Hotărârea nr. 381/2018

381/17.07.2018 privind aprobarea operaţiunii de rectificare a suprafeţei imobilului din Timişoara str. Izlaz nr. 37 cu nr. top. 1902/635-637/b (CF nr. 414961 Timişoara) de la suparafaţa de 863 mp la suprafaţa de 887 mp.
Hotararea Consiliului Local 381/17.07.2018
privind aprobarea operaţiunii de rectificare a suprafeţei imobilului din Timişoara str. Izlaz nr. 37 cu nr. top. 1902/635-637/b (CF nr. 414961 Timişoara) de la suparafaţa de 863 mp la suprafaţa de 887 mp.


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. CT 2018-000935/28.06.2018 - a Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere Raportul de Specialitate nr. CT 2018-000935/28.06.2018 - al Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic nr. CT 2018-000935/28.06.2018, Anexa la Raportul de Specialitate nr. CT 2018-000935/28.06.2018;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale şi Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere art.78 din Ordinul 700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară, modificat prin Ordinul nr. 1304/2015;
Luând în considerare prevederile Legii nr. 7/1996 a cadastrului şi publicităţii imobiliare, actualizată;
Luând în considerare prevederile Legii nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, actualizată;
În conformitate cu prevederile art. 36, alin. (2), lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă operaţiunea de rectificare a suprafeţei imobilului din Timişoara str. Izlaz nr. 37 cu nr. top. 1902/635-637/b (CF nr. 414961 Timişoara) de la suparafaţa de 863 mp. la suprafaţa de 887 mp. conform documentaţiei topo cadastrale - Proiect nr. 10678/2017 avizată la O.C.P.I. Timiş conform Procesului Verbal de Recepţie nr. 511/2018, care fac parte din prezenta hotărâre şi constituie Anexa 1 şi Anexa 2.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Clădiri Terenuri şi Dotări Diverse din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Urbanism şi Dezvoltare Urbană;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri, Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri, Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei Comunicare - Relaţionare;
- Serviciului Şcoli - Spitale;
- Biroului Sport - Cultură;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
IMRE FARKAS
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

0

ANICPI

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară TIMIȘ Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Timișoara

Adresa BCPI: Localitate: Timișoara, str. Armoniei nr, IC, 0256201089

PROCES VERBAL DE RECEPȚIE 511 / 2018

întocmit astăzi, 27/02/2018, privind cererea 31902 din 14/02/2018 având aviz de incepere a lucrărilor cu nr.... din .........

 • 1. Beneficiar: MUNICIPIUL TIMIȘOARA,GABOR ISTVAN

 • 2. Executant: Pinzaru Gheorghe Petru

 • 3. Denumirea lucrărilor recepționate: Documetatie tehnica pentru obținere AVIZ in scopul "Alocare număr cadastral in vederea rectificării suprafatei"

 • 4. Nominalizarea documentelor și a documentațiilor care se predau Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară TIMIȘ conform avizului de incepere a lucrărilor:

  Număr act

  Data act

  Tip act

  Emitent

  210745

  18.10.2017

  act administrativ

  BCPI Timișoara

  5475

  20.12.2017

  act administrativ

  Primăria Municipiului

Așa cum sunt atașate la cerere.

 • 5. Concluzii:

Pentrul procesul verbal 511 au fost recepționate 1 propuneri:

* Documentație tehnică pentru: ALOCARE NR. CADASTRAL IN VEDEREA RECTIFICĂRII SUPRAFEȚEI , privind imobilul cu identificator electronic 414961 TIMIȘOARA.

 • - la încheierea lucrărilor urmează să fie predate la O.C.P.I. Timiș un exemplar din documentație

 • - documentația se încadrează în prevederile normativelor în vigoare.

 • 6. Erori topologice față de alte entități spațiale:

Identificator Tip eroare__Mesaj suprapunere__________________________

Nu există erori topologice.

Lucrarea este declarată Admisă

Plan de incadrare in zona

Scara - 1 : 5000


INVENTAR DE COORDONATE

Pct

X

Y

1

47637)569

205A55 55A

2

4 76354 403

205 A 73 619

3

47633/2/9

205A97 003

A

4 76320 198

205A86 539

5

4 76332 20/

2054 74 265

6

4 7634 7 6/6

205458 333

7

4 76354 034

20545/735

8

4 76360 439

205445 777

9

4 76364 082

205448 484


Plan topografic

Scara -1 : 500


ScF=863mp


topl903/635-637/b/l


RECEPȚIONAT ÎN BAZA

PROCESULUI VERBAL DE , RECEPȚIE Nr.              ■ topl903/635-637/b/2


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Timizi

BORUGĂ VIOREL

CONSILIER CADASTRU


Nr. C.F.

Nr. top

Descriere imobil

Supr. CF

(mp)

Supr. nas (mp)

Proprietar

teren

constr.

Obs.

414961

Timișoara

1902/635-637/b

Teren cu casa

P+M in Str. Izlaz nr. 37

863

887

MUNICIPIUL TIMISDARA

GABQR ISTVAN si soția

GABDR SUSANA

1/1

1/1

împrejmuit - latura 1-2 calcan casa, latura 2-3 gard plasa, latura 3-4 gard zidărie, latura 4-5-6-7-8 calcan construcții , latura 8-9 oorti, latura 9-1 zd casa


Nota : - coordonatele X ; Y - sistem de proiecție „ Stereo '70 "


SOCIETATEA COMERCIALA

EFICIENT S.A.

RO -1900 TIMIȘOARA Str. Simion Barnutiu nr. 11

(Director

ing. Iliesi V.

WWk

Sef proiect

ing.Pînzaru Q.

cx X

Proiectant

ing.Pînzaru G

XX

Desenat

ing.Pînzaru G

FProiect :Plan de situație in vederea obținerii H.C.L. Timișoara pentru rectificarea de suprafața la imobilul cu nr. topografic 1902/635-637/b

Locul imobilului: mun. Timișoara, Str. Izlaz nr. 37 -

nr. topografic 1902/635-637/b

Beneficiar : Primăria Municipiului Timișoara

PROIECT

NR.

10678/2017

SCARA:

1 : 500

1 :5000

PLANȘA :

Plan topografic

Plan de incadrare in zona

Data:02.2018

Planșa nr. 10678 / 2017 - 01 - RT+C


ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

PRIMAR

NR. CT2018-000935 / 28.06.2018

EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE privind rectificarea suprafeței parcelei de teren înscrisă în CF nr. 414961 Timișoara

 • 1. Descrierea situatiei actuale :

Parcela cu nr.top. 1902/635-637/b înscrisă în cartea funciară nr.416961 Timișoara, provenită din conversia de pe hârtie a CF nr.948 Chișoda corespunzătoare imobilului situat în Timișoara str. Izlaz nr.37 are suprafața de 863 mp.

În urma măsurătorilor efectuate de către SC EFICIENT MULTILINES SRL, s-a constatat că suprafața măsurată a acesteia este de 887 mp. teren proprietatea Municipiului Timișoara-Domeniu Public.Pentru introducerea în cartea funciară a geometriei imobilului conform prevederilor Ordinului nr.700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare , recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară, a fost necesară întocmirea unei documentații de actualizare date imobil, iar în urma efectuării măsurătorilor topografice s-a constatat că suprafața parcelei este de 887 mp.

 • 2. Schimbari preconizate și rezultate așteptate:

Prin rectificarea suprafeței parcelei înscrisă în cartea funciară 414961 Timișoara, se aduce în concordanță situația din cartea funciară cu situația din teren a imobilului respectiv , privind suprafața acestuia .

 • 3. Alte informatii:

"Documentația tehnică pt.rectificare suprafața teren-proiect nr.10678/2017" întocmită de SC EFICIENT, privind rectificarea suprafeței imobilului cu nr.top.1902/635-637/B, a fost recepționată de către OCPI Timiș conform Procesului verbal de recepție nr.511/2018, lucrarea fiind declarată admisă

Concluzii:

Având în vedere cele prezentate mai sus , considerăm necesară inițierea unui proiect de hotărâre privind rectificarea suprafeței parcelei cu nr.top.1902/635-637/b înscris în CF nr.414961 Timișoara .

PRIMAR

NICOLAE ROBU

VICEPRIMAR

IMRE FARKAS


PT. DIRECTOR D.C.D.D

MIHAI BONCEA

NOTĂ: Elementele de natură tehnică, de detaliu, se vor regăsi în raportul de specialitate și, dacă se impune, în nota de fundamentare.

Cod FO53-03,Ver.2

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

PRIMAR

NR. CT 2018-000935 / 28.06.2018

RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea operațiunii de rectificare a suprafeței imobilului din Timișoara str. Izlaz nr.37 cu nr. top.192/635-637/b (CF nr.414961 Timișoara) de la suparafața de 863 mp la suprafața de 887 mp.

Având în vedere Expunerea de motive nr. CT 2018-000935/28.06.2018 a Primarului Municipiului Timișoara privind aprobarea operațiunii de rectificare a suprafeței imobilului cu nr. top. 1902/635-637/b de la suparafața de 863mp. la suprafața de 887 mp, din str. Izlaz nr.37, Timișoara,

Facem următoarele precizări:

Având în vedere adresa CT 2018-001148/14.03.2018 prin care SC. EFICIENT ne înaintează documentația pentru emiterea Hotărârii Consiliului Local privind operațiunea de rectificare a suprafeței imobilului cu nr. top. 1902/635-637/b CF nr. 414961 Timișoara, de la suparafața de 863 mp. la suprafața de 887 mp. din str.Izlaz nr.37 Timișoara;

Având în vedere C.U. nr. 5475/20.12.2017 pentru rectificare suprafață, eliberat de Primăria Municipiului Timișoara;

Având în vedere documentația topo-cadastrală întocmită de către SC. EFICIENT, proiect nr. 10678/2017 și avizată la OCPI conform Procesului Verbal de Recepție nr.511/2018;

Conform adreselor de la Serviciul Juridic cu nr. CT 2018-000935/12.06.2018, Compartimentului Administare Fond Funciar nr. CT 2018-000935/24.05.2018 și Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări - Biroul Clădiri cu nr. CT 2018-000935/23.05.2018 ni s-a adus la cunoștință că asupra acestui imobil nu există litigii pe rolul instanțelor de judecată și nici nu au facut obiectul unor cereri de revendicare, nefiind solicitate de catre foștii proprietari sau moștenitorii acestora.

Supunem Comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara analizarea documentației pentru rectificarea suprafeței imobilului cu nr. top.1902/635-637/b de la 863 mp. la 887 mp. din str.Izlaz nr.37 Timișoara;

Terenul care urmează să fie reglementat prin operațiunea de rectificare de suprafață este situat în Timișoara, fiind înconjurat de următorii vecini: în partea de Nord - str. Izlaz, în partea de Est - parcela cu nr. top.1902/635-637/a, în partea de sud parcela cu nr. top. 1669/635-637/b, iar în partea de Vest parcelele cu nr.top.1903/635-637/a/1, 1902/635-637/b/1, și 1903/635-637/b/2.

Identificarea limitei de proprietate s-a realizat de către firma S.C. EFICIENT pe baza măsurătorilor topografice.

Scopul prezentei documentații este rectificarea suprafeței terenului așa cum a fost aprobat prin C.U. nr.5475/20.12.2017 eliberat de Primăria Municipiului Timișoara pentru reglementarea suprafeței imobului și înnscrierea geometriei în cartea funciară.

Imobilul este situat în localitatea Timișoara, str. Izlaz nr.37, identificat prin nr. top.1902/635-637/b, înscris în C.F. nr. 414961 Timișoara (Nr. C.F. vechi: 948 Chișoda), proprietatea Municipiul Timișoara-Domeniu Public conform C.U. nr.5475/20.12.2017 se rectifică suprafața imobilului de la 863 mp. la 887 mp.

Documentația topo-cadastrală a fost întocmită de către S.C. EFICIENT, proiect nr. 10678/2017 și avizată la OCPI conform Procesului Verbal de Recepție nr. 511/2018.

PROPUNEM:

1. Analizarea și aprobarea operațiunii de rectificare a suprafeței imobilului identificat prin nr. top.1902/635-637/b, înscris în C.F. nr. 414961 Timișoara (Nr. C.F. vechi: 948 Chișoda), de la 863 mp. la 887 mp., conform documentatiei topo-cadastrale de rectificare suprafață proiect nr.10678/2017 întocmită de către S.C.EFICIENT, avizată OCPI cu Procesul Verbal de Recepție nr. 511/2018 care face parte integranta din prezenta hotarare si constituie Anexa.

PT.DIRECTOR D.C.T.D.D                                     ȘEF BIROU CLĂDIRI TERENURI

MIHAI BONCEA                                           CĂLIN PÎRVA

REFERENT DE SPECIALITATE GHEORGHE BUCĂTARIU

Cod FO53-01, ver