Hotărârea nr. 387/2018

387/17.07.2018 privind declansarea procedurii de selectie pentru ocuparea unui post vacant din cadrul Consiliului de Administratie la Societatea Drumuri Municipale Timisoara S.A.
Hotararea Consiliului Local 387/17.07.2018
privind declansarea procedurii de selectie pentru ocuparea unui post vacant din cadrul Consiliului de Administratie la Societatea Drumuri Municipale Timisoara S.A.


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere Expunerea de motive nr. SC2018 - 16463/11.07.2018 privind oportunitatea proiectului de hotarare, a Primarului Municipiului Timisoara - domnul NICOLAE ROBU;
Avand in vedere Raportul de specialitate nr. SC2018 - 16463/11.07.2018 al Compartimentului Guvernanta Corporativa din cadrul Primariei Municipiului Timisoara;
Avand in vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 12.07.2018 - Anexa la Raportul de specialitate nr. SC2018 - 16463/11.07.2018;
Avand in vedere Avizul Directiei Economice Anexa la Raportul de specialitate nr. SC2018 - 6463/11.07.2018;
Avand in vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, regii autonome si societati comerciale din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Avand in vedere Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 99/20.09.2016 privind guvernanta corporativa a societatilor comerciale la care Consiliul Local al municipiului Timisoara este actionar unic, majoritar sau la care detine controlul;
Avand in vedere Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 210/30.05.2017 privind aprobarea Scrisorii de Asteptari pentru S.C. DRUMURI MUNICIPALE TIMISOARA S.A.;
Avand in vedere Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 308/ 28.07.2017 privind constituirea Comisiei de selectie in vederea evaluarii/selectiei membrilor consiliilor de administratie ale intreprinderilor publice la care Consiliul Local al Municipiului Timisoara are calitatea de autoritate publica tutelara;
Avand in vedere Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 332/15.09.2017 privind aprobarea Planurilor de selectie - componente integrale si a Profilelor personalizate ale consiliilor de administratie pentru S.C. Drumuri Municipale Timisoara S.A. si S.C. Compania Locala de Termoficare Colterm S.A.;
Avand in vedere Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor la Drumuri Municipale Timisoara S.A nr. 11/21.12.2017 si Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor nr. 8/25.06.2018;
Avand in vedere prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice;
Avand in vedere prevederile Hotararii de Guvern nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice;
In conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. a) si alin. (3) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata;
In temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata;


HOTARASTE

Art. 1: Se aproba declansarea procedurii de selectie pentru ocuparea unui post vacant din cadrul Consiliului de Administratie la Societatea Drumuri Municipale Timisoara S.A., conform prevederilor Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice si se stabileste Calendarul procedurii de selectie, conform Anexei, care face parte integranta din prezenta hotarare.
Autoritatea publica tutelara va propune candidati pentru functia de membru in Consiliul de Administratie la Societatea Drumuri Municipale Timisoara S.A., propuneri facute in baza unei selectii efectuate de un expert independent specializat in recrutarea resurselor umane, care a fost contractat in acest sens, si de catre Comisia de selectie constituita prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 308/2017.

Art. 2: Scrisoarea de Asteptari pentru candidatii la functia de membru in Consiliul de Administratie la S.C. Drumuri Municipale Timisoara S.A. este cea aprobata prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 210/30.05.2017.
Anuntul privind selectia membrilor in Consiliul de administratie se publica, prin grija Primarului Municipiului Timisoara, respectand prevederile legale.
Sursa de finantare este asigurata din bugetul local pe anul 2018, la Capitolul 51.02. " Autoritati executive".

Art. 3: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Compartiment Guvernanta Corporativa si Directia Economica din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.
Art. 4: Prezenta hotarare se publica in Buletinul Informativ al Primariei Municipiului Timisoara si pe site-ul propriu si totodata, se comunica:
- Institutiei Prefectului - Judetul Timis;
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Serviciului Juridic;
- Directiei Urbanism si Dezvoltare Urbana;
- Directiei Edilitare;
- Directiei Economice;
- Directiei de Mediu;
- Directiei Cladiri Terenuri Dotari Diverse I Est;
- Directiei Cladiri Terenuri Dotari Diverse II Vest;
- Serviciului Scoli -Spitale;
- Biroului Sport-Cultura;
- Directiei Comunicare -Relationare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementului Calitatii;
- Corpului de Control si Antifrauda al Primarului;
- Compartimentului Guvernanta Corporativa;
- Societatii Drumuri Municipale Timisoara;
- Comisiei de selectie;
- Mass-media locale.

Presedinte de sedinta
IMRE FARKAS
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRAGOI

ROMÂNIA


JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

PRIMAR

COMPARTIMENT GUVERNANȚA CORPORATIVĂ

NR. SC2018-

Bd C.D. Loga nr. 1, 300030, Timișoara, tel./fax. +40 256-408300, www.primariatm.ro

RAPORT DE SPECIALITATE

privind declanșarea procedurii de selecție pentru ocuparea unui post vacant din cadrul Consiliului de Administrație la Societatea Drumuri Municipale Timișoara S.A.

Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2018-.......................... privind

oportunitatea proiectului de hotărâre, a Primarului Municipiului Timișoara - domnul Nicolae Robu;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 99/20.09.2016 privind guvernanța corporativă a societăților comerciale la care Consiliul Local al municipiului Timișoara este acționar unic, majoritar sau la care deține controlul;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 210/30.05.2017 privind aprobarea Scrisorii de Așteptări pentru S.C. DRUMURI MUNICIPALE TIMIȘOARA S.A.;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 308/ 28.07.2017 privind constituirea Comisiei de selecție în vederea evaluării/selecției membrilor consiliilor de administrație ale întreprinderilor publice la care Consiliul Local al Municipiului Timișoara are calitatea de autoritate publică tutelară;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 332/15.09.2017 privind aprobarea Planurilor de selecție - componente integrale și a Profilelor personalizate ale consiliilor de administrație pentru S.C. Drumuri Municipale Timișoara S.A. și S.C. Compania Locală de Termoficare Colterm S.A.;

Având în vedere Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor la Drumuri Municipale Timișoara S.A nr. 11/21.12.2017 și Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 8/25.06.2018;

Facem următoarele precizări:

În contextul actual, Consiliul de Administrație al societății Drumuri Municipale Timișoara S.A. este format din 8 membri definitivi și un membru provizoriu.

Pentru ocuparea postului vacant este necesară reluarea procedurii de selecție în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.

Declanșarea procedurii de selecție a membrilor consiliului de administrație se realizează conform prevederilor art. 3 din Anexa nr. 1 a Hotărârii de Guvern nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice: “În cazul societăților la care statul sau o unitate administrativ-teritorială este acționar unic, la data la care autoritatea publică tutelară emite actul administrativ în acest sens.”

Potrivit dispozițiilor prevăzute în art. 1 la Anexa 1c din Hotărârea de Guvern nr. 722 din 2016, Scrisoarea de așteptări face parte din setul de documente obligatorii cu care începe procesul de selecție a membrilor consiliului de administrație.

În conformitate cu dispozițiile art. 29 alin. (3) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, în cazul în care autoritatea publică tutelară, în numele acționarului-stat sau unitate administrativ-teritorială propune candidați pentru funcțiile de membri ai consiliului de administrație, aceste propuneri sunt făcute în baza unei selecții prealabile efectuate de o comisie formată din specialiști în recrutarea resurselor umane.

Având în vedere dispozițiile art. 29 alin. (5) din O.U.G. nr. 109/2011 “Este obligatorie efectuarea selecției candidaților de către un expert independent, persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane, în cazul întreprinderilor publice care îndeplinesc următoarele condiții cumulative:

  • a) au înregistrat o cifră de afaceri în ultimul exercițiu financiar superioară echivalentului în lei a sumei de 7.300.000 euro;

  • b) au cel puțin 50 de angajați.”

În conformitate cu prevederile art. 64 ind. 4 din OUG nr. 109/2011, în caz de vacanță a unuia sau mai multor posturi de administratori, procedura de selecție se declanșează, prin grija autorității publice tutelare, în termen de 45 de zile de la vacantare.

Având în vedere cele prezentate mai sus, propunem:

Autoritatea publică tutelară aprobă declanșarea procedurii de selecție pentru ocuparea unui post vacant din cadrul Consiliului de Administrație al S.C. Drumuri Municipale Timișoara S.A.

Autoritatea publică tutelară - Consiliul Local al Municipiului Timișoara - va propune candidați pentru funcția vacant de membru în Consiliul de Administrație la Drumuri Municipale Timișoara S.A., propuneri făcute în baza unei selecții efectuate de un expert independent specializat în recrutarea resurselor umane, care a fost contractat în acest sens (conform Referatului de necesitate nr. SC2018-4952/02.03.2018) și de către Comisia constituită prin HCL nr. 308/2017.

Procedura de selecție se va desfășura în conformitate cu Calendarul anexat.

Scrisoarea de Așteptări pentru candidații la funcția de membru în Consiliul de Administrație la S.C. Drumuri Municipale Timișoara S.A. este cea aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 210/30.05.2017.

Anunțul privind selecția membrilor în consiliul de administrație se publică prin grija Primarului Municipiului Timișoara, respectând prevederile legale.

Sursa de finanțare este asigurată din bugetul local pe anul 2018 la Capitolul 51.02. "Autorități executive".

Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, apreciem că Proiectul de hotărâre privind declanșarea procedurii de selecție pentru ocuparea unui post vacant din cadrul Consiliului de Administrație al S.C. Drumuri Municipale Timișoara S.A., îndeplinește condițiile pentru a fi supus dezbaterii și aprobării plenului Consiliului Local al Municipiului Timișoara.

Consilier,

Lazăr Violeta

Cod FO53-01, ver. 1

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

PRIMAR

NR. SC2018-

EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

Sectiunea 1 Titlul proiectului de hotărâre

Proiect de hotărâre privind declanșarea procedurii de selecție pentru ocuparea unui post vacant din cadrul Consiliului de Administrație la Societatea Drumuri Municipale Timișoara S.A.

Sectiunea a 2 - a

Motivul emiterii proiectului de hotărâre

În contextul actual, Consiliul de Administrație al Societății Drumuri Municipale Timișoara S.A. este format din 8 membri definitivi și un membru provizoriu.

Pentru ocuparea postului vacant este necesară reluarea procedurii de selecție în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.

În cazul societăților la care statul sau o unitate administrativ-teritorială este acționar unic, declanșarea procedurii de selecție a membrilor consiliilor de administrație se realizează la data la care autoritatea publică tutelară emite actul administrativ în acest sens.

În concluzie, considerăm că este oportună inițierea unui proiect de hotărâre privind declanșarea procedurii de selecție pentru ocuparea unui post vacant din cadrul Consiliului de Administrație la Drumuri Municipale Timișoara S.A.

PRIMAR,

NICOLAE ROBU

CONSILIER,

LAZĂR VIOLETA

Cod FO53-03,Ver.2

Anexă la HCL nr. ______/___________

Calendarul procedurii de recrutare și selecție pentru ocuparea unui post vacant din cadrul Consiliului de Administrație la Societatea Drumuri Municipale Timișoara S.A.

Prezenta secțiune definește etapele procesului de recrutare și selecție, documentele necesare, precum și părțile implicate:

NR.

ETAPA

TERMEN

RESPONSABIL

OBSERVATII

1.

Declanșarea procedurii de selecție

În termen de 45 de zile de la vacantare, începând cu data prezentei hotărâri

Autoritatea publică tutelară

Conform art. 64 ind.4 alin. (1) din OUG nr. 109/2011

2.

Publicarea scrisorii de așteptări pe pagina de internet a autorității publice tutelare

Cel târziu o dată cu stabilirea listei scurte a candidaților

Autoritatea publică tutelară

H.C.L.M.T. nr. 210/30.05.2017 privind aprobarea Scrisorii de Așteptari pentru S.C.

DRUMURI MUNICIPALE TIMISOARA S.A.

4.

Publicarea anunțului privind selecția

Cu cel puțin 30 de zile înainte de data limită pt. depunerea candidaturilor (2024.08.2018)

Autoritatea publică tutelară + expertul independent

Conform prevederilor art. 29 alin. (7) din OUG 109/2011, precum și art. 39 Anexa nr. 1 la

H.G. nr. 722/2016

5.

Depunerea candidaturilor

În termen de 30 de zile de la publicarea anunțului

Candidați

Dosarul de candidatură conform prevederilor art. 39 alin. (2) din HG 722/2016

6.

Evaluarea candidaturilor în raport cu

În termen de 4 zile de la data limita pentru

Expertul independent

Conf. Art. 42 din Anexa 1 la HG

722/2016

minimum de criterii

depunerea candidaturilor

7.

Solicitare de clarificări privitoare la candidatura

În termen de 2 zile lucratoare de la evaluare

Expertul independent

Potrivit prev. art. 43 din Anexa 1 la HG 722/2016

8.

Recalcularea punctajului si stabilirea listei scurte

In termen de 2 zile de la solicitare

Expertul independent

Matrice de evaluare, Lista scurta

9.

Transmiterea răspunsului către candidați respinși

În termen de 1 zi de la termenul limită pentru solicitări

Expertul independent

Formular răspuns

10.

Realizarea listei scurte și comunicarea candidaților din lista scurtă

În termen de 2 zile lucrătoare de la primirea clarificărilor

Expertul independent

Conform prevederilor art. 44 alin.(1) si alin.(2) din Anexa nr.

1 la H.G. nr. 722/2016

11.

Raport de activitate si comunicarea acestuia

Autorității

Publice Tutelare

zx

În termen de 2 zile de la lista scurta

Expertul independent

Raportul de activitate

12.

Depunerea declarației de intenție a candidaților din lista scurtă

zx

În termen de 15 zile de la emiterea sau stabilirea listei scurte

Candidații din lista scurtă

Conform prevederilor art. 44 alin. (2) din Anexa 1 la HG nr.

722/2016

13.

Analiza declarației de intenție si integrarea rezultatelor în matricea profilului de

2 zile de la depunerea declarației

Comisia de selecție

Conform prevederilor art. 44 alin.(3) din Anexa 1 la HG nr.

722/2016

candidat

14.

Selecția finală a candidaților pe baza de interviu (în baza planului de interviu)

3 zile de la analiza declarației de intenție

Comisia de selecție

Conform prevederilor art.44 alin.(5) din Anexa 1 la HG nr.

722/2016

15.

Întocmirea raportului pentru numirea finală și transmiterea acestuia

4 zile de la selecția finală

Comisia de selecție

Conform prevederilor art.44 alin.(7) si alin.(9) pct. b) din Anexa 1 la HG nr. 722/2016

16.

Finalizarea procedurii de selecție

În termen de cel mult 150 de zile de la declanșare -începând cu data prezentei hotărâri

Autoritatea publică tutelară

Conform prevederilor art. 64 ind. 4 din OUG nr. 109/2011

Notă: Termenele menționate anterior sunt orientative, calendarul putând fi modificat în funcție de situațiile întâmpinate în timpul derulării procedurii.