Hotărârea nr. 365/2018

365/06.07.2018 privind consumul lunar de carburanţi aferent autoutilitarei Dacia Duster aparţinând Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara
Hotararea Consiliului Local 365/06.07.2018
privind consumul lunar de carburanţi aferent autoutilitarei Dacia Duster aparţinând Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. 8045/21.06.2018 privind oportunitatea proiectului de hotărâre privind consumul lunar de carburanţi aferent autoutilitarei aparţinând Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara, a Primarului Municipiului Timişoara- domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 8046/21.06.2018 al Serviciului Administrativ din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara privind consumul lunar de carburanţi aferent autoutilitarei aparţinând Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 28.06.2018 - Anexă la Raportul de specialitate nr. 8046/21.06.2018;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale şi al Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile art.5 din Ordonanţa Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, actualizată;
În conformitate cu prevederile art.36, alin. (2) lit. a) din Legea nr. 215/2001 - privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 alin.2 din Legea nr. 215/2001 - privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se stabileşte cota de combustibil privind consumul lunar de carburanţi aferent autoutilitarei aparţinând Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara, după cum urmează :
1. Autoutilitară Dacia Duster - VF1HJD40859798332 - 125 litri/lună .

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara.

Art.3: Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Urbanism şi Dezvoltare Urbană;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare-Relaţionare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
ELENA SIPOS
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

,,În slujba oamenilor
ROMANIA


1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ


Anexă la raportul de specialitate nr. 8046/21.06.2018

AVIZ

la raportul de specialitate privind consumul lunar de carburanți aferent autoutilitarei Dacia Duster aparținând Direcției de Asistență Socială a Municipiului Timișoara

Constatând din examinarea urmatoarelor: raportul de specialitate privind consumul lunar de carburanți aferent autoutilitarei aparținând Direcției de Asistență Socială a Municipiului Timișoara;

Având în vedere prevederile actelor normative în vigoare, și anume:

- art. 6 din HCLMT nr. 218/27.06.2017 privind înființarea Direcției de Asistență Socială a Municipiului Timișoara și aprobarea Organigramei și a Statului de Funcții penteu aceasta

- art. 5 din O.G. nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice;

- art.36, alin. (2) lit. a) din Legea nr. 215/2001 - privind administrația publică locală

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative;

Se avizează favorabil raportul de specialitate înregistrat cu nr. 8046/21.06.2018 al Serviciului Administrativ din cadrul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Timișoara privind consumul lunar de carburanți aferent autoutilitarei aparținând Direcției de Asistență Socială a Municipiului Timișoara

Menționăm că prezentul aviz nu privește necesitatea și oportunitatea demersului privind consumul lunar de carburanți aferent autoutilitarei aparținând Direcției de Asistență Socială a Municipiului Timișoara

De asemenea, avizul nu privește aspectele tehnice, de specialitate ale documentației, nu obligă la emiterea actelor administrative ulterioare, nu înlocuiește obligația structurilor competente de a analiza documentația din punct de vedere al atribuțiilor ce le incumbă și nu se substituie avizului acordat conform Legii nr. 215/2001 din partea secretarului.

CONSILIER JURIDIC,

Erceanu Ciprian

Cod FO53-13,Ver.1


*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavoșin, Nr. 21 Tel: 0356/416050 Fax: 0356/416049 Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax 0256/220583 e-mail: asistentasocialatm@gmail.com


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA


DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

Serviciul Administrativ

,,În slujba oamenilor
ROMANIA


1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ


Nr. 8045/21.06.2018

EXPUNERE DE MOTIVE

PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

Sectiunea 1

Titlul proiectului de hotărâre

Proiect de hotărâre privind consumul lunar de carburanți aferent autoutilitarei Dacia Duster aparținând Direcției de Asistență Socială a Municipiului Timișoara

Sectiunea a 2 - a

Motivul emiterii proiectului de hotărâre

  • 1. Descrierea situatiei actuale

Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara, este un serviciu public, subordonat Consiliului Local al Municipiului Timișoara cf. HCLMT nr.291/22.05.2018 privind modificarea și aprobarea Organigramei, Statului de Funcții și Regulamentului de organizare și funcționare ale Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Timisoara precum și aprobarea regulamentelor de organizare și funcționare ale serviciilor sociale furnizate.

Având în vedere:

  • - Faptul că Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara a achiziționat o autoutilitară în vederea eficientizării activităților în data de 13.06.2018;

  • - Faptul că autoutilitară achiziționată de către Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara, nu are stabilită cota de combustibil privind consumul lunar de carburanți;

  • - Stabilirea cotei de combustibil privind consumul lunar de carburanți pentru autovehiculele aparținând Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Timisoara, este reglementată de Ordonanța

80/ 30.08.200, art.5 Anexa 3 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice, actualizată după cum urmează:

1. Autoutilitară Dacia DUSTER- VF1HJD40859798332 - 125 litri/lună

  • 2. Schimbari preconizate și rezultate așteptate:

Prin stabilirea cotei de combustibil, se va asigura:

  • - stabilirea cotei de combustibil privind consumul lunar de carburanți și gestionarea consumului de combustibil pentru autoutilitara aparținând Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Timisoara;

  • 3. Alte informatii - nu este cazul

  • 4. Concluzii

Propunem stabilirea cotei de combustibil privind consumul lunar de carburanți 125 litri/lună aferent autoutilitarei Dacia Duster aparținând Direcției de Asistență Socială a Municipiului Timișoara

PRIMAR,                                            VICEPRIMAR,

NICOLAE ROBU                                    FARKAS IMRE

DIRECTOR GENERAL, Jr. SURDUCAN RODICA

Cod FO53-03,Ver.1

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavoșin, Nr. 21 Tel: 0356/416050 Fax: 0356/416049 Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax 0256/220583 e-mail: asistentasocialatm@gmail.com


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA


DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

Servicul Administrativ

,,În slujba oamenilor
ROMANIA


1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ


Nr.8046/21.06.2018

RAPORT DE SPECIALITATE

Proiect de hotărâre privind consumul lunar de carburanți aferent autoutilitarei Dacia Duster aparținând Direcției de Asistență Socială a Municipiului Timișoara

Având în vedere Expunerea de motive nr.8045/21.06.2018. a Primarului Municipiului Timișoara și proiectul de hotărâre privind consumul lunar de carburanți aferent autoutilitarei aparținând Direcției de Asistență Socială a Municipiului Timișoara prin care se propune stabilirea cotei de combustibil privind consumul lunar de carburanți aferent autoutilitarei aparținând Direcției de Asistență Socială a Municipiului Timișoara

Facem următoarele precizări:

În conformitate cu prevederile HCLMT nr.291/22.05.2018 privind modificarea și aprobarea Organigramei, Statului de Funcții și Regulamentului de organizare și funcționare ale Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Timisoara precum și aprobarea regulamentelor de organizare și funcționare ale serviciilor sociale furnizate, și achiziția unei autoutilitare de către Directia de Asistenta Sociala a Municipiului Timisoara în data de 13.06.2018;

Precizăm faptul că autoutilitara supuse aprobării stabilirii consumului lunar de carburanți, nu are stabilită cota de combustibil.

Stabilirea cotei de combustibil privind consumul lunar de carburanți pentru autovehiculele aparținând Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Timisoara, este reglementată de Ordonanța 80/ 30.08.200, art.5 Anexa 3 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice, actualizată după cum urmează:

1. Autoutilitară Dacia - VF1HJD40859798332 - 125 litri/lună

În concluzie, prin stabilirea cotei de combustibil privind consumul lunar de carburanți aferent autoutilitarei aparținând Direcției de Asistență Socială a Municipiului Timișoara se vor obține următoarele:

- stabilirea cotei de combustibil privind consumul lunar de carburanți și gestionarea consumului de combustibil pentru autoutilitara aparținând Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Timisoara;

Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, apreciez că proiectul de hotărâre privind consumul lunar de carburanți aferent autoutilitarei Direcției de Asistență Socială a Municipiului Timișoara îndeplinește condițiile pentru a fi supus dezbaterii și aprobării plenului consiliului local.

DIRECTOR GENERAL,                               ȘEF SERVICIU ADMINISTRATIV,

Jr. Rodica SURDUCAN                                   Cosmin DUMITRESCU

INSPECTOR DE SPECIALITATE,

Dorian FIȚ

Cod FO53-01,Ver.1

r--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------\

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavoșin, Nr. 21 Tel: 0356/416050 Fax: 0356/416049 Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax 0256/220583 e-mail: asistentasocialatm@gmail.com