Hotărârea nr. 360/2018

360/06.07.2018 privind exercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local al Municipiului Timişoara, la intenţia de înstrăinare a spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă din Timişoara, Piaţa Victoriei nr.3, etaj V,ap.S.A.D26 , înscris în C.F. nr. 400893-C1-U14,nr.topo 203/XXVIII, la preţul de 293.170,00 lei
Hotararea Consiliului Local 360/06.07.2018
privind exercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local al Municipiului Timişoara, la intenţia de înstrăinare a spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă din Timişoara, Piaţa Victoriei nr.3, etaj V,ap.S.A.D26 , înscris în C.F. nr. 400893-C1-U14,nr.topo 203/XXVIII, la preţul de 293.170,00 lei


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr.SC2018-15240 din 28.06.2018 - privind oportunitatea proiectului de hotărâre a Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere Raportul de specialitate cu nr.SC2018-15240 din 28.06.2018 întocmit de Compartiment Monumente -Cabinet Viceprimar 2 din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 29.06.2018 - Anexă la Raportul de specialitate nr. SC2018 - 15240/28.06.2018;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Adresa înregistrată la Primăria Timişoara cu nr. SC2018-015137/27.06.2018 de către Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Timiş, în calitate de proprietară a spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă din Timişoara, Piaţa Victoriei nr.3, etaj V,ap.S.A.D26 , înscris în C.F. nr. 400893-C1-U14,nr.topo 203/XXVIII ,cu suprafaţă utilă de 79,92 mp, prin care solicită Primăriei Municipiului Timişoara să se pronunţe asupra dreptului de preemţiune la intenţia de înstrăinare la preţul de 293.170,00 lei, respectiv de aproximativ 3.668,29 lei /mp;
In conformitate cu Adresa nr. 2137 din 26.06.2018 eliberată de Direcţia Judeţeană pentru Cultură Timiş;
In conformitate cu art.4 alin(4)şi alin (8) din Legea nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată,cu completările şi modificările ulterioare;
Având în vedere amendamentul formulat de domnul consilier Iulian Daniel Idolu, în şedinţa în plen din data de 06.07.2018;
Având în vedere Procesul - verbal al şedinţei în plen din data de 06.07.2018;
În conformitate cu prevederile art.36 alin (2) lit.b)şi lit.c), art.123 alin (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Consiliul Local al Municipiului Timişoara îşi exercită dreptul de preemţiune la intenţia de înstrăinare a spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă din Timişoara, Piaţa Victoriei nr.3, etaj V, ap.S.A.D26 , înscris în C.F.nr.400893-C1-U14, nr.topo 203/XXVIII, la preţul de 293.170,00 lei.

Art.2 : Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează cabinet Viceprimar 2 prin Compartimentul Monumente şi Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;

Art.3 : Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Urbanism şi Dezvoltare Urbană;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri Dotări Diverse I EST;
- Direcţiei Clădiri Terenuri Dotări Diverse II VEST;
- Biroului Şcoli -Spitale;
- Biroului Sport- Cultura;
- Direcţiei Comunicare-Relaţionare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Camerei de Comert, Industrie şi Agricultură Timis;
- Mass-media locale.Presedinte de sedinta
ELENA ŞIPOŞ
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

ROMANIA

JUDETUL TIMIS

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

PRIMAR

SC2018-15240/28.06.2018

EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA

PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

privind neexercitarea dreptului de preemțiune din partea Consiliului Local al Municipiului Timișoara, la intenția de înstrăinare a spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință din Timișoara,Piața Victoriei nr.3, etaj V,ap.S.A.D26 , înscris în C.F. nr. 400893-C1-U14,nr.topo 203/XXVIII, la prețul de 293.170,00 lei.

Având în vedere adresa înregistrată la Primăria Timișoara cu nr. SC2018-015137/27.06.2018 de către Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Timiș, în calitate de proprietară a spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință din Timișoara, Piața Victoriei nr.3, etaj V,ap.S.A.D26 , înscris în C.F. nr. 400893-C1-U14,nr.topo 203/XXVIII ,cu suprafață utilă de 79,92 mp, prin care solicită Primăriei Municipiului Timișoara să se pronunțe asupra dreptului de preemțiune la intenția de înstrăinare la prețul de 293.170,00 lei, respectiv de aproximativ 3.668,29 lei /mp;

In conformitate cu adresa nr. 2137 din 26.06.2018 eliberată de Direcția Județeană de Cultură Timiș ,imobilul de mai sus este inclus în Ansamblul interbelic Corso , cod TM-II-a-A-06115, poziția 153, din Lista Monumentelor Istorice-2015.

Având în vedere adresele emise de către Direcția Generală Urbanism și Dezvoltare Urbană-Compartiment Monitorizare și Control Urbanistic,Direcția Clădiri Terenuri Dotări Diverse- Biroul S.A.D, Biroul Sport Cultură, Serviciul Școli Spitale, din care rezultă că imobilul menționat mai sus, nu prezintă interes pentru domeniul public/privat al Municipiului Timișoara;

În conformitate cu Legea nr.215/2001 a administrației publice locale,Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice republicate și actualizate și cu H.C.L. nr.67/2008 modificată prin H.C.L nr.362/2015;

Considerăm oportună promovarea proiectului de hotărâre în forma prezentată , spre dezbatere în plenul Consiliului Local al Municipiului Timișoara.

PRIMAR ,                              VICEPRIMAR,

NICOLAE ROBU

FARKAS IMRE


ROMANIA

JUDETUL TIMIS

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

CABINET VICEPRIMAR 2

COMPARTIMENTUL MONUMENTE

SC2018-15240/28.06.2018

RAPORT DE SPECIALITATE

privind neexercitarea dreptului de preemțiune din partea Consiliului Local al Municipiului Timișoara, la intenția de înstrăinare a spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință din Timișoara, Piața Victoriei nr.3, etaj V, ap.S.A.D26 , înscris în C.F. nr. 400893-C1-U14 ,nr.topo 203/XXVIII, la prețul de 293.170,00 lei.

Având în vedere Expunerea de motive nr. SC 2018- 15240din 28.06.2018 a Primarului Municipiului Timișoara și Proiectul de hotărâre cu privire la exprimarea dreptului de preemțiune din partea Consiliului Local al Municipiului Timișoara, la intenția de înstrăinare a spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință din Timișoara, Piața Victoriei nr.3, etaj V, ap.S.A.D26 , înscris în C.F. nr. 400893-C1-U14 ,nr.topo 203/XXVIII, la prețul de 293.170,00 lei, respectiv de aproximativ 3,668,29 lei /mp;

Conform adresei înregistrate la Primăria Municipiului Timișoara cu nr. SC2018-015137/27.06.2018 de către Camera de Comert, Industrie și AgriculturaTimiș, în calitate de proprietară a imobilului din Timișoara, Piața Victoriei nr.3, etaj V, ap.S.A.D26 , înscris în C.F. nr. 400893-C1-U14 ,nr.topo 203/XXVIII, cu suprafață utilă de 79,92 mp, prin care solicită Primăriei Municipiului Timișoara să se pronunțe asupra dreptului de preemțiune la intenția de înstrăinare cu prețul de 293.170,00 lei.

Din studiul C.F nr.400893-C1-U14, rezultă că spațiul este compus din 4 încăperi,cu 1,90% pci și 18/930 mp teren în proprietate.

Prin adresa nr. 2137 din 26.06.2018 Direcția Județeană pentru Cultură-Timiș, conform art.4 alin.8 din Legea nr.422/2001 republicată privind protejarea monumentelor istorice , nu își exercită dreptul de preemtiune asupra imobilului monument istoric cu adresa de mai sus, inclus în Ansamblul interbelic,,Corso,, cod TM-II-a-A-06115, poziția 153, din Lista Monumentelor Istorice-2015.

În conformitate cu adresa nr SC2018-15135,15137,15138 din 28.06.2018 Compartimentul Monitorizare și Control Urbanistic -Direcția Generală Urbanism și Dezvoltare Urbană ne comunică următoarele:

Acoperișul și fațadele necesită lucrări de reabilitate, fiind vizibile la stradă degradări la nivelul învelitorii, ornamentelor și tencuielii. Tâmplăria vitrinelor și ușilor de acces în spațiile de la parter este realizată în marea majoritate a cazurilor din tâmplărie PVC, material inadecvat pentru clădirile istorice protejate.Tâmplăria din lemn a ferestrelor de la etaje și poarta principală de acces necesită intervenții de restaurare /reabilitare. La fel, se impune asanarea instalațiilor parazitare( cabluri de electricitate și de date, etc).

În conformitate cu adresa nr. SC2018-015137/27.06.2018 a D.C.T.D.D- Biroul Spații cu altă Destinație ne comunică faptul că spațiul cu altă destinație decât aceea de locuință cu adresa de mai sus, nu prezintă interes pentru domeniul public/prival al Municipiului Timișoara.

În conformitate cu adresa nr. SC2018-15137/28.06.2018 Serviciul Școli Spitale, ne comunică faptul că imobilul cu adresa de mai sus, nu prezintă interes pentru desfășurarea unor activități de interes public(sănătate,învățământ).

În conformitate cu adresa nr. SC2018-015137/28.06.2018 Biroul Sport Cultură-Compartiment Cultură, ne comunică faptul că imobilul de mai sus ,nu prezintă interes pentru desfașurarea unor activități de interes public(sport,cultură);

În conformitate cu prevederile art.4,alin.(4) și alin.(8) din Legea nr 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice republicată cu modificările și completările ulterioare;

În conformitate cu prevederile art.36, alin(2) litera b) și litera c), art. nr.45 și art.123 alin (1) din Legea administrației publice Locale nr.215/2001 republicată cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 2 din Hotărârea nr 67/26.02.2008 a Consiliului Local al Municipiului Timișoara;

Ca urmare a situției prezentate mai sus, a prevederilor legale cât și a adreselor emise de către compartimentele/birourile/serviciile/directiile de specialitate din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului, propunem înaintarea proiectului de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemtiune din partea Consiliului Local al Municipiului Timișoara, la intenția de înstrăinare a spațiului cu altă destinație decăt aceea de locuință cu adresa în Timișoara, Piața Victoriei nr.3, etaj V, ap.S.A.D26 , înscris în C.F. nr. 400893-C1-U14 ,nr.topo 203/XXVIII, la prețul de 293.170,00 lei ,spre dezbatere în plenul Consiliului Local al Municipiului Timișoara.

CONSILIER COMPARTIMENT MONUMENTE LUMINITA MIRICA

Cod FO53- 01,Ver.1