Hotărârea nr. 362/2018

362/06.07.2018 privind schimbarea destinaţiei unei părţi din corpul de clădire cu destinaţia de Cămin nr.1, respectiv parter şi etajul I cu suprafaţa de 843,39 mp, care aparţine Colegiului Tehnic „AZUR", situat în Timişoara, str. Calea Martirilor nr. 64 şi atribuirea acestuia în folosinţă gratuită către Inspectoratul de Poliţie Judeţean Timiş pentru desfăşurarea activităţii Secţiei nr. 2 Poliţie
Hotararea Consiliului Local 362/06.07.2018
privind schimbarea destinaţiei unei părţi din corpul de clădire cu destinaţia de Cămin nr.1, respectiv parter şi etajul I cu suprafaţa de 843,39 mp, care aparţine Colegiului Tehnic „AZUR", situat în Timişoara, str. Calea Martirilor nr. 64 şi atribuirea acestuia în folosinţă gratuită către Inspectoratul de Poliţie Judeţean Timiş pentru desfăşurarea activităţii Secţiei nr. 2 Poliţie


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2018- 14527/20.06.2018 privind oportunitatea proiectului de hotărâre, a Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2018- 14527/20.06.2018 al Serviciului Şcoli-Spitale din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 21.06.2018 - Anexă la Raportul de specialitate nr.SC2018- 14527/20.06.2018 ;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Adresa cu nr.SC2018-014713/15.06.2017 a Inspectoratului de Poliţie Judeţean Timiş;
Având în vedere Procesul verbal din data de 01.11.2017 al Comisiei de analiză a spaţiilor temporar disponibile situate în imobilele instituţiilor şcolare şi medicale aflate în proprietatea municipiului Timisoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 426/21.11.2017 privind propunerea de schimbare a destinaţiei spaţiului în suprafaţă de 843,39 mp din Căminul nr.1 cu P+3E al Colegiului Tehnic Azur, situat în Timişoara, str. Calea Martirilor nr. 64, în vederea atribuirii în folosinţă gratuită către Inspectoratul de Poliţie Judeţean Timiş, pentru desfăşurarea activităţii Secţiei nr.2, pe o perioada de 4 ani.
Având în vedere Avizul Ministrului Educaţiei Naţionale conform nr. nr.9555/05.06.2018 privind schimbarea destinaţiei pe o perioadă de 4 ani, a unei părţi din corpul de clădire cu destinaţia de Cămin nr.1, respectiv parter şi etajul I cu suprafaţa desfăşurată de 843,39 mp,care aparţine Colegiului Tehnic "AZUR", situat în Timişoara, str. Calea Martirilor nr. 64, din spaţiul de învăţământ, în spaţiu necesar desfăşurării activităţii Secţiei nr. 2 Poliţie;
Având în vedere prevederile art. 874 din Codul civil ;
În temeiul art. 36, alin. (2) lit. c) şi art. 124 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă schimbarea destinaţiei unei părţi din corpul de clădire cu destinaţia de Cămin nr.1, în suprafaţă totală de 843,39 mp, respectiv 257,11 mp la parter şi 586,28 mp la etajul I, care aparţine Colegiului Tehnic "AZUR", situat în Timişoara, str. Calea Martirilor nr. 64, din spaţiu de învăţământ, în spaţiu necesar desfăşurării activităţii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Timiş -Secţia nr.2.

Art.2: Se aprobă atribuirea în folosinţă gratuită către Inspectoratul de Poliţie Judeţean Timiş -Secţia nr. 2 a unei părţi din corpul de clădire cu destinaţia de Cămin nr.1, în suprafaţă totală de 843,39 mp, respectiv 257,11 mp la parter şi 586,28 mp la etajul I, care aparţine Colegiului Tehnic "AZUR", situat în Timişoara, str. Calea Martirilor nr. 64.
Contractul de comodat se va încheia în condiţiile legii între Municipiul Timişoara în calitate de proprietar-comodant şi Inspectoratul de Poliţie Judeţean Timiş în calitate de comodatar.

Art.3: Schimbarea destinaţiei şi atribuirea în folosinţă gratuită a spaţiului prevăzut la art.1 şi art. 2 va opera de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri până la data 05.06.2022, dată la care expiră Avizul conform nr. 9555/05.06.2018 al Ministrului Educaţiei Naţionale.

Art. 4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotarâri se încredinteaza Serviciul Şcoli-Spitale şi Biroul Evidenţă Patrimoniu din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.

Art. 5: Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Urbanism şi Dezvoltare Urbană;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Clădiri Terenuri Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri Terenuri Dotări Diverse II Vest;
- Serviciului Şcoli- Spitale;
- Biroului Sport- Cultură;
- Direcţiei Comunicare -Relaţionare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementului Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Inspectoratului de Poliţie Judeţean Timiş;
- Colegiului Tehnic "AZUR";
- Inspectoratului Şcolar Judeţean Timiş;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
ELENA SIPOS
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

ROMĂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

PRIMAR

Nr. SC2018- 14527/20.06.2018

EXPUNERE DE MOTIVE

PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE - Privind schimbarea destinației a unei părți din corpul de clădire cu destinația de Cămin nr.1, respectiv parter și etajul I cu suprafața de 843,39 mp, care aparține Colegiului Tehnic „AZUR”, situat în Timișoara, str. Calea Martirilor nr. 64 și atribuirea acestuia în folosință gratuită către

Inspectoratul de Poliție Județean Timiș pentru desfășurarea activității Secției nr. 2 Poliție

Având în vedere HCLMT nr. 426/21.11.2017 privind propunerea de schimbare a destinației spațiului în suprafață de 843,39 mp din Caminul nr. 1 cu P+3E al Colegiului Tehnic Azur, situat în Timișoara, str. Calea Martirilor nr. 64, în vederea atribuirii în folosință gratuită către Inspectoratul de Poliție Județean Timiș - pentru desfășurarea activității Secției nr.2, pe o perioada de 4 ani;

Având în vedere Avizul conform nr.9555/05.06.2018 al Ministrului Educației Naționale privind schimbarea destinației pe o perioadă de 4 ani, a unei părți din corpul de clădire cu destinația de Cămin nr.1, respectiv parter și etajul I cu suprafața desfășurată de 843,39 mp, care aparține Colegiului Tehnic „AZUR”, situat în Timișoara, str. Calea Martirilor nr. 64, din spațiu de învățământ, în spațiu necesar desfășurării activității Secției nr. 2 Poliție;

Având în vedere prevederile Legii nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică - Anexa, pct. 29, cladirile, terenurilor în care își desfășoară activitatea instituțiile publice de interes local fac parte din domeniul public al statului și al unităților administrativ-teritoriale;

Având în vedere dispozițiile art. 874 (1) Cod civil, dreptul de folosință asupra bunurilor proprietate publică se acordă cu titlu gratuit, pe termen limitat, în favoarea instituțiilor de utilitate publică;

- Considerăm oportună inițierea unui proiect de hotărâre privind schimbarea destinației a unei părți din corpul de clădire cu destinația de Cămin nr.1, respectiv parter și etajul I cu suprafața de 843,39 mp, care aparține Colegiului Tehnic „AZUR”, situat în Timișoara, str. Calea Martirilor nr. 64 și atribuirea acestuia în folosință gratuită către Inspectoratul de Poliție Județean Timiș pentru desfășurarea activității Secției nr. 2 Poliție.

PRIMAR

Nicolae Robu


VICEPRIMAR

Dan Diaconu

ȘEF SERVICIU ȘCOLI-SPITALE Anca Lăudatu

ROMĂNIA

PRIMAR

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

SERVICIUL ȘCOLI-SPITALE

SC2018-14527/20.06.2018

RAPORT DE SPECIALITATE

Privind schimbarea destinației a unei părți din corpul de clădire cu destinația de Cămin nr.1, respectiv parter și etajul I cu suprafața de 843,39 mp, care aparține Colegiului Tehnic „AZUR”, situat în Timișoara, str. Calea Martirilor nr. 64 și atribuirea acestuia în folosință gratuită către Inspectoratul de Poliție Județean Timiș pentru desfășurarea activității Secției nr. 2 Poliție

Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2018- 14527/20.06.2018 a Primarului Municipiului Timișoara și proiectul de hotărâre privind schimbarea destinației a unei părți din corpul de clădire cu destinația de Cămin nr.1, respectiv parter și etajul I cu suprafața de 843,39 mp, care aparține Colegiului Tehnic „AZUR”, situat în Timișoara, str. Calea Martirilor nr. 64 și atribuirea acestuia în folosință gratuită către Inspectoratul de Poliție Județean Timiș pentru desfășurarea activității Secției nr. 2 Poliție,

Facem următoarele precizări:

Clădirile și terenul în care funcționează Colegiul Tehnic„AZUR” Timișoara fac parte din domeniul public al Municipiului Timișoara.

Inspectoratul de Poliție Județean Timiș -Secția nr.2, a ocupat spațiul în suprafață de 843,39 situat la parterul și la etajul I al Căminul nr. 1 cu P+3 etaje al Colegiului Tehnic „Azur” din anul 2009, în baza contractelor de închiriere încheiate cu unitatea de învățământ.

Din data de 01.07.2013, Inspectoratul de Poliției Județean Timiș -Secția nr. 2 a încheiat contract de închiriere cu Municipiul Timișoara, în baza HCLMT 335/2013 a cărui valabilitate a încetat la data de 30.06.2017.

Prin adresa nr.186871/15.06.2017, înregistrată la Municipiul Timișoara sub nr.SC2017-14713 din 15.06.2017, Inspectoratul de Poliție Județean Timiș a solicitat atribuirea acestui spațiu în folosință gratuită.

Solicitarea Inspectoratului de Poliție Județean Timiș a fost analizată în sedința din data de 01.11.2017 a Comisiei de analiză a spațiilor temporar disponibile, situate în imobilele instituțiilor școlare și medicale aflate în proprietatea Municipiului Timisoara, care a fost de acord cu solicitarea acestuia, cu condiția obținerii avizului conform al Ministrului Educației Naționale, privind schimbarea destinației spațiului.

Prin HCLMT nr. 426/21.11.2017,Consiliul Local al Municipiului Timisoara a aprobat propunerea de schimbare a destinației spațiului în suprafață de 843,39 mp din Căminul nr. 1 cu P+3E al Colegiului Tehnic Azur, situat în Timișoara, str. Calea Martirilor nr. 64, în vederea atribuirii în folosință gratuită către Inspectoratul de Poliție Județean Timiș, pentru desfășurarea activității Secției nr.2, pe o perioada de 4 ani.

Spațiul în suprafață totală de 843,39 mp din Căminul nr. 1 cu P+3 etaje, propus pentru schimbarea destinație este dispus astfel:

  • - 257,11 mp la parter

  • - 586,28 mp la etajul I

Ministrul Educației Naționale a emis Avizul conform nr.9555/05.06.2018 privind schimbarea destinației pe o perioadă de 4 ani, a unei părți din corpul de clădire cu destinația de Cămin nr.1, respectiv parter și etajul I cu suprafața desfășurată de 843,39 mp, care aparține Colegiului Tehnic „AZUR”, situat în Timișoara, str. Calea Martirilor nr. 64, din spațiu de învățământ, în spațiu necesar desfășurării activității Secției nr. 2 Poliție.

Schimbarea destinației și atribuirea în folosință gratuită a părți din corpul de clădire cu destinația de Cămin nr.1, respectiv parter și etajul I cu suprafața desfășurată de 843,39 mp, care aparține Colegiului Tehnic „AZUR”, situat în Timișoara, str. Calea Martirilor nr. 64, va opera de la data intrării în vigoare a hotărârii Consiliului Local până la data 05.06.2022, dată la care expiră Avizul conform nr. 9368/16.05.2018 al Ministrului Educației Naționale.

Față de cele prezentate mai sus și ținând cont de prevederile art. 874 din Codul civil și de prevederile art. 124 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001;

- apreciem că proiectul de hotărâre privind schimbarea destinației a unei părți din corpul de clădire cu destinația de Cămin nr.1, respectiv parter și etajul I cu suprafața de 843,39 mp, care aparține Colegiului Tehnic „AZUR”, situat în Timișoara, str. Calea Martirilor nr.64 și atribuirea acestuia în folosință gratuită către Inspectoratul de Poliție Județean Timiș pentru desfășurarea activității Secției nr.2 Poliție, îndeplinește condițiile pentru a fi supus dezbaterii Consiliului Local al Municipiului Timișoara.

- Schimbarea destinației și atribuirea în folosință gratuită a părți din corpul de clădire cu destinația de Cămin nr.1, respectiv parter și etajul I cu suprafața desfășurată de 843,39 mp, care aparține Colegiului Tehnic „AZUR”, situat în Timișoara, str. Calea Martirilor nr. 64, va opera de la data intrări în vigoare a hotărârii Consiliului Local până la data 05.06.2022, dată la care expiră Avizul conform nr. 9368/16.05.2018 al Ministrului Educației Naționale.

ȘEF SERVICIU Anca Lăudatu

CONSILIER, Ciucur Ioana