Hotărârea nr. 376/2018

376/17.07.2018 privind modificarea si aprobarea Statului de functii pentru Directia Politiei Locale Timisoara
Hotararea Consiliului Local 376/17.07.2018
privind modificarea si aprobarea Statului de functii pentru Directia Politiei Locale Timisoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere Expunerea de motive nr. 4014/05.07.2018 a Primarului Municipiului Timisoara - domnul Nicolae Robu;
Conform Raportului de specialitate nr. 4018/05.07.2018 al Directiei Politiei Locale Timisoara;
Avand in vedere avizul Serviciului Juridic din data de 10.07.2018 - Anexa la Raportul de specialitate nr. 4018/05.07.2018;
Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, regii autonome si societati comerciale si Comisiei pentru administratie locala, juridica, ordine publica, drepturile omului si probleme ale minoritatilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
In baza prevederilor art. 63, art. 64 si art. 65 alin. (2) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, coroborat cu art. 125 din Hotararea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare,;
Conform prevederilor art. 107 alin. (2) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
In concordanta cu prevederile art. 3, alin. (1) si (4) din Legea nr. 153/28.06.2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice;
In baza art. 36, alin (2), lit. a) si alin. (3) lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata;
In temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata;


HOTARASTE

Art. 1: Se modifica si se aproba Statul de functii pentru Directia Politiei Locale Timisoara, conform Anexei, parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2: La data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga Anexa la Hotararea nr. 118/20.03.2018 a Consiliului Local al Municipiului Timisoara privind modificarea si aprobarea Statului de functii pentru pentru Directia Politiei Locale Timisoara.

Art. 3: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Directia Politiei Locale Timisoara.

Art. 4: Prezenta hotarare se publica in Monitorul Primariei Municipiului Timisoara si pe site-ul propriu si totodata, se comunica:
- Institutiei Prefectului - Judetul Timis;
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Serviciului Juridic;
- Directiei Urbanism si Dezvoltare Urbana;
- Directiei Edilitare;
- Directiei Economice;
- Directiei de Mediu;
- Directiei Cladiri, Terenuri, Dotari Diverse I Est;
- Directiei Cladiri, Terenuri, Dotari Diverse II Vest;
- Directiei Comunicare - Relationare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calitatii;
- Corpului de Control si Antifrauda al Primarului;
- Directiei Politiei Locale Timisoara;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
IMRE FARKAS
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRAGOI

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA POLIȚIEI LOCALE

NR. 4018 / 05.07.2018

RAPORT DE SPECIALITATE

Privind modificarea și aprobarea Statului de funcții pentru Direcția Poliției Locale Timișoara

Având în vedere expunerea de motive nr. 4014 din 05.07.2018 a Direcției Poliției Locale Timișoara și Proiectul de hotărâre privind modificarea și aprobarea Statului de funcții pentru Direcția Poliției Locale Timișoara prin care se propune modificarea Statului de funcții al Direcției Poliției Locale Timișoara;

Facem următoarele precizări:

În conformitate cu art. 63 și art. 64 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art.125 din H.G. nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, funcționarul public poate promova în funcția publică, în condițiile legii, iar promovarea în grade profesionale nu este condiționată de existența unui post vacant. Promovarea în funcția publică de execuție în gradul profesional imediat superior celui deținut de funcționarul public se face prin concurs sau examen, organizat semestrial de către instituția publică, prin transformarea postului ocupat de funcționarul public, ca urmare a promovării concursului sau examenului, în limita funcțiilor publice rezervate promovării, cu încadrarea în fondurile bugetare alocate.

În conformitate cu prevederile art.65 alin.(2) din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru a putea participa la concursul sau examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut, funcționarul public trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

 • a) să aibă cel puțin 3 ani vechime în gradul profesional al funcției publice din care promovează;

 • b) să fi obținut cel puțin calificativul "bine" la evaluarea anuală a performanțelor individuale în ultimii 2 ani calendaristici;

 • c) să nu aibă în cazierul administrativ o sancțiune disciplinară neradiată în condițiile prezentei legi.

Ținând cont de cele expuse, propunem modificări în structura de funcții publice respectiv transformarea unor posturi - funcții publice, ca urmare a rezultatelor examenului de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut, după cum urmează:

 • -  4 posturi de POLITIST LOCAL, clasa a I-a, gradul profesional asistent în 4 posturi de POLITIST LOCAL, clasa I, gradul profesional principal;

 • - 1 post de CONSILIER, clasa a I-a, gradul profesional principal în 1 post de CONSILIER, clasa I, gradul profesional superior;

 • - 1 post de POLITIST LOCAL, clasa a I-a, gradul profesional principal în 1 post de POLITIST LOCAL, clasa I, gradul profesional superior;

 • - 1 post de POLITIST LOCAL, clasa a III-a, gradul profesional asistent în 1 post de POLITIST LOCAL, clasa III, gradul profesional principal;

 • -  2 posturi de POLITIST LOCAL, clasa a III-a, gradul profesional principal în 2 posturi de POLITIST LOCAL, clasa III, gradul profesional superior.

Menționăm că modificările propuse nu impun creșterea numărului de posturi în organigrama instituției.

Având în vedere aspectele prezentate, propunem modificarea Statului de funcții al Direcției Poliției Locale Timișoara, conform anexei la prezentul proiect de hotărâre.

Ținând cont de prevederile legale expuse în prezentul raport, apreciem că proiectul de hotărâre privind modificarea statului de funcții al Direcției Poliției Locale Timișoara, îndeplinește condițiile pentru a fi supus dezbaterii și aprobării consiliului local.

Director Executiv, Jr. Ec. DOREL COJAN

Șef Serviciu Resurse Umane, Jr. IOAN HADA

Șef Birou Juridic, Jr. MARIN BLAJIN

Consilier,

VIOLETA ROBU

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

PRIMAR

Nr. 4014 / 05.07.2018

EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA

PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

Secțiunea 1

Titlul proiectului de hotărâre

Proiect de hotărâre privind modificarea și aprobarea Statului de funcții pentru Direcția Poliției Locale Timișoara

Secțiunea a 2-a

Motivul emiterii proiectului de hotărâre

Promovarea în gradul profesional imediat superior celui deținut a funcționarilor publici

1. Descrierea situației actuale

Având în vedere prevederile art.63 și art.64 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art.125 din H.G. nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, funcționarul public poate promova în funcția publică, în condițiile legii, iar promovarea în grade profesionale nu este condiționată de existența unui post vacant. Promovarea în funcția publică de execuție în gradul profesional imediat superior celui deținut de funcționarul public se face prin concurs sau examen, organizat semestrial de către instituția publică, prin transformarea postului ocupat de funcționarul public, ca urmare a promovării concursului sau examenului, în limita funcțiilor publice rezervate promovării, cu încadrarea în fondurile bugetare alocate.

În conformitate cu prevederile art.65 alin.(2) din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru a putea participa la concursul sau examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut, funcționarul public trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

 • a) să aibă cel puțin 3 ani vechime în gradul profesional al funcției publice din care promovează;

 • b) să fi obținut cel puțin calificativul "bine" la evaluarea anuală a performanțelor individuale în ultimii 2 ani calendaristici;

 • c) să nu aibă în cazierul administrativ o sancțiune disciplinară neradiată în condițiile prezentei

legi.

2. Schimbări preconizate și rezultate așteptate

Având în vedere Raportul final nr.7334/02.07.2018 încheiat cu ocazia desfășurării examenului de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut, organizat în data de 26.06.2018 - proba scrisă și 29.06.2018 - interviul, pentru funcționarii publici din cadrul Direcției Poliției Locale Timișoara, solicităm transformarea posturilor ocupate de persoanele care au susținut și promovat examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut, astfel:

Funcția existentă

Nr. posturi

Mutația intervenită

Funcția modificată

Polițist local, clasa I, grad profesional asistent

4

Transformare posturi prin promovare

Polițist local, clasa I, grad profesional principal

Consilier, clasa I, grad profesional principal

1

Consilier, clasa I, grad profesional superior

Polițist local, clasa I, grad profesional principal

1

Polițist local, clasa I, grad profesional superior

Polițist local, clasa III, grad profesional asistent

1

Polițist local, clasa III, grad profesional principal

Polițist local, clasa III, grad profesional principal

2

Polițist local, clasa III, grad profesional superior

Ținând cont de art.3 alin. (1) și alin.(4) din Legea nr.153 din 28.06.2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice prevede:

”(1) Gestionarea sistemului de salarizare a personalului din institutiile si autoritatile publice se asigura de fiecare ordonator de credite.

(4) Ordonatorii de credite au obligatia sa stabileasca salariile de baza/soldele de functie/salariile de functie/soldele de grad/salariile gradului profesional detinut, gradatiile, soldele de comanda/salariile de comanda, indemnizatiile de incadrare/indemnizatiile lunare, sporurile, alte drepturi salariale in bani si in natura prevazute de lege, sa asigure promovarea personalului in functii, grade si trepte profesionale si avansarea in gradatii, in conditiile legii, astfel incat sa se incadreze in sumele aprobate cu aceasta destinatie in bugetul propriu.”

3. Alte informații

Luând în considerare cele de mai sus, propunem modificări în structura funcțiilor publice mai sus menționate.

4. Concluzii

Menționăm că modificările solicitate nu impun creșterea numărului de posturi în organigrama instituției.

Precizăm că în bugetul instituției sunt prevăzute și aprobate cheltuieli de personal pentru posturile transformate, conform prevederilor legale.

Având în vedere aspectele prezentate, propunem modificarea și aprobarea Statului de funcții, conform anexei.

PRIMAR

DIRECTOR EXECUTIV

NICOLAE ROBU

Jr. Ec. DOREL COJAN

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMISOARA Directia Politiei Locale Timisoara

Anexa la H.C.L. Nr............... din ...................... APROB,

PRIMAR

NICOLAE ROBU

STAT DE FUNCȚII

Nr. crt.

Denumirea funcției

Nivel studii

Funcții publice/ Posturi contractuale prevazute

Ocupate

Vacante

Nr. posturi

Clasa

Grad

DIRECTIA POLITIEI LOCALE TIMISOARA

A. 1. Functi publice de conducere

1

Director executiv

S

1

II

1

0

2

Director executiv adjunct

S

3

II

2

1

3

Sef serviciu

S

9

II

9

0

4

Șef birou

S

9

II

8

1

Total funcții publice de conducere

22

20

2

A. 2. Funcții publice de execuție

5

Auditor

S

2

I

superior

2

0

6

Auditor

S

0

I

principal

0

0

7

Consilier

S

14

I

superior

13

1

8

Consilier

S

5

I

principal

4

1

9

Consilier

S

5

I

asistent

5

0

10

Consilier

S

0

I

debutant

0

0

11

Consilier juridic

S

3

I

superior

3

0

12

Consilier juridic

S

0

I

principal

0

0

13

Consilier juridic

S

0

I

asistent

0

0

14

Consilier juridic

S

0

I

debutant

0

0

15

Politist local

S

27

I

superior

27

0

16

Politist local

S

35

I

principal

35

0

17

Politist local

S

60

I

asistent

59

1

18

Politist local

S

0

I

debutant

0

0

19

Politist local

SSD

1

II

superior

1

0

20

Referent

M

5

III

superior

4

1

21

Referent

M

0

III

principal

0

0

22

Referent

M

0

III

asistent

0

0

23

Referent

M

0

III

debutant

0

0

24

Politist local

M

71

III

superior

70

1

25

Politist local

M

22

III

principal

19

3

26

Politist local

M

41

III

asistent

39

2

27

Politist local

M

0

III

debutant

0

0

Total functii publice de executie

291

281

10

TOTAL FUNCTII PUBLICE

313

12

B. 1. Functi personal contractual conducere

Grad

28

Sef serviciu

S

1

II

1

0

B. 2. Functi personal contractual execuție                                       <

Grad/Treapta

29

Inspector de specialitate

S

1

I A

1

0

30

Inspector de specialitate

S

1

I

1

0

31

Referent

M

2

IA

2

0

32

Secretar - dactilograf

M

1

IA

1

0

33

Arhivar

M

1

1

0

34

Guard

G

49

47

2

B. 3. Funcții contractuale de deservire

35

Muncitor calificat (mecanic)

G

1

I

1

0

36

Ingrijitor

G

2

2

0

TOTAL PERSONAL CONTRACTUAL

59

2

TOTAL DIRECTIA POLITIEI LOCALE TIMISOARA

372

358

14

Număr total posturi

372

din care:

1. Funcții publice

313

- de conducere

22

- de execuție

291

2. Personal contractual

59

- de conducere

1

- de execuție

55

- de deservire

3

Director Executiv, Jr. Ec. DOREL COJAN