Hotărârea nr. 369/2018

369/06.07.2018 pentru respingerea Proiectului de hotărâre privind aprobarea casării, demolării şi valorificării construcţiei nefinalizate din piaţa agroalimentară - str. Oglinzilor
Hotararea Consiliului Local 369/06.07.2018
pentru respingerea Proiectului de hotărâre privind aprobarea casării, demolării şi valorificării construcţiei nefinalizate din piaţa agroalimentară - str. Oglinzilor


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2018-14297/19.06.2018 privind oportunitatea proiectului de hotărâre, a Primarului Municipiului Timişoara, domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2018-14297/20.06.2018 al Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse - Biroul Clădiri Terenuri din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 02.07.2018 - Anexă la Raportul de Specialitate nr. SC2018-14297/20.06.2018;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu şi Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile Legii 50/1991 republicată, privind executarea lucrărilor de construcţii;
Având în vedere Legea nr. 10/1995 republicată, privind calitatea lucrărilor în construcţii şi Hotărârea Guvernului nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare şi expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuţiei lucrărilor şi a construcţiilor;
Având în vedere Legea nr. 15/1994 republicată şi modificată, privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale;
Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 24/24.07.2012 privind completarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Ordonanţa Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului si al unităţilor administrativ-teritoriale ;
Având în vedere Ordonanţa Guvernului nr. 81/28.08.2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice;
Luând în considerare Raportul de expertiză nr. 3096/2018, întocmit de expert tehnic atestat MLPAT dr. ing. Suma Corneliu;
Având în vedere Procesul Verbal al şedinţei în plen a Consiliului Local al Municipiului Timişoara, din data de 06.07.2018;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (1) şi alin. (2) lit. b) şi lit. c) din Legea nr. 215/2001 - privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
Având în vedere faptul că Proiectul de hotărâre privind aprobarea casării, demolării şi valorificării construcţiei nefinalizate din piaţa agroalimentară - str. Oglinzilor, nu a întrunit condiţiile impuse de prevederile art. 45, alin. (3) din Legea nr. 215/2001- privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se respinge Proiectul de hotărâre privind aprobarea casării, demolării şi valorificării construcţiei nefinalizate din piaţa agroalimentară - str. Oglinzilor- Anexă la prezenta hotărâre.
Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse - Biroul Clădiri Terenuri şi Direcţia Economică - Biroul Evidenţa Patrimoniului din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.
Art. 3: Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu, şi totodată se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Generală de Urbanism şi Dezvoltare Urbană;
- Direcţiei Clădiri Terenuri Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri Terenuri Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei Comunicare - Relaţionare;
- Direcţiei de Mediu;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Biroului Audit;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
ELENA SIPOS
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

ROMÂNIA

AVIZAT Secretar

Jr. SIMONA DRAGOI


JUDEȚUL TIMIȘ MUNICIPIUL TIMIȘOARA CONSILIUL LOCAL

PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea casării, demolării și valorificării construcției nefinalizate din piața agroalimentară - str. Oglinzilor

Consiliul Local al Municipiului Timișoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2018-14297 / 19.06.2018 privind oportunitatea proiectului de hotărâre, a Primarului Municipiului Timișoara, domnul Nicolae Robu;

Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2018-14297 / 20.06.2018 al Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse - Biroul Clădiri Terenuri din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara;

Având în vedere Avizul Serviciului Juridic nr. SC2018-14297 / .06.2018 - Anexă la Raportul de Specialitate nr. SC2018-14297 / 20.06.2018;

Având în vedere avizul Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;

în conformitate cu prevederile Legii 50/1991 republicată, privind executarea lucrărilor de construcții;

Având în vedere Legea 10/1995 republicată, privind calitatea lucrărilor în construcții și H.G.925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare și expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuției lucrărilor și a construcțiilor;

Având în vedere Legea nr. 15/1994 republicată și modificată, privind amortizarea capitalului imobilizat în active coiporale și necorporale;

Luând în considerare prevederile HCL24/2012 privind completarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Timișoara;

Având în vedere Ordonanța Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcțiune, casare și valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului si al unităților administrativ-teritoriale ;

Având în vedere Ordonanța nr. 81/28.08.2003 privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituțiilor publice;

Luând în considerare Raportul de expertiză nr. 3096/2018, întocmit de expert tehnic atestat MLPAT dr.ing.Suma Comeliu;

în conformitate cu prevederile art. 36 alin. (1) și alin. (2) lit. b) și lit. c) din Legea nr. 215/2001 - privind administrația publică locală, republicată și modificată;

în temeiul art; 45 din Legea nr. 215/2001- privind administrația publică locală, republicată și modificată;

H O T Ă R ĂȘTE 7

Art.l: Se aprobă casarea și demolarea construcției nefinalizate din piața agroalimentară-str. Oglinzilor, înregistrată în evidența contabilă a mijoacelor fixe cu număr de inventar 19955- ”Hală desfacere produse”, situată pe terenul înscris în CF 425289 Timișoara cu nr, top. 29199/1-29199/2/2, conform Documentației tehnice pentru autorizație de demolare, Proiect nr.32/2018 întocmit de S.C. TRIANGULUM ARHITECTURA S.R.L, planșele nr.A02. A07, A08, parte integranta din prezenta hotărâre, constituind Anexa.

Art. 2: Se aprobă trecerea construcției prevăzută la Artl, din Domeniul Public în Domeniul Privat al Municipiului Timișoara.

Art.3: După demolare se va proceda la valorificarea materialelor rezultate în urma demolării.

Art. 4: Sumele rezultate din valorificarea materialelor provenite ca urmare a demolării, după deducerea cheltuielilor aferente, se fac venit la bugetul local al Municipiului Timișoara.

Art. 5: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse - Biroul Clădiri Terenuri și Direcția Economică-Biroul Evidența Patrimoniului din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara.

Art. 6: Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Primăriei Municipiului Timișoara și pe site-ul propriu, și totodată se comunică:

 • - Instituției Prefectului - Județul Timiș;

 • - Primarului Municipiului Timișoara;

 • - Serviciului Juridic;

 • - Direcției Economice;

 • - Direcției Edilitare;

 • - Direcției Generală de Urbanism și Dezvoltare Urbană;

 • - Direcției Clădiri Terenuri Dotări Diverse I Est;

 • - Direcției Clădiri Terenuri Dotări Diverse II Vest;

 • - Direcției Comunicare - Relaționare;

 • - Direcției de Mediu;

 • - Biroului Managementul Calității;

 • - Corpului de Control și Antifraudă al Primarului;

 • - Biroului Audit;

Președinte de ședință,

Consilier

ROMÂNIA

.JUDEȚUL TIMIȘ MUNICIPIUL TIMIȘOARA PRIMAR

SC2018- 14297 / 19.06.2018

EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre privind aprobarea casării, demolării și valorificării construcției nefmalizate din piața agroalimentară - str.Oglinzilor

 • 1.  Descrierea situației actuale:

Construcția care face obiectul propunerii de casare, demolare și valorificare nu este intabulată și se află pe terenul înscris în CF 425289 Timișoara cu nr. top. 29199/1-29199/2/2 și suprafața de 4800 mp, proprietatea Statului Român, propus pentru includerea în inventarul domeniului public al Municipiului Timișoara și aprobat prin HCL24/2012.

 • 2.  Schimbări preconizate și rezultate așteptate:

Este necesară dezvoltarea și modernizarea zonei respective, autoritățile administrației publice locale având competență exclusivă, în condițiile legii, în tot ceea ce privește administrarea și exploatarea bunurilor proprietate publică sau privată a unităților administrativ-teritoriale.

Conform Raportului de expertiză nr. 3096/2018, întocmit de expert tehnic atestat MLPAT dr.ing.Suma Corneliu, pe terenul respectiv se găsește o clădire parter nefinalizată, executată în faza de fundații, pereți din cărămidă și stâlpi din beton, planșeu peste parter cu armătura montată parțial, în prezent fiind folosită ca spațiu de depozitare a deșeurilor și loc de joacă pentru copii, fiind un real pericol public.

 • 3. Alte informații :

Autorizația de construire nr. 770/03.08.2000 a fost eliberată pentru amenajare piață agroalimentară: platformă acoperită pentru desfacere produse agroalimentare, spații comerciale regim parter, hală brânzeturi și carne, grup sanitar și birou administrativ regim parter.

Din analizarea fișelor de mijloace fixe rezultă că bunurile situate pe terenul identificat mai sus au fost înregistrate în evidența contabilă a mijloacelor fixe în anul 2009, în baza Notei de constatare și evaluare a obiectivului ”Piață agroalimentară - zona Soarelui” întocmită de Comisia numită prin Dispoziția nr. 1692/2007, clădirea propusă pentru demolare având numărul de inventar 19955, cu denumirea ” hală desfacere produse” și o suprafață construită de 378 mp, conform Proiect nr. 32/15.03.2018 întocmit de S.C.TRIANGULUM ARHITECTURA S.R.L.

A fost eliberat Certificatul de Urbanism nr. 3478 / 11.08.2017 în scopul ”desființare construcții existente-Piața Agroalimentară din strada Oglinzilor”. în vederea eliberării autorizației de demolare este necesar acordul Consiliului Local al Municipiului Timișoara.

 • 4. Concluzii:

Urmare a celor prezentate mai sus, considerăm necesară și oportună aprobarea casării, demolării și valorificării construcției nefinalizate din piața agroalimentară - str.Oglinzilor, situată pe terenul înscris în CF 425289 Timișoara cu nr. top. 29199/1-29199/2/2, în vederea modernizării zonei respective prin dezvoltarea unor.obiective de interes publicTocal_______________________.________ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA CLĂDIRI, TERENURI SI DOTĂRI DIVERSE BIROUL CLĂDIRI TERENURI

SC2018- 14297 / 20.06.2018

RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea casării, demolării și valorificării construcției nefinalizate din piața agr o alimentară - str. Oglinzilor

Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2018 - 14297 / 19.06.2018 a Primarului Municipiului Timișoara și Proiectul de hotărâre privind aprobarea casării, demolării și valorificării construcției nefinalizate din piața agroalimentară -str.Oglinzilor, facem următoarele precizări:

Construcția care face obiectul propunerii de demolare nu este întabulată și se află pe terenul înscris în CF 425289 Timișoara cu nr. top. 29199/1-29199/2/2 și suprafața de 4800 mp, proprietatea Statului Român, propus pentru includerea în inventarul domeniului public al Municipiului Timișoara și aprobat prin HCL 24/2012.

Autorizația de construire nr. 770/03.08.2000 a fost eliberată pentru amenajare piață agroalimentară: platformă acoperită pentru desfacere produse agroalimentare, spații comerciale regim parter, hală brânzeturi și carne, grup sanitar și birou administrativ regim parter, dar construcțiile respective nu au fost finalizate și nici intabulate în cartea funciară.

Din analizarea fișelor de mijloace fixe rezultă că bunurile situate pe terenul identificat mai sus au fost înregistrate în evidența contabilă a mijloacelor fixe în anul 2009, în baza Notei de constatare și evaluare a obiectivului ”Piață agroalimentară -zona Soarelui” întocmită de Comisia numită prin Dispoziția nr. 1692/17.05.2007, clădirea propusă pentru demolare având număr de inventar 19955, denumirea de ”hală desfacere produse” și o suprafață construită de 378 mp conform Proiect nr. 32/15.03.2018 întocmit de S.C.TRIANGULUM ARHITECTURA S.R.L.

Conform Raportului de expertiză nr. 3096/2018, întocmit de expert tehnic atestat MLPAT dr.ing.Suma Comeliu, pe terenul respectiv se găsește o clădire parter nefinalizată, executată în faza de fundații, zidărie parțial realizată și stâlpi din beton, planșeu peste parter cu armătura montată parțial, cofrajele și susținerile din lemn sunt în stadiu avansat de degradare, în prezent fiind folosită ca spațiu de depozitare a deșeurilor și loc dejoacă pentru copii,fiind un reăl’peficol'publîc? ~~~

A fost eliberat Certificatul de Urbanism nr. 3478 / 11.08.2017 în scopul

A

”desființare construcții existente - Piața Agroalimentară din strada Oglinzilor”. In vederea eliberării autorizației de demolare este necesar acordul Consiliului Local al Municipiului Timișoara.

Terenul pe care se află construcția propusă pentru demolare nu face obiectul unor litigii pe rolul instanțelor de judecată, conform adresei Serviciului Juridic nr. SC2018 - 14297 / 20.06.2018 sau a unor dosare nesoluționate de revendicare în baza Legii nr. 18/1991, a Legii nr.l/2Q00 și a Legii nr. 247 /2005, conform adresei cu nr. SC2018 - 14297 / 20.06.2018 de la Compartiment Administrare Fond Funciar.

Din evidențele Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse, Biroul Clădiri Terenuri, rezultă că, la data prezentei, imobilul respectiv, nu figurează notificat în baza Legii nr. 10/2001 și nici în baza O.U.G. nr. 94/2000-privind retrocedarea unor imobile care au aparținut cultelor religioase din România.

în concluzie, propunem spre analiza Comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara proiectul privind aprobarea casării, demolării și valorificării construcției nefinalizate din piața agroalimentară - str.Oglinzilor, situată pe terenul înscris în CF 425289 Timișoara cu nr. top. 29199/1-29199/2/2, conform documentației tehnice pentru autorizație de demolare, Proiect nr.32/2018 întocmit de S.C. TRIANGULUM ARHITECTURA S.R.L, planșele nr.A02, A07, A08, după demolare realizându-se valorificarea materialelor rezultate în urma demolării, iar sumele vor fi incluse în bugetul local al Municipiului Timișoara.

Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, apreciem că proiectul de hotărâre menționat mai sus îndeplinește condițiile pentru a fi supus dezbaterii și aprobării în plenul consiliului local.


ȘEF BIROU CLĂDIRI TERENURI C^UWÎ^A

CONSILIER B.C.T.

DIANA ROF


Cod FO53-01,Ver.l


Aria terenului conform C.F.

Aria construita existent

Aria construita desfasurata existent

Aria utila existent


A.teren

Ac.e = 378 mp

Ac.e = 378 mp Au = 336.18 mp


H.max = + 4.37 m (fata de cota 0);

P.O.T. Existent

P.O.T. Existent


= 7.89 %

= 0%


C.U.T. Existent = 0.08

C.U.T. Existent = 0A TRIANGULU/A


OP.DINUL ARHITECȚILOR

DIN ROMÂNIA I


loan-Sebasticin

SMOLEAM


DESFIINȚARE CONSTRUCȚII EXISTENTE -PIATAAGROALIMENTARA DIN STRADA OGLINZILOR


D.T.A.D.

ZA ARHITECTURA

s.c. TRIANGULUM ARHITECTURA s.r.l. cu sediul în Timișoara str. Stopărilor nr. 65 Timișoara - TIMIȘ, cod postai 300245. tel: 0723 357 005, C.U.I. 3572^°5

Sef proiect:

Arh. Sebastian SMOLEAN

Semnătură: 7/

Scara:

1:500

PI. nr.

Proiectat:

Arh. Luminița DOCHIN

>7

Plan de situație existent

Data:

A.02

întocmit:

Arh. Luminița DOCHIN

MARTIE 2018


DATE Șl INDICI CARACTERISTICI

Aria terenului conform C.F.

Aria construita existent

Aria construita desfasurata existent

Aria utila existent

H.max.e = + 4.37 m (fata de cota 0);

A.teren = 4800.00 mp

Ac.e = 378 mp

Ac.e = 378 mp

Au.e =336.18 mp

Aria construita propus

Aria construita desfasurata propus

Aria utila propus

H.max.p = + 0.00 m (fata de cota 0);

Ac.p = 0.00 mp

Ac.p = 0.00 mp

Au.p = 0.00 mp

P.O.T. Existent = 7.89 %

P.O.T. Propus = 0.00 %

C.U.T. Existent = 0.08

C.U.T. Propus = 0.00

Existent 0.00= -0.35 CTN (CTS)

Propus CTS=CTN


minut CEEA ’ 7’ jW-IL-

t A -


frthiten


Semnătură:


Cerința :


Seneficiar: PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA PRIN COLTERM S.A.


A TRIANGULU/A

ZA ARHITECTURA

SC TRIANGULUM ARHITECTURA s.r.l cu sediul în Timișoara

str. Stuparilor nr. 65 Timișoara - TIMIȘ, cod postai 300245, tel: 0723 357 005, C U I. 3372


Sef proiect:

Arh. Sebastian SMOLEAN

Proiectat:

Arh. Luminița DOCHIN

întocmit:

Arh. Luminița DOCHIN

Semnătură:    ț

I i


Droiect:
FAȚADA AX A                            V1                                       V2
FATADAAX I


V5V6Expert:

Verificator:


Specificație: Proiectant general:


Numele:


Semnătură:Proiectant arhitectura:


A TRIANGULU/H

ZA ARHITECTURA /

s.c. TRIANGULUM ARHITECTURA s.r.l. cu sediul în Timișoara          / /

str. Stopărilor nr. 65 Timișoara - TIMIȘ, cod poslal 300245. tel: 0723 357 005, C.U.I. 35727358


Beneficiar: PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA PRIN COLTERM S.A. lasament: Strada Oglinzilor, Timișoara, jud. Timiș,

C.F. 425289 Timișoara, nr. top. 29199/1-29199/2/2


Proiect nr:


Sef proiect:


Arh. Sebastian SMOLEAN


Semnătură:/


Proiectat:


Arh. Luminița DOCHIN


întocmit:


Arh. Luminița DOCHINProiect:


Scara:


Data:

MARTIE 2018


32/2018


raza:


DESFIINȚARE CONSTRUCȚII EXISTENTE -PIATAAGROALIMENTARA DIN STRADA OGLINZILOR


Colaj poze


D.T.A.D.


PI. nr.


A.07


Nr.3096/2018

RAPORT DE EXPERTIZA

MEMORIU TEHNIC

1. DATE GENERALE.

Denumire proiect:

DEMOLARE CONSTRUCȚII EXISTENTE - PIAȚA AGROALIMENTARA

DIN STR. OGLINZILOR

Amplasament:

Timișoara str. Oglinzilor CF 425289

Beneficiar:

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA prin COLTERM S.A.

Proiectant gen:

S.C. TRIANGULUM ARHITECTURA S.R.L. Timișoara

Arh. Smolean Sebastian

Proiect nr. 32/2018

Certificat de Urbanism nr. 3478 din 11.08.2017 eliberat de Primăria Municipiului Timișoara

Extras CF nr.

425289 Timișoara

Faza de proiectare: D.T.A.D.

 • 2. MOTIVUL EFECTUĂRII EXPERTIZEI.

Expertiza este intocmita pentru cerința fundamentala de rezistenta mecanica si stabilitate.

 • 3. CATEGORIA DE IMPORTANTA, ZONA DE HAZARD SEISMIC, METODA DE CALCUL STRUCTURAL.

Conform Regulamentului privind stabilirea categoriei de importanta a construcțiilor aprobat prin H.G.R.nr.766/1997, clădirile se incadreaza la categoria C, construcții de importanta normala. Categoria de sistem structural, structura de rezistenta din beton armat.

Conform Codului de proiectare seismica P 100-1/2013:

-clasa de importanta si de expunere a construcției este III, cu y, =1,00

-zona de hazard seismic pentru Timișoara, cu accelerația terenului pentru proiectare ag=

0,20g si factoul de amplificare dinamica maxima a accelerației orizontale Po=2,5 -condiții locale de teren descrise prin valoarea perioadei de control (colt) Tc = 0,7 -interval mediu de recurenta (IMR) 225 ani

 • 4. DESCRIEREA SITUAȚIEI EXISTENTE SI MASURI PROPUSE.

Pe terenul din Timișoara str. Oglinzilor identificat prin CF 425269 este o clădire parter nefinalizata, abandonata, care avea ca destinație piața agroalimetara, cu suprafața construita Ac=381,58 m2.

Stadiul fizic:

-fundații de beton executate

-la parter:

 • •  pardoseala de beton executata

 • •  structura executata cu stâlpi si grinzi de beton armat, cofraje nedemontate; la fațada posterioara pe pardoseala sunt elemental de beton armat demolate (stâlpi, grinzi)

 • •   zidărie parțial realizata

 • •  planseu peste parter cu armatura montata parțial, fara cofraj, susținuta cu stâlpi de lemn

Documentația propune demolare construcții existente - piața agroalimentara din str. Oglinzilor.

 • 5. EVALUAREA CALITATIVA.

Pe terenul din Timișoara str. Oglinzilor identificat prin CF 425269 este o clădire parter nefinalizata, abandonata, care avea ca destinație piața agroalimetara, cu suprafața construita Ac=381,58 m2.

Expertiza a fost intocmita pe baza cunoașterii limitate, luandu-se in considerare: -proiect de arhitectura

-examinarea vizuala a clădirii.

Stadiul fizic:

-fundații de beton executate

-la parter:

 • •  pardoseala de beton executata

 • •  structura executata cu stâlpi si grinzi de beton armat, cofraje nedemontate; la fațada posterioara pe pardoseala sunt elemental de beton armat demolate (stâlpi, grinzi)

 • •   zidărie parțial realizata

 • •  planseu peste parter cu armatura montata parțial, fara cofraj, susținuta cu stâlpi de lemn

Având in vedere ca aceasta clădire a fost abandonata pe o perioada lunga de timp, cofrajele si susținerile din lemn sunt in stadiu avansat de degradare.

Documentația propune demolare construcții existente - piața agroalimentara din str. Oglinzilor.

Executantul va lua masuri de instruire a peronalului care va realiza demolarea in vederea eliminării posibilităților de accidentare.

Lucrările de demolare se vor executa cu supraveghere tehnica corespunzătoare (responsabil tehnic, maistru, sef de echipa).

Recomandări:

-inainte de inceperea demolării se vor lua masuri de intrerupere a alimentarii cu energie electrica etc.

-materialul lemnos se poate sorta in vederea utilizării pentru construcții sau pentru foc. -materialul ceramic se poate sorta in vederea utilizării pentru construcții (reutilizare sau ca material pentru umpluturi)

-otelul recuperat se va preda la centrele de colectare a fierului vechi

-molozul se va transporta in locuri special amenajate

 • 6. CONCLUZII.

  • 6.1. Pe terenul din Timișoara str. Oglinzilor identificat prin CF 425269 este o clădire parter nefinalizata, abandonata, care avea ca destinație piața agroalimetara, cu suprafața construita Ac=381,58 m2.

  • 6.2. Stadiul fizic:

-fundații de beton executate

-la parter:

 • •  pardoseala de beton executata

 • •  structura executata cu stâlpi si grinzi de beton armat, cofraje nedemontate; la fațada posterioara pe pardoseala sunt elemental de beton armat demolate (stâlpi, grinzi)

 • •   zidărie parțial realizata

 • •  planseu peste parter cu armatura montata parțial, fara cofraj, susținuta cu stâlpi de lemn

Având in vedere ca aceasta clădire a fost abandonata pe o perioada lunga de timp, cofrajele si susținerile din lemn sunt in stadiu avansat de degradare.

 • 6.3. Documentația propune demolare construcții existente - piața agroalimentara din str. Oglinzilor.

 • 6.4. Executantul va lua masuri de instruire a peronalului care va realiza demolarea in vederea eliminării posibilităților de accidentare.

Lucrările de demolare se vor executa cu supraveghere tehnica corespunzătoare (responsabil tehnic, maistru, sef de echipa).

 • 6.5. Recomandări:

-înainte de începerea demolării se vor lua masuri de intrerupere a alimentarii cu energie electrica etc.

-materialul lemnos se poate sorta in vederea utilizării pentru construcții sau pentru foc. -materialul ceramic se poate sorta in vederea utilizării pentru construcții (reutilizare sau ca material pentru umpluturi)

-otelul recuperat se va preda la centrele de colectare a fierului vechi

-molozul se va transporta in locuri special amenajate

6.7. Execuția lucrărilor se poate face după obținerea Autorizației de Desființare, pe baza proiectului tehnic insusit de expert.