Hotărârea nr. 386/2018

386/17.07.2018 privind rectificarea pct-ului 1 din Anexa 1 la Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 328/22.06.2018 privind aprobarea Raportului pentru numirile finale, intocmit de catre Comisia de selectie, in vederea ocuparii posturilor vacante de membri in Consiliul de Administratie la Societatea de Transport Public Timisoara S.A.
Hotararea Consiliului Local 386/17.07.2018
privind rectificarea pct-ului 1 din Anexa 1 la Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 328/22.06.2018 privind aprobarea Raportului pentru numirile finale, intocmit de catre Comisia de selectie, in vederea ocuparii posturilor vacante de membri in Consiliul de Administratie la Societatea de Transport Public Timisoara S.A.


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere Expunerea de motive privind oportunitatea proiectului de hotarare nr. SC2018-16487/11.07.2018, a Primarului Municipiului Timisoara - domnul Nicolae Robu;
Avand in vedere Raportul de specialitate nr. SC2018-16487/11.07.2018, al Compartimentului Guvernanta Corporativa din cadrul Primariei Municipiului Timisoara;
Avand in vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 12.07.2018 - Anexa la Raportul de specialitate nr. SC2018-16487/11.07.2018;
Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, regii autonome si societati comerciale si Comisiei pentru administratie locala, juridica, ordine publica, drepturile omului si probleme ale minoritatilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Avand in vedere Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 149/03.04.2018 privind aprobarea Planului de selectie - componenta integrala si a Profilului personalizat al Consiliului de Administratie pentru Societatea de Transport Public Timisoara S.A.;
Avand in vedere Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 328/22.06.2018 privind aprobarea Raportului pentru numirile finale, intocmit de catre Comisia de selectie, in vederea ocuparii posturilor vacante de membri in Consiliul de Administratie la Societatea de Transport Public Timisoara S.A.;
Avand in vedere prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice;
Avand in vedere prevederile Hotararii de Guvern nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice;
In conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2), lit. a) si alin. (3) lit. c) din Legea nr. 215/2001 - privind administratia publica locala, republicata si modificata;
In temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 - privind administratia publica locala, republicata si modificata;


HOTARASTE

Art.1: Se aproba rectificarea punctului 1 din Anexa 1 la Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 328/22.06.2018 privind aprobarea Raportului pentru numirile finale, intocmit de catre Comisia de selectie, in vederea ocuparii posturilor vacante de membri in Consiliul de Administratie la Societatea de Transport Public Timisoara S.A., astfel:
"1. Competente specifice sectorului (cunostinte in domeniul transporturilor de calatori, cunoasterea proceselor tehnologice/operationale in domeniul transportului public de calatori)"

Art. 2: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Compartiment Guvernanta Corporativa din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.

Art. 3: Prezenta hotarare se publica in Buletinul Informativ al Primariei Municipiului Timisoara si pe site-ul propriu si totodata, se comunica:
- Institutiei Prefectului - Judetul Timis;
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Serviciului Juridic;
- Directiei Edilitare;
- Directiei Economice;
- Directiei Urbanism si Dezvoltare Urbana;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse - I Est;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse - II Vest;
- Directiei de Mediu;
- Directiei Comunicare-Relationare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calitatii;
- Corpului de Control si Antifrauda al Primarului;
- Compartimentului Guvernanta Corporativa;
- Societatii de Transport Public Timisoara S.A.;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
IMRE FARKAS
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRAGOI

ROMÂNIA


JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

PRIMAR

COMPARTIMENT GUVERNANȚA CORPORATIVĂ

NR. SC2018-

Bd. C.D. Loga nr. 1, 300030, Timișoara, tel./fax +40 256-408300, www. primariatm. ro

RAPORT DE SPECIALITATE

privind rectificarea pct-ului 1 din Anexa 1 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 328/22.06.2018 privind aprobarea Raportului pentru numirile finale, întocmit de către Comisia de selecție, în vederea ocupării posturilor vacante de membri în

Consiliul de Administrație la Societatea de Transport Public Timișoara S.A.

Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2018-........................ privind

oportunitatea proiectului de hotărâre, a Primarului Municipiului Timișoara - domnul Nicolae Robu;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 149/03.04.2018 privind aprobarea Planului de selecție - componenta integrală și a Profilului personalizat al Consiliului de Administrație pentru Societatea de Transport Public Timișoara S.A.;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 328/22.06.2018 privind aprobarea Raportului pentru numirile finale, întocmit de către Comisia de selecție, în vederea ocupării posturilor vacante de membri în Consiliul de Administrație la Societatea de Transport Public Timișoara S.A.;

Facem următoarele precizări:

În conformitate cu Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 149/03.04.2018 prin care s-a aprobat Profilul Consiliului de Administrație pentru Societatea de Transport Public Timișoara S.A., competențele specifice sectorului, așa cum au fost recomandate de către expertul independent contractat și în baza cărora s-a realizat procedura de selecție, sunt următoarele: cunoștințe în domeniul transporturilor de călători și cunoașterea proceselor tehnologice/operaționale în domeniul transportului public de călători.

În acest sens, propunem rectificare punctului 1 din Anexa 1 la HCL nr. 328/22.06.2018, astfel:

„1. Competențe specifice sectorului (cunoștințe în domeniul transporturilor de călători, cunoașterea proceselor tehnologice/operaționale în domeniul transportului public de călători)”

Având în vedere cele menționate mai sus, apreciem că Proiectul de hotărâre privind modificarea pct-ului 1 din Anexa 1 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 328/22.06.2018 privind aprobarea Raportului pentru numirile finale, întocmit de către Comisia de selecție, în vederea ocupării posturilor vacante de membri în Consiliul de Administrație la Societatea de Transport Public Timișoara S.A., îndeplinește condițiile pentru a fi supus dezbaterii și aprobării plenului Consiliului Local al Municipiului Timișoara.

Consilier,

Lazăr Violeta

Cod FO53-01, ver. 1

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

PRIMAR

NR. SC2018-

EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA

PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

Secțiunea 1 Titlul proiectului de hotărâre

Proiect de hotărâre

privind rectificarea pct-ului 1 din Anexa 1 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 328/22.06.2018 privind aprobarea Raportului pentru numirile finale,

întocmit de către Comisia de selecție, în vederea ocupării posturilor vacante de membri în Consiliul de Administrație la Societatea de Transport Public Timișoara S.A.

Secțiunea a 2 - a

Motivul emiterii proiectului de hotărâre

În conformitate cu Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 149/03.04.2018 prin care s-a aprobat Profilul Consiliului de Administrație pentru Societatea de Transport Public Timișoara S.A., competențele specifice sectorului, așa cum au fost recomandate de către expertul independent contractat și în baza cărora s-a realizat procedura de selecție, sunt următoarele: cunoștințe în domeniul transporturilor de călători și cunoașterea proceselor tehnologice/operaționale în domeniul transportului public de călători.

În concluzie, considerăm că este oportună inițierea unui proiect de hotărâre privind rectificarea pct-ului 1 din Anexa 1 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 328/22.06.2018 privind aprobarea Raportului pentru numirile finale, întocmit de către Comisia de selecție, în vederea ocupării posturilor vacante de membri în Consiliul de Administrație la Societatea de Transport Public Timișoara S.A.

PRIMAR, NICOLAE ROBU

CONSILIER, LAZĂR VIOLETA

Cod FO53-03,Ver.2