chioscuri, pergole, gradene

 • ■  piscine, cu suprafața mai mica de 10% din suprafața terenului

 • ■  construcții pentru echiparea tehnico-edilitară a zonei, subterane sau terane de mici dimensiuni cum ar fi stații de pompare, rezervoare, posturi de transformare, bazine de retenție, firide telecomunicații, etc.;

Szc - subzona cai de comunicație rutieră

Se permite amplasarea următoarelor construcții (functiuni) pentru zona Szc -subzonă căi de comunicație rutieră:

 • ■  căi de comunicație (construire, modernizare, lărgire), trotuare, alei pentru cicliști, spații verzi de aliniament plantate, echipare edilitară, lucrări pentru protecția împotriva poluării vizuale și fonice (parapeți de protecție, plantații de protecție);

 • ■  amenajarea de locuri de parcare de-a lungul căilor de acces cu condiția ca acestea să nu perturbe desfășurarea traficului sau accesul la vreo parcelă din drumul public.

 • ■  construcții pentru echiparea tehnico-edilitară a zonei, subterane sau terane.

3.3 UTILIZĂRI PERMISE CU CONDIȚII

Profil funcțional admis cu condiționări pentru SzM - subzona mixta comert servicii, functiuni administrative si birouri

Elemente aferente infrastructurii tehnico-edilitare, cu condiția amplasării acestora în subteran sau în afara spațiului public.

 • ■  Garaje publice sau private sub- și supraterane în clădiri dedicate cu următoarele condiții:

să nu ocupe frontul spre spațiul public (să fie retrase spre interiorul parcelei cu minimum 8 m, sau să fie dispuse în spatele unui tract dedicat altor funcțiuni) accesul autovehiculelor să se realizeze din străzi cu circulație redusă și să fie organizat astfel încât să nu perturbe traficul.

 • ■  Activități de mică producție, cu următoarele condiții:

să fie parte a unei activități de tip comercial - producția să fie desfăcută preponderent în această locație spațiile de producție să nu fie dispuse spre spațiile publice nivelul de poluare să se încadreze în limitele admise pentru această zonă

 • ■  dotări sportive

 • ■  stații comercializare produse petroliere din clădirile dedicate parcărilor colective

 • ■  dotări pentru sănătate si agrement

 • ■   servicii

 • ■  locuințe de serviciu

 • 3.4. INTERDICȚII TEMPORARE

Zonele afectate de rețele (electrice, gaze, telefonie, fibră optică) sunt supuse interdicției temporare de construire până la implementarea soluțiilor de deviere a acestora pe lângă căile majore de circulație, prin grija operatorului de rețea sau a proprietarului terenului ( dacă e cazul).

Necesitatea realizării în zonă a unor lucrări de utilitate publică, impune ca eventualele dezmembrări și parcelări să nu se facă fără asigurarea condițiilor de rezervare a suprafețelor de teren necesare realizării acceselor pietonale și carosabile.

 • 3.5. INTERDICȚII PERMANENTE (DEFINITIVE)

Profil funcțional interzis de ocupare a terenului pentru UTR 1- ZONĂ MIXTA

COMERT SERVICII, FUNCȚIUNI ADMINISTRATIVE SI BIROURI

 • ■  activități industriale sau alte tipuri de activități care generează noxe, vibrații, zgomot, fum, miros sau care sunt incomode prin traficul generat;

 • ■  activități de depozitare, comerț en gros, antrepozite;

 • ■  stații de reparatii auto cu capacitate peste 5 mașini;

 • ■  ferme agro - zootehnice, abatoare;

 • ■  depozite de deșeuri

 • ■  depozitare en gros

 • ■  depozitare de materiale refolosibile

 • ■  comerț en detail cu suprafața mai mare de 5000 mp în clădire independenta de tip big box

 • ■  comerț și alimentație publică practicate prin vitrine

 • ■   clădiri provizorii de orice natură

Profil funcțional interzis de ocupare și utilizare a terenului pentru Szv- subzonă pentru spații verzi amenajate:

 • ■  sunt interzise orice alt tip de construcții decât cele enumerate la funcțiuni permise;

 • ■  panouri mari publicitare în spațiile verzi de aliniament sau parcuri;

Profil funcțional interzis de ocupare și utilizare a terenului pentru Szc- subzonă căi de comunicație rutieră:

■ sunt interzise construcțiile care prin amplasare, configurație sau exploatare împiedică buna desfășurare, organizare și dirijare a traficului de pe drumuri și prezintă riscuri de accidente.

 • 3.6. LUCRĂRI DE UTILITATE PUBLICĂ

Autorizarea executării lucrărilor si echipamentelor de utilitate publică se poate face pe parcelele rezervate pentru spații verzi, cu condiția să nu aducă prejudicii aspectului arhitectural al construcțiilor sau zonei înconjurătoare.

Autorizarea executării lucrărilor de utilitate publică se face pe baza documentațiilor de urbanism aprobate conform legii.

Lucrările de utilitate publică se execută pe terenuri aflate în proprietatea persoanelor fizice ori juridice, cu schimbarea funcțiunii și afectarea valorii terenurilor, necesitând instituirea unor servituți de utilitate publică.

Delimitarea terenurilor necesare se stabilește prin documentațiile tehnice și studiile de fezabilitate, iar autorizarea executării lucrărilor de utilitate publică se face pe baza documentațiilor de urbanism sau de amenajare a teritoriului, aprobate conform legii.

4. CONDIȚII DE AMPLASARE ȘI CONFORMARE A CONSTRUCȚIILOR

 • 4.1. REGULI DE AMPLASARE ȘI RETRAGERI MINIME OBLIGATORII

  • 4.1.1. Orientarea față de punctele cardinale

 • ■ Amplasarea clădirilor se va face cu respectarea reglementărilor în ceea ce privește însorirea conform normelor și recomandărilor cuprinse în Regulamentul General de Urbanism aprobat cu HG 525/1996 și Ordinului Ministrului Sănătății privind normele de igienă nr.536/1997.

 • ■ Se recomandă ca toate clădirile în care se desfășoară o activitate zilnică (administrativă, comercială) să aibă asigurată iluminarea naturală a spațiilor conexe zonei de agrement cât și a celor pentru public.

 • ■ Amplasarea construcțiilor se va face cu asigurarea condițiilor de respectare a duratei minime zilnice de însorire de 1 oră și 1 oră și potrivit Ordinului Ministrului Sănătății nr.536/1997 pentru aprobarea normelor de igienă și recomandărilor privind modul de viață al populației.

 • 4.1.2. Amplasarea față de aliniament

Potrivit prevederilor Regulamentului General de Urbanism aprobat prin HG nr.525/1996 republicat, prin aliniament se înțelege limita dintre domeniul privat și domeniul public.

 • ■ Amplasarea construcțiilor față de aliniamentul străzilor se va face respectând aliniamentul propus în planșa conținând “Reglementări Urbanistice”;

 • ■ Construcțiile se vor amplasa cu o retragere de 5,0 m fata de aliniament.

 • ■ Spațiul de retragere va putea fi folosit pentru parcaje, circulații carosabile și pietonale, carport-uri, împrejmuiri, aparate de intrare, rampe de acces în subsol, amenajări exterioare, spații verzi, lucrări edilitare

 • 4.1.3. Amplasarea față de drumurile publice

 • ■ Construcțiile pot fi autorizate în zona care face obiectul Planului Urbanistic Zonal doar în condițiile în care au asigurat accesul la drumurile publice, direct sau prin servitute de trecere.

 • 4.1.4. Amplasarea în interiorul parcelei - Amplasarea față de limitele laterale ale parcelei

Potrivit prevederilor Regulamentului General de Urbanism aprobat prin HG nr.525/1996 republicat, retragerile impuse față de limitele laterale și de fund ale terenului au un caracter minimal pentru realizarea cerințelor de asigurare a confortului urban, privind respectarea condițiilor de vizibilitate, în acord cu realizarea intimității pentru locuire a construcțiilor învecinate.

 • ■  Amplasarea în interiorul parcelei față de limitele laterale ale parcelei se va face ținând cont de distanțele minime obligatorii potrivit Codului Civil,

respectării condițiilor minime de însorire și a distanțelor minime necesare intervențiilor în caz de incendiu;

 • ■  Distanța cladirilor față de proprietățile învecinate va fi de minimum 4,50 m pentru clădirile (S+) P * (S+)P+2E,; pentru clădirile mai inalte de (S+)P+2E se va asigura o distanta de minimum h/2 unde h este înălțimea maximă la cornișă.

 • ■  Nu se admit calcane spre vecini

 • ■  Autorizarea executării construcțiilor este permisă numai dacă se respectă distanțele minime necesare intervențiilor în caz de incendiu, stabilite pe baza avizului unității teritoriale de pompieri (acolo unde este cazul).

 • ■  Se permite modificarea regimului de înălțime al cladirilor existente cu pastrarea amplasamentului existent (suprainaltare) până la un regim maxim de înălțime de (S+)P+2E

 • 4.1.5. Amplasarea în interiorul parcelei - Amplasarea față de limita posterioară a parcelei

 • ■ Construcțiile noi propuse se vor amplasa cu o retragere de minim 6,00m față de limita posterioară a parcelelor.

 • ■ Extinderea cladirilor existente se va putea face cu conditia ca limitele corpului nou de clădire sa respecte o retragere de minim 4.50m fata de limita posterioara a parcelei dar nu mai puțin de h/2 pentru clădirile mai inalte de (S+)P+2E

 • 4.1.6. Lucrări de utilitate publică

 • ■ Construcțiile și echipamentele auxiliare se vor amplasa pe terenuri care nu sunt ocupate cu canale de desecare și care nu sunt rezervate pentru amplasarea unor lucrări de utilitate publică (cai de comunicație, sisteme de alimentare cu apă, canalizare, energie electrică, gaz, telecomunicații, etc.)

 • 4.2. REGULI CU PRIVIRE LA ASIGURAREA ACCESELOR OBLIGATORII

  • 4.2.1. Accese carosabile

 • ■ Orice construcție trebuie să fie accesibilă printr-un drum public, având caracteristicile necesare pentru a satisface exigențele de securitate, apărare contra incendiilor.

 • ■ Numărul și configurația acceselor carosabile pentru toate categoriile de construcții se stabilește în funcție de destinația funcțională a construcției și de capacitatea acesteia și de numărul de utilizatori, cu condiția asigurării acceselor pentru intervenții în caz de incendiu, dimensionate conform normelor de trafic greu.

 • ■ Accesele carosabile nu trebuie să fie obstrucționate prin mobilier urban și trebuie păstrate libere în permanență.

 • 4.2.2. Accese pietonale

 • ■ Este obligatorie asigurarea acceselor pietonale la clădiri.

 • ■ În sensul prezentului articol, prin accese pietonale se înțeleg căile de acces pentru pietoni, dintr-un drum public, care pot fi : trotuare, străzi pietonale, piețe pietonale, precum și orice cale de acces public pe terenuri proprietate publică.

 • ■ Accesele pietonale vor fi conformate astfel încât să permită circulația persoanelor cu handicap și care folosesc mijloace specifice de deplasare.

 • 4.3. REGULI CU PRIVIRE LA ECHIPAREA TEHNICO-EDILITARĂ

  • 4.3.1. Racordarea la rețelele publice de echipare edilitară existente

 • ■ Autorizarea executării construcțiilor este permisă numai dacă există posibilitatea racordării de noi consumatori la rețelele tehnico-edilitare existente ale localității și anume: alimentare cu apă, canalizare menajeră și alimentare cu energie electrică (dacă e cazul),

 • ■ De la dispozițiile alineatului precedent se poate deroga cu avizul organelor administrației publice competente în situația în care rețelele publice de echipare edilitară nu există, astfel:

- se vor realiza soluții de echipare în sistem individual care să respecte normele sanitare și de protecția mediului, urmând ca beneficiarul să racordeze construcția (potrivit regulilor impuse de Consiliul Local) la rețeaua centralizată, atunci când aceasta se va executa (dacă e cazul);

 • ■ Autorizarea executării construcțiilor este permisă doar după asigurarea echipării tehnico-edilitare în condițiile aliniatului precedent (dacă e cazul).

 • 4.3.2. Realizarea de rețele tehnico-edilitare

 • ■ Extinderile de rețele publice sau măririle de capacitate a rețelelor edilitare publice se realizează de către proprietari, parțial sau în întregime, după caz.

 • ■ Colectarea apelor pluviale de pe drumuri se face prin guri de scurgere laterale. Apele pluviale se trec prin separatoare de nămol-hidrocarburi și sunt apoi colectate în bazinul de retenție.

 • ■ Lucrările de racordare și de branșare la rețeaua edilitară publică se suportă în întregime de către proprietari

 • ■ Toate rețelele stradale: alimentare cu apă, energie electrică, gaze naturale, telecomunicații, etc. se vor realiza recomandabil subteran, cu excepția celor aflate deja în curs de execuție și a căror extindere se preconizează (dacă e cazul).

Alimentarea cu energie electrică

 • ■ Instalațiile trebuie să permită racordul subteran la rețelele stradale. Instalațiile

de alimentare și punctele de racord vor fi concepute în așa fel încât să nu aducă prejudicii aspectului arhitectural al construcțiilor sau zonei înconjurătoare.

 • ■ ansamblul de lucrări inginerești care asigură aprovizionarea zonei cu energie electrică din sistemul național, aparținând domeniului public și exploatată de instituția publică specializată va cuprinde: posturi de transformare și rețea de distribuție a energiei electrice.

Telecomunicații

 • ■ Instalațiile trebuie să permită racordul subteran la rețelele stradale. Instalațiile

de alimentare și punctele de racord vor fi concepute în așa fel încât să nu aducă prejudicii aspectului arhitectural al construcțiilor sau zonei înconjurătoare.

Rețele termice, alimentare cu gaze

 • ■ Centralele și punctele termice vor fi înglobate în construcție, fiind concepute în așa fel încât să nu aducă prejudicii aspectului arhitectural al construcțiilor sau zonei înconjurătoare (dacă e cazul).

 • ■ Rețelele de alimentare cu gaze și racordul la acestea se va realiza subteran (dacă e cazul).

 • ■ Firidele de branșare vor fi amplasate în așa fel încât să nu aducă prejudicii aspectului arhitectural al construcțiilor și împrejmuirilor (dacă e cazul).

 • ■ Toate construcțiile vor fi amplasate cu respectarea normelor în vigoare la data realizării lor, referitoare la distanțele impuse de funcțiunile pe care le adăpostesc.

 • 4.3.3. Proprietatea publică asupra rețelelor edilitare

 • ■ Rețelele de apă, de canalizare, drumuri publice și alte utilități aflate în serviciul public sunt proprietate publică a localitatii sau județului, dacă legea nu dispune altfel.

 • ■ Rețelele de alimentare cu gaze, energie electrică și de telecomunicații aflate în serviciul public, sunt proprietate publică a statului, dacă legea nu dispune altfel.

 • 4.4. REGULI CU PRIVIRE LA FORMA ȘI DIMENSIUNILE TERENULUI ȘI ALE CONSTRUCȚIILOR

  • 4.4.1. Parcelarea

 • ■ Parcelarea este operațiunea de divizare a unei suprafețe de teren în minimum 4 loturi alăturate în vederea realizării de noi construcții.

 • ■ Parcelările pot fi aprobate doar în baza unui proiect P.U.Z. Parcelările vor respecta prescripțiile Art.30 din Hotărârea nr.525/1996, art.30 din R.G.U. și Cap. II 9 din R.L.U.

 • ■ Pentru a fi construibil un teren trebuie să fie accesibil printr-un drum public, având caracteristicile necesare pentru a permite accesul mijloacelor de stingere a incendiilor.

 • ■ Sunt admise comasări de parcele alăturate. Respectarea prevederilor prezentului Regulament Local de Urbanism va fi obligatorie și în situația comasărilor de parcele.

 • ■ Sunt permise reparcelări cu condiția obtinerii de parcele cu suprafață mai mare de 1000 mp.

 • 4.4.2. Înălțimea construcțiilor

La stabilirea înălțimii construcțiilor se va avea în vedere:

 • ■ Protejarea și punerea în valoare a fondului construit existent, cu respectarea regulilor de compoziție arhitectural-urbanistică a zonei;

 • ■ Respectarea normativelor legate de asigurarea însoririi construcțiilor (conform Ordinului nr.536 pentru aprobarea Normelor de igienă și recomandărilor privind modul de viață al populației, etc.) pentru a nu aduce prejudicii clădirilor învecinate sub aspectul însoririi acestora.

 • ■ Ca regulă generală, înălțimea construcțiilor nu va depăși distanța dintre aliniamente.

 • ■ Autorizarea executării construcțiilor se face cu respectarea înălțimii medii a clădirilor învecinate și a caracterului zonei, fără ca diferența de înălțime

să depășească cu mai mult de două niveluri clădirile imediat învecinate;

 • ■ În sensul prezentului regulament, clădirile imediat învecinate sunt cele amplasate alăturat, de aceeași parte a străzii.

Regimul de înălțime general impus construcțiilor din SzM - subzona mixta comert servicii, funcțiuni administrative si birouri

 • ■ Regimul de înălțime maxim al construcțiilor este S+P+6E+Er

 • ■ Înălțimea maximă la cornișă a construcțiilor este max.32,00m;

 • 4.4.3. Aspectul exterior al construcțiilor

 • ■ Autorizația de Construire nu se va emite dacă o construcție prin situare, arhitectură, dimensiuni și aspect exterior este în măsură să aducă prejudicii caracterului și intereselor vecinătăților, peisajului urban.

 • ■ Fațadele laterale și posterioare ale clădirilor trebuie tratate la același nivel calitativ ca și cele principale și în armonie cu acestea.

 • ■ Materialele pentru finisaj exterior vor fi de bună calitate, specifice cadrului arhitectural de tip urban.

 • ■  La stabilirea pantei de acoperiș, se va urmări ca acestea să fie realizate în armonie cu cele caracteristice zonei;

 • Se recomanda folosirea unui acoperiș tip terasa ne/circulabila

 • Sunt permise și acoperișuri tip sarpanta dar cu conditia ca panta acoperisurilor sa nu depaseasca 10 grade

 • Autorizațiile de construcție eliberate, vor urmări generarea unor grupuri de cel puțin doua case învecinate, ce să păstreze un regim de înălțime similar, cu corelarea cotei cornișei și coamei acoperișului;

 • Materialele pentru învelitoare vor fi din tablă plana profilată sau fălțuită în culoarea maro, cărămiziu, gri, gri închis; se interzice utilizarea învelitorilor din tabla sau materiale bituminoase care imita țigla;

 • 4.4.4. Procentul de ocupare a terenului și coeficientul de utilizare al terenului

 • ■ Procentul de ocupare (POT) a terenului este raportul dintre suprafața construită la sol și suprafața terenului x 100 iar coeficientul maxim de utilizare a terenului (CUT) este raportul dintre suprafața construită desfășurată și suprafața terenului.

 • ■ Autorizarea executării construcțiilor se face cu condiția ca procentul de ocupare al terenului să nu depășească limita superioară stabilită conform anexei 2 din Regulamentul general de urbanism - RGU .

In cazul prezentului regulament, POT și CUT se stabilesc la

SzM - subzona mixta comert servicii, functiuni administrative si birouri P.O.T. maxim 70%

POT maxim reprezintă un indicator de cantitate și este raportul între suprafața construită la sol și suprafața terenului exprimată în procente, POT = Sc/ St x 100. Procentul de ocupare a terenului (POT) se completează cu coeficientul de utilizare a terenului (CUT), cu regimul de aliniere și înălțime și formează un ansamblu de valori obligatorii în autorizarea executării construcțiilor.

CUT maxim reprezintă un indicator de calitate și este raportul dintre suprafața construită desfășurată și suprafața terenului CUT = Scd / St.

SzM - subzona mixta comert servicii, functiuni administrative si birouri

C.U.T. maxim 2,8

 • 4.5. REGULI CU PRIVIRE LA AMPLASAREA DE PARCAJE, SPAȚII VERZI ȘI ÎMPREJMUIRI

4.5.1. Parcaje

■ Suprafețele parcajelor necesare vor fi stabilite cu respectarea prevederilor din

H.G. 525/1996 republicată și a normativelor în vigoare. Suprafețele parcajelor se determină în funcție de destinația și de capacitatea construcției. Vor fi prevăzute parcaje în funcție de specificul activității după cum urmează:

 • -  activități desfășurate pe o suprafață de 10-100mp: un loc de parcare la 25 mp; activități desfășurate pe o suprafață de 100-1000mp: un loc de parcare la 150 mp; activități desfășurate pe o suprafață mai mare de 1000mp: un loc de parcare la 100 mp;

 • -  pentru construcții ce înglobează spații cu diferite destinații pentru care există norme diferite de dimensionare a parcajelor, vor fi luate în considerare cele care prevăd un număr mai mare de locuri de parcare.

 • ■ Eliberarea Autorizației de Construire pentru construcții ce necesită spații de parcare, este condiționată de posibilitatea realizării acestora în afara domeniului public.

 • ■ Căile de comunicație vor beneficia de spații de parcare aferente, în funcție de categorie, destinație construcțiile adiacente și de numărul de utilizatori, pe platforme special amenajate.

 • ■ Este permisă prevederea de locuri de parcare descoperite pentru vehicule pe zonele verzi doar folosindu-se pavaje permeabile și numai afectând până la 20% din totalul de zonă verde.

 • ■ În cazul garajelor cu pardoseala sub cota terenului, panta de acces va începe după limita proprietății.

 • ■ Construcțiile de garaje vor fi realizate din aceleași materiale și în același spirit ca și clădirile de locuit (inclusiv acoperire cu șarpantă sau învelitori tip terasă).

 • 4.5.2. Spații verzi și plantate

 • ■ Autorizația de construire va conține obligația menținerii sau creării de spații verzi și plantate, în funcție de destinația și de capacitatea construcției, conform normativelor în vigoare.

 • ■ Se vor asigura spații verzi în procentul de minim 20% din suprafața totală a terenului;

 • ■ Aceste spații verzi vor fi asigurate sub formă de spații verzi amenajate la nivelul solului sau pe clădiri sub forma de terase inierbate;

 • ■ Este obligatorie plantarea cel puțin a unui arbore de talie înaltă pentru fiecare 150 mp de lot.

 • 4.5.3. Împrejmuiri

Potrivit prevederilor Regulamentului General de Urbanism aprobat prin HG nr.525/1996 împrejmuirile reprezintă construcțiile sau amenajările cu caracter definitiv sau temporar amplasate la aliniament sau pe celelalte laturi ale parcelei, pentru a o delimita de domeniul public sau de proprietățile învecinate (dacă e cazul).

Împrejmuirile spre stradă se vor pozitiona pe linia de aliniere a străzii (dacă e cazul). Porțile împrejmuirilor situate pe aliniamentul stradal se vor deschide numai înspre interior (dacă e cazul).

 • ■ Gardurile vor avea înălțimea maximă de 1,80m din care un parapet plin de max.0,6m iar partea superioară transparentă.

 • ■ Se recomandă împrejmuiri vegetale sau împrejmuiri transparente îmbrăcate în vegetație, atât spre aliniamentul stradal, cât și între proprietăți. Gardul viu folosit ca împrejmuire între două proprietăți va avea o înălțime de minim 1,50m, fiind poziționat la 0,50m de linia despărțitoare a celor două proprietăți

 • 4.5.4. Gestionarea deșeurilor

■ Colectarea și depozitarea deșeurilor menajere se va face, în containere speciale, urmând a fi evacuate periodic prin colectarea de către o firmă specializată, în baza unui contract și transportate la un deponeu de gunoi autorizat.

 • 4.6. BILANT TERITORIAL

  SUPRAFATA TEREN

  SITUATIA EXISTENTA mp

  SITUATIA PROPUSA mp

  Szi- subzona industrie

  Clădiri

  platforme, parcari, alei spati verzi amenajate

  64.698,00

  11.242 (17,37%)

  53.456 (82,63%)

  0 (0,00%)

  UTR 1- Subzona mixta comert, servicii, funcțiuni administrative și birouri

  17.639.mp      27,27%

  SzM- subzona mixta comert, servicii, funcțiuni administrative și birouri clădiri

  platforme, parcari

  SzV-spatii verzi amenajate în cadrul parcelei

  17.639 mp 100.00%

  12.347mp (70%)

  1.764mp (10%)

  3.528mp (20%)

  UTR 2- Subzona mixta comert, servicii și locuire colectiva

  Szc- subzona cai de comunicatie rutiera

  SzL- subzona mixta comert, servicii, și locuire colectiva

  clădiri

  platforme, parcari, alei, locuri de joaca

  SzV - subzona spatii verzi amenajate spatii verzi amenajate în cadrul parcelei spatii verzi independete

  47.059mp     72,73%

  7.680mp  16.31%

  35.634mp 75.72%

  17.743mp

  10.645mp

  10.843mp 23.04%

  7.098mp(65,47%)

  3.745mp(34,53%

  UTR 3- Subzona locuire colectiva existența (CF nr.405825)

  cladiri

  platforme, parcari, alei locuri de joaca spatii verzi amenajate în cadrul parcelei

  972,00

  486mp (50%)

  486mp (50%)

  972mp        1,49%

  486mp (50%)

  291mp (30%)

  195mp (20%)

  TOTAL

  65.670,00

  33.480mp     100,00%

INDICI CARACTERISTICI

U.T.R.1

SUBZONA MIXTA COMERT, SERVICII, FUNCTIUNI ADMINISTRATIVE SI BIROURI INDICI PROPUSI

P.O.T. 70%

C.U.T. 2,8

regim de de inaltime S+P+6E+Er

Spati verzi min. 20%

H.max=32.00m

5. UNITĂȚI TERITORIALE DE REFERINȚĂ

Suprafața mare a terenului a dus la realizarea a 3 Unități Teritoriale de Referință, prezentul regulament fiind aplicabil DOAR pentru terenul reglementat UTR 1 -ZONĂ MIXTA COMERT SERVICII, FUNCȚIUNI ADMINISTRATIVE SI BIROURI

Întocmit, arhitect Lucian Stancu


JUDEȚUL TIMIȘ

M U N I C I P I U L T I M I S O A R A D I R E C T I A G E N E R A L A D E U R B A N I S M S I D E Z V O L T A R E U R B A N A

Biroul Avizare Conformități P U G / PUD/ PUZ

B d . C o n s t a n t i n D i a c o n o v i c i L o g a , n r . 1 , 3 0 0 0 3 0 , t e l : + 4 0 2 5 6 4 0 8 4 3 5 e - m a i l : d e z v o l t a r e u r b a n a @ p r i m a r i a t m . r o , i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

Nr. UR2017-017591/04.12.2017

RAPORTUL INFORMĂRII ȘI CONSULTĂRII PUBLICULUI

Etapa 2 - etapa elaborării propunerilor PUZ și RLU aferent, de informare și consultare a publicului cu privire la documentația:

 • -  PUZ - „DEZVOLTARE ZONA MIXTA: COMERT, SERVICII, FUNCTIUNI ADMINISTRATIVE SI LOCUIRE COLECTIVA IN REGIM DE INALTIME S+P+6E+Er”;

 • - Amplasament: str. Bujorilor nr. 160, Timișoara;

 • - Beneficiar: SC BEGA MINERALE INDUSTRIALE SA.;

 • - Proiectant: S.C. 903 STUDIOARH S.R.L.;

Detalii privind tehnicile și metodele utilizate de solicitant pentru a informa și a consulta publicul:

Cetățenii au fost invitați să transmită observații referitoare la documentația P.U.Z. disponibilă la Biroul Avizare Conformități PUG/PUD /PUZ din cadrul Generala de Urbanism si Dezvoltare Urbana și afișată pe site-ul www.primariatm.ro, în perioada 30.10.2017 - 23.11.2017.

În acest scop, beneficiarul documentatiei a amplasat un panou pe parcela care a generat planul urbanistic zonal iar Directia Generala de Urbanism si Dezvoltare Urbana, a amplasat 4 panouri (3 panouri pe teritoriul zonei studiate prin P.U.Z. si 1 panou la sediul Primariei Municipiului Timisoara), conform Anexei 2 din H.C.L. nr. 183/08.05.2017 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului, au fost notificati cetatenii ale caror proprietati sunt direct afectate de propunerile PUZ, prin adrese expediate prin poștă și prin publicarea anunțului pe site-ul www.primariatm.ro.

Proprietari notificați :

 • -  SC Yry Car Wash SRL - Strada Bujorilor 183A;

 • -  SC IPAS SRL - Str. Bujorilor nr. 158;

 • -   Proprietar imobil str. Bujorilor nr. 154, 152, 148 - 150, 148, 146, 144, 142, 140, 138,

136 A, 136, 134, 132, 130 B, 130 (PUZ aprobat prin HCL nr. 352/2006);

 • -   Proprietar imobil Aleea Nicoresti nr. 1, 1 A, 3, 5, 7, 9, 9A

Documentația disponibilă la Biroul Avizare Conformități PUG/PUD /PUZ, nu a fost consultată de nici o persoana.

La intalnirea cu proiectantul S.C. 903 STUDIOARH S.R.L, organizata in data de 14.11.2017, intre orele 14.00 - 15.00, la sediul Primăriei Municipiului Timișoara, camera 213, et. 2, a participat din partea publicului o persoana interesata de aceasta investitie. Nu au fost facute obiectii in scris la Serviciul Relationare Directa cu Cetatenii.

Având în vedere că s-au parcurs procedurile prevăzute de H.C.L. nr. 140/19.04.2011, modificat prin H.C.L. nr. 183/08.05.2017 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului, Etapa 2


JUDEȚUL TIMIȘ M U N I C I P I U L T I M I S O A R A D I R E C T I A G E N E R A L A D E U R B A N I S M S I D E Z V O L T A R E U R B A N A


Confo


r m i t ă ți P U G /


PUD/


PUZ


B d . C e-mai


o n s t a n t i n D i a c o n o v i c i L o g a , n l:dezvoltareurbana@primariat


r.


m.ro,


0 0 0 3 0 , t e l : + 4 0 nternet:www.pr


2 5 6 4 0 imariat


8435


m.ro


- etapa elaborării propunerilor PUZ și RLU aferent, de informare și consultare a publicului cu privire la documentația Plan Urbanistic Zonal „DEZVOLTARE ZONA MIXTA: COMERT, SERVICII, FUNCTIUNI ADMINISTRATIVE SI LOCUIRE COLECTIVA IN REGIM DE INALTIME S+P+6E+Er”, str. Bujorilor nr. 160, Timișoara, beneficiar SC BEGA MINERALE INDUSTRIALE SA., a fost finalizată și se va putea începe circuitul legal de avizare.

DIRECTOR EXECUTIV

Emilian Sorin CIURARIU

ȘEF BIROU

Liliana IOVAN


JUDEȚUL TIMIȘ

M U N I C I P I U L T I M I S O A R A D I R E C T I A G E N E R A L A D E U R B A N I S M S I D E Z V O L T A R E U R B A N A

Biroul Avizare Conformități P U G / PUD/ PUZ

B d . C o n s t a n t i n D i a c o n o v i c i L o g a , n r . 1 , 3 0 0 0 3 0 , t e l : + 4 0 2 5 6 4 0 8 4 3 5 e - m a i l : d e z v o l t a r e u r b a n a @ p r i m a r i a t m . r o , i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

PLAN URBANISTIC ZONAL”DEZVOLTARE ZONA MIXTA: COMERT, SERVICII, FUNCTIUNI ADMINISTRATIVE ȘI LOCUIRE COLECTIVA ÎN REGIM DE ÎNĂLȚIME S+P+6E+ER” Proiect nr. 45/2017

i. Introducere

1.1. DATE DE RECUNOAȘTERE A DOCUMENTAȚIEI

Denumirea lucrării:

PLAN URBANISTIC ZONAL

”DEZVOLTARE ZONA MIXTA: COMERT SERVICII, FUNCTIUNI ADMINISTRATIVE SI LOCUIRE COLECTIVA IN REGIM DE INALTIME S+P+6E+Er”

Amplasament:

Str. Bujorilor, nr. 160, Timisoara

Inițiator:

S.C. BEGA MINERALE INDUSTRIALE S.A.

(Beneficiar)

Elaborator:

s.c.”903 STUDIOARH”S.R.L.D

(Proiectant)

Data elaborării:

ianuarie 2018

Faza de proiectare:

P.U.Z.

1.2. OBIECTUL P.U.Z.

 • 1.2.1. SOLICITĂRI ALE TEMEI PROGRAM

Documentația în fază de Plan Urbanistic Zonal: "DEZVOLTARE ZONA MIXTA: COMERT SERVICII, FUNCTIUNI ADMINISTRATIVE SI LOCUIRE COLECTIVA IN REGIM DE INALTIME S+P+6E+Er” Str. Bujorilor, nr. 160 CF nr. 406302, 405825, Timișoara, a fost întocmită la comanda beneficiarului: SC Bega Minerale Industriale SA

Documentația de față propune soluții și reglementări în scopul dezvoltării unei zone mixte in regim de inaltime maxim S+P+6E+Er

 • 1.2.2. PREVEDERI ALE PROGRAMULUI DE DEZVOLTARE A LOCALITĂȚII PENTRU

  ZONA STUDIATĂ

  Zona studiată - amplasată la limita intravilanului Municipiului Timisoaa cu localitataea Chisoda, pe strada Bujorilor se înscrie din punct de vedere al zonificării teritoriale în intravilan.

  Conform Planului Urbanistic General în vigoare Categoria funcțională: unități industriale

  Folosința actuala: teren curti constructii


1.3. SURSE DOCUMENTARE

 • 1.3.1. LISTA STUDIILOR ȘI PROIECTELOR ELABORATE ANTERIOR P.U.Z.

 • •   Pentru terenul studiat a fost obtinut Certificatul de Urbanism nr.2763/23.06.2017

 • • Conform Planului Urbanistic General al municipiului Timișoara, terenul de față este situat în intravilanul localității si are destinația de zona industriala

 • Conform Planului Urbanistic General al municipiului Timișoara - în lucru (revizia 3), terenul de față este situat in intravilan si este cuprins în restructurarea zonelor cu caracter industrial - zona mixta (RiM )

 • Terenul studiat este delimitat astfel:

 • >  la est terenul are front la sr. Bujorilor

 • > la sud terenul ese delimitat de calea ferata Timisoara - Buzias

 • > la vest și nord, terenul este marginit de terenuri aflate în proprietate privata care pana în prezent au avut caracter industrial.

 • 1.3.2. LISTA STUDIILOR DE FUNDAMENTARE ÎNTOCMITE CONCOMITENT CU P.U.Z.

Certificatul de Urbanism nr.2763/23.06.2017 a fost obținut în baza H.C.L. nr.157/2002, prelungit prin HCL 105/2012 privind aprobarea respectiv prelungirea valabilității Planului Urbanistic General

 • 1.3.3. PROIECTE DE INVESTITII ELABORATE PENTRU DOMENII CE PRIVESC DEZVOLTAREA URBANISTICĂ A ZONEI

Terenul studiat este accesibil din strada Bujorilor

Zona având caracter urbanizat beneficiază de întreaga infrastructura a Municipiului Timisoara.

Conform Planului Urbanistic General aflat in lucru, pentru zona studiata se propune investiția in dezvoltarea tramei stradale majore - str. Bujorilor este prevazuta la largirea sa la un prospect transversal de 20m

2. Stadiul actual al dezvoltării

2.1.EVOLUȚIA ZONEI

 • 2.1.1. DATE PRIVIND EVOLUȚIA ZONEI

Dezvoltarea zonei a prezentat un caracter modest. O data cu incetarea activitatii fostei fabrici „Prefatim” singurele interventii remarcabile au fost la principalele cladiri existente pe amplsament, incercandu-se conversia lor in spatii care sa adaposteasca birouri si servicii.

 • 2.1.2.  CARACTERISTICI SEMNIFICATIVE ALE ZONEI, RELAȚIONATE CU EVOLUȚIA LOCALITĂȚII

Întreaga zona are un caracter inustrial - părăsit.

Evoluția localității a demonstrat necesitatea reinoirii fondului construit cu locuinte si imobile care sa corespunda necesitatilor actuale, cu un grad sporit de confort.

2.2. ÎNCADRARE ÎN LOCALITATE

 • 2.2.1. POZIȚIA ZONEI FAȚĂ DE INTRAVILANUL LOCALITĂȚII

Terenul studiat este situat în partea extrem - sudica a municipiului Timișoara, în intravilanul localității.

Terenul ce face obiectul PUZ este accesibil din Str. Bujorilor si beneficiază de întreaga rețea de străzi a municipiului Timisoara, are front stradal de 232 m la Str.Bujorilor și o adâncime variabila de 200-400m

Terenul in suprafața totala de 65.457mp este inscris in CF nr. 406302, 405825,

- nu există sarcini

 • 2.2.2. RELAȚIONAREA ZONEI CU LOCALITATEA, SUB ASPECTUL POZIȚIEI, ACCESIBILITĂȚII, COOPERĂRII ÎN DOMENIUL EDILITAR, SERVIREA CU INSTITUȚII DE INTERES GENERAL

 • > Zona ce face obiectul studiului este favorizată prin prisma poziției în țesutul urban.

 • > Accesibilitatea zonei este asigurată de existența arterelor majore, respectiv Str. Bujorilor.

 • > La nivel edilitar întreaga zona este echipată.

 • > Zona nu este dotata cu servicii de interes local și general

Zona limitrofă ariei studiate trece printr-un proces de densificare și de reconversie în sensul dotării cu servicii si construirii de imobile cu regim de inaltime mai mare de P+4

2.3. ELEMENTE ALE CADRULUI NATURAL

 • 2.3.1. ELEMENTE ALE CADRULUI NATURAL CE POT INTERVENI ÎN MODUL DE ORGANIZARE URBANISTICĂ: RELIEFUL, REȚEAUA HIDROGRAFICĂ, CLIMA, CONDIȚII GEOTEHNICE, RISCURI NATURALE

Pentru realizarea studiului geotehnic s-au precizat lucrările de prospectare geotehnică, stabilite conform NORMATIVULUI PRIVIND PRINCIPIILE, EXIGENȚELE ȘI METODELE CERCETĂRII GEOTEHNICE A TERENULUI DE FUNDARE NP 074/2007.

 • 2.3.2. DATE GENERALE DESPRE AMPLASAMENT ȘI CONSTRUCȚII

Amplasamentul cercetat ce face obiectul studiului de față se află în intravilanul Mun. Timișoara, jud. TIMIȘ, identificat prin planul de situație anexat.

Terenul are o suprafața relativ plană, astfel amplasamentul nu prezintă potențial de alunecare.

Suprafața relativ neteda a câmpiei a imprimat apelor curgătoare si a celor in retragere, cursuri rătăcitoare cu numeroase brațe si zone mlăștinoase, ceea ce a dus la depuneri de particule cu dimensiuni si fragmente de la foarte fine (argile coloidale) la particule de prafuri si nisipuri, care prin asanarea apelor s-a ajuns la straturi in genere separate in funcție de mărimea fragmentelor de baza.

In asemenea situații, stratificația poate sa se schimbe pe distante uneori mici.

Geologic, zona se caracterizează prin existenta in partea superioara a formațiunilor cuaternare, reprezentate de un complex alcătuit din argile, prafuri, nisipuri si pietrișuri cu extindere la peste 100 m adâncime. Fundamentul cristalin-granitic se afla la circa 1400 + 1700 m adâncime si este străbătut de o rețea densa de micofalii (fracturi).

Seismicitatea. Conform codului de proiectare seismica P100-1/2013, condițiile locale de teren studiat in localitatea Timisoara sunt caracterizate prin valorile perioadei de colt

Tc = 0,7sec.; a factorului de amplificare dinamica maxima a accelerației orizontale a terenului B0 = 2,50; a spectrului normalizat de răspuns elastic (din codul menționat) si accelerația terenului pentru proiectare ag=0,20g,

Adâncimea maxima de îngheț este stabilita conform STAS 6054-77 de 0,70m.

Din punct de vedere climatic, zona se caracterizează prin următoarele :

 • a) Temperatura aerului:

 • - Media lunară minimă: -1oC - Ianuarie;

 • - Media lunară maximă:+20 oC ... 21oC - lulie-August;

 • - Temperatura minimă absolută:           -35,3oC;

 • - Temperatura maximă absolută:    +40,0oC;

 • - Temperatura medie anuală:       +10,9oC;

 • b)  Precipitații:

- Media anuală:            631 mm.

Regimul eolian

Regimul eolian indică o frecvență mai mare a vânturilor din sectorul vestic, cu precipitații bogate și viteze medii ale acestora de 3 m/s ... 4 m/s. Vântul dominant bate din sectorul vestic (15 %).

2.4. CIRCULAȚIA

 • 2.4.1. ASPECTE CRITICE PRIVIND DESFĂȘURAREA ÎN CADRUL ZONEI A CIRCULAȚIEI RUTIERE

Obiectivul este amplasat în partea extrem - sudica a municipiului Timișoara, în zona deservita de artere majore.

Factori generatori de perturbări ale traficului din zonă pot fi considerați:

 • - existența traficului greu pe str. Bujorilor

 • - inexistența locurilor de parcare amenajate

 • 2.4.2. CAPACITĂȚI DE TRANSPORT, GREUTĂȚI ÎN FLUENȚA CIRCULAȚIEI, INCOMODĂRI ÎNTRE TIPURILE DE CIRCULAȚIE, PRECUM ȘI DINTRE ACESTEA ȘI ALTE FUNCȚIUNI ALE ZONEI, NECESITĂȚI DE MODERNIZARE A TRASEELOR EXISTENTE ȘI DE REALIZARE A UNOR ARTERE NOI, CAPACITĂȚI ȘI TRASEE ALE TRANSPORTULUI ÎN COMUN, INTERSECȚII CU PROBLEME.

Terenul are front la strada Bujorilor, strada de categoria a-II-a, care asigura legătura intre Municipiul Timisoara si localitatea Chisoda

în zona lipsește ci desavarsire rețea de străzi secundara, strda Bujorilor delimitind fosta platforma industriala

2.5. OCUPAREA TERENURILOR

 • 2.5.1. PRINCIPALELE CARACTERISTICI ALE FUNCȚIUNILOR CE OCUPĂ ZONA STUDIATĂ

Zona are un caracter prepoderent industrial - abandonat

 • -  locuire colectiva în imobile în regim de înălțime P+4 cu grad mic de confort

 • -  locuirea individuala sau locuirea în imobile în regim mic de înălțime este prezenta într-o zona îndepărtata aflata la o distanța de cca.150m.

- vis-a vis de amplasamentul studiat, de cealalta parte a strazii Bujorilor se gaseste o zona cudestiantie speciala in proprietatea MAPN, unde la frontul strazii sunt ridicate cladiri in regim de inaltime P+4

 • 2.5.2. GRADUL DE OCUPARE AL ZONEI CU FOND CONSTRUIT

Pe terenul cu numărul top 406302 se afla în prezent construite clădiri în suprafața de 11.242mp cu un regim maxim de înălțime de P+2e

Pe terenul cu numarul top 405825 se afla in prezent cosntruit un imobil de locuinte colective in regim de inaltime P+4E in suprafata construita de 486mp

 • 2.5.3. ASIGURAREA CU SERVICII A ZONEI, ÎN CORELARE CU CELE VECINE

Se remarca deficiente in asigurarea cu servicii a zonei, acestea lipsind cu desavarsire

Se propune dezvoltarea unei zone mixte comert servicii, functiuni administrative si locuire colectiva care sa raspunda necesitatii de echipare cu servicii a zonei.

 • 2.5.4. ASIGURAREA CU SPAȚII VERZI

Terenul studiat nu are în prezent spatii verzi amenajate.

2.6. ECHIPARE EDILITARĂ

2.6.1. STADIUL ECHIPĂRII EDILITARE A ZONEI, ÎN CORELARE CU INFRASTRUCTURA LOCALITĂȚII

Terenul ce face obiectul P.U.Z. este deservit de rețele de canalizare, alimentare cu energie electrică, termoficare, telecomunicații.

2.7. OPȚIUNI ALE POPULAȚIEI

Proprietatea este privată, construcțiile ce sunt propuse a se realiza sunt ansabluri rezidentiale cu parter comerciaal care sa adaposteasca si functiuni asociate locuirii

Potrivit legii propunerea de reglementare va fi supusă consultării populației în cadrul procedurilor de informare a populației ce vor fi organizate de Municipiul Timișoara, Direcția Urbanism, Serviciul Planificare Spațială.

3.Propuneri de dezvoltare urbanistică

3.1. PREVEDERI ALE P.U.G. / Masterplan

 • Conform Planului Urbanistic General al municipiului Timișoara, terenul de față este situat in intravilan, zona industriala

 • • Conform obiectivelor si politicilor lansate de Masterplanul 2012 , politica intitulata “Mărirea fondului de locuințe si creșterea calității locuirii” prevede pentru zona studiata, dezvoltarea de zone rezidențiale cu funcțiuni complementare.

Prin propunerea de zone mixte locuinte colective și servicii , se preia programul 3 Politica 6 descrise in Masterplan.

• Conform Planului Urbanistic General al municipiului Timișoara - în lucru (revizia 3), terenul de față este situat in intravilan si este cuprins în zona de restructurare a zonelor industriale - zona mixta (RiM )

3.3. VALORIFICAREA CADRULUI NATURAL

Zona studiata a suferit de-a lungul timpului un proces continuu de abandonare a spatiului, fenomen datorat functiunii initiale de insudtrie, si contrar dezvoltarii urbanistice a orasului, lucru cel putin ciudat, considerind poziția din cadrul orașului.

În concluzie nu se poate vorbi despre valorificarea cadrului natural existent ci de imbunatatirea fondului construit si de reconversia unei zone industriale parasite.

3.4. MODERNIZAREA CIRCULAȚIEI

Se propune modernizarea accesului din Str. Bujorilor, ,relizarea unei trame stradale pe directia est-vest /nord-sud care sa genereze mai departe o solutie fiabila la nivelul intregii zone.

 • 3.5. ZONIFICARE FUNCȚIONALĂ - REGLEMENTĂRI, BILANȚ TERITORIAL, INDICI URBANISTICI

 • 3.5.1. ELEMENTE DE TEMĂ, FUNCȚIONALITATE, AMPLASARE

Prin tema de proiectare stabilită de comun acord, se solicită următoarele:

 • - Realizarea unei subzone mixte: comert, servicii, functiuni administrative si birouri in partea estica a amplasamentului care sa cuprinda constructiile existente pe amplasament ce au fost renovate.

 • - Realizare unei subzone mixte: comert, servicii si locuire colectiva in imobile in regim de inaltime maxim S+P+6+Er

- Realizarea unei trame stradale care sa fie coerenta si care sa genereze solutii pentru intreaga zona.

 • - asigurarea în incintă a locurilor de parcare necesare funcțiunii propuse.

 • -  asigurarea prin proiectare a strategiei de rezolvare a utilităților pentru întreaga incintă: alimentare cu energie electrică, alimentare cu gaz, conform propunerilor și avizelor, etc.

Documentația are drept obiect:

 • 1.  Realizarea pe un teren, în suprafață de 64.485mp, a unei lotizari care sa adaposteasca ansambluri rezidentiale cu parter comercial, spatii comerciale și locuinte colective la etajele superioare.

 • 2.  Reglementarea juridica a unei parcele in suprafata de 972 mp pe care se afla construit un imobil de locuinte colective in regim de inaltime P+4E

 • 3.  Asigurarea în incinta a locurilor de parcare necesare.

 • 4. Asigurarea de spații verzi amenajate, în suprafață totală de 20% din suprafața terenului.

3.5.1. BILANT TERITORIAL INDICI CARACTERISTICI

BILANT TERITORIAL

BILANT TERITORIAL

SUPRAFATA TEREN

SITUATIA EXISTENTA mp

SITUATIA PROPUSA mp

Szi- subzona industrie

64.698,00

-

Clădiri

11.242 (17,37%)

platforme, parcari, alei

53.456 (82,63%)

spati verzi amenajate

0 (0,00%)

UTR 1- Subzona mixta comert,

-

17.639.mp

27,27%

servicii, functiuni administrative

și birouri

SzM- subzona mixta comert, servicii,

17.639 mp

100.00%

functiuni administrative și birouri

clădiri

12.347mp (70%)

platforme, parcari

1.764mp (10%)

SzV-spatii verzi amenajate în cadrul

3.528mp (20%)

parcelei

UTR 2- Subzona mixta comert,

-

47.059mp

72,73%

servicii și locuire colectiva

Szc- subzona cai de comunicatie

7.680mp

16.31%

rutiera

SzL- subzona mixta comert, servicii, și

35.634mp

75.72%

locuire colectiva

clădiri

17.743mp

platforme, parcari, alei, locuri de joaca

10.645mp

SzV - subzona spatii verzi amenajate

10.843mp

23.04%

spatii verzi amenajate în cadrul parcelei

7.098mp(65,47%)

spatii verzi independete

3.745mp(34,53%

UTR 3- Subzona locuire colectiva

972,00

972mp

1,49%

existența (CF nr.405825)

cladiri

platforme, parcari, alei locuri de joaca spatii verzi amenajate în cadrul parcelei

486mp (50%)

486mp (50%)

486mp (50%)

291mp (30%)

195mp (20%)

TOTAL

65.670,00

33.480mp

100,00%

INDICI CARACTERISTICI

U.T.R.1

SUBZONA MIXTA COMERT, SERVICII, FUNCTIUNI ADMINISTRATIVE SI BIROURI INDICI PROPUSI

P.O.T. 70%

C.U.T. 2,8

regim de de inaltime S+P+6E+Er

Spati verzi min. 20%

H.max=32.00m

U.T.R. 2

SUBZONA MIXTA COMERT, SERVICII SI LOCUIRE COLECTIVA

INDICI PROPUSI

P.O.T. 50%

C.U.T. 2,8

regim de de inaltime S+P+6E+Er

Spati verzi min. 20%

H.max=30.00m

U.T.R. 3 SUBZONA LOCUIRE COLECTIVA EXISTENTA, IN REGIM DE INALTIME P+4E EXISTENTA INDICI EXISTENTI SI MENTINUTI

P.O.T. existent 50%

C.U.T. existent 2,5 regim de de inaltime existent P+4E

 • 3.6.DEZVOLTAREA ECHIPĂRII EDILITARE

 • a. Alimentare cu apă

Pentru satisfacerea nevoilor de apă se impune realizarea unui branșamet la rețeaua de apă a localității Timișoara atât pentru satisfacerea nevoilor igienico-sanitare din cadrul obiectivului cât și pentru asigurarea necesarului de stingere a incendiilor. Legătura cu conducta de apă existentă a municipiului Timișoara, se va realiza din str.Bujorilor printr-un branșament propus.

Debitele de apă necesare conform breviarului de calcul sunt:

Qzi med = 125,10 m3/zi = 1,44 l/s

Qzi max= 1,30 x Qzi med = 162,63 m3/zi = 1,88 l/s

Qorar max= (2,8 x Qzi max ) / T = 455,36 m3/zi = 18,97 m3/h = 5,27 l/s

Pentru parcelele propuse în planul urbanistic zonal alimentarea cu apă se va realiza prin intermediul unui branșament la rețeaua de apă a localității Timișoara cu o conductă din PE-HD având De 90 mm.

Rețeaua de apă propusă din cadrul obiectivului este formată dintr-o conductă PE-HD, PN6, De 90x6,3 mm în lungime de cca. L = 935m.

Fiecare clădire de pe amplasament a avea propriul bazin de acumulare a apei potabile cât și propriul cămin de contorizare a consumului de apă,

b. Stingerea incendiilor

In incinta parcelelor propuse în P.U.Z.-ul studiat s-au prevăzut 8 hidranti supraterani de incendiu exterior având DN 80 mm, (conform planului de situație ED -01) amplasati pe spațiul verde

Hidranții sunt alimentați din rețeaua de alimnetare cu apă de la Municipiul Timișoara.

Pozarea conductelor se va face îngropat sub adâncimea de îngheț conform STAS 6054-77 pe un strat de nisip de cca. 15 cm.

Avizul de principiu obținut la faza P.U.Z. nu autorizează execuția lucrărilor de investiții.

La fazele următoare: Certificat de Urbanism și Autorizație de Construcție pentru lucrările propriu-zise se va obține avizul definitiv cu soluția alimentării cu apă care va cuprinde toate detaliile de execuție necesare constructorului, precum și avizele de gospodărire subterană pentru rețelele edilitare din zonă.

c. Canalizare

Canalizarea menajeră a fost dimensionată la debitele: Quz.zimed = Qzimed = 125,10 m3/zi = 1,44 l/s Quz.zimax = Qzimax = 162,63 m3/zi = 1,88 l/s Quz.orarmax = Qorarmax = 455,36 m3/zi = 18,97 m3/h = 5,27 l/s

Debitul de apă uzată menajeră se determină conform STAS 1846-1:2006.

Avănd în vedere dezvolarea zonei, si a investiților ce se vor executa în zonă, s-a luat in calcul extinderea sistemului de canalizare a Municipiului Timișoara, motiv pentru care s-a ales ca diamentrul conductei colectoare de canalizare de pe amplasament sa aibe 300mm.

Apele uzate menajere de la parcelele propuse vor fi colectate și evacuate la reteaua de canalizare a localității Timișoara prin intermediul unei extinderi a rețelei de canalizare avînd De 300mm. Legătura la conducta de canalizare existentă se va realiza in Strada Bujorilor prin intermediul căminelor de racord.

Pentru apele uzate menajere de la parcelele propuse în P.U.Z. s-a prevăzut o rețea de canalizare din tuburi PVC, SN4, cu De 300mm in lugiime de 320 ml cat si o rețea având De 250X6,1 mm în lungime de cca. L = 495 m. Pe această rețea s-au prevăzut 20 cămine de vizitare.

Traseul rețelelor de canalizare și pozițile căminelor de vizitare se vor urmări pe planul de situație (ED-01). Panta canalului este funcție de adâncimea de ieșire din clădire, astfel încât să se asigure viteza de autocurățire.

Materialul utilizat pentru realizarea rețelei de canalizare va fi PVC pentru canalizare SN 4, Dext = 250, respectiv 300mm. Materialul din care sunt realizate conductele au o rezistență mare față de agresivitatea solului și o durată mare de existență (50 ani).

Rețeaua de canalizare va fi poziționată obligatoriu pe un strat de nisip de 15 cm grosime, deasupra se va realiza o umplutură de nisip de 15 cm iar lateral de 20 cm.

Rugozitatea conductelor este foarte mică (Z = 0,03) iar materialul din care sunt realizate prezintă o mare siguranță la transport și o etanșare absolută a rețelei realizate.

Pentru asigurarea unei exploatări corespunzătoare, rețelele de canalizare vor fi prevăzute cu cămine de vizitare amplasate la o distanță maximă de 60 m unul de altul, conform STAS 3051 - 91. Se mai prevăd cămine de vizitare în punctele de schimbare a direcției, de intersecție cu alte canale și în puncte de schimbare a pantelor.

Căminele de vizitare permit accesul la canale în scopul supravegherii și întreținerii acestora, pentru curățirea și evacuarea depunerilor sau pentru controlul cantitativ sau calitativ al apelor.

Căminele de vizitare vor fi realizate din beton armat monolit, conform STAS 2448-82, având dimensiunile plăcii de bază 1,5 x 1,5 m. Ele vor fi acoperite cu capace de fontă/material compozit carosabile, în teren cu apă subterană și vor fi protejate la exterior prin strat de bitum, iar la interior prin tencuire.

 • d. Apele pluviale de pe caile de circulație si parcari (subsol) se vor colecta prin intermediul rigolelor propuse pe amplasament vor fi trecute printr-un decantor-separator de hidrocarburi (DSH), ca apoi să ajungă în Bazinul de retenție (BR) propus.

Apele pluviale de pe rampa ce duce la subsol vor fi colectate prin intermediul unei rigole, vor fi trecute printr-un decantor-separator de hidrocarburi (DSH), ca apoi să ajungă în Bazinul de retenție (BR) propus.

Apele pluviale de pe placa subsolului vor fi colectate prin intermediul unor rigole, aduse într-o basa dotata cu pompa, vor fi trecute printr-un decantor-separator de hidrocarburi (DSH), ca apoi să ajungă în Bazinul de retenție (BR) propus

Apele pluviale de pe acoperis se vor colecta prin intermediul gaigerelor propuse pe amplasament vor fi trecute printr-un decantor-separator de hidrocarburi (DSH), ca apoi să ajungă în Bazinul de retenție (BR) propus.

Pentru apele pluviale de la parcelele propuse în P.U.Z. s-a prevăzut o rețea de canalizare din tuburi PVC, SN4, cu De 250X6,1 mm în lungime de cca. L = 683m. Pe această rețea s-au prevăzut 18 cămine de vizitare.

Decantarele-separatoarele de hidrocarburi (DSH) sunt dimensionate la un debit de 33,32 l/s respectiv un debit de 27,37 l/s și vor colecta nisipul și uleiurile provenite accidental de la autovehicole.

Bazinele de retenție (BR) propuse, pot asigura stocarea apei pe timpul ploii a unui volum de 147 m3, respectiv a unui volum de 103 m3.

> Bazinul de retentie din zona de locuinte va fi sub forma de iaz, unde se vor colecta apele pluviale provenite de pe acoperisuri si platforme betonate, ulterior epurarii acestora prin Decantorul-separatorul de hirdocarburi.

3

Acesta va avea un volum de 147 m

II. Dimensiunile celui de-al doilea bazin de retenție - din zona comerciala sunt: - L = 6.90 m, l = 6.00 m, H = 2.5 m - pentru un volum de 103 mUlterior, prin intermediul statiilor de pompare (SP) apele pluvialea cumulate in bazinul de retenție vor fi deversate in sistemul de canalziare de incinta cu ajutorul statii de pompare care refuleaza in CM8 - zona de locuinte, iar in zona comecriala va refula in caminul de linistire din imediata apropiere.

Apele vor trece prin sistemul de canalizare propus din incintă, ca apoi prin intermediul caminului de racord să ajunga in sistemul de canalizare centralizat al Municipiului Timișoara

Apele pluviale vor fi contorizate printr-un contor amplasat pe refularea pompei si cadrul statiei de pompare apa pluviala.

3.7.PROTECȚIA MEDIULUI

 • 3.7.1. DIMINUAREA PÂNĂ LA ELIMINARE A SURSELOR DE POLUARE

Lucrările proiectate nu influențează obiectivele existente în zonă, ca atare nu se necesită măsuri pentru evitarea pagubelor sau măsuri de refacere a lucrărilor afectate.

 • 3.7.2. PREVENIREA RISCURILOR NATURALE

Surse de poluanți pentru apele subterane în perioada de execuție, respectiv exploatare, nu există.

Riscurile care pot apărea pentru sănătatea umană sau pentru mediu sunt cele din perioada de execuție a lucrărilor.

Poluanții pentru aer în timpul execuției sunt: praful, zgomotul, gaze de eșapament. Praful rezultă de la execuția săpăturilor, împrăștierea nisipului, a pământului, din compactare etc.

 • 3.7.3. DEPOZITAREA CONTROLATĂ A DEȘEURILOR

Deșeurile menajere se vor colecta în europubele, care se vor amplasa pe o platformă amenajată în cadrul fiecărei parcele. Gunoiul menajer va fi colectat de o firmă specializată, respectiv RETIM.

 • 3.7.4. RECUPERAREA TERENURILOR DEGRADATE, CONSOLIDĂRI DE MALURI, PLANTĂRI DE ZONE VERZI, ETC.

În prezent, terenul nu este degradat.

Pe fiecare parcelă se va asigura amenajarea spatiilor verzi.

 • 3.7.5. REFACEREA PEISAGISTICĂ ȘI REABILITARE URBANĂ

Modernizarea tramei stradale împreună cu întreaga infrastructură, va însemna pentru zonă, momentul în care se vor putea executa și corela toate lucrările de plantare a aliniamentelor de spații verzi ce fac parte din prospectul drumurilor.

 • 3.7.6. ELIMINAREA DISFUNCȚIONALITĂȚILOR DIN DOMENIUL CĂILOR DE COMUNICAȚIE ȘI AL REȚELELOR EDILITARE MAJORE

Odată cu finalizarea infrastructurii edilitare și rutiere în zonă, se vor elimina disfuncționalitățile existente privind traficul.

Se va asigura astfel fluența traficului la nivel de zonă.

3.7.7. Tratarea criteriilor de mediu conform HG 1076/2004

În cele ce urmează, în vederea surprinderii efectelor semnificative potențiale asupra mediului, situația propusă prin prezenta documentație, se va analiza din punct de vedere al încadrării în criteriile pentru determinarea efectelor semnificative potențiale asupra mediului, cuprinse în anexa nr. 1 la HG 1076/2004, (modificată la data de 29.10.2012), privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri și programe. Cele două nivele de analiză precizate în hotărârea menționată mai sus sunt cel referitor la caracteristici ale planului și cel referitor la caracteristici ale efectelor și ale zonei posibil a fi afectate de propunerile PUZ. În ceea ce privește caracteristicile semnificative ale planului, se precizează următoarele:

Planul urbanistic zonal creează un cadru organizatoric și juridic pentru toate proiectele concrete de dezvoltare teritorială ulterioară de pe terenul studiat, cuprinzând toate investițiile din acest areal; prin natura activităților propuse -locuințe colective, dotării și servicii, se oferă celor interesați posibilități noi de amplasare a locuințelor private; nu există condiții de funcționare care să necesite atenție deosebită; transportul în comun spre zonă va crește în viitor; proiectul lămurește orizontul alocării resurselor pentru administrația publică Timișoara.

 • •  Din perspectiva promovării dezvoltării durabile, planul urbanistic zonal se include în următoarele direcții: înlocuirea cu energii regenerabile a energiilor fosile, dezvoltarea prevenirii și reciclarea deșeurilor, dezoltarea unui urbanism ce favorizează mixtura de activități, asigurarea unei echipări tehnico-edilitare centralizate pentru întreaga zonă;

 • •  Problemele de mediu relevante pentru plan sunt următoarele:

 • -  alimentarea cu apă se va realiza în sistem centralizat, prin extindere de la rețeaua publică a Timișoarei;

 • -  evacuarea apelor uzate menajere este propusă în sistem centralizat, prin racordare la canalizarea Timișoarei;

 • -  sunt de încurajat soluțiile de folosire a energiilor regenerabile în toate cazurile și la toate nivelurile posibile, sursele de energii fiind disponibile la nivelul zonei;

 • -  evacuarea deșeurilor se va face diferențiat pentru cele menajere, preluate de regia municipală Retim.

 • -  protecția ariilor construite împotriva poluării provenite din trafic este prevăzută a fi rezolvată prin spații verzi și plantații de aliniament;

 • •  Planul cuprinde prevederi din toate strategiile la nivel național, preluate și detaliate la nivel județean în cadrul PATJ Timiș: strategia națională privind gestionarea deșeurilor, strategia națională privind gospodărirea apelor, strategia națională pentru conservarea factorilor de mediu, strategiile naționale, europene și internaționale privind zonele naturale și construite protejate, ș.a.

În ceea ce privește caracteristicile efectelor și ale zonelor posibil a fi afectate de propunerile PUZ, se precizează următoarele:

 • •  efectele cele mai probabile ale implementării planului se pot raporta la principalii factori de mediu:

biodiversitatea nu este afectată, datorită faptului că terenul de față are categoria de folosinta curti constructii;

asupra populației existente nu există efecte semnificative negative ci efecte pozitive ce țin de asigurarea unui mediu urban de înaltă calitate, precum și premisele populării unui teren care la ora actuală este parasit, această intrevenție (urbanizare) asupra teritoriului având efecte de cel puțin 200-300 de ani, intervenția fiind reversibilă;

sănătatea umană nu va avea de suferit de pe urma implementării planului; fauna și flora nu vor avea de suferit de pe urma implementării planului;

solul natural va fi afectat de implementarea proiectului, acest proces fiind reversibil în urma demolării construcțiilor și amenajărilor;

apa este un factor ce nu va avea de suferit datorită echipării centralizate, racordate la sistemul municipal;

aerul nu va avea de suferit de pe urma împlementării planului, din contră prin plantarea zonelor verzi, microclimatul local va fi influențat pozitiv;

factorii climatici - temperatură, vânt, presiune, etc, nu vor fi influențați de implementarea planului;

valorile materiale care se pierd prin implementarea planului sunt materialelel de constructie ale cladirilor existente pe terenrul studiat, alegerea fiind aceea de a fructifica mai bine potențialul terenului situat intr-o zona privilegiata a Municipiului Timișoara;

implementarea planului nu distruge topografia terenului;

nu există valori de patrimoniu cultural, arhitectonic, arheologic sau peisagistic;

 •  efectele nu au o natură cumulativă semnificativă;

 • •  în context transfrontalier, nu există efecte semnificative;

 • •  riscul privind sănătatea oamenilor sau pentru mediu este nesemnificativ;

 • •  se estimează că efectele implemetării prezentului plan pot afecta cel mult pe o rază de 100 m;

3.8.NORME DE IGIENA SI SANATATE PUBLICA

3.8.1. Tratarea criteriilor de igiena si sanatate publica conform OMS nr 119/2014 În ceea ce privește caracteristicile semnificative ale planului urbanistic zonal ce face obiectul prezentului proiect, se precizează următoarele:

Art 3

Cladirile propuse a fi amplasate au o inaltime maxima de 30m pentru locuintele colective si 32m pentru cladirile care adapostesc servicii, distantele dintre cladirile propuse si claidrile invecinate care au destinatia de locuire este mai mare de 30m, evitandu-se astfel umbrirea lor.

La amplasarea cladirii pe parcela 2 se constata o distanta mai mica de 30 de m fata de fatada cladirii inveciante existente. Astfel s-a trecut la realizarea unui studiu de insorire. Concluzia studiului de insorire (anexat prezentei documentatii) este faptul ca sunt indeplinite conditiile de insorere stabilite de OMS 119/2014

Datorita orientari terenului pe directia nord-sud/est-vest si a temei de proiectare toate aprtamentele de locuit prevazute vor fi iluminate natural, cu obligatia asigurarii iluminarii natural a tuturor incaperilor de locuit pe durata a cel putin 1   (90 de minute)

la soltitiul de iarna

Finisajele ce se vor propune pentru fatade vor avea ca scop impiedicarea reflexiei suparatoare a luminii- placaje de sticla mata si geamuri reflexive cu indice de reflexivitate mai mare de 45%

Art 4.

 • a) la nivelul terenului, pentru fiecare parcela in parte se va amplasa o platforma pentru depozitarea recipientelor de colectare selective a deseurilor menajere la o distanta de minim 10m fata de ferestrele locuintelor. Platforma va fi imprejmuita si accesul restrictionat pe baza de cheie/cartel de acces.

 • b) spatiile de joaca vor fi dimensionate astfel:1,3mp/locuitor, vor fi imprejmuite, accesul controlat cu porti metalice prevazute cu deschidere lenta si greoaie/sistem protectie copii. La proiectarea spatiilor de joaca si a mobilierului urban se va pune accentual pe evitarea accidentarii utilizatorilor. Ele vor fi amplasate la o distanta minim de 5 m fata de ferestrele apartamentelor.

 • c) la nivelul terenului se vor executa platform parcare pentru accesul la biroul prevazut la parter (unde este cazul) si/sau la locuinte. Distanta parcarilor fata de ferestrele incaperilor de locuit este mai mare 5m, inaltimea minima a parterului va fi de de 5,00m , facand astfel ca disanta intre ferestrele incaperilor de locuit si locurile de parcare MASURATE IN PLAN OBLIC/VERTICAL PE LINIA DE CEA MAI MICA DISTANTA sa fie de minim 5,00 pentru incaperi cu inaltimea parapetului de geam 0.00m (repsectiv minim 6,00m pentru incaperi cu inaltimea parapetului de geam 1.00m)

marea majoritate a locurilor de parcare vor fi prevazute la nivelul subsolului cladirii, accesul la subsol facandu-se printr-o rampa care premite circulatia in dublu sens si care va fi prevazuta la o distanta minima de 5,00 m fata de ferestrele incaperilor de locuit MASURATA IN PLAN OBLIC/VERTICAL PE LINIA DE CEA MAI MICA DISTANTA

Art 5.

Se interzice schimbarea destinației funcționale a unor zone, dacă prin aceasta se creează premisa apariției de riscuri pentru sănătatea populației din zona locuită

Nu sunt prevazute a se desfasura activitati de productie de orice fel

Art.6

(1) spatiile comericale, servicii si functiuni administrative se vor prevedea cu conditia ca acestea prin functionarea lor sa nu creeze discomfort si riscuri pentru sanatatea locatarilor de la etajele superioare sau cladirile invecinate

este interzisa amplasasarea a unitatilor de productie de orice fel indiferent de etaj sau pozititie pe terenul studiat.

Art.17.

Suprafetele minimale ale incaperilor se vor stabili cu respectarea normativelor Legii 114/1996 si OMS nr.119/2014 luindu-se in considerare legea care stabileste cele mai mari suprafete.

Iluminatul natural se va face prin suprafete vitrate conform STAS nr 6221-89 si OMS 119/2014 luindu-se in cosiderare normativul care stabileste cea mai mare suprafata vitrata

Art.47

Cladirile propuse vor fi racordate la sistemul public centralizat de alimentare cu apa potabila.

Art. 48

Cladirile propuse vor fi racordate la sistemul public centralizat de canalizare a apelor menajere

3.9.OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICĂ

Identificarea tipului de proprietate asupra bunului imobil (teren + construcții) din zonă, conform legii 213/1998

Terenul in suprafața totala de 65.457mp este inscris in CF nr. 406302, 405825,

 • - nu există sarcini

 • - proprietari: SC Bega Minerale Industriale SA

Determinarea circulației terenurilor între deținători, în vederea realizării obiectivelor propuse - nu e cazul.

Drumurile odata utilate se intentioneaza a fi trecute în domeniul public

Șef proiect

arhitect STANCU LUCIAN

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMISOARA

PRIMAR

Nr. UR2018-0005843, UR2018-010383/28.06.2018

EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - „Dezvoltare zonă mixtă: comerț, servicii, funcțiuni administrative și locuire colectiva în regim de înălțime S+P+6E+Er”, Str. Bujorilor, nr. 160, Timișoara

 • 1.  Descrierea situației actuale

Terenul reglementat în cadrul documentației PUZ „Dezvoltare zonă mixtă: comerț, servicii, funcțiuni administrative și locuire colectiva în regim de înălțime S+P+6E+Er” Strada Bujorilor, nr. 160, Timișoara, este situat în intravilanul municipiului Timișoara, în partea de sud a municipiului Timișoara, pe fosta platformă industrială Prefatim, in Zona Calea Sagului, la limita teritoriala cu UAT GIROC, fiind delimitat la nord de proprietati private, la vest de liniile de cale ferata, la sud de limita teritoriala cu UAT GIROC, la est de strada Bujorilor.

Conform PUG aprobat prin HCL nr. 157/2002 prelungit prin HCL 131/2017 - teren situat in intarvilan, in zona unitatilor industriale, afectat de zona de protectie C.F.R..

Terenul reglementat situat in strada Bujorilor nr. 160, Timisoara, în suprafață totală de 65.670 mp, este inscris in CF nr. 406302/ Timisoara, nr. cad. 406302 (CF vechi nr. 6278/ Chisoda nr. top 655/3/2/1; 655/4/2/1; 656-657/2/1; 573/a/1/1/16/1/1/2; 655/2/1; 659/a/1/1; 659/b/2/1/1), în suprafață de 64.698 mp, respectiv in CF nr. 405825/Timisoara, nr. cad. 405825 (CF vechi nr. 6278/ Chisoda nr. top. 655/3/2/1; 655/4/2/1; 656-657/2/1; 573/a/1/1/16/1/1/2; 655/2/1; 659/a/1/1; 659/b/2/1/3), în suprafață de 972 mp, proprietar fiind S.C. BEGA MINERALE INDUSTRIALE S.A..

 • 2.  Schimbări preconizate și rezultate așteptate

Planul Urbanistic Zonal „Dezvoltare zonă mixtă: comerț, servicii, funcțiuni administrative și locuire colectiva în regim de înălțime S+P+6E+Er”, Str. Bujorilor, nr. 160, Timisoara, propune soluții și reglementări în scopul dezvoltării unei zone mixte, comerț, servicii, funcțiuni administrative și locuire colectiva în regim de înălțime maxim S+P+6E+Er.

 • 3. Alte informații

În conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, actualizată. pentru documentatia PUZ „Dezvoltare zonă mixtă: comerț, servicii, funcțiuni administrative și locuire colectiva în regim de înălțime S+P+6E+Er”, Str. Bujorilor, nr. 160, Timisoara a fost obținut Certificatul de Urbanism nr. 2763 din 23.06.2017, Avizul de Oportunitate nr. 35/21.09.2017, Avizul Arhitectului Sef nr. 11/29.03.2018

 • 4. Concluzii

Având în vedere prevederile legale expuse proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Dezvoltare zonă mixtă: comerț, servicii, funcțiuni administrative și locuire colectiva în regim de înălțime S+P+6E+Er”, Str. Bujorilor, nr. 160, Timisoara, beneficiar S.C. BEGA MINERALE INDUSTRIALE S.A îndeplinește condițiile pentru a fi supus dezbaterii și aprobării plenului consiliului local.

PRIMAR

NICOLAE ROBU                      Pentru conformitate date tehnice

ARHITECT ȘEF

EMILIAN SORIN CIURARIU

NOTĂ: Elementele de natură tehnică, de detaliu, se vor regăsi în raportul de specialitate și, dacă se impune, în nota de fundamentare. Cod FO53-03,Ver.2

PLAN DE SITUATIE


scara 1:1000

Platforma beton


P+6+Er


SUBZONA MIXTA COMERT, SERVICII SI LOCUIRE COLECTIVA

INDICI PROPUSI

P.O.T. 50%

C.U.T. 2,8 regim de de inaltime S+P+6E+Er Spati verzi min. 20%

H.max=30.00mCf nr. 406302-TM nr.cad.NOU 406302-TM


nr.top. 655/3/2/1 ;655/4/2/1 ;656-657/2/1;

573/a/1/1/16/1/1/2;655/2/1 ;659/a/1/1 ;659/b/2/1/1


S cf = 64485 mp

S mas = 64698 mpPLAN PARCELA tip A


PLAN PARTER


PLAN SUBSOL


locuinte si birou


scara 1:500


Parcela tip A

scara 1:500


Parcela tip A

scara 1:500U.T.R.1

SUBZONAMIXTA C FUNCTIUNI ADMINIST INDICI PRO SI

P.O.T. 70%

C.U.T.

regim de de inaltime S+P+6E+Er Spati verzi min. 20% H.max=32.00mSUBZONA LOCUIRE COLECTIVA EXISTENTA INDICI EXISTENTI SI MENTINUTI

P.O.T. existent 50%

C.U.T. existent 2,8 regim de de inaltime existent P+4E


PLAN PARCELA tip B


locuinte


scara 1:500


, SERVICII, TIVE,SI BIROURI

PLAN PARTER


Parcela tip B

scara 1:500
BILANT TERITORIAL


SUPRAFAȚA TEREN

SITUAȚIA EXISTENTA

rup

SITUAȚIA PROPUSA mp

Szi- subzona industrie Clădiri

platforme, parcari, alei spati verzi amenajate

64.698,00

11.242 (17,37%)

53.456 (82,63%) 0 (0,00%)

UTR 1- Subzona mixta comerț, servicii, funcțiuni administrative și birouri

SzM- subzona mixta comerț, servicii, funcțiuni administrative și birouri clădiri

platforme, parcari

SzV-spatii verzi amenajate în cadrul parcelei

17.639.mp      27,27%

17.639 mp 100.00%

12.347mp (70%)

1.764mp i'10%)|

3.528mp (20%)

UTR 2- Subzona mixta comerț, servicii și locuire colectiva

Szc- subzona cai de comunicație rutiera

SzL- subzona mixta comerț, servicii, și locuire colectiva

clădiri

platforme, parcari, alei, locuri de joaca SzV - subzona spatii verzi amenajate spatii verzi amenajate în cadrul parcelei spatii verzi independete

47.059mp      72,73%

7.680,00   16.31%

35.634,00  75.72%

17.743 mp

10.645 mp

10.843mp 23.04%

7.098 mp (65,47%)

3.745mp(34,53%

UTR 3- Subzona locuire colectiva existența (CF nr.405825)

clădiri

platforme, parcari, alei locuri de joaca spatii verzi amenajate în cadrul parcelei

972,00

486mp (50%)

486mp (50%)

972mp         1,49%

486mp (50%)

291 mp (30%)

195mp (20%)

TOTAL

65.670,00

33.480mp     100,00%


LIMITE SI DELIMITARI

Limite topo teren conform C.F.

Limite teren ce face obiectul PUZ

Limita zona studiata

Limita UTR

Limita intravilan

Limite parcele propuse


^3*

-O


SIMBOLURIcf.nr.406302 Nr. Cf parcele

S=64.485mp existenteDSH Decantor separator de hidrocarburiPLAN SUBSOL


Parcela tip B

scara 1:500


PTT - 16 m

scara 1:100

16.00


platforma provizorie de intoarcere - Etapa 1

acces propus


■7'SECTIUNI TRANSVERSALE


Parcela tip A

scara 1:500


Parcela tip B

scara 1:500o LT

o

°

o o

LHSpecialist rur    Arh.Anca Anghelescu


PROIECTANT GENERAL:

S.C. TB DEZVOLTARE SERV S.R.L.

CU36838289 J35/3351/2016 tel.:+40756060299

PROIECTANT SPECIALITATE

S.C. 903 STUDIOARH S.R.L.

CUI34925451 J35/20215 TEL.:+40742026535

Sef proiect:

Arh.Lucian Stancu

Proiectat:

Arh.Lucian Stancu

Desenat:

Arh.Emilian Cojocaru

Verificat:

Arh.Lucian Stancu

Data:

ian. 2018

Scara:

1:1.000Denumire proiect:

P.U.Z." Dezvoltare zona mixta: comert, servicii, functiuni administrative, si locuire colectiva in regim de inaltime S+P+6E+Er Beneficiar: SC BEGA MINERALE INDUSTRIALE SA


Adresa proiect:

Str. Bujorilor nr.160, Timisoara, jud. Timis


Denumire plansa:

Posibilitati de mobilare


Nr. proiect:


45/ 2017


Faza:

P.U.Z.

Nr. plansa:

45A07


PLAN DE SITUATIE


PLAN GENERAL


scara 1:1000


scara 1:5000platformă-, provizorie de întoarcere

— Etapa 1


PLAN PARCELA tip A locuinte si birou scara 1:500


00

cS

LD35.QQ


Platforma beton


43

42


P+6 16


Cf nr. 406302-TM nr.cad.NOU 406302-TM


nr.top. 655/3/2/1 ;655/4/2/1 ;656-657/2/1;

573/a/1/1/16/1/1/2;655/2/1;659/a/1/1;659/b/2/1/1


S cf = 64485 mp S mas = 64698 mp


LIMITA UAT TIMIȘOARAU.T.R.1

SUBZONA MIXTA C
, SERVICII, TIVE,SI


U.T.R. 2

SUBZONA MIXTA COMERT, SERVICII SI LOCUIRE COLECTIVA


INDICI PROPUSI

P.O.T. 50%

C.U.T. 2,8 regim de de inaltime S+P+6E+Er Spati verzi min. 20% H.max=30.00m

PLAN PARTER Parcela tip A scara 1:50035.QQ


PLAN SUBSOL

Parcela tip A

scara 1:500INDICI PROPUSI

P.O.T. 70%

C.U.T. regim de de inalti Spati verzi min. 20 H.max=32.00m
Legenda

strazi existente

m m m strazi perspectiva

-------limita teren


PTT - 16 m

scara 1:100


.1.00,

1.00

1.50 t

<

pistd ciclist

Z.V. '

iPLAN PARCELA tip B

locuinte

scara 1:500


PLAN PARTER

Parcela tip B

scara 1:500


4Q.QQ               ,_______4Q.QQ


Legenda:

Ap

conducta de apa propusa

CM

conducta canalizare menajera propusa

cp        cp

conducta canalizare pluviala propusa

CP " CP "

conducta refulare Statie pompare

DSH

Decantor separator de hidrocarburi

cR

camin racord canalizare

cA

camin bransament apa

7

Hidrant de incendiu


PLAN SUBSOL

Parcela tip B

scara 1:500


LIMITE SI DELIMITARI

Limite topo teren conform C.F.

Limite teren ce face obiectul PUZ

Limita zona studiata

Limita UTR

Limita intravilan

Limita zona implantare a cladirilor

Limita zona implantare a cladirilor in regim cuplat(comasare parcele)


-o

-o


SIMBOLURIcf.nr.406302 Nr. Cf parcele

S=64.485mp existente


SECTIUNI TRANSVERSALE


Parcela tip A

scara 1:500


Parcela tip A

scara 1:500


Specialist rur | Arh.Lucian Stancu


Denumire proiect:

P.u.Z." Dezvoltare zona mixta: comert, servicii, functiuni administrative, si locuire

colectiva in regim de inaltime S+P+8E Beneficiar: SC BEGA MINERALE INDuSTRIALE SA


Nr. proiect:

45/ 2017


PROIECTANT:

S.C. 903 STUDIOARH S.R.L.

CUI34925451 J35/20215 tel.:+40742026535, fax.+40356-818544

Sef proiect:

Arh.Lucian Stancu

Proiectat:

ing. Ovidiu Hila

Desenat:

ing. Ovidiu Hila

Verificat:

ing. Ovidiu Hila

Scara:

1:1.000

Data:       Denumire piansa:

august 2017 Plan de situatie Edilitare


Adresa proiect:

Str. Bujorilor nr.160, Timisoara, jud. Timis


Faza:

P.u.Z.

Nr. plansa:

ED-01


BIROUL AVIZARE CONFORMITĂȚI PUG/P U D/PU Z

8 d . Constantin Diaconovici L o g a , n r ,  1,  3 0 0 0 3 0, tai/fax -1-40  256 408435

e-mail:deavoltareurbana@primariatm.ro, internat: www, primarlatm.ro

UR2018-0005843, UR2018-010383/28.06.2018

RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Dezvoltare zonă mixtă: comerț, servicii, funcțiuni administrative și locuire colectiva în regim de înălțime S+P+6E+Er”,

Str. Bujorilor, nr. 160, Timișoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. UR2018-0005 843, UR2018-010383/28.06.2018 a Primarului Municipiului Timișoara și Proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Dezvoltare zonă mixtă: comerț, servicii, funcțiuni administrative și locuire colectiva în regim de înălțime S+P+6E+Er”, Str. Bujorilor, nr. 160, Timișoara, prin care se propune dezvoltarea unei zone mixte comerț, servicii, funcțiuni administrative si locuire colectiva, in regim de inaltime maxim S+P+6E+Er;

Facem următoarele precizări:

Având în vedere solicitarea înregistrată cu nr. UR2018-0005843/11.04.2018, completata cu nr. ur2018-010383/22.06.2018, privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Dezvoltare zonă mixtă: comerț, servicii, funcțiuni administrative și locuire colectiva în regim de înălțime S+P+6E+Er”, Str. Bujorilor, rir. 160, Timișoara;

Având în vedere prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului Timișoara aprobat cu HCL 157/2002, prelungit cu HCL 131/2017 și „Conceptul general de dezvoltare urbană (MASTERPLAN)” aprobat cu H.C.L. 61/2012 promovate de către Consiliul Local al Municipiului Timișoara;

Ținând cont de Avizul de Oportunitate nr. 35/21.09.2017, Avizul Arhitectului Sef nr. 11/29.03.2018;

Având în vedere prevederile Certificatului de Urbanism nr. 2763 din 23.06.2017, precum și Decizia Etapei de încadrare nr. 18 din 01.03.2018 a Agenției pentru Protecția Mediului Timiș prin care anunță ca planul nu necesită evaluare de mediu și se adoptă fără aviz de mediu;

Documentația PUZ „Dezvoltare zonă mixtă: comerț, servicii, funcțiuni administrative și locuire colectiva în regim de înălțime S+P+6E+Er” Strada Bujorilor, nr, 160, Timișoara, beneficiar

S. C. BEGA MINERALE IND USTRIALE S.A, proiectant SC 903 STUDIO ARH SRLD, specialist cu drept de semnătură R.U.R. Arh. Lucian Stancu, a fost afișată pe site-ul oficial al Primăriei Municipiului Timișoara începând cu 30 octombrie 2017, cu ocazia demarării Etapei 2 - etapa elaborării propunerilor PUZ și RLU aferent, de informare și consultare a publicului, conform H.C.L. nr. 140/2011, modificat prin H.C.L. nr. 183/2017, etapă finalizată prin afișarea pe site-ul Primăriei Municipiului Timișoara în noiembrie 2017, a Raportului informării și consultării publicului cu nr. UR2017-017591/04.12.2017;

Conform procedurii prevăzută prin H.C.L. nr. 140/19.04.2011, modificat prin H.C.L. nr. 183/2017 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau

BIROUL AVIZARE CONFORMITĂȚI PUG/PU D / PUZ

B d , Constantin D I a c o n o v i c i L o g a , n r ,  1,  300030, tel/fax +40  256  408435

e ■ m a i I : dezvoltareurbana@primaciatm.ro, lnternet:www. primariatm.ro

revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului, documentația PUZ Dezvoltare zonă mixtă: comerț, servicii, funcțiuni administrative și locuire colectiva în regim de înălțime SUP+6E+Er” Strada Bujorilor, nr, 160, Timișoara se încadrează în Etapa 3 - etapa aprobării PUZ si RLU aferent (cap. 8.2.3., art. 63 din HCL nr. 140/2011, modif prin HCL nr. 183/2017), în baza Dispoziției Primarului nr. 92/15.01.2007 privind aprobarea Procedurii pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică;

Planul Urbanistic Zonal „Dezvoltare zonă mixtă: comerț, servicii, funcțiuni administrative și locuire colectiva în regim de înălțime S+P+6E+Er” Strada Bujorilor, nr. 160, Timișoara, este elaborat de proiectantul S.C. 903 STUDIO ARH S.R.L.D, proiect nr. 45/2017, la cererea beneficiarului S.C. BEGA MINERALE INDUSTRIALE S.A.

Terenul reglementat în cadrul documentației PUZ „Dezvoltare zona mixta: comerț, servicii, funcțiuni administrative și locuire colectiva în regim de înălțime S+P+6E+Er” Strada Bujorilor, nr. 160, Timișoara, este situat în intravilanul municipiului Timișoara, în partea de sud a municipiului Timișoara, pe fosta platformă industrială Prefatim, in Zona Calea Sagului, la limita teritoriala cu UAT GIROC, fiind delimitat la nord de proprietăți private, la vest de liniile de cale ferata, la sud de limita teritoriala cu UAT GIROC, la est de strada Bujorilor.

Conform PUG aprobat prin HCL nr. 157/2002 prelungit prin HCL 131/2017 - teren situat in intarvilan, in zona unităților industriale, afectat de zona de protecție C.F.R..

Terenul reglementat care face obiectul acestei documentații, nu se află în zonă protejată sau de protecție a monumentelor istorice, respectiv zone de interes deosebit pentru care este necesar avizul Consiliului Județean Timiș.

Prin prezentul Plan Urbanistic Zonal „Dezvoltare zonă mixtă: comerț, servicii, funcțiuni administrative și locuire colectiva în regim de înălțime S+P+’6E+Er” Strada Bujorilor, nr. 160, Timișoara, nu se încalcă prevederile OUG nr. 114/2007 privind modificarea si completarea OUG nr. 195/2005, privind protecția mediului.

Terenul reglementat situat in strada Bujorilor nr. 160, Timișoara, în suprafață totală de 65.670 mp, este înscris in CF nr. 406302/ Timișoara, nr. cad. 406302 (CF vechi nr. 6278/ Chisoda nr. top 655/3/2/1; 655/4/2/1; 656-657/2/1; 573/a/l/l/l6/1/1/2; 655/2/1; 659/a/l/l; 659/b/2/l/l), în suprafață de 64.698 mp, respectiv in CF nr. 405825/Timisoara, nr. cad. 405825 (CF vechi nr. 6278/ Chisoda nr. top. 655/3/2/1; 655/4/2/1; 656-657/2/1; 573/a/l/l/l6/1/1/2; 655/2/1; 659/a/l/l; 659/b/2/l/3), în suprafață de 972 mp, proprietar fiind S.C. BEGA MINERALE INDUSTRIALE S.A..

Planul Urbanistic Zonal „Dezvoltare zonă mixtă: comerț, servicii, funcțiuni administrative și locuire colectiva în regim de înălțime S+P+6E+Er” Strada Bujorilor, nr. 160, Timișoara propune dezvoltarea unei zone mixte comerț, servicii, funcțiuni administrative și locuire colectiva, în regim de înălțime maxim S+P+6E+Er.

Accesul auto și pietonal la parcela studiată se face din Strada Bujorilor în conformitate cu Avizul Comisiei de Circulație nr. DT2017-002757/31.08.2017.

Obținerea Autorizației de Construire este condiționată de realizarea locurilor de parcare necesare funcțiunii propuse exclusiv pe parcelele deținute de beneficiari, în conformitate cu Anexa 2 din R.L.U. aferenta P.U.G., aprobat prin HCL nr. 157/05.08.2002 si prelungit prin HCL nr. 131/2017 și în conformitate cu Avizul Comisiei de Circulație nr. DT2017-002757/31.08.2017.

Indicii propuși prin documentație și conform Avizului Arhitectului Șef sunt următorii:

BIROUL AVIZARE CONFORMITĂȚI PUG/PUD/PUZ

B d , Constantin Oiaconovici Loga, nr. 1, 300030, tel/fax +40 256 408435

e-mail:dezvoltareurbana@prlm«iriatm.ro, intarnat:www. primariatm.ro

-Pentru UTR 1- Subzona mixta, comerț, servicii, funcțiuni administrative si birouri propusa:

 • - Funcțiuni predominante: - zona mixta, comerț, servicii, funcțiuni administrative si birouri propusa;

 • - Procent de ocupare al terenului maxim: POTmax= 70%;

 • - Coeficient de utilizare al terenului maxim: CUTmax- 2,8;

 • - Regim de construire: maxim S+P+6E+Er; Hmax = 32,00 m;

Spatii verzi amenajate minim 20,00 % - conform Deciziei de incadrare nr. 18/01.03.2018 a Agenției pentru Protecția Mediului Timiș - suprafața de spații verzi va fi amenajată și întreținută;

-Pentru UTR 2- Subzona mixta, comerț, servicii si locuire colectiva propusa:

 • - Funcțiuni predominante: - zona mixta, comerț, servicii si locuire colectiva propusa;

 • - Procent de ocupare al terenului maxim: POTmax= 50%;

 • - Coeficient de utilizare al terenului maxim: CUTmax= 2,8;

 • - Regim de construire: maxim S+P+6E+Er; Hmax - 30,00 m;

Spatii verzi amenajate minim 20,00 % - conform Deciziei de incadrare nr. 18/01.03.2018 a Agenției pentru Protecția Mediului Timiș - suprafața de spații verzi va fi amenajată și întreținută;

-Pentru UTR 3- Subzona locuire colectiva existenta in regim de înălțime P+4E:

 • - Funcțiune predominanta: - locuire colectiva ;

 • - Procent de ocupare al terenului existent si menținut: POTmax= 70%;

 • - Coeficient de utilizare al terenului existent si menținut: CUTmax= 2,5;

 • - Regim de construire S+P+4E;

Spatii verzi amenajate minim 20,00 % - conform Deciziei de încadrare’nr. 18/01.03.2018 a Agenției pentru Protecția Mediului Timiș - suprafața de spații verzi va fi amenajată și întreținută;

în cazul în care parcelele sunt parțial grevate de o servitute de utilitate publică, POT și CUT se vor calcula la suprafața efectivă rămasă în proprietate privată, iar autorizația de construire se va putea emite doar după ce terenurile afectate de drumuri vor deveni domeniu public;

La eliberarea Autorizației de Construire se vor respecta toate condițiile impuse prin avizele eliberate de deținătorii de rețele și utilități publice precum și ale altor instituții avizatoare, care se vor realiza pe cheltuiala beneficiarilor.

Documentația de urbanism este însoțită de avizele și acordurile conform Ghidului privind metodologia de elaborare și conținutul cadru al P.U.Z. aprobat prin Ordinul nr. 176/N/2000 al M.L.P.A.T. (M.T.C.T.).

Autorizația de Construire se va putea elibera doar după ce terenurile afectate de drumuri, vor deveni publice și asigurarea tuturor utilităților necesare investiției în conformitate cu Planul de acțiune asumat.

Semnarea documentației de amenajare a teritoriului sau de urbanism atrage responsabilitatea fiecărei persoane din colectivul de specialiști care a elaborat documentația, pentru veridicitatea și corectitudinea din punct de vedere tehnic a acesteia, în conformitate cu art. 38, alin. 1A1) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

După aprobarea prin hotărârea consiliului local a documentației PUZ si RLU aferent, aceasta va fi transmisa către oficiul de cadastru și publicitate imobiliară, în vederea actualizării din oficiu a destinației imobilelor înregistrate în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.


BIROUL AVIZARE CONFORMITĂȚI PUG/PUD/PUZ

Constantin D i a c o n o v i c i L o g a , n r .  1 , 300030, tal/fax +40 256 408435

a-mail:de;voltareijrbana@prlmaHîtm.ro, internet;www. primariatm.ro

Plan Urbanistic Zonal „Dezvoltare zonă mixtă: comerț, servicii, funcțiuni administrative și locuire colectiva în regim de înălțime S-HP+6E+Er” Strada Bujorilor nr. 160, Timișoara, se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timișoara și va avea valabilitate de 3 ani, perioadă în care pot fi demarate investițiile prevăzute în documentație.

PROPUNEM:

 • 1. Avizarea si aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Dezvoltare zonă mixtă: comerț, servicii, funcțiuni administrative și locuire colectiva în regim de înălțime S+P+6E+Er” Strada Bujorilor nr. 160, Timișoara, beneficiar S.C. BEGA MINERALE INDUSTRIALE S.A, întocmit conform proiectului nr. 45/2017, realizat de proiectant SC 903 STUDIOARH SRLD, care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

 • 2. Se stabilesc condițiile de construire:

Pentru UTR 1

 • - Regimul de înălțime de maxim = S+P+6E+Er, Hmax = 32,00 m; acces auto conform Avizului Comisiei de Circulație nr. nr. DT2017-002757/31.08,2017, realizarea locurilor de parcare exclusiv pe parcela deținută de beneficiari, POTmax= 70%, CUTmax= 2,8. Spatii verzi amenajate minim 20,00 % ~ conform Deciziei de încadrare nr. 18/01.03.2018 a Agenției pentru Protecția Mediului Timiș -suprafața de spații verzi va fi amenajată și întreținută.

Pentru UTR 2

- Regimul de înălțime de maxim = S+P+6E+Er, Hmax - 30,00 m; acces auto conform Avizului Comisiei de Circulație nr. nr. DT2017-002757/31.08,2017, realizarea locurilor de parcare exclusiv pe parcela deținută de beneficiari, POTmax= 50%, CUTmax= 2,8. Spatii verzi amenajate minim 20,00 % -conform Deciziei de încadrare nr. 18/01.03.2018 a Agenției pentru Protecția Mediului Timiș -suprafața de spații verzi va fi amenajată și întreținută.

Pentru UTR 3

 • - Regimul de înălțime - S+P+4E, acces auto conform Avizului Comisiei de Circulație nr. nr. DT2017-002757/31.08,2017, realizarea locurilor de parcare exclusiv pe parcela deținută de beneficiari, POTmax= 70%, CUTmax= 2,5. Spatii verzi amenajate minim 20,00 % - conform Deciziei de încadrare nr. 18/01.03.2018 a Agenției pentru Protecția Mediului Timiș - suprafața de spații verzi va fi amenajată și întreținută.

în cazul în care parcelele sunt parțial grevate de o servitute de utilitate publică, POT și CUT se vor calcula la suprafața efectivă rămasa în proprietate privată, iar autorizația de construire se va putea emite doar după ce terenurile afectate de drumuri vor deveni domeniu public;

 • 3. Prezentul Plan Urbanistic Zonal „Dezvoltare zonă mixtă: comerț, servicii, funcțiuni administrative și locuire colectiva în regim de înălțime S+P+6E+Er” Strada Bujorilor nr. 160,

BIROUL AVIZARE CONFORMITĂȚI PUG/PUD/P UZ

B d . Constantin Diacociovici Loga, n r . 1, 300030, tel/fax + 40 2 5 S 408435

e-mait:de:voltaraLirbana@primariatm,ro, internet:www.prlrnariatm,ro

Timișoara, se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timișoara și va avea valabilitate de 3 ani, perioadă în care pot fi demarate investițiile prevăzute în documentație.

Terenul reglementat situat in strada Bujorilor nr. 160, Timișoara, în suprafață totală de 65.670 mp, este inscris in CF nr. 406302/ Timișoara, nr. cad. 406302 (CF vechi nr. 6278/ Chisoda nr. top 655/3/2/1; 655/4/2/1; 656-657/2/1; 573/a/l/l/l6/1/1/2; 655/2/1; 659/a/l/l; 659/b/2/l/l), în suprafață de 64.698 mp, respectiv in CF nr. 405825/Timisoara, nr. cad. 405825 (CF vechi nr. 6278/ Chisoda nr. top. 655/3/2/1; 655/4/2/1; 656-657/2/1; 573/a/l/l/l6/1/1/2; 655/2/1; 659/a/l/l; 659/b/2/l/3), în suprafață de 972 mp, proprietar fiind S.C. BEGA MINERALE INDUSTRIALE S.A.

 • 4. Autorizațiile de construire se vor emite doar după realizarea în prealabil a operațiunilor reglementate prin documentația de urbanism cu privire la obligativitatea asigurării acceselor din domeniul public conform Proiectului nr. 45/2017, planșa nr. 45A08 - „Circulația terenurilor” și asigurarea tuturor utilităților necesare investiției în conformitate cu Planul de acțiune asumat.

 • 5. După aprobare prin hotărârea consiliului local a documentației PUZ și RLU aferent, hotărârea însoțită de documentație va fi transmisă către oficiul de cadastru și publicitate imobiliară, în vederea notării în cartea funciară a faptului că imobilul face obiectul respectivelor reglementări urbanistice, în conformitate cu art. 29, alin. 2A1) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

 • 6. Reglementările privind autorizarea construcțiilor și a amenajărilor vor fi aplicate în .concordanță cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal „Dezvoltare zonă mixtă: comerț, servicii, funcțiuni administrative și locuire colectiva în regim de înălțime S+P+6E+Er” Strada Bujorilor nr. 160,Timișoara, a Regulamentului Local de Urbanism.

Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, apreciem că proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Dezvoltare zonă mixtă: comerț, servicii, funcțiuni administrative și locuire colectiva în regim de înălțime S+P+6E+Er”, Strada Bujorilor, nr.160 Timișoara, îndeplinește condițiile pentru a fi supus dezbaterii și aprobării plenului consiliului local.ROMÂNIA                  Anexa la Raportul de specialitate nr. UR2018-0005843, UR2018-010383/28.06.2018

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

SERVICIUL JURIDIC

04.07.2018

AVIZ

la raportul de specialitate privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Dezvoltare zonă mixtă: comerț, servicii, funcțiuni administrative și locuire colectivă în regim de înălțime S+P+6E+Er” str. Bujorilor nr. 160 Timișoara

Având în vedere adresa înregistrata sub nr. UR2016-006951/10.05.2017 prin care v-am comunicat aspectele asupra cărora se pronunță serviciul nostru, precum si prevederile art. 36 din Normele metodologice din 26 februarie 2016 de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul și de elaborare și actualizare a documentațiilor de urbanism prin prezentul vă facem cunoscut că din examinarea cărților funciare anexate rezultă următoarea situație juridică:

Cartea Funciară nr. 406302 Timișoara, nr. cad. 406302 (CF vechi 6278 Chișoda) nr. topo 655/3/2/1, 655/4/2/1, 656-657/2/1, 573/a/l/l/16/l/l/2, 655/2/1, 659/a/l/l, 659/b/2/l/i - terenul în suprafață de 64.698 mp, categoria de folosință curți construcții, intravilan si construcții cu nr. cad. 406302-C1, 406302-C2, 406302-C3, 406302-C4, 406302-C6,’406302-C7, 4062302-C8,406302-Cl 1 este proprietatea SC BEGA MINERALE INDUSTRIALE S.A beneficiara documentației.

Cartea Funciară nr. 405825 Timișoara, nr. cad. 405825 (CF vechi 6278 Chișoda) nr. topo 655/3/2/1, 655/4/2/1, 656-657/2/1, 573/a/l/l/16/l/l/2, 655/2/1, 659/a/l/l, 659/b/2/l/3 este proprietatea SC BEGA MINERALE INDUSTRIALE S.A beneficiara documentației.

De asemenea, din examinarea cărților funciare nr. 406302, 405825 Timișoara (datate 21.06.2018) mai sus individualizate rezultă că nu sunt înscrise sarcini, notate litigii ori alte mențiuni.

Se avizează favorabil raportul de specialitate înregistrat cu nr. UR2018-0005843, UR2018-010383/28.06.2018 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Dezvoltare zonă mixtă: comerț, servicii, funcțiuni administrative și locuire colectivă în regim de înălțime S+P+6E+Er” str. Bujorilor nr. 160 Timișoara cu privire la titlul asupra terenului, beneficiara documentației având calitatea de proprietar asa cum rezultă din C.F. nr. 406302 și C.F. nr. 405825 Timișoara cu privire la imobilul ce se reglementează.

Menționăm că prezentul aviz nu privește necesitatea si oportunitatea demersului privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Dezvoltare zonă mixtă: comerț, servicii, funcțiuni administrative și locuire colectivă în regim de înălțime S+P+6E+Er” str. Bujorilor nr. 160 Timișoara si nu se substituie avizului de legalitate al secretarului, aviz reglementat de Legea nr. 215/2001 privind administrația publica locala cu modificările si completările ulterioare.

Prezentul aviz are ca premisa legalitatea si valabilitatea înscrisurilor anterioare care au generat prezenta documentație, nu privește indicii urbanistici propuși (regim de înălțime, retrageri, accese, POT, CUT etc ), nu obligă la emiterea actelor administrative ulterioare si nu înlocuiește obligația structurilor competente de a analiza documentația din punct de vedere al atribuțiilor ce le incumbă.


Cod FO53-13,Ver.l