Hotărârea nr. 353/2018

353/06.07.2018 pentru respingerea Proiectului de hotărâre privind dezmembrarea imobilului teren din Timisoara, b-dul Mihai Viteazu nr. 13, iesirea din indiviziune, alipirea parcelei rezultate, cu nr. cad. 409500/2, în suprafaţă de 109 mp, cu parcela cu nr. top. 9915, din Timisoara, b-dul Mihai Viteazu nr. 13/A si instituirea unui drept de servitute de vedere
Hotararea Consiliului Local 353/06.07.2018
pentru respingerea Proiectului de hotărâre privind dezmembrarea imobilului teren din Timisoara, b-dul Mihai Viteazu nr. 13, iesirea din indiviziune, alipirea parcelei rezultate, cu nr. cad. 409500/2, în suprafaţă de 109 mp, cu parcela cu nr. top. 9915, din Timisoara, b-dul Mihai Viteazu nr. 13/A si instituirea unui drept de servitute de vedere


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2018-9971/27.04.2018 privind oportunitatea proiectului de hotarare, a Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2018-9972/27.04.2018 al Directiei Urbanism si Dezvoltare Urbana din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 03.05.2018 - Anexă la Raportul de specialitate nr. SC2018-9972/27.04.2018;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu şi Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Ordinul nr. 700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară, modificat prin Ordinul nr. 1171/2017;
Luând în considerare prevederile Legii nr.7/1996 a cadastrului şi publicităţii imobiliare, actualizată;
Având în vedere Codul Civil art. 646 si art. 755;
Având în vedere Procesul Verbal al şedinţei în plen a Consiliului Local din data de 06.07.2018;
Având în vedere prevederile art. 36 alin.(2) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
Având în vedere faptul că Proiectul de hotărâre privind dezmembrarea imobilului teren din Timisoara, b-dul Mihai Viteazu nr. 13, iesirea din indiviziune, alipirea parcelei rezultate, cu nr. cad. 409500/2, în suprafaţă de 109 mp, cu parcela cu nr. top. 9915, din Timisoara, b-dul Mihai Viteazu nr. 13/A si instituirea unui drept de servitute de vedere, nu a întrunit condiţiile impuse de prevederile art. 45, alin (3) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se respinge Proiectul de hotărâre privind dezmembrarea imobilului teren din Timisoara, b-dul Mihai Viteazu nr. 13, iesirea din indiviziune, alipirea parcelei rezultate, cu nr. cad. 409500/2, în suprafaţă de 109 mp, cu parcela cu nr. top. 9915, din Timisoara, b-dul Mihai Viteazu nr. 13/A si instituirea unui drept de servitute de vedere -Anexă la prezenta hotărâre.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse, Biroul Cladiri Terenuri si Serviciului Juridic din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Urbanism şi Dezvoltare Urbană;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Clădiri Terenuri Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri Terenuri Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei Comunicare - Relaţionare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Compartimentului Administrare Fond Funciar;
- Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Timiş;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
ELENA SIPOS
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

ROMÂNIA

AVIZAT Secretar Jr. SIMONA

DRĂGOI


JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA CONSILIUL LOCAL

PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind dezmembrarea imobilului teren din Timișoara, b-dul Mihai Viteazu nr. 13, ieșirea din indiviziune, alipirea parcelei rezultate, cu nr. cad. 409500/2, în suprafață de 109 mp, cu parcela cu nr. top. 9915, din Timișoara, b-dul Mihai Viteazu nr. 13/A si instituirea unui

drept de șervitute de vedere

Consiliul Local al Municipiului Timișoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. SC218-9971/27.04.2018 privind oportunitatea proiectului de hotarare al Primarului Municipiului Timișoara, domnul NICOLAE ROBU;

Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2018-9972/27.04.2018 al Directiei Generale de Urbanism si Dezvoltare Urbana din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara;

Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 03.05.2018- Anexă la Raportul de specialitate nr. SC2018-9972/27.04.2018

Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite și taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților, Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;

Având în vedere Ordinul nr. 700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară, modificat prin Ordinul nr. 1171/2017;

Luând în considerare prevederile Legii nr.7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare, actualizată;

Codul Civil art. 646 si art. 755;

Având în vedere prevederile art. 36 alin.(2) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;

În temeiul art.45 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art.1: Se aproba dezmembrarea si iesirea din indiviziune parcela cu nr. cad. 409500 (nr. top. 9916), înscrisa în C.F. nr. 409500 Timisoara (Nr. C.F. vechi: 7151), în suprafata de 946 mp, în doua LOTURI: LOT 1 - teren intravilan cu nr. cad. 409500/1, în suprafata de 837 mp, cu C2-casa si C3-garaj, cu 57/837mp cote teren în proprietatea lui MOLDOVA CIRPACI NECULAI si MOLDOVA-CIRPACI ILIANA si cu 780/837mp cote teren în proprietatea Municipiului Timisoara-domeniul privat si LOT 2 - teren intravilan cu nr. cad. 409500/2, în suprafata de 109 mp, in proprietatea Municipiului Timisoara-domeniul privat, conform documentatiei topo-cadastrale întocmite de S.C. EFICIENT S.A. prin PFA ing. Gheorge Pinzaru, proiect nr. 10498/2015 si 10498/a/2015 si avizata de Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobilaira Timis cu nr. 29471/18.02.2016, care va constitui Anexă la hotărâre; .

Art.2: Se aproba alipirea parcelei rezultate în urma dezmembrării LOT 2 - nr. cad. 409500/2, în suprafață de 109 mp cu parcela cu nr. top. 9915, înscrisă în C.F. 409928 Timișoara (Nr. C.F. vechi: 28337), în suprafată de 692 mp, cu Constructia C1 înscrisă în C.F. 409928-C1, rezultand un LOT NOU - teren intravilan cu nr. cad. 409500/2, 9915, în suprafată de 801 mp cu Constructia C1 înscrisă în C.F. 409928-C1, în proprietatea Municipiului Timisoara-domeniul privat, conform documentatiei topo-cadastrale întocmite de S.C. EFICIENT S.A. prin PFA ing. Gheorge Pinzaru, proiect nr. 10498/2015 si 10498/a/2015 si avizată de Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobilairă Timis cu nr. 29471/18.02.2016, care va constitui Anexă la hotărâre; .

Art. 3: Se aproba instituirea unui drept de servitute de vedere asupra imobilului teren si constructie din Timisoara, b-dul M.Viteazu nr. 13/A, înscris în C.F. 409928 Timisoara (Nr. C.F. vechi: 28337), si în favoarea imobilului-teren si constructie din b-dul M.Viteazu nr. 13, înscris în C.F. nr. 409500 Timisoara (Nr. C.F. vechi: 7151), urmând a se perfecta în acest sens o conventie în fata notarului public.

Costurile aferente încheierii conventiei în fata notarului public vor fi suportate de proprietarii-persoane fizice a imobilelor-constructie, din Timisoara, b-dul M.Viteazu nr. 13 si b-dul M.Viteazu nr. 13/A.

Art. 4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse, Biroul Cladiri Terenuri si Serviciului Juridic.

Art. 5: Prezenta hotărâre se comunică:

 • - Instituției Prefectului - Județul Timiș;

 • - Primarului Municipiului Timișoara;

 • - Serviciului Juridic;

 • - Direcției Generale de Urbanism și Dezvoltare Urbană;

 • - Direcției Edilitare;

 • - Direcției Economice;

 • - Direcției de Mediu;

 • - Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse;

 • - Direcției Comunicare - Relaționare;

 • - Biroului Audit;

 • - Biroului Managementul Calității;

 • - Corpului de Control și Antifraudă al Primarului;

 • - Compartimentului Administrare Fond Funciar;

 • - Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Timiș

 • - Mass-media locale.

Președinte de ședință,

Consilier

Plan de amplasament si delimitare imobil cu propunerea de unificare

Scara 1:250


Proiect nr. 10498/a / 2015 anexa 1.36

Nr. cadastral

Suprafața masurata

Adresa imobilului

409500/2

109

Timișoara, b-dul Miliai Viteazu

9915

692

Timișoara, b-dul Mihai Viteazu nr. 13/a

Cartea funciara nr.

409500/2, 409928

UAT | TIMIȘOARAINVENTAR DE COORDONA TE

Pct

X

Y

5

b7 8b 32.986

206592 801

6

b78b29.796

206592 915

7

478427.707

206593.290

8

4 78426.969

206593.257

9

478407.646

206594.744

10

478405.586

206559.82b

10'

4 78427.097

206558.975

11

4 78425.255

206558.582

12

478426 675

206558.b87

13

4 78 4 28.725

206577 372

74

4 78430 779

206577 906

75

4 78437 925

206577.787


478425|


pian orna beton

> <

Top 9915

►-------------


T op9905


Tcp99O6


Situația actuala (inainte de unificare)

Situația viitoare

(după unificare)

Nr. cadastral

Supr. (mp)

Categ. de folos.

Descrierea imobilului

Nr. cad.

Nr. cad.

nou

Supr. (mp)

Categoria de folosința

Descrierea imobilului

409500/2

109

Cc

Teren intravilan

409500/2,

9915

801

Cc

Bloc P+3E in B-dul Mihai Viteazu nr. 13/a

9915

692

Cc

Bloc P+3E in

B-dul Mihai

Viteazu nr. 13/a

TOTAL

801

801

Inspector

Confirma introducerea imobilului in baza de date integrata si atribuire număr cadastralîl


Nr.

crt


Nr. C.F.


Anexa 1.35

TABEL DE DEZMEMBRARE - in vederea ieșirii din indiviziune - PROIECT 10498/2015


Nr. Top


Descriere imobil


Supr.

(mp.)


Propietari


Cota

parte

OBS.

teren

constr


A. Situația Inițiala._______

409500Teren intravilan in bulevardul Mihai Viteazu, nr. 13, cu casa si garaj.


946


MOLDOVA-CIRPACI NECULAI MOLDOVA-CIRPACI ILIANA Act. Notarial Nr. 1802/2009.


MUNICIPIUL TIMIȘOARA domeniul privat conf. H.C.L. 360/18.06.2013. emis de Consiliul Local al Municipiul Timișoara.


MOLDOVA-CIRPACI NECULAI

MOLDOVA-CIRPACI ILIANA dobândit prin convenție nr.

167967/08.10.2014.


MOLDOVA-CIRPACI NECULAI

MOLDOVA-CIRPACI ILIANA

SAINT NICOLAE si soția

SAINT BIANCA dobândit prin convenție nr. 52544/2014.


B. Situația după dezmembrare in vederea ieșirii din indiyiziune.409500


409500/1


Teren intravilan in bulevardul Mihai Viteazu, nr. 13, cu casa si garaj.


837


MOLDOVA-CIRPACI NECULAI MOLDOVA-CIRPACI ILIANA Act. Notarial Nr. 1802/2009.


3/50 teren


47/50 teren


57/837 teren


1/1


2/3


1/3


57/946 teren.


889/946 teren.


asupra 409500-C3 garaj


asupra 409500-C2 casa.

asupra 409500-C2 casa.


57/837 teren.MUNICIPIUL TIMIȘOARA domeniul privat conf. H.C.L. 360/18.06.2013. emis de Consiliul Local al Municipiul Timișoara.


MOLDOVA-CIRPACI NECULAI

MOLDOVA-CIRPACI ILIANA dobândit prin convenție nr.

167967/08.10.2014.


780/837


1/1


780/837 teren.


asupra 409500-C3 garaj


40'9500/2


.^T-eren intravilan in bulevardul dWLÎhai Viteazu, nr. 13.


109


MOLDOVA-CIRPACI NECULAI

MOLDOVA-CIRPACI ILIANA

SAINT NICOLAE si soția

SAINT BIANCA dobândit prin convenție,nr-.-Șg544/2014.

MUNICIPIUL TIMIȘOARA domeniul^âfdon^-^L.

360/18.06.2013 emis de ConsiliulUdtal âîWlfiioipiuVx

Dc

lrTeria

^S^goria B    ■2/3


1/3asupra 409500-C2 casa.

asupra 409500-C2 casa.


■4//>


întocmitAnexa 1.36


TABEL DE UNIFICARE - PROIECT 10498/a/2015

Nr. crt.

Nr. C.F.

Nr.

Top

Descriere imobil

Supr. (mp.)

Propietari

Cota parte

OBS.

teren

constr

A. Situația Inițiala.

1

409928

9915

Teren intravilan in bulevardul Mihai Viteazu, nr. 13/a.

692

MUNICIPIUL TIMIȘOARA, domeniul privat.

Act adm.: HCL569/21.11.2013

1/1

2

442898

442898

Teren intravilan

109

Municipiul Timișoara domeniul privat.

1/1

-

TOTAL

801

B. Situația propusa.

1

CF NOU

TOP NOU

Teren intravilan in bulevardul Mihai Viteazu, nr. 13/a.

801

MUNICIPIUL TIMIȘOARA, domeniul privat prin HCL569/21.11.2013

801/801

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA PRIMĂRIA

NR. SC2018-9972/27.04.2018

RAPORT DE SPECIALITATE

privind dezmembrarea imobilului teren din Timișoara, b-dul Mihai Viteazu nr. 13, ieșirea din indiviziune, alipirea parcelei rezultate, cu nr. cad. 409500/2, în suprafață de 109 mp, cu parcela cu nr. top. 9915, din Timișoara, b-dul Mihai Viteazu nr. 13/A și instituirea unui drept de servitute de vedere

Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2018-9971/27.04.2018 a Primarului Municipiului Timișoara privind dezmembrarea imobilului teren din Timișoara, b-dul Mihai Viteazu nr. 13, ieșirea din indiviziune, alipirea parcelei rezultate, cu nr. cad. 409500/2, în suprafață de 109 mp, cu parcela cu nr. top. 9915, din Timișoara, b-dul Mihai Viteazu nr. 13/A și instituirea unui drept de servitute de vedere.

Având în vedere Avizul Unic pentru rețele existente nr. 886/19.10.2015 emis cu condiții de RATT și emis negativ de COLTERM SA;

Având în vedere C.U. nr. 270/20.01.2016 - EXPIRAT în scopul alocare nr. cadastral prin operațiunea de dezlipire/alipire imobile (teren);

Conform Declarației notariale autentificată la Biroul Individual Notarial Maria Bora, cu nr. 128/02.02.2016, Moldova-Cîrpaci Neculai și Moldova-Cîrpaci Iliana declară că sunt de acord și își dau consimțământul la dezmembrarea terenului înscris în C.F. nr. 409500 Timișoara, provenită din conversia de pe hârtie a C.F. nr. 7151 Timișoara, în suprafață de 946 mp, conform certificatului de urbanism nr. 270/20.01.2016, eliberat de P.M.T. și a documentației tehnice întocmită de PFA Pinzaru Gheorghe;

Având în vedere documentația topo-cadastrală de dezmembrare întocmită de către S.C. EFICIENT S.A, avizată OCPI cu aviz nr. 29471/18.02.2016;

Având în vedere cererea înregistrată cu nr. CT2016-939/25.02.2016 privind solicitarea emiterii HCL, în care se menționează că au fost depistate rețele termice care deservesc imobilul din str. M. Viteazu nr. 13/A;

Conform adresei Direcției Urbanism, Serviciul Autorizare și Control Construcții, nr. Ur2016-939/17.06.2016, ni s-a transmis următoarele: "de acord dezmembrarea în cazul în care se alipește la parcela vecină și se face în scopul reglementării rețelelor edilitare aferente blocului de pe parcela vecină, iar dacă este cazul, se va institui servitute de vedere."

Având în vedere adresa înregistrată cu nr. UR2016-9989/30.06.2016 prin care Asociația de locatari, b-dul Mihai Viteazu nr. 13/A își exprimă acordul pentru unificare, realizându-se astfel accesul la bloc și la conducta termică;

Având în vedere declarația notarială autentificată la SOCIETATEA PROFESIONALĂ NOTARIALĂ "LUMINIȚA GREU-MIRIANA CĂDĂREAN", cu nr. 2339/02.09.2016, Moldova-Cîrpaci Neculai și Moldova-Cîrpaci Iliana declară că sunt de acord ca suprafața de 109 mp, care a rezultat în urma dezlipirii terenului înscris în C.F. nr. 409500 Timișoara, să se unifice cu parcela cu nr. top. 9915 înscrisă în C.F. nr. 409928 Timișoara;

Conform Declarațiilor notariale autentificate la Consulatul General al României la Montreal cu nr. 82-17-930/07.03.2017, la Ambasada Românie la Luxemburg cu nr. 74-17-504/09.03.2017 și la SOCIETATEA PROFESIONALĂ NOTARIALĂ "LUMINIȚA GREU-MIRIANA CĂDĂREAN", cu nr. 456/18.03.2017, proprietarii imobilului din b-dul Mihai Viteazu nr. 13/A au declarat că sunt de acord cu constituirea unui drept de servitute de vedere în favoarea imobilului situat în Timișoara, b-dul Mihai Viteazu nr. 13, județ Timiș, înscris în C.F. nr. 409500 Timișoara, nr. C.F. vechi 7151, nr. top. 9916.

Având în vedere adresa COLTERM SA nr. CLT28319/01.11.2017 imobilele din str. Mihai Viteazu nr. 13 și Mihai Viteazu nr. 13/A nu mai sunt racordate la sistemul centralizat de furnizare a energiei termice, contractele de furnizare fiind reziliate, din 2007 la nr. 13, respectiv din 2017 la nr. 13/A;

Având în vedere C.U. nr. 4978/15.11.2017 în scopul dezmembrare teren cu ieșire din indiviziune și alipire imobile: M.Viteazu nr. 13 și M. Viteazu nr. 13/A (C.U. nr. 270/20.01.2016 - EXPIRAT), eliberat de Primăria Municipiului Timișoara;

Având în vedere adresa CT2018-110/12.01.2018 prin care Moldova-Cirpaci Neculai și Moldova-Cirpaci Iliana revin cu solicitarea emiterii unei HCL pentru dezmembrare teren aferent imobilului din b-dul M.Viteazu nr. 13 și alipirea porțiunii rezultate la imobilul din b-dul M.Viteazu nr. 13/A. Conform adresei numiților Moldova-Cirpaci Neculai și Moldova-Cirpaci Iliana operațiunile de dezlipire și alipire sunt necesare pentru realizarea accesului spre imobilul din b-dul M. Viteazu nr. 13/A ;

Conform adreselor de la Serviciul Juridic cu nr. CT2018-110/07.03.2018, Compartimentului Administare Fond Funciar nr. CT2018-110/23.01.2018 și Direcția Clădiri, Terenuri și Dotări - Biroul Clădiri cu nr. CT2018-110/05.02.2018 ni s-a adus la cunoștință că asupra celor două imobile nu există litigii pe rolul instanțelor de judecată, cererile de revendicare depuse au fost soluționate.

Identificarea limitei de proprietate a fost realizată de către firma S.C. EFICIENT S.A, pe baza situației din teren prin măsurători topografice pentru stabilirea suprafețelor de teren și a actelor pe care le deține proprietarul imobilului.

Imobilul, teren intravilan în suprafață de 946 mp, identificat cu nr. cad. 409500 (nr. top.: 9916), înscris în C.F. 409500 (Nr. C.F. vechi: 7151), care urmează să fie dezmembrat în vederea ieșirii din indiviziune, este proprietatea MUNICIPIUL TIMIȘOARA-domeniu privat, cu cota actuală 47/50 și proprietatea lui MOLDOVA CIRPACI NECULAI și MOLDOVA-CIRPACI ILIANA, cu cota actuală 3/50, cu MOLDOVA-CIRPACI NECULAI și MOLDOVA-CIRPACI ILIANA, asupra construcțiilor, C2-casă și C3-garaj.

Imobilul, teren intravilan în suprafață de 692 mp, identificat cu nr. top. 9915, înscris în C.F. 409928 (Nr. C.F. vechi: 28337), la care urmează se se alipească suprafața de 109 mp rezultată din dezmembrare, este proprietatea MUNICIPIULUI TIMIȘOARA, CIF: 14756539, domeniul privat, cu Construcția C1 înscrisă în CF 409928-C1.

Menționăm că prin C.U. nr. 4978/15.11.2017 a fost aprobată operațiunea de dezmembrare teren cu ieșire din indiviziune și alipire imobile: M.Viteazu nr. 13 și M. Viteazu nr. 13/A (C.U. nr. 270/20.01.2016 - EXPIRAT), conform documentației topo-cadastrale întocmite de S.C. EFICIENT S.A. prin PFA ing. Gheorge Pinzaru, proiect nr. 10498/2015 și 10498/a/2015 și avizată de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobilairă Timiș cu nr. 29471/18.02.2016.

Cotele părți aferente terenurilor sunt conform C.F. nr. 409500 Timișoara (Nr. C.F. vechi: 7151), C.F. 409928 (Nr. C.F. vechi: 28337) și Tabelului de dezmembrare în vederea ieșirii din indiviziune - Anexa 1.35, proiect nr. 10498/2015, cu 57/837mp cote teren în proprietatea lui MOLDOVA CIRPACI NECULAI și MOLDOVA-CIRPACI ILIANA și cu 780/837mp cote teren în proprietatea Municipiului Timișoara-domeniul privat și a celui de alipire - Anexa 1.36, proiect nr. 10498/a/2015, cu 801/801 cotă teren în proprietatea Municipiului Timișoara-domeniul privat, întocmite de către S.C. EFICIENT S.A. prin ing. Pinzaru Gheorghe, anexă la C.U. nr. 4978/15.11.2017.

Documentația topo-cadastrală întocmită de S.C. EFICIENT S.A. prin PFA ing. Gheorge Pinzaru, proiect nr. 10498/2015 și 10498/a/2015, care a stat la baza emiterii C.U. nr. 270/20.01.2016, a fost avizată de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobilairă Timiș cu nr. 29471/18.02.2016, constituie Anexă la C.U. nr. 4978/15.11.2017, eliberat ca urmare a expirării C.U. nr. 270/20.01.2016. Totodată arătăm că proiect nr. 10498/2015 și 10498/a/2015 ce costituie anexă la C.U. nr. 4978/15.11.2017 vor constitui anexe ale hotărârii Consiliului Local.

Prin dezlipirea și alipirea realizate conform proiectelor anexe ale C.U. nr. 4978/15.11.2017, imobilul din b-dul M. Viteazu nr. 13/A va fi grevat de sarcina servituții de vedere în favoarea imobilului din b-dul M. Viteazu nr. 13.

După analizarea celor prezentate mai sus, de către comisiile Consiliului Local al Municipiului Timisoara, se propune spre aprobare dezmembrarea, ieșirea din indiviziune, alipirea celor două parcele și instituirea unei servituți de vedere:

 • 1.      Dezmembrare și ieșire din indiviziune parcelă cu nr. cad. 409500 (nr. top. 9916), înscrisă în C.F. nr. 409500 Timișoara (Nr. C.F. vechi: 7151), în suprafață de 946 mp, în două LOTURI: LOT 1 - teren intravilan cu nr. cad. 409500/1, în suprafața de 837 mp, cu C2-casă si C3-garaj, cu 57/837mp cote teren în proprietatea lui MOLDOVA CIRPACI NECULAI și MOLDOVA-CIRPACI ILIANA și cu 780/837mp cote teren în proprietatea Municipiului Timișoara-domeniul privat si LOT 2 - teren intravilan cu nr. cad. 409500/2, în suprafata de 109 mp, in proprietatea Municipiului Timisoara-domeniul privat, conform documentatiei topo-cadastrale întocmite de S.C. EFICIENT S.A. prin PFA ing. Gheorge Pinzaru, proiect nr. 10498/2015 si 10498/a/2015 si avizata de Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobilaira Timis cu nr. 29471/18.02.2016, care va constitui Anexă la hotărâre;

 • 2.      Alipire parcelă rezultată în urma dezmembrării LOT 2 - nr. cad. 409500/2, în suprafață de 109 mp cu parcela cu nr. top. 9915, înscrisă în C.F. 409928 Timișoara (Nr. C.F. vechi: 28337), în suprafață de 692 mp, cu Construcția C1 înscrisă în C.F. 409928-C1, va rezulta un LOT NOU - teren intravilan cu nr. cad. 409500/2, 9915, în suprafață de 801 mp cu Construcția C1 înscrisă în C.F. 409928-C1, în proprietatea Municipiului Timișoara-domeniul privat, care va constitui Anexă la hotărâre;

 • 3.      Instituirea unui drept de servitute de vedere asupra imobilului teren și construcție din Timișoara, b-dul M.Viteazu nr. 13/A, înscris în C.F. 409928 Timișoara (Nr. C.F. vechi: 28337), și în favoarea imobilului-teren și construcție, din b-dul M.Viteazu nr. 13, înscris în C.F. nr. 409500 Timișoara (Nr. C.F. vechi: 7151), urmând a se perfecta în acest sens o convenție în fața notarului public.

Costurile aferente încheierii convenției în fața notarului public vor fi suportate de proprietarii-persoane fizice a imobilelor-construcție din Timișoara, b-dul M.Viteazu nr. 13 și b-dul M.Viteazu nr. 13/A.

Responsabilitatea identificarii corecte a planului cadastral (de carte funciara) si a determinarilor topografice-intocmirea planului de amplasament si delimitarea imobilului, respectiv a limitei imobilului data de punctele de contur- revine persoanei autorizate sa execute lucrari de cadastru- conform Ordinului nr.700/2014/ANCPI- completat cu Ordinul nr.1340/2015/ANCPI, privind aprobarea Regulamentului de avizare, receptie si inscriere in evidentele de cadastru si carte funciara, art.29 si 33, în cazul de față S.C. EFICIENT S.A.

Având în vedere prevederile legale, respectiv Legea nr. 7/1996, Ordinul nr. 700/2014 modificat prin Ord. nr. 1171/2017 și Codul civil, expuse în prezentul raport, apreciem că proiectul de hotărâre privind dezmembrarea imobilului teren din Timișoara, b-dul Mihai Viteazu nr. 13, ieșirea din indiviziune, alipirea parcelei rezultate, cu nr. cad. 409500/2, în suprafață de 109 mp, cu parcela cu nr. top. 9915, din Timișoara, b-dul Mihai Viteazu nr. 13/A și instituirea unui drept de servitute de vedere, îndeplinește condițiile pentru a fi supus dezbaterii și aprobării plenului consiliului local.

Arhitect Șef                                                                      Șef Birou B.D.U.

Emilian Sorin Ciurariu                                                               Doina Purdea

CONSILIER B.B.D.U.

Oana Racolța

Cod FO53-01, ver. 2

Nr. cadastral

Suprafața masurata

"Adresa imobilului

409500

946

Timișoara, b-dul Mihai Viteazu nr. 13

Cartea funciara nr.

409500

UAT | TIMIȘOARA


INVENTAR DE COORDONATE

Pct.

X

Y

1

A78A52 296

206556.687

2

478454.559

206591.915

3

478442.077

206592.720

A

4 78433.6 78

206592.778

5

478432 986

206592.801

6

478429.796

206592.915

7

478427.707

206593.290

11

478425.255

206558.582

12

4 78426.675

206558.487

13

4 7 8 4 28.725

206577.372

74

4 7 8 4 30.779

206577 906

15

478437.925

206577.787


TABEL DE MIȘCARE PARCELARA PENTRU DEZLIPIRE IMOBILE

documentației cadastrale șLi coresnonddnta acesteia cu realitatea /


Situația actuala

(inainte de dezmembrare)

Situația viitoare

(după dezmembrare)

Nr. cadastral

Supr. (mp)

Categoria de folosința

Descrierea imobilului

Nr. top.

Nr. cad.

nou

Supr. (mp)

Categoria de folosința

Descrierea imobilului

Observații

409500

946

Cc

Casa, garaj in B-dul Mihai Viteazu

nr. 13

409500/1

442^

837

Cc

Casa, garaj in

B-dul Mihai

Viteazu nr. 13

-

409500/2

£

109

Cc

Teren intravilan

Se v-a unifica cu parcela nr. topografic 9915

TOTAL

946

946

ing. Pînzaru Ghe.

Confirm executarea măsurătorilor la teren, corectitudinea întocmirii\ dnriimftn'fatiftîisiadâsfTalp. si

Inspector

Confirma introducerea imobilului in baza de date integrata si atribuire număr cadastral

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

PRIMAR

NR. SC2018-9971/27.04.2018

EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

privind dezmembrarea imobilului teren din Timișoara, b-dul Mihai Viteazu nr. 13, ieșirea din indiviziune, alipirea parcelei rezultate, cu nr. cad. 409500/2, în suprafață de 109 mp, cu parcela cu nr. top. 9915, din Timișoara, b-dul Mihai Viteazu nr. 13/A și instituirea unui drept de servitute de vedere

 • 1. Descrierea situației actuale

Imobilul, teren intravilan în suprafață de 946 mp, din b-dul Mihai Viteazu nr. 13 este identificat cu nr. cad. 409500 (nr. top.: 9916), înscris în C.F. 409500 (Nr. C.F. vechi: 7151), cu MUNICIPIUL TIMIȘOARA-domeniu privat, asupra terenului, cota actuală 47/50 și MOLDOVA CIRPACI NECULAI și MOLDOVA-CIRPACI ILIANA, asupra terenului, cota actuală 3/50 - asupra terenului, iar MOLDOVA-CIRPACI NECULAI și MOLDOVA-CIRPACI ILIANA, asupra construcțiilor, C2-casă și C3-garaj.

Imobilul din b-dul Mihai Viteazu nr. 13/A este identificat cu nr. top. 9915, înscris în C.F. nr. 409928 Timișoara (Nr. C.F. vechi: 28337), cu MUNICIPIUL TIMIȘOARA-domeniu privat, cota actuală 1/1 - asupra terenului, cu Construcția C1 înscrisă în CF 409928-C1.

Identificarea limitelor de proprietate a fost realizată de către S.C. EFICIENT S.A. pe baza situației din teren prin măsurători topografice pentru stabilirea suprafețelor de teren și a actelor pe care le dețin proprietarii imobilelor.

 • 2. Schimbări preconizate și rezultate așteptate

Scopul prezentei documentații este reglementarea suprafeței de teren afectată de utilități a imobilului din b-dul Mihai Viteazu nr. 13, prin dezmembrarea și ieșirea din indiviziune a terenului cu nr. cad. 409500 (nr. top.: 9916) în 2 parcele: nr. cad. 409500/1 (nr. cad. nou 442897) în suprafață de 837 mp, cu C2-casă și C3-garaj și nr. cad. 409500/2 (nr. cad. nou 442898) în suprafață de 109 mp. Parcela cu nr. cad. 409500/2 (nr. cad. nou 442898) în suprafață de 109 mp se va alipi cu parcela cu nr. top. 9915 în suprafață de 692 mp, rezultănd o parcela în suprafață de 801 mp, proprietatea MUNICIPIUL TIMIȘOARA-domeniu privat, creându-se astfel accesul la imobilul aflat pe parcela proprietatea MUNICIPIUL TIMIȘOARA-domeniu privat.

Conform declarațiilor notariale ale proprietarilor imobilului din b-dul Mihai Viteazu nr. 13 și respectiv declarațiilor notariale ale proprietarilor imobilului construcție din b-dul Mihai Viteazu nr. 13/A, aceștia sunt de acord cu crearea unei servituți de vedere.

 • 3. Alte informații

Se va lua în considerare documentația întocmită de S.C. EFICIENT S.A., avizată OCPI cu aviz nr. 29471/18.0.2.2016.

 • 4. Concluzii

Având în vedere cele prezentate mai sus, considerăm necesară și oportună aprobarea dezmembrării, ieșirii din indiviziune, alipirii imobilelor din b-dul Mihai Viteazu nr. 13 și b-dul Mihai Viteazu nr. 13/A, precum și instituirea unui drept de servitute de vedere, prin încheierea unei convenții în fața notarului public ale cărei costuri vor fi suportate de persoanele fizice proprietare ale imobilelor menționate mai sus.

PRIMAR                                                               Pentru conformitate date tehnice

NICOLAE ROBU                                                                 ARHITECT ȘEF

EMILIAN SORIN CIURARIU

NOTĂ: Elementele de natură tehnică, de detaliu, se vor regăsi în raportul de specialitate și, dacă se impune, în nota de fundamentare.

Cod FO53-03, ver. 2