Hotărârea nr. 373/2018

373/06.07.2018 privind modificarea tarifelor la transportul urban de călători în Municipiul Timişoara prevăzute în Anexa 1 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 151/03.04.2018
Hotararea Consiliului Local 373/06.07.2018
privind modificarea tarifelor la transportul urban de călători în Municipiul Timişoara prevăzute în Anexa 1 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 151/03.04.2018


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2018- 15999/05.07.2018, privind oportunitatea proiectului de hotărâre, a Primarului Municipiului Timişoara- domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2018-15999/05.07.2018, întocmit de către Direcţia Edilitară din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din 06.07.2017 - Anexă la Raportul de specialitate nr. SC2018-15999/05.07.2018;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu,Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comerţ, regii autonome si societăţi comerciale si Comisiei pentru cultura, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport si culte, din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Având în vedere adresa S.C. SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A. nr. 12382/05.07.2018 privind modificarea tarifelor aprobate de Consiliul de Administraţie al STPT prin Hotărârea nr. 114/29.06.2018;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 62/01.03.2011 privind modificarea tarifelor la transportul urban de călători în Municipiul Timişoara prevăzute în Anexa la Hotărârea Consiliului Local nr. 225/29.06.2010, Hotărârea Consiliului Local 9/31.01.2012 privind modificarea şi completarea tarifelor la transportul urban de călători în Municipiul Timişoara prevăzute în Anexa la Hotărârea Consiliului Local nr. 62/01.03.2011, Hotărârea Consiliului Local nr. 34/02.02.2016 privind modificarea şi completarea tarifelor la transportul urban de călători în Municipiul Timişoara prevăzute în Anexa la Hotărârea Consiliului Local nr. 9/31.01.2012 şi aprobarea tarifului lei/km, inclusiv TVA, pentru transportul cu troleibuzul, Hotărârea nr. 243/20.12.2016 privind completarea tarifelor la transportul urban de călători în Municipiul Timişoara prevăzute în Anexa la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 34/02.02.2016, aprobarea tarifului lei/km pentru transportul cu autobuzul şi troleibuzul, precum şi aprobarea altor tarife, respectiv Hotărârea nr. 151/03.04.2018 privind actualizarea, modificarea şi completarea tarifelor la transportul urban de călători în Municipiul Timişoara prevăzute în Anexele la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 243/20.12.2016;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 192/23.11.2012 privind aprobarea Protocolului de acordare a facilităţilor la transportul în comun unor categorii de cetăţeni ai Municipiului Timişoara şi operatorului de transport, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 271/28.07.2017 privind reorganizarea Regiei Autonome de Transport Timişoara în Societate Comercială pe acţiuni;
Având în vedere prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 148/2000 pentru modificarea unor reglementări în domeniul serviciilor de transport local de călători;
Având în vedere Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 36/2001 privind regimul preţurilor şi tarifelor reglementate care se stabilesc cu avizul Oficiului Concurenţei;
Având în vedere prevederile Ordinului nr. 272/2007 pentru aprobarea Normelor-cadru privind stabilirea, ajustarea şi modificarea tarifelor pentru serviciile de transport public local de persoane;
Având în vedere Legea nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local;
Având în vedere Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice;
În conformitate cu prevederile art. 36, alin. (2) lit. a) şi d) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, modificată şi completată;


HOTARASTE

Art. 1: (1) Se aprobă modificarea tarifelor la transportul urban de călători în Municipiul Timişoara prevăzute în Anexa 1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 151/03.04.2018, prin reintroducerea abonamentului pentru 2 linii şi a tarifelor pentru utilizarea tramvaiului turistic, după cum urmează:
- Abonament 2 linii - valabil 30 zile - 74 lei;
- Abonament 2 linii - valabil 7 zile - 30 lei;
- Cursa tramvai turistic pentru adulţi - 15 lei incusiv TVA;
- Cursa tramvai turistic pentru copii între 7 şi 14 ani - 5 lei inclusiv TVA, copiii cu vârsta până la 7 ani beneficiind de gratuitate.
(2)Abonamentele sunt valabile pe toate liniile de transport urban+metropolitan+expres.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Edilitară şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara şi SC Societatea de Transport Public Timişoara SA.

Art. 3: Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri, Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri, Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism şi Dezvoltare Urbană;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare - Relaţionare;
- Direcţiei Poliţiei Locale;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Biroului Audit;
- SC Societatea de Transport Public Timişoara SA;
- Mass- media locale.







Presedinte de sedinta
ELENA SIPOS
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

ROMANIA



JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

PRIMAR

TIMIȘOARA 2021 CAPITALĂ EUROPEANĂ A CULTURII NR.

Bd. C.D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara, tel: +40 256 408 300, fax:+40 256 490 635 e-mail:primariatm@primariatm.ro internet: www.primariatm.ro

EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE privind modificarea tarifelor la transportul urban de călători în Municipiul Timișoara prevăzute în Anexa 1 la HCLMT nr. 151/03.04.2018

  • 1. Descrierea situatiei actuale

În conformitate cu prevederile legale privind serviciile de transport public local este necesar ca prin încasarea tarifelor sa se acopere cheltuielile curente de intretinere, exploatare si de reabilitare-dezvoltare aferente transportului public.

Potrivit prevederilor art. 17 alin. 1 lit. m) din Legea nr. 92/2007, ale art. 20, art. 22, art. 24 și art. 26 din Normele cadru privind stabilirea, ajustarea și modificarea tarifelor pentru serviciile de transport public local de persoane aprobate prin Ordinul președintelui A.N.R.S.C. nr. 272/2007, stabilirea, ajustarea sau modificarea tarifelor pentru serviciile de transport public local de persoane se realizează la cererea operatorilor de transport public local de persoane, de către autoritățile administrației publice locale implicate în serviciul de transport public local și metropolitan pe baza fundamentării realizate de către STPT, urmând ca, la nivel unitar, acestea să fie aprobate prin hotărârea Adunării Generale a Actionarilor.

Conform prevederilor Normelor cadru nr. 272/2007 privind stabilirea, ajustarea si modificarea tarifelor pentru serviciile de transport public local de persoane, tarifele pot fi ajustate periodic în baza cresterii indicelui pretului de consum fata de nivelul existent la data precedentei ajustari. Ajustarea tarifelor de călătorie se determină având în vedere indicele de creștere a prețurilor de consum, evoluția elementelor de cheltuieli și venituri etc.

Tarifele practicate in prezent la transportul urban de calatori au fost actualizate, modificate și completate prin HCLMT nr. 151/03.04.2018. Ca urmare a solicitării operatorului de transport se impune modificarea acestora prin reintroducerea abonamentelor pentru 2 linii pentru 30 zile și 7 zile.

  • 2.  Schimbari preconizate și rezultate așteptate

Această modificarea a tarifelor va genera o creștere a veniturilor proprii ale societatii de transport și, de asemenea, va veni în sprijinul populației municipiului Timișoara.

  • 3. Alte informatii - Nu este cazul.

  • 4. Concluzii

Luând în considerare toate cele mai sus menționate, consider oportun aprobarea, prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara, modificarii tarifelor la transportul urban de călători în Municipiul Timișoara prevăzute în Anexele la HCLMT nr. 243/20.12.2016, prin reintroducerea abonamentelor pentru 2 linii pentru 30 zile și 7 zile. Abonamentele sunt valabile pe toate liniile de transport urban+metropolitan+expres.

PRIMAR, NICOLAE ROBU


DIRECTOR D. EDILITARĂ,

CULIȚĂ CHIȘ

ROMÂNIA



JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA EDILITARĂ

TIMIȘOARA 2021 CAPITALĂ EUROPEANĂ A CULTURII NR.

Bd. C.D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara, tel: +40 256 408 300, fax:+40 256 490 635 e-mail:primariatm@primariatm.ro internet: www.primariatm.ro

RAPORT DE SPECIALITATE privind modificarea tarifelor la transportul urban de călători în Municipiul Timișoara prevăzute în Anexa 1 la HCLMT nr. 151/03.04.2018

Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2018-                        a Primarului

Municipiului Timișoara și Proiectul de hotărâre privind modificarea tarifelor la transportul urban de călători în Municipiul Timișoara prevăzute în Anexa 1 la HCLMT nr. 151/03.04.2018. Facem următoarele precizări:

Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 255/2009 s-a aprobat reactualizarea tarifelor prevăzute în Anexa la Hotărârea Consiliului Local nr. 397/26.09.2006, cu rata inflației aferentă anilor 2006 -martie 2009, iar prin HCLMT nr. 225/2010 tarifele au fost modificate și completate.

Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 62/01.03.2011, Hotărârea Consiliului Local nr. 9/31.01.2012 și Hotărârea Consiliului Local nr. 34/02.02.2016 s-a aprobat modificarea și completarea tarifelor la transportul urban de călători. Aceste tarife au fost completate prin HCLMT nr. 243/20.12.2016.

Prin HCLMT nr. 156/03.004.2018 tarifele la transportul prin curse regulate în trafic local au fost actualizate, modificate și completate. De asemenea, prin această hotărâre au fost desființate mai multe titluri de călătorie, printre care abonamentul de 2 linii pentru o perioadă de 30 zile, respectiv 7 zile.

Prin adresa cu nr. nr. 12382/05.07.2018, înregistrată la Primăria Municipiului Timișoara cu nr. SC2018-15985/05.07.2018, SC Societatea de Transport Public Timișoara SA, solicită reintroducerea tarifului de călătorie pentru 2 linii pentru o perioadă de 30 zile, respectiv 7 zile. Acestea au fost aprobate de Consiliul de Administrație, prin Hotărârea nr. 114/29.06.2018.

În conformitate cu prevederile legale privind serviciile de transport public local este necesar ca prin încasarea tarifelor sa se acopere cheltuielile curente de intretinere, exploatare si de reabilitare-dezvoltare aferente transportului public.

Potrivit prevederilor art. 17 alin. 1 lit. m) din Legea nr. 92/2007, ale art. 20, art. 22, art. 24 și art. 26 din Normele cadru privind stabilirea, ajustarea și modificarea tarifelor pentru serviciile de transport public local de persoane aprobate prin Ordinul președintelui A.N.R.S.C. nr. 272/2007, stabilirea, ajustarea sau modificarea tarifelor pentru serviciile de transport public local de persoane se realizează la cererea operatorilor de transport public local de persoane, de către autoritățile administrației publice locale implicate în serviciul de transport public local și metropolitan pe baza fundamentării realizate de către STPT, urmând ca, la nivel unitar, acestea să fie aprobate prin hotărârea Adunării Generale a Actionarilor.

Această completarea a tarifelor va genera o creștere a veniturilor proprii ale societatii de transport și, de asemenea, va veni în sprijinul populației municipiului Timișoara.

Potrivit art. 17 alin. (1) lit. m) și o) din Legea nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local, consiliile locale, consiliile județene și Consiliul General al Municipiului București au următoarele atribuții:

- stabilirea, ajustarea și modificarea tarifelor de călătorie pentru serviciul de transport public local de persoane, cu respectarea prevederilor legale privind modalitatea de gestionare a serviciului;

  • - asigurarea resurselor bugetare pentru susținerea totală sau parțială a costurilor de transport public de persoane pentru unele categorii sociale defavorizate, stabilite prin hotărâri ale consiliilor locale, ale consiliilor județene, ale Consiliului General al Municipiului București, după caz, ori prin lege.

Articolul 43 lit. d) din Legea nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local stipulează că procedura de stabilire a tarifelor percepute pentru prestarea serviciului de transport public local de persoane trebuie să țină seama, printre altele, de următoarele reguli:

  • - modificarea tarifelor sau a subvențiilor se aprobă prin hotărâre a consiliilor locale, consiliilor județene sau a Consiliului General al Municipiului București, după caz.

Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local nr. 192/23.11.2012 privind aprobarea Protocolul de acordare a facilităților la transportul în comun unor categorii de cetățeni ai Municipiului Timișoara și operatorului de transport, precum și hotărârile Consiliului Local privind aprobarea modalității de acordare a gratuității la transportul urban cu mijloace de transport în comun de suprafață conform Legii nr. 448/2006;

Luând în considerare toate cele mai sus menționate, propunem aprobarea, prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara, modificării tarifelor la transportul urban și metropolitan de călători în Municipiul Timișoara prevăzute în Anexa 1 la HCLMT nr. 151/03.04.2018, după cum urmează:

  • -  Abonament 2 linii - valabil 30 zile - 74 lei;

  • -  Abonament 2 linii - valabil 7 zile - 30 lei.

Abonamentele sunt valabile pe toate liniile de transport urban+metropolitan+expres.

DIRECTOR, CULIȚĂ CHIȘ


ȘEF SERVICIU, ADRIAN COLOJOARĂ

ȘEF BIROU G.M.P.E., NASTASIA POP