Hotărârea nr. 384/2018

384/17.07.2018 privind schimbarea de destinaţie, aprobarea de trecere din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Timişoara şi aprobarea de demolare a clădirii cu regim de înălţime parter, în suprafaţă de 193 mp, înscrisă în CF nr. 444491 Timişoara, cu nr. Cad 444491 - C1, situată în str. Iuliu Maniu nr. 42, în care se desfăşoară activitatea Grădiniţei cu Program Prelungit nr. 10 din structura Liceului Teoretic Bartok Bela
Hotararea Consiliului Local 384/17.07.2018
privind schimbarea de destinaţie, aprobarea de trecere din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Timişoara şi aprobarea de demolare a clădirii cu regim de înălţime parter, în suprafaţă de 193 mp, înscrisă în CF nr. 444491 Timişoara, cu nr. Cad 444491 - C1, situată în str. Iuliu Maniu nr. 42, în care se desfăşoară activitatea Grădiniţei cu Program Prelungit nr. 10 din structura Liceului Teoretic Bartok Bela


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Municipiului Timişoara - domnul Nicolae Robu, cu nr.SC2018 - 16553/12.06.2018;
Având în vedere Raportul de specialitate nr.SC2018 - 16553/12.06.2018 al Serviciului Şcoli- Spitale din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 12.07.2018- Anexă la Raportul de specialitate nr.Sc2018 - 16553/12.06.2018;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 79/23.02.2018, privind propunerea de schimbare a destinaţiei clădirii cu regim de înălţime parter, în suprafaţă de 193 mp, înscrisă în CF nr. 444491 Timişoara, cu nr. Cad 444491 - C1, situată în str. Iuliu Maniu nr. 42, în care se desfăşoară activitatea Grădiniţei cu Program Prelungit nr. 10 din structura Liceului Teoretic Bartok Bela, în vederea demolării;
Având în vedere Avizul conform pentru schimbarea destinaţiei clădirii care s-a propus spre demolare, de către Ministerul Educaţiei Naţionale, prin adresa nr. 28475/25.06.2018, înregistrată la Primăria Municipiului Timişoara cu nr.SC2018 - 15793/04.07.2018;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 148/03.04.2018 privind însuşirea de către Consiliului Local al Municipiului Timişoara a "Acordului cu privire la investiţiile aflate în proprietatea terţului" încheiat între Uniunea Cadrelor Didactice Maghiare din România, în calitate de investitor, şi Municipiul Timişoara, în calitate de proprietar, în vederea finanţării de către Uniunea Cadrelor Didactice Maghiare din România, a unei investiţii la Grădiniţa cu program prelungit nr. 10, str. Iuliu Maniu nr. 42;
Având în vedere dispoziţiile art. 3, alin. (4), art. 4 şi art. 10, alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere dispoziţiile art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 112 din 31 august 2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ - teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246 din 16 mai 2001;
Având în vedere dispoziţiile art. 8 din Legea nr. 50 din 29 iulie 1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu şi al Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile art. 36, alin (2) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 alin.3 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă schimbarea de destinaţie a clădirii cu regim de înălţime parter, în suprafaţă de 193 mp, înscrisă în CF nr. 444491 Timişoara, cu nr. Cad 444491 - C1, situată în str. Iuliu Maniu nr. 42, în care se desfăşoară activitatea Grădiniţei cu program prelungit nr. 10 din structura Liceului Teoretic Bartok Bela.

Art.2: Se aprobă trecerea din domeniul public al Municipiului Timişoara în domeniul privat al Municipiului Timişoara a clădirii identificate la art. 1.

Art.3: Se aprobă demolarea clădirii identificate la art. 1.

Art.4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Serviciul Şcoli - Spitale şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.5: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Urbanism şi Dezvoltare Urbană;
- Direcţiei Edilitară;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei Comunicare - Relaţionarea
- Serviciului Şcoli-Spitale;
- Liceul Teoretic Bela Bartok;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Compartimentului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
IMRE FARKAS
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

SERVICIUL ȘCOLI SPITALE

SC2018 -

EXPUNERE DE MOTIVE

PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

Privind schimbarea de destinație, aprobarea de trecere din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Timișoara și aprobarea de demolare a clădirii cu regim de înălțime parter, în suprafață de 193 mp, înscrisă în CF nr. 444491 Timișoara, cu nr. Cad 444491 - CI, situată în str. luliu Maniu nr, 42, în care se desfășoară activitatea Grădiniței cu program prelungit nr. 10 din structura Liceului Teoretic

Bartok Bela

Având în vedere dispozițiile art. 3, aliniat (4), art. 4 și art. 10, aliniat (2) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 2 din Ordonanța Guvernului nr. 112 / 2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcțiune, casare și valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului și al unităților administrativ - teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246 / 2001;

Având în vedere dispozițiile art. 8 din Legea nr. 50 / 1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere HCL nr. 79/23.02.2018, privind propunerea de schimbare a destinației clădirii cu regim de înălțime parter, în suprafață de 193 mp, înscrisă în CF nr. 444491 Timișoara, cu nr. Cad 444491 - CI, situată în str. luliu Maniu nr. 42, în care se desfășoară activitatea Grădiniței cu program prelungit nr. 10 din structura Liceului Teoretic Bartok Bela, în vederea demolării;

Având în vedere avizul conform emis de către Ministerul Educației Naționale, adresa nr. 28475/25.06.2018, înregistrată la Primăria MunicipiuluiTimișoara cu nr. 15793/04.07.2018;

Având în vedere HCL nr. 148/03.04.2018 privind însușirea de către Consiliului Local al Municipiului Timișoara a „Acordului cu privire la investițiile aflate în proprietatea terțului” încheiat între Uniunea Cadrelor Didactice Maghiare din România, în calitate de investitor, și Municipiul Timișoara, în calitate de proprietar, în vederea finanțării de către Uniunea Cadrelor Didactice Maghiare din România, a unei investiții la Grădinița cu program prelungit nr. 10, str. luliu Maniu nr. 42

Având în vedere prevederile art. 36, alin (2) lit. c) și atr. 45, alin. (3) din Legea nr. 215 / 2001, privind administrația publică locală republicată cu modificările și completările ulterioare;

Subliniem faptul că starea avansată de degradare a clădirii cu regim de înălțime parter, în suprafață de 193 mp, înscrisă în CF nr. 444491 Timișoara, cu nr. Cad 444491 - CI, situată în str. luliu Maniu nr. 42, a fost descrisă în raportul de expertiză, respectiv: structura portantă prezintă deficiențe structurale grave, nestructurale și de conformare, poate determina pericole de incidente/accidente pentru copii și părinții acestora, cadre didactice. Totodată, această construcție nu mai corespunde atât exigentelor esențiale de rezistență și stabilitate, fiind într-o stare avansată de degrdare fizică și morală, cât și exigențelor privind construcțiile pentru desfășurarea activităților de învățământ preșcolar.

Motivele expuse mai sus indică demolarea acesteia și impun parcurgerea prevederilor și procedurilor legale în acest sens.

Față de cele expuse mai sus, considerăm oportună inițierea unui proiect de hotărâre privind schimbarea de destinație, aprobarea de trecere din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Timișoara și aprobarea de demolare a clădirii cu regim de înălțime parter, în suprafață de 193 mp, înscrisă în CF nr. 444491 Timișoara, cu nr. Cad 444491 - CI, situată în str. luliu Maniu nr. 42, în care se desfășoară activitatea Grădiniței cu program prelungit nr. 10 din structura Liceului Teoretic Bartok Bela.ȘEF SERVICIU ȘCOLI SPITALE

Anca Lăudatu


ROMÂNIA

PRIMAR

MUNICIPIUL TIMIȘOARA SERVICIUL ȘCOLI SPITALE Nr. SC2018 -

RAPORT DE SPECIALITATE

Privind schimbarea de destinație, aprobarea de trecere din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Timișoara și aprobarea de demolare a clădirii cu regim de înălțime parter, în suprafață de 193 mp, înscrisă în CF nr. 444491 Timișoara, cu nr. Cad 444491 - CI, situată în str, luliu Maniu nr, 42, în care se desfășoară activitatea Grădiniței cu program prelungit nr. 10 din structura Liceului

Teoretic Bartok Bela

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Municipiului Timișoara și Proiectul de hotărâre privind schimbarea de destinație, aprobarea de trecere din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Timișoara și aprobarea de demolare a clădirii cu regim de înălțime parter, în suprafață de 193 mp, înscrisă în CF nr. 444491 Timișoara, cu nr. Cad 444491 - CI, situată în str. luliu Maniu nr. 42, în care se desfășoară activitatea Grădiniței cu program prelungit nr. 10 din structura Liceului Teoretic Bartok Bela, prezentăm următoarele:

Clădirea cu regim de înălțime parter, în suprafață de 193 mp, înscrisă în CF nr. 444491 Timișoara, cu nr. Cad 444491 - CI, situată în str. luliu Maniu nr. 42, în care se desfășoară activitatea Grădiniței cu program prelungit nr. 10 din structura Liceului Teoretic Bartok Bela face parte din proprietatea publică a municipiului Timișoara și se află înregistrată la poziția 486 din anexa 2 - inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Timișoara, la H.G. 977/2002, și poz. 109 la anexa nr. 1 la Protocolul din data de 01.02.2001, privind trecerea imobilelor (teren și clădiri) din proprietatea Inspectoratului Școlar Timiș în domeniul public al Primăriei Municipiului Timișoara, conform Legii învățământului nr. 84/1995, art. 166, alin. 4 modificat în baza art. 1 din OUG nr. 30/14,04.2000. Menționăm faptul că la data preluării grădinița funcționa cu program normal.

în prezent, Grădinița cu program prelungit nr. 10 din structura Liceului Teoretic „Bartok Bela”, situată în str. luliu Maniu nr. 42, înscrisă în CF 444491 Timișoara, funcționează cu două corpuri de clădire cu numere cad 4444921 - CI și 444491 - C2, aflate în domeniul public al Municipiului Timișoara, corpul de clădire CI fiind într-o stare avansată de degradare fizică și nu mai poate fi folosit pentru desfășurarea activităților de învățământ preșcolar. Subliniem faptul că starea avansată de degradare a clădirii propusă pentru demolare, descrisă și în raportul de expertiză, respectiv: structura portantă prezintă deficiențe structurale grave, ne structurale și de conformare, poate determina pericole de incidente/accidente pentru copii și părinții acestora, cadre didactice. Totodată, această construcție nu mai corespunde atât exigentelor esențiale de rezistență și stabilitate, fiind într-o stare avansată de degrdare fizică și morală, cât și exigențelor privind construcțiile pentru desfășurarea activităților de învățământ preșcolar.

Demolarea clădirii se va realiza cu respectarea Ordinului nr. 5.819 / 2016, privind aprobarea procedurii de elaborare a avizului conform pentru schimbarea destinației bazei materiale a instituțiilor și unităților de învățământ preuniversitar de stat, precum și condițiile necesare acordării acestuia, anexă -art. 7: “în cazul demolării construcțiilor existente, schimbarea de destinație a imobilului se face pe perioada desfășurării lucrărilor de demolare, urmând ca după finalizarea lucrărilor terenul să rămână în domeniul public al localității, făcând parte din baza materială a învățământului preuniversitar de stat”.

în acest sens a fost emisă HCL nr. 79/23.02.2018, privind propunerea de schimbare a destinației clădirii cu regim de înălțime parter, în suprafață de 193 mp, înscrisă în CF nr. 444491 Timișoara, cu nr.

Cad 444491 - CI, situată în str. luliu Maniu nr. 42, în care se desfășoară activitatea Grădiniței cu program prelungit nr. 10 din structura Liceului Teoretic Bartok Bela, în vederea demolării, și a fost transmis avizul conform pentru schimbarea destinației clădirii care s-a propus spre demolare, de către Ministerul Educației Naționale, prin adresa nr. 28475/25.06.2018, înregistrată la Primăria MunicipiuluiTimișoara cu nr. 15793/04.07.2018.

Pe cale de consecință, sunt îndeplinite prevederile legale în ceea ce privește schimbarea de destinație în vederea demolării acestei construcții.

într-o altă ordine de idei, Conducerea Uniunii Cadrelor Didactice Maghiare din România, ne-a adus la cunoștință faptul că a fost mandatată să organizeze un program de renovare, reabilitare, construcție și dezvoltare a imobilelor grădinițelor din România cu predare în limba maghiară. In acest caz este vorba despre investiții în dezvoltarea facilităților imobiliare ale Grădiniței cu program prelungit nr. 10, situată în Timișoara, str. luliu Maniu nr. 42 din cadrul Liceului Teoretic Bartok Bela, în locul corpului de clădire CI, finanțator fiind Fondul Bethlen Gabor Alapkezelo S.A. cu sediul în Budapesta. Având în vedere starea avansată de degradare, așa cum am menționat mai sus, considerăm oportună acea^ investiție, deoarece realizarea ei crează condiții optime pentru desfășurarea activităților specifice învățământului preșcolar în cadrul Grădiniței cu program prelungit nr. 10. Prin acest proiect se va construi un spațiu destinat activităților sportive, educaționale și festive. Menționăm faptul că în vederea realizării noii construcții a fost adoptată privind însușirea de către Consiliului Local al Municipiului Timișoara a „Acordului cu privire la investițiile aflate în proprietatea terțului” încheiat între Uniunea Cadrelor Didactice Maghiare din România, în calitate de investitor, și Municipiul Timișoara, în calitate de proprietar, în vederea finanțării de către Uniunea Cadrelor Didactice Maghiare din România, a unei investiții la Grădinița cu program prelungit nr. 10, str. luliu Maniu nr. 42.

Motivele expuse anterior justifică necesitatea și oportunitatea demolării corpului de clădire C1.

Totodată, considerăm îndeplinite condițiile legale pentru demararea lucrărilor de demolare și cele de trecere a imobilului din domeniul public al Municipiului Timișoara în domeniul privat, trecere care se realizează cu respectarea următoarelor prevederi legale:

dispozițiile art. 3, aliniat (4), art. 4 și art. 10, aliniat (2) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare, cităm:

Art. 3

(4)Domeniul public al comunelor, al orașelor și al municipiilor este alcătuit din bunurile prevăzute pct. III din anexă și din alte bunuri de uz sau de interes public local, declarate ca atare prin hotărâre u consiliului local, dacă nu sunt declarate prin lege bunuri de uz sau de interes public național ori județean.

Art. 4

Domeniul privat al statului sau al unităților administrativ-teritoriale este alcătuit din bunuri aflate în proprietatea lor și care nu fac parte din domeniul public.

Asupra acestor bunuri statul sau unitățile administrativ-teritoriale au drept de proprietate privată. Art. 10

(2) Trecerea din domeniul public în domeniul privat se face, după caz, prin hotărâre a Guvernului, a consiliului județean, respectiv a Consiliului General al Municipiului București sau a consiliului local, dacă prin Constituție sau prin lege nu se dispune altfel. ”

- dispozițiile art. 2 din Ordonanța Guvernului nr. 112 din 31 august 2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcțiune, casare și valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului și al unităților administrativ - teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246 din 16 mai 2001, cităm: “Art. 2

Pentru scoaterea din funcțiune, în vederea valorificării și, după caz, casării, activele corporale prevăzute la art. 1 vor fi trecute în domeniul privat al statului sau al unităților administrativ-teritoriale, potrivit reglementărilor privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia. ”

'Art. 8


dispozițiile art. 8 din Legea nr. 50 din 29 iulie 1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cităm:

  • (1) Demolarea, dezafectarea ori dezmembrarea, parțială sau totală, a construcțiilor și instalațiilor aferente construcțiilor, a instalațiilor și utilajelor tehnologice, inclusiv elementele de construcții de susținere a acestora, închiderea de cariere și exploatări de suprafață și subterane, precum și a oricăror amenajări se fac numai pe baza autorizației de desființare obținute în prealabil de la autoritățile prevăzute la art. 4.

  • (2) Autorizația de desființare se emite în aceleași condiții ca și autorizația de construire, în conformitate cu prevederile planurilor urbanistice și ale regulamentelor aferente acestora, potrivit legii, cu excepțiile prevăzute la art. 11.”

Terenul aferent construcției din str. luliu Maniu nr. 42, propusă a fi demolată va rămâne în domeniul public al municipiului Timișoara și va face parte din baza materială a învățământului preuniversitar de stat, conform Ordinului nr. 5,819 / 2016.

Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, apreciem, că proiectul de hotărâre privind schimbarea de destinație, aprobarea de trecere din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Timișoara și aprobarea de demolare a clădirii cu regim de înălțime parter, în suprafață de 193 mp, înscrisă în CF nr. 444491 Timișoara, cu nr. Cad 444491 - CI, situată în str. luliu Maniu nr. 42, în care se desfășoară activitatea Grădiniței cu program prelungit nr. 10 din structura Liceului Teoretic Bartok Bela, îndeplinește condițiile pentru a fi supus dezbaterii și aprobării plenului Consiliului Local.

Șef Serviciu Școli Spitale                                      Consilier

Anca Lăudatu                                             Gabriela Tamaș