Hotărârea nr. 374/2018

374/06.07.2018 privind aprobarea protocolului de colaborare intre Casa de Cultura a Municipiului Timisoara si Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului si Memoria Exilului Românesc in vederea organizarii expoziţiei „Comunismul în România"
Hotararea Consiliului Local 374/06.07.2018
privind aprobarea protocolului de colaborare intre Casa de Cultura a Municipiului Timisoara si Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului si Memoria Exilului Românesc in vederea organizarii expoziţiei „Comunismul în România"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr.SC2018-16010/05.07.2018 privind oportunitatea proiectului de hotărâre a Primarului Municipiului Timişoara - domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2018- 16010/05.07.2018 al Casei de Cultura a Municipiului Timisoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 06.07.2018 - Anexă la Raportul de specialitate nr. SC2018 - 16010/05.07.2018;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe,Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert regii autonome si societăti comerciale şi Comisiei pentru cultură, stiintă, învătământ, sănătate, protectie socială, turism, ecologie, sport si culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Având în vedere Hotărârea Guvernului nr. 1.372 din 18 noiembrie 2009 (*actualizată*) privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului Românesc;
Avand in vedere Hotărârea Consiliului Local nr.541/20.12.2017 privind aprobarea Organigramei, Statului de functii si Regulamentului de organizare si functionare pentru Casa de Cultură a Municipiului Timisoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr.169/03.04.2018-privind atribuirea in folosinta gratuita a spatiului din Timisoara str. Popa Sapca nr.4 - Str. Hector nr. 1, - Cladirea Bastion, pe o perioada de 3 ani catre CASA DE CULTURA A MUNICIPIULUI TIMISOARA si incheierea contractului de comodat;
Având în vedere art.36 alin.2 lit.(b) şi (e) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În conformitate cu prevederile art.45 alin.2 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;HOTARASTE

Art.1: Se aprobă protocolul de colaborare intre Casa de Cultura a Municipiului Timisoara si Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului si Memoria Exilului Românesc in vederea organizarii expoziţiei "Comunismul în România", conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotarâri se încredintează Casa de Cultură a Municipiului Timişoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Casei de Cultură a Municipiului Timişoara
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Urbanism şi Dezvoltare Urbană;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare-Relaţionare;
- Direcţiei Poliţiei Locale;
- Serviciului Şcoli - Spitale;
- Biroului Sport - Cultură;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Biroului Audit;
- Mass- media locale.

Presedinte de sedinta
ELENA SIPOS
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Institutul de Investigare a Crimelor

Comunismului și Memoria Exilului Românesc

Anexa la HCL nr./.07. 2018

Nr.


Nr.

PROTOCOL DE COLABORARE

INSTITUTUL DE INVESTIGARE A CRIMELOR COMUNISMULUI ȘI MEMORIA EXILULUI ROMÂNESC, cu sediul în str. Alecu Russo, nr. 13-19, sector 2, reprezentat prin dl. Radu Preda - în calitate de Președinte Executiv, denumit în continuare IICCMER

Și

CASA DE CULTURĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA, cu sediul în Str. Miron Costin, nr. 2 , mun. Timișoara, instituție reprezentată prin domnul Pavel Dehelean, în calitate de director, denumită în continuare CCMT

Au convenit la încheierea prezentului protocol de colaborare, cu respectarea următoarelor clauze:

Art. 1. Principii de bază

 • (1) Relațiile de conlucrare dintre părți se întemeiază pe conceptele de parteneriat, respect reciproc și bună credință în procesul de armonizare a intereselor lor specifice.

 • (2) În procesul conlucrării, părțile vor folosi atât mecanismele existente cât și alte modalități specifice de susținere a colaborării.

 • (3) Procedurile concrete de monitorizare a îndeplinirii Protocolului se stabilesc de comun acord. Art. 2. Obiectul

(1) Părțile își propun colaborarea în vederea găzduirii expoziției „Comunismul în România" într-o locație a Primăriei. Realizată împreună cu biroul de la București a Fundației Konrad

Adenauer (Berlin), „Comunismul în România" este prima expoziție itinerantă de asemenea dimensiuni (peste o sută de panouri) de la noi și reprezintă pe de o parte prefața la evenimentele Centenarului, știut fiind faptul că din primul secol românesc peste jumătate s-a derulat, din păcate, în regimuri autoritare, extremiste, militare și dictatoriale. Pe de altă parte, expoziția anticipă și pregătește marcarea, în 2019, a trei decenii de la căderea comunismului în majoritatea țărilor Europei de Est. Nu în ultimul rând, în contextul special al Timișoarei -Capitală Europeană a Culturii 2021, expoziția, prin durata generoasă și diversele manifestări care pot fi organizate în interiorul ei (conferințe, dezbateri, lansări de carte, proiecții de film etc.), poate să marcheze începutul unui itinerar memorial pregătit ca atare pentru publicul din 2021 și după aceea. Așa cum se știe, Banatul a avut o istorie aparte în anii totalitarismului comunist, plătind un preț uman considerabil.

(2) Expoziția prevăzută la alin. (1) va avea loc în perioada 1 august 2018-1 august 2019 conform înțelegerii ambelor părți, aceasta fiind găzduită de către CCMT în Bastionul cetății Timișoara. Perioada poate fi prelungită, cu acordul părților.

Art. 3. Obligațiile părților

 • (1) Obligații comune ambelor părți sunt:

 • a) Părțile își propun mijloace de implementare a proiectelor menționate în art. 2 și conlucrează în vederea identificării demersurilor necesare realizării proiectelor menționate anterior.

 • b) Părțile vor face publică colaborarea lor la orice eveniment care face obiectul prezentului Protocol, materialele promoționale urmând să conțină siglele celor două instituții partenere.

 • c) Realizarea unui flux de comunicare funcțional, periodic și transparent.

 • d) Asigură logistica adecvată pentru organizarea demersurile comune.

 • (2) Obligațiile IICCMER sunt:

 • a) Sprijină financiar, în limita fondurilor disponibile, realizarea demersurilor și evenimentelor comune. Orice sprijin financiar se stabilește de părți ulterior, prin încheierea unui act adițional. Prezenta dispoziție nu poate fi interpretată ca stabilind obligația IICCMER de a încheia un astfel de act adițional în viitor;

 • b) Asigură transportul și montarea expoziției;

 • c) Promovează în spațiul public evenimentele desfășurate în comun;

 • d) Cu ocazia organizării expoziției, IICCMER înțelege să aducă unele afișe în format A3 si alte materiale publicitare, destinate realizării obiectului prezentului protocol;

 • e) Desemnează cercetători și experți în vederea documentării și implementării în cadrul demersurilor comune.

 • f) Se asigură de utilizarea materialului documentar doar cu scopul realizării obiectivelor prezentului protocol.

 • g) Asigură traducerea integrală a expoziției în limba engleză, pentru turiștii străini.

(3) Obligațiile CCMT sunt:

 • a) Realizează, promovează și oferă spre vizualizare publicului programul cultural menționat la art. 2, în limitele propriilor resurse;

 • b) Colaborează cu IICCMER în vederea stabilirii unui conținut informațional al programului cultural menționat la art. 2 care să ilustreze într-un mod corect și apartinic realitățile trecutului recent al României.

 • c) Ajută la montarea expoziției;

 • d) Organizează vernisajul expoziției care face obiectul prezentului protocol;

 • e) Promovează în spațiul public evenimentele desfășurate în comun și, dacă va fi cazul, va crea material publicitar după datele transmise de IICCMER, ținându-se cont de regulile de marketing ale CCMT, conform acordului comun al părților;

 • f) Se obligă să anunțe IICCMER cu privire la orice modificare pe care intenționează să o facă asupra expoziției, cu cel puțin 30 de zile calendaristice înainte;

 • g) Asigură prezența materialului publicitar, conform înțelegerilor părților;

 • h) Asigură integritatea fizică a expoziției.

Art. 4. Dispoziții finale

 • 6.1. Prezentul Protocol se încheie pe perioadă nedeterminată și intră în vigoare la data semnării lui de către părți.

 • 6.2. Modificări și/sau completări ulterioare se fac numai cu acordul comun al părților, prin acte adiționale la prezentul Protocol.

 • 6.3. Divergențele care pot apărea între părți pe parcursul derulării Protocolului se vor soluționa pe cale amiabilă. În cazul imposibilității soluționării pe această cale, Protocolul poate deveni nul prin denunțare unilaterală. Oricare dintre părțile semnatare ale prezentului Protocol poate notifica celeilalte părți denunțarea motivată a acestuia cu cel puțin 30 de zile înainte.

 • 6.4. Părțile sunt exonerate de răspundere în caz de forță majoră, așa cum este definit de legislația română în vigoare.

 • 6.5. Prezentul Protocol de colaborare s-a încheiat astăzi,  iulie 2018, în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

Casa de Cultură a Municipiului Timișoara                   IICCMER

Pavel Dehelean

Director


Radu Preda

Președinte Executiv

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

CASA DE CULTURA A MUNICIPILUI TIMIȘOARA

NR. SC2018-/   .07.2018

EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE privind aprobarea protocolului de colaborare intre Casa de Cultura a Municipiului Timișoara si Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului si Memoria Exilului Românesc in vederea organizarii expoziției „Comunismul în România”

Motivul emiterii proiectului de hotărâre

Descrierea situatiei actuale

Prin HCL nr.169 din data: 03.04.2018 privind atribuirea in folosința gratuita a spațiului din Timișoara str. Popa Sapca nr.4 - Str. Hector nr. 1, - Cladirea Bastion, pe o perioada de 3 ani catre CASA DE CULTURA A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA si incheierea contractului de comodat a fost aproba atribuirea in folosinta gratuita a spatiului din Timisoara str. Popa Sapca nr. 4 - Str. Hector nr. 1, - Cladirea Bastion, pe o perioada de 3 ani catre CASA DE CULTURA A MUNICIPIULUI TIMISOARA.

Schimbari preconizate și rezultate așteptate

In contextul special al Timișoarei - Capitală Europeană a Culturii 2021, expoziția, prin diversele manifestări care pot fi organizate în interiorul ei (conferințe, dezbateri, lansări de carte, proiecții de film etc.), poate să marcheze începutul unui itinerar memorial pregătit ca atare pentru publicul din 2021.

Totodata , Timisoara si regiunea Banatului au avut o istorie aparte în anii totalitarismului comunist, plătind un preț uman considerabil.

Astfel, sustinerea activitatilor cultural-artistice prin găzduirea expoziției „Comunismul în România”, va aduce o transformare a orașului pe mai multe paliere: cultural, social, economic, al turismului, al mediului de afaceri.

În conformitate cu obiectivele asumate, activitățile desfășurate de orașul Capitală Europeană a Culturii vor urmări să îmbunătățească sfera de cuprindere, diversitatea și dimensiunea europeană ale ofertei culturale, inclusiv prin intermediul cooperării transnaționale, pentru a extinde accesul și participarea la cultură, a consolida capacitatea sectorului cultural și legăturile acestuia cu alte sectoare și pentru a contura mai bine profilul internațional al acestuia, prin intermediul culturii.

Concluzii

Se considera oportuna aprobarea protocolului de colaborare intre Casa de Cultura a municipiului Timisoara si Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului si Memoria Exilului Românesc in vederea organizarii expoziției „Comunismul în România”

PRIMAR

VICEPRIMAR

DAN DIACONU


NICOLAE ROBU

Director

Casa de Cultura a Municipiului Timisoara

Pavel Dehelean

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

PRIMĂRIA

CASA DE CULTURA A MUNICIPILUI TIMIȘOARA

NR. SC2018-/.07.2018

RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea protocolului de colaborare intre Casa de Cultura a Municipiului Timișoara si Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului si Memoria Exilului Românesc in vederea organizarii expoziției „Comunismul în România”

Având în vedere Expunerea de motive nr SC2018-/   .07.2018 a Primarului

Municipiului Timișoara și Proiectul de hotărâre privind aprobarea protocolului de colaborare intre Casa de Cultura a Municipiului Timisoara si Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului si Memoria Exilului Românesc in vederea organizarii expoziției „Comunismul în România”

prin care se propune gazduirea expoziției „Comunismul în România” în perioada 1 august 2018-1 august 2019 în spatiul situat pe str. Popa Sapca nr.4 - Str. Hector nr. 1, - Cladirea Bastion conform protocolului de colaborare intre Casa de Cultura a Municipiului Timisoara si Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului si Memoria Exilului Românesc - ANEXA -

Facem următoarele precizări:

Prin protocolul de colaborare părțile își propun cooperarea în vederea găzduirii expoziției „Comunismul în România” în spatiul situat pe str. Popa Sapca nr.4 - Str. Hector nr. 1, - Cladirea Bastion.

Expozitia, „Comunismul în România” este prima expoziție itinerantă de asemenea dimensiuni (peste o sută de panouri) reprezentand pe de o parte prefața la evenimentele Centenarului, știut fiind faptul că din primul secol românesc peste jumătate s-a derulat, din păcate, în regimuri autoritare, extremiste, militare și dictatoriale. Pe de altă parte, expoziția anticipă și pregătește marcarea, în 2019, a trei decenii de la căderea comunismului în majoritatea țărilor Europei de Est.

Totodata in contextul special al Timișoarei - Capitală Europeană a Culturii 2021, expoziția, prin diversele manifestări care pot fi organizate în interiorul ei (conferințe, dezbateri, lansări de carte, proiecții de film etc.), poate să marcheze începutul unui itinerar memorial pregătit ca atare pentru publicul din 2021.

Casa de Cultură a municipiului Timișoara funcționează ca instituție publică - gazda de spectacole și concerte, prezentând producții/ proiecte artistice- spectacole si concerte, desfasurandu-si activitatea în conformitate cu prevederile OG 21/2007 privind instituțiile și companiile de spectacole sau concerte, precum și desfășurarea activității de impresariat artistic aprobata prin Legea nr.353/2007, OUG nr.118/2006 privind înființarea, organizarea și desfășurarea activității așezămintelor culturale, aprobată prin Legea nr.143/2007 și cu cele Regulamentului de organizare și funcționare.

Conform Regulamentului de organizare și funcționare (R.O.F.) al Casei de Cultură a municipiului Timișoara aprobat prin HCL nr.541 din data: 20.12.2017 privind aprobarea Organigramei, Statului de functii si Regulamentului de organizare si functionare pentru Casa de Cultură a Municipiului Timișoara, scopul Casei de Cultură a Municipiului Timișoara este de satisfacere a necesităților culturale și spirituale ale comunității, în vederea creșterii gradului de acces și de participare a cetățenilor la viața culturală.

Totodata obiectul de activitate al Casei de Cultură a Municipiului Timișoara vizează, în principal, realizarea următoarelor obiective:

 • a)     oferirea de produse și servicii culturale comunitatii locale;

 • b)     conservarea, transmiterea, promovarea și punerea în valoare a culturii tradiționale a comunității locale și a patrimoniului cultural imaterial ;

 • c)     educația permanentă și formarea profesională continuă de interes comunitar în afara sistemelor formale de educație ;

 • d)     finanțarea de programe, proiecte și acțiuni cultural-sportive;

 • e)     desfășurarea unor activități de impresariat artistic.

Conform art. 18 din Regulamentul de organizare și funcționare al Casei de Cultură a municipiului Timișoara:

Art.18 Colaborări

 • (1) Pentru exercitarea atribuțiilor care îi revin și realizarea activităților specifice, Casa de Cultură a municpiului Timișoara colaborează cu instituții de specialitate , organizații neguvernamentale, persoane juridice și cu persoane fizice, fără a exprima nici un fel de interese de grup ( etnice, politice, religioase, etc.) .

 • (2)    Acțiunile specifice sunt stabilite prin Hotătâre a Consiliului Local al Municipiului Timișoara, în cadrul Programului anual al acțiunilor cultural-sportive.

Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc (IICCMER) este o structură guvernamentală înființată în decembrie 2005 prin Hotărârea de Guvern 1724/2005 sub denumirea inițială de Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului din România (IICCR). În forma actuală, ea este rezultatul contopirii, în noiembrie 2009, dintre IICCR și Institutul Național pentru Memoria Exilului Românesc (INMER).

Conform art. 2 din HG nr. 1.372 din 18 noiembrie 2009 (*actualizată*) privind înființarea, organizarea și funcționarea Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc, Institutul are ca scopuri:

 • a) administrarea și analizarea, de o manieră riguroasă și științifică, a memoriei regimului comunist din România, precum și a consecințelor acestuia, în directă colaborare cu celelalte instituții ale statului, în spiritul valorilor constituționale ale democrației, statului de drept și pluralismului;

 • b) sprijinirea constituirii unor mecanisme educaționale și de informare destinate să promoveze, la nivel public, național și internațional, memoria perioadei comuniste din istoria României și de încurajare a dezvoltării unei culturi a libertății, democrației și a statului de drept, prin omagierea victimelor dictaturii comuniste din România și analiza mecanismelor statului totalitar;

 • c) dezvoltarea și încurajarea cercetării științifice și studiul avansat în domeniul istoriei comunismului, prin metode critice și comparative și în concordanță cu standardele internaționale;

 • d) culegerea, arhivarea și publicarea documentelor referitoare la exilul românesc din perioada 1940-1989.

 • e) investigarea științifică și identificarea crimelor, abuzurilor și încălcărilor drepturilor omului pe întreaga durată a regimului comunist în România, precum și sesizarea organelor în drept în acele cazuri în care sunt depistate situații de încălcare a legii.

 • f) colaborarea cu alte instituții abilitate în vederea organizării de activități muzeale sau expoziționale atât la nivel național, cât și la nivel internațional, precum și sprijinirea unei rețele naționale a memorialelor rezistenței și luptei anticomuniste;

 • g) constituirea și gestionarea bazelor naționale de date privind: bibliografia despre comunismul românesc, monumentele și spațiile memoriale, luptătorii anticomuniști și victimele comunismului.

Totodata conform art.3 aln. 1, lit. m,n,q si r din HG nr. 1.372/2009

Articolul 3

(1) Pentru realizarea scopurilor prevăzute la art. 2, Institutul îndeplinește următoarele atribuții principale:

m) amenajează, în colaborare cu alte instituții publice și private, în țară și în străinătate, spații memoriale temporare sau permanente, căutând să facă mai bine cunoscută harta universului concentraționar comunist din România;

n) efectuează studii și cercetări, în țară și în străinătate, pentru aprofundarea cunoașterii regimului comunist și a fenomenului exilului românesc;

q) finanțează editarea și reeditarea, tipărirea și publicarea de memorii, cărți, studii, articole, corespondență, memorie fotografică și video, colecții de documente, albume fotografice;

r) organizează reuniuni și colocvii consacrate exilului și reprezintă cercetarea românească în acest domeniu la întâlnirile științifice naționale și internaționale;

Printre activitatile sprijinite de catre IICCMER in vederea îndeplinirii misiunii sale de administrare a memoriei regimului comunist din Româniase regasesc:

 • a) susținerea demersurilor științifice de cercetare a tuturor surselor edite și inedite, cărți, ziare, manuscrise, jurnale, documente de arhivă și altele, legate de geneza și proliferarea ideologiei comuniste în spațiul românesc;

 • b) conceperea și realizarea unor instrumente de lucru de autor și colective, lucrări de sinteză, enciclopedii, dicționare tematice, monografii, bibliografii, manuale și altele, necesare în contextul local și internațional;

 • c) realizarea de studii, analize, cercetări, proiecte și programe în exercitarea atribuțiilor instituționale, în parteneriat cu instituții publice, organizații neguvernamentale, asociații profesionale, precum și cu persoane fizice din țară și din străinătate;

 • d) valorificarea rezultatelor cercetării prin publicarea de lucrări științifice, reviste, broșuri și colecții de carte, a unor portaluri electronice, manuale, dar și a altor lucrări în domeniu, în limba română și în principalele limbi de circulație internațională, difuzate în format tipărit și/sau digital;

 • e) organizarea de seminare, congrese, colocvii, mese rotunde, școli de vară, conferințe și dezbateri, naționale și internaționale;

Prin HCL nr.169 din data: 03.04.2018 privind atribuirea in folosința gratuita a spațiului din Timișoara str. Popa Sapca nr.4 - Str. Hector nr. 1, - Cladirea Bastion, pe o perioada de 3 ani catre CASA DE CULTURA A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA si incheierea contractului de comodat a fost aproba atribuirea in folosinta gratuita a spatiului din Timisoara str. Popa Sapca nr. 4 - Str. Hector nr. 1, -Cladirea Bastion, pe o perioada de 3 ani catre CASA DE CULTURA A MUNICIPIULUI TIMISOARA.

Precizăm ca Timisoara a câștigat Titlul de Capitală Europeană a Culturii în 2021, sustinerea activitatilor cultural-artistice prin finantarea de la bugetul local a proiectelor culturale pentru activităti nonprofit de interes local, va aduce o transformare a orașului pe mai multe paliere: cultural, social, economic, al turismului, al mediului de afaceri

Având în vedere art.36 alin 2 litera (b) si (e) din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată, consiliul local exercită atribuții privind dezvoltarea economico-socială și de mediu a comunei, orașului sau municipiului, respectiv atribuții privind cooperarea interinstituțională pe plan intern și extern;

Conform art.36, aln. 6, litera (a) din L.215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată, consiliul local asigură, potrivit competențelor sale și în condițiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local privind cultura.

In concluzie, avand in vedere cele de mai sus, inaintam spre aprobare Consiliului Local protocolul de colaborare intre Casa de Cultura a Municipiului Timisoara si Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului si Memoria Exilului Românesc in vederea organizarii expoziției „Comunismul în România” ANEXA

Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, apreciez că proiectul de hotărâre privind aprobarea protocolului de colaborare intre Casa de Cultura a municipiului Timisoara si Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului si Memoria Exilului Românesc in vederea organizarii expoziției „Comunismul în România”, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre-îndeplinește condițiile pentru a fi supus dezbaterii și aprobării plenului consiliului local.

Director

Casa de Cultura a Municipiului Timisoara

Pavel Dehelean


Contabil sef

Casa de Cultura a Municipiului Timisoara

Alina Iliescu


Red.

Alin Mitariu

B.O.E.