Hotărârea nr. 352/2018

352/06.07.2018 privind aprobarea operaţiunii de dezlipire a terenului intravilan-str. Socrate, înscris în CF nr.430573 Timişoara, nr. cadastral 430573 cu suprafaţa de 548 mp. în două loturi, Lotul 1 cu nr. cadastral nou 446477 str. Socrate în suprafaţă de 450 mp. şi Lotul 2 cu nr. cadastral nou 446478 teren intravilan pentru staţie puţ apă în suprafaţă de 98 mp. situat în Timişoara str. Socrate
Hotararea Consiliului Local 352/06.07.2018
privind aprobarea operaţiunii de dezlipire a terenului intravilan-str. Socrate, înscris în CF nr.430573 Timişoara, nr. cadastral 430573 cu suprafaţa de 548 mp. în două loturi, Lotul 1 cu nr. cadastral nou 446477 str. Socrate în suprafaţă de 450 mp. şi Lotul 2 cu nr. cadastral nou 446478 teren intravilan pentru staţie puţ apă în suprafaţă de 98 mp. situat în Timişoara str. Socrate


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de Motive nr.CT 2018-002571/13.06.2018 - a Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere Raportul de Specialitate nr. CT 2018 - 002751/13.06.2018 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 20.06.2018 - Anexă la Raportul de specialitate, nr. CT2018- 2751/13.06.2018;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere art.78 din Ordinul nr. 700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară, modificat prin Ordinul nr.1304/2015;
Luând în considerare prevederile Legii nr.7/1996 a cadastrului şi publicităţii imobiliare, actualizată;
Luând în considerare prevederile Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică;
În conformitate cu prevederile art.36 alin.(2) lit.c din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă operaţiunea de dezlipire a terenului intravilan-str. Socrate, înscris în CF nr.430573 Timişoara, nr. cadastral 430573 cu suprafaţa 548 mp. în două loturi, Lotul 1 cu nr. cadastral nou 446477 str. Socrate în suprafaţă de 450 mp. şi Lotul 2 cu nr. cadastral nou 446478 teren intravilan pentru staţie puţ apă în suprafaţă de 98 mp. situat în Timişoara str. Socrate conform Planşei 1.35 aprobată de O.C.P.I. Timiş cu referatul de admitere nr. 113171/24.05.2018 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre şi constituie Anexa 1 şi Anexa 2.

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Urbanism şi Dezvoltare Urbană;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei Comunicare-Relaţionare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
ELENA SIPOS
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA PRIMAR

NR. CT2018-002751 /13.06.2018

EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE privind aprobarea operațiunii de dezlipire a terenului intravilan-str. Socrate, înscris în CF nr.430573 Timișoara, nr. cadastral 430573 cu suprafața 548 mp. în două loturi, Lotul 1 cu nr. cadastral nou 446477 str. Socrate în suprafață de 450 mp. și Lotul 2 cu nr. cadastral nou 446478 teren intravilan pentru stație puț apă în suprafață de 98 mp. situat în Timișoara str. Socrate.

  • 1. Descrierea situației actuale

Imobilul care face obiectul acestui proiect aparține intravilanului Municipiul Timișoara, , conform PUG aprobat prin HCL nr.157/2002 prelungit prin HCL nr.131/2017, fiind situat pe str.Socrate, identificat prin documentația cadastrală întocmită de S.C.WEST-CAD S.R.L.

Identificarea limitei de proprietate a fost realizată de către S.C.WEST-CAD S.R.L pe baza măsurătorilor topografice.

  • 2. Schimbări preconizate și rezultate așteptate

Scopul prezentei documentații este operațiunea de dezlipire a terenului intravilan-str. Socrate, înscris în CF nr.430573 Timișoara, nr. cadastral 430573 cu suprafața 548 mp. în două loturi, Lotul 1 cu nr. cadastral nou 446477 str. Socrate în suprafață de 450 mp. și Lotul 2 cu nr. cadastral nou 446478 teren intravilan pentru stație puț apă în suprafață de 98 mp. situat în Timișoara str. Socrate pentru separarea terenului cu destinația strada Socrate de terenul cu stație puț apă.

  • 3. Alte informații

Se va lua în considerare documentația întocmită de S.C.WEST-CAD S.R.L., pentru dezlipire imobil înscris în CF nr. 430573 Timișoara avizată la OCPI conform Referatului de admitere, cu nr. 113171/24.05.2018.

  • 4. Concluzii

Având în vedere cele prezentate mai sus, considerăm necesară și oportună aprobarea operațiunii de dezlipire a terenului menționat.

PRIMAR NICOLAE ROBU

VICEPRIMAR IMRE FARKAS


PT. DIRECTOR D.C.T.D.D MIHAI BONCEA

Cod FO53-03, ver. 2

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

PRIMAR

NR. CT2018-002751 / 13.06.2018

RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea operațiunii de dezlipire a terenului intravilan-str. Socrate, înscris în CF nr.430573 Timișoara, nr. cadastral 430573 cu suprafața 548 mp. în două loturi, Lotul 1 cu nr. cadastral nou 446477 str. Socrate în suprafață de 450 mp. și Lotul 2 cu nr. cadastral nou 446478 teren intravilan pentru stație puț apă în suprafață de 98 mp. situat în Timișoara str. Socrate.

Având în vedere Expunerea de motive nr. CT 2018-002751/13.06.2018 a Primarului Municipiului privind aprobarea operațiunii de dezlipire a terenului intravilan-str. Socrate, înscris în CF nr.430573 Timișoara, nr. cadastral 430573 cu suprafața 548 mp. în două loturi, Lotul 1 cu nr. cadastral nou 446477 str. Socrate în suprafață de 450 mp. și Lotul 2 cu nr. cadastral nou 446478 teren intravilan pentru stație puț apă în suprafață de 98 mp. situat în Timișoara str. Socrate.

Facem următoarele precizări:

Având în vedere adresa CT 2018-002751/07.06.2018 prin care Spitalul Clinic Municipal de Urgență Timișoara ne înaintează documentația pentru emiterea Hotărârii Consiliului Local privind aprobarea operațiunii de dezlipire a terenului intravilan-str. Socrate, înscris în CF nr.430573 Timișoara, nr. cadastral 430573 cu suprafața 548 mp. în două loturi, Lotul 1 cu nr. cadastral nou 446477 str. Socrate în suprafață de 450 mp. și Lotul 2 cu nr. cadastral nou 446478 teren intravilan pentru stație puț apă în suprafață de 98 mp. situat în Timișoara str. Socrate.

Având în vedere C.U. nr. 1995/15.05.2018 pentru alocare numere cadastrale privind aprobarea operațiunii de dezlipire a terenului intravilan-str. Socrate, înscris în CF nr.430573 Timișoara, nr. cadastral 430573 cu suprafața 548 mp. în două loturi, Lotul 1 cu nr. cadastral nou 446477 str. Socrate în suprafață de 450 mp. și Lotul 2 cu nr. cadastral nou 446478 teren intravilan pentru stație puț apă în suprafață de 98 mp. situat în Timișoara str. Socrate emis de Prim[ria Municipiului Timi;oara.

Având în vedere documentația topo-cadastrală întocmită de către S.C.WEST-CAD S.R.L. avizată la OCPI conform Referatului de admitere, cu nr.113171/24.05.2018;

Conform adresei Direcției Clădiri Terenuri-Biroul Clădiri Terenuri CT 2018-007802/26.04.2018, imobilul a fost revendicat conform L.10/2001 dosarului administrativ nr.2193 soluționat prin emiterea Dispoziției nr.219/18.02.2003 de respingere.

Din adresa Compartimentului Administrare Fond Funciar nr. SC 2017-7802/19.04.2018 rezultă că imobilul nu a fost solicitat conform L1/2000.

Conform adresei Serviciului Juridic cu nr. UR 2018-11507/25.04.2018, nu figurează litigii pe rolul instanțelor de judecată în curs de soluționare.

Supunem Comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara analizarea documentației privind aprobarea operațiunii de dezlipire a terenului intravilan-str. Socrate, înscris în CF nr.430573 Timișoara, nr. cadastral 430573 cu suprafața 548 mp. în două loturi, Lotul 1 cu nr. cadastral nou 446477 str. Socrate în suprafață de 450 mp. și Lotul 2 cu nr. cadastral nou 446478 teren intravilan pentru stație puț apă în suprafață de 98 mp. situat în Timișoara str. Socrate.

Identificarea limitei de proprietate s-a realizat de către S.C. WEST-CAD S.R.L. pe baza măsurătorilor topografice. Scopul prezentei documentații este operațiunea de dezlipire a terenului intravilan-str. Socrate, înscris în CF nr.430573 Timișoara, nr. cadastral 430573 cu suprafața 548 mp. în două loturi, Lotul 1 cu nr. cadastral nou 446477 str. Socrate în suprafață de 450 mp. și Lotul 2 cu nr. cadastral nou 446478 teren intravilan pentru stație puț apă în suprafață de 98 mp. situat în Timișoara str. Socrate pentru separarea terenului cu destinația strada Socrate de terenul cu stație puț apă.

PROPUNEM:

1. Aprobarea operațiunea de dezlipire a terenului intravilan-str. Socrate, înscris în CF nr.430573 Timișoara, nr. cadastral 430573 cu suprafața 548 mp. în două loturi, Lotul 1 cu nr. cadastral nou 446477 str. Socrate în suprafață de 450 mp. și Lotul 2 cu nr. cadastral nou 446478 teren intravilan pentru stație puț apă în suprafață de 98 mp. situat în Timișoara str. Socrate pentru separarea terenului cu destinația strada Socrate de terenul cu stație puț apă, avizată la OCPI conform Referatului de admitere, cu nr. 113171/24.05.2018 care face parte integrantă din prezenta hotărâre și constituie Anexa la prezenta hotărâre.

PT.DIRECTOR D.C.T.D.D                                        ȘEF BIROU CLĂDIRI TERENURI

MIHAI BONCEA                                               CĂLIN PÎRVA

REFERENT DE SPECIALITATE GHEORGHE BUCĂTARIU

Cod FO53-01, ver 1


PLAN DE SITUAȚIE


Scara 1:500


479050


Intravilan


ANEXA 1.35

Nr.cadastral

Suprafața masurata

Adresa imobilului

430573

548

loc. Timișoara, Str. Socrate

Cartea Funciara nr.

430573

UAT TIMIȘOARAO O tn r> o CM


479100

207550

X

//# pSituația conform CF 430573 -Timișoara, Str. Socrate, loc. Timisoa^afjud. Timiș

NrCF

Nr. cad.

Descriere Imobil

Suprafața (mp)

Proprietari

Sarcini

430573

430573

Teren pentru drum si statie put apa

548

152066729.09.2011

Nu sunt

Lege nr. 0 (anterior posesor a localizare, cumpărare, unificare, schimb, donație);

2

Intabulare, drept de Proprietate dobândit prin Lege, cota actuala 1/1.

Total

548

1

Primăria Municipiului Timișoara

Situația rezultata in urma dezlipirii imobilului inscris in CF Nr.430573-Timisoara, Str. Socrate, loc. Timișoara, Jud. Timiș

NrCF

Nr. cad.

Descriere Imobil

Suprafața (mp)

Proprietari

Sarcini

-

LOT l

Teren pentru drum

450

152066729.09.2011

Nu sunt

Lege nr. 0 (anterior posesor a localizare, cumpărare, unificare, schimb, donație);

-

LOT 2

Teren pentru statie put apa

98

2

Intabulare, drept de Proprietate dobândit prin Lege, cota actuala 1/1.

Total

548

1

Primăria Municipiului Timișoara


Situația actuală

(înainte de dezlipire)


:ia viitoare


Suprafața măsurată


Categ. folosință


INVENTAR DE COORDONATE Sistem de proiecție: stereografic 1970Descrierea imobilului


Nr. cad. nou


430573


Curți construcții

Teren pentru drum si statie put apa
Situa

(după dezlipire) Suprafața măsurată

[mp]Categ. folosință


Descrierea imobiluluiTeren pentru drum

Teren pentru statie put apa


Nr. Pct.

X fml

Y [ml

1

479101.217

207553.590

2

479096.285

207550.193

3

479078.857

207538.473

4

479070.480

207546.154

5

479063.731

207538.582

6

479069.625

207533.189

7

479060.533

207528.454

8

479032.665

207517.456

9

479036.030

207511.196

10

479038.935

207505.750

11

479058.923

207519.234

12

479071.875

207528.688

13

479088.021

207541.652


Suprafața totala masurata=548mp

Suprafața din act=548mpSef lucrare:


întocmit:


Desenat:


Verificat:


548


Total


548


S.C. WEST CAD S.R.L. CERTIFICAT DE AUTORIZARE Seria RO-B-J, Nr.0713 TIMIȘOARA


ing.Dorin TUDOSIE


ing.Dorin TUDOSIE


ing.Adriana-Alexandra

ANDREI


ing.Dorin TUDOSIEDocumentație tehnica in vederea obținerii certificatului de urbanism de dezlipire pentru imobilul cu nr. cad .430573 inscris in CF 430573 - Timișoara, str. Str. Socrate, J


cara:

:500


Plan de situațieNr. proiect


a.1 CLkTO'lk.At »        DC

AUTORIZARE

Seria RO-B-J

Nr. 0713/30.07.2015

. WEST CAI A S.R.L.


lâNCEl


•W'FW »•* . cm*•* « <■


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară TIMIȘ Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Timișoara

Adresa: Localitate: Timișoara, str. Armoniei nr, IC, 0256201089

Nr.

113171

Ziua

24

Luna

05

Anul

2018


REFERAT DE ADMITERE

(Dezmembrare imobil)

Domnului/Doamnei SPITALUL CLINIC MUNICIPAL DE URGENTA TIMIȘOARA Domiciliul Loc. Timișoara, Str Hector, Nr. 1, Jud. Timiș

Referitor la cererea inregistrată sub numărul 113171 din data 24-05-2018, vă informăm:

Imobilul situat în Loc. Timișoara, Str Socrate, Jud. Timiș, UAT Timișoara având numărul cadastral 430573 a fost dezmembrat în imobilele:

  • 1) 446477 situat în Loc. Timișoara, Str Socrate, Jud. Timiș, UAT Timișoara având suprafața măsurată 450 mp;

  • 2) 446478 situat în Loc. Timișoara, Str Socrate, Jud. Timiș, UAT Timișoara având suprafața măsurată 98 mp;

Certific că informațiile din prezentul extras sunt conforme cu datele din planul cadastral de carte funciară al OCPI TIMIȘ la data: 05-06-2018,

Situația prezentată poate face obiectul unor modificări ulterioare, în condițiile Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare.


Documentul conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.

Pagina 1 dini