Hotărârea nr. 382/2018

382/17.07.2018 privind rectificarea suprafeţei parcelei de teren înscrisă în CF nr. 409038 Timişoara, nr. top.27521/1/1 situat în Piaţa Prahova nr.12, de la 7641 mp la 6359 mp.
Hotararea Consiliului Local 382/17.07.2018
privind rectificarea suprafeţei parcelei de teren înscrisă în CF nr. 409038 Timişoara, nr. top.27521/1/1 situat în Piaţa Prahova nr.12, de la 7641 mp la 6359 mp.


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. CT 2018-002735/09.07.2018 - a Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere Raportul de Specialitate nr. CT 2018-002735/09.07.2018 - al Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic nr. CT2018 - 2735/10.07.2018 - Anexă la Raportul de specialitate nr. CT 2018 - 2735/09.07.2018;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere art.78 din Ordinul 700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare,recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară, modificat prin Ordinul nr.1304/2015;
Luând în considerare prevederile Legii nr.7/1996 a cadastrului şi publicităţii imobiliare, actualizată;
Luând în considerare prevederile Legii nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică;
În conformitate cu prevederile art.36 alin (2) lit.c din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă operaţiunea de rectificare a suprafeţei imobilului din Timişoara Piaţa Prahova nr.12 cu nr. top. 27521/1/1 (CF nr.409038 Timişoara) de la suprafaţa de 7641 mp la suprafaţa de 6359 mp. conform documentaţiei topo cadastrale -Proiect nr. 2648/2017 avizată la O.C.P.I. Timiş conform Procesului Verbal de Recepţie nr.1495/2018, care fac parte din prezenta hotărâre şi constituie Anexa 1 şi Anexa 2.

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Clădiri Terenuri şi Dotări Diverse din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.3: Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Urbanism şi Dezvoltare Urbană;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I EST;
- Direcţiei Clădiri Terenuri şi Dotări Diverse II VEST;
- Direcţiei Comunicare - Relaţionare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Mass-media locale.Presedinte de sedinta
IMRE FARKAS
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

PRIMAR

NR. CT 2018-002735 / 09.07.2018

RAPORT DE SPECIALITATE

privind rectificarea suprafeței parcelei de teren înscrisă în CF nr. 409038 Timișoara, nr. top.27521/1/1 situat în Piața Prahova nr.12, de la 7641 mp la 6359 mp.

Având în vedere Expunerea de motive nr. CT 2018-002735/09.07.2018 a Primarului Municipiului Timișoara privind aprobarea operațiunii de rectificare a suprafeței imobilului cu nr. top.27521/1/1 înscris în CF nr. 409038 Timișoara Piața Prahova nr.12, de la suparafața de 7641 mp la 6359 mp.,

Facem următoarele precizări:

Având în vedere adresa CT 2018-002735/07.06.2018 prin care SC. BLACK LIGHT ne înaintează documentația pentru emiterea Hotărârii Consiliului Local privind operațiunea de rectificare a suprafeței imobilului cu nr. top.27521/1/1, nr. CF nr. 409038 Timișoara, de la suparafața de 7641 mp. la suprafața de 6359 mp. din Timișoara piața Prahova nr.12;

Având în vedere C.U. nr. 501/06.02.2018 pentru rectificare suprafață, eliberat de Primăria Municipiului Timișoara;

Având în vedere documentația topo-cadastrală întocmită de către SC. BLACK LIGHT, proiect nr. 2648/2017 și avizată la OCPI conform Procesului Verbal de Recepție nr.1495/2018;

Conform adreselor de la Serviciul Juridic cu nr. UR 2017-/30.06.2017, Compartimentului Administare Fond Funciar nr. CT 2018-002735/09.07.2018 și Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări - Biroul Clădiri cu nr. CT 2018-002735/09.07.2018 ni s-a adus la cunoștință că asupra acestui imobil nu există litigii pe rolul instanțelor de judecată și nici nu au facut obiectul unor cereri de revendicare, nefiind solicitate de catre foștii proprietari sau moștenitorii acestora.

Supunem Comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara analizarea documentației pentru rectificarea suprafeței imobilului din Timișoara Piața Prahova nr.12, cu nr. top.27521/1/1 de la 7641 mp. la 6359 mp. ;

Terenul care urmează să fie reglementat prin operațiunea de rectificare de suprafață este situat în Timișoara Piața Prahova nr.12 , fiind înconjurat de următorii vecini: în partea de Nord - str.Vlăsiei nr.top.27509, , în partea de Est - bloc str.Clăbucet nr. top.27517,27518, în partea de sud bloc nr.top. 27515,27521/1/2, iar în partea de Vest parcela bloc nr.top.27511,27512.

Identificarea limitei de proprietate s-a realizat de către firma S.C. BLACK LIGHT pe baza măsurătorilor topografice.

Scopul prezentei documentații este rectificarea suprafeței terenului așa cum a fost aprobat prin C.U. nr.501/06.02.2018 eliberat de Primăria Municipiului Timișoara pentru reglementarea suprafeței imobului și înnscrierea geometriei în cartea funciară, rectificarea suprafeței parcelei înscrisă în cartea funciară 409038 Timișoara, se aduce în concordanță situația din cartea funciară cu situația din teren a imobilului respectiv, privind suprafața acestuia, scopul final al prezentei documentații fiind dezlipirea imobilului care este afectat de formarea incintei S.C.ELJ AUTOMOTIVE SA cu suprafețele menționate în Hotărârea Consiliului Local Timișoara nr.268/20.12.2016, suprafețe care ulterior vor face obiectul preluării terenului în proprietate prin HG nr. 834/1991.

Imobilul este situat în localitatea Timișoara, Piața Prahova nr.12, identificat prin nr. top.27521/1/1 înscris în C.F. nr. 409038 Timișoara (Nr. C.F. vechi: 41243 Timișoara), proprietatea Statului Român C.U. nr.5475/20.12.2017 se rectifică suprafața imobilului de la 7641 mp. la 6359 mp.

Documentația topo-cadastrală a fost întocmită de către S.C. BLACK LIGHT proiect nr. 2648/2017 și avizată la OCPI conform Procesului Verbal de Recepție nr. 1495/2018.

PROPUNEM:

1. Analizarea și aprobarea operațiunii de rectificare a suprafeței imobilului identificat prin nr. top. 27521/1/1 înscris în CF nr. 409038 Timișoara Piața Prahova nr.12, de la suparafața de 7641 mp la 6359 mp.,conform documentatiei topo-cadastrale de rectificare suprafață proiect nr.2648/2017 întocmită de către S.C.BLACK LIGHT, avizată OCPI cu Procesul Verbal de Recepție nr. 1495/2018 care fac parte integrantĂ din prezenta hotărâre si constituie Anexa 1 și Anexa 2.

PT.DIRECTOR D.C.T.D.D                                     ȘEF BIROU CLĂDIRI TERENURI

MIHAI BONCEA                                           CĂLIN PÎRVA

REFERENT DE SPECIALITATE GHEORGHE BUCĂTARIU

Cod FO53-01, ver

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

PRIMAR

NR. CT2018-002735 / 09.07.2018

EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

privind rectificarea suprafeței parcelei de teren înscrisă în CF nr. 409038 Timișoara, nr. top.27521/1/1 situat în Piața Prahova nr.12, de la 7641 mp la 6359 mp.

 • 1. Descrierea situatiei actuale :

Parcela cu nr.top. 27521/1/1 înscrisă în cartea funciară nr.409038 Timișoara, provenită din conversia de pe hârtie a CF nr.41243Timișoara, corespunzătoare imobilului situat în Timișoara Piața Prahova are suprafața de 7641 mp.

În urma măsurătorilor efectuate de către SC BLACK LIGHT, s-a constatat că suprafața măsurată a parcelei este de 6359 mp. teren proprietatea Statului Român.Pentru introducerea în cartea funciară a geometriei imobilului conform prevederilor Ordinului nr.700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare , recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară, a fost necesară întocmirea unei documentații de actualizare date imobil, iar în urma efectuării măsurătorilor topografice s-a constatat că suprafața parcelei este de 6359 mp.

 • 2. Schimbari preconizate și rezultate așteptate:

Prin rectificarea suprafeței parcelei înscrisă în cartea funciară 409038 Timișoara, se aduce în concordanță situația din cartea funciară cu situația din teren a imobilului respectiv, privind suprafața acestuia, scopul final al prezentei documentații fiind dezlipirea imobilului care este afectat de formarea incintei S.C.ELJ AUTOMOTIVE SA cu suprafețele menționate în Hotărârea Consiliului Local Timișoara nr.268/20.12.2016, suprafețe care ulterior vor face obiectul preluării terenului în proprietate prin HG nr. 834/1991.

 • 3. Alte informatii:

"Documentația tehnică pt.rectificare suprafața teren-proiect nr.2648/2017" întocmită de SC BLACK LIGHT, privind rectificarea suprafeței imobilului cu nr.top.27521/1/1, a fost recepționată de către OCPI Timiș conform Procesului verbal de recepție nr.1495/2018, lucrarea fiind declarată admisă

Concluzii:

Având în vedere cele prezentate mai sus , considerăm necesară inițierea unui proiect de hotărâre privind rectificarea suprafeței parcelei cu nr.top.27521/1/1 înscris în CF nr.409038 Timișoara .

PRIMAR

NICOLAE ROBU

VICEPRIMAR

IMRE FARKAS


PT. DIRECTOR D.C.D.D

MIHAI BONCEA

NOTĂ: Elementele de natură tehnică, de detaliu, se vor regăsi în raportul de specialitate și, dacă se impune, în nota de fundamentare.

Cod FO53-03,Ver.2


P+4+M


nr.top. 27511 S=335mp


P+4+M


nr.top. 27512

S=475mp


BLOC


BLOC P+4E


nr.top. 27515

S=552mp


SITUAȚIA JURIDICA A IMOBILULUI

Nr. CF Timișoara

Nr. topografic

Descrierea imobilului

Supraf. CF (mp)

înscrieri privitoare la proprietate

Sarcini

A. Conform CF

409038

27521/1/1

Curți construcții intravilan (zona verde)

7641

422/21.01.1980

Intabulare drept de proprietate dobândit prin expropriere cota actuala 1/1 STATUL ROMAN

115529/28.09.2009

Act administrativ nr. 752/11.08.2009 emis de Primăria Timișoara Intabulare drept de concesiune asupra 17 mp din teren pe o perioi

10 ani de la data incheierii contractului, in favoarea: COBLIS lOAts

B. După rectificare suprafața imobil

409038

27521/1/1

Curți construcții intravilan (zona verde)

6359

422/21.01.1980

Intabulare drept de proprietate dobândit prin expropriere cota actuala 1/1 STATUL ROMAN

115529/28.09.2009

Act administrativ nr. 752/11.08.2009 emis de Primăria Timișoara Intabulare drept de concesiune asupra 17 mp din teren pe o perio;

10 ani de la data incheierii contractului, in favoarea: COBLIS IO AL

PLAN DE ÎNCADRARE IN ZONA SCARA 1:5000PLAN PARCELAR CONFORM CF SCARA 1:1000


P+4E ir.top. 27516 S=462mp


Obs

la de

-

la de


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Timiș

RODINA LENU'ÎA ---------CONSILIER


PROCESULUI VERE


/ 0

r—I

0

0

Ci

0

Ci

n

G

-               K


T«=|CM

''UT°°SwB'K

ACtOM


INVENTAR DE COORDONATE

Pct.

Nord(X)

Est(Y)

1

477742.519

204883.926

2

477754.484

204888.065

3

477770.317

204893.425

4

477773.488

204894.548

5

477776.351

204895.449

6

477779.242

204896.255

7

477782.157

204896.965

8

477785.095

204897.578

9

477788.051

204898.095

10

477791.023

204898.513

11

477794.007

204898.834

12

477796.093

204899.001

13

477798.181

204899.122

14

477800.272

204899.199

15

477802.364

204899.231

16

477804.456

204899.217

17

477807.312

204899.116

18

477810.163

204898.913

19

477813.004

204898.607

20

477814.184

204898.249

21

477815.313

204897.752

22

477816.374

204897.124

23

477817.352

204896.373

24

477818.234

204895.511

25

477818.665

204894.951

26

477819.000

204894.330

27

477819.232

204893.663

28

477819.450

204892.715

29

477819.614

204891.755

30

477819.724

204890.789

31

477819.780

204889.817

32

477819.781

204888.844

33

477816.877

204872.638

34

477814.558

204859.587

35

477812.670

204859.557

36

477812.131

204892.917

37

477799.724

204892.835

38

477785.995

204892.688

39

477786.130

204887.476

40

477783.230

204895.855

INVENTAR DE COORDONATE

Pct.

Nord(X)

Est(Y)

81

477824.568

204881.164

82

477825.602

204881.527

83

477826.685

204881.696

84

477827.781

204881.665

85

477850.266

204878.172

86

477843.710

204833.688

87

477848.680

204833.075

88

477865.579

204830.198

89

477867.092

204829.918

90

477867.021

204829.532

91

477864.317

204811.707

92

477863.612

204806.946

93

477862.623

204800.617

94

477861.377

204792.751

95

477861.039

204791.140

96

477860.279

204791.140

97

477856.878

204801.235

98

477842.190

204796.177

99

477830.473

204792.234

100

477785.361

204776.945

101

477785.767

204775.807

102

477784.896

204775.494

103

477783.686

204778.980

104

477785.498

204779.631

105

477782.320

204789.047

106

477781.664

204790.987

107

477782.061

204791.169

108

477768.773

204828.939

109

477756.699

204824.616

110

477779.229

204763.087

111

477789.064

204766.561

112

477789.001

204766.738

113

477809.207

204773.640

114

477834.058

204782.132

115

477860.282

204791.130

116

477861.036

204791.130

117

477860.598

204790.105

118

477860.004

204789.162

119

477859.269

204788.324

120

477858.412

204787.613


Timișoara, str. Virtuții nr. 1

Ț* Tel.: 0356 - 808 870

Fax: 0356 - 808 871 e-mail: offZe@blacklight.ro


Șef proiect

ing. Daniel Mircea ACHIM

întocmit

ing. Raluca DAMIAN

Desenat

ing. Raluca DAMIANINVENTAR DE COORDONATE

Pct.

Nord(X)

Est(Y)

41

477763.879

204889.187

42

477746.507

204883.214

43

477748.588

204877.078

44

477739.283

204873.629

45

477745.496

204855.771

46

477754.916

204829.061

47

477766.185

204833.003

48

477760.304

204849.364

49

477752.284

204872.678

50

477786.214

204884.204

51

477786.278

204881.743

52

477797.472

204882.037

53

477797.4T8

204883.743

54

477801.582

204883.875

55

477802.961

204883.894

56

477802.935

204882.781

57

477801.266

204882.819

58

477801.428

204874.455

59

477801.527

204859.140

60

477790.101

204856.009

61

477790.085

204856.226

62

477783.516

204855.587

63

477783.971

204849.984

64

477787.906

204792.475

65

477829.820

204795.756

66

477825.212

204854.525

67

477792.642

204853.346

68

477790.283

204853.494

69

477790.101

204855.999

70

477801.527

204859.130

71

477812.681

204858.878

72

477812.670

204859.547

73

477814.556

204859.577

74

477817.887

204858.991

75

477819.694

204868.602

76

477821.220

204877.057

77

477821.562

204878.098

78

477822.089

204879.060

79

477822.781

204879.910

80

477823.617

204880.619


INVENTAR DE COORDONATE

Pct.

Nord(X)

Est(Y)

121

477857.453

204787.045

122

477856.226

204786.483

123

477853.677

204785.533

124

477833.699

204778.765

125

477815.375

204772.521

126

477801.180

204767.660

127

477785.614

204762.357

128

477783.502

204761.630

129

477782.382

204761.343

130

477781.231

204761.241

131

477780.078

204761.325

132

477778.954

204761.593

133

477777.888

204762.039

134

477776.907

204762.651

135

477776.038

204763.413

136

477775.302

204764.304

137

477774.720

204765.303

138

477774.306

204766.382

139

477767.124

204786.666

140

477761.264

204803.256

141

477750.635

204833.213

142

477744.438

204850.793

143

477737.014

204871.929

144

477736.525

204873.338

145

477736.281

204874.809

146

477736.289

204876.300

147

477736.549

204877.769

148

477737.054

204879.172

149

477737.788

204880.470

150

477738.732

204881.625

151

477739.857

204882.604

152

477741.132

204883.378

S=6359mp


Denumire proiect Documentație tehnică in vederea recepției planului de situație necesar obținerii Hotărârii Consiliului Local pentru rectificare suprafață a imobilului cu identificator electronic 409038, situat in str.Clăbucet - Aleea Vlasiei - str. Transilvania - str. Pogonici, localitatea Timișoara. U. A. T. TIMIȘOARA, suprafața zonei studiate este de 6359 mp Beneficiar. Primăria Municipiului Timișoara


Planșe:

Plan topografic

Plan parcelar conform CF

Plan de încadrare in zona


Nr. proiect 2648/2017


Faza: rectificare suprafața


Planșa Nr.

1


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară TIMIȘ Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Timișoara

Adresa BCPI: Localitate: Timișoara, str. Armoniei nr, IC, 0256201089

PROCES VERBAL DE RECEPȚIE 1495 / 2018 întocmit astăzi, 04/06/2018, privind cererea 100965 din 10/05/2018 având aviz de incepere a lucrărilor cu nr.... din.........

 • 1. Beneficiar: MUNICIPIUL TIMIȘOARA

 • 2. Executant: Achim Daniel- Mircea

 • 3. Denumirea lucrărilor recepționate: Documentație tehnică în vederea recepției planului de situație necesar obținerii Hotărârii Consiliului Local pentru rectificare suprafață a imobilului cu identificator electronic 409038, situat in str.Clăbucet - Aleea Vlasiei - str. Transilvania - str. Pogonici, localitatea Timișoara, U. A. T. TIMIȘOARA, suprafața zonei studiate este de 6359 mp

 • 4. Nominalizarea documentelor și a documentațiilor care se predau Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară TIMIȘ conform avizului de incepere a lucrărilor:

  Număr act

  Data act

  Tip act

  Emitent

  182782

  12.09.2017

  act administrativ

  OCPI TIMIȘOARA

  501

  06.02.2018

  act administrativ

  PRIMĂRIA MUNICIPIULUI

Așa cum sunt atașate la cerere.

 • 5. Concluzii:

Pentrul procesul verbal 1495 au fost recepționate 1 propuneri:

♦ Ridicare topografică în scopul <Alocare numere cadastrale în vederea rectificării suprafeței imobilului îmscris în cartea funciară nr.409038>, conform Certficat de Urbanism nr.501/06.02.2018, privind imobilul cu nr.top. 27521/1/1, înscris în cartea funciară nr. 409038, localitataea Timișoara, zona str.Clăbucet - Aleea Vlăsiei - str.Transilvania - str.Pogonici, U.A.T.Timișoara, având suprafața măsurată 6359mp (suprafața din acte 7641mp),

Documentația se încadrează în prevederile normativelor în vigoare.

 • 6. Erori topologice față de alte entități spațiale:

Identificatori Tip eroare Mesaj suprapunere

Nu există erori topologice.

Lucrarea este declarată Admisă

Inginer Șef

Inspector LENUTA ROQINAc ’hy

\        i

Pagina 1 din 1


Documentul conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.