Hotărârea nr. 36/2018

36/23.02.2018 privind acceptarea de către Municipiul Timişoara a donaţiei Proiectului nr. 296/2017 „Reabilitare termică imobil str. Gheorghe Lazăr nr. 36", întocmit de SC EuroDraft SRL, de la Asociaţia de proprietari, în vederea accesării de fonduri europene nerambursabile prin Programul Operaţional Regional
Hotararea Consiliului Local 36/23.02.2018
privind acceptarea de către Municipiul Timişoara a donaţiei Proiectului nr. 296/2017 „Reabilitare termică imobil str. Gheorghe Lazăr nr. 36", întocmit de SC EuroDraft SRL, de la Asociaţia de proprietari, în vederea accesării de fonduri europene nerambursabile prin Programul Operaţional Regional


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive privind oportunitatea proiectului de hotărâre, nr. SC2017-31190/12.12.2017, a Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2018 - 3794/19.02.2018, al Direcţiei Generale de Urbanism şi Dezvoltare Urbană din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 19.02.2018 - Anexă la Raportul de specialitate nr. SC2018-3794/19.02.2018;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu , Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi al Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism ecologie sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local nr.193/10.05.2016, privind aprobarea "Strategiei Integrate de Dezvoltare 2014-2020 a Polului de Creştere Timişoara";
Având în vedere Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 18 /04.03.2009 (*actualizată*) privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe;
În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 907/29.11.2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin.(2), lit.d) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 alin.2 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se acceptă de către Municipiul Timişoara donaţia Proiectului nr. 296/2017 "Reabilitare termică imobil str. Gheorghe Lazăr nr. 36" întocmit de SC EURODRAFT SRL, de la Asociaţia de proprietari, în vederea accesării de fonduri europene nerambursabile prin Programul Operaţional Regional, pentru "Reabilitare termică imobil str. Gheorghe Lazăr nr.36".

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Generală de Urbanism şi Dezvoltare Urbană şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.3:Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Generale de Urbanism şi Dezvoltare Urbană;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Economice;
-Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Comunicare - Relaţionare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
-Asociaţiei de proprietari str. Gheorghe Lazăr nr. 36;
- Mass-media locale.Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
P.SECRETAR SIMONA DRĂGOI

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMI Ș MUNICIPIUL T LV

ISOARA


PRIMĂRIA vJ / NR. SC 2018 - 3^9  //Q

RAPORT DE SPECIALITATE

privind acceptarea de către Municipiul Timișoara a donației Proiectului nr. 229/2017 -„ Reabilitare termică imobil str. Gheorghe Lazăr, nr. 36 ” întocmit de SC Eurodraft SRL, de la Asociațiile de proprietari din imobil, în vederea accesării fondurilor europene nerambursabile prin Programul Operațional Regional 2014-2020

Având in vedere Expunerea de motive nr. SC2017 - 31190/12.12.2017 a Primarului Municipiului Timișoara și Proiectul de hotărâre privind acceptarea de către Municipiul Timișoara a donației Proiectului nr. 229/2017 - „ Reabilitare termică imobil str. Gheorghe Lazăr, nr. 36 ” întocmit de SC Eurodraft SRL, de la Asociațiile de proprietari din imobil, în vederea accesării fondurilor europene nerambursabile prin Programul Operațional Regional 2014-2020.

Proiectul tehnic a fost contractat de către Asociația de proprietari str. Gheorghe Lazăr, nr.36, sc.A, Asociația de proprietari str. Gheorghe Lazăr, nr.36, sc.B, Asociația de proprietari str. Gheorghe Lazăr, nr.36, sc.C și a fost întocmit de către SC Eurodraft SRL în baza O.U.G. nr. 18/04.03.2009 (*actualizată*) privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe și cu respectarea prevederilor H.G. nr. 907/29.11.2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor / proiectelor de investiții fînanțate-din fonduri publice.

Precizăm că emiterea proiectului de hotărâre are la bază următoarele anexe:

Anexa 1 - actul notarial nr. 2805 din 08.11.2017 întocmit de către notar public Luminița Greu, autentificat prin declarația celor trei președinți ai Asociațiilor de Proprietari str. Gheorghe Lazăr, nr.36, sc.A, sc.B și sc.C referitor la acordul proprietarilor din imobilul cu adresa str. Gheorghe Lazăr, nr.36, privind donarea către Primăria Municipiului Timișoara a Proiectului nr. 229/2017 „ Reabilitare termică imobil str. Gheorghe Lazăr, nr.36 ”, în vederea accesării fondurilor europene nerambursabile prin POR 2014-2020.

- Anexa 2 - documentația tehnico - economică nr. 229/2017, faza P.T., elaborat^ în baza H.G. nr. 907/29.11.2016, de către prestatorul serviciilor de proiectare și asistența tehnică din partea proiectantului -SC Eurodraft SRL.

Având în vedere cele expuse în prezentul raport, apreciem că proiectul de hotărâre privind acceptarea de către Municipiul Timișoara a donației Proiectului nr. 229/2017 - „ Reabilitare termică imobil str. Gheorghe Lazăr, nr. 36 ” întocmit de către SC Eurodraft SRL, de la Asociațiile de proprietari, în vederea accesării fondurilor europene nerambursabile prin Programul Operațional Regional 2014-2020, îndeplinește condițiile pentru a fi supus dezbaterii și aprobării plenului consiliului local.


Ptr. Șef Birou, ANA GEORGIU

Cod FO53-01,Ver.l

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

PRIMAR

Nr. SC2017- 31190/12.12.2017

EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre privind

acceptarea de către Municipiul Timișoara a donației Proiectului nr. 229/2017 - „ Reabilitare termică imobil str. Gheorghe Lazăr, nr. 36 ” întocmit de SC EURODRAFT SRL, de la Asociațiile de proprietari din imobil, în vederea accesării fondurilor europene nerambursabile prin Programul Operațional Regional 2014-2020

1.  Descrierea situației actuale

Prin actul notarial nr. 2805 din 08.11.2017 întocmit de către notar public Luminița Greu, s-a autentificat prin declarația președintelui Asociației de Proprietari str. Gheorghe Lazăr, nr.36, sc.A - dl. Nicoli Ioan, declarația președintelui Asociației de Proprietari str. Gheorghe Lazăr, nr.36, sc.B - dna. Ignat Cornelia-Eufrosina și declarația președintelui Asociației de Proprietari str. Gheorghe Lazăr, nr.36, sc.C - dna. Hârceagă Anca, acordul proprietarilor din imobilul cu adresa str. Gheorghe Lazăr, nr.36 privind donarea către Primăria Municipiului Timișoara a Proiectului nr. 229/2017 - „ Reabilitare termică imobil str. Gheorghe Lazăr, nr.36 ”, în vederea accesării de fonduri europene nerambursabile.

Pentru depunerea proiectului spre finanțare în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea A -Clădiri Rezidențiale, este necesară acceptarea de către Municipiul Timișoara a donației Proiectului nr. 229/2017 - „ Reabilitare termică imobil str. Gheorghe Lazăr, nr. 36 ” întocmit de SC EURODRAFT SRL, de la Asociațiile de proprietari.

2.  Schimbări preconizate și rezultate așteptate

Prin intermediul acestei operațiuni de mai sus, vor fi sprijinite activități specifice realizării de investiții pentru creșterea eficienței energetice a blocului de locuințe.

Indicatorii de proiect care fac obiectul monitorizării implementării și performanței investiției propuse prin proiect, sunt:

  • - Scăderea consumului de energie finală în sectorul rezidențial;

  • - Scăderea consumului anual de energie primară (kWh/an);

  • - Scăderea consumului anual specific de energie pentru încălzire (kWh/m2/an);

  • - Scăderea anuală estimată a gazelor cu efect de seră (echivalent tone de CO2)

  • 3. Concluzii

Urmare a celor prezentate mai sus, considerăm oportună acceptarea de către Municipiul Timișoara a donației Proiectului nr. 229/2017 - „ Reabilitare termică imobil str. Gheorghe Lazăr, nr. 36 ” întocmit de SC EURODRAFT SRL, de la Asociațiile de proprietari din imobilul situat pe str. Gheorghe Lazăr, nr. 36.

PRIMAR

NICOLAE ROBUX^ "

z

ȘEF SERVICIU MAGD ALENA NICOj

Cod FO53-03,Ver.l