Hotărârea nr. 372/2018

372/06.07.2018 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - „Dezvoltare zonă locuinţe colective în regim de înălţime P+2E", Josef Klapka FN, Timişoara
Hotararea Consiliului Local 372/06.07.2018
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - „Dezvoltare zonă locuinţe colective în regim de înălţime P+2E", Josef Klapka FN, Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. UR2018-010955/04.07.2018 privind oportunitatea proiectului de hotarare, a Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. UR2018-010955/04.07.2018 - al Directiei de Urbanism si Dezvoltare Urbana din cadrul Primăriei Municipiului Timisoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 05.07.2018 - Anexă la Raportul de specialitate nr. UR2018-010955/04.07.2018;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată şi modificată;
Având în vedere prevederile art. 25 alin. 1) şi Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, modificată;
Având în vedere prevederile Ordinului nr. 2701/2010 pentru aprobarea metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 183/08.05.2017 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 140/19.04.2011 privind aprobarea "Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului";
Având în vedere Avizul de Oportunitate nr. 13/29.09.2016, Avizul favorabil al Arhitectului Şef nr. 19/17.05.2018;
Având în vedere Decizia de incadrare a Agentiei pentru Protectia Mediului nr. 7 din 21.02.2017;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c) şi alin. (5) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă Planul Urbanistic Zonal - "Dezvoltare zonă locuinţe colective în regim de înălţime P+2E", Josef Klapka FN, Timişoara, având ca beneficiar pe Citu Ioan Cosmin, întocmit conform Proiectului nr. 280/2016, realizat de S.C. Arhi 3d S.R.L., care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Se stabilesc condiţiile de construire:
Funcţiunea principală propusă în zona studiată este de locuinţe colective.
P.O.T.max. = 35 %
C.U.T.max. = 1,05
Regim de inaltime = P+2E
Număr maxim de unităţi locative: două corpuri de clădire/parcelă = 9 unităţi locative/corp - se admit 2 corpuri cuplate pe parcelă, rezultând maxim 18 unităţi locative/ parcelă.
Hmax cornişă = 9,00 m;
H max = 11,00 m;
Retragere faţă de limita posterioară = 16,00 m
Conf. Avizului de Oportunitate nr. 13/29.09.2016:
Retragere faţă de aliniament = 5,00 m
Retragere faţă de limitele laterale = 3,50 - 4,50 m
Zone verzi propuse în documentaţie şi în conformitate cu Avizul Agenţiei pentru Protecţia Mediului nr. 7/21.02.2017: 24,4 % din suprafaţa totală a terenului - suprafaţă care va fi amenajată şi întreţinută.
Accesul auto şi pietonal conform avizului Comisiei de Circulaţie nr. DT2018—003783/28.06.2018.
Pentru parcela identificată prin CF 442301, nr. top 442301, se va realiza acces şi iesire separată din şi în strada Josef Klapka, conform RLU aferent PUZ, cap. II Reguli de bază privind modul de ocupare al terenurilor, Art. 3.1 Accese carosabile.
Pentru parcelele identificate prin: CF nr. 442293, nr. top 442293, CF nr. 442309, nr. top 442309; CF nr. 442318, nr. top 442318; CF nr. 442303 nr. top 442303 se va institui servitute de trecere cu piciorul şi maşina cu titlu gratuit în vederea asigurării accesului public şi privat - conform RLU aferent PUZ, cap. II Reguli de bază privind modul de ocupare al terenurilor, Art. 3.1 Accese carosabile.
Pe latura estică a parcelei se prevăd panouri fonoabsorbante.

Art. 3: Prezentul Plan Urbanistic Zonal "Dezvoltare zonă locuinţe colective în regim de înălţime P+2E", Josef Klapka FN, Timişoara se va integra în prevederile Planului Urbanistic General Timişoara şi are o valabilitate de 3 ani, perioadă în care pot fi demarate investiţiile prevăzute în documentaţie.
Terenul reglementat este în suprafaţă totală de 9093,00 mp - terenuri înscrise în CF astfel: CF nr. 442301, nr. top 442301, în suprafaţă de 1668,00 mp proprietari Cîtu Ioan Cosmin, Cîtu Diana Maria şi Cîtu Ioana Mihaela; CF nr. 442293, nr. top 442293, în suprafaţă de 1714,00 mp proprietari Cîtu Ioan Cosmin, Cîtu Diana Maria şi Cîtu Ioana Mihaela; CF nr. 442309, nr. top 442309 în suprafaţă de 1896,00 mp proprietari Cîtu Ioan Cosmin, Cîtu Diana Maria şi Cîtu Ioana Mihaela; CF nr. 442318, nr. top 442318 în suprafaţă de 1803,00 mp; CF nr. 442303, nr. top 442303 în suprafaţă de 2012,00 mp.
Parcela identificată prin CF nr. 421015, nr. top 421015 (nr. CF vechi 145433, nr. cadastral vechi A 443/4/2/12) în suprafaţă de 845,00 mp, pentru care s-a emis Autorizaţia de Construire nr. 579/12.05.2015, nu se reglementează prin acest PUZ.

Art. 4: Autorizaţia de Construire se va putea elibera doar după realizarea în prealabil a operaţiunilor reglementate prin documentaţia de urbanism cu privire la obligativitatea asigurării acceselor din domeniul public conform Proiectului nr. 280/2016, după instituirea servituţilor şi trecerea în domeniul public a terenului necesar realizării drumului şi accesului la parcaje, conform planşei 02 "Reglementări urbanistice", planşa nr. 04 - "Proprietatea asupra terenurilor" şi asigurarea tuturor utilităţilor necesare investiţiei în conformitate cu Planul de acţiune asumat.

Art. 5: Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal "Dezvoltare zonă locuinţe colective în regim de înălţime P+2E", Josef Klapka FN, Timişoara, beneficiar pe Citu Ioan Cosmin, proiectant S.C. Arhi 3d S.R.L. şi a Regulamentului Local de Urbanism.

Art. 6: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Urbanism si Dezvoltare Urbana din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 7: Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Consiliului Judeţean Timiş;
- Seviciului Juridic;
- Direcţiei Urbanism şi Dezvoltare Urbană;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Clădiri Terenuri Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri Terenuri Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei Comunicare - Relaţionare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Beneficiarului Citu Ioan Cosmin;
- Proiectantului S.C. Arhi 3d S.R.L.;
- O.C.P.I. Timiş;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
SIPOS ELENA
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

CQ Q.

n~--1

u        /

1

°° 1

/ /

_

/

P+4E     ]

, B              1


' r1?

w

| WLg,


nJ

J Fgi

/ /£.....

I         o

...L__Se


ZONE FUNCȚIONALE

SITUAȚIA EXISTENTA

SITUAȚIA PROPUSA

S mp

% din T

S mp

% din T

Zona locuințe colective

845

8.50

9876

99.29

Construcții locuințe colective

286

2.88

3479

35.00

Circulații Carosabil

337

3.39

o   1915

$   19.27

pe parcela Parcaje

188

1.89

°   2115

Ș 21.28

Spatii verzi in cadrul parcelei

34

0.34

2429

24.44

Drumuri, alei, parcaie

0.00

0.00

0.71

0.71

S. teren totala.

9938

100.00

9938

100.00


Specificație

Nume

Semnătură

Sef proiect

arh. Dan BELEA

/7 //

/-><_____IL______

Proiectat

arh. Dan BELEA

Desenat

arh. Delia Vizitiu


ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ MUNICIPIUL TIMIȘOARA PRIMAR

Nr. UR2018-010955/04.07.2018

EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - „Dezvoltare zonă locuințe colective în regim de înălțime P+2E”, Josef Klapka FN, Timișoara

 • 1. Descrierea situației actuale

Terenul reglementat în cadrul documentației PUZ - „Dezvoltare zonă locuințe colective în regim de înălțime P+2E”, Josef Klapka FN, Timișoara, este amplasat în partea de sud a Timișoarei, pe strada Intrarea Josef Klapka, identificat prin extrasele CF 442301, CF 442293, CF 442318, CF 442309, CF 442303

Conform PUD aprobat prin HCL 502/2006 - Zona de locuinte individuale si functiuni complementare propuse. Regimul de inaltime max. admis P+2E+M. Spații verzi conform HCL 62/2012.

 • 2. Schimbări preconizate și rezultate așteptate

Planul Urbanistic Zonal „Dezvoltare zonă locuințe colective în regim de înălțime P+2E”, Josef Klapka FN, Timișoara, propune extinderea și dezvoltarea zonei de locuințe colective, asigurarea accesului corespunzător pe parcele de la rețeaua stradală - rezervarea suprafețelor de teren pentru spații verzi amenajate - se asigură un procent de minim 24,4% spațiu verde în cadrul parcelei.

Pe latura estică a parcelei se prevăd panouri fonoabsorbante.

Pe parcela studiată se va asigura acces auto si pietonal de pe strada Intrarea Josef Klapka conform avizului Comisiei de Circulație nr. DT2018—003783/28.06.2018.

Pentru parcela identificată prin CF 442301, nr. top 442301, se va realiza acces și iesire separată din și în strada Josef Klapka, conform RLU aferent PUZ, cap. II Reguli de bază privind modul de ocupare al terenurilor, Art. 3.1 Accese carosabil.

Pentru parcelele identificate prin: CF nr. 442293, nr. top 442293, CF nr. 442309, nr. top 442309; CF nr. 442318, nr. top 442318; CF nr. 442303 nr. top 442303 se va institui servitute de trecere cu piciorul și mașina cu titlu gratuit în vederea asigurării accesului public și privat - conform RLU aferent PUZ, cap. II Reguli de bază privind modul de ocupare al terenurilor, Art. 3.1 Accese carosabile.

 • 3. Alte informații

În conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, actualizată, pentru documentația PUZ „Dezvoltare zonă locuințe colective în regim de înălțime P+2E”, Josef Klapka FN, Timișoara, au fost obținute: Certificatul de Urbanism nr. 2950/11.07.2016, cu termenul de valabilitate prelungit, Avizul de Oportunitate nr. 13/29.09.2016, Avizul Arhitectului Sef nr. 19/17.05.2018;

 • 4. Concluzii

Având în vedere prevederile legale expuse, proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Dezvoltare zonă locuințe colective în regim de înălțime P+2E”, Josef Klapka FN, Timișoara, elaborat de proiectantul S.C. Arhi 3d S.R.L., proiect nr. 280/2016, la cererea beneficiarului Cîtu Ioan Cosmin, poate fi supus analizării și dezbaterii în plenul consiliului local.

PRIMAR

NICOLAE ROBU


Pentru conformitate date tehnice

ARHITECT ȘEF

EMILIAN SORIN CIURARIU

NOTĂ: Elementele de natură tehnică, de detaliu, se vor regăsi în raportul de specialitate și, dacă se impune, în nota de fundamentare.

BIROUL AVIZARE CONFORMITĂȚI PUG/PUD/PUZ

B d . Constantin Oiaconovici toga, nr. 1, 300030, tel/fax > 4 0 256 408341

e-mail:dezvoltareurbana@primariatm.ro, internet:www. primariatm.ro

UR2018-010955/04.07.2018

RAPORT DE SPECIALITATE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - „Dezvoltare zonă locuințe colective în regim de înălțime P+2E”, Josef Klapka FN, Timișoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. UR2018-010955/04.07.2018 a Primarului Municipiului Timișoara și Proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Dezvoltare zonă locuințe colective în regim de înălțime P+2E”, Josef Klapka FN, Timișoara, prin care se propune dezvoltarea unei zone mixte destinată locuirii colective, serviciilor și comerțului;

Facem următoarele precizări:

Având în vedere solicitarea înregistrată cu nr: UR2018-010955/03.07.2018, privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - „Dezvoltare zonă locuințe colective în regim de înălțime P+2E” Josef Klapka FN, Timișoara;

Ținând cont de Avizul de Oportunitate nr. 13/29.09.2016, Avizul Arhitectului Sef nr. 19/17.05.2018;

Având în vedere prevederile Certificatului de Urbanism nr. 2950/11.07.2016, prelungit, precum și Decizia Etapei de încadrare nr. 7 din 21.02.2018 a Agenției pentru Protecția Mediului Timiș prin care anunță ca planul nu necesită evaluare de mediu și se adoptă fără aviz de mediu;

Inițial, pe terenul beneficiarului, situat pe strada Intrarea Josef Klapka FN s-a propus dezvoltarea unei zone de locuințe colective în regim de înălțime P+2E+Er/M. Cu această propunere s-a demarat Etapa a 2-a de informare și consultare în perioada 31.01.2017 - 23.02.2017.

La întâlnirea cu proiectantul S.C. ARHI.3D S.R.L. organizată în data de 14.02.2017, între orele 1500 - 1600, la sediul Primăriei Municipiului Timișoara, au participat 9 (nouă) persoane interesate de această investiție. în cadrul acestei întâlniri au existat în principal obiecții referitoare la construirea de locuințe colective în zona de locuințe individuale și obiecții referitoare la regimul de înălțime al locuințelor colective propuse prin Planul Urbanistic Zonal.

S-au formulat sugestii și obiecții cu privire la această investiție la Serviciul Relaționare Directă cu Cetățenii din partea următoarelor persoane:

- din partea domnului Dindelegan Andrei, prin adresa înregistrată cu numărul UR2017-002418/20.02.2017;

° din partea grupului de vecini direct afectați: Lăcătușii Dumitru, Andrei Iulian, Moldovan Gheorghe, Comora Jonel, Ceia Victor, Incze Istvan, Bardac Elena, Zlibuț Ana, Selejan Mihanel, Șoica Nicolae, Iliescu Octavian, Faur Adrian, Căleanu Cătălin, Radovan Alexandru, Neamțu Mihai Ștefan, Maranescu Valentin Ioan, Iloncea Oana Renada, Chioreanu Mircea, Lucaci Pasarariu Anna Norica, Gherguș Darian, Visa Aurelia, Patriciu M., Obădeanu Virgil, Lazăr Nicolae, Popa Octavian, Vinge Tiberiu, Cicortaș Alexandru și Săftescu Sorin, prin adresele înregistrate cu numărul UR2017-002442/20.02.2017 și SC2017-004040/20.02.2017.

La aceste sugestii din partea publicului, proiectantul documentației Plan Urbanistic Zonal


R O

MÂNI

A

J

U D E Ț U L

T I M I

ș

M

U N I C I P I

U L T I M I

Ș O A R

A

DIRECȚIA DE

URBANISM SI

D E Z V O

L T A R E U

R B A N

A

BIROUL AVIZARE

CONFORMITĂȚI PUG/PUD/PUZ

L o g a , nr. 1 ,  300030,

@primariatm.ro, inte

tel/fax +40 2S6 408341


B d . Constantin Diaconovici


e-mail:dezvoltareurbana


rnet:www. primariatm.ro


„Dezvoltare zonă locuințe colective în regim de înălțime P+2E+Er/M” str. Intrarea Josef Klapka FN, Timișoara, a răspuns prin adresa înregistrată cu numărul UR2017-002944/28.02.2017. Răspunsul proiectantului a fost trimis tuturor celor care au înregistrat sesizări în scris.

Ulterior, cetățenii interesați din zona au solicitat organizarea unei dezbateri publice prin adresele: SC2017-008613/06.04.2017 și SC2017-008621/07.047.2017.

Drept urmare, în data de 17 mai 2017, ora 14,00, a fost organizată dezbatere publică pentru documentația de urbanism P.U.Z. „Dezvoltare zonă locuințe colective în regim de înălțime P+2E+Er/M”, str. Intrarea Josef Klapka FN, Timișoara. La dezbaterea publică s-au notat pe lista de participare un număr de 28 de cetățeni.

După dezbaterea publică, cetățenii participanți la dezbatere, prin avocat Laura C. Martonosy, cu sediul procedural ales în Timișoara, SCPA Martonosy&Asociații, au înregistrat la Direcția Urbanism, cu nr. RU2017-000193/17.05.2017, o nouă sesizare, prin care argumentează solicitarea de respingere a aprobării documentației de urbanism Plan Urbanistic Zonal „Dezvoltare zonă locuințe colective în regim de înălțime P4-2E+Er/M” conform Avizului de oportunitate nr. 13/29.09.2016, amplasament str. Intrarea Josef Klapka FN, identificat prin CF 442301, CF 442293, CF 442318, CF 442309, CF 442303, beneficiar Ioan Cosmin CÎTU, proiectant S.C. ARFII.3D S.R.L.

In urma acestor proceduri și observații ale cetățenilor, documentația a suferit unele modificări, în sensul că s-a redus regimul de înălțime de la P+2E+Er/M la P+2E, numărul de apartamente s-a redus de Ia 12 unități locative/corp rezultând 24 unități locative/ parcelă la propunerile de acuma de 9 unități locative/corp - rezultând maxim 18 unități locative/ parcelă, retragerea de pe fundul parcelei a fost inițial 10,00 m iar acuma este de 16,00 m.

De asemenea, pe latura estică a parcelei se prevăd panouri fonoabsorbante.

Documentația PUZ „Dezvoltare zonă locuințe colective în regim de înălțime P+2E” Josef Klapka FN, Timișoara, beneficiar Cîtu Ioan Cosmin, proiectant S.C. Arhi 3d S.R.L., specialist cu drept de semnătură R.U.R. Ioan Daniel Belea, a fost afișată pe site-ul oficial al Primăriei Municipiului Timișoara începând cu 30.01.2017, cu ocazia demarării Etapei 2 - etapa elaborării propunerilor PUZ și RLU aferent, de informare și consultare a publicului, conform H.C.L. nr. 140/2011, actualizat, perioadă în care s-au formulat sugestii și obiecții cu privire la aceasta documentație, conform datelor de mai sus.

Etapa a fost finalizată prin afișarea pe site-ul Primăriei Municipiului Timișoara a Rezultatelor informării și consultării publicului nr. UR2017-000568/01.03.2017 și a Raportului informării și consultării publicului cu nr. UR2017-00568/01.08.2017;

Conform procedurii prevăzută prin H.C.L. nr. 140/19.04.2011, modificat prin H.C.L. nr. 183/2017 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului, documentația PUZ „Dezvoltare zonă locuințe colective în regim de înălțime P+2E” Josef Klapka FN, Timișoara, se încadrează în Etapa 3 - etapa aprobării PUZ si RLU aferent (cap. 8.2.3., art. 63 din HCL nr. 140/2011, modif prin HCL nr. 183/2017), în baza Dispoziției Primarului nr. 92/ 15.01.2007 privind aprobarea Procedurii pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică;

Planul Urbanistic Zonal „Dezvoltare zonă locuințe colective în regim de înălțime P+2E” Josef Klapka FN, Timișoara, este elaborat de proiectantul S.C. Arhi 3d S.R.L., proiect nr. 280/2016, la cererea beneficiarului Cîtu Ioan Cosmin.

Terenul reglementat în cadrul documentației „Dezvoltare zonă locuințe colective în regim de înălțime P+2E” Josef Klapka FN, Timișoara; în suprafață totală de 9093,00 mp, este amplasat în partea de

BIROUL AVIZARE CONFORMITĂȚI PUG/PUD/PUZ

Bd. Constantin Diaconovici Loga, nr. 1 , 3 0 0 0 3 0, tel/fax <-4 0 256 408341

e-mail:dezvoltareurbana@pr imariatm.ro, internet:www. primariatm.ro

sud a Timișoarei, pe strada Intrarea Josef Klapka, în cvartalul definit de străzile Mureș, Muzicescu, Gheorghe Stavrescu și Josef Klapka, identificat prin extrasele CF 442301, CF 442293, CF 442318, CF 442309, CF 442303.

Conform PUD aprobat prin HCL 502/2006 - Zona de locuințe individuale si funcțiuni complementare propuse. Regimul de inaltime max. admis P+2E+M. Spații verzi conform HCL 62/2012.

Terenul reglementat, care face obiectul acestei documentații, nu se află în zonă protejată sau de protecție a monumentelor istorice, respectiv zone de interes deosebit pentru care este necesar avizul Consiliului Județean Timiș.

Prin prezentul Plan Urbanistic Zonal „Dezvoltare zonă locuințe colective în regim de înălțime P+2E” Josef Klapka FN, Timișoara, nu se încalcă prevederile OUG nr. 114/2007 privind modificarea si completarea OUG nr. 195/2005, privind protecția mediului.

Terenul reglementat este în suprafață totală de 9093,00 mp - terenuri înscrise în CF astfel: CF nr. 442301, nr. top 442301, în suprafață de 1668,00 mp; CF nr. 442293, nr. top 442293, în suprafață de 1714,00 mp; CF nr. 442309, nr. top 442309 în suprafață de 1896,00 mp; CF nr. 442318, nr. top 442318 în suprafață de 1803,00 mp; CF nr. 442303, nr. top 442303 în suprafață de 2012,00 mp.

Parcela identificată prin CF nr. 421015, nr. top 421015 (nr. CF vechi 145433, nr. cadastral vechi A 443/4/2/12) în suprafață de 845,00 mp, pentru care s-a emis Autorizația de Construire nr. 579/12.05.2015, nu se reglementează prin acest PUZ.

Plan Urbanistic Zonal „Dezvoltare zonă locuințe colective în regim de înălțime P+2E” Josef Klapka FN, Timișoara, propune extinderea și dezvoltarea zonei de locuințe colective, asigurarea accesului corespunzător pe parcele de la rețeaua stradală - rezervarea suprafețelor de teren pentru spații verzi amenajate - se asigură un procent de minim 24,4% spațiu verde în cadrul parcelei.

Pe latura estică a parcelei se prevăd panouri fonoabsorbante.

Pe parcela studiată se va asigura acces auto si pietonal de pe strada Intrarea Josef Klapka conform avizului Comisiei de Circulație nr. DT2018—003783/28.06.2018.

Pentru parcela identificată prin CF 442301, nr. top 442301, se va realiza acces și ieșire separată din și în strada Josef Klapka, conform RLU aferent PUZ, cap. II Reguli de bază privind modul de ocupare al terenurilor, Art. 3.1 Accese carosabile.

Obținerea Autorizației de Construire este condiționată de realizarea locurilor de parcare necesare funcțiunii propuse exclusiv pe parcelele deținute de beneficiari, în conformitate cu Anexa 2 din R.L.U. aferenta P.U.G., aprobat prin HCL nr. 157/05.08.2002 si prelungit prin HCL nr. 131/2017 și în conformitate cu avizul Comisiei de Circulație nr. DT2018—003783/28.06.2018, de instituirea servitutilor și trecerea în domeniul public a terenului necesar realizării drumului și accesului la parcaje, conform planșei 02 „Reglementări urbanistice” și planșei 04 „Proprietatea asupra terenurilor”.

Indicii propuși prin documentație și conform Avizului Arhitectului Șef nr. 19/17.05.2018 sunt următorii:

Funcțiunea principală propusă în zona studiată este de locuințe colective.

P.O.T.max. = 35 %

C.U.T.max. = 1,05

Regim de inaltime = P+2E

Număr maxim de unități locative: două corpuri de clădire/parcelă = 9 unități locative/corp - se admit 2 corpuri cuplate pe parcelă, rezultând maxim 18 unități locative/ parcelă.

Hmax cornișă = 9,00 m;

II max = 11,00 m;

BIROUL AVIZARE CONFORMITĂȚI PUG/PUD/PUZ

B d . Constantin Oiaconovici L o g a , nr. 1, 300030, tel/fax +40 25S 408341

e-mail:dezvoltareurbana@primariatm.ro, internet:www. primariatm.ro

Retragere față de limita posterioară = 16,00 ni

Conf. Avizului de Oportunitate nr. 13/29.09.2016:

Retragere față de aliniament = 5,00 m Retragere față de limitele laterale = 3,50 - 4,50 m

Zone verzi propuse în documentație și în conformitate cu Avizul Agenției pentru Protecția Mediului nr. 7/21.02.2017: 24,4 % din suprafața totală a terenului - suprafață care va fi amenajată și întreținută.

Pentru parcelele identificate prin: CF nr. 442293, nr. top 442293, CF nr. 442309, nr. top 442309; CF nr. 442318, nr. top 442318; CF nr. 442303 nr. top 442303 se va institui servitute de trecere cu piciorul și mașina cu titlu gratuit în vederea asigurării accesului public și privat -conform RLU aferent PUZ, cap. II Reguli de bază privind modul de ocupare al terenurilor, Art. 3.1 Accese carosabile.

în cazul în care parcelele sunt parțial grevate de o servitute de utilitate publică, POT și CUT se vor calcula la suprafața efectivă rămasă în proprietate privată, iar autorizația de construire se va putea emite doar după ce terenurile afectate de drumuri vor deveni domeniu public;

La eliberarea Autorizației de Construire se vor respecta toate condițiile impuse prin avizele eliberate de deținătorii de rețele și utilități publice precum și ale altor instituții avizatoare, care se vor realiza pe cheltuiala beneficiarilor.

Documentația de urbanism este însoțită de avizele și acordurile conform Ghidului privind metodologia de elaborare și conținutul cadru al P.U.Z. aprobat prin Ordinul nr. 176/N/2000 al M.L.P.A.T. (M.T.C.T.).

Autorizația de Construire se va putea elibera doar după realizarea în prealabil a operațiunilor reglementate prin documentația de urbanism cu privire la obligativitatea asigurării acceselor din domeniul public conform Proiectului nr. 280/2016, după instituirea servituților și trecerea în domeniul public a terenului necesar realizării drumului și accesului la parcaje, conform planșei 02 „Reglementări urbanistice” planșa nr. 04 - „Proprietatea asupra terenurilor” și asigurarea tuturor utilităților necesare investiției în conformitate cu Planul de acțiune asumat.

Semnarea documentației de amenajare a teritoriului sau de urbanism atrage responsabilitatea fiecărei persoane din colectivul de specialiști care a elaborat documentația, pentru veridicitatea și corectitudinea din punct de vedere tehnic a acesteia, în conformitate cu art. 38, alin. 1A1) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

După aprobarea prin hotărârea consiliului local a documentației PUZ si RLU aferent, aceasta va fi transmisa către oficiul de cadastru și publicitate imobiliară, în vederea actualizării din oficiu a destinației imobilelor înregistrate în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

Plan Urbanistic Zonal „Dezvoltare zonă locuințe colective în regim de înălțime P+2E” Josef Klapka FN, Timișoara, se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timișoara și va avea valabilitate de 3 ani, perioadă în care pot fi demarate investițiile prevăzute în documentație.

BIROUL AVIZARE CONFORMITĂȚI PUG/PUD/PUZ

B d . Constantin Diaconovici loga, nr. 1, 300030, tel/fax +40 256 408341

e-mail:dezvoltareurbana@primar iatm.ro, internst:www. primariatm.ro

ASTFEL:

 • 1. Avizarea si aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Dezvoltare zonă locuințe colective în regim de înălțime P+2E” Josef Klapka FN, Timișoara, beneficiar Cîtu Ioan Cosmin, elaborat de proiectantul S.C. Arhi 3d S.R.L., proiect nr. 280/2016 care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

 • 2. Se stabilesc condițiile de construire:

Funcțiunea principală propusă în zona studiată este de locuințe colective.

P.O.T.max. = 35 %

C.U.T.max. = 1,05

Regim de inaltime = P+2E

Număr maxim de unități locative: două corpuri de clădire/parcelă = 9 unități locative/corp - se admit 2 corpuri cuplate pe parcelă, rezultând maxim 18 unități locative/ parcelă.

Hmax cornișă = 9,00 m;

II max = 11,00 m;

Retragere față de limita posterioară = 16,00 m

Conf. Avizului de Oportunitate nr. 13/29.09.2016:

Retragere față de aliniament = 5,00 m Retragere față de limitele laterale = 3,50 - 4,50 m

Zone verzi propuse în documentație și în conformitate cu Avizul Agenției pentru Protecția Mediului nr. 7/21.02.2017: 24,4 % din suprafața totală a terenului - suprafață care va fi amenajată și întreținută

Accesul auto și pietonal conform avizului Comisiei de Circulație nr. DT2018— 003783/28.06.2018

Pentru parcela identificată prin CF 442301, nr. top 442301, se va realiza acces și ieșire separată din și în strada Josef Klapka, conform RLU aferent PUZ, cap. II Reguli de bază privind modul de ocupare al terenurilor, Art. 3.1 Accese carosabile.

Pentru parcelele identificate prin: CF nr. 442293, nr. top 442293, CF nr. 442309, nr. top 442309; CF nr. 442318, nr. top 442318; CF nr. 442303 nr. top 442303 se va institui servitute de trecere cu piciorul și mașina cu titlu gratuit în vederea asigurării accesului public și privat -conform RLU aferent PUZ, cap. II Reguli de bază privind modul de ocupare al terenurilor, Art. 3.1 Accese carosabile.

Pe latura estică a parcelei se prevăd panouri fonoabsorbante.

în cazul în care parcelele sunt parțial grevate de o servitute de utilitate publică, POT și CUT se vor calcula la suprafața efectivă rămasă în proprietate privată, iar autorizația de construire se va putea emite doar după ce terenurile afectate de drumuri vor deveni domeniu public;

 • 3. Prezentul Plan Urbanistic Zonal „Dezvoltare zonă locuințe colective în regim de înălțime P+2E” Josef Klapka FN, Timișoara se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timișoara și va avea valabilitate de 3 ani, perioadă în care pot fi demarate investițiile prevăzute în documentație.

Terenul reglementat este în suprafață totală de 9093,00 mp - terenuri înscrise în CF astfel: CF nr. 442301, nr. top 442301, în suprafață de 1668,00 mp proprietari Cîtu Ioan Cosmin, Cîtu Diana Maria și Cîtu Ioana Mihaela; CF nr. 442293, nr. top 442293, în suprafață de 1714,00 mp proprietari Cîtu Ioan

BIROUL AVIZARE CONFORMITĂȚI PUG/PUD/PUZ

B d . Constantin Diaconovici L o g a , nr. 1, 300030, tel/fax +40 256 403341

e-mail:dezvoltareurbana@primariatm.ro, internet:www. primariatm.ro

Cosmin, Cîtu Diana Maria și Cîtu Ioana Mihaela; CF nr. 442309, nr. top 442309 în suprafață de 1896,00 mp proprietari Cîtu Ioan Cosmin, Cîtu Diana Maria și Cîtu Ioana Mihaela; CF nr. 442318, nr. top 442318 în suprafață de 1803,00 mp; CF nr. 442303, nr. top 442303 în suprafață de 2012,00 mp.

Parcela identificată prin CF nr. 421015, nr. top 421015 (nr. CF vechi 145433, nr. cadastral vechi A 443/4/2/12) în suprafață de 845,00 mp, pentru care s-a emis Autorizația de Construire nr. 579/12.05.2015, nu se reglementează prin acest PUZ.

 • 4. Autorizația de Construire se va putea elibera doar după realizarea în prealabil a operațiunilor reglementate prin documentația de urbanism cu privire la obligativitatea asigurării acceselor din domeniul public conform Proiectului nr. 280/2016, după instituirea servitutilor și trecerea în domeniul public a terenului necesar realizării drumului și accesului la parcaje, conform planșei 02 „Reglementări urbanistice” planșa nr. 04 - „Proprietatea asupra terenurilor” și asigurarea tuturor utilităților necesare investiției în conformitate cu Planul de acțiune asumat.

 • 5. După aprobare prin hotărârea consiliului local a documentației PUZ și RLU aferent, hotărârea însoțită de documentație va fi transmisă către oficiul de cadastru și publicitate imobiliară, în vederea notării în cartea funciară a faptului că imobilul face obiectul respectivelor reglementări urbanistice, în conformitate cu art. 29, alin. 2A1) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

 • 6. Reglementările privind autorizarea construcțiilor și a amenajărilor vor fi aplicate în concordanță cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal „Bloc locuințe colective" str. Dumitru Kiriac nr. 17A, Timișoara, a Regulamentului Local de Urbanism.

Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, înaintăm Consiliului Local al municipiului Timișoara proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Dezvoltare zonă locuințe colective în regim de înălțime P+2E” Josef Klapka FN, Timișoara, elaborat de proiectantul S.C. Arhi 3d S.R.L., proiect nr. 280/2016, întocmit la cererea beneficiarului Cîtu Ioan Cosmin, pentru a fi supus analizării și dezbaterii în plenul consiliului local.
Red/dact - S.P.

ROMANIA               Anexa la Raportul de specialitate nr. UR2018-010955/04.07.2018

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

SERVICIUL JURIDIC

05.07.2018

AVIZ

la raportul de specialitate privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Dezvoltare zonă locuințe colective în regim de înălțime P+2E” Josef Klapka FN Timișoara

Având în vedere adresa înregistrata sub nr. UR2016-006951/10.05.2017 prin care v-am comunicat aspectele asupra cărora se pronunță serviciul nostru, precum si prevederile art. 36 din Normele metodologice din 26 februarie 2016 de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul și de elaborare și actualizare a documentațiilor de urbanism prin prezentul vă facem cunoscut că din examinarea cărților funciare anexate rezultă următoarea situație juridică:

Cartea Funciară nr. 442293 Timișoara, nr. cad. 442293 - terenul în suprafață de 1.714 mp, categoria de folosință arabil, intravilan, interdicție de înstrăinare, grevare și închiriere în favoarea UNICREDIT BANK S.A. este coproprietatea d-lui Cîtu loan Cosmin beneficiarul documentației, d-nei Cîtu loana-Mihaela și Cîtu Diana Maria.

Cartea Funciară nr. 442301 Timișoara, nr. cad. 442301 - terenul în suprafață 1.668 mp, categoria de folosință arabil, intravilan, interdicție de înstrăinare, grevare și închiriere în favoarea UNICREDIT BANK S.A. este coproprietatea d-lui Cîtu loan Cosmin beneficiarul documentației, d-nei Cîtu loana-Mihaela și Cîtu Diana Maria.

Cartea Funciară nr. 442303 Timișoara, nr. cad. 442303 - terenul în suprafață de 2.012 mp, categoria de folosință arabil, intravilan, interdicție de înstrăinare, grevare și închiriere în favoarea UNICREDIT BANK S.A. este coproprietatea d-lui Cîtu loan Cosmin beneficiarul documentației, d-nei Cîtu loana-Mihaela și Cîtu Diana Maria.

Cartea Funciară nr. 442309 Timișoara, nr. cad. 442309 - terenul în suprafață de 1.896 mp, categoria de folosință arabil, intravilan, interdicție de înstrăinare, grevare și închiriere în favoarea UNICREDIT BANK S.A. este coproprietatea d-lui Cîtu loan Cosmin beneficiarul documentației, d-nei Cîtu loana-Mihaela și Cîtu Diana Maria.

Cartea Funciară nr. 442318 Timișoara, nr. cad. 442318 - terenul în suprafață de 1.803 mp, categoria de folosință arabil, intravilan, interdicție de înstrăinare, grevare și închiriere în favoarea UNICREDIT BANK S.A. este coproprietatea d-lui Cîtu loan Cosmin beneficiarul documentației, d-nei Cîtu loana-Mihaela și Cîtu Diana Maria.

Prin Declarația cu încheierea de autentificare nr. 1251 din 04.07.2018 coproprietarii și-au dat acordul cu privire la Planului Urbanistic Zonal elaborat prin Proiectul nr. 280/2016.

De asemenea, din examinarea cărților funciare (datate 15.06.2018) mai sus individualizate rezultă că este înscris drept de ipotecă în favoarea UNICREDIT BANK S.A.

Prin adresele nr. 1141389, 1141394, 1141383, 1141379, 1141386 din 06.12.2016 UNICREDIT BANK S.A. își exprimă acordul cu privire la Planului Urbanistic Zonal elaborat prin Proiectul nr. 280/2016.

Se avizează favorabil raportul de specialitate înregistrat cu nr. UR2018-010955/04.07.2018 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Dezvoltare zonă locuințe colective în regim de înălțime P+2E” Josef Klapka FN Timișoara cu privire la titlul asupra terenului, beneficiarul documentației având calitatea de proprietar asa cum rezultă din C.F.individualizate mai sus cu privire la imobilul ce se reglementează.

Menționăm că prezentul aviz nu privește necesitatea si oportunitatea demersului privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Dezvoltare zonă locuințe colective în regim de înălțime P+2E” Josef Klapka FN Timișoara si nu se substituie avizului de legalitate al secretarului, aviz reglementat de Legea nr. 215/2001 privind administrația publica locala cu modificările si completările ulterioare.

Prezentul aviz are ca premisa legalitatea si valabilitatea înscrisurilor anterioare care au generat prezenta documentație, nu privește indicii urbanistici propuși (regim de înălțime, retrageri, accese, POT, CUT etc ), nu obligă la emiterea actelor administrative ulterioare si nu înlocuiește obligația structurilor competente de a analiza documentația din punct de vedere al atribuțiilor ce le incumbă.

CONSILIER JURIDIC

DANIELA STERAN

Cod FO53-13,Ver.l


MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA URBANISM

1, Tel./Fax +40 256 408300 nternet:www.primariatm.ro

UR 2017-000568/01.03.2017

REZULTATELE INFORMĂRII ȘI CONSULTĂRII PUBLICULUI

ETAPA 2 - ETAPA ELABORĂRII PROPUNERILOR P.U.Z. ȘI R.L.U. AFERENT, DE INFORMARE ȘI CONSULTARE A PUBLICULUI

Cu privire la documentația:

Denumire: Plan Urbanistic Zonal „Dezvoltare zonă locuințe colective în regim de înălțime P+2E+Er/M” conform Avizului de oportunitate nr. 13/29.09.2016.

Amplasament: Timișoara, Str. Josef Klapka nr. FN, identificat prin CF 421015, CF 442301, CF 442293, CF 442318, CF 442309, CF 442303.

Beneficiari: Ioan Cosmin CÎTU.

Proiectant: S.C. ARHI.3D S.R.L.                                  Proiect nr.: 280/2016.

DETALII PRIVIND TEHNICILE ȘI METODELE UTILIZATE DE SOLICITANT PENTRU A INFORMA ȘI A CONSULTA PUBLICUL

Cetățenii au fost invitați să transmită observații referitoare la documentația P.U.Z. disponibilă la Compartimentul Avizare Conformități P.U.G./P.U.D./P.U.Z. din cadrul Direcției Urbanisn și afișată pe site-ul www.primariatm.ro, în perioada 30.01.2017 - 23.02.2017.

în acest scop, beneficiarul documentației a amplasat un panou pe parcela care a generat Planul Urbanistic Zonal, iar Direcția Urbanism a amplasat 4 panouri [3 panouri pe teritoriul zonei studiate prin P.U.Z. și 1 panou la sediul Primăriei Municipiului Timișoara), conform Anexei nr. 2 la H.C.L. nr. 43/2016 privind aprobarea „Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului”.

Totodată au fost notificați toți cetățenii ale căror proprietăți sunt direct afectate de propunerile Planului urbanistic Zonal, prin adrese expediate prin poștă și prin publicarea anunțului pe site-ul www.primariatm.ro.

Au fost notificați proprietarii următoarelor imobile:

 • * Strada Mureș nr. 136 și 138-140;

 • • Strada Peter Jecza (fosta Strada Maximilan Fremont) nr. 2, 3 și 4;

■ Strada General George Pomuț nr. 1, 3, 5, 7, 9 și 11;

 • * Piața Georges Clemenceau nr. 1, 2 și 3;

 • • Strada Gavril Muzicescu nr. 123,125,127,129 și 131;

ROMÂNIA


JUDEȚUL TIMIȘ MUNICIPIUL TIMIȘOARA DIRECȚIA URBANISM

Timișoara, Bd. C.D. Loga nr. 1, Tei./Fax +40 256 408300 e-mail:primaria@pri mariatm.ro, internet:www. primariatm.ro

 • * Strada Josef Klapka nr. 2, 4, 6 (fost 127D), 8,10,12 și 14;

 • ■ Strada Arhimandrit Teofil Părăian (fosta Strada General Gheorghe Stavrescu) nr. 2, 2A, 2B, 4, 6, 8,10,12,14,16,18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 32A, 34, 36 și 38.

Nu au ajuns la destinație notificările destinate proprietarilor următoarelor imobile:

 • ■ Strada Peter Jecza (fosta Strada Maximilan Fremont) nr. 2 și 3; Strada General Gcorgc Pomuț nr. 11; Piața Georges Clemenceau nr. 1, 2 și 3; Strada Gavril Muzicescu nr. 123, 125, 127 și 129; Strada Josef Klapka nr. 2, 4, 6 (fost 127D), 8,10,12 și 14.

Documentația disponibilă la Compartimentul Avizare Conformități P.U.G./P.U.D./P.U.Z. a fost consultată de 2 (două] persoane în perioada 30.01.2017 - 23.02.2017.

La întâlnirea cu proiectantul S.C. ARHI.3D S.R.L. organizată în data de 14.02.2017, între orele între orele 1500 - 1600, la sediul Primăriei Municipiului Timișoara, etaj 2, cam. 213, au participat 9 (nouă) persoane interesate de această investiție. în cadrul acestei întâlniri au existat în principal obiecții referitoare la construirea de locuințe colective în zona de locuințe individuale și obiecții referitoare la regimul de înălțime al locuințelor colective propuse prin Planul Urbanistic Zonal.

S-au formulat sugestii și obiecții cu privire la această investiție la Serviciul Relaționare Directă cu Cetățenii din partea următoarelor persoane:

 • ■ din partea domnului Dindelegan Andrei, prin adresa înregistrată cu numărul UR 2017-002418/20.02.2017;

 • • din partea grupului de vecini direct afectați: Lăcătușu Dumitru, Andrei Iulian, Moldovan Gheorghe, Comora Jonel, Ceia Victor, Incze Istvan, Bardac Elena, Zlibuț Ana, Selejan Mihanel, Șoica Nicolae, Iliescu Octavian, Faur Adrian, Căleanu Cătălin, Radovan Alexandru, Neamțu Mihai Ștefan, Maranescu Valentin Ioan, Honcea Oana Renada, Chioreanu Mircea, Lucaci Pasarariu Anna Norica, Gherguș Darian, Visa Aurelia, Patriciu M., Obădeanu Virgil, Lazăr Nicolae, Popa Octavian, Vinge Tiberiu, Cicortaș Alexandru și Săftescu Sorin, prin adresele înregistrate cu numărul UR 2017-002442/20.02.2017 și SC 2017-004040/20.02.2017.

La aceste sugestii din partea publicului, proiectantul documentației Plan Urbanistic Zonal „Dezvoltare zonă locuințe colective în regim de înălțime P+2E+Er/M" conform Avizului de oportunitate nr. 13/29.09.2016, Str. Josef Klapka nr. FN, Timișoara, a răspuns prin adresa înregistrată cu numărul UR 2017-002944/28.02.2017.


Consilier,

Andreea STĂNILĂ

Timișoara, Bd. C.D. Loga nr. 1, Tel./Fax + 40 256 408300 e-mail:dezvoltare urbana@primariatm.ro, internet: www.primariatm.ro

Ca urmare a cererii adresate de CITU IOAN COSMIN, cu domiciliul în localitatea Timișoara, județul Timiș, str. Victor Babeș nr. 27, cod poștal 300594, înregistrată la Primăria Municipiului Timișoara cu nr. UR2018-007648/10.05.2018;

Ca urmare a proiectului nr. 280/2016 realizat de S.C. ARHI 3D S.R.L, cu sediul în județul Timiș, localitatea Timișoara, str. Ludwig Von Ybl nr. 24, cod poștal 300769, având în vedere observațiile și recomandările în urma ședinței din data de 17.05.2018 a Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism, înființată în baza art. 37 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul și a H.C.L. nr. 299/27.06.2006 modificat prin H.C.L. nr. 95/26.02.2013 privind înființarea C.T.A.T.U.;

In conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, se emite prezentul:

AVIZ

Nr. 19 din 17.05.2018

Pentru elaborarea Planului urbanistic zonal pentru - „Dezvoltare zonă locuințe colective în regim de înălțime P+2E”.

Generat de imobilul situat în Timișoara, Josef Klapka FN, identificat prin extrasele CF 442301, CF 442293, CF 442318, CF 442309, CF 442303, prin plan de încadrare în zonă scara 1:20000, plan ortofoto scara 1:10000, ridicare topo sc. 1:1000 - terenuri intravilane.

Inițiatori: CITU IOAN COSMIN;

Proiectant: de S.C. ARHI 3D S.R.L

Specialist cu drept de semnătură R.U.R.: Arh. loan Daniel Belea.

Amplasare, delimitare, suprafață zonă studiată în P.U.Z.: Zona studiată este situată în partea de sud a Municipiului Timișoara, în apropiere de Calea Martirilor. Terenul se încadrează în cvartalul definit de patru străzi: str. Josef Klapka, str. Mureș, str. Musicescu și str. Gen. Gheorghe Stavrescu.

Se reglementează terenurile deținute de beneficiar, în suprafață totală de 9093,00 mp -terenuri înscrise în CF astfel: CF nr. 442301, nr. top 442301, în suprafață de 1668,00 mp; CF nr. 442293, nr. top 442293, în suprafață de 1714,00 mp; CF nr. 442309, nr. top 442309 în suprafață de 1896,00 mp; CF nr. 4423 18, nr. top 442318 în suprafață de 1803,00 mp; CF nr. 442303, nr. top 442303 în suprafață de 2012,00 mp.

Parcela identificată prin CF nr. 421015, nr. top 421015 (nr. CF vechi 145433, nr. cadastral vechi A 443/4/2/12) în suprafață de 845,00 mp, pentru care s-a emis Autorizația de Construire nr. 579/12.05.2015, nu se reglementează prin acest PUZ.

Prevederile Planului urbanistic general (P.U.G.) și a Regulamentului local de urbanism (R.L.U.) sau alte documentații de urbanism aprobate anterior:

Conform PUD aprobat prin HCL 502/2006 - Zona de locuințe individuale și funcțiuni complementare propuse. Regimul de înălțime max. admis P+2E+M.

Timișoara, B d . C.D. Loga n r . 1, Tel./Fax +40 256 408300 e-mail:dezvoltareurbana@priin ariatm.ro, internet: www.primariatm.ro

Prevederile Planului urbanistic zonal (P.U.Z.) și a Regulamentului local de urbanism (R.L.U.) propuse:

Se propune extinderea și dezvoltarea zonei de locuințe colective, asigurarea accesului corespunzător pe parcele de la rețeaua stradală - rezervarea suprafețelor de teren pentru spații verzi amenajate - se asigură un procent de minim 24,4% spațiu verde în cadrul parcelei.

Funcțiunea principală propusă în zona studiată este de locuințe colective.

P.O.T.max. = 35 %

C.U.T.max. = 1,05

Regim de inaltime = P+2E

Număr maxim de unități locative: două corpuri de clădire/parcelă = 9 unități locative/corp - se admit 2 corpuri cuplate pe parcelă, rezultând maxim 18 unități locative/ parcelă.

Hmax cornișă = 9,00 m;

H max = 11,00 m;

Retragere față de limita posterioară = 16,00 m

Conf. Avizului de Oportunitate nr. 13/29.09.2016:

Retragere față de aliniament = 5,00 m

Retragere față de limitele laterale = 3,50 - 4,50 m

Zone verzi propuse în documentație și în conformitate cu Avizul Agenției pentru Protecția Mediului nr. 7/21.02.2017: 24,4 % din suprafața totală a terenului - suprafață care va fi amenajată și întreținută - „Suprafețele de teren prevăzute ca spații verzi nu pot fi strămutate, diminuate sau supuse schimbării de destinație, regimului juridic al acestora, conform OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare” - se vor evidenția pe planșa de reglementări.

 • - pe latura estică a parcelei se prevăd panouri fonoabsorbante;

 • - se vor respecta prevederile HCL 62/28.02.2012 privind aprobarea ”Strategiei dezvoltării spațiilor verzi a Municipiului Timișoara 2010-2020 și Anexa 1 - Cadastrul Verde”;

 • - se va respecta H.C.L. nr. 4 din 28.01.2003 privind aprobarea realizării aliniamentelor de arbori aferente drumurilor publice aflate pe teritoriul administrativ al municipiului Timișoara;

 • - In cazul în care parcelele sunt parțial grevate de o servitute de utilitate publică, POT și CUT se vor calcula la suprafața efectivă rămasă în proprietate privată, iar autorizația de construire se va putea emite doar după ce terenurile afectate de drumuri vor deveni domeniu public;

 • - Circulații și accese: accesele auto și pietonale se vor realiza în conformitate cu avizul Comisiei de Circulație nr. DT2018—003783/28.06.2018; necesarul de parcaje va fi asigurat în conformitate cu Art. 33 și Anexa 5 din R.G.U.;

Pentru parcela identificată prin CF 442301, nr. top 442301, se va realiza acces și ieșire separată din și în strada Josef Klapka, conform RLU aferetn PUZ, cap. II Reguli de bază privind modul de ocupare al terenurilor, Art. 3.1 Accese carosabile.

Pentru parcelele identificate prin: CF nr. 442293, nr. top 442293, CF nr. 442309, nr. top 442309; CF nr. 442318, nr. top 442318; CF nr. 442303 nr. top 442303 se va institui servitute de Timișoara, Bd. C.D. Loga nr. 1, Tel./Fax +40 256 408300 e-mail:dezvoltare urbana@primariatm.ro, internet: www.primariatm.ro

trecere cu piciorul și mașina cu titlu gratuit în vederea asigurării accesului public și privat - conform RLU aferetn PUZ, cap. II Reguli de bază privind modul de ocupare al terenurilor, Art. 3.1 Accese carosabile.

Autorizația de construire se va putea emite doar după ce toate drumurile vor deveni domeniu public conform documentației aprobate, conform legislației în vigoare, și după notarea servitutilor în cartea funciară.

Conf. HG 525/1996 actualizat:

Articolul 25 Accese carosabile

(l)Autorizarea executării construcțiilor este permisă numai dacă exista posibilități de acces la drumurile publice, direct sau prin servitute, conform destinației construcției. Caracteristicile acceselor la drumurile publice trebuie să permită intervenția mijloacelor de stingere a incendiilor.

Anexa nr. 4 la regulament ACCESE CAROSABILE

4.11.2. - Pentru locuințe semicolective cu acces propriu și lot folosit în comun se vor asigura:

 • • • accese carosabile pentru locatari;

® • accese de serviciu pentru colectarea deșeurilor menajere și pentru accesul mijloacelor de stingere a incendiilor;

 • • • în cazul unei parcelări pe doua rânduri, accesele la parcelele din spate se vor realiza prin alei de deservire locală (fundături):

 • - cele cu o lungime de maximum 30 m - o singura banda de 3,5 m lățime;

 • - cele cu o lungime de 30 m până la maximum 100 m - minimum 2 benzi (total 7 m), cu trotuar cel puțin pe o latura; supralărgiri pentru manevre de întoarcere la capăt.

 • - Servituti: se vor respecta servitutile trecute în „Propunerile preliminare ce vor fi supuse spre avizare - Etapa a 3-a elaborare P.U.G. Timișoara”, aprobate prin H.C.L. nr. 428/30.07.2013;

 • - Echipare tehnico-edilitară: pentru investiția propusă se vor asigura toate utilitățile necesare funcționării acesteia, respectându-se condițiile impuse prin Avizul pentru rețele existente nr. 204/13.03.2018.

Pentru parcelele identificate prin: CF nr. 442293, nr. top 442293, CF nr. 442309, nr. top 442309; CF nr. 442318, nr. top 442318; CF nr. 442303 nr. top 442303 pentru accesul la parcaje se va institui servitute de trecere cu piciorul și mașina cu titlu gratuit în vederea asigurării accesului public și privat - conform RLU aferent PUZ, cap. II Reguli de bază privind modul de ocupare al terenurilor, Art. 3.1 Accese carosabile, conform planșei de „Reglementări Urbanistice nr. 02” și planșei de „Proprietatea asupra terenurilor nr. 04”

La eliberarea Autorizației de Construire se vor respecta toate condițiile impuse prin avizele eliberate de deținătorii de rețele și utilități publice, care se vor realiza pe cheltuiala beneficiarului.

în urma ședinței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanismul din data de 17.05.2018 înființată în baza art. 37 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul și a H.C.L. nr. 299/27.06.2006 modificat prin H.C.L. nr. 95/26.02.2013 privind înființarea C.T.A.T.U., se avizează favorabil/cu condiții/nefavorabil Planul urbanistic zonal și Regulamentul local de urbanism aferent acestuia:

 • - Se vor respecta condițiile de amplasare, precum și toate condițiile impuse prin avizele care fac Timișoara, B d . C.D. Loga nr. 1, Tel./Fax + 40 256 408300 e-mail: dezvoltareurbana@primariatm.ro, internet: www.primariatm.ro

parte integrantă din documentația P.U.Z;

 • - Toate drumurile vor fi domeniu public - se vor identifica pe planșa de reglementări și planșa de circulația terenurilor (proprietatea asupra terenurilor)

 • - Se vor respecta prevederile HG 525/1996 republicată, cu privire la drumuri și accese carosabile

-Toate drumurile vor fii deschise accesului public cu titlu gratuit

Prezentul aviz este valabil numai împreună cu planșa de reglementări anexată și vizată spre neschimbare - pe care vor fi implementate condițiile din acest aviz.

Semnarea documentației de amenajare a teritoriului sau de urbanism atrage responsabilitatea fiecărei persoane din colectivul de specialiști care a elaborat documentația, pentru veridicitatea și corectitudinea din punct de vedere tehnic a acesteia.

Avizul arhitectului-șef este un aviz tehnic care nu se supune deliberării consiliului județean/ consiliului local/ Consiliului General al Municipiului București, după caz. (conf. Legii nr. 350 din 6 iunie 2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, Articolul 37 (1A3), actualizată) și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.Z.

Avizul arhitectului-șef nu obligă autoritatea publică locală implicit la aprobările ulterioare ale documentațiilor de urbanism.

Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (D.T.A.C.) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.Z. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.

Menționăm că la data Dezbaterii publice care a avut loc pe marginea PUZ „Dezvoltare zonă locuințe colective în regim de înălțime P+2E” str. Josef Klapka, FN, beneficiar Cîtu loan Cosmin, proiectant S.C. ARHI 3D S.R.L., desfășurată în data de 17 mai 2017, vecinii au avut obiecții cu privire la dezvoltarea de locuințe colective în zona studiată, și nu s-au regăsit poziții ale dezvoltatorului, care nu a fost prezent la dezbatere.

Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a Certificatului de urbanism nr. 2950 din 11.07.2016, emis de Primăria Municipiului Timișoara.

Achitat taxa de 100 lei, conform Chitanței nr. 202604/17.08.2017

Prezentul aviz a fost transmis solicitantului direct/prin poștă la data de..............................DIRECȚIA GENERALA DE URBANISM SI DEZVOLTARE URBANA Biroul Avizare Conformități P U G / PUD/ PUZ

B d . Constantin Draconovlci L o g a , nr. 1, 3 0 0 0 3 0, tel: +4 0 256 408435

e-mall:dezvoltareurbana®prlmarlstm.ro, internetiwww. prlmarlatm.ro

Nr. UR2017 - 00568/01.08.2017

RAPORTUL INFORMĂRII ȘI CONSULTĂRII PUBLICULUI

Etapa 2 - etapa elaborării propunerilor PUZ $i RLU aferent, de informare și consultare a publicului cu privire la documentația:

 • - Plan Urbanistic Zonal „Dezvoltare zonă locuințe colective în regim de înălțime P+2E+Er/M” conform Avizului de oportunitate nr. 13/29.09.2016.

 • - Amplasament: Str. Josef Klapka FN, identificat prin CF 421015, CF 442301, CF 442293, CF 442318, CF 442309, CF 442303;

 • - Beneficiar: Ioan Cosmin CITU

 • - Proiectant: S.C. ARHI.3D S.R.L.

Detalii privind tehnicile și metodele utilizate de solicitant pentru a informa și a consulta publicul:

Cetățenii au fost invitați să transmită observații referitoare la documentația P.U.Z. disponibilă la Biroul Avizare Conformități PUG/PUD/PUZ din cadrul Direcției Generale de Urbanism și Dezvoltare Urbană și afișată pe site-ul www.primariatm.ro, în perioada 30.01.2017 -23.02.2017.

în acest scop, beneficiarul documentației a amplasat un panou pe parcela care a generat planul urbanistic zonal, iar Direcția Generală de Urbanism și Dezvoltare Urbană a amplasat 4 panouri (3 panouri pe teritoriul zonei studiate prin P.U.Z. si 1 panou la sediul Primăriei Municipiului Timișoara), conform Anexei 2 din H.C.L. nr. 183/08.05.2017 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului, au fost notificați cetățenii ale căror proprietăți sunt direct afectate de propunerile PUZ, prin adrese expediate prin poștă și prin publicarea anunțului pe site-ul www.primariatm.ro.

Au fost notificați proprietarii următoarelor imobile:

 • ■ Strada Mureș nr. 136 și 138-140;

 • ■ Strada Peter Jecza (fosta Strada Maximilan Fremont) nr. 2, 3 și 4;

 • ■ Strada General George Pomuț nr. 1, 3, 5, 7, 9 și 11;

 • ■ Piața Georges Clemenceau nr. 1, 2 și 3;

 • ■ Strada Gavril Muzicescu nr. 123,125,127,129 și 131;

 • - Strada Josef Klapka nr. 2, 4, 6 (fost 127D), 8,10, 12 și 14;

DIRECȚIA GENERALA DE URBANISM SI DEZVOLTARE URBANA Biroul Avizare Conformități P U G / PUD/ PUZ

a d . Constantin D I a c o n o v I c I L o g a , tir. 1 ,  300030, tel: +40 256 408435

e-mallidezvoltareurbanagprlmarlatm.ro, jnternet:www. primaHatm.ro

 • ■ Strada Arhimandrit Teofil Părăian (fosta Strada General Gheorghe Stavrescu) nr. 2, 2A, 2B, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 32A, 34, 36 și 38.

Nu au ajuns la destinație notificările destinate proprietarilor următoarelor imobile:

 • ■ Strada Peter Jecza (fosta Strada Maximilan Fremont) nr. 2 și 3; Strada General George Pomuț nr. 11; Piața Georges Clemenceau nr. 1, 2 și 3; Strada Gavril Muzicescu nr. 123, 125, 127 și 129; Strada Josef Klapkanr. 2, 4, 6 (fost 127D), 8, 10, 12 și 14.

Documentația disponibilă la Compartimentul Avizare Conformități P.U.G./P.U.D./P.U.Z. a fost consultată de 2 (două) persoane în perioada 30.01.2017 - 23.02.2017.

La întâlnirea cu proiectantul S.C. ARHI.3D S.R.L. organizată în data de 14.02.2017, între orele între orele 1500 - 1600, la sediul Primăriei Municipiului Timișoara, etaj 2, cam. 213, au participat 9 (nouă) persoane interesate de această investiție. In cadrul acestei întâlniri au existat în principal obiecții referitoare la construirea de locuințe colective în zona de locuințe individuale și obiecții referitoare la regimul de înălțime al locuințelor colective propuse prin Planul Urbanistic Zonal.

S-au formulat sugestii și obiecții cu privire la această investiție la Serviciul Relaționare Directă cu Cetățenii din partea următoarelor persoane:

 • ■ din partea domnului Dindelegan Andrei, prin adresa înregistrată cu numărul UR 2017-002418/20.02.2017;

* din partea grupului de vecini direct afectați: Lăcătușu Dumitru, Andrei Iulian, Moldovan Gheorghe, Comora Jonel, Ceia Victor, Incze Istvan, Bardac Elena, Zlibuț Ana, Selejan Mihanel, Șoica Nicolae, Iliescu Octavian, Faur Adrian, Căleanu Cătălin, Radovan Alexandru, Neamțu Mihai Ștefan, Maranescu Valentin Io an, Honcea Oana Renada, Chioreanu Mircea, Lucaci Pasarariu Anna Norica, Gherguș Darian, Visa Aurelia, Patriciu M., Obădeanu Virgil, Lazăr Nicolae, Popa Octavian, Vinge Tiberiu, Cicortaș Alexandru și Săftescu Sorin, prin adresele înregistrate cu numărul UR 2017-002442/20.02.2017 și SC 2017-004040/20.02.2017.

La aceste sugestii din partea publicului, proiectantul documentației Plan Urbanistic Zonal „Dezvoltare zona locuințe colective în regim de înălțime P+2E4-Er/M” conform Avizului de oportunitate nr. 13/29.09.2016, Str. Josef Klapka FN, Timișoara, a răspuns prin adresa înregistrată cu numărul UR 2017-002944/28.02.2017.

Răspunsul proiectantului a fost trimis tuturor celor care au înregistrat sesizări în scris.

Ulterior, cetățenii interesați din zona au solicitat organizarea unei dezbateri publice prin adresele: SC2017-008613/06.04.2017 și SC2017-008621/07.047.2017. Semnatarii acestor solicitări, prin avocat Laura C. Martonosy, cu sediul procedural ales în Timișoara, SCPA Martonosy&Asociații, sunt: Căleanu Cătălin-Daniel, Lăcătușu Dumitru, Aldstater Florica, DIRECȚIA GENERALA DE URBANISM SI DEZVOLTARE URBANA Biroul Avizare Conformități P U G / PUD/ PUZ

B d . Constantin Diaconovici Loga, nr. 1, 300030, tel; +40 256 408435

e-mall:dezvoltareurbana@prlrnariatm.rc», internet:www. primariatm.ro

Moldovan Gheorghc, Iliescu Octavian, Faur Adrian, Șoica Nicolae, Andrei Iulian, Bardac Elena, Zglibuț Ana, Incze Estvan, Ceia Victor, Delejan Mihanel.

Dezbaterea publică a fost organizată în data de 17 mai 2017, ora 14,00, la sediul Primăriei Municipiului Timișoara, în Sala Consiliului Local al Municipiului Timișoara și s-a desfășurat pe durata a două ore. Dezbaterea a fost înregistrată audio, și discuțiile au fost transcrise într-un proces verbal, publicat pe site-ul Primăriei Municipiului Timișoara, la secțiunea „Planuri urbanistice | Planuri urbanistice supuse dezbaterilor publice | 2017”

Au fost trimise invitații prin care s-au anunțat detalii cu privire la organizarea dezbaterii publice pentru PUZ „Dezvoltare zonă locuințe colective în regim de înălțime P+2E+Er/M” conform Avizului de oportunitate nr. 13/29.09.2016, Str. Josef Klapka FN, Timișoara, unui număr de 69 de adrese poștale. Inspectorul de zonă s-a deplasat pentru a împărți invitațiile personal, astfel o buna parte din invitații au fost înmânate locuitorilor din zonă; cetățenilor care nu au fost găsiți acasă li s-au lăsat invitațiile în cutia poștală, iar alte invitații, au fost expediate prin poștă

La dezbaterea publică organizată în data de 17 mai 2017 s-au notat pe lista de participare un număr de 28 de cetățeni.

Din partea Primăriei Municipiului Timișoara au participat reprezentanți ai Direcției Urbanism: Arhitect Sef Emilian Sorin Ciurariu, consilieri din cadrul Compartimentului Avizare Conformități PUG/ PUD/ PUZ, din partea firmei proiectante dl. arh. Dan Belea și d-na arh. Simina Zbucea

S-au purtat discuții între participanții la dezbatere - locuitori și vecini din zona de studiu care au dorit să ia cuvântul, și proiectanții documentației, precum și reprezentanții Direcției Urbanism.

Problemele ridicate de către cetățeni, atât în sesizări, cât și la dezbaterea publică au fost privitoare la neplăcerile și disconfortul creat odata cu apariția locuințelor colective propuse prin acest PUZ, aglomerare, poluare fonică și creșterea nivelului de noxe, trafic aglomerat, neclarități cu privire la traseul și dimensiunea străzii, reducerea însorirîi, deprecierea zonei, reducerea zonei verzi, afectarea funcționării utilităților din zonă.

După dezbaterea publică, cetățenii participanți la dezbatere, prin avocat Laura C. Martonosy, cu sediul procedural ales în Timișoara, SCPA Martonosy&Asociații, au înregistrat la Direcția Urbanism, cu nr. RU2017-000193/17.05.2017, o nouă sesizare, prin care argumentează solicitarea de respingere a aprobării documentației de urbanism Plan Urbanistic Zonal „Dezvoltare zonă locuințe colective în regim de înălțime P+2E+Er/M” conform Avizului de oportunitate nr. 13/29.09.2016, amplasament: Str. Josef Klapka FN, identificat prin CF 421015, CF 442301, CF 442293, CF 442318, CF 442309, CF 442303, beneficiar: Ioan Cosmin CÎTU, proiectant: S.C. ARHI.3D S.R.L.

Toate sesizările se atașează documentației.

DIRECȚIA GENERALA DE URBANISM SI DEZVOLTARE URBANA Biroul Avizare Conformități P U G / PUD/ PUZ

B d . Constantin Dlaconovicl L o g a , nr. 1, 300030, tel: +40 256 408435

e-mail:dezvoltareurbana@primariatm.ro, Intarnetwww.prim3rlatm.ro


Având în vedere


că s-au parcurs


procedurile prevăzute de

privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului, Etapa 2 - etapa elaborării propunerilor PUZ și RLU aferent, de informare și consultare a publicului cu privire la documentația PUZ „Dezvoltare zonă locuințe colective în regim de înălțime P+2E l Er/M” conform Avizului de oportunitate nr. 13/29.09.2016, Str. Josef Klapka FN, Timișoara,, beneficiar Ioan Cosmin CITU, a fost finalizată și se va putea începe circuitul legal de avizare.


H.C.L. nr. 183/08.05.2017

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ MUNICIPIUL TIMIȘOARA DIRECȚIA URBANISM

Timișoara, Bd. C.D. Loga nr. 1, Tel./Fax +40 256 408300 e-mail:primaria@primariatm.ro, internet:www.primariatm.ro


Ca urmare a cererii adresate de Ioan Cosmin CÎTU cu domiciliul în județul Timiș, municipiul Timișoara, cod poștal 300594, b-dul Dr. Victor Babeș nr. 27, înregistrată la Primăria Municipiului Timișoara cu nr. UR 2016-013812/15.09.2016;

Ca urmare a proiectului nr. 280/2016 realizat de S.C. ARHI.3D S.R.L., cu sediul în județul Timiș, municipiul Timișoara, cod poștal 300166, str. Ludwig von Ybl nr. 24, CUI 14672613;

Având în vedere Procesul verbal întocmit în urma ședinței din data de 29.09.2016 a Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism, înființată în baza art. 37 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul și a H.C.L. nr. 299/27.06.2006 modificat prin H.C.L. nr. 95/26.02.2013 privind înființarea C.T.A.T.U.;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, se emite prezentul:

AVIZ DE OPORTUNITATE

Nr. 13 din 29.09.2016

Pentru elaborarea Planului urbanistic zonal pentru „Dezvoltare zonă locuințe colective în regim de înălțime P+2E+Er/M".

Generat de imobilele situate în județul Timiș, municipiul Timișoara, str. Intrarea Josef Klapka, identificate prin CF 442304 (cad. 442304 - 2.012 m2], CF 442309 (cad. 442309 - 1.896 m2), CF 442318 (cad. 442318 - 1.803 m2), CF 442293 (cad. 442293 - 1.714 m2), CF 421015 (cad. 421015 - 845 m2), CF 442301 (cad. 442301 - 1.668 m2), având o suprafață totală însumată de 9.938 m2.

Cu respectarea următoarelor condiții:

 • 1. Teritoriul care urmează să fie reglementat prin P.U.Z.: conform planșei „Reglementări urbanistice”, anexă la prezentul aviz, teritoriul este delimitat la nord, est și sud de parcele private și la est de str. Intrarea Josef Klapka.

Teritoriul care urmează să fie studiat prin P.U.Z.: teritoriul delimitat la nord de str. Mureș, la sud de str. Gavril Muzicescu, la est de str. Pius Brânzeu, la vest de str. Jean Monet.

 • 2. Categoriile funcționale ale dezvoltării și eventualele servituți conform anexei la


ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ MUNICIPIUL TIMIȘOARA DIRECȚIA URBANISM

Timișoara, Bd. C.D. Loga n r . 1, Tel./Fax +40 256 408300 e - m a i 1 : p r i maria@primariatm.ro, internet:www.primariatm.ro

prezentul aviz:

 • - Categoria funcțională existentă pe terenul beneficiarului: zonă de locuințe individuale și funcțiuni complementare (conform P.U.D. aprobat prin H.C.L. nr. 502/ 31.10.2006);

 • - Categoria funcțională propusă pe terenul beneficiarului: zonă de locuințe colective;

 • - Servituți: se vor respecta servituțile trecute în „Propunerile preliminare ce vor fi supuse spre avizare - Etapa a 3-a elaborare P.U.G. Timișoara", aprobate prin H.C.L. nr. 428/30.07.2013.

 • 3. Indicatorii urbanistici obligatorii (limite valori minime și maxime) conform anexei la prezentul aviz:

 • -  Indicatori urbanistici existenți pe terenul beneficiarului: POTmax=40%, CUTmax=1.20, regim de înălțime maxim P+2E+M, retragere față de aliniament 5.50 metri, retragere față de limitele laterale 1.90 metri, retragere față de limita posterioară 6.00 metri (conform P.U.D. aprobat prin H.C.L. nr. 502/31.10.2006);

 • -  Indicatori urbanistici propuși pe terenul beneficiarului: POTmax=35%, CUTmax=1.00, regim de înălțime maxim P+2E+Er/M, Hmax=15.00 metri, HCOmișă=12.00 metri, retragere față de aliniament 5.00 metri, retragere față de limitele laterale 3.50-4.50 metri, retragere față de limita posterioară 10.00 metri;

 • 4. Dotările de interes public necesare, asigurarea acceselor, parcajelor, utilităților:

 • - Accesul la parcele se va realiza din str. Intrarea Josef Klapka;

 • - Parcările necesare funcțiunilor propuse se vor realiza exclusiv pe terenul beneficiarului, nu se admite realizarea parcărilor pe limita posterioară a parcelelor.

 • 5. Capacitățile de transport admise:

 • - Capacitatea de transport a drumurilor/străzilor sau aleilor propuse va fi analizată prin P.U.Z. în funcție de numărul de locuințe estimate.

 • 6. Acorduri/Avize specifice ale organismelor centrale și/sau teritoriale pentru P.U.Z.:

 • - Avizul Arhitectului-șef (C.T.A.T.U.), Aviz Unic, Aviz Sanitar, Aviz Agenția pentru Protecția Mediului, Aviz Protecția Civila, Aviz Pompieri, Aviz de principiu Mediu Urban (PMT), Aviz de principiu Drumuri ( PMT), Aviz Comisia de Circulație, Adeverințe cu referire la eventualele litigii sau revendicări eliberate de Direcția Clădiri, Terenuri si Dotări Diverse (PMT), Serviciul Fond Funciar (PMT) si Serviciul Juridic (PMT.

 • 7. Obligațiile inițiatorului P.U.Z. ce derivă din procedurile specifice de informare și consultare a publicului:

 • - Se vor respecta prevederile H.C.L. nr. 43/29.07.2016 pentru modificarea H.C.L. nr. 140/19.04.2011 privind aprobarea „Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului”.

Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a


MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA URBANISM

1, Tel./Fax +40 256 408300 nternet:www. primariatm.ro

nr. 2950 din 11.07.2016, emis de Primăria Municipiului Timișoara.


Certificatului de urbanism

Achitat taxa de 100 lei, conform Chitanței nr. 8760501 din 24.08.2016. Prezentul aviz a fost transmis solicitantului direct/prm-poștă la data de .


Arhitect-șef,

DIA&affefe^TĂNILĂ t URBANISM      .

Consilier,

Liliana IOVAN


Red - L.I. - 2ex

RO MANIA

Județul Timiș                 Direcția Urbanism

rimaria Municipiului Timișoara

Timișoara 2021 Capitală Europeană a ( uluirii

S-a înregistrat cu numărul: UR2017-002944 din 28.02.2017

R44 Observații Puz

m preluat de la SC ARH1 3D SRL

u adresa: TIMIȘOARA, LUDWIG VON YBL nr.24

dresa lucrării: Timișoara, J.Klapka

Total 4 file            Termen de rezolvare: 30.03.2017

Termen direcție: 15.03.2017

>bs. răspuns la ur2017-2418 , ur201 7-2442

imisoara. la 28.02.2017         Consilier/R^ferciît^C——'

Carmen Carnaru


Proiect nr. 280/2016

ei Municipiului Timișoara înregistrata cu nr. UR20|)7-e către DINDELEGAN Andrei referitoare la P.U.Z. IEGIM DE ÎNĂLȚIME P+2E+M/Er”, str. Josef Klapka, Top. 442301, CF 442293, top. 442293, CF 442318, Top. 442309.


7 \                                           e:

Cod FO-24 - 01, ver.2

G) ( p 1 piA (j                         .U.D. aprobat prin HCL 502/2006, când s-a cedat un total

'    ' 1'1                                          intre 10.50 pana la 8,65 m din latimea parcelei ce a făcut

NTE COLECTIVE IN REGIM DE ÎNĂLȚIME P+2E+M/Er” ș_e 421015, Top. 421015, CF 442301, Top. 442301, CF °5?                          442303, Top. 442303, CF. 442309, Top. 442309 aflate în

urma dezmembrării conform P.U.D. aprobat prin HCL lui DINDELEGAN Andrei sau strada Intrarea Josef Klapka identificata prin CF 406341 aflata in proprietatea Statului Roman prin Primăria Municipiului Timișoara.

Dorim sa menționam faptul ca cederea suprafeței aferente străzii Intrarea Josef Klapka s-a făcut in totalitate din parcela A 443/4/2 ce a făcut obiectul P.U.D. Aprobat prin HCL 502/2006. Fara realizarea acestei străzi parcela vecina identificata prin CF 406390 aflata in proprietatea lui domnului DINDELEGAN Andrei nu ar fi avut front stradal.

2.In urma aprobării prin HCL 502/2006 documentației P.U.D. “LOTIZARE PENTRU LOCUINȚE STRADA MUSICESCU” s-a realizat dezmembrarea parcelelor rezultând astfel si strada Intrarea Josef Klapka. Prin obiectivul de investiții P.U.Z. “DEZVOLTARE ZONA LOCUINȚE COLECTIVE IN REGIM DE ÎNĂLȚIME

P+2E+M/Er” se dorește modificarea tipologiei de locuire, din locuințe individuale in locuințe colective pe terenurile care fac obiectul documentației P.U.Z. a căror proprietar este CITU loan Cosmin.

 • 3. Soluția propusa de noi prin P.U.Z. “DEZVOLTARE ZONA LOCUINȚE COLECTIVE IN REGIM DE ÎNĂLȚIME P+2E+M/Er” pentru rezolvarea circulațiilor rutiere a primit aviz favorabil nr. DT2016-003203/10.11.2016 de la Comisia de Circulație din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara.

In concluzie, documentația P.U.Z. “DEZVOLTARE ZONA LOCUINȚE COLECTIVE IN REGIM DE ÎNĂLȚIME P+2E+M/Er” ce se desfasoara pe parcelele identificate prin C.F. 421015, Top. 421015, CF 442301, Top. 442301, CF 442293, top. 442293, CF 442318, Top. 442318, CF 442303, Top. 442303, CF. 442309, Top. 442309 nu va afecta parcela vecina aflata in proprietatea domnului DINDELEGAN Andrei.


S.C. ARHL 3D S. R. L

RĂSPUNS SESIZĂRI____________________________________________________________

Proiect nr. 280/2016

Răspunsuri la sesizarea primita la sediul Primăriei Municipiului Timișoara înregistrata cu nr. UR20f)7-002418 din data de 20.02.2017 înaintata de către DINDELEGAN Andrei referitoare la P.U.Z. “DEZVOLTARE ZONA LOCUINȚE COLECTIVE IN REGIM DE ÎNĂLȚIME P+2E+M/Er”, str. Josef Klapka, Timișoara C.F. 421015, Top. 421015, CF 442301, Top. 442301, CF 442293, top. 442293, CF 442318, Top. 442318, CF 442303, Top. 442303, CF. 442309, Top. 442309.

In urma parcurgerii sesizării s-au evidențiat următoarele:

1 .Zona studiata a fost reglementata in prealabil prin P.U.D. aprobat prin HCL 502/2006, când s-a cedat un total de 3966.23 mp pentru circulații carosabile si anume intre 10.50 pana la 8,65 m din latimea parcelei ce a făcut obiectul PUD. Prin P.U.Z. “DEZVOLTARE ZONA LOCUINȚE COLECTIVE IN REGIM DE ÎNĂLȚIME P+2E+M/Er” șe reglementează strict parcelele identificate prin C.F. 421015, Top. 421015, CF 442301, Top. 442301, CF 442293, top. 442293, CF 442318, Top. 442318, CF 442303, Top. 442303, CF. 442309, Top. 442309 aflate în proprietatea lui CITU loan Cosmin ce au rezultat in urma dezmembrării conform P.U.D. aprobat prin HCL 502/2006 si nu parcela vecina aflata in proprietatea lui DINDELEGAN Andrei sau strada Intrarea Josef Klapka identificata prin CF 406341 aflata in proprietatea Statului Roman prin Primăria Municipiului Timișoara.

Dorim sa menționam faptul ca cederea suprafeței aferente străzii Intrarea Josef Klapka s-a făcut in totalitate din parcela A 443/4/2 ce a făcut obiectul P.U.D. Aprobat prin HCL 502/2006. Fara realizarea acestei străzi parcela vecina identificata prin CF 406390 aflata in proprietatea lui domnului DINDELEGAN Andrei nu ar fi avut front stradal.

2.In urma aprobării prin HCL 502/2006 documentației P.U.D. “LOTIZARE PENTRU LOCUINȚE STRADA MUSICESCU” s-a realizat dezmembrarea parcelelor rezultând astfel si strada Intrarea Josef Klapka. Prin obiectivul de investiții P.U.Z. “DEZVOLTARE ZONA LOCUINȚE COLECTIVE IN REGIM DE ÎNĂLȚIME P+2E+M/Er” se dorește modificarea tipologiei de locuire, din locuințe individuale in locuințe colective pe terenurile care fac obiectul documentației P.U.Z. a căror proprietar este CITU loan Cosmin.

3. Soluția propusa de noi prin P.U.Z. “DEZVOLTARE ZONA LOCUINȚE COLECTIVE IN REGIM DE ÎNĂLȚIME P+2E+M/Er” pentru rezolvarea circulațiilor rutiere a primit aviz favorabil nr. DT2016-003203/10.11.2016 de la Comisia de Circulație din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara.

In concluzie, documentația P.U.Z. “DEZVOLTARE ZONA LOCUINȚE COLECTIVE IN REGIM DE ÎNĂLȚIME P+2E+M/Er” ce se desfasoara pe parcelele identificate prin C.F. 421015, Top. 421015, CF 442301, Top. 442301, CF 442293, top. 442293, CF 442318, Top. 442318, CF 442303, Top. 442303, CF. 442309, Top. 442309 nu va afecta parcela vecina aflata in proprietatea domnului DINDELEGAN Andrei.

jdjrhLBD

S. C. A R H I. 3 D S. R. L.

RĂSPUNS SESIZĂRI

Proiect nr. 280/2016

Răspunsuri la sesizarea primita la sediul Primăriei Municipiului Timișoara înregistrata cu nr. UR20J)7-002442 din data de 20.02.2017 înaintata de către proprietarii de imobile de pe str. Arhimandrit Teofit Paraian si de pe str. General George Pomut eferitoare la P.U.Z. “DEZVOLTARE ZONA LOCUINȚE COLECTIVE IN REGIM DE ÎNĂLȚIME P+2E+M/Er”, str. Josef Klapka, Timișoara C.F. 421015, Top. 421015, CF 442301, Top. 442301, CF 442293, top. 442293, CF 442318, Top. 442318, CF 442303, Top. 442303, CF. 442309, Top. 442309.

In urma parcurgerii sesizării s-au evidențiat următoarele:

 • 1. Procesul elaborării PUZ de la inițiere pana la aprobare implica parcurgea unor etape conform H.C.L. Nr. 43/29.07.2016. Inițierea elaborării PUZ, reprezintă etapa pregătitoare PUZ si RLU aferent si consta in realizarea unui studiu de oportunitate/initiere finalizandu-se cu obținerea Avizului de oportunitate/initiere emis de către structura de specialitate condusa de arhitectul sef din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara. Aceasta este prima etapa de elaborare a PUZ, etapa in care, pe terenul studiat a fost amplasat un panou conform Anexa 1 la H.C.L Nr. 43/29.07.2016 privind aprobarea “Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajarea teritorului” (respectiv Anexa la Ordinul nr. 2.701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de Informare si Consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului si de urbanism) iar dovada amplasării acestuia s-a făcut in termen de 5 zile de la depunerea documentației conform art. 47 aferent H.C.L. Nr. 43/29.07.2016. Deasemenea documentația a fost afisata pe site-ul Primăriei Municipiului Timișoara conform art. 48 aferent H.C.L. Nr. 43/29.07.2016.

Conform art 49 aferent H.C.L. Nr. 43/29.07.2016 de la data amplasării panoului pe parcela beneficiarului, respectiv de la data afisarii documentației pe site-ul Primăriei Municipiului Timișoara, s-a acordat o perioada de 10 zile calendaristice in care proprietarii ale căror imobile sunt direct afectat de intențiile elaborare PUZ sau asociații legal constituite pot face observații in scris înregistrare la Serviciul Centrul de Consiliere Cetateni. Aceste observații urmând a fi luate in considerare de către Comisia Tehnica de Amenajare a Teritoriului in vederea analizării pentru emiterea avizului de oportunitate/initiere.

Consideram ca etapa I a prezentului PUZ a respectat toate procedurile necesare in vederea obținerii avizului de oportunirare/initiere inclusiv cea de informare.

 • 2. Conform art. 32 din Legea 350/2001 “Privind Amenjarea Teritoriului si de Urbanism” în cazul în care realizarea investiției pentru care s-a solicitat emiterea certificatului de urbanism necesita modificarea sau detalierea prevederilor documentațiilor de urbanism în vigoare pentru zona respectiva ori condițiile specifice ale amplasamentului sau natura obiectivelor de investiții o impun, autoritatea publica competenta are dreptul ca, după caz, prin certificatul de urbanism: [...] ) sa condiționeze autorizarea investiției propuse de aprobarea de către autoritatea publica competenta a unui plan urbanistic zonal, elaborat și finanțat prin grija persoanelor fizice și/sau juridice interesate, numai în baza unui aviz de inițiere a documentației de urbanism, întocmit de structura de specialitate condusa de arhitectul-șef/urbanistul-șef al județului, municipiului, orașului sau de structura de specialitate condusa de arhitectul-șef/urbanistul-șef al comunei după consultarea prealabila a comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism de la nivelul județului, și aprobat, după caz, conform competenteif...]. Elaborarea documentației P.U.Z. “DEZVOLTARE ZONA LOCUINȚE COLECTIVE IN REGIM DE ÎNĂLȚIME

P+2E+M/Er” a întrunește toate condițiile enumetare cont. Legii 350/2001 si a urmat toate procedurile legale in . vederea obținerii avizului de oportunitate/initiere. Prin planul urbanistic zonal se pot stabili reglementari noi cu privire la regimul de construire, inaltimea maxima admisa, coeficientul de utilizare a terenului, procentul de ocupare a terenului, retragerea clădirilor fata de aliniament si distantele fata de limitele laterale si posterioare ale parcelei.

 • 3. Conform P.U.G. TIMIȘOARA aprobat prin HCL 157/2007 prelungit prin HCL 107/2014 zona este definita ca zona de locuințe peste P+2E. Iar prin PUD aprobat cu HCL 502/2007 zona este reglementata ca zona de locuințe individuale si locuințe colective (parcela de pe strada Musicescu) regimul de inaltime esteP+2E+M. Prin P.U.Z. “DEZVOLTARE ZONA LOCUINȚE COLECTIVE IN REGIM DE INALTIME P+2E+M/Er” se respecta, respectiv se pastreaza atat regimul de inaltime impus prin PUD aprobat cu HCL 502/2007 si prin PUG TIMIȘOARA.

 • 4. Consideram relevant faptul ca in imediata vecinatate/zona au fost aprobare documentații de urbanism ce au ca funcțiune locuirea colectiva si anume PUZ “Locuințe colective P+2E+Er si funcțiuni complementare” pe strada Alexandru Balaș, aprobat prin HCL 98/2013, PUD “Locuințe colective P+2E+Er” pe strada Pius Branzeu, aprobat prin 405/2008; PUD “ Construire imobile locuințe colective P+2E+M/Er” pe strada Claude Debussy, aprobat prin HCL 400/2008, intrucat documentația P.U.Z. “DEZVOLTARE ZONA LOCUINȚE COLECTIVE IN REGIM DE INALTIME P+2E+M/Er” se incadreaza in dinamica de dezvoltare urbana a zonei.

 • 5. PLAN URBANISTIC GENERAL - ETAPA 3 (Noul PUG) nu este o documentație de urbanism aprobata astfel nu putem sa ne raportam la o documentație a cărei reglementari nu sunt in vigoare.

 • 6. Conform OMS 119/2014 art. 3 al.1 amplasarea clădirilor destinate locuințelor trebuie sa asigure însorirea acestora pe o durata de minimum 1 1/2 ore la solstitiul de iarna, a încăperilor de locuit din clădire și din locuințele învecinate. (2) în cazul în care proiectul de amplasare a clădirilor evidențiază ca distanta dintre clădirile învecinate este mai mica sau cel puțin egala cu înălțimea clădirii celei mai înalte, se va întocmi studiu de însorire, care sa confirme respectarea prevederii de la alin. (1). Din punct de vedere al insoririi, retragerea de 10 m fata de limita posterioare, 5 m fata de limita de la strada, si inaltimea maxima de 12.00 m la comisa si 15.00 m la coama, avand h/2 minim 6.00 la comisa si 7.50 m la coama, consideram ca nu va fi afectata insorirea clădirilor vecine, respectiv cele aflate in partea posterioara pe strada General George Savescu.

 • 7. Terenul care face obiectul PUZ este in prezent teren viran, nu se constituie nicidecum ca spațiu verde amenajat. Prin reglementările propuse prin PUZ se impune pastrarea unui procent de minim 20% spațiu verde in cadrul parcelelor. Acest procent urmând a fi respectat in etapa de obținere a Autorizației de construire, respectiv in timpul execuției construcțiilor. Numărul necesar de parcaje a fost asigurat cu respectarea procentului de 20% spațiu verde precum reiese din bilanțul teritorial ce se regăsește in planșa Reglementari Urbanistice, cat si in memoriu aferent PUZ.

 • 8. Referitor la observația privind accesul utilajelor ISU menționam faptul ca in vederea realizării documentația P.U.Z. “DEZVOLTARE ZONA LOCUINȚE COLECTIVE IN REGIM DE INALTIME P+2E+M/Er” s-a socilitat obținerea avizelor de securitate la incendiu si de protecție civila de la I.S.U. Banat, avize care au fost obținute. Strada Intrarea Josef Klapka are un prospect stradal ce pornește de la 10.50 m si ajunge pana la 8.65 m, prospect ce intruneste condițiile necesare privind latimea minima necesara de 4.20 m pentru accesul utilajelor ISU. Deasemena, datorita faptului ca strada este accesibila in prezent doar din strada Musicescu s-a prevăzut o platforma de întoarcere pentru utilajele ISU la căpătui străzii. In conformitate cu normativul P119/1009 consideram ca strada Intrarea Josef Klapka îndeplinește toate condițiile necesare accesului utilajelor ISU si a altor autovehicule de intervenție.

 • 9. Extinderea rețelelor de utilitati ce vor deservi parcelele de locuințe reglementate prin P.U.Z. “DEZVOLTARE ZONA LOCUINȚE COLECTIVE IN REGIM DE INALTIME P+2E+M/Er” se va realiza prin dimensionarea instalațiilor avându-se în vedere consumatorii propuși în zona studiata pentru o funcționare normala. Acestea se vor realiza prin documentații tehnice avizate de către furnizorii de utilitati.

Totodată am vrea sa subliniem ca proiectul întocmit de către firma noastra respecta intocmai prevederile stipulate in Legea 350/2001 si in P.U.G. TIMIȘOARA aprobat prin HOL 157/28.05.2002 prelungit prin HOL 107/11.03.2014.

Timișoara 24.02.2017


S.C. Arhi 3D S.R.L.

Arh. BELEA DanielBd. Constantin Diaconovici Loga, nr. 1, 300030, tel/fax +40 256 408435 e-mail:dezvoltareurbana@primariatm.ro, internet:www.primariatm.ro

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

PROCES VERBAL PRIVIND DEZBATEREA PUBLICĂ DIN 17 MAI 2017

Bd. Constantin Diaconovici Loga, nr. 1, 3 00030, tel/fax +40 2 56 408435 e-mail:dezvoltareurbana@primariatm.ro, internet:www.primariatm.ro

La dezbaterea publică desfășurată în data de 17 mai 2017, ora 14,00, în Sala Consiliului Local al Municipiului Timișoara, au participat reprezentanți ai Direcției Urbanism: Arhitect Sef Emilian Sorin Ciurariu, consilieri din cadrul Compartimentului Avizare Conformități PUG/ PUD/ PUZ, din partea firmei proiectante dl. arh. Dan Belea și d-na arh. Simina Zbucea, precum și cetățeni din zona studiată. Pe lista de participare pusă la dispoziția cetățenilor pentru a-și trece datele de identificare s-au notat 28 de participanți.

întâlnirea s-a desfășurat pe parcursul a două ore.

Ordine de zi

1. PLAN URBANISTIC ZONAL „Dezvoltare zonă de locuințe colective în regim de înălțime P+2E+Er/M”, Timișoara, str. Josef Klapkla FN, CF 421015, CF 442301, CF 442293, CF 442318, CF 442309, CF 442303, beneficiar loan Cosmin CÎTU

Dl. Arh. Sef Emilian Sorin Ciurariu - Pe lângă faptul că o să vă rog să vă înscrieți pe lista de participare ca să avem evidența acestei consultări să vă înscrieți la cuvânt, să luați cuvântul, să puneți întrebările respective și să avem răspunsurile, astfel încât să fie o atitudine constructivă și să dea naștere unor argumentații pertinente. Vă rog echipa proiectare.

Arh. Simina Zbucea -Bună ziua ! Este vorba despre un PUZ. Simina Zbucea de la Arhi 3D, arhitect. Proiectul prezentat astazi este un PUZ de locuințe colective pe strada Josef Klapka intre strada Mureș si Muzicescu, este vorba de 6 parcele pe care se dorește schimbarea tipologiei de locuire la locuințe colective. Ca procent de ocuparea a terenului, noi am propus 35% din suprafața terenului, în comparație cu cei 40% existenți inițial pe teren și un CUT de 1. Regimul de înălțime este P+2E + Eretras sau mansardă, păstrându-se regimul de înălțime existent prin documentațiile de urbanism aprobate anterior, spațiul verde minim propus pe parcele este de 20%. înălțimea maximă la cornișă este de 12 m, iar înălțimea maximă la coamă de 15 m, repet, se păstrează regimul de înălțime existent în zonă aprobat. In 2006 a fost aprobat un PUD pe același teren prin care s-a cedat strada Intrarea Josef Klapka, adică un profil de 9m cedat din ... precum se vede pe planșa de pe panou, mulțumim ! Aștepăm întrebări.

Dl. Arh. Sef Emilian Sorin Ciurariu - Vă rog de fiecare dată când luați cuvântul să vă prezentați, și cei care se află în sală, îndrăzniți, luați loc la masa și activați microfonul. Se apasă pe buton, pe butonul roșu din fața dumneavoastră.

- Cătălin Căleanu mă numesc, am să îndrăznesc să iau cuvântul prima dată pentru că acea invitație pe care ați trimis-o a fost formulată, inteleg, pentru mine sigur si ceilalți asociati, de fapt asa stau lucrurile, opinia pe care am sa o prezint e una colectiva si unanima. Deci, a nu se înțelege ca acest demers a fost luat in nume personal, nu știu exact cum sunt uzanțele in primărie, dar din documentul pe care l-am primit asa reieșea. As vrea sa ma refer foarte pe scurt, am inteles ca si timpul de exprimare este foarte limitat, sunt zeci de vecini prezenti care poate ca ar vrea sa-si expună opinia, deci, am sa ma limitez la un singur aspect pe care doresc sa vi-1 expun. Este vorba despre o problema de principiu si anume zona despre care discutam, zona la care se refera acel PUZ situat intre străzile Mureș, Muzicescu, Pomuț si strada Arhimandritul Teofil Părăian este o zona compacta de case, de locuințe individuale mai bine spus, cu regimul specific de înălțime, cvasi totalitatea acelor imobile existente acolo, sunt in regim de înălțime etaj, parter + etaj cu una sau doua excepții, deci de aici plecam de la o situație existenta. Este adevarat ca in raportul tehnic intocmit de proiectant sunt aduse niște argumente referitoare la existenta unor blocuri, vis-a-vis de acest aspect am doua observații: blocurile invocate se găsesc la o distanta poate de kilometri de zona luata in discuție, iar blocurile deja ridicate pe aceasta zona sunt, in

B d . Constantin Diaconovici Loga, nr. 1, 3 0003 0, tel/fax +40 25 6 408435 e-mail:dezvoltareurbana@primar iatm.ro, internet:www.primariatm.ro

opinia noastra, de o legalitate discutabila de la etapa de aprobare si pana la etapa de finalizare, nu vreau sa intru in detaliile legate de acest aspect, vom depune in nume colectiv un material la primărie si toate observațiile vis-a-vis de aceste aspecte le veți găsi acolo, oricum, nu face obiectul acestei discuții - este un lucru care s-a intamplat, un lucru, in opinia noastra, regretabil si inacceptabil. Sigur, a scapat atenției noaste, din nefericire nu am fost la curent, inca o data, nu vreau sa ma pierd in amănunte, nu este subiectul discuției noastre, dar nu poate fi invocat, ca argument in expunerea proiectantului. Atunci, revin la idee, zona despre care vorbim este o zona compacta de case, de locuințe individuale, statuat prin PUD sau PUG, imi pare rau nu sunt specialist in domeniu, iar din punctul nostru de vedere, lucrurile asa trebuie sa ramana. Zona este nu foarte întinsă, nu poate fi vorba despre o împiedicare a dinamicii zonei de locuit, cu sau fara acele blocuri nu se schimba nimic, din acest punct de vedere. Insist inca o data asupra aspectului menționat anterior, noi când am investit in aceste terenuri, in aceste imobile va aduc la cunoștința ca plătim niște impozite suficient de ridicate, daca nu cele mai mari pentru acele suprafețe. Va aduc, de asemenea, la cunostina, ca o parte dintre terenuri sunt in concesiune, practic sunt proprietatea primăriei, avem un contract in acest sens, primăria ne-a dat spre folosința acele terenuri, ori noi, cumpărătorii de buna credința, ne vedem pana la urma inselate așteptările, ca sa zic asa. Pe acest aspect de principiu voiam sa vorbesc, despre faptul ca unitatea din punct de vedere arhitectural al zonei trebuie conservata si trebuie pastrata. Nu suntem de acord cu aceasta modificare, sigur ca se poate construi, nimeni nu este absurd, dar in condițiile actuale, cu pastrarea destinației si cu pastrarea regimului de înălțime. Am sa ma opresc aici pentru ca sa nu monopolizez timpul de discuție. Va mulțumesc frumos pentru atentie! Si propun pârtilor implicate aici, următoarea ordine, adica firesc ar fi sa ascultam opinile tuturor care au ceva de spus in legătură cu acest aspect, iar cu doamna avocat care ne reprezintă pe toti, vreau sa sublinez in privința dezacordului fata de acest fapt, exista unanimitate, cu excepția beneficiarului. Deci, daca primăria trebuie sa fie o expresie a voinței pana la urma a oamenilor, ca si legile de alminteri, ar trebui sa dea curs cererii noastre. Va mulțumesc!

Arh. Dan Belea - Buna ziua, imi cer scuze, Dan Belea ma numesc, fac parte din echipa de proiectare, vreau sa specific cateva elemente importante, reprezint echipa de proiectare si beneficiarul. Domnul beneficiar nu este mulțumit de acest PUZ, cred ca sunteti de aceeași parte. In schimb primăria isi dorește sa aiba niște restricții in zona, pentru ca se construiește alandala in zona, in momentul de fata, veniti si certati primăria ca nu face ce trebuie, dar de fapt asta face prin lucrarea aceasta, in momentul de fata se poate construi fara sa faci un PUZ direct cu autorizație de consturie, puteti intreba primăria, care din momentul de fata este obligata, constrângeri sa elibeze niște autorizații de consturire. Ceea ce am fost noi obligați sa facem datorita primăriei, ceea ce am fost noi obligați sa facem este sa reducem o data, procentul de ocupare a terenului, sa reanalizam tot spațiul verde, nivelul de înălțime este cel aprobat in PUZ, intr-un PUZ inițial făcut in 1999 de către biroul doamnei Geta Trîmbițaș, intr-adevar, modificat din alt PUD la care se poate renunța foarte ușor, beneficiarul voia sa renunțe la el, făcut in 2006, se face o adresa la primărie, se poate renunța la PUD, a trecut la varianta inițiala. Din pacate sau fericire, beneficiarul a inteles ca primăria nu dorește decât sa reglementeze situația care exista in momentul de față in zona si a acceptat sa se reducă volumul interior pe care-1 poate vinde din apartamentele pe care le va crea. O sa mai revin cu specificații de acum in colo. Mulțumesc !

-Buna ziua! Sorin Săftescu ma numesc, întâmplător mai construiesc si il ascult pe domnul arhitect care ne spune ca beneficiarul nu este mulțumit. PUD-ul respectiv era pentru locuințe individuale. A renunțat la PUD-ul de locuințe individuale in 2006, era PUD-ul in baza hotărârii 502 si ne spune ca poate sa construiască oricum, noi nu discutam ca poate sau nu sa construiască, este evident ca poate sa construiască si in regim de înălțime de P+2. Ideea este de locuințe colective, deci noi am venit aici sa va spunem clar ca este evident ca poate construi, dar nu

Bd. Constantin Diaconovici Loga, nr. 1, 3 00030, tel/fax +40 2 5 6 40843 5 e-mail:dezvoltareurbana@primariatm.ro, internet:www.primariatm.ro

locuințe colective, pentru ca una la mână, zona nu duce asa ceva, si in al doilea rând suntem foarte curioși, o sa rog doamna arhitecta care se ocupa de calculator, sa dea mai sus planul sa vedem cele doua parcele inainte de PUZ. Nu, un pic mai mic si sa vedem ce este sub parcelele supuse PUZ-ului, un pic mai sus daca se poate. Cele doua parcele care sunt figurate inainte de a incepe PUZ-ul, acolo sunt niște locuințe colective care sunt făcute pe un PUD care menționa ca au voie numai locuințe individuale, noi suntem foarte curioși cum au reușit sa faca locuințe colective in condițiile PUD-ului asta si evident ca vom urma sa vedem cine a putut sa dea o asemenea autorizație. In PUD-ul din 2006, numai prima parcela care nu se vede in acest plan, e la inceputul fâșiei. Da, ati putea nu asta cu spatiile verzi, mai aveați o planșa. Daca puteti sa măriți, ok, deci daca ne luam prima parcela care este la inceputul fâșiei de teren, in partea cea mai de jos la strada Muzicescu, aia este singura parcela conform PUD-ului de aprobare de locuințe colective, restul fiind individuale, cele doua care sunt figurate acolo cu o culoare mai inchisa sunt individuale P+2, ei au construit si podurile pe care vor sa le vanda, probabil au obtinut autorizație cu subapartamentare si asta sunt curios ce vor obține, ideea este următoarea. Nu dorim locuințe colective, că dorește să facă pe 40%, nu are rost sa ne spuneți ca a redus de la 40 la 35 % că știti bine că nu asta e important. Important e sa nu se facă locuințe colective. Vrea să facă case indiviudale ? sau bifamiliare ? P+2 cu înălțimea la cornișă de 12 m si la coama 15? E dreptul dansului. Dar nu locuințe colective. Bănuiesc ca dezbaterea colectivă este ca parerea oamenilor din zona este sa se spună vis-a-vis de acest subiect si noi așteptam foarte interesați cat se va tine cont de parerea noastra. Restul, eu, din punctul nostru de vedere, este singura chestie esențiala. Sa nu se faca locuințe colective! Nu exista baza legala pentru cele existente, să se aprobe locuințe colective și pentru asta luptam noi. Am încheiat!

Dl. loan Cojocari - Sunt de partea cealalta a baricadei. Am fost secretar, poate chiar am semnat eu autorizațiile alea acolo, dar la vremea respectiva pot spune ca am fost indus in eroare, daca asa e pentru ca s-a transformat PUZ-ul intr-un PUD si au spus ca se fac locuințe individuale, eu vreau sa va spun ca sunt direct interesat pentru ca fiica mea locuiește pe strada Pomuț si acum e foarte bine ca ati venit in numărul acesta si chiar va rog la plenul consiliului local sa veniți, ca ce facem noi aici e, sa nu zic apa de ploaie, dar aproape. Daca nu se vine in plen si nu se discuta acolo in plen se fac lobby la consilieri, vin domnii consilieri, vin nu știu ce se aproba. Zona, si asta sa consemnați, si oamenii care au consturit acolo, eu am fost secretar din 1991, toata zona de acolo oamenii au facut-o cu truda, au luat terenul, la Braitim, nu mai știu cat s-au chinuit, terenul la primărie, m-am rugat ca secretar, nu am reușit sa cumpărăm terenurile, aici profit si de ocazia asta, trebuie sa facem, ca am si eu timp acuma si era stabilit absolut tot ca sa-1 putem cumpără si a fost un viceprimar care si-a urmărit alte interese si ne-a blocat in consiliu si după degeaba am făcut expertiza ca nu am reozlvat nimic, dar revenind la problema, nu se poate si nu este corect -au trecut vremurile când se facea cu hei-rupul si toata lumea se imbogatea pe construcții de locuințe . Cum sa faci acum? Eu nu am nimic impotriva, fiecare trebuie sa traiasca, sa faci 120 de locuințe colective, domnul Dindelegan, aici langa mine, a avut cerere acum un an, acum am avut o discuție, sa faca 90 de locuințe colective dincoace. Va dati seama ce încărcătură pe zona aia care nu se poate, nu are cum, terenul, drumul de la Pomut, unde stau eu, am incercat ca trebuie sa știe toata lumea, nu sunt trecute drumurile, nu sunt propiretatea primăriei, sunt proprietatea Braitimului, am cerut sa le trec in proprietatea primăriei, de doua ori am bagat in ședința de consiliu local. S-au opus, nu am putut, ca sa pot sa coexist, am scos banii din buzunar si mi-am asfaltat drumul. Ma scuzați acum, dar trebuie sa-1 închid (telefon). In situația asta data, ca sa poți face o încărcătură de 120 de mașini, pentru ca aici domul Dindelegan, are dreptate, daca se aproba vin si eu cu 90, vin si eu cu 200. 200 de mașini in cartierul ala, unde nu ai unde, nu ai cum sa faci descărcarea. Inseamna ca mai bine plecam cu toti, pentru ca problema este elementara, fiecare om vrea sa si valorifice proprietatea, dar in momentul in care ai luat, ai locuințe individuale, fa-ti acolo o parcelare, cum facea Banu pe partea cealalta, fa-ti 10, 20 de

Bd. Constantin Diaconovici Loga, nr. 1, 300030, tel/fax +40 256 40843 5 e-mail:dezvoltareurbana@primariatm.ro, internet:www.primariatm.ro

case, le vinzi, nu superi, nu deranjezi pe nimeni, este altceva, dar când faci un asa mamut in lung.....va spun alta chestie, domnii arhitecti au lucrat pe vremea lui Ceausescu, vreo 15 ani in

primărie, blocurile in comunism, nu s-a dat voie mai mult de 30 m. O scara, nu s-a dat voie. Daca imi spuneți mie, in Timișoara, care sunt făcute blocuri mai mult de 3 Om, pai cum sa vii acum aici cu un mamut de 100 si ceva de metri, sa le insiri una pe alta ca la aprozar si ca sa vii să construiești. Nu sunt in momentul de fata chiar direct afectat, sunt afectat ca cetatean al zonei pentru ca o mașina nu este ca o furnica, circula peste tot, dar toti suntem incarcati, chiar daca stai in fata ori spate, nu se poate! Nu e vorba de incarcatura de oameni, e vorba ca nu poți asigura o fluiditate, nu poți rezolva cu drumurile, pentru ca drumurile nu le poți extinde, la Ghcorghc Pomuț, poate extinde pe partea asta dl. Dindelegan, dar pe cealalata parte este gâtuit ca sunt doua case si doua drumuri in 2,5 m. Pe unde sa te duci ? Plus o alta chestie, e aici langa mine si zice, eu imi ingradesc si inchid acolo si sanatate buna. S-a terminat pentru ca nu e, pe partea astalalta pe Mureș, vrea sa construiască altcineva, se blochează si acolo. Atunci ramane Klapka care este cum este. N-ai cum. Sigur ca pe hârtie suporta frumos, este in regula. Ati avut dreptate când ati zis, daca au scapat alea doua au scapat cum s-a transformat ala, ma rog, sunt niște treburi si acolo, dar bun, nu e un capat de tara alea, dar sa continui in continuare ca sa faci toata zona atunci e..... Pentru zona Braitim, repet inca o data. Toata lumea are terenul concesionat, nimeni,

si aici eu am spus-o si am avut discuții si cu domnul Ciuhandu si cu domnul Robu, eu am zis dom’ne, nu s-a ajutat de către primărie nimic, tot ce s-a făcut prin forța si banii oamenilor, tot ! Tot s-a făcut, nu ai făcut absolut nimic, după toate astea vine sa-ti dea in cap si sa zică „na, hai ca va bag inca 200 sau 100 de locuințe ca sa fiți liniștiri”, deci rugămintea mea este, eu am intervenit pentru ca nu vreau sa vorbesc individual, când este ședința sa vina daca sunt interesați, nu e instigare, sa fie sala plina, sa vada domnii consilieri, ca in fond sunt aleși de cetățenii orașului, ei trebuie sa reprezinte interesele cetățenilor majorității, daca asa e politica si asa se vrea sa se construiască acolo intr-o zona de locuințe care asa a fost stabilita, cartierul francez, asa-i spunea, nu aveai voie sa te aproprii acolo sa faci nici un bloc, absolut nimic. Toti s-au aruncat ca vor zona liniștita, nu s-au dus nici unde si au venit aici, ca nici acum nu-ti face nimeni nimic, nu-ti asigura decât căratul gunoiului si atunci după toate eforturile si sacrificiile astea apari si te trezești. Eu nu zic ca e o problema de legalitate, sunt doua aspecte. Unu e legalitatea si celalat oportunitatea si daca nu ținem cont de al doilea, ca acest oraș, ca nu facem vorbe mari, ca sunt contribuabili, ca toti suntem. Inca o data ca nu ai cum sa obstructionezi, mai limiteaza-te, ca nu pori sa te imbogatesti dintr-o data, cu atata teren in detrimentul la toti locuitorii de acolo, deci eu am rugămintea sa faceți un memoriu scris cu sematura de la toti, de pus pentru consiliul local, pentru domnul primar si in ședința când este, ca e ședința publica, veniti,va puneți unul sau doi reprezentati ca se zice ca iarasi s-a bagat Cojocari si atunci voteaza consilierii. Nu asta e problema, veniti si susțineți toata treaba asta, pentru ca eu asa vad problema, clar, nu pori, incarcatura e prea mare, toti suntem oameni.

DL Arh. Sef Emilian Sorin Ciurariu - Eu doar vreau sa va spun un lucru, scopul acestui tip de dezbatere este sa se ajunga la o formula de mediere, formula asta daca se accepta se poate merge mai departe către plen, noi nu o sa mergem către plen după aceasta dezbatere pana când proiectantul, in numele beneficiarului, nu va da răspunsuri, pana când ele nu ajung la dumneavoastră. Daca formula de mediere privitor la ce intenții are cel care promovează PUZ-ul si ce intenții si pretenții au cei din vecinătate este necongruenta, exista mai multe etape. Am avut situării in care au existat 3 consultări pana s-a ajuns la o formula care o inaintam in plen, orice cetățean trebuie sa se adreseze consiliului local, ca este alesul nostru, as vrea sa spun ca acea apa de ploaie s-ar putea sa spele anumite lucrurui, lucram de 5 ani pe aceasta procedura si de cele mai multe ori a dat rezultate. Nu s-a ajuns la incapacitati de comunicare care sa dea naștere unor tensiuni care se rezolvau in instanța, dar lucrurile trebuie spuse, trebuie pastrata atat dimensiunea

Bd. Constantin Diaconovici Loga, nr. 1, 30003 0, tel/fax +40 256 408435 e-mail:dezvoltareurbana@primariatm.ro, internet:www.primariatm.ro

legala care e indiscutabila si evident si dimensiunea de oportunitate, si acolo putem avea opinii si va rog sa va prezentați in continuare opiniile.

 • - Ghita Florin din partea unei persoane, deci vorbesc in numele ei si va spun următorul lucru. Vis-a-vis de oportunitate trebuie sa vedem ca investitorul isi vede punctul de vedere al oportunității de investiție pe care o face vis-a-vis de un studiu pe care l-a făcut printr-un un expert cu un raport de eficienta. Ati punctat foarte bine când ati spus ca trebuie sa discutam ca sa picam de comun acord. Vreau sa va spun ca am invatat la aritmetica ca 0 impartit la 1000 sau la 2, tot 0 da, iar 0 inmultit cu o fracție tot 0 da. Aici vorbesc deja de legalitate, nu dezvolt mult, ca nu suntem in sala unei instanțe de ședința. Daca va fi nevoie, vom merge si acolo. Asta este, vis-a-vis de zona si impactul negativ de care domnul Cojocari ca acum el punctează bine, ne știm, eu cel puțin din 1994, ca ne știm din chestii paralele, problema este alta, ajungem la opotunitatea vis-a-vis de impactul care va aduce la modificarea acestui PUZ, prin PUD-ul incriminat din acea hotarare din 2006, vreau sa va atrag atentia ca revin la acel 0 inmultit cu un coeficient, 0 cu un coeficent la legalitate tot 0 da. Vine proiectantul si spune ca investitorul s-a retras cu 25% din cat s-a aprobat. Poate sa se retraga si cu 100% pentru ca acea modificare prin acel PUD tinde spre 0 către legalitate si nu dezvolt. Deci, daca dumneavoastră credeți ca negocierea intre doua parti, in care o persoana incearca sa se acopere de oportunitatea pe interesul lui si automat pe interesul public vis-a-vis de efecte si vis-a-vis de persoanelor care sunt afectate in mod direct, indirect prin acel flux de persoane si fluenta in ceea ce privește traficul si asa mai departe, ajunge intr-un punct mort si va spun de acum ca o sa fie un punct mort. Nu ma mai leg de faptul ca s-a emis si aceasta autorizație de construire cu cateva zile inainte cu expirarea PUD-ului, foarte frumos, inteligent, ar trebui sa ne uitam ca acel PUD este deplin legal sau are doar o aparenta de legalitate. Din acest punct de vedere va atrag atentia ca am ajuns la un moment crucial si mai pot fi 7 intruniri, o spun si o repet, 0 ori un coeficient tot 0 da „ba este matematica vis-a-vis de legalitate”. Va mulțumesc !

Dl. Arh. Sef Emilian Sorin Ciurariu - Legalitatea nu se va pune niciodată la discuții, asa ca ecuația dumneavoastră trebuie sa conțină alt termen si anume legat de precizările privitor la ce discutam pe parcela supusa dezbaterii, a PUZ-ului, daca putem facem asta, e de folos pentru toti. Partea de legalitate nimeni nu o contesta si mai ales administrația nu va juca intr-o forma care sa expună legalitatea oricărui act in mod conștient, asta garantez, dar ceea ce este in discuție, si as vrea sa faceți referire la asta, este ca pe o parcela, sub bagheta unor proiectanti, este prezentata o soluție care da naștere la pozițiile dumneavoastră, si acolo vreau sa faceți referire, pentru ca aceste poziții vor fi luate in considerare si li se va răspunde, intr-o forma sau alta. Privitor la legaliltate, de când lucrez la administrație si am lucrat si cu domul Cojocari, niciodată nu am luat ca o variabila subiectul legalitati.

-Nu va suparati, repet inca odata treaba cu aritmetica si legalitatea si oportunitatea, cum putem vorbi de legalitate când pornim din start de la un act aparent legal. Si ma abțin.

 • - Daca imi permiteți, o singura fraza am, eu as vrea sa le scutesc munca proiectantilor, sa le spun ca orice propunere pentru locuințe colective nu va fi acceptata, aceasta este esența pentru care suntem aici, putem discuta de coeficenti, e inutil. Nu se accepta locuințe colective. Mulțumesc !

Arh. Dan Belea - îmi cer scuze, o sa va răspund eu, din pacate, PUD-ul din 2006 este expirat, acela spunea locuințe individuale, pe PUZ-ul vechi si pe cel care a fost făcut si preluat de PUD si de PUG-ul mare in zona sunt locuințe colective cu nivel de înălțime P+2+mansarda, va rog sa ascultați si sa gândiți bine ce va spun. Deci in momentul de fata pe PUG-ul valabil, omul are voie sa construiască P+2 si mansarda cu locuințe colective, va rog sa analizați PUG-ul, nu

Bd. Constantin Diaconovici Loga, nr. 1, 300030, tel/fax +40 2 56 40843 5 e-mailidezvoltareurbana@priniariatm.ro, internet:www.primariatm.ro

vorbesc de PUD, el nu mai are valoare. In momentul de fata singurul lucru care se intampla este ca beneficiarul este obligat sa reducă procentul de ocupare la cererea primăriei, el nu trebuie sa reducă, el se poate prezenta cu o autorizație, sa-si dea drumul sa construiască, nu s-au construit ilegal.

-Nu va suparati, autorizația s-a dat cu aproximativ 10 zile inainte de expirarea PUD-ului

-Nu știu despre ce autorizație este vorba.

-Discutam in alta parte.

- O am acum cu studiu, nu discut de ce a fost dat mai jos sau sus, stanga dreapta. Precizez -omul a făcut tot posibilul sa inteleaga doleanțele primăriei, ca sa nu mai stea la usi de 10-20 ca asa i s-a spus. Asa i-au zis ca o sa stea la usi pana isi primește autorizația. Omul si-a dorit sa ajunga la un compromis cu primăria, de asta suntem aici cu acest PUZ nou. Dar repet pe PUG sunt P+2 + Eretras, locuințe colective.

Dl. loan Cojocari - Daca imi dati voie acum va spun in calitate de ....... mai slab, mai rau,

specialist, am fost 25 ani secretar si am semnat mii de foi. Aveți dreptate aici pana la un punct, tocmai discuția asta, scopul discuției este daca se va aproba acest PUZ sau nu, nu este obligat nimeni după acel PUD ca sa vina sa aprobe acest PUZ. Discuția tocmai asta este, ca oamenii care sunt in zona nu sunt de acord sa se aprobe acest PUZ, după aceea intram in alte detalii de drumuri sau nu știu ce probleme, la consiliul local, trebuie sa fie cele doua opinii. Unu - Dreptul dumneavoastră care este clar ca asta este, interesul nu discutam, si celalalt este al cetățenilor din zona. Nu puteti spune ca legea ne obliga sa fim de acord sau obliga legea pe municipalitate sa promoveze sau sa dea acest PUD cu alte consecințe. In situații din astea vreau sa va spun ca poate aici vom ajunge, care a fost arbitru a fost instanța si atunci, ma rog, s-a stabilit si s-a văzut care este treaba, dar pe linia amiabila, cu tot respectul si parerea de rau eu nu ma erijez in purtătorul de cuvânt al dansilor, dar nimeni nu va fi de acord, indiferent cu ce problema. Poziția este ferma pentru toata lumea. Sa fie locuințe individuale. Restul e o discuție.... ce sa discutam. Daca vine cu ele individuale, isi face un PUD si am terminat povestea, nu are nimeni nici o treaba, dar locuințe colective e cu totul altceva .

Se aude vorbind din sala

Arh. Dan Belea - Oameni buni, in momentul asta, omul are voie sa-si faca locuințe colective P+2 si etaj retras. Degeaba spuneți dumneavoastră ca acuzați PUZ-ul acesta. Acest om va veni cu autorizația directa si se va autoriza automat. Domnul secretar, uitati-va pe PUG si in momentul in care a expirat PUD-ul, PUG-ul a revenit ca act normativ, in momentul asta, omul are voie sa construiască direct.

Dl. loan Cojocari -La certificatul de urbanism, i s-a cerut in mod expres cu PUZ, daca in certificatul de urbanism, care este un act de informare si trebuie sa tina cont s-a cerut, trebuie făcut!

Arh. Dan Belea - A fost făcut PUZ, in '99 a fost făcut PUZ. Este pentru ca a fost preluat de PUG. S-a cerut PUZ ca asa a voit primăria ca si reglementare pe zona, dar nu era obligat.

Dl. loan Cojocari -Tot respectul, trebuie PUZ. Ne intalnim aici sa discutam. Construiti dumneavoastră.

Bd. Constantin Diaconovici Loga, nr. 1, 3 00030, tel/fax +40 2 56 408435 e-mail:dezvoltareurbana@primariatm.ro, internet:www.primariatm.ro

Arh. Dan Belea - Va rog sa-i intrebati pe domnii arhitecti daca se poate elibera autorizație fara PUZ.

Dl. loan Cojocari -Sa va spună ! Chiar e curios/

-Domnul meu, nu vreau sa revin inca o data, s-a eliberat deja autorizație, nu comentam asupra ei. Noi discutam despre un PUZ. Sa se constate ce ? Cred ca deja intram pe niște terenuri minate rau de tot si cu mine antipersonal.

 • - Eu il felicit pe domnul arhitect ca a venit sa-si ia șuturile în fund de la noi în locul beneficiarului, tonul totuși ar trebui mai jos. Citez „in conformitate cu planurile urbanistice a municipiului Timișoara, zona studiata este cuprinsa in UTR nr 70 si are funcțiunea dominanta de zona pentru locuințe și funcțiuni complementare P, P+2”. Suntem foarte curioși cum o sa construiti in baza PUG-ului. Va rugam sa renunțați la PUZ, sa țineți cont de PUG si sa consturiti in baza lui.

 • - Buna ziua, Lucian Cristea ma numesc, am cunoștința de mai multe situații din oraș, inclusiv de situația legata de acest PUZ. Parerea mea este ca e o lipsa de reglementare atata timp cat prin PUZ-urile pe care le cereți prin certificatul de urbanism, nu se solicita si un studiu de trafic, inclusiv al traficului indus, pentru ca, de fapt, asta e principala problema, nimeni nu poate restrânge dreptul de a construi al cuiva cu condiția ca libertățile celorlalți sa ramana, dar asta inseamna un studiu de trafic, inteleg din toate discutile, de fapt știu sigur ca principala problema este tocmai ca nu se fac aceste studii de trafic, inclusiv trafic indus in funcție de destinația zonei si funcțiunile ei. Sunt zone in Timișoara, o sa depunem si noi sigur o sa participam la memoriu si o sa va aratam si alte zone in Timișoara in care exista zona rezidențiala P+2, se pot construi cel mult locuințe pentru doua familii si funcțiuni complementare, doar ca aceste funcțiuni sunt de-a dreptul siluite, pentru ca apar tot felul de firme a căror activitate este nicidecum complementara funcțiunii rezidențiale a zonei respective si atunci apar aglomerații de mașini, va voi aduce la cunoștința printr-un scris si voi cere chiar comisiei de transport a primăriei sa spună, domnule, cum putem sa circulam pe acele străzi in care circulația se poate desfasura in ambele sensuri in care străzile sunt atat de inguste incat nu permit circulația mașinilor in ambele sensuri in situația in care sunt mașini parcate pe ambele parti, avem situații in zona in care o am si eu in vedere, probabil in aceasta zona, in situația unui accident, societățile de asigurări au soluționat culpa coumna, in momentul in care te intalnesti pe linia de demarcație a unui drum, culpa este, va spun cu siguranța, comuna. Vom cere inclusiv comisiei de transporturi, trebuie sa se pronunțe, trebuie avut in vedere, bănuiesc ca prin.... nu am văzut certificatul de urbanism, pentru toate locuințele pe care vor sa le construiască, parcările trebuie făcute pe spațiu, dar aici vorbim si de o norma, pentru ca eu refuz sa cred ca in anumite zone, zone foarte cautate, o familie are doar o singura mașina, de obicei au doua mașini si pentru anumite zone cred ca ar trebui sa se aiba in vedere acest lucru si sa nu se mearga pe o cota generala care rezulta din regulamentul de urbanism al Timișoarei. Acestea sunt principalele probleme, după sunt acele funcțiuni care trebuie avizate de primărie pentru activitatea unor firme, in acele zone care nu au activitati complementare rezidentei, nu sunt frizerii, grădinițe, au cu totul si cu totul alte activitati si care vin cu o încărcătură mult mai mare. Sigur ca persoanele care vor locui in acele apartamente, vor locui acolo, nu pe strada, repet e vorba de mașini, trafic si trafic indus in momentul in care apar si SAD-uri, pentru ca asta este o altă problema, va pot aduce dovezi clare, care prin autorizația de construire, din locuința individuala s-a transformat in locuința colectiva, dar in momentul intabularii a aparut din intamplare si un SAD, si atunci clar ca in momentul acela sigur ca numai calea instanței este cea care ... daca nu cumva exista probleme de natura penala. In lipsa unor

  Bd. Constantin Diaconovici Loga, nr. 1, 3 00030,


  tel/fax +40 2 56 408435


  e-mail:dezvoltareurbana@primariatm.ro, internet:www. primariatm.ro


probleme de natura penala, cei care au dat adeverința de existenta, cu siguranța am văzut un CF, CF-ul este public, am văzut exact ce s-a intamplat si exista diferente esențiale intre ceea ce s-a vizat prin autorizație si ceea ce s-a intabulat. Pe de-o parte, pe de alta parte mai exista inca o problema, exista o practica in primărie, care, va rog sa ne spuneți dumneavoastră cat este de in regula. Legea 90 prevede, nu știu in ce articol, posibilitatea ridicării a inca unui etaj, fara Întocmirea unor studii de urbanism. Legea 50, 50.... Nu rețin articolul, dar au fost emise astfel de autorizații. Nu am inteles din lege daca este necesar, eu inteleg ca aceasta autorizație se poate da pentru o locuința existenta fara ca legea sa specifice ca o locuința existentă inseamna o locuința intabulata? Asta inseamna ca nu se poate da autorizație pentru o locuința care, locuința de construirea.... legea spune ca se poate, nu este imperativ. Asta inseamna cu condiția respectării regulamentului local de urbanism. Sunt situații in care s-a dat aceasta autorizație, deci s-a considerat ca este respectat nu pe cale de consecința a regulamentului local de urbanism, dar pentru o locuința care nu a fost intabulata. Da?

DL Arh. Sef Emilian Sorin Ciurariu - Ceea ce pot sa va spun este ca aceasta comisie de circulație in anumite proiecte a dezvoltării majore au cerut in mod expres pentru avizul respectiv care se refera la număr de parcari conform funcțiunii si normativelor si la accese, au cerut si studii de trafic, in acest caz nu cred ca s-a cerut studiu de trafic, dar evident ca aceasta discuție are doua laturi, daca se ajunge la concluzia ca exista o formula de locuire colectiva acceptata, trebuie făcut studiul asta, iar daca se ajunge la concluzia pe care majoritatea ati exprimat-o si anume ca nu se dorește prezenta in zona, atunci acest studiu de trafic nu vad sa aiba o justificare, dar notam si vom vedea cum evoluam mai departe. Evident ca e posibil sa fie cerut acest studiu si in afara avizului comisiei de circulație.

-As vrea sa.... dumneavoastră sunteti intr-un fel sau altul la conducerea Direcției de Urbanism a calităților pe care le-ati avut de foarte mult timp. Cred ca acest lucru este chestie de reglementare, eu am participat la cel puțin o ședința de acest tip in care s-a discutat același lucru, sunt cateva oaze de liniște, sa zicem, in Timișoara, in care oamenii de aia cumpără acolo, de aia plătesc prețul cerut pentru acele locații. Ulterior ne trezim inconjurați de blocuri, de clădiri care sunt mai mult sau mai puțin legale, care au respectat mai mult ori mai puțin legea, nu discutam de autorizații. Probabil s-au emis autorizații de urbanism sau cineva a emis o autorizație de existenta in baza careia s-a făcut intabularea si lucrurile au murit asa, dar asta nu inseamna ca lucrurile pot continua la nesfârșit. Este clar, inca un aspect pe care vreau, si mie mi se pare un argument care mi se pare de bun simt, este ca niciunul din acești dezvoltatori care solicita astfel de PUZ-uri, nu locuiește intr-una din locuințele pe care le dezvolta. Ei vin, strica zona si pleaca de acolo. Deci e un lucru la care nu pot invoca argumente legale, dar cred ca fiecare dintre noi cunoaștem situații de genul. Mulțumesc !

- La dezbaterea, Andrei Dindelegan. In 13 februarie la dezbatere, in urma dezbaterii am făcut niște observații tehnice la care mi s-a răspuns total necorespunzator, nu are rost sa le insir, vreau sa spun ca imi păstrez observațiile pe care le-am făcut, iar in cazul in care nu se tine cont de ele si se va emite o hotarare de consiliu local, o voi ataca in instanța.

Dl. arh. Dan Belea - Este pe scurt, domnul Dindelegan are parcela de vis-a-vis, ar dori din punctul lui de vedere, ca dumnealui sa nu mai cedeze nimic la acest drum de 9 m, adica partea care ar trebuie sa o cedeze, la fel cum si domnul Bratu a facut-o, ar dori sa ramana de 9 m si pe el sa funcționeze toata lumea definitiv. Deci asta este punctul dumnealui de vedere la care noi am răspuns foarte frumos, ca in normele in vigoare, dimensiunea sau mai bine spus ca latimea minima a unui drum ...

B d . Constantin Diaconovici Loga, nr. 1, 300030, tel/fax +40 256 40843 5 e-mail:dezvoltareurbana@primariatm.ro, internet:www.primariatm.ro

-Dumneavoastră ati făcut răspunsul la observații.

Dl. arh. Dan Belea -Scuze, eu nu v-am intrerupt.

-Nu, nu.... am vrut sa știu cu cine vorbesc.

Dl. arh. Dan Belea - Va rog lasati-ma sa termin. Deci, domnul Dindelegan vrea sa nu mai cedeze nimic pentru ca si asa saracul are o fasie ingusta, nu se poate. Normativul in momentul de fata in vigoare spune ca orice drum public trebuie sa aiba minim 12 m lățime. Cum domunl Bratu a putut, dumneavoastră daca nu doriți sa cedați, nu puteti sa ne obligați pe noi sa modificam o documentație pentru ca nu e legal, dumneavoastră cereți sa fac, sa detaliez un drum care nu este legal, eu nu pot face o documentație ilegala.

Andrei Dindelegan - Asta am vrut sa va intreb, daca dumneavoastră ati făcut răspunsurile la observații. In primul rând vreau sa va spun ca eu pe Cîtu, caruia i-ati plâns de mila în observații, l-am cunoscut in prima saptamana in care a venit in Timișoara ... as putea sa va spun mai multe din astea. Eu l-am ajutat pe Cîtu când am dat autorizația pe Eroilor, deci il cunosc foarte bine. Asa ca nu trebuie sa-mi povestiți, in răspuns tehnic despre omul Cîtu. A doua chestie, cum dumneavoastră ca arhitect puteti face dintr-o strada dreapta, o strada curba ca pișatul boului, cum puteti avea parerea asta? Si sa va si făliți cu asta. Deci strada pornește la 10 m jumate din Muzicescu, o strada existenta potrivit prevederilor legale nu trebuie lărgită. Dar daca doriți la 12 m? Atunci nu luati axul din Muzicescu si măriți pana la 12 m pe axul străzii? Nu intrati la mine si faceți ca pișatul boului ca vreți dumneavoastră. Bine, puteti, dânșii pot aproba, dar in cazul asta v-am atras atentia ca deja am vorbit cu avocatii, merg la insanta, cerem suspendarea hotărârii de consiliu local si ne judecam doi ani cu expertize contra expertize.

Dl. arh. Dan Belea - Bun, imi cer scuze...dumnealui s-ar parea ca nu intelege situația, eu nu incerc sa fac ceva ilegal, eu incerc sa va explic si nota asta v-am explicat ca normal in momentul in care este un drum de exploatare de 4 m si se dorește dezvoltarea unui PUZ pe el si partenerul din stanga, respectiv dreapta trebuie sa intre cu cota parte egala la acest drum, in nici un caz drumurile nu pot ramane mai mici decât în normative. Domnul Bratu, domul Cîtu nu Bratu, a cedat partea dumnealui astfel incat strada sa aiba un profil normal, ramane ca parcela din partea stanga sa fac același lucru.

 • - Domnul Cîtu nu a cedat când am fost eu proprietar, domnul Cîtu a cedat in 2006 si eu sunt proprietar de 2 ani.

Dl. arh. Dan Belea - Bun. Revin, nu incerc sa detaliez, in momentul cumpărării unui teren, il cumpărați cu tot cu sarcinile pe care le are. Omul de buna credința si-a făcut treaba. Dumneavoastră imi cereți in acest punct de vedere sa modific un profil aprobat de drum, dezmembrat.

-Este in linie dreapta, partea dumneavoastră, nu. Deci porniți de pe Muzicescu, bateti axul străzii la jumatatea lui 10 jumate si cedam de-a lungul, vorbiți cu proprietarii de la case sa vedeți daca aia vor sa cedeze.

 • - Aruncați o privire pe acel desen si spuneți-mi cat de drept este drumul din stanga

 • - Deci înainte de a răspunde in bataie de joc, puteati sa-mi dati un telefon, eram dispus sa discutam. Asta apropo ca ati spus ca suntem aici sa negociem.

  Bd. Constantin Diaconovici Loga, nr.


  1, 300030, tel/fax +40 256 408435


  e-mail:dezvoltareurbana@primar iatm.ro, internet:www. primariatm.ro


Dl. Arhitect Sef Emilian Sorin - Daca se poate se mergem mai departe si daca mai sunt alte puncte de vedere care se doresc a fi spuse si consemnate astazi.

-Laura Martonosy, sunt aici prezenta in calitate de avocat al proprietarilor de pe străzile direct afectate si v-as retine atentia cu cateva lucruri punctuale, noi am pregătit si o sa va si depunem in scris un material insotit si de planșe fotografice. Vreau sa spun vis-a-vis de o discuție antamata de ante-vorbitorul meu, domnul Cristea. Apropo de studiul acela de trafic, cred ca mai mult decât atat, locuitorii din zona sunt afectați si din punct de vedere fonic pentru ca automat un trafic sporit si locuințe colective produc zgomot mult mai mare. Pe de alta parte produc, daca vreți, si poluare olfactiva, atat de la noxe cat si daca vreți de la bucătăriile si de la faptul ca se gătește in zona in mult mai multe bucătării decât daca ar ramane locuințe individuale, mono sau bifamiliare. Cred ca primăria ar fi trebuit sa ne spună daca prin acel aviz de oportunitate s-a prevăzut in buget vreo despăgubire pentru propiretarii direct afectați care, atunci când au cumpărat terenuri sau le-au concesionat, au știut ca se muta in zona rezidențiala, au plătit pentru un confort sporit si pentru condiții mai bune decât pentru acelea pentru a locui in comun si nu am găsit vreo prevedere in acest sens, insa exista un principiu de drept, fara sa vreau sa va obosesc, este principiul securității juridice. Adică, odata ce s-a pornit si mie mi-a garantat ca proprietar si ca plătitor de taxe si impozite, un regim de zona, este firesc ca acel regim sa se păstreze de-a lungul anilor. Nu se poate ca eu, după 10-15-20 de ani, când poate nu mai am nici forța economica, nici varsta si nici energia, sa ma trezesc in situația in care dintr-o data fie sunt umbrit, fie sunt lezat in intimitate pentru ca-mi privesc in curte nu știu cate familii, fie nu pot ajunge la serviciu din cauza ca traficul este ingreunat. Apropo de trafic, fara sa antamez discuția antevorbitorilor mei, strada asta arata frumos pe desen. Nu mai departe de ieri seara am fost acolo impreuna cu cativa dintre locuitori, ea nu este asa ca si aici cu doua ieșiri, nu are ieșire decât către strada Muzicescu, din cate am observat eu, acum poate ma corectați, sunt ochelarista si nici nu mi-am dus cu mine vreo ruleta, aceasta strada in acest moment pornește mai lata si ajunge mai ingusta. Nu știu unde o sa circule toate acele familii, sau cine s-a gândit la aceste aspecte, insa in numele proprietarilor direct afectați, va spunem asa: noi nu suntem impotriva ca orașul sa se dezvolte, pe verticala, doar ca acest oraș, al nostru la care ținem trebuie sa se dezvolte in zone special dedicate pentru acest lucru, in acest scop, asta este o zona rezidențiala. Noi ca proprietari ne dorim sa o păstrăm. Intr-o zona nou creata se pot asigura toate funcțiunile de la trama stradala, la toate daca vreți utilitățile gândite si calibrate, proiectate special pentru ca nu au fost proiectate nici punctele daca vreți sau cum s-or fi chemând, va rog, sunt avocat de profesie, daca sunt ingineri sa ma corijeze daca gresesc, nici punctele de transformare electrica pentru asigurarea energiei electrice nu au fost calibrate, nici țevile pentru degajarea resturilor de toate tipurile: menajere, de toate felurile. Nici nu știu la ora asta cum ar putea mașina de gunoi sa intre si sa recolteze gunoiul menjer de la atatea familii, sa nu mai vorbim de pompieri. Noi nu ne dorim in zona un alt eveniment de genul nedorit cu incendii, si cu altele nu are sens sa amintesc de Colectiv. Nu știu de unde s-ar putea alimenta pompierii in cazul in care ar exista un incendiu in zona. Sunt lucruri pe care noi va cerem sa le aveți in vedere. Orașul nostru s-a dezvoltat haotic si cred ca este momentul sa ne unim intr-o dorința comuna si intr-un efort comun, pe de-o parte de a respecta drepturile cetățenilor, acestui oraș, drepturi deja dobândite, iar pe de alta parte de a-i garanta pe cei care vor sa se mute in locuințe colective asigurandu-le astfel zone, din start proiectate si calibrate in acest sens. Va rog sa ma contraziceți cu argumente tehnice daca gresesc când spun ca in aceasta zona s-a dorit zona rezidențiala si toate utilitățile au fost gândite in acest sens. Nu dorim sa Împiedicam dezvoltarea doar ca ne dorim sa ne păstrăm funcționarea, orașul se poate dezvolta, am văzut exista, Ringul sau altele, nici nu știu cum le cheama pe toate, sunt zone de blocuri, foarte bine. Nu exista aici in zona nici crese, grădinițe, nici scoli ca sa poata sa absoarba copiii acestor familii. Trebuie gândite aceste aspecte, sau poate facem si o grădiniță sau

B d . Constantin Diaconovici Loga, nr.


1, 3OOO3O, tel/fax +40 2 56 40843 5 e-mail:dezvoltareurbana@primariatm.ro, internet:www. primariatm.ro

after school si nu au părinții unde sa-si pună mașinile. Nemaivorbind de faptul, si inchei, ca in momentul in care in imediata vecinătate a propiretatilor clientilor noștri se ridica blocuri sau complex rezidențial sau cum doriți sa-i spuneți, locuințe colective, automat valoarea proprietarii lor scade cu cel puțin 30%, exista decizii de instanța in care s-a spus clar ca intr-adevar valoarea aceasta scade. Ce vina au acești oameni ca au avut Încredere in autoritatea locala si au construit aici? Aceea ca plătesc impozite? Va rugam sa averi in vedere toate aceste aspecte, noi le-am detaliat si in scris, am depus planșe fotografice cu alte străzi in care nici nu se mai circula pe un sens de mers din cauza ca cei care au dezvoltat blocuri in zona nu au prevăzut locuri de parcare sau locurile erau 1 loc la 1-3 apartamente. Atunci bineinteles ca sunt in strada pe un sens intreg, exemplu pe Moise Dobosan, nu mai vorbim de faptul ca exista vile clădite cu truda care sunt flancate de blocuri si nu este un caz unicat. Va rugam sa aveți in vedere interesele acestor proprietari, interese care trebuiesc garantate de către cei care au adoptat niște acte normative si in continuare pot sa o faca si trebuie sa o faca doar cu respectarea acestor drepturi. Va mulțumesc !

- Revin si eu in completarea doamnei avocat. Când se face un proiect pentru PUZ sau PUD, se face un calcul de incarcare vis-a-vis de aceste facilitați, de exemplu prima mea facultate a fost de electrotehnica. La instalațiile electrice cosinus de O (fi) sau incarnarea de reactanță, vis a vis de consumatorii care baga reactanta și distruge efectiv acest cosinus de O (fi), daca baga toata lumea cuptoare, microunde, in momentul respectiv, distribuitorii trebuie sa impună din start baterii de refacere a acestui cosinus de O (fi), sau sa bage giratoare sincroane, pentru ca să se păstreze acest lucru. Daca nu, se pot lua niște disfunctionalitati, ca sa nu spun probleme extrem de mari. Același principiu la proiectarea unui PUZ sau PUD, trebuie sa ai in vedere apa curenta care este pentru alimentare si de regula mai mult de 10 -15 % nu se da nici la curent și nici la apă și nici la canal, puterea de a capta, in momentul măririi consumului si nu tii cont de aceste detalii tehnice, va spun sincer ca toate studiile de oportunitate care scapa printre rânduri, si i-am aratat doamnei avocat ca e o schimbare din doua cuvinte, prepoziție cu substantiv care acuza, daca nu se tine cont in studiile de oportunitate a pârtii publice, in momentul respectiv domnul avocat a punctat bine. Daca primăria nu prevede aceste masuri compensatorii, nu mai discutam de parte de abuz, discutam de drept, unde apar daune. Acest semnal de alarma pe care-1 trag, este sa țineți cont de aceste aspecte tehnice. Daca nu s-au prevăzut inițial aceste lucruri, degeaba incarci, daca incarci se poate sa ai probleme foarte mari si va spun ca in momentul când apari ca jurist si ai noțiuni de tehnici poți foarte ușor sa demolezi orice virgula sau punct ori substantiv cu prepoziție. Deci, va atrag atentia, acum deja va atrag atentia ... grija mare când veți da următoarele PUZuri. Daca aceste lucruri, nu mai vorbim de chestia cu transport si impact vis-a-vis de circulație, deja sunt tertiale, pentru ca s-ar putea, v-a trebui sa modificam magistralele si pun intrebarea, revin la avocat si oamenilor care au teren pe zone rezidențiale. Cui i-ar conveni acuma sa vina din nou sa sparga, sa pună apa - canal - curent pentru ca sa se asigure facilitățile pe standard. Deci problema pe care o discutam si tovarășul Dragnea, vis-a-vis de oportunitate. Da ma frate, oportunitatea o iei din punct de vedere tehnic, dar de multe ori oportunitatea are la baza un interes ascuns si de regula se incearca asa, pe la spate, pe la spate punctul de legalitate. Deci grija mare pentru ca daca in zona respectiva nu au fost proiectate capacitati care sa suporte un asemenea consum pun intrebarea: o suporta bugetul ? Bun, suporta bugetul. Dar in momentul respectiv cine aproba nu are o responsabilitate pentru cine indica votul cu mana sus? Pentru ca in solidar se poate intoarce impotriva persoanelor si nu numai celor care sunt aici consilier ci si persoanelor care dau avizul de specialitate sau persoane care s-au etichetat ca sunt personal de specialitate, pentru ca in primărie nu e nimeni sa faca rapoarte de specialitate, pentru ca nu e incartiruit cu specialitatea. Doar referate cu valoare de raport de specialitate. Acum vorbim in ceea ce privește din punct de vedere al tehnicii legislative si daca vreți sa dezvoltam, putem dezvolta. Eu am fost agheist in armata.

Bd. Constantin Diaconovici


e-mail:dezvoltareurbana@primariatm.ro,


1, 300030, tel/fax +40 256 408435


internet:www.primariatm.ro


Dl. Arhitect Sef Emilian Sorin Ciurariu - Doamna avocat, va rog. In scrisurile astea pentru ca sa ne poata ajuta pe noi, nu doar acum ci in general in modul in care estimam parametrii pe care dumneavoastră i-ati prezentat, ar trebui sa fie obiectivate cumva pentru ca atunci când vorbim de gradul de disconfort, sa ati făcut o referire la valoarea proprietarii care se modifica si procentual mi-ati dat o cifra, am nevoie de ele ca sa le pot introduce la avizul de oportunitate care are un plan de acțiune, daca va uitati pe planul de acțiune si aici binetineles ca proiectantul poate sa va detalieze ce anume cade in sarcina dezvoltatorului privitor la echiparea edilitara. Evident ca prin planul de acțiune, nu ne-a trecut prin minte ca am putea obiectiva asemenea masuri, este un bun inceput si dialogul poate ajuta in toate direcțiile ținând cont ca Timișoara de-a lungul anilor a fost prima care a făcut o gramada de modificări in zona dezvoltării urbane, am fost primii care au dat aviz de oportunitate prin consiliu, am fost primi care au făcut regulamentele de consultarea populație din tara, se poate verifica. Suntem dispusi care obiectivam masuri de alterare a confortului prin intervenții a planurilor urbanistice care aduc adiacente neașteptate. Nu as vrea sa zic ca vom deveni cei mai conservatori din Romania pentru ca nu o sa putem deși noul PUG asta face. Daca zona asta este declarata pentru zone individuale, aceasta declarație nu poate fi atinsa in următorii 10 ani, oricine nu a reușit sa-si vanda proprietatea isi va face casa visurilor pentru ca nu vom mai putea tranzactiona la nu știu cate sute euro/m patrat, pentru o casa individuala, si asta a fost a primăriei gestionat, l-a gestionat frumoasa noastra piața de economie speculativa. Eu nu dau vina pe asta, insa legat de planul de acțiune chiar mi-ar folosi sa pot obiectiva niște elemente si care sa fie prevăzute in planul de actine, planul de acțiune fiind forma opozabila a pârtilor. Acum va rog sa comunicați celor care au ridicat problema privitor la infrastructura, cum anume a fost asumata de dezvoltator.

Arh. Simina Zbucea - Vrem sa menționam ca in prezent avem obținute toate avizele de la toti furnizorii, inclusiv avizul comisei de circulație, iar prin planul de acțiune, beneficiarul PUZ-ului si-a asumat extinderea rețelelor pe parcelele de locuințe colective, inclusiv iluminatul stradal, drumul se va face pe cheltuiala investitorului, planul a fost acceptat de primărie si este depus la dosar.

- Noi intelegem ca acestea sunt făcute pe cheltuiala dezvoltatorului, dar scuzati-mi expresia. Disconfortul si belelele le vor trage proprietarii. Dezvoltatorul nu vine sa locuiască in zona, nu va locui avand un bloc in stanga, altul in dreapta sau asa mai deprate si nu o sa aiba nu știu cati vecini care o sa-si tranteasca portierele sau unul care asculta manele si celalat house. Eu personal am locuit in spatii colective, am stat la etajul 8, venisem după o operație si vecinul de sub mine efectiv batea tobele, asta apropo de locuitul la bloc, sa stiti. Tocmai de aceea am ales sa locuim la casa.

Arh. Dan Belea - Permiteti-mi va rog., si când ati ales sa locuiți la casa ati scos un certificat de urbanism, acel certificat specifica ce regim este acceptat in zona, iar dumneavoastră ati ales sa faceți o casa deși probabil in zona era acceptat un regim de P+2 in zona. Am dreptate?

-Nu, nu aveți dreptate. Era locuința rezidențiala si nu era colectiva.

Arh. Dan Belea - Din 1999 de când a fost aprobat in aceasta primărie PUZ-ul pe toata zona aceasta, regimul in zona este P+2 locuința colectiva, cred ca si mansarda, scuze. Cei care au venit ulterior si au construit case, daca iau si citesc certificatul de urbanism o sa vada la regim tehnic ce are voie sa faca. Pe zona aceasta, specific, pentru ca domnul secretar povestea de certificatul dat cu PUZ, in momentul in care s-a cerut certificatul, PUD-ul respectiv era in vigoare, ca sa poți modifica un PUD, ai nevoie de PUZ, nefiind in vigoare, ca sa inteleaga toti. Beneficiarul nu este aici ca sa nu știe povestea asta. Mâine, beneficiarul poate merge mâine la

Bd. Constantin Diaconovici

L o g a , nr. 1, 300030,


tel/fax +40 25 6 40843 5


e-mail:dezvoltareurbana@primariatm.ro, internet:www. primariatm.ro

primărie sa ceara locuințe colective pentru ca PUD-ul nu mai e valabil. Suntem aici, in momentul asta de fata ca sa facem, cerut de primărie, de buna seama, ca sa cream o zona de bun simt, pentru ca altfel vor face ce au făcut pana acum. Am inteles! îmi cer scuze, poate unii nu sunt de acord cu mine.

loan Cojocari - Eu numai atat vreau sa va sugerez, va rog frumos din suflet mergeți in Kunț si construiti acolo.

- Hahaha, De acord.

-Ati spus ca se poate modifica, da, se poate modifica, dar doamna doctor a incercat sa va atraga atentia. Orice activitate care produce un dezacord, o dizgrație, o stare de disconfort a persoanelor care tot dumneavoastră ati spus, si-a cumpărat un teren, a construit o casa si vrea sa fie respectat acel regim. Doamna doctor a zis foarte bine. Eu atrag atentia sub alta forma, daca intr-adevar, va exista aceasta stare de disconfort care poate o sa fie demonstrata, in instanța, cineva va trebui sa dezdauneze. In prima parte răspunde cel ce a emis actul adiministrativ si probabil o sa motiveze ca e vina oportunității, dar o sa va spun alt aspect. Din ce finanțare suporți aceste dezdaunari care sunt echivalente ca si amenzile? Si in momentul respectiv, va spun de acum ca nu mai intram pe acea prevedere pe care curtea consitutionala o tine vis-a-vis de abuzul in drept si se transfoma in abuz in serviciu. Ganditi-va ca daca un asftel de raport nu este bine sutinut de cel ce emite actul administrativ, va răspunde acel ce da avizul din partea paratului ca știu cei care dau votul politic sau votul in plen si vor răspunde solidar, sincer, eu va spun sincer sa fi fost eu in aceasta situație, nu mi-as asuma asemenea răspundere. Din ce cauza? Sa stiti ca nu ameninț si nu o luati ca amenințare. Grija mare, pentru ca in momentul sesizării si aceste aspecte au fost prezentate in plenul acestei discuții si raman, probabil ca raman, daca se semnează aceste acte administrative care vor produce efecte si nu exista prevăzută forma de retentie de beneficiarul care se bucura de acea bogăție fara justa cauza, riști, tu ca funcționar si după cel ce voteaza, sa răspunzi material, nu iti trebuie penal, numai material si nu mai ești om. Va mulțumesc!

Arh. Sef Emilian Sorin Ciurariu - Cel puțin doua lucruri am inteles in evoluția mea administrativa. Primul, ca asta e un oraș dificil, dar in același timp aici m-am născut si aici ma fost scolit si nu am de ales, trebuie sa fac fata. Aproape intodeauna dezbaterile pertinente se intampla când există un cutit la os și nu se întâmplă atunci cum deschidem usa lor, cum a fost dezbaterea pe noul PUG, in care in sala asta am avut cel puțin 200 de participant! din tot orașul. In ciuda faptului ca ati spus-o foarte bine, nu discutam in termeni de constrângeri sau amenințări, dar discutam in termeni cat se poate de categorici, pentru ca e viața noastră, din acest oraș, care se pune pe masă, va trebui sa auzim cat mai multe lucruri inainte de a lua decizia. Stiti bine ca in 27 decembrie parca a fost emisă de Guvern o ordonanța de urgenta in care doar in cazul planurilor urbanistice, fiecare consilier trebuia sa-si motiveze votul, pro sau contra. Un lucru care nu s-a mai intamplat in istoria democratica a României, nu la celelalte proiecte, ci doar in cazul planurilor urbanistice. Acest lucru a fost abrogat acum 2 saptamani prin decizia de nu a se promulga ordonanța cu toate modificările ei. Pentru noi, ca administrație, a fost un mare semn de intrebare. Am făcut un pas inapoi, am revenit la ceva mai bun? Nu avem răspunsul asta. Din cauza asta am cerut si acea obiectivare si din cauza asta nu o sa ne fie ușor sa dam un răspuns la ce ati ridicat dumneavoastră, dar vreau sa iau in considerare, daca acest oraș va deveni atat de prevăzător cu starea de spirit a locuitorilor lui, va avea un câștig, chiar daca dumneavoastră ati enuntat-o, dar eu nu o sa va spun, uite, avem in planurile noastre, 30% niște bani care orice investitori trebuie sa-i pregătească, sa-i pună, sa-i tina ca și garanție, pentru ca nu s-a intamplat asa ceva in Romania, dar totuși vrem sa deschidem aceasta usa si sa vedem ce inseamna. Prin

Bd. Constantin Diaconovici Loga, nr. 1, 300030, tel/fax +40 256 40843 5 e-mail:dezvoltareurbana@pr imariatm.ro, internet:www.primariatm.ro

discuție civica am putea ajunge la niște formule civilizate le vom prinde in avizele de oportunitate. Acum, daca se poate, as vrea sa vad daca se poate, daca avem alte opinii.

-As face o subliniere de principiu. Acest oraș a avut foarte multi arhitecti care au ramas in istorie, eu mi-as dori ca si dumneavoastră sa ramaneti in istorie, dar nu doar ca ati respectat legea. Ceilalți nu de aia au ramas in istorie, ci pentru ca au făcut ceva care este dincolo de lege, a ne agata doar de respectarea legii, cred ca sunt convins ca atat investitorii, cat si ceilati oameni care sunt aici, intr-o oarecare măsură respecta legea. Eu sunt convins ca si unii si alții, cel puțin punctul lor de vedere, sunt convinși ca au dreptate. Da? Dar cred ca exista cei care locuiesc deja acolo, cred ca asa cum au mai spus si antevorbitorii mei, s-au dus acolo pentru ca au vrut sa traiasca intr-un anumit fel si ca daca legea are anumite scăpări, cred ca mai sunt suficiente instrumente pentru a descuraja eventualii investitori sa construiască cerandu-le, de exemplu, acest studiu de trafic. Cred ca legea va permite sa solicitați, nu cred ca va impiedica sa solicitați acest studiu de trafic. Eu nu vad un om intreg la cap care sa dea pentru acea zona un aviz favorabil. In rest, avize de la Enel sau cine este acum cu distribuția de la Aquatim, vom mai vedea avize pentru ca nimeni nu-si asuma si eu sunt convins ca deja le aveți si ca, din punctul dumneavoastră de vedere, inseamna ca lucrurile sunt ok, nu puteti sa verificați daca țeava de canalizare este suficient de mare sau are anumite caracteristici tehnice, atat timp cat avizele exista nu aveți nici un motiv legal sa nu avizați proiectul in intregul lui, studiul de trafic.... eu nu sunt arhitect, dar pur si simplu l-am intrebat pe google ca in alte parti se cer astfel de studii de trafic, acolo am aflat de noțiunea de trafic indus, am realizat ce inseamna trafic indus in funcție de funcțiunile zone si repet ca nu cred ca sunt experti care ar putea, mai nou cu evenimentele cu ISU si cred ca nici o mașina de pompieri nu poate trece pe acolo, sa nu mai vorbim de hidranti, poate niște studii de risc din punct de vedere ISU, unde sunt mai multe locuințe creste si riscul de incendiu este mai mare, cred ca stiti deja mai multe decât noi. Se pare ca incet, incet, democrația reprezentativa devine desueta, probabil ca trebuie sa fie din ce in ce mai des asa, piața trebuie sa ajunga aici, dar pana atunci dumneavoastră sunteti specialistul, cred ca stiti si sper ca nu treceti peste propria conștiința.

Arhitect Sef Emilian Sorin Ciurariu -îmi cer scuze, o sa va promit ca facem o dezbatere pe aceasta provocare, ea nu e subiectul intalnirii noastre, dar este o provocare pentru oricine stă în scaunul asta. Cat ești de arhitect si cat ești de funcționar care respecta regulile. Eu mi-am asumat multe riscuri, multe dintre ele m-au făcut sa ajung a patra oara pe acest scaun si nu cred ca e ultima sau nu știu ce se va intampla, dar riscurile sunt acolo unde eu pot decide, acolo unde face diferența decizia care nu este legiferata si acolo am riscat, din cauza asta am spus ce am spus si inainte, acolo unde legea prevede, nu risca nimeni si nu interpretează, exista un aspect care trebuie sa ne fie foarte clar, când o intenție investitionala se indreapta către primărie si o opinie, nu spun o reacție, o opinie evidenta a comunitarii este împotriva ei, democrația participativa da rezultate, chiar daca asta inseamna sa fim tensionați, sa ne vedem de mai multe ori, eu am incredere in mecanismul asta, in ciuda faptului ca presupune mai mult pași pana se ajunge la echilibru. Din punctul nostru de vedere, această dezbatere a fost extrem de folositoare si este in continuare, ea va genera un document, un fel de proces verbal care va fi adus la cunoștința celor care iau decizia, de la aparatul nostru propriu cat si pana la elementele reprezentative in consiliu, ale cetățenilor, dar pana acolo eu zis ca daca mai avem opinii haide sa le consemnam. Am sa incerc sa incheiem intalnirea noastra pana la ora 4 daca se poate

-O singura întrebare am, daca se poate. Incze Edith ma numesc de pe strada Arhimandrit Părăian, domnul proiectant daca poate răspunde clar la aceasta intrebare, pentru ca nu este clar răspunsul. Daca PUD-ul din 2006 nu mai este valabil, deci avizul de oportunitate s-a dat inainte de expirarea acestui PUD, da? întrebarea este: Ce este valabil, va rugam sa precizați in mod

Bd. Constantin Diaconovici Loga, nr. 1, 300030, tel/fax +40 25 6 408435 e-mail:dezvoltareurbana@primariatm.ro, internet:www.primariatm.ro

expres capitol, articol si asa mai departe din PUG. Din cate știm noi, deci daca PUD-ul nu e valabil, inseamna ca lucram in baza PUG-ului, celui vechi, da? Conform zonificarii, din cate știm noi, zona intra in UTR 70, zona rezidențiala si sub zona LMB, locuințe individuale, parter, maxim 2 etaje. întrebarea este: noi am crezut ca asa ni s-a răspuns inițial ca veți lucra in baza acestui PUD, 2006. Daca spuneți acum deși a fost integrat in PUG ...

-Nu.

-A fost, asa scrie..

Arh. Dan Belea -Nu a fost integrat in PUZ ...

-Este o prevedere in acest sens. întrebarea este, atunci care este baza legala, regulamentul de urbanism valabil pentru noi in aceasta situație. Spuneți ca acolo, la Klapka 18, s-a construit si nici nu trebuia sa aiba constructorul nici o alta aprobare. Pe ce s-a bazat atunci acest constructor pe acea parcela? Pe PUG-ul vechi si atunci va intreb cum a respectat regulamentul valabil, adica PUG-ul vechi din moment ce a construit locuința colectiva, nu individuale, deci nu s-a oprit la doua etaje, a mai edificat deasupra un pod, un asa numit pod care va fi de fapt etaj retras care ulterior se va transforma in Penthouse, sau vedem noi in ce se va transforma, avand in vedere ca podul nu s-a finalizat, probabil acum, asta cred, asa se pare ca se asteapta probabil sa se vada care e soarta acestui PUZ, in funcție de asta se va merge sau nu mai departe. Deci, daca in conformitate la emiterea acestui aviz de oportunitate ca PUD-ul din 2006 este valabil, acum ne intoarcem, va intoarceti si spuneți ca nu, nu mai este valabil, sa știm si noi ce este in vigoare, de asta am si cerut de la primărie, sa ne eliberați niște acte extrase din PUG unde sa precizați clar care este capitolul, articolul care reglementează situația noastra. Ni s-a răspuns ca nu, ca arhivarul nu are competenta sa selecteze si asa mai departe, noi așteptând un răspuns de la urbanism, nu de la arhivar. Sa ne dea niște acte, copii. Deci asta a fost o paranteaza.

Arh. Dan Belea -Am inteles ce spuneți. Sincer este chiar un punct de vedere pertinent. îmi place problema ridicata. In momentul de fata PUD-ul pe care ni s-a dat nou certificatul nu mai este in vigoare

-Daca nu avem certificat, putem merge mai deprate ?

Arh. Dan Belea - Da. In momentul de fata poate merge sa ceara autorizație de construire. La momentul respectiv PUD-ul era valabil, a fost obligat aparatul de urbanism sa emită un certificat de urbanism cu PUZ. Singura modalitate sa modifici un PUD sau PUZ, este un alt PUZ.

-Va referiți la acea construcite ?

Arh. Dan Belea - Nu. Ma refer doar la proiectul asta. Ceea ce este pe teren nu știu, nu vreau sa știu.

-De ce nu vreți sa stiti?

Arh. Dan Belea -Nu ma interesează.

- Inspectorul de zona s-a deplasat oare sa vada ce este acolo ?

Arh. Dan Belea - Eu nu dau argumente referitor la clădirile deja edificate pe parcela. Zona inseamna de la Calea Urseni, asa fost făcut PUZ-ul la momentul respecitv, pana la Girocului. Discutam despre un PUZ din 1999, care a detaliat intreaga zona, nu doar zona de case de pe

Bd. Constantin Diaconovici Loga, nr, 1, 300030, tel/fax +40 256 408435 e-mail:dezvoltareurbana@primariatm.ro, internet:www.primariatm.ro

Girocului, m-am referit la intreaga lucrare. Nu pot detalia, cum sau ce a fost făcut, cred ca nici domnul arhitect, care cred ca la vremea aia nu era in funcție. Sunt sigur daca rezolvați aceasta problema, noi ca proiectanti o sa va spunem punctul nostru de vedere, iar primăria va răspunde același sau un alt punct de vedere referitor la ce cereți.

-Noi am mai depus niște observații, stiti ?

Arh. Dan Belea -Nu. îmi pare rau nu noi am răspuns,

-Proiectantul a răspuns, iar direcția de urbanism a adaugat informațiile si ni le-a comunicat.

Arh. Dan Belea -Nu, nu, nu

-Dar nu ne-ati răspuns la aceasta intrebare, si acolo aveam o intrebare. Cum s-a putut realiza aceasta construcție fara PUZ.

Arh. Dan Belea - Răspunsurile la sesizări sunt făcute de noi, altele nu.

 • - Am depus solicitare atat la urbanism cat si la consiliul local. Am primit răspuns doar de la urbanism pentru ambele cereri, unde la acest punct era primul din obiectiunile si sezisizarile noastre la care nu am primit răspuns.

Arh. Dan Belea - Ne puteti spune care este punctul, ca nu știm?

 • - Este depus la urbanism. Da, va spun. Sunt legate probleme, dar stiti de ce am ridicat aceasta problema ?

Arhitect Sef Emilian Sorin Ciurariu - Vi-1 dau in scris in condițiile in care imi trimiteti o intrebare de zona ca atunci știu sa directionez, dar nu in contextul PUZ-ului.

-In contextul PUZ-ului pentru ca aceasta clădire care s-a realizat acolo se vede a doua parcela, clădirea aceea mai mica. Intra in cuprinsul acestui PUZ si in cuprinsul PUZ-ului, memoriului proiectantului, proiectantul care s-a si referit la aceasta clădire ca si o clădire existenta, a spus situația existenta pe teren. Pentru acest PUZ, deci aceasta clădire, noi nu am inteles cum s-a putut realiza daca domnul proiectant spune ca PUD-ul nu mai e valabil. Cum s-a realizat, sau cum a incalcat PUD-ul pentru ca e locuința colectiva, nu individuala, plus ca are 2 etaje + pod sau etaj retras, ceea ce nu apare in autorizația de construire. Deci a depășit si condițiile autorizației de construire, dar nu știm autorizația de construire in baza cărui regulament de urbanism s-a emis. Poate ca s-a emis corect, dar noi nu știm pe ce se bazeaza in aceasta situație. Din acest punct de vedere, aceasta construcție este problema PUZ-ului.

-Mi-as permite sa intervin. Acea autorizate pentru Klapka 18, pe care noi am obtinut-o de la oficiul de cadastru si publicitate imobiliara Timișoara, cat si aceasta intalnire este rezultatul direct al valabilitatii PUD-ului in temeiul caruia vi s-a solicitat sa elaborați acest PUZ. Ori toate discuțiile de astazi pleaca de la aceasta premisa, ca la momentul la care ati solicitat dumneavoastră acel PUD era in vigoare, iar noi trebuie sa ne referim la momentul solicitării dumneavoastră. Ori, la momentul solicitării dumneavoastră, este de locuințe individuale, nu colective. Mulțumesc!

Bd. Constantin Diaconovici Loga, nr. 1, 300030, tel/fax +40 256 408435 e-mail:dezvoltareurbana@primariatm.ro, internet:www. primariatm.ro

- Referitor la punctul acela de care m-ati intrebat. Este punctul 2 din sesizările noastre pe care le-am depus anterior si aici am intrebat, am susținut ca inainte de solicitarea avizului de oportunitate, prin cererea Înregistrata la primăria Timișoara cu numărul din data de 15 sept. 2016, beneficiarul a edificat in prima parte a anului 2016 una dintre locuințe le colective, cu regim de inaltime parte, doua etaje plus etaj retras mansarda, asa se vede in realitate, cuprinsa in planul propus pentru aprobare fara consultarea sau acordul nostru, motiv pentru care dorim sa verificați legalitatea acestei construcții si sa luati masurile legale care se impun. Deci la aceasta intrebare așteptam răspuns.

-Am depus si fotografii si exista situația de pe teren, se pot vedea daca aveți bunăvoință sa va uitati la planșa fotografica 3, acolo exista clar aceste clădiri la care se face referire tocmai in argumentarea necesității sau oportunității de a se mai crea alte blocuri.

 • - As avea o rugăminte către Direcția de Urbanism. Potirivit prevederilor legale, singurul responsabil legal este arhitectul care l-a proiectat, nu șeful de birou, nu vecinul.

 • - O singura intrebare am pentru domnul proiectant. După cum spune dansul ca PUG-ul e in vigoare acum, înseamnă că dl. Cîtu, si-a taiat o mana, a făcut posibilitatea de a face locuințe colective iar acum din nou poate face asta.

Arh. Dan Belea - Afirmativ. Si-a schimbat intr-un PUD, a plătit la momentul respectiv, după care,......

 • - Am inteles. Doar ca nu a făcut casa, a făcut doua locuințe colective. Ideea este ca noi acum suntem de fapt chemați sa legalizam ceva ce exista. Domnul Ciurariu, clădirile din parcelele din partea de jos, exista deja si sunt făcute in baza unui PUD de locuințe individuale, in momentul in care se va aproba PUZ-ul, vor intra in legalitate. Cele doua clădiri exista si nu aveau voie sa fie colective. Una intra in acest PUZ, ele sunt deja ridicate. PUZ-ul se face inainte de a ridica ceva. Din cate ne dam seama, din acte, sunt făcute pe un PUD de locuințe individuale. In al doilea rând, întrebarea mea este. Una dintre condițiile sa se aprobe acest PUZ, este ca drumul sa aiba o anumita lățime ? Domnul arhitect...

 • - E complicat

-Drumul nu e suficient de lat pentru a fi aprobat PUZ-ul ?

Arh. Dan Belea -Nu. Ceea ce a cedat proprietarul este in regula, nu poate ceda mai mult.

 • - Asta am inteles. Una din condiții este latimea drumului.

Arh. Dan Belea -Nu. Una dintre condiții pentru a se crea o strada funcționala, este sa respecți normativul. Pentru acest PUZ beneficiarul si-a făcut datoria, a obtinut aviz de la comisia de circulație si a cedat la partea lui.

 • - Reformulez intrebarea: Cat trebuie sa aiba drumul ca sa fie PUZ-ul aprobat. Vedeți ca sunt cifre, nu trebuie sa ne....

Arh. Dan Belea - Ceea ce intrebati dumneavoastră e ciudat, nu asa se pune intrebarea. Pentru ca sa se aprobe un PUZ, beneficiarul si-a cedat cota parte de drum, sau nu? Asta cred ca era.

B d. Constantin Diaconovici Loga, nr.


1, 3 0003 0, tel/fax +40 25 6 40843 5


e-mail:dezvoltareurbana@primariatm.ro, internet:www.primariatm.ro


- Stiti foarte bine ce evitati sa spuneți. Drumul are 10 m jumate si vreți ca unul dl. Dindelegan sa renunțe la partea lui ca sa intrati in legalitate.

Arh. Dan Belea - Nu, nu , nu, nu. Va inselati, nu trebuie sa intru in legalitate cu drumul, cu domeniul primăriei. Eu am cedat drumul primăriei. Domnul Dindelegan nu vrea sa cedeze primăriei. Peste 20 de ani când veți construi ceva, primăria vă va obliga sa aduceți drumul la profilul care este trecut in PUZ.

-Daca imi permiteri, un singur lucru as vrea sa punctez din punct de vedere juridic. Nimeni nu poate fi obligat sa renunțe la dreptul sau de proprietate chiar si in parte ca alta persoana sa-si dezvolte un proiect. Va rog sa ma scuzați, utilitatea publica este singurul motiv pentru care la ora aceasta in Romania poate fi argument pentru expropriere, cata vreme dumneavoastră promovați un proiect care are ca beneficiar doar dezvoltatorul, unul dintre proprietari sau mai multi nu poate fi obligat sa-si cedeze din cota sa de propreitate, răspund juridic, nu sunt avocatul domnului Dindelegan si nu e necesar sa va spun acest lucru, nu puteti reproșa unei pesoane, indiferent cum se numește ea, ca nu vrea sa va cedeze pentru a face un drum mai lat, ca dumneavaoastra sa dezvoltați zona.

Arh. Dan Belea - Eu nu-i reproșez si nu-i spun domnului ca trebuie sa cedeze, dansul imi spune mie ca daca domnul Cîtu nu mai cedeaza inca ceva, e o problema. Noi nu avem o problema cu dumnealui. Nu este o tranzacție. Oameni buni, nu este deloc o tranzacție, nimeni nu vrea sa faca asta.

-Nu puteti obliga pe nimeni sa cedeze.

-Dar nu doresc sa oblig pe nimeni.

- Cum faceți proiectul daca nu aveți strada?

-Este strada.

- Domnul arhitect, cu tot respectul, am intrat pe teren minat, așteptam asta. Daca vrem sa avem un PUZ, trebuie sa avem toate facilitările. Pai daca noi nu avem strada.

-Nu ati inteles.

-Nu ati inteles dumneavoastră. Eu știu ca vreți sa o luati după colt. Daca primăria antamează despăgubiri de utilitate publică pentru acei 4 m care trebuie sa-i cedeze domnul Dindelegan, în momentul respectiv avem cale de acces de 12 m legale. întrebarea cu semnul întrebării si foarte frumos pentru cei ce vor da aviz tehnic din partea primăriei, daca nu avem acea strada bine stabilită si nu este deja in primărie, cum aprobam PUZ-ul ?

 • - Si apropo de strada, ar mai fi un lucru important. Exista trotuar? Macar unul, trebuie ca oamenii sa poate ajunge si pe jos, pentru ca nu se teleporteaza nimeni la ora aceasta si numai acesul cu mașina nu este un acces permis. Zona prevăzută de dumneavoastră si acel drum, are trotuar ?

-Da. Si zona verde.

 • - Si unde are trotuarul? Pe ambele parti? Ce lățime? Pe care parte a drumului. Din schița asta eu nu-mi dau seama.

  Bd. Constantin Diaconovici Loga, nr.


  1,


  e-mail:dezvoltareurbana@primariatm


  30003 0, tel/fax +40 2 56 408435 ro, i n t e r n e t: w w w . p r i m a r i a t m . r o


Arh. Dan Belea - O sa va punem la dispoziție avizul de circulație.

- Pe care parte se va circula, unde este trotuarul, daca are pe ambele sau pe un singur sens. Care este latimea trotuarului?

Arh. Dan Belea - Răspunsul meu este simplu. In momentul de fata este un aviz de circulație, proiectul este făcut cu trotuar pe partea dreapta a sensului de circulație, avizul este dat pe suprafața pe care noi am cedat-o, este funcțional si PUZ-ul nu se poate bloca in aceasta problema. Răspunsul meu e simplu, va rog frumos, eu sunt doar proiectantul. Va rog sa-1 rugați pe domnul arhitect daca ceea ce intrebati este o problema sau nu pentru PUZ.

 • - V-am solicitat niște lămuriri

Arh. Dan Belea - Eu v-am răspuns ca va pot pune la dispoziție avizul de la circulație. Cum vreți sa va laMureș c alftel? Decât sa va pun inainte un document legal.

-Nu, nu documentul, nu pot sa explic mai mult. Deci nu v-am solicitat document sau avizele, ci v-am solicitat sa ne lămuriți cu privire la un proiect pe care dumneavoastră 1-ati făcut. Pe aceasta schița este frumos si apare un drum superb cu doua ieșiri. Realitatea spune altceva, va rugam sa ne spuneți pe zona respectiva si pe aceasta strada, domnule arhitect sef, sau inspectorul de zona ori cineva, știe sa ne spună? Nu are doua ieșiri. Cum s-a rezolvat problema celeilalte ieșiri ?

 • - Domnul arhitect, in planul asta? Face obiectul PUZ-ului chestia asta ? Aici voiam sa ajung.

 • - Cel ce vrea sa dezvolte, ar trebui prevăzut sa se pună acea cauțiune sau garanție, ceva din partea investitorului pentru ca vom ajunge in astfel de situații ingrate, nu-i iau apararea dl. Dindelegan, nimeni nu poate fi expropiat fara o justa despăgubire. Atunci pun intrebarea. Pana când nu e trasat si nu e din punct de vdere juridic stabilit, cum pot aproba un PUZ daca tu nu ai aceasta utilitate, am ajuns la punctul sensibil. Calea de acces poate este una din cele mai importante ultilitati pe care sa le aiba un cetatean, pe asftel de PUZ. Domnilor, am intrat intr-un cerc vicios si incercam sa ne ferim sa spunem sursa. Daca se va aproba PUZ-ul acesta fara sursa de dezdaunare, scuzati-ma, si partea tehnica si politica decidentă va răspunde si credeti-ma, Curtea de conturi nu iarta.

-Mai pot sa intreb ceva ? In legătură cu proiectul, acolo spuneți ca in spațiul verde, acolo asigura 20 %, dar 20% s-a calculat pe suprafața totala a PUZ-ului.

-S-a specificat ca este vorba de 20% din fiecare parcela.

-Dar pe teren, aceasta construcție care s-a realizat la Klapka nr. 18, am verificat, nu este nici un metru patrat de zona verde, deci mașinile sunt parcate exact pe marginea gardului, nu se respecta nici acea prevedere ca 50% sa fie distanta. 50 cm ... Nu exista nici un metru patrat de zona verde.

Arh. Dan Belea -Asta incearca primăria sa faca in momentul de fata, sa nu se mai ajunga aici.

-E o situație deja care trebuie rezolvata.

Arh. Dan Belea - In momentul in fiecare construiește de capul lui se ajunge aici. Nu exista zona verde, nu exista parcari reglementate.

Bd. Constantin Diaconovici Loga, nr. 1, 300030, tel/fax +40 256 408435 e-mail:dezvoltareurbana@primariatm.ro, internet:www.primariatm.ro

-Cum e posibil sa construiască de capul lui. Cine a făcut procesul verbal de recepție?

Arh. Dan Belea -întocmind documentația pentru acest PUZ, nu știm ce s-a făcut inainte, nu avem ce face decât sa preluam datele pe care le avem si sa aducem la zi si sa le facem sa fie in regula ca si calitate.

-Inseamna ca deja ce s-a realizat nu respecta prevederile propuneri dumneavoastră din PUZ. Dumneavoastră spuneți ca fiecare parcela sa aiba 20% spațiu verde. Deci inseamna ca aceasta prevedere nu mai este respectata din start. La o parcela cel puțin. Si inca ceva, nu știm cum se calculează suprafața celorlalte clădiri care se vor realiza, care sunt cu 24 de apartamente, forma de L.

Arh. Dan Belea - Este o faza de PUZ, noi dam niște procente, nu inseamna ca la final clădirea trebuie sa aiba forma de L, ea trebuie sa respecte procentele pe care le-a trecut. Va garantez ca la momentul autorizării, ca arhitectul care face clădirea respectiva, v-a fi obligat sa respecte procentele aprobate de PUZ.

-Deja nu se mai poate realiza, pentru ca s-a făcut aceasta construcție care da peste cap tot calculul pe toata zona, deci nu aveți cum sa realizați. E o situație data. Vorbim de ceva existent.

-Noi am fost pe teren, aceasta parcela face obiectul PUZ-ului. Ne spuneți ca pentru fiecare se va respecta acest procent, iar noi va spunem ca deja aveți o parcela pentru care nu ati respectat si pe care o includeți in acest PUZ.

- Nu va suparati, daca e vorba de aceeași persoana cu rea intenție, intrebarea de solidaritatea pasiva daca este intuiție pentru aceeași persoana pentru ca a construit si nu a respectat prevederile PUZ-ului. Nu va suparati, in momentul in care PUZ-ul nu este respectat, apare intrebare retorica. Acel PUZ impune solidaritate pasiva pentru celelalte. Atunci ce facem? Reportează acea obligație pe total PUZ sau pe parcela. Asa cum e PUZ-ul formulat, nu mai putem continua in momentul de fata.

Arhitect Sef Emilian Sorin Ciurariu -Deci am retinut si aspectul spatiilor verzi, e una din cerințele din avizului de mediu. Daca mai avem alte observații care trebuie făcute?

-Acum vorbesc pentru toti din zona. Esența pe care o discutam noi aici, e următoarea: s-au construit doua clădiri ilegal, domnul Cîtu si-a dat seama de asta, vrea sa fac un PUZ care sa cuprindă ambele clădiri, si ma rog, si alergam după cai falși când incepem sa discutam de spatii verzi si utilitati, va pot spune ca un dezvoltator isi asuma tot ce va face, si curentul si gazul si apa, nu asta trebuie sa discutam. In primul rând sunt doua clădiri, de fapt 3, care sunt ridicate in baza unui PUZ de locuințe individuale; in momentul aprobării acestui PUZ, ele vor deveni super legale. Ati văzut cu totii ca abia asteapta sa primească aprobare pentru pod sa-1 transforme din pod in locuințe, nu știu in baza a ce se poate face asta. Proiectantul a susținut ca e P+2 regimul de înălțime in zona, autorizația primita este P+2. îmi vine greu sa cred ca atunci când cineva scoate o autorizație o scoate sub limita de înălțime acceptata. Noi ne vom opune acestui PUZ din toate puterile. Motivele si motivația le putem extrapola pe toata Timișoara cu daune si asa mai departe, asta e subiect pentru alta întâlnire, nu acum. Va mulțumim.

Bd. Constantin Diaconovici Loga, nr. 1, 3 00030, tel/fax +40 25 6 408435 e-mail:dezvoltareurbana@primariatm.ro, internet:www.primariatm.ro

Arhitect Sef Emilian Sorin Ciurariu -Si noi, a fost dezbatere în care fiecare a apucat să-și prezinte punctul de vedere, iar cei care nu au apucat, garantat sunt în asentimentul celor care au prezentat. Ea va avea o formula de proces verbal, dumneavoastră veți fi înștiințați, v-ati înregistrat in tabelul care a circulat, ca si participanți, si o să dăm curs mai departe procedurii in funcție de ceea ce se va decide, veți fi la curent. Vă mulțumim !

Acest document nu a putut fi convertit OCR - probabil este corupt.

Acest document nu a putut fi convertit OCR - probabil este corupt.


Timisoara 1900

str. Ludwig von Ybl nr. 24 tel. 0256-403997 mobil. 0724-228088

Nr.inreg. J35/834/03.06.2002

MEMORIU DE PREZENTARE

Proiect nr. 280/2016

 • 1. INTRODUCERE

1.1 DATE DE RECUNOAȘTERE A DOCUMENTAȚIEI

Data elaborării


: aprilie 2018


Denumirea proiectului

: PLAN URBANISTIC ZONAL

"DEZVOLTARE ZONA LOCUINTE COLECTIVE IN REGIM DE INALTIME P+2E"

Nr. proiect

: 280/2016

Beneficiar

: CITU IOAN COSMIN

Proiectant

: S.C. ”Arhi 3d” S.R.L.

Faza de proiectare       : P.U.Z.

 • 1.2 OBIECTUL P.U.Z.

Solicitari ale temei program

Zona aflata in studiul de fata se afla in Municipiul Timisoara, jud. Timis si reprezintă terenul identificat prin C.F. 421015, Top. 421015, CF 442301, Top. 442301, CF 442293, top. 442293, CF 442318, Top. 442318, CF 442303, Top. 442303, CF. 442309, Top. 442309 aflat în proprietatea lui CITU Ioan Cosmin.

Pe acest teren la cererea beneficiarilor se doreste extinderea zonei de locuinte colective. Caracteristici ale amplasamentului:

- se constituie teren in intravilanul localitatii Timisoara;

- fiecare parcela ce constituie prezentul amplasament, sunt duble ca suprafata fata de parcelele vecine deoarece acestea s-au constituit prin unificarea a cate doua parcele rezultand astfel parcele cu suprafete mari pentru a se crea premisa dezvoltarii unui ansamblu mai generos si mai compact.

- este definit ca zona locuinte cu functiuni complementare peste P+2E.

Prin proiect s-au urmărit în principiu următoarele :

 • -  dimensionarea construcțiilor și a amenajărilor propuse, corespunzător suprafeței terenului studiat și a temei de proiectare;

 • -  rezolvarea circulației carosabile și pietonale;

 • -  echiparea cu utilități.

Prevederi ale programului de dezvoltare a localitatii, pentru zona studiata.

Prin contextul urbanistic zona studiata apartine zonei de locuinte cu functiuni complementare peste P+2E conform zonificarii din P.U.G. TIMISOARA

Zona studiata se afla:

 • -  Pe strada Intrarea Josef Klapka, in cvartalul definit de strazile Mures, Muzicescu, Gheorghe Stavrescu si Josef Klapka;

 • - La 2200 m de zona centrala a municipiului Timisoara;

 • -  Se afla la 100 de Calea Martirilor, una dintre cele mai importante artere a localitatii.

Certificatul de urbanism eliberat de Primaria Municipiului Timisoara nr. 2950 din 11.07.2016 confirmă intențiile de dezvoltare a unei zone de locuinte colective pe teren.

 • 1.3 SURSE DOCUMENTARE

 • •  Lista studiilor si proiectelor elaborate anterior P.U.Z.

o P.U.G. TIMISOARA aprobat prin HCL 157/28.05.2002 prelungit prin HCL 107/11.03.2014;

o P.U.D. aprobat prin HCL 502/2006.

 • •  Lista studiiilor de fundamentare intocmite concomitent cu P.U.Z.

Baza topografică utilizată pentru elaborarea prezentului PUZ este constituită din carourile scara 1:5 000, completată cu :

-ridicarea topografica;

-date culese pe teren sau din documentații privind rețelele de infrastructură.

 • •  Date statistice

Datele statistice sunt preluate din:

o P.U.G. TIMISOARA aprobat prin HCL 157/28.05.2002 prelungit prin HCL 107/11.03.2014;

o P.U.D. aprobat prin HCL 502/2006.

Proiecte de investitii elaborate pentru domenii ce privesc dezvoltarea urbanistica a zonei

Investitiile pentru aceasta zona presupun extinderea si dezvoltarea zonei de locuinte colective - zona fiind reglementata prin P.U.G. Timisoara ca zona de locuinte cu functiuni complementare peste P+2E.

 • 2. STUDIUL ACTUAL AL DEZVOLTĂRII

2.1 EVOLUȚIA ZONEI

Zona studiata este situata in partea de sud a Municipiului Timisoara, in apropiere de Calea Martirilor. Terenul se incadreaza in cvartalul definit de patru strazi: str. Josef Klapka, str. Mures, str. Muzicescu si str. Gen. Gheorghe Stavrescu.

 • •  Date privind evolutia zonei

Explozia investitiilor din ultimii ani precum si intrarea in Comunitatea Europeana, a contribuit la sporirea solicitariilor de suprafete de teren dedicate dezvoltarii de zone rezidentiale.

Terenul studiat, precum si zonele de vecinatate se constituie in teren pe care sunt edificate constructii. Adiacent terenului studiat mai exista cladiri de locuinte colective cu regim de inaltime P+2E - P+2E+M.

Caracteristici semnificative ale zonei, relationate cu evolutia localitatii

Ca urmare a dezvoltarii localitatii, s-a creat premisa comasarii terenurilor pentru o zona de locuinte.

Prin construirea unor cladiri de locuinte colective cu regim de inaltime P+2E se confirma functiunea majora a intregii zone si anume cea locuire.

 • •  Potential de dezvoltare

Ca urmare a pozitiei zonei in contextul urbanistic al municipiului Timisoara se poate aprecia ca zona se va dezvolta si extinde si va deveni o zona dominata de locuinte individuale si colective.

 • 2.2 INCADRAREA IN LOCALITATE

Pozitia zonei fata de intravilanul localitatii

Zona studiata se gaseste in intravilanul localitatii Timisoara, in partea de sud intr-o pozitie a carei potential permite dezvoltarea zonei de locuinte colective cu regim de inaltime P+2E, si este identificata prin:

C.F. 421015, Top. 421015, S=845 mp

C.F. 442301, Top. 442301, S=1668 mp

C.F. 442293, Top. 442293, S=1714 mp

C.F. 442318, Top. 442318, S=1803 mp

C.F. 442309, Top. 442309, S=1896 mp

C.F. 442303, Top. 442303, S=2012 mp

TOTAL              S= 9938mp

Terenul studiat este delimitat astfel:

o La nord -proprietate privata - identificata prin nr. Cad. 14354 - teren pe care s-a emis in timpul elaborarii prezentei documentatii AC pentru construire de locuinte colective peste P+2E

o La sud - proprietate privata - parcela locuinte, identificata prin CF 436398, nr. cad. A443/4/2/9;

o La vest - proprietate publica - str. Intrarea Josef Klapka, identificata prin CF 406341nr. cad. A443/4/2/21

o La est - -proprietate privata -parcele de locuinte.

Relationarea zonei cu localitatea sub aspectul pozitiei, accesibilitatii, cooperarii in domeniul edilitar, servirea cu institutii de interes general, etc.

Terenul se afla in partea de sud a municipiului Timisoara. Zona este usor accesibila prin orice forma de trafic urban urban deoarece are acces usor la Calea Martirilor, una din cele mai circulate artele a orasului si strada Muzicescu la sud, iar pe latura de vest terenul este adiacent strazii Intrarea Josef Klapka. Aceste legaturi asigura fluidizarea circulatiilor atat in sensul incarcarii zonei cat și in sensul descărcării acesteia.

In sensul cooperarii in domeniul edilitar se poate constata ca sunt asigurate toate traseele utilitare principale dar si a celor secundare. Zona este asigurata cu utilitatile necesare functionarii, respectiv energie electrica, retea apa si canalizare, gaz natural. Viitoarele constructi se vor bransa la retelele edilitare existente in zona.

2.3 ELEMENTE ALE CADRULUI NATURAL

Elemente ale cadrului natural ce pot intervenii in modul de organizare urbanistica: relieful reteeaua hidrografica, clima, conditii geotehnice, riscuri naturale.

Relieful in zona se caracterizeaza prin altitudine relativ scazuta ,de campie joasa cu mici denivelari si o densitate mare a retelei hidrografice ,datorita abundentei de albii parasite, care favorizeaza excesul de umiditate al terenului.

Clima este temperata adica temperatura, vantul si precipitatiile se repeta pe anotimp.

Din punct de vedere al zonarii seismice a teritoriului Romaniei, amplasamentul se afla in zona de hazard seismic cu acceleratia de varf a terenului avand valoarea ag=0,16g si perioada de colt Tc=0,7sec.

Adancimea de inghet-dezghet a zonei este 0,8m.

Adancimea de fundare minima este Dmin=-0,90m iar presiunea conventionala de baza are valoarea pconv=200kPa.

Riscuri naturale:

 • a) Cutremure de pamant

In zona studiata intensitatea seismica, echivalata pe baza parametrilor de calcul privind zonarea seismica a teritoriului României, este VII grade MSK conform anexa 3 din Legea 575-2001.

Nu sunt necesare masuri de restrictionare a conditiilor de construire (regim de inaltime, distante intre cladiri) datorita intensitatii seismice.

 • b)  Inundatii

Zona studiata are capacitatea maxima de precipitatii cazuta in 24 de ore (1901-1997) este cuprinsa 100 si 150 mm conform anexa 4 din Legea 575-2001.

Zona studiata este o zona afectata de inundatii datorata scurgerii de torenti conform anexa 5 din Legea 575-2001.

Sunt prevazute diguri de protectie pe culoarul raului Bega in zona localitatii Timisoara.

Nu sunt necesare masuri suplimentare specifice de protectie (extinderea/redimensionarea retelei hidroedilitare, indiguiri, regularizari cursuri de apa).

Se vor efectua masuri de intretinere a retelei hidroedilitare existente.

 • c) Alunecari de teren

Zona studiata prezinta un potential de producere a alunecarilor "scazut" si o probabilitate de alunecare "practic zero" si "foarte redusa" conform anexa 6 din Legea 575-2001.

Zona studiata nu este o zona afectata de alunecari de teren conform anexa 7 din Legea 575-2001.

Studiu geotehnic

Stratificatie:

o Sol vegetal argilos negru avand o grosime intre 0.40-0.50m;

o Argila cafenie cenusie, plastic consistenta cu extindere pana la 1.00m adancime; o Argila prafoasa cafenie galbuie, plastic vartoasa cu consistenta pana la 1.60mm;

o Argila prafoasa cafenie galbuie cu orizonturi ruginii ,plastic vartoasa, mai compacta cu concretii fine si mijlocii de calcar, cu extindere la peste 5.00m adancime.

Apa freatica are regimul influentat de volumul precipitatiilor din zona. Astfel la data cercetarii nivelului hidrostatic al apei freatice s-a stabilizat in foraj la adancimea de 1m peste care se apreciaza cresteri frecvente de pana la 0.50m in intervale mai indelungate cu precipitatii.

Tinand cont de aceste date si de structura locuintelor propuse in aceasta zona se recomanda:

o Terenul apt de fundare il constituie stratul argilos in stare naturala cafeniu plastic vartos ce apare sub solul vegetal.

o Adancimea minima de fundare va trebui sa indeplineasca urmatoarele conditii:

o D1MIN>0.8M fata de nivelul actual al terenului

o D2MIN > 1.00M fata de nivelul terenului sistematizat

o Calculul terenului de fundare pentru constructiile in cauza ,fundate direct ,se poate adopta o presiune conventionala de calcul de baza D=2.0m, B=1.0m in grupa fundamentala de incarcari Pconv=220 KPA la care se vor aplica corectiile corespunzatoare adancimilor si latimilor efectiv proiectate conf STAS 3300/2-1985.

 • 2.4 CIRCULAȚIA

 • Aspecte critice privind desfasurarea, in cadrul zonei, a circulatiei rutiere, feroviare, navale, aeriene

Circulatia rutiera in zona este definita de strada Muzicescu la sud si de strada Intrarea Josef Klapka la vest. Amplasamentul se afla in imediata apropiere de Calea Martirilor, una din cele mai importante artere de acces in oras, facand legatura cu Giroc. Aceste legaturi asigura fluidizarea circulatiilor atat in sensul incarcarii zonei cat și in sensul descarcarii acesteia.

Nu exista trasee aeriene in zona .

 • Capacitati de transport, greutati in fluenta circulatiei, incomodari intre tipurile de circulatii, precum si dintre acestea si alte functiuni ale zonei, necesitati de modernizare a traseelor existente si de realizare a unor artere noi, capacitati si trasee ale transportului in comul, intersectii cu probleme, prioritati

Terenul ce face obiectul acestui studiu are acces la strada Muzicescu, Josef Klapka si la Calea Martirilor una dintre cele mai importante artere de circulatie a municipiului. Solutia de rezolvare a accesului fiind prezentata in detaliu in capitolul 3.4. Modernizarea circulatiei.

 • 2.5 OCUPAREA TERENURILOR

Principalele caracteristici ale functiunilor ce ocupa zona studiata

Functiunile din zona sunt majoritar rezidentiale cu regimuri de inaltime variate cuprinse intre P+1E si P+2E+M.

In zona studiata si in vecinatate sunt edificate constructii, atat de locuinte individuale cat si de locuinte colective.

Relationari intre functiuni

Intre functiunile existente in jurul sit-ului, respectiv cele de locuinte cu functiuni complementare prevazute prin PLANUL URBANISTIC GENERAL AL MUNICIPIULUI TIMISOARA si functiunea propusa exista o cooperare functionala, deoarece prezinta acelasi tip de functiune.

Gradul de ocupare al zonei cu fond construit

In zona studiata exista in prezent fond construit.

Aspecte calitative ale fondului construit

Fondul construit la sud, est si vest de teren este definit de cladiri locuinte individuale si de locuinte colective, a caror stare este buna spre foarte buna, fiind construite relativ recent.

Asigurarea cu servicii a zonei, in corelare cu zonele vecine

Serviciile din zona sunt foarte bine dezvoltate. La intersectia dintre strada Mures si Calea Martirilor existand un hypermaket. Iar majoritatea parterurilor cladirilor au diverse firme ce asigura servicii.

Asigurarea cu spatii verzi

În stadiul actual pe teren nu exista spatii verzi amenajate.

Spatiul verde in zona studiata fiind compus din zonele verzi individuale ale cladirilor iar cel public este definit partial de Parcul Triade, aflat la intersectia strazii Mures cu Calea Martirilor, in imediata apropiere a terenului studiat si de zonele verzi de aliniament existente pe strada Muzicescu si pe Calea Martirilor.

Existenta unor riscuri naturale in zona studiata sau in zonele vecine

o Nu exista.

Principalele disfunctionalitati

o Lipsa initiativelor de extindere a zonei de locuinte pe terenul studiat.

 • 2.6 ECHIPARE EDILITARA

Stadiul echiparii edilitare a zonei, in corelare cu infrastructura localitatii (debite si retele de distributie apa potabila, retele de canalizare, retele de transport energie electrica, retele de telecomunicatie, surse si retele de alimentare cu caldura, posibilități de alimentare cu gaze naturale - dupa caz)

Zona studiata este echipata edilitar corespunzator, fiind asigurata cu energie electrica, apa potabila, canalizare, telefonizare si gaze naturale.

Retelele de utilitati necesare functionarii se afla in imediata vecinatate pe strada Intrarea Josef Klapka iar cheltuielile de extindere a retelelor de utilitati vor fi asigurate de catre beneficiar.

Alimentarea cu apa.

Situatia existenta

Municipiul Timisoara dispune de sistem centralizat de alimentare cu apa. Reteaua de alimentare cu apa se afla in imediata apropiere de amplasament

Canalizarea

Situatia existenta

In zona exista retele de colectarea apelor uzate menajere. Deversarea apelor menajare se face in reteaua de de canalizare ape uzate a municipiului Timisoara administrata de catre AQUATIM Timisoara, aflata in apropierea amplasamentului.

Canalizarea apelor meteorice

Situatia existenta

Apele meteorice de pe constructii se colecteaza prin intermediul retelei de canalizare pentru ape pluviale a localitatii Timisoara, separata de reteaua de canalizare apa menajera si se deversa in bazinul de retentie.

Alimentarea cu energie electrica

Situatia existenta

Asigurarea alimentarii cu energie electrica a investitiei se face din reteaua de joasa tensiune aflata adiacent amplasamentului.

Telefonie

Situatia existenta

In zona exista retele de telefonie.

Alimentarea cu gaz

In zona exista retea de alimentare cu gaz.

2.7 PROBLEME DE MEDIU

Conform Ordinului comun al MAPPM (nr. 214/RT/1999) — MLPAT (nr. 16/NN/1999) si ghidului sau de aplicare, problemele de mediu se trateaza in cadrul unor analize de evaluare a impactului asupra mediului, incluse planurilor de amenajare a teritoriului si planurilor de urbanism.

Aceste analize de evaluare a problemelor existente de mediu vor fi:

Relația cadru natural -cadru construit

Intervențiile in zona studiata vor avea in vedere ca toate construcțiile și amenajarile vor fi percepute in mare masura de la nivelul pietonului, sens in care toate rezolvarile specifice vor respecta aceasta reglementare. Ca urmare a acestui fapt se va acorda o atentie deosebita prezentei spatiilor plantate de protectie. Se va asigura si un balans optim intre suprafata ocupata constructii si suprafata rezervata spatiului verde pe parcele. Se va acorda atentie sportita nu doar la aspectul cantitativ al spatiilor verzi.

 • Evidentierea riscurilor naturale si antropice

In urma studiului zonei s-a constatat ca nu este cazul nici de riscuri naturale, nefiind terenuri cu probleme de alunecare sau inundabile si nici de riscuri antropice.

 • Marcarea punctelor si traseelor din sistemul cailor de comunicatii si din categoriile echiparii edilitare, ce prezinta riscuri pentru zona.

Intervențiile propuse in cadrul zonei studiate nu vor prezenta riscuri pentru zona - nici cele edilitare si nici caile de comunicatie propuse.

 • Evidentierea valorilor de patrimoniu ce necesita protectie

Nu e cazul.

 • Evidentierea potentialului balnear si turistic

Nu e cazul.

2.8 OPTIUNI ALE POPULATIEI

Cerintele autoritatilor locale, precum si punctele de vedere ale factorilor interesati cu privire la organizarea viitoare a zonei luate in studiu au fost urmatoarele:

- extinderea functiei de locuire adaptata la configuratia terenului si specificul zonei;

- asigurarea necesarului de spatii verzi;

- asigurarea unui acceselor auto si pietonal pe parcela;

- asigurarea necesarului de locuri de parcare;

- asigurarea utilitatiilor necesare dezvoltarii zonei intr-o varianta de echipare centralizata.

3. PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICA

3.1. CONCLUZII ALE STUDIILOR DE FUNDAMENTARE

Pentru elaborarea acestui P.U.Z. s-au folosit surse documentare evidentiate in capitolul

 • 1.3 . Surse de documentare.

3.2. PREVEDERI ALE P.U.G.

Zona studiata se afla in intravilanul localitatii Timisoara si sunt prevederi pentru aceasta zona impuse prin PLANUL URBANISTIC GENERAL AL MUNICIPIULUI TIMISOARA, astfel:

o Dezvoltarea racordurilor noilor constructii la retelele edilitare publice.

In concluzie proiectul se respecta prevederile existente in P.U.G. pentru zona si se incadreaza in contextul existent si planurile aprobate anterior de municipalitate.

3.3. VALORIFICAREA CADRULUI NATURAL

Se vor mentiona posibilitatile de valorificare ale cadrului natural pentru zona studiata:

relationarea cu formele de relief; prezenta unor oglinzi de apa si a spatiilor verzi amenajate, construibilitatea si conditiile de fundare ale terenului, adaptarea Ia conditiile de clima.

Intervențiile in zona studiata vor avea in vedere ca toate construcțiile și amenajarile vor fi percepute de la nivelul pietonului, sens in care toate rezolvarile specifice vor respecta aceasta reglementare. Ca urmare a acestui fapt se va acorda o atentie deosebita prezentei spatiilor verzi plantate.

3.4. MODERNIZAREA CIRCULATIEI

Din punct de vedere al lucrarilor rutiere propuse, zona studiata este marginita la vest de strada Josef Klapka, strada relativ noua lucrarile rutiere fiind realizate partial, urmand ca aceasta sa fie finalizata in viitor. Se propune ca pentru fiecare parcela de locuinte colective sa se realizeze cate un acces rutier direct din strada cu latimea de 3,50 m pentru a facilita circulatia rutiera in interiorul parcelelor. Accesele se continua in incinta cu un carosabil cu latimea de 3,50 m ce isi mareste profilul la 5,00 in partea posterioara a parcelelor unde se propune amenajarea locurilor de parcare pe ambele laturi a carosabilului.

Se propune largirea platformei de intoarcere de la capatul strazii Intrarea Josef Klapka, pe terenul studiat, pentru facilita intoarcere masinilor utilitare. In acest sens se va ceda suprafata de teren necesara pentru a largi platforma de intoarcere.

Parcajele din partea posterioara nu sunt amplasate pe limita de proprietate, acestea fiind retrase cu 50 cm. In aceasta zona se vor amplasa parapete de protectie fonoabsorbante.

Necesarul locurilor de parcare a fost calculat in conformitate cu Anexa 2 a RLU „Norme locale privind determinarea numarului locurilor de parcare”.

Accesele stradale directe proiectate sunt in conformitate cu normele tehnice privind proiectarea si realizarea strazilor in localitati (ord. M.T. nr. 50/1998) si prevederile din RLU aferent PLAN URBANISTIC GENERAL pentru zona studiata.

Strazile vor fi executate din imbracaminti moderne alcatuite dintr-o fundatie din balast si piatra sparta si o imbracaminte bituminoasa din mixturi asfaltice.

3.5. ZONIFICARE FUNCȚIONALA, REGLEMENTARI, BILANT TERITORIAL, INDICI URBANISTICI

Interventiile urbanistice propuse au drept scop eliminarea disfunctionalitatilor semnalizate si au condus la urmatoarele principii de lucru:

- generarea unei zone de locuire colectiva

- asigurarea accesului corespunzator pe parcele de la reteaua stradala;

- rezervarea suprafetelor de teren pentru spatii verzi amenajate - s-a asigurat un procent de minim 24.44% spatiu verde in cadrul parcelei, suprafete relativ compacte.

Functiunea propusa in zona studiata este de locuinte colective.

Zone functionale propuse in zona studiata sunt:

o pentru locuinte colective: 9876 mp (99,29%);

o pentru drumuri, alei si parcaje: 71 mp (0,71%).

Total: 9938 mp (100%).

REGIMUL DE INALTIME

Regimul de inaltime al constructiilor de locuinte este prevazut la maximum P+2E.

Hmaxima la cornisa propusa = 9.00 m

Hmaxima propusa = 11.00 m

REGIMUL DE ALINIERE A CONSTRUCTIILOR

In cadrul studiului a fost stabilita limita maxima de implantare a constructiilor astfel:

- 5 m fata de limitele de la strada;

- 16 m fata de limita posterioara a parcelei

- 3,5 si 4, 5 m fata de limitele laterale coform plansei Reglementari Urbanistice .

SISTEMATIZAREA PE VERTICALA

Este obligatorie corelarea cotelor terenului sistematizat cu parcelele vecine pastrand posibilitatea evacuarii apelor meteorice prin rigole la canale

INDICI URBANISTICI

Procentul maxim de ocupare a terenului:

P.O.T.max.=35% - zona de locuinte colective

Coeficientul maxim admis de utilizare a terenului:

C.U.T. MAX.=1.05 - zona de locuinte colective.

Tinand cont ca parcele ce fac obiectul prezentului PUZ s-au constituit prin unificarea a doua parcele si sunt cel putin duble ca suprafata fata de parcelele pe care s-au edificat sau sunt in curs de edificare cladiri de locuinte colective cu acelasi regim de inaltime dar cu maxim 12 apartamente in imediata vecintate a amplasamentului se propune ca pe fiecare parcela sa se realizeze cate 2 corpuri de cladire cu cate 9 unitati locative/ corp. Rezultand astfel un nr. maxim de 18 unitati locative/parcela, raport ce se incadreaza in procentul existent de unitati locative/ suprafata teren. Pentru cea mai mica parcela a prezentului PUZ raportul fiind de 1 unitate locativa la 93 mp de teren, iar pentru cea mai mare parcela 1 unitate locativa la 112 mp de teren, raportul in zona fiind in medie 1 unitate locativa la 70-75 mp de teren - pentru parcelele unde sunt edificate sau in curs de edificare cladiri de locuinte colective.

BILANT TERITORIAL

ZONE FUNCȚIONALE

SITUAȚIA EXISTENTA

SITUATIA PROPUSA

S (mp)

% din T

S (mp)

% din T

Zona locuințe colective

845

8.50

9876

99.29

Construcții locuințe colective

286

2.88

3479

35.00

Circulații pe parcela

Carosabil

337

3.39

1915

4030

19.27

40.55

Parcaje

188

1.89

2115

21.28

Spații verzi

34

0.34

2429

24.44

Carosabil, parcaje, alei

0.00

0.00

71

0.71

Suprafața teren totală

9938

100.00

9938

100.00

 • 3.6. DEZVOLTAREA ECHIPĂRII EDILITARE

PREVEDERI SPECIFICE.

Alimentarea cu apa

Situatia propusa:

Asigurarea cu apă potabilă a zonei studiate se va face din rețeaua de apă potabilă, adiacenta amplasamentului, ce asigură alimentarea cu apă a localității Timisoara, rețea publică de apă potabila administrată de către AQUATIM Timișoara.

Dimensionarea instalațiilor se va face avându-se în vedere consumatorii propuși în zona studiată.

Canalizarea apelor uzate menajere

Situatia propusa:

Deversarea apelor uzate menajere din zona studiata se va face in rețeaua de canalizare ape uzate a localității Timisoara, rețea publică de canalizare ape uzate administrată de către AQUATIM Timișoara adiacenta terenului.

Dimensionarea instalațiilor se va face avându-se in vedere consumatorii propusi in zona studiata.

Canalizarea apelor meteorice

Situatia propusa:

Apele pluviale de pe cladiri vor fi colectate prin jgheaburi si burlane apoi vor fi deversate in reteaua centralizata de canalizare a apelor pluviale.

Alimentare cu energie electrica

Situatia propusa

Realizarea alimentarii cu energie electrica se va face pe baza proiectului elaborat de S.C. ELECTRICA BANAT S.A. de o firma atestata ANRE pentru acest gen de lucrari.

Telecomunicatii

Situatia propusa:

Se va realiza prin branșament la rețelele locale. Lucrările se vor realiza pe baza proiectelor de specialitate elaborate.In proiectare si executie se respecta prevederile tuturor normativelor si normelor in vigoare.

Alimentare cu caldura

Situatia propusa:

Sistemele de incalzire propuse se vor realiza prin centrale proprii avand ca si combustibil gazul metan.

Alimentare cu gaze naturale

Situatia propusa:

Realizarea alimentarii cu gaze naturale se va realiza de la reteaua de gaz metan existenta in zona.

Gospodarie comunala

Situatia propusa:

Evacuarea deseurilor se va realiza periodic, în baza unui contract de salubritate dintre beneficiar și o firmă abilitată de a efectua astfel de servicii.

 • 3.7. PROTECTIA MEDIULUI

Criterii pentru determinarea efectelor semnificative potențiale asupra mediului conform anexa 1 din Hot. NR. 1076/2004

 • 1. Caracteristicile planurilor si programelor cu privire, in special la:

 • a) Gradul în care planul creează un cadru pentru proiecte și alte activități viitoare fie în ceea ce privește amplasamentul, natura, mărimea și condițiile de funcționare, fie în privința alocării resurselor

În cadrul acestui program, pentru zona studiată în cadrul P.U.Z.-ului, propunerile de urbanism au prevăzut :

 • - Asigurarea unor accese corespunzator pe parcele;

 • - Echiparea tehnico - edilitara corespunzatoare.

Planul Urbanistic Zonal stabilește strategia și reglementările necesare rezolvării problemelor de ordin funcțional, tehnic și estetic din cadrul zonei studiate.

Studiul are în vedere următoarele categorii de probleme :

 • - Amenajarea urbanistică a teritoriului considerat;

 • - Stabilirea limitelor de implantare a viitoarelor constructii si folosirea optimă a terenului;

 • - Asigurarea relatiilor functionale si estetice cu vecinatatile;

 • - Asigurarea echipării tehnico - edilitare a zonei: alimentarea cu apă, canalizarea, sistemul de încălzire, alimentarea cu energie electrică, alimentarea cu gaz;

 • - Reabilitarea, conservarea și protecția mediului.

Planul Urbanistic Zonal, pe terenul in suprafata totala de 9938 mp, organizarea la standarde ridicate a unei zone de locuinte colective prin amenajarea corespunzatoare a intregii parcele. Astfel, aceasta etapa se constitue intr-o premisa a unei dezvoltarii ulterioare a acestei zone prin extinderea zonelor de locuinte. Acesta premisa s-a creat in special datorita existentei unor suprafete de teren relativ mari utilizate pana in prezent ca si terenuri agricole in intravilanul localitatii Timisoara.

 • b) gradul în care planul sau programul influențează alte planuri și programe, inclusiv pe cele în care se integrează sau care derivă din ele;

Planul urbanistic zonal va fi inclus in urmatoarele planuri existente:

- P.U.G. TIMISOARA;

- Planuri topografice intocmite in vederea realizarii P.U.Z.-ului si a stabilirii limitei de proprietate.

- Planurile cu utilitati sau potentiale zone de restrictie emise de regiile proprietare.

 • c) relevanța planului sau programului în/pentru integrarea considerațiilor de mediu, mai ales din perspectiva promovării dezvoltării durabile

Toate proiectele promovate pe amplasament se aliniaza proiectelor de dezvoltare durabila a zonei. Activitatea promovata de catre titularul planului se incadreaza specificului zonei.

Orice posibila sursa de poluare se va analiza cu cea mai mare atentie, astfel incat simultan cu aparitia acesteia este analizata si proiectata solutia constructiva sau masura organizatorica necesara eliminarii acesteia.

 • d) problemele de mediu relevante pentru plan sau program:

Conform temei de proiectare stabilite de comun acord, intre proiectant si proprietarii terenurilor, pentru această zonă se prevede realizarea unei zone de locuinte colective cu regim de inaltime P+2E. Constructiile vor fi amplasate in conformitate cu reglementarile stipulate in documentatia de fata.

Din studiul intocmit in raport cu amplasarea de functiuni, rezulta ca nu se pun probleme deosebite din punct de vedere al emiterii de noxe respectiv a protectiei mediului. In zona studiata nu se vor amplasa, activitati sau functiuni poluante.

Se recomandă cooperarea investitorilor pentru realizarea lucrărilor de echipare a terenului (alimentarea cu apă, canalizarea și epurarea apelor uzate, alimentarea cu energie electrică, gaze naturale etc.)

Este obligatorie sistematizarea rețelelor pe culoarele stabilite pentru utilități.

Suprafata totală a zonei cuprinsă în P.U.Z. este de 9938.00 mp.

Adiacent terenului exista retele de alimentare cu apa potabila, canalizare, si alimentare cu gaze naturale.

Nu au fost identificate probleme de mediu relevante in zona.

 • e) relevanța planului sau programului pentru implementarea legislației naționale și comunitare de mediu (de exemplu, planurile și programele legate de gospodărirea deșeurilor sau de gospodărirea apelor)

Asa cum s-a amintit anterior, va exista o preocupare permanenta pentru activitatea de gestionare a deseurilor produse in perimetrul zonei studiate. Se evidentiaza existenta la ora actuala a functionarii serviciului de colectare a deseurilor menajere de pe raza localitatii Timisoara si in zona din imediata vecinatate a acesteia.

Se evidentiaza de asemenea faptul ca necesarul de apa se va asigura centralizat pe amplasament, reglementarea consumurilor cat si a conditiilor de evacuare a apelor reziduale facandu-se prin avizele solicitate de catre beneficiar la institutiile abilitate.

Planurile si programele pentru implementarea legislației naționale și comunitare de mediu ce se vor elabora in continuare, legate de gospodărirea deșeurilor sau de gospodărirea apelor din zone adiacente, vor tine seama de prevederile prezentului program urbanistic zonal.

In vederea protectiei mediului se vor prevedea urmatoarele:

- Racordul la utilitatile existente in zona;

- depozitarea deseurilor menajere in pubele si containere etanse realizate din materiale necorodabile, amplasate in spatii special amenajate;

- alizarea de zone verzi plantate, eventual tratate peisager;

- nu se vor deversa nici un fel de ape reziduale menajere si nu se vor depozita deseuri menajere, in afara retelelor si spatiilor special destinate;

- Protectia calitatii apelor :

Surse de poluanti pentru apa freatica:

Apele menajere vor fi preluate de calizarea propusa pentru aceasta zona.

Apele pluviale colectate vor fi evacuate in reteaua de canalizare

- Protectia aerului:

Cladirile sunt incalzite cu agent termic produs de centrale termice propii pe gaz, ale caror capacitate de evacuare a gazelor nearse in atmosfera este redusa, sub nivelul de 0,02 Prize de aer pentru centrale pe gaz se dimensioneaza de furnizor in functie de tipul centralei termice:

 • a) priza directa de aer

 • b) priza directa centrata pe cosul de evacuare .

Centrala termica proprie cu caracteristici corespunzatoare functiunii deservite

Diametrul cosului min. = 100 mm

Pozitia cosului : la 90o (scos pe acoperis) fata de orizontala

- Gospodarirea deseurilor

Deseurile manajere vor fi depozitate in pubele si containere care vor fi ridicate si golite de catre o firma specializata, pe baza unui contract de servicii.

 • 2. Caracteristicile efectelor și ale zonei posibil a fi afectate cu privire, în special, la:

a) probabilitatea, durata, frecvența și reversibilitatea efectelor;

Nu au fost identificate efecte nocive sau poluanti astfel ca nu putem vorbi de o durata sau de o frecventa a acestora.

b) natura cumulativă a efectelor;

Nefiind identificate efecte asupra mediului nu putem vorbi de o natura cumulativa asupra mediului. Avandu-se in vedere impactul redus asupra mediului a functiunilor propuse, prin gestionarea conforma cu normativele de mediu a tuturor factorilor de mediu posibil a fi afectati, se considera ca nu va exista o acumulare de efecte negative ce pot influenta amplasamentul si implicit zona de sud a localitatii Timisoara.

c) natura transfrontieră a efectelor;

Nu este cazul.

d) riscul pentru sănătatea umană sau pentru mediu (de exemplu, datorită accidentelor);

Avand in vedere ca planul de fata prevede extinderea zonei de locuinte, functiune definita prin planurile de urbaniste elaborate anterior P.U.Z.-ului, nu se pune problema unor conflicte intre functiuni astfel ca nu vom avea niciun fel de riscuri pentru sanatatea umana sau mediu.

e) mărimea și spațialitatea efectelor (zona geografică și mărimea populației potențial afectate);

Nu s-au identificat efecte asupra mediului iar marimea zonei afectate de planul propus este de 9938.00 mp. Terenul dupa cum scrie si in capitolele anterioare este situat in teritoriul intravilan al Municipiului Timisoara, in partea de sud.

f) valoarea și vulnerabilitatea arealului posibil a fi afectat;

Suprafețele terestre aparținand domeniului public nu au valoare de patrimoniu natural geomorfologic, floristic, faunistic, forestier și de altă natură, care sa necesite instituirea regimului de rezervație științifică ca sa rămâna în proprietate publică și sa dobândeasca regimul de protecție, potrivit procedurii prevăzute la art. 8, din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 236/2000.

Realizarea planului urbanistic zonal se inscrie in dinamica de dezvoltare a zonelor de locuinte din Timisoara.

(i) caracteristicile naturale speciale sau patrimoniul cultural;

Zona este in curs de edificare in partea de sud fiind deja construite o serie de locuinte insa in acest areal nu sunt nici elemente de patrimoniu construit nici de patrimoniu natural.

(ii) depășirea standardelor sau a valorilor limită de calitate a mediului;

Nu vor exista depasiri ale limitelor impuse de normavele in vigoare. Toate sursele de poluare sunt identificate astfel incat se iau toate masurile eliminarii acestora, inca din etapa de proiectare.

(iii) folosirea terenului în mod intensiv;

 • - Ca prioritati in zona ce trebuie rezolvate sunt echiparile edilitare si accesele la parcela la standarde normale pentru categoria prevazuta.

 • - Necesitatea pastrarii in zona a unui nivel de ocupare a terenului corespunzator.

Folosirea terenului pentru extinderea zonei de locuinte colective si echiparea edilitara se va realiza in parametri normali de utilizare, nu se pune problema utilizarii acestuia in mod intensiv. Conform Indicilor urbanistici terenul va fi folosit in procent de 35% pentru constructii, minim 40% pentru circulatii rutiere si pietonale si minim 20% din suprafata va fi amenajata ca spatiu verde.

g) efectele asupra zonelor sau peisajelor care au un statut de protejare recunoscut pe plan național, comunitar sau internațional.

Nu este cazul intrucat suprafețele terestre aparținand domeniului privat, luate in studiu, nu au valoare de patrimoniu natural geomorfologic, floristic, faunistic, forestier și de altă natură, care sa necesite instituirea regimului de rezervație științifică ca sa rămâna în proprietate publică și sa dobândeasca regimul de protecție, potrivit procedurii prevăzute la art. 8, din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 236/2000.

 • 3.8. OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICA

Lista obiectivelor de utilitate publică:

-rețea de alimentare cu apă

-rețea de gaze naturale

-rețea de alimentare cu energie electrică

-canalizare menajeră

-retea de telecomunicatii

-asigurarea circulatiei in incinta

Tipul de proprietate a terenurilor

Terenul este considerat in proprietatea lui CITU Ioan Cosmin conform extraselor de carte funciara C.F. 421015 nr. top. 421015, CF. 442301 nr. top. 442301, CF 442293 nr. top. 442293, CF 442318 nr. top. 442318, CF 442303 nr. top. 442303, CF nr. 442309 nr. top 442309 avand o suprafata totala de 9938.00 mp.

•  Circulația terenurilor

Regimul juridic al terenului ne relevă faptul că terenul este situat in intravilanul localitatii Timisoara si este in proprietatea lui CITU Ioan Cosmin. conform extraselor de carte funciara.

CONCLUZII

 • •  Inscrierea amenajarii si dezvoltarii urbanistice propuse a zonei in prevederili P.U.G.

Prezentul studiu modifică zonificarea PUG-ului avizat și aprobat, se încadrează în prevederile R.G.U. aprobat, a studiilor și proiectelor elaborate anterior, și va răspunde nevoilor actuale și viitoare de dezvoltare.

 • •  Categorii principale de interventii ,care sa sustina materializarea programului de dezvoltare

Principalele categorii de interventie vor fi cele legate de modernizarea circulatiei si realizarea infrastructurii tehnico-edilitare corespunzatoare.

 • •  Aprecieri ale elaboratorului P.U.Z. asupra propunerilor avansate, eventuale restrictii

Tinandu-se cont de tendintele de dezvoltare a zonei trebuie asiguarata infrastructura necesara cat si posibilitatile de cooperare si corelare a terenurilor din zona. Apreciem propunerile sunt in concordanta cu previziunile de dezvoltare ale localitatii Timisoara.

Prin reglementarea situatiilor juridice a terenurilor, ca urmare a dezmembrarilor ce vor surveni in urma operatiunilor de sistematizare a zonei studiate, vor rezulta urmatoarele parcele:

 • (a) Parcelele 1 - 5 - locuințe colective (maxim 18 unitati locative);

 • (b) Parcela 6 - drumuri.

Întocmit,

arhitect Daniel BELEA

REGULAMENT LOCAL DE URBANISM

aferent proiectului

„DEZVOLTARE ZONA LOCUINȚE COLECTIVE IN REGIM DE INALTIME P+2E”

CF 442301, Top. 442301, CF 442293, top. 442293, CF 442318, Top. 442318, CF 442303, Top. 442303, CF. 442309, Top. 442309;

I. Baza legala

Regulamentul local de urbanism s-a elaborat concomitent cu P.U.Z. pentru zona studiata.

Regulamentul local de urbanism explica si detaliaza continutul P.U.Z., sub forma de prescriptii si recomandari, in vederea urmaririi si aplicarii lor.

La baza elaborării Regulamentului aferent planului urbanistic zonal stau:

 • H. G.R. nr. 525/1996 și ghidul de aplicare R.G.U. aprobat prin ordinul MLPAT nr. 176/N/16.08.2000;

Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanism (republicata);

Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor (republicata);

Legea fondului funciar nr. 18/1991 (republicata);

Legea nr.33/1994 privind expropierea pentru utilitate publica;

Legea nr. 107/1996 legea apelor (republicata);

Legea nr. 137/1995 privind protectia mediului;

Ordinul nr. 119/2014 pentru aprobarea normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației;

Legea nr. 54/1998 privind circulatia juridica a terenurilor;

Hotararea C.J. Timis nr. 115/2008 privind aprobarea reglementarilor si indicilor urbanistici din Judetul Timis; precum și celelalte acte legislative specifice sau complementare domeniului.

Reglementările cuprinse in PUG si prescriptiile regulamentului de urbanism aferente PUG pentru zona ce face obiectul PUZ.

 • I. Regulamentul local de urbanism aferent PLAN URBANISTIC ZONAL cuprinde prescriptii si reglementari ce se refera Ia activitatea de construire si amenajare a terenului cuprins in perimetrul intravilan propus al PUZ.

 • 2. Activitatea de construire in cadrul PUZ propus se va desfasura:

 • -  pe terenuri libere neconstruite.

 • 3. Autorizarea constructiilor se va face de catre Primaria Municipiului Timisoara, conform legii 50/1991, Ordinului MLPAT nr 91/1991 si a legii 453/2001.

 • 4. Autorizarea constructiilor pe terenuri ce necesita intocmirea de documentatii P.U.Z. nu se va efectua decat in urma intocmirii si aprobarii acestor documentatii si a realizarii prealabile a retelelor tehnico-edilitare

 • 5. In cazul in care Planul Urbanistic General si Regulamentul Local de Urbanism aferent nu contin elemente suficiente care sa permita realizarea obiectivului solicitat, certificatul de urbanism si autorizatia de construire se pot elibera pe baza prevederilor P.U.Z.

 • 6. La eliberarea certificatelor de urbanism si a autorizatiilor de construire se va tine seama de urmatoarele recomandari de ordin general:

 • -  Incadrarea profilului functional al constructiei supuse autorizarii in cadrul functiunii prevazute pentru zona respectiva;

 • -  verificarea dreptului de utilizare asupra terenului ( proprietate, concesionare, etc.);

 • -  protejarea amplasamentelor destinate obiectivelor de utititate publica;

 • -  incadrarea constructiei supuse autorizarii in zona ce permite construirea;

 • -  asigurarea conditiilor de echipare tehnico-edilitara, a acceselor carosabile, etc.

 • 7. Autorizarea realizarii constructiilor se va face cu respectarea destinatiei zonelor cuprinse in limitele intravilanului propus prin P.U.Z., in urmatoarele conditii:

 • - constructiile si amenajarile cu alte destinatii, complementare sau diferite de functiunea dominanta a zonei respective, nu trebuie sa creeze incomodari sau disfunctionalitati, asigurandu-se masurile de protectie si integrarea lor in structura urbana stabilita prin P.U.Z.;

 • -  se va interzice realizarea constructiitor sau amenajarilor avand functiuni incompatibile cu zonificarea propusa prin P.U.Z..

 • 8. Amplasarea constructiilor fata de arterele de circulatie se va face conform profilelor transversale stabilite prin P.U.Z..

 • 9. Amenajarea si intretinerea spațiului public si a mobilierului urban (banci, corpuri de iluminat stradal, Împrejmuiri, reclame, etc.) se va realiza numai pe baza de documentatii de specialitate.

II Reguli de baza privind modul de ocupare a terenurilor

 • 1. Reguli de utilizare a terenurilor

1.1 .Modul de utilizare a terenurilor

Zona studiata in cadrul PUZ se incadreaza ca zona functionala in categoria terenurilor pentru constructii si amenajari.

 • 1.2. Functiunea dominanta

Functiunea dominanta propusa pentru zona este cea rezidentiala — locuinte colective. Locuintele vor fi de tip colectiv in regim de inaltime P+2E.

Se propune cate doua corpuri de cladire/ parcela cu maxim 9 unitati locative/ corp - se admit 2 copuri cuplate pe parcela.

Se admit astfel maxim 18 unitati locative/parcela.

 • 1.3. Functiuni complementare admise in afara functiunii de locuire:

Spatii verzi, circulatii auto, spatii administrative pentru firme, puncte alimentare, prestari servicii diverse nepoluante (noxe, zgomot, vibratii) complementar zonei de locuit (cabinete medicale, cabinete notariale, birouri de avocatura).

 • 1.4. Utilizare functionala

 • • Utilizările permise:

 • -  construirea de locuinte colective cu maxim 18 unitati locative cu parcajele aferente;

 • -  utilizarea spatiilor de Ia parterul cladirilor de locuinte colective pentru comert, servicii sau activitati ce nu contribuie Ia poluarea fonica sau de alta natura a zonei.

 • lnterdictii temporare:

Necesitatea realizarii in zona a unor lucrari de utilitate publica, impune ca parcelarile sa nu se faca fara rezervarea suprafetelor de teren necesare.

 • Utilizari interzise

Este interzisa amplasarea unitatiilor industriale.

Construirea de gospodarire comunala si cimitire, depozite deseuri, agro-zootehnice, industriale, servicii poluante de tip spalatorii auto, benzinarii, altele decat cele permise.

 • 2. Reguli de amplasare si conformare a constructiilor

 • 2.1. Orientarea fata de punctele cardinale

Se va asigura pentru fiecare parcela posibilitatea dublei orientari pentru spatiile interioare, evitand orientarea exclusiv nord.

Amplasarea constructiilor destinate locuintelor trebuie sa asigure insorirea acestora pe o durata de minim 1 % ore zilnic, Ia solstitiul de iarna, a tuturor incaperilor de locuit.

 • 2.2. Amplasarea fata de drumurile publice

Pentru zona studiata, este permisa autorizarea executarii constructiilor cu destinatia stabilita, cu conditia respectarii retragerii fata de aliniamentulul stradal impus prin PUZ.

 • 2.3. Amplasarea fata de aliniament

Aliniamentul este limita dintre domeniul public si cel privat.

Constructiile trebuie sa fie amplasate:

 • -  cu o retragere de 5,00 m fata de limita de proprietate de la strada pentru zona de locuinte colective;

 • -  16 m fata de limita posterioara a parcelei;

 • -  In situatia comasarii a doua sau mai multe parcele, sau a divizarii unei parcele, aliniamentul prevazut in plansa se va mentine, precum si tipologia de locuire.

Exceptiile de la regulile mai sus mentionate se aplica in situatia cabinelor de poarta, a posturilor de transformare si a S.R.M.S., care pot fi amplasate pe limita de proprietate dinspre strada.

 • 2.4. Amplasarea in interiorul parcelei si in raport cu limitele dintre parceIe

 • -  Modul de amplasare in raport cu limitele dintre parcele poate fi cuplat sau izolat;

 • -  In cazul in care cladirile de locuit sunt cuplate sau izolate, distanta acestora fata de limitele dintre parcele, va fi de minimum 3.50 m pentru cladirile P+1E si vor rerspecta prevederile Codului Civil cu privire la vecinatati si in situatia in care depasesc doua niveluri se va respecta distanta minima de % din H cornisa fata de mezuinile laterale, cu exceptia cladirilor cuplate;

 • -  In ambele situatii se vor deschide goluri inspre limitele laterale si spre limita de fund a vecinatatii respectand prevederile codului civil;

 • -  La amplasarea constructilor pe limita de proprietate se va solicita acordul notarial al proprietarului parcelei fata de care se amplaseaza constructia propusa;

 • -  Constructile nou propuse pot fi astfel amplasate cuplat (cu acord notarial al vecinilor) sau izolat;

 • -  Anexele gospodărești se vor amplasa Ia cel putin 3,00 m de limita posterioara sau pe limita cu condiția sa nu depaseasca inaltimea imprejmuirii.

 • 3. Reguli cu privire Ia asigurarea acceselor obligatorii

 • 3.1. Accese carosabile

Executia strazilor si a lucrarilor de sistematizare se va face dupa caz in etape de investitie, pe baza unui program corelat cu programul de constructii si instalatii respectandu-se prevederiile tehnice de executie din normative si standarde.

Orice constructie trebuie sa fle accesibila printr-un drum public sau privat avand caracteristicile necesare pentru a satisface exigentele de securitate, aparare contra incendiilor si protectiei civile.

Pentru parcela identificata prin CF 442301 se va realiza acces si iesire separat din si in strada Josef Klapka. Accesul la parcelele identificate prin CF 442303, CF 442309, CF 442318, CF 442293 si CF 442303 din zona studiata se va face din strada Josef Klapka.

Pentru parcelele identificate prin CF 442303, CF 442309, CF 442318, CF 442293 si CF 442303 se va institui drept de servitute de trecere cu piciorul si masina asupra parcelelor cu nr. CF 442303, CF 442309, CF 442318, CF 442293, CF 442303 titlu gratuit în vederea asigurării accesului public si privat.

Accesul la cladiri va fi dimensionat in asa fel incat sa permita autovehiculelor sa intre si sa iasa fara manevre. Rampele de acces auto nu trebuie sa aduca modificari la nivelul trotuarelor stradale.

 • 3.2. Accese pietonale

Autorizarea executarii constructiilor va fi permisa numai in cazul asigurarii acceselor pietonale potrivit destinatiei si importantei constructiei.

Este obligatorie asigurarea acceselor pietonale la cladiri, chiar daca acestea se marcheaza cu vopsea pe suprafetele de drum care trebuie sa includa si gabaritele acestora, in cazul in care nu sunt realizate distinct.

 • 4. Reguli cu privire Ia echiparea edilitara

 • 4.1. Racordarea la retelele tehnico-edilitare existente

Autorizarea executarii constructiilor va fi permisa numai in cazul existentei posibilitatilor de racord la retelele existente de apa potabila, canalizare si energie electrica sau in cazul:

 • • realizarii de solutii de echipare in sistem individual;

 • • după realizarea rețelelor centralizate de utilități publice, beneficiarul se obligă să racordeze imobilele la rețelele centralizate publice.

 • 4.2. Realizarea de retele tehnico-edilitare

Extinderile de retele publice sau maririle de capacitate a retelelor edilitare publice se realizeaza de catre regiile publice abilitate sau primarie.

Lucrarile de racordare si de bransare la retelele edilitare publice se suporta in intregime de beneficiar sau investitor. Retelele stradale de alimentare cu apa, gaze, energie electrica si telecomunicatii se vor executa subteran.

 • 4.3. Proprietatea publica asupra retelelor edilitare

Retelele de apa, canalizare, gaze, energie electrica, telecomunicatii, drumuri publice sunt proprietatea publica a municipiului Timisoara.

Firidele de bransare vor fi amplasate in asa fel incat sa nu aduca prejudicii aspectului arhitectural al constructiilor si imprejmuirilor.

 • 5. ReguIi cu privire Ia forma si dimensiunile terenului si constructiilor

 • 5.1. Parcelarea

 • •  Se vor asigura prin parcelare conditii necesare pentru obtinerea unor loturi construibile, aceasta parcelare fiind detaliata in plansa de reglementari existenta in PUZ.

 • • Frontul stradal este mai mic decat adancimea parcelei;

 • -  Retragerea obligatorie de 5,00 m de la limita proprietatii de la strada si 16 m fata de limita posterioara.

 • 5.2. Inaltimea constructiilor

Regimul de Inaltime general impus constructiilor este de:

 • - maxim P + 2E cu 9.00 de la nivelul trotuarului pana la cornisa(streasina) pentru zona de locuinte colective si 11 m maxim la coama.

Distanta fata de limitele laterale ale parcelei va fi de minim % din inaltimea cladirii la cornisa. lnaltimea la coama acoperisului este determinata de marimea constructiei cu rezolvarea mansardei doar pe un singur nivel.

 • 5.3. Aspectul exterior al cladirilor

Autorizatia de construire poate fi refuzată daca o constructie prin situare, arhitectura, dimensiuni si aspect exterior este in masura sa aduca prejudicii caracterului si intereselor vecinatatilor, peisajelor urbane.

Sunt interzise imitatiile stilistice.

Materialele pentru finisaj exterior vor fi de buna calitate, cu rezistenta mare in timp si specifice cadrulul arhitectural de tip urban. Este inteizisa utilizarea lor impropie.

Materialele de construcție destinate a fi acoperite nu pot fi lasate aparente in exteriorul clădirii sau pe imprejmuiri.

Mobilierul urban, reclamele, semnalele se vor executa din materiale adecvate folosintei propuse si in concordanta stilistica cu caracterul arhitectural al zonei in care se amplasează. Volumul si poziția acestora nu va stanjeni traficul auto sau pietonal.

Culorile dominante pentru fatadele constructiilor vor fi deschise, pastel, armonizate

Se recomanda realizarea de constructii cu acoperisuri tip sarpanta si invelitori din materiate ceramice sau tabla imitatie tigla - in culori imitind culoarea ceramicii naturale. Iluminarea spatiilor din mansarde se va face prin lucarne sau ferestre amplasate in planul acoperisului.

 • 5.4. Procentul de ocupare si coeficientul de utilizare al terenului

Procentul maxim de ocupare a terenului si coeficientul de utilizare a terenului se stabilesc in functie de destinatia constructiei care urmeaza sa fie amplasata si de conditiile de amplasare pe teren.

o  POT   - maxim 35% pentru locuinte colective;

o  CUT   - maxim 1,05 pentru locuinte colective;

 • 6.Reguli cu privire Ia amplasarea de parcaje, spatii verzi si imprejmuiri

6.1 .Parcaje garaje, anexe

Fiecare parcela va contine obligatoriu un loc de parcare pentru fiecare apartament la care se va adauga un spor de 15% din numarul total de locuri de parcare.

In cazul garajelor subterane, panta de acces va incepe dupa limita proprietatii,

Se interzice executarea pe loturile destinate extinderii de locuinte a oricarui alt tip de constructii de orice natura cu exceptia dotarior: piscina, chioscuri, pergole, umbrare

Constructiile de garaje vor fi realizate din aceleasi materiale si in acelasi spirit ca si cladirile de locuit.

Stationarea vehiculelor corespunzatoare utilizarii constructiilor trebuie sa fle asigurata in interiorul fiecarei parcele.

Autorizatia de construire poate fi refuzata in situatia imposibilitatii rezolvarii stationarii autovehicolelor necesare pentru functiunea respectiva.

Suprafetele de stationare necesare vor fi stabilite cu respectarea prevederilor din H.G. 525/ 1996 republicata si a normativelor in vigoare.

Este interzisa transformarea spatiilor verzi de aliniament in spatii pentru garaje sau parcaje.

6.2..Spatii verzi

Este obligatorie plantarea cel putin a unui arbore de talie inalta pentru fiecare 150 mp de lot.

Este obligatonie amenajarea si plantarea cu arbori a spatiului verde aferent circulatiilor carosabile.

Amenajarea spatiilor publice, constructiilor si a mobilierului urban se va reliza numai pe baza de documentatii de specialitate aprobate, a certificatelor de urbanism si autorizatiilor de construire, eliberate conform legli nr. 50/1991 republicata.

Arborii existenti vor fi pastrati pe cat posibil. Constructiile trebuie sa fle amplasate in asa fel incat sa respecte plantatiile existente.

Se vor amenaja plantatii de protectie, in special de-a lungul cailor publice, acestea fiind dimensionate in functie de vantul dominant, de vecinatati si de caracterul zonei inconjuratoare, sau la schimbarea de functiune intre parcele.

6.3.lmprejmuiri

Spre frontul strazilor si la limitele de vecinatate pana la frontul casei in interior se vor realiza imprejmuiri transparente din grilaje metalice cu stalpi metalici sau plase din sarma. lnaltimea acestor imprejmuiri va fi de maximum 1,80 m cu soclu plin cu inaltimea cuprinsa intre 0,45 - 0,60 m si vor putea fi dublate de gard viu. Pentru delimitarea parcelelor aferente clădirilor fata de limita de proprietate aferente altor cladiri se pot realiza imprejmuiri opace, din zidarie sau lemn cu inaltime de maxim 2,00 m.

lmprejmuirile vor trebui sa participe la ameliorarea aspectului exterior atat prin alegerea materialelor de constructie si esentelor vegetale, cat si prin calitatea executiei.

IV. Zonificarea funcționala

UTR1 - Locuinte colective

CARACTERISTICI

Zona de locuit si functiuni complementare studiata in prezentul P.U.Z. va cuprinde: constructii cu regim de inaitime preponderent P + P+2E.

Trama stradala are prospecte stradale de minim 8.65 m.

REGLEMENTARI

Certificatele de Urbanism si Autorizatiile de Construire pentru obiectivele propuse pe aceste terenuri nu se vor elibera decat dupa avizarea si aprobarea docmentatiei P.U.Z. si realizarea cailor de comunicatii.

Prezentul regulament de urbanism va constitui parte din tema de proiectare a obiectivelor propuse.

Funcțiunea dominanta

Functiunea dominanta propusa pentru zona este cea rezidentiala.

Functiuni complementare admise

In afara functiunii de locuire, zona va putea avea si functiuni complementare:

-Spatii verzi, circulatii auto, spatii administrative pentru firme, puncte alimentare, prestari servicii diverse nepoluante (noxe, zgomot, vibratii) complementar zonei de locuit (cabinete medicale, cabinete notariale, birouri de avocatura)

V.Prevederi Ia nivelul unitatilor teritoriale de referința

Unitatile teritoriale de referinta - U.T.R. sunt delimitate de limite fizice existente: axul strazilor, limitele parcelelor. P.U.Z.-ul are un U.T.R.

Unitatilor teritoriale de referinta Ii se aplica atat prescriptiile prevazute Ia cap. 1 „Dispoziții generale”, cat si prescriptiile prevazute in „Regulamentul de urbanism Ia nivelul unitatilor teritoriale de referinta”.

P.O.T.(procentul de ocupare a terenufui) reprezinta raportul procentual dintre

suprafata construita(Sc) si suprafata terenului (St) pe care se amplaseaza constructia supusa autorizarii

POT =Sc (mp) / St (mp) x 100

C.U.T.(coeficientul de utilizare a terenulul) reprezinta raportul dintre suprafata

desfasurata a tuturor cladirilor existente si propuse pe un teren si suprafata acestui teren CUT = Sd (mp) / St (mp).

Regulament de urbanism Ia nivelul unitatilor teritoriale de referinta

ZONA DE LOCUIT - UTR 1

1.LOCUINTE COLECTIVE

DELIMITĂRI SI CARACTERISTICI

Delimitari:

Se invecineaza:

 • - Ia nord cu parcela identificata prin nr. Cad 14354 cladire locuinte colective P+2E cu 3 corpuri si maxim 32 apartamente ;

 • - Ia vest cu strada Josef Klapka;

 • - Ia est cu parcele private - cu destinatia locuinte;

-Ia sud cu parcela privata - cu destinatia locuinta.

Caracteristici:

Zona destinata Iocuirii.

REGLEMENTARI

 • a. Functiuni permise:

 • - construirea de locuinte colective, cu maxim 18 unitati locative/parcela cu parcajele aferente;

 • - utilizarea spatiilor de Ia parterul cladirilor de locuinte colective pentru comert, servicii sau activitati ce nu contribuie Ia poluarea fonica sau de alta natura a zonei.

 • b. Dotari complementare:

-garaje si parcaje,

-anexe si instalatii edilitare;

 • c. Functiuni interzise:

 • - constructii pentru activitati de productie industriala sau agrozootehnica si de depozitare, care prin activitatile lor stanjenesc locuirea prin poluare olfactiva, zgomot, substante toxice, etc.

 • -  parcarea autovehiculelor pe trotuare, spatii verzi.

 • - depozite de deseuri

 • -  unificarea ulterioară a mai multor parcele în scopul realizării de clădiri de locuit în sistem colectiv cu regim de înălțime mai mare de trei niveluri;

 • -  autorizarea clădirilor de locuit cuplate și înșiruite fără acordul autentificat al vecinilor adiacenți calcanului;

 • -  orice alte utilizari decat cele mentionate.

CARACTERISTICI ALE TERENURILOR

Pentru a fi construibil orice teren din U.T.R. trebuie sa indeplineasca urmatoarele caracteristici:

 • - frontul stradal este mai mic decat adancimea parcelei;

 • - limitele laterale sunt perpendiculare pe limta principala;

 • - sa aiba asigurat un acces auto dintr-un drum public

REGIMUL DE INALTIME

Regimul de Inaltime general impus construcțiilor este de:

 • - P + P+1E + P+1 E+M/Er + P+2E cu 9.00 m de Ia nivelul trotuarului pana Ia cornisa(streasina) respectiv 11.00 m la coama pentru zona de locuinte colective.

REGIM DE ALINIERE

Constructiie de locuit vor fi retrase de Ia aliniamentul strazii cu 5.00 m.

AMPLASAREA IN INTERIORUL PARCELEI

In cazul in care cladirile de locuit sunt izolate, distanta acestora fata de proprietatile invecinate, va fi de minimum 3.50 m pentru cladirile P si P+1E si 1/2H pentru cele peste P+1E.

Cladirile se vor amplasa Ia minim 16 m fata de limita posterioara a parcelei.

Constructiile de garaje din interiorul parcelelor pot Ii amplasate pe limitele acestora, in conditiile respectarii codului civil.

Nu se admit calcane spre vecini decat pentru garaje sau cladiri cuplate, proiectarea trebuind sa fie corelata.

PARCARE AUTOVEHICOLE

Nu se vor autoriza decat acele constructii care vor avea asigurate locurile de parcare necesare in interiorul parcelei.

PLANTATII

 • - plantatii de aliniament spre strada din tei;

 • - plantatii de protectie salcam, conifere, forzitia.

INDICATORI DE UTILIZARE A TERENULUI

 • - constructii locuinte:

POTmax. = 35%;

CUTmax.= 1,05

Astfel zona studiată se constituie într-o zona cu unități teritoriale de referință, după cum urmează:

Parcelele 1 + 5 locuinte colective

Parcela 6 - drumuri, alei, parcaje.

Pentru unitatea funcțională aferentă zonei studiate se vor aplica prescripțiile privind restricții și permisiuni prevăzute în PUZ.

Intocmit

arh. Daniel Belea

Acest document nu a putut fi convertit OCR - probabil este corupt.

Acest document nu a putut fi convertit OCR - probabil este corupt.

Acest document nu a putut fi convertit OCR - probabil este corupt.