Hotărârea nr. 363/2018

363/06.07.2018 privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Timişoara, a terenurilor ce fac obiectul renunţării la dreptul de proprietate de către Iftimiciuc-Sencu Daciana şi Sencu Adriana-Cosmina
Hotararea Consiliului Local 363/06.07.2018
privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Timişoara, a terenurilor ce fac obiectul renunţării la dreptul de proprietate de către Iftimiciuc-Sencu Daciana şi Sencu Adriana-Cosmina


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2018-14014/15.06.2018, privind oportunitatea proiectului de hotărâre, a Primarului Municipiului Timişoara - domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate, nr. SC2018-14014/15.06.2018, al Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse - Biroul Clădiri-Terenuri, din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic nr. SC2018-14014/18.06.2018 - Anexă la Raportul de specialitate nr. SC2018 - 14014/15.06.2018;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu şi Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere adresa nr. CT2018-2750 din 07.06.2018, înregistrată la Primăria Municipiului Timişoara de către Iftimiciuc-Sencu Daciana şi Sencu Adriana-Cosmina, prin care ne înştiinţează că renunţă la dreptul de proprietate asupra imobilului-teren înscris în C.F. nr.422929-Timişoara (conversie a C.F. nr. 102336), nr. topo. 14299/1/2/4/1, în suprafaţă de 250 m.p., respectiv asupra imobilului-teren înscris în C.F. nr. 422931-Timişoara (conversie a C.F. nr. 102336), nr. topo. 14299/1/2/4/4, în suprafaţă de 250 m.p., reprezentând terenuri intravilane, pentru drum de acces;
Având în vedere "Declaraţia de renunţare la dreptul de proprietate" autentificată sub nr.778 din 24.05.2018, la Societatea Profesională Notarială "Sichim Ioana - Noţingher Teodora", de către Notar Public, Noţingher Teodora;
În conformitate cu art. 553 alin. (2), art. 562 alin. (2) şi art. 889 din Codul Civil;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 215/2001 - privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001- privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă dobândirea de către Municipiul Timişoara, în domeniul privat, a imobilului-teren înscris în C.F. nr. 422929-Timişoara (conversie a C.F. nr. 102336), nr. topo. 14299/1/2/4/1, în suprafaţă de 250 m.p., respectiv imobilul-teren înscris în C.F. nr. 422931-Timişoara (conversie a C.F. nr. 102336), nr. topo. 14299/1/2/4/4, în suprafaţă de 250 m.p., care fac obiectul renunţării la dreptul de proprietate de către, Iftimiciuc-Sencu Daciana şi Sencu Adriana-Cosmina.
Art. 2: Se aprobă trecerea imobilelor - teren, menţionate la art.1, din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Timişoara, cu destinaţia de teren pentru drum acces.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse, prin Biroul Clădiri - Terenuri şi Direcţia Ecomomică, prin Biroul Evidenţa Patrimoniului, din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 4: Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism şi Dezvoltare Urbană;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri, Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri, Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei Comunicare - Relaţionare;
- Direcţiei de Mediu;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Biroului Audit;
- O.C.P.I. Timiş;
- Doamnei Iftimiciuc-Sencu Daciana ;
- Doamnei Sencu Adriana-Cosmina ;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
ELENA SIPOS
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA CLĂDIRI, TERENURI și DOTĂRI DIVERSE

BIROUL CLĂDIRI-TERENURI

Nr. SC2018-14014 din 15.06.2018

EXPUNERE de MOTIVE,

PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Timișoara, a terenurilor ce fac obiectul renunțării la dreptul de proprietate de către Iftimiciuc-Sencu Daciana și Sencu Adriana-Cosmina

Având în vedere adresa nr.CT2018-2750 din 07.06.2018, înregistrată la Primăria Municipiului Timișoara de către Iftimiciuc-Sencu Daciana și Sencu Adriana-Cosmina, prin care ne înștiințează că, renunță la dreptul de proprietate, asupra imobilului-teren înscris în C.F. nr.422929-Timișoara(conversie a C.F. nr.102336) nr. topo.14299/1/2/4/1, în suprafață de 250 m.p., respectiv asupra imobilului-teren înscris în C.F. nr.422931-Timișoara(conversie a C.F. nr.102336), în suprafață de 250 m.p., reprezentând terenuri intravilane, pentru drum ;

Având în vedere, '“Declarația de renunțare la dreptul de proprietate” autentificată sub nr.778 din 24.05.2018, la Societatea Profesională Notarială ”Sichim Ioana - Noțingher Teodora”, de către Notar Public, Noțingher Teodora, prin care proprietarii tabulari ai imobilelor-teren menționate mai sus, declară că, renunță la dreptul de proprietate asupra acestora. Totodată declară că, imobilele-teren, nu sunt grevate de sarcini sau servituți, cu excepția dreptului de servitute de trecere în favoarea lui Sencu Adriana-Cosmina, și a proprietarilor dintotdeauna a parcelelor cu nr. topo.14299/1/2/2/1, 14299/1/2/3/3 și 14299/1/2/4/3 și asupra drumului de acces cu nr. topo.14299/1/2/4/4, 14299/1/2/4/4 și 14299/1/2/5, fapt consemnat în cărțile funciare aferente.

În conformitate cu prevederile art.562, alin.2 din Codul Civil, în C. F. nr.422929-Timișoara, respectiv în C.F. nr.422931-Timișoara, au fost notate declarațiile de renunțare.

În baza art.553, alin.2 din Codul Civil, “Imobilele cu privire la care s-a renunțat la dreptul de proprietate conform art.562 alin.2, intră în domeniul privat al comunei, orașului sau municipiului, prin hotărârea consiliului local”.

Având în vedere cele menționate mai sus, considerăm oportun, inițierea unui proiect de hotărâre, privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Timișoara, în domeniul privat, a imobilelor-teren înscrise în, C.F. nr.422929-Timișoara(conversie a C.F. nr.102336) nr. topo.14299/1/2/4/1, în suprafață de 250 m.p., respectiv C.F. nr.422931-Timișoara(conversie a C.F. nr.102336), în suprafață de 250 m.p., reprezentând terenuri intravilane pentru drum ;

PRIMAR,                                       VICEPRIMAR,

Nicolae Robu                                                    Imre Farkas

p. DIRECTOR,

Mihai Boncea

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA CLĂDIRI, TERENURI și DOTĂRI DIVERSE

BIROUL CLĂDIRI-TERENURI

Nr. SC2018-14014 din 15.06.2018

RAPORT de SPECIALITATE,

privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Timișoara, a terenurilor ce fac obiectul renunțării la dreptul de proprietate de către Iftimiciuc-Sencu Daciana și

Sencu Adriana-Cosmina

Având în vedere adresa nr.CT2018-2750 din 07.06.2018, înregistrată la Primăria Municipiului Timișoara de către Iftimiciuc-Sencu Daciana și Sencu Adriana-Cosmina, prin care ne înștiințează că, renunță la dreptul de proprietate, asupra imobilului-teren înscris în C.F. nr.422929-Timișoara(conversie a C.F. nr.102336), nr. topo.14299/1/2/4/1, în suprafață de 250 m.p., respectiv asupra imobilului-teren înscris în C.F. nr.422931-Timișoara(conversie a C.F. nr.102336), nr. topo.14299/1/2/4/4, în suprafață de 250 m.p., reprezentând terenuri intravilane, pentru drum ;

Având în vedere, “Declarația de renunțare la dreptul de proprietate'” autentificată sub nr.778 din 24.05.2018, la Societatea Profesională Notarială ”Sichim Ioana - Noțingher Teodora”, de către Notar Public, Noțingher Teodora, prin care proprietarii tabulari ai imobilelor-teren menționate mai sus, declară că, renunță la dreptul de proprietate asupra acestora. Totodată declară că, imobilele-teren, nu sunt grevate de sarcini sau servituți, cu excepția dreptului de servitute de trecere în favoarea lui Sencu Adriana-Cosmina, și a proprietarilor dintotdeauna a parcelelor cu nr. topo.14299/1/2/2/1, 14299/1/2/3/3 și 14299/1/2/4/3 și asupra drumului de acces cu nr. topo.14299/1/2/4/4, 14299/1/2/4/4 și 14299/1/2/5, fapt consemnat în cărțile funciare aferente.

În conformitate cu prevederile art.889 din Codul Civil, ”proprietarul poate renunța la dreptul său printr-o declarație autentică notarială înregistrată la biroul de cadastru și publicitate imobiliară pentru a se înscrie radierea dreptului ”, iar municipiul “poate cere înscrierea dreptului de proprietate în folosul său, în baza hotărârii consiliului local, cu respectarea dispozițiilor legale privind transferul drepturilor reale imobiliare.”

În conformitate cu prevederile art.562, alin.2 din Codul Civil, în C. F. nr.422929-Timișoara, respectiv în C.F. nr.422931-Timișoara, au fost notate declarațiile de renunțare.

În baza art.553, alin.2 din Codul Civil, “Imobilele cu privire la care s-a renunțat la dreptul de proprietate conform art.562 alin.2, se dobândesc, fără înscriere în cartea funciară, de comună, oraș sau municipiu, după caz, și intră în domeniul privat al acestora prin hotărârea consiliului local”.

Având în vedere cele menționate mai sus și faptul că, din declarațiile proprietarilor și înscrisul din cărțile funciare, rezultă că, destinația imobilelor-teren este, “pentru drum de acces”, în temeiul art.8, alin.1 și a pct.III din Anexa la Legea nr.213/1998 - privind bunurile proprietate publică, înaintăm spre dezbaterea Consiliului Local al Municipiului Timișoara, proiectul de hotărâre, privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Timișoara, în domeniul privat, a imobilului-teren înscris în C.F. nr.422929-Timișoara(conversie a C.F. nr.102336), nr. topo.14299/1/2/4/1, în suprafață de 250 m.p., respectiv imobilul-teren înscris în C.F. nr.422931-Timișoara(conversie a C.F. nr.102336), nr. topo.14299/1/2/4/4, în suprafață de 250 m.p., care fac obiectul renunțării la dreptul de proprietate de către, Iftimiciuc-Sencu Daciana și Sencu Adriana-Cosmina și totodată, trecerea terenurilor respective, din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Timișoara, cu destinația de teren pentru drum de acces.

p.DIRECTOR,

Mihai Boncea


ȘEF BIROU, Călin-Nicușor Pîrva

CONSILIER,

Ilie Dumbravă