Hotărârea nr. 390/2018

390/17.07.2018 privind modificarea si completarea Anexei la Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 84 din data de 01.03.2016 pentru aprobarea normativului de cheltuieli privind consumul lunar de carburanti pentru vehiculele care deservesc Directia Politiei Locale Timisoara
Hotararea Consiliului Local 390/17.07.2018
privind modificarea si completarea Anexei la Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 84 din data de 01.03.2016 pentru aprobarea normativului de cheltuieli privind consumul lunar de carburanti pentru vehiculele care deservesc Directia Politiei Locale Timisoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere Expunerea de motive nr. 3816 din data de 28.06.2018 privind oportunitatea proiectului de hotarare a Primarului Municipiului Timisoara - domnul Nicolae Robu;
Avand in vedere Raportul de specialitate nr. 3817 din data de 28.06.2018 al Directiei Politiei Locale Timisoara;
Avand in vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 02.07.2018 - Anexa la Raportul de specialitate nr. 3817/28.06.2018;
Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistica , amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, regii autonome si societati comerciale, Comisiei pentru administratie locala, juridica, ordine publica, drepturile omului si probleme ale minoritatilor si Comisiei pentru cultura, stiinta, invatamant, sanatate, protectie sociala, turism , ecologie, sport si culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Avand in vedere Hotararea Consiliului Local nr. 84/01.03.2016 - privind modificarea si completarea Anexei la Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 57 din data de 13.02.2015 pentru aprobarea normativului de cheltuieli
privind consumul lunar de carburanti pentru autovehiculele care deservesc Directia Politiei Locale Timisoara;
Avand in vedere Ordonanta Guvernului nr. 80 din 30.08.2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritatile administratiei publice si institutii publice, cu toate completarile si modificarile ulterioare;
In baza Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 55 din 23.06.2010 actualizata, privind unele masuri de reducere a cheltuielilor publice;
In conformitate cu Legea nr. 258/03.11.2015 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritatile administratiei publice si institutiile publice;
In conformitate cu prevederile art. 36, lit. a), pct. (7) din Legea nr. 215/2001 - privind administratia publica locala, republicata si modificata;
In temeiul art.45 din Legea nr. 215/2001 - privind administratia publica locala, republicata si modificata;


HOTARASTE

Art. 1: Se aproba modificarea si completarea Anexei la Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 84 din data de 01.03.2016 pentru aprobarea normativului de cheltuieli privind consumul lunar de carburanti pentru vehiculele care deservesc Directia Politiei Locale Timisoara, prin adaugarea vehiculelor noi achizitionate, conform Anexei ce face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2: Se aproba normativul de cheltuieli pentru consumul lunar de carburanti pentru vehiculele ce deservesc Directia Politiei Locale Timisoara, conform Anexei modificate si completate la prezenta hotarare.

Art. 3: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Directia Politiei Locale Timisoara.
Art. 4: Prezenta hotarare se publica in Monitorul Primariei Municipiului Timisoara si pe site-ul propriu, si totodata se comunica:
- Institutiei Prefectului - Judetul Timis
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Serviciului Juridic;
- Directiei Edilitare;
- Directiei Economice;
- Directiei Urbanism si Dezvoltare Urbana;
- Directiei Cladiri, Terenuri, Dotari Diverse I Est;
- Directiei Cladiri, Terenuri, Dotari Diverse II Vest;
- Directiei de Mediu;
- Directiei Comunicare-Relationare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calitatii;
- Corpului de Control si Antifrauda al Primarului;
- Directiei Politiei Locale;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
IMRE FARKAS
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRAGOI

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA POLIȚIEI LOCALE

Nr. 3817 din 28.06.2018

RAPORT DE SPECIALITATE

Proiect de hotărâre

privind modificarea și completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 84 din data de 01.03.2016 pentru aprobarea normativului de cheltuieli privind consumul lunar de carburanți pentru vehiculele care deservesc

Direcția Poliției Locale Timișoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. 3816 din 28.06.2018 a Primarului Municipiului Timișoara și Proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 84 din data de 01.03.2016 pentru aprobarea normativului de cheltuieli privind consumul lunar de carburanți pentru vehiculele care deservesc Direcția Poliției Locale Timișoara

Facem următoarele precizări:

În conformitate cu prevederile O.G. nr.80 din 30.08.2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituții publice, cu toate completările și modificările ulterioare, cu O.U.G. nr. 55 din 23.06.2010 actualizată și cu H.C.L. nr.84/01.03.2016 s-a stabilit consumul de carburanți aprobat pentru activitățile operative ale poliției locale ca fiind 250 litri/lună/vehicul.

Astfel, având în vedere dispozițiile HCLTM nr. 441/2010, potrivit cărora Direcția Poliției Locale Timișoara s-a înființat ca instituție publică de interes local în subordinea Consiliului Local al Municipiului Timișoara, se stabilește normativul de cheltuieli privind consumul lunar de carburanți pentru vehiculele din dotarea Direcției Poliției Locale Timișoara, cu respectarea limitei maxime de 250 litri/lună/vehicul, ținând cont de:

  • 1.  complexitatea activităților desfășurate de către Direcția Poliției Locale Timișoara pentru îndeplinirea atribuțiilor conferite de lege, în domeniile ordine și liniște publică, precum și paza bunurilor, circulația pe drumurile publice, disciplina în construcții și afișajul stradal, protecția mediului, activitatea comercială;

  • 2.  faptul că vehiculele se utilizează pentru activitățile specifice poliției locale pentru desfășurarea activității de identificare a cerșetorilor și persoanelor fără adăpost de pe raza municipiului Timișoara;

  • 3.  prevederile art. 73 din H.G. nr.1332/2010 pentru aprobarea Regulamentului - cadru de organizare și funcționare a poliției locale care stipulează: ”Art. 73 Asigurarea tehnico-materială a poliției locale la nivelul unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale se realizează conform reglementărilor proprii, stabilite prin hotărâri ale consiliilor locale. ”

Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, apreciem că proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 84 din data de 01.03.2016 pentru aprobarea normativului de cheltuieli privind consumul lunar de carburanți pentru vehiculele care deservesc Direcția Poliției Locale Timișoara îndeplinește condițiile pentru a fi supus dezbaterii și aprobării Consiliului Local al Municipiului Timișoara.

DIRECTOR EXECUTIV Jr.Ec. DOREL COJAN


DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT CRISTINA SCUTARIU

ȘEF BIROU JURIDIC ’ BLAJIN MARIN

Întocmit

Inspector de specialitate Ciucur Claudiu

F.O.53-01, ver.1

Normativ privind consumul lunar de carburanți pentru vehiculele ce deservesc Direcția Poliției Locale Timișoara

Nr. crt

Marca si tipul

Numar înmatriculare

Capacitatea cilindrica cm3

Numarul de identificare sau sasiu

Limita maximă Litri/lună/ vehicul

1

DACIA LOGAN

SD 4SDCH

TM-02-PLT

1461

UU14SDCH454007998

250

2

DACIA LOGAN

SD 4SDCH

TM-03-PLT

1461

UU14SDCH454007996

250

3

DACIA LOGAN

SD 4SDCH

TM-05-PLT

1461

UU14SDCH454007999

250

4

DACIA LOGAN

SD 4SDCH

TM-06-PLT

1461

UU14SDCH454007993

250

5

DACIA LOGAN

SD 4SDCH

TM-08-PLT

1461

UU14SDCH454007994

250

6

DACIA LOGAN

SD 4SDA4

TM-09-PLT

1461

UU14SDA4451237687

250

7

MERCEDES

VITO 115

TM-10-PLT

2148

WDF63970313336525

250

8

DACIA LOGAN

SD 7SDA4

TM-12-PLT

1461

UU17SDA4451832030

250

9

DACIA LOGAN

SD 4SDCH

TM-14-PLT

1461

UU14SDCH454007997

250

10

OPEL VIVARO

X83FH11

TM-16-PLT

1995

W0LJ7BHBSBV646525

250

11

DACIA LOGAN

SD 4SDCH

TM-17-PLT

1461

UU14SDCH454007992

250

12

DACIA LOGAN

SD 4SD04

TM-18-PLT

1461

UU14SD04452255205

250

13

DACIA LOGAN

SD 4SDKH

TM-19-PLT

1461

UU14SDKH457926375

250

14

DACIA LOGAN

SD 4SDKH

TM-21-PLT

1461

UU14SDKH457926378

250

15

FORD TRANSIT FBD C&IK 19

TM-22-PLT

2198

WF0HXXTTGHEG49145

250

16

DACIA DOKKER

SD 0SDN4

TM-23-PLT

1461

UU10SDN4553756384

250

17

MERCEDES BENZ VITO 639/2KOA7L310N

TM-25-PLT

2143

WDF44770313362820

250

18

DACIA LOGAN

SD 4SDKH

TM-96-PLT

1461

UU14SDKH458842967

250

19

DACIA LOGAN

SD 4SDKH

TM-97-PLT

1461

UU14SDKH458842965

250

20

DACIA LOGAN

SD 4SDKH

TM-98-PLT

1461

UU14SDKH458842960

250

21

DACIA DUSTER SD HSDAD

TM-18-AXJ

1461

UU1HSDADG51026458

250

Nr. crt

Marca si tipul

Numar înmatriculare

Capacitatea cilindrica cm3

Numarul de identificare sau sasiu

Limita maximă Litri/lună/ vehicul

22

DACIA DUSTER

SD HSDJ9

TM-18-YYF

1461

UU1HSDJ9G56690778

250

23

CITROEN C-ELYSEE D DBHY

TM-19-MLK

1560

VF7DDBHY6HJ596034

250

24

CITROEN C-ELYSEE D DBHY

TM-19-MLR

1560

VF7DDBHY6HJ603793

250

25

CITROEN C-ELYSEE D DBHY

TM-19-NMY

1560

VF7DDBHY6HJ592816

250

26

CITROEN C-ELYSEE D DBHY

TM-19-NMZ

1560

VF7DDBHY6HJ651411

250

27

CITROEN C-ELYSEE D DBHY

TM-19-NMX

1560

VF7DDBHY6HJ592815

250

28

CITROEN C-ELYSEE D DBHY

TM-19-NMW

1560

VF7DDBHY6HJ602216

250

29

DACIA DOKKER

SD 0SDPH

TM-19-TSF

1461

UU10SDPH558874836

250

30

SALUPĂ BETA MAX

0100-TM

-

ROSPYBMX04F14

250

DIRECTOR EXECUTIV Jr.Ec. DOREL COJAN

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT CRISTINA SCUTARIU

Întocmit, Inspector de specialitate Claudiu Ciucur

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

PRIMAR

Nr. 3816 din 28.06. 2018

EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

Secțiunea 1

Titlul proiectului de hotărâre

Proiect de hotărâre

privind modificarea și completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 84 din data de 01.03.2016 pentru aprobarea normativului de cheltuieli privind consumul lunar de carburanți pentru vehiculele care deservesc

Direcția Poliției Locale Timișoara

Secțiunea 2

Motivul emiterii proiectului de hotărâre

  • 1. Descrierea situației actuale

În anul 2011, în conformitate cu prevederile Legii poliției locale nr. 155/2010 și prevederile HG pentru aprobarea Regulamentului - cadru de organizare și funcționare a poliției locale nr.1332/2010, prin HCLTM nr. 441/20.12.2010 privind înființarea instituției publice de interes local cu personalitate juridică - Direcția Poliției Locale Timișoara, aprobarea Organigramei, a Statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare, la nivelul Consiliului Local al Municipiului Timișoara s-a înființat Direcția Poliției Locale Timișoara, ca instituție publică de interes local cu personalitate juridică.

La momentul actual, structura parcului auto al Direcției Poliției Locale Timișoara este următoarea: 29 de autovehicule, 1 șalupă, 2 remorci, 26 de motoscutere, 39 de biciclete și 3 biciclete electrice. Autovehiculele sunt următoarele: 2 autoturisme marca Mercedes Vito; 2 autoturisme SUV Dacia Duster; 15 autospeciale Dacia Logan; 2 autospeciale Dacia Dokker; 1 autospecială marca Ford Transit Bus, 1 autoturism marca Opel Vivaro și 6 autoturisme Citroen C-Elysee.

În perioada 2014 ^ 2017, Direcția Poliției Locale Timișoara a achiziționat un număr de 29 de vehicule noi, din care 14 sunt achiziționate prin programele de stimulare a înnoirii Parcului Auto Național.

Normele privind consumul lunar de carburanți pentru motoscutere au fost stabilite prin H.C.L. nr 153/25.03.2008, iar pentru 15 autovehicule, prin H.C.L. nr.84/01.03.2016. Având în vedere mărirea parcului auto, se impune modificarea Anexei la H.C.L. nr.84/01.03.2016 prin adăugarea vehiculelor noi achiziționate.

  • 2. Schimbări preconizate și rezultate așteptate

  • 1.     Modificarea și completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului

Timișoara nr. 84 din data de 01.03.2016 pentru aprobarea normativului de cheltuieli privind consumul lunar de carburanți pentru vehiculele care deservesc Direcția Poliției Locale Timișoara, conform Anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

  • 2.      Aprobarea normativului de cheltuieli pentru consumul lunar de carburanți pentru

vehiculele ce deservesc Direcția Poliției Locale Timișoara, conform Anexei modificate și completate la prezenta hotărâre.

  • 3. Alte informații

Limita maximă a consumului de carburanți/vehicul este stabilită de prevederile O.G. nr.80 din 30.08.2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituții publice, cu toate completările și modificările ulterioare și de O.U.G. nr. 55 din 23.06.2010 actualizată, care stabilește consumul de carburanți aprobat pentru activitățile operative ale poliției locale.

  • 4. Concluzii

În baza celor expuse, propunem aprobarea proiectului de hotărâre privind modificarea și completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 84 din data de 01.03.2016 pentru aprobarea normativului de cheltuieli privind consumul lunar de carburanți pentru vehiculele care deservesc Direcția Poliției Locale Timișoara.

PRIMAR


NICOLAE ROBU


DIRECTOR EXECUTIV

Jr. Ec. DOREL COJAN

F.O.53-03, ver.1

Anexa la HCL nr../2018

Normativ privind consumul lunar de carburanți pentru vehiculele ce deservesc Direcția Poliției Locale Timișoara

Nr. crt

Marca si tipul

Numar înmatriculare

Capacitatea 3 cilindrica cm

Numarul de identificare sau sasiu

Limita maximă Litri/lună/vehicul

1

DACIA LOGAN

SD 4SDCH

TM-02-PLT

1461

UU14SDCH454007998

250

2

DACIA LOGAN

SD 4SDCH

TM-03-PLT

1461

UU14SDCH454007996

250

3

DACIA LOGAN

SD 4SDCH

TM-05-PLT

1461

UU14SDCH454007999

250

4

DACIA LOGAN

SD 4SDCH

TM-06-PLT

1461

UU14SDCH454007993

250

5

DACIA LOGAN

SD 4SDCH

TM-08-PLT

1461

UU14SDCH454007994

250

6

DACIA LOGAN

SD 4SDA4

TM-09-PLT

1461

UU14SDA4451237687

250

7

MERCEDES

VITO 115

TM-10-PLT

2148

WDF63970313336525

250

8

DACIA LOGAN

SD 7SDA4

TM-12-PLT

1461

UU17SDA4451832030

250

9

DACIA LOGAN

SD 4SDCH

TM-14-PLT

1461

UU14SDCH454007997

250

10

OPEL VIVARO

X83FH11

TM-16-PLT

1995

W0LJ7BHBSBV646525

250

11

DACIA LOGAN

SD 4SDCH

TM-17-PLT

1461

UU14SDCH454007992

250

12

DACIA LOGAN

SD 4SD04

TM-18-PLT

1461

UU14SD04452255205

250

13

DACIA LOGAN

SD 4SDKH

TM-19-PLT

1461

UU14SDKH457926375

250

14

DACIA LOGAN

SD 4SDKH

TM-21-PLT

1461

UU14SDKH457926378

250

15

FORD TRANSIT FBD C&IK 19

TM-22-PLT

2198

WF0HXXTTGHEG49145

250

16

DACIA DOKKER

SD 0SDN4

TM-23-PLT

1461

UU10SDN4553756384

250

17

MERCEDES BENZ VITO 639/2KOA7L310N

TM-25-PLT

2143

WDF44770313362820

250

18

DACIA LOGAN

SD 4SDKH

TM-96-PLT

1461

UU14SDKH458842967

250

19

DACIA LOGAN

SD 4SDKH

TM-97-PLT

1461

UU14SDKH458842965

250

20

DACIA LOGAN

SD 4SDKH

TM-98-PLT

1461

UU14SDKH458842960

250

21

DACIA DUSTER SD HSDAD

TM-18-AXJ

1461

UU1HSDADG51026458

250

22

DACIA DUSTER

SD HSDJ9

TM-18-YYF

1461

UU1HSDJ9G56690778

250

23

CITROEN C-ELYSEE D DBHY

TM-19-MLK

1560

VF7DDBHY6HJ596034

250

24

CITROEN C-ELYSEE D DBHY

TM-19-MLR

1560

VF7DDBHY6HJ603793

250

Nr. crt

Marca si tipul

Numar înmatriculare

Capacitatea cilindrica cm3

Numarul de identificare sau sasiu

Limita maximă Litri/lună/vehicul

25

CITROEN C-ELYSEE D DBHY

TM-19-NMY

1560

VF7DDBHY6HJ592816

250

26

CITROEN C-ELYSEE D DBHY

TM-19-NMZ

1560

VF7DDBHY6HJ651411

250

27

CITROEN C-ELYSEE D DBHY

TM-19-NMX

1560

VF7DDBHY6HJ592815

250

28

CITROEN C-ELYSEE D DBHY

TM-19-NMW

1560

VF7DDBHY6HJ602216

250

29

DACIA DOKKER

SD 0SDPH

TM-19-TSF

1461

UU10SDPH558874836

250

30

SALUPĂ BETA MAX

0100-TM

-

ROSPYBMX04F14

250

DIRECTOR EXECUTIV Jr.Ec. DOREL COJAN

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT CRISTINA SCUTARIU

Întocmit, Inspector de specialitate Claudiu Ciucur