Hotărârea nr. 385/2018

385/17.07.2018 privind neexercitarea dreptului de preemtiune din partea Consiliului Local al Municipiului Timisoara, la intentia de instrainare a apartamentului SAD3, aferent imobilului situat in strada General Grigorescu nr. 6, etaj P, inscris in C.F. nr. 404452-C1-U6, nr. topo 404452-C1-U6 si a cotei de 15/261 mp teren in folosinta, la pretul de 279.187,47 lei +T.V.A.
Hotararea Consiliului Local 385/17.07.2018
privind neexercitarea dreptului de preemtiune din partea Consiliului Local al Municipiului Timisoara, la intentia de instrainare a apartamentului SAD3, aferent imobilului situat in strada General Grigorescu nr. 6, etaj P, inscris in C.F. nr. 404452-C1-U6, nr. topo 404452-C1-U6 si a cotei de 15/261 mp teren in folosinta, la pretul de 279.187,47 lei +T.V.A.


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere Expunerea de motive cu nr. SC2018-15836/04.07.2018 privind oportunitatea proiectului de hotarare a Primarului Municipiului Timisoara, domnul NICOLAE ROBU;
Avand in vedere Raportul de Specialitate cu nr. SC2018-15836/04.07.2018 intocmit de Compartimentul Monumente -Cabinet Viceprimar 2 din cadrul Primariei Municipiului Timisoara;
Avand in vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 05.07.2018, Anexa la Raportul de Specialitate nr. SC2018-15836/04.07.2018;
Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, regii autonome si societati comerciale, Comisiei pentru administratie locala, juridica, ordine publica, drepturile omului si probleme ale minoritatilor si Comisiei pentru cultura, stiinta, invatamant, sanatate, protectie sociala, turism, ecologie, sport si culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Avand in vedere adresa cu nr. 1656/22.05.2017 a Directiei Judetene de Cultura Timis;
Avand in vedere adresa cu nr. SC2018-015604 din 02.07.2018 a S.C. EFFECI ROM S.R.L., in calitate de proprietar al imobilului situat in strada General Grigorescu nr. 6, etaj P, ap. SAD3, inscris in C.F. nr. 404452-C1-U6, nr.topo 404452-C1-U6 si a cotei de 15/261 mp teren in folosinta, la pretul de 279.187,47 lei+T.V.A.;
In conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2), litera b) si litera c), art. 123, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata;
In temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata;


HOTARASTE

Art. 1: Consiliul Local al Municipiului Timisoara nu isi exercita dreptul de preemtiune la intentia de instrainare a apartamentului SAD3, aferent imobilului situat in strada General Grigorescu nr. 6, etaj P, inscris in C.F. nr. 404452-C1-U6, nr. topo 404452-C1-U6 si a cotei de 15/261 mp teren in folosinta, la pretul de 279.187,47 lei +T.V.A.

Art. 2: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Compartimentul Monumente - Cabinet Viceprimar 2 si Directia Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.

Art. 3: Prezenta hotarare se publica in Buletinul Informativ al Primariei Municipiului Timisoara si pe site-ul propriu, si totodata se comunica:
- Institutiei Prefectului - Judetul Timis;
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Serviciului Juridic;
- Directiei Urbanism si Dezvoltare Urbana;
- Directiei Edilitare:
- Directiei Economice;
- Directiei de Mediu;
- Directiei Cladiri, Terenuri, Dotari Diverse I Est;
- Directiei Cladiri, Terenuri, Dotari Diverse II Vest;
- Directiei Comunicare-Relationare;
- Serviciului Scoli-Spitale;
- Biroului Sport- Cultura;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calitatii;
- Corpului de Control si Antifrauda al Primarului;
- S.C. EFFECI ROM S.R.L. prin imputernicit Duica Bogdan;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
IMRE FARKAS
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRAGOI

ROMANIA

JUDETUL TIMIS

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

CABINET VICEPRIMAR 2

COMPARTIMENTUL MONUMENTE

SC2018-15836/04.07.2018

RAPORT DE SPECIALITATE

privind neexercitarea dreptului de preemțiune din partea Consiliului Local al Municipiului Timișoara, la intenția de înstrăinare a apartamentului SAD3,aferent imobilului situat în strada General Grigorescu nr.6, etaj P, înscris în C.F. nr.404452-C1-U6, nr.topo 404452-C1-U6 și a cotei de 15/261 mp teren în folosință, la prețul de 279.187,47 lei +T.V.A.

Având în vedere Expunerea de motive nr.SC 2018- 15836 din 04.07.2018 a Primarului Municipiului Timișoara și Proiectul de hotărâre cu privire la exprimarea dreptului de preemțiune din partea Consiliului Local al Municipiului Timișoara, la intenția de înstrăinare a apartamentului SAD3,aferent imobilului situat în strada General Grigorescu nr.6, etaj P, în conformitate cu dispozițiile Legii nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice republicată;

Conform adresei înregistrate la Primăria Municipiului Timișoara cu nr..SC2018- 015604 din 02.07.2018 de către SC.EFFECI ROM SRL proprietară a spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință SAD3, aferent imobilului din Timișoara, strada General Grigorescu nr.6, etaj P, înscris în C.F. nr.404452-C1-U6, nr.topo 404452-C1-U6 si a cotei de 15/261 mp teren în folosință,privind intentia de înstrăinare la prețul de 279.187,47 lei +TVA.

Conform extrasului de carte funciară nr. 404452-C1-U6 și nr. topo 404452-C1-U6, la Punctul A.I.Descrierea Imobilului , apartamentul spațiu cu altă destinație decât aceea de locuință SAD3, are o suprafață utilă de 39.99 m.p, este compus din : 2 încăperi, hol ,chicinetă ,baie și o cotă de 15/261 m.p teren în folosință.

Conform adresei nr.1656/22.05.2017 a Direcția Județeană pentru Cultură-Timiș, imobilulul monument istoric cu adresa de mai sus,este inclus în situl urban ,, Cartierul cetatea Timisoara,, identificat cu cod TM-II-s-A-06095 , poz.60 din Lista Monumentelor Istorice.

In baza art.4 alin.(4) și alin (8) precum și a art.26 din Legea nr.422/2001 republicată privind protejarea monumentelor istorice , D.J.C Timiș nu își exercită dreptul de preemțiune asupra imobilului cu adresa de mai sus, acesta transferându-se autorităților publice locale prin diligențele proprietarului imobilului , respectiv a notarului public.

În conformitate cu adresa nr SC2018- 015604 din 05.07.2018 Compartimentul Monitorizare și Control Urbanistic -Direcția Generală Urbanism și Dezvoltare Urbană ne comunică următoarele:

Imobilul cu adresa str.General Eremia Grigorescu nr.6 este situat în Situl Urban ,,Cetatea Timișoarei ,, face parte din Lista Monumentelor Istorice -2015, poziția 60, cod TM-II-s-A-06095.Nu prezintă degradări la acoperiș și fațadă ,deoarece a fost recent reabilitat.

În conformitate cu adresa nr. SC2018- 015604 din 04.07.2018 a D.C.T.D.D- Biroul Spații cu altă destinație, înstrăinarea apartamentului S.A.D3,cu adresa de mai sus nu prezintă interes pentru domeniul public/privat al Municipiului Timișoara.

În conformitate cu adresa nr. SC2018--015604 din 03.07.2018 ,Serviciul Școli Spitale, ne comunică faptul că înstrăinarea apartamentului S.A.D3,cu adresa de mai sus, nu prezintă interes pentru desfășurarea unor activități de interes public(sănătate, învățământ).

În conformitate cu adresa nr SC2018 -015604 din 03.07.2018 Biroul Sport Cultură-Compartiment Cultură, ne comunică faptul că înstrăinarea ap. S.A.D3, cu adresa de mai sus, nu prezintă interes pentru desfașurarea unor activități de interes public(sport, cultură);

În conformitate cu prevederile art.4 ,alin.(4) și alin.(8) din Legea nr 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice republicată cu modificările și completările ulterioare;

În conformitate cu prevederile art.36, alin(2) litera b) și c), art. nr.45 și art.123 alin (1) din Legea administrației publice Locale nr.215/2001 republicată cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 2 din Hotărârea nr 67/26.02.2008 a Consiliului Local al Municipiului Timișoara;

Ca urmare a situției prezentate mai sus, a prevederilor legale cât și a adreselor emise de către compartimentele/birourile/serviciile/directiile de specialitate din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului,propunem înaintarea proiectului de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemtiune din partea Consiliului Local al Municipiului Timișoara, la intenția de înstrăinare a ap. S..A.D3,aferent imobilului cu adresa în Timișoara, strada General Grigorescu nr.6, etaj P, înscris în C.F. nr.404452-C1-U6, nr.topo 404452-C1-U6 și a cotei de 15/261 mp teren în folosință, la prețul de 279.187,47 lei +T.V.A. spre dezbatere în plenul Consiliului Local al Municipiului Timișoara.

CONSILIER COMPARTIMENT MONUMENTE LUMINITA MIRICA

Cod FO53- 01,Ver.1

ROMANIA

JUDETUL TIMIS

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

PRIMAR

SC2018 -15836/04.07.2018

EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA

PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

privind neexercitarea dreptului de preemțiune din partea Consiliului Local al Municipiului Timișoara, la intenția de înstrăinare a apartamentului SAD3,aferent imobilului din strada General Grigorescu nr.6, etaj P, înscris în C.F. nr.404452-C1-U6, nr.topo 404452-C1-U6 și a cotei de 15/261 mp teren în folosință, la prețul de 279.187,47lei +TVA

Având în vedere adresa înregistrată la Primăria Timișoara cu nr.SC.2018- 015604 din 02.07.2018 de către SC.EFFECI ROM SRL proprietară a spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință SAD3, cu suprafața utilă de 39,99 mp, aferent imobilului din Timișoara, situat în strada General Grigorescu nr.6, etaj P și a cotei de 15/261m.p în folosință ;

In conformitate cu adresa nr.1656/22.05.2017 a Direcției Județene de Cultură Timiș imobilul de mai sus , este inclus în situl urban ,, Cartierul Cetatea Timisoara,, identificat cu cod TM-II-s-A-06095 , poziția 60 din Lista Monumentelor Istorice;

Având în vedere adresele emise de către Direcția Generală Urbanism și Dezvoltare Urbană-Compartiment Monitorizare și Control Urbanistic,Direcția Clădiri Terenuri Dotări Diverse- Biroul S.A.D, Biroul Sport Cultură, Serviciul Școli Spitale, prin care ni se comunică faptul că spațiul cu altă destinație SAD3, aferent imobilului din strada General Grigorescu nr.6, etaj P, înscris în C.F. nr.404452-C1-U6, nr.topo 404452-C1-U6 nu prezintă interes pentru domeniul public/privat al Municipiului Timișoara;

În conformitate cu Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice republicate și actualizate și cu H.C.L. nr.67/2008 modificată prin H.C.L nr.362/2015;

Considerăm oportună promovarea proiectului de hotărâre în forma prezentată ,spre dezbatere în plenul Consiliului Local al Municipiului Timișoara.

PRIMAR ,

VICEPRIMAR,

FARKAS IMRE


NICOLAE ROBU