Hotărârea nr. 383/2018

383/17.07.2018 privind aprobarea operaţiunii de rectificare a suprafeţei imobilului din Timişoara str. Munteniei nr. 9 cu nr. top. 22437, 22438 (CF nr. 418961 Timişoara) de la suparafaţa de 712 mp. la suprafaţa de 700 mp.
Hotararea Consiliului Local 383/17.07.2018
privind aprobarea operaţiunii de rectificare a suprafeţei imobilului din Timişoara str. Munteniei nr. 9 cu nr. top. 22437, 22438 (CF nr. 418961 Timişoara) de la suparafaţa de 712 mp. la suprafaţa de 700 mp.


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. CT 2018-005763/09.07.2018 - a Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere Raportul de Specialitate nr. CT 2018-005763/09.07.2018 - al Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic nr. CT 2018 - 005763/11.07.2018 - Anexa la Raportul de Specialitate nr. CT 2018-005763/09.07.2018;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale şi Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Ordinul 700/2014 art. 78 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară, modificat prin Ordinul nr. 1304/2015;
Luând în considerare prevederile Legii nr. 7/1996 a cadastrului şi publicităţii imobiliare, actualizată;
Luând în considerare prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia actualizată;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă operaţiunea de rectificare a suprafeţei imobilului din Timişoara str. Munteniei nr. 9 cu nr. top. 22437, 22438 înscrise în CF nr. 418961 Timişoara, de la suprafaţa de 712 mp. la suprafaţa de 700 mp. conform documentaţiei topo-cadastrale - Proiect nr. 540/2017 avizată la O.C.P.I. Timiş cu Procesul Verbal de Recepţie nr. 2522/2017, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre şi constituie Anexa 1 şi Anexa 2.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Clădiri Terenuri şi Dotări Diverse din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Urbanism şi Dezvoltare Urbană;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri, Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri, Dotări Diverse II Vest;
- Serviciului Şcoli - Spitale;
- Biroului Sport - Cultură;
- Direcţiei Comunicare - Relaţionare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
IMRE FARKAS
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

PLAN DE CARTE FUNCIARA

scara 1:1000


TABEL CU SITUAȚIA JURIDICA ÎNSCRISA IN CARTEA FUNCIARA

Carte funciara

Nr. cadastral

Descriere imobil

Supr. (mp)

Proprietari

Sarcini

418961

22437,22438

Teren intravilan cu casa P

700

Intabulare, drept de Proprietate,dobândit prin Convenție, cota actuala 2/3

DORCA DANIELA ELENA, căsătorită, bun propriu - asupra construcției

Intabulare, drept de Proprietate,cumpărare L112/1995, anterior cu nr.15315/1997, dobândit prin Convenție, cota actuala 1/1

CHIRANU VICTORIA - asupra construcției

Intabulare, drept de Proprietate, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1

MUNICIPIUL TIMIȘOARA, domeniul privat - asupra teren

Intabulare, drept de Uzufruct Viager asupra 1/3 CHIRANU VICTORIA

•Responsabilitate identificării corecte a planurilor parcelare si a determinărilor topografice revine in totalitate persoanei autorizate


Persoana fizica autorizata

CARE JA ANA

Autorizație seria: RO-B-F Numărul: 1514


proiect


Desenat


Carej a C.Iulian

Tel: 0721012254


VerificatnHnimonbaf'i o ; Plan de situație in vederea emiteri HC1; in scopul rectificării de suprafața in nr. top. 22437,22438, CF 418961

Adresa: Loc. Timiș oara, str .Munteniei, nr.9

Beneficiar: Dorea Daniela Elena,Chiranu Victoria


Scara

:500

M:1000 :5000


Nr.

proiect

540


Plan

Plan

Plan

Tabel cu situația juridica


de de de


situație carte funciara incadrare in zona


ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA PRIMAR

NR. CT 2018-005763 / 09.07.2018

RAPORT DE SPECIALITATE privind aprobarea operațiunii de rectificare a suprafeței imobilului din Timișoara str. Munteniei nr.9 cu nr. top.22347,22348 (CF nr.418961 Timișoara) de la suparafața de 712 mp. la suprafața de 700 mp.

Având în vedere Expunerea de motive nr. CT 2017-005763/29.06.2018 a Primarului Municipiului Timișoara privind aprobarea operațiunii de rectificare a suprafeței imobilului din Timișoara str. Muntenie nr.9, cu nr. top.22347,22348 înscrise în CF nr.418961 Timișoara, de la suparafața de 712mp. la suprafața de 700 mp.,

Facem următoarele precizări:

Având în vedere adresa CT 2017-005763/22.09.2017 prin care Dorca Daniela ne înaintează documentația întocmită de P.F.A CAREJA ANA pentru emiterea Hotărârii Consiliului Local privind operațiunea de rectificare a suprafeței imobilului cu nr. top. 22347,22348 înscrise în CF nr. 418961 Timișoara, de la suparafața de 712 mp. la suprafața de 700 mp. ;

Având în vedere C.U. nr. 3035/10.07.2017 pentru rectificare suprafață, eliberat de Primăria Municipiului Timișoara;

Având în vedere documentația topo-cadastrală întocmită de către P.F.A. CAREJA ANA, proiect nr. 540/2017 și avizată la OCPI conform Procesului Verbal de Recepție nr.2522/2017;

Conform adreselor de la Serviciul Juridic cu nr. CT 2017-005763/12.06.2018, Compartimentului Administare Fond Funciar nr. CT 2018-005763/30.05.2018 și Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări - Biroul Clădiri cu nr. CT 2017-005763/23.05.2018 ni s-a adus la cunoștință că asupra acestui imobil nu există litigii pe rolul instanțelor de judecată și nici nu au facut obiectul unor cereri de revendicare, nefiind solicitate de catre foștii proprietari sau moștenitorii acestora.

Supunem Comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara analizarea documentației pentru rectificarea suprafeței imobilului din Timișoara str. Munteniei nr.9 cu nr. top.22347, 22348 de la 712 mp. la 700 mp. ;

Terenul care urmează să fie reglementat prin operațiunea de rectificare de suprafață este situat în Timișoara, fiind înconjurat de următorii vecini: în partea de Nord - str. Basarabia cu nr. top.22499, în partea de Est -str. Munteniei cu nr. top.22351, în partea de sud parcela cu nr. top.22436, iar în partea de Vest parcela cu nr.top.22439 și 22440.

Identificarea limitei de proprietate s-a realizat de către P.F.A. CAREJA ANA pe baza măsurătorilor topografice.

Scopul prezentei documentații este rectificarea suprafeței terenului așa cum a fost aprobat prin C.U. nr.3035/10.07.2017 eliberat de Primăria Municipiului Timișoara pentru reglementarea suprafeței imobului și înscrierea geometriei în cartea funciară.

Documentația topo-cadastrală a fost întocmită de către P.F.A. CAREJA ANA, proiect nr.540/2017 și avizată la OCPI conform Procesului Verbal de Recepție nr. 2522/2017.

PROPUNEM:

1. Analizarea și aprobarea operațiunii de rectificare a suprafeței imobilului identificat prin nr. top.22347 ȚI 22348 înscrise în C.F. nr. 418961 Timișoara de la 712 mp. la 700 mp., conform documentatiei topo-cadastrale de rectificare suprafață proiect nr.540/2017 întocmită de către P.F.A. CAREJA ANA, avizată OCPI cu Procesul Verbal de Recepție nr. 522/2017 care face parte integrantă din prezenta hotărâre și constituie Anexă.

PT.DIRECTOR D.C.T.D.D MIHAI BONCEA


ȘEF BIROU CLĂDIRI TERENURI CĂLIN PÎRVA

REFERENT DE SPECIALITATE GHEORGHE BUCĂTARIU

Cod FO53-01, ver

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

PRIMAR

NR. CT2017-005763 / 09.07.2018

EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE privind rectificarea suprafeței parcelei de teren înscrisă în CF nr. 418961 Timișoara nr.top.22437 și 22438, str. Munteniei nr.9

 • 1. Descrierea situatiei actuale :

Parcelele cu nr.top.22437 și 122438 înscrise în cartea funciară nr.418961 Timișoara, corespunzătoare imobilului situat în Timișoara str. Munteniei nr.9 are suprafața de 712 mp.

În urma măsurătorilor efectuate de către P.F.A CAREJA ANA, s-a constatat că suprafața măsurată a acesteia este de 700 mp. teren proprietatea Municipiului Timișoara-Domeniu Public.Pentru introducerea în cartea funciară a geometriei imobilului conform prevederilor Ordinului nr.700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare , recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară, a fost necesară întocmirea unei documentații de actualizare date imobil, iar în urma efectuării măsurătorilor topografice s-a constatat că suprafața parcelei este de 700 mp.

 • 2. Schimbari preconizate și rezultate așteptate:

Prin rectificarea suprafeței parcelei înscrisă în cartea funciară 418961 Timișoara, se aduce în concordanță situația din cartea funciară cu situația din teren a imobilului respectiv, privind suprafața acestuia .

 • 3. Alte informatii:

"Documentația tehnică pt.rectificare suprafața teren-proiect nr.540/2017" întocmită de P.F.A CAREJA ANA, privind rectificarea suprafeței imobilului cu nr.top.22347,22348, a fost recepționată de către OCPI Timiș conform Procesului Verbal de Recepție nr.2522/2017, lucrarea fiind declarată admisă

Concluzii:

Având în vedere cele prezentate mai sus , considerăm necesară inițierea unui proiect de hotărâre privind rectificarea suprafeței parcelei cu nr.top.22347,22348 înscrise în CF nr.418961 Timișoara .

PRIMAR

NICOLAE ROBU

VICEPRIMAR

IMRE FARKAS


PT. DIRECTOR D.C.D.D

MIHAI BONCEA

NOTĂ: Elementele de natură tehnică, de detaliu, se vor regăsi în raportul de specialitate și, dacă se impune, în nota de fundamentare.

Cod FO53-03,Ver.2

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară TIMIȘ

Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Timișoara

Adresa BCPI: Localitate: Timișoara, str. Armoniei nr, IC, 0256201089                             V

PROCES VERBAL DE RECEPȚIE 2522 / 2017

întocmit astăzi, 18/09/2017, privind lucrarea 166619 din 18/08/2017 având aviz de incepere a lucrărilor cu nr - din -

 • 1. Beneficiar: DORCA DANIELA-ELENA.CHIRANU VICTORIA

 • 2. Executant: Careja Ana

 • 3. Denumirea lucrărilor recepționate: DOCUMENTAȚIE TEHNICA PENTRU OBȚINEREA HCL IN VEDEREA MODIFICĂRII DE SUPRAFAȚA PRIVIND IMOBILUL CU IDENTIFICATORUL UNIC 418961, AVAND SUPRAFAȚA DE 700 MP, UAT TIMIȘOARA

 • 4. Nominalizarea documentelor și a documentațiilor care se predau Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară TIMIȘ conform avizului de incepere a lucrărilor:

  Număr act

  Data act

  Tip act

  Emitent

  Valoare

  Moneda

  3035

  10.07.2017

  act administrativ

  PRIMĂRIA MUNICIPIULUI

  -

  -

  218074

  31.10.2016

  act administrativ

  OCPI TIMIȘ

  -

  -

Asa cum sunt atașate la cerere. 2

 • 5. Concluzii:

Pentrul procesul verbal 2522 au fost recepționate 1 propuneri:

*Plan de situație pentru obținere HOTĂRÂREA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA în scopul : "Alocare număr cadastral prin operațiunea de rectificare suprafață", privind imobilul cu număr topografic 22437,22438 înscris în CF 418961 - Timișoara, având suprafața măsurată de 700 mp, imobil situat în municipiul Timișoara str. Munteniei nr. 9, unitatea administrativ-teritorială TIMIȘOARA

Documentația se încadrează în prevederile normativelor în vigoare.

6. Erori topologice față de alte entități spațiale:

Identificator Tip eroare__Mesaj suprapunere

Nu există erori topologice.

Lucrarea este declarată AdmisăInspector

ADRIANA BOTA

(JAJ/

Pagina 1 din 1


Documentul conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.