Hotărârea nr. 351/2018

351/06.07.2018 privind aprobarea documentelor pentru delegarea gestiunii, prin concesiune, a serviciului de operare şi întreţinere a Staţiei de sortare deşeuri din Municipiul Timişoara
Hotararea Consiliului Local 351/06.07.2018
privind aprobarea documentelor pentru delegarea gestiunii, prin concesiune, a serviciului de operare şi întreţinere a Staţiei de sortare deşeuri din Municipiul Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2018 - 15479/29.06.2018 privind oportunitatea proiectului de hotărâre, a Primarului Municipiului Timişoara - domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2018-15479/29.06.2018 al Biroului Salubrizare din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 02.07.2018 - Anexă la Raportul de specialitate nr. SC2018 - 15479/29.06.2018;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Legii nr. 51/08.03.2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere Legea nr. 225/07.11.2016 pentru modificarea şi completarea Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006;
Având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) şi a art. 6 alin. (1), lit. e), h) din Legea nr. 101/25.04. 2006 a Serviciului de salubrizare a localităţilor, republicată;
Având în vedere prevederile Legii nr. 99/04 iulie 2014 care modifică şi completează Legea serviciului de salubrizare a localităţilor nr. 101/25 aprilie 2006;
Având în vedere prevederile Ordinului Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice - A.N.R.S.C. nr. 111/09.07.2007 privind aprobarea Caietul de sarcini - cadru al serviciului de salubrizare a localităţilor, punctul 2.2., 2.3.;
Având în vedere Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii, art. 7, alin. (1);
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. d) şi alin. (6) lit. a) punctul 14 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă gestiunea delegată ca modalitate de gestiune a serviciului de operare şi întreţinere a Staţiei de sortare deşeuri din Municipiul Timişoara prin încheierea unui contract de concesiune.

Art. 2: Se aprobă ca procedura de achiziţie publică să se facă prin licitaţie deschisă, iar delegarea gestiunii, prin concesiune, a serviciului de operare şi întreţinere a Staţiei de sortare deşeuri din Municipiul Timişoara să se facă pentru o perioadă de 48 luni calendaristice.

Art. 3: Se aprobă documentaţia de atribuire după cum urmează:
- Fundamentarea deciziei de concesionare, conform Anexei 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre;
- Caietul de sarcini şi Anexele la acesta (anexele 1-15), conform Anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Biroul Salubrizare din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 5: Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului-Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Urbanism şi Dezvoltare Urbană;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri, Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri, Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Poliţiei Locale;
- Direcţiei Comunicare-Relaţionare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- ADID Timiş;
- Mass- media locale.Presedinte de sedinta
ELENA SIPOS
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Manual de exploatare și întreținere

Tocător EuRec® S 20.00 E Nr. 031


- Cuprins -

Certificat de conformitate - CE..................

 • 1. Prefață

 • 2. Siguranța

  • 2.1 Indicații generale privind siguranța

  • 2.2 Indicații privind siguranța în exploatare

  • 2.3 Indicații de siguranță pentru lucrări de întreținere

 • 3. Indicații privind utilajul.........

  • 3.1 Indicații despre producător................................................................................................. 12

  • 3.2 Date tehnice

  • 3.3 Plăcuță de tip

  • 3.4 Dimensiuni

  • 3.5 Grupe constructive .................... ....................................................................................... 15

  • 3.6 Descrierea funcționării

   • 3.6.1 Comanda pâlniei

  • 3.7 Zone de pericol

  • 3.8 Amplasarea utilajului

 • 4. Deservire

  • 4.1 Punerea în funcțiune a tocătorului

   • 4.1.1 Exploatare automată

   • 4.1.2 Exploatare manuală

  • 4.2 Scoaterea din funcțiune a tocătorului

  • 4.3 Tabloul de comandă

  • 4.4 Funcțiunile tocătorului

  • 4.5 Exploatare prin intermediul telecomenzii (opțional)

   • 4.5.1 Tabloul de comandă al telecomenzii

   • 4.5.2 Indicații generale pentru telecomandă

 • 4.5.4 Deservirea emițătorului

 • 4.5.5 Indicații privind lucrul

 • 4.5.6 Alimentarea cu curent a emițătorului

 • 4.5.7 Dispozitiv de încărcare automat......... ........................................................................ 31

 • 4.5.8 Unitatea de recepție

 • 4.5.9 Punerea în funcțiune cu ajutorul telecomenzii

 • 4.5.10 Funcțiunile telecomenzii

 • 4.5.11 Scoaterea din funcțiune cu ajutorul telecomenzii

 • 4.5.12 Distanța de acționare a telecomenzii

 • 4.6 Alimentarea tocătorului

 • 4.7 Mod de lucru în regim economic (opțional)

 • 5. Defecțiuni în funcționare

  • 5.1 Defecțiuni în funcționare ale utilajului

  • 5.2 Defecțiuni în funcționare ale mecanismului de tocare

  • 5.3 Defecțiuni în funcționare ale sistemului de antrenare

  • 5.4 Defecțiuni în funcționare ale benzii transportoare

  • 5.5 Mesaje de defecțiuni ale SPS

   • 5.5.1 Mesaje - coduri de defecțiuni

   • 5.5.2 Mesaje text


 • 6. întreținere........................... ...................................................................................

  • 6.1 Plan de întreținere

  • 6.2 Plan de ungere

   • 6.2.1 Fotografii locuri de ungere

  • 6.3 Materiale de lucru

  • 6.4 Filtru / înlocuire filtru (instalația hidraulică)

  • 6.5 Schimbarea arborilor de focare (versiune generală)

   • 6.5.1 Demontarea pâlniei

   • 6.5.2 Demontarea greblelor de radare laterale

   • 6.5.3 Demontarea și montarea axelor de focare

 • 7. Galerie foto

 • 8. Programarea f parametrarea sistemului de comandă al tocătorului....................
- Cuprins figuri -

Figura 1: desen dimensiuni în stare de funcționare....................................................... 14

Figura 2: desen grupe constructive...................................................................................... 15

Figura 3: desen zone de pericol............................................................................................

COI Uil t**-| 'ti in|


Figura 4: desen tablou de comandă......................................................................................

Figura 5: foto tablou de comandă telecomandă (opțional)..................................................

Figura 6: desen locuri de ungere..........................................................................................

Figura 7: loc ungere antrenare bandă...................................................................................

Figura 8: loc ungere rolă de întoarcere.................................................................................

Figura 9: loc ungere axe....................... .............................

Figura 10*. ungere centrală motor electric (partea cuplajului).............................................

Figura 11: ungere centrală motor electric (partea ventilatorului).......................................

Figura 12: niplu ungere centrală motor electric...................................................................

Figura 13: foto filtru de aspirație...........................................................................................

Figura 14: foto filtru de aspirație retur..................................................................................

Figura 15: foto filtru de aerisire rezervor..............................................................................

Figura 16: demontarea pâlniei...............................................................................................

Figura 17; desen greble de radare laterale..........................................................................

Figura 18: demontarea I montarea arborilor de tocare........................................................

Figura 19: desen lagăr flanșă................................................................................................

Figura 20: comutator STOP pe placa de bază......................................................................

Figura 21: comutator central.................................................................................................

Figura 22: roată alergătoare..................................................................................................

Figura 23: senzor de nivel temperatură................................................................................

Figura 24: reductor de presiune............................................................................................

Figura 25: comutator de presiune.........................................................................................

Figura 26: motor cu pistoane axiale......................................................................................

Figura 27: pompă cu pistoane axiale....................................................................................

Figura 28: pompă cu roți dințate...........................................................................................

Certificat de conformitate - CE


EuRec Technology GmbH Development & Design Borntalstralie 9, D-36460 Merkers/Deutschland

Prin aceasta declarăm că utilajul / instalația

ȚiP:


S 20.00 E

Nr. serie:

031


An de fabricație:     01/2010 descris(ă) în documentația alăturată este în conformitate cu următoarele hotărâri:

■> Linia directoare pentru utilaje - EG 98 / 37 EG Linia directoare - EMV 89 / 336 EWG

Norme armonizate aplicate

... DIN EN ISO 12100-1.......................

DINEN ISO 12100-2.......................

Nume:       Knapp

Prenume:     Harald

Compartiment Serviciu tehnic

Merkers, la 19.01.2010

(localitate și dată)


Norme naționale aplicate


EuRec Technology GmbH Development & Design


Norbert Kottmann (Director general)


 • 1. Prefață

u

Prin construcția lui, tocătorul EuRec® achiziționat de Dumneavoastră este realizat ca instalație de tocare staționară.

Datorită vitezei de lucru a tocătorului, instalația trebuie clasificată ca tocător cu viteză extrem de mică.

Instalația este caracterizată prin formă robustă și manipulare ușoară și datorită vitezei mici însumează următoarele avantaje:

 • •  dezvoltare foarte mică de zgomote,

 • •  uzură prin frecare foarte mică de metale la scule,

 • •  siguranță mare în exploatare prin inversarea automată a sensului de rotație la o solicitare prea puternică a sistemului de antrenare.

Destinația instalației, în funcție de domeniul de exploatare a tocătorului, este pentru tocarea:

 • •  deșeurilor menajere și industriale,

 • •  deșeurilor voluminoase,

 • •  deșeurilor rezultate de la construcții și altele asemănătoare.


Pentru exploatarea instalației de tocare în alte domenii de utilizare decât cele specificate aici, Vă rugăm să luați legătura cu compartimentul nostru Service, deoarece altfel se stinge orice fel de pretenție la garanție. • 2. Siguranța

2.1 Indicații generale privind siguranța

Trebuie să se țină seamă neapărat de următoarele indicații de siguranță. Acestea sunt valabile pentru utilizarea generală a utilajului de tocare.

A,

Deservirea utilajului de tocare este permisă exclusiv personalului instruit în ceea ce privește utilizarea utilajului.

A

Servantul utilajului de tocare este responsabil față de terțe persoane, dacă acestea se află în zona de lucru a utilajului.

A

în zona de lucru a utilajului în funcțiune trebuie adoptat un mod de lucru precaut, pentru evitarea rănirilor datorită bucăților aruncate în afară sau căderea acestora.


2.2 Indicații privind siguranța în exploatare

Trebuie să se țină seama neapărat de următoarele indicații de siguranță. Acestea sunt valabile pentru exploatarea utilajului de focare.
La părăsirea locului de muncă, personalul de deservire trebuie să oprească utilajul șl să-l asigure împotriva punerii în funcțiune de către persoane neautorizate prin închiderea dispozitivelor de deservire.

în zona de lucru imediat apropiată de utilajul în funcțiune trebuie purtată cască de protecție, deoarece în timpul tocării materialului acesta poate să sară în afară din pâlnia de alimentare.

Este recomandată purtarea unei protecții auditive pentru personalul de deservire deoarece utilajul în funcție de materialul cu care este alimentat poate produce zgomot puternic de lucru care afectează auzul.A

înainte de punerea în funcțiune a utilajului de focare, personalul de deservire trebuie să se asigure că nu staționează nici o persoană în zona de pericol al utilajului.

A

Este interzisă staționarea în zona de pericol a utilajului în funcționare, în special traversarea benzii de evacuare în timpul funcționării!

A

Este interzis privitul în pâlnia utilajului de focare în timpul procesului de lucru, deoarece există un pericol acut de sărire a unor bucăți de material.

Introducerea mâinilor în zona de focare a utilajului este strict interzisă. La contraveni rea acestei indicați există pericol de moarte.

Este interzisă tocarea de corpuri și materiale periculoase care nu sunt potrivite pentru focare.A

în situații de pericol trebuie acționat comutatorul STOP, care scoate utilajul din funcțiune.

A

Este inteizlsă atingerea părților în rotire ale unității de antrenare, deoarece există pericol acut de rănire prin înfășurare pe ele.

A

Este interzisă introducerea mâinii în ventilatorul în mișcare de rotire, deoarece există pericol acut de rănire.

A

Este necesară o precauție mărită la componentele hidraulice accesibile, deoarece există pericol de ardere datorită temperaturii ridicate a acestora.

A

Lucrări la părți ale instalației electrice sunt permise numai în starea scoasă de sub tensiune și numai de către personal calificat pentru aceasta.


2.3 Indicații de siguranță pentru lucrări de întreținere

Suplimentar la indicațiile de siguranță enumerate mai sus, la lucrările de întreținere trebuie să se țină seama neapărat de următoarele indicații de siguranță. Acestea sunt valabile pentru lucrările de întreținere ale utilajului de tocare.
A

La lucrările de întreținere și reparații la instalația de tocare trebuie să se țină seama de Indicațiile privind siguranța din capitolul 2 și de următoarele indicații de siguranță enumerate.

A

Lucrările de întreținere și reparații la utilajul de tocare trebuie efectuate numai cu utilajul oprit și luând în considerație dispozițiile privind protecția muncii.

A

înainte de începerea lucrărilor de întreținere și reparații, utilajul de tocare trebuie asigurat prin măsuri adecvate împotriva unei puneri în funcțiune neintenționate.

A

Ușile deschise ale carcaselor trebuie astfel asigurate în poziția lor încât să fie evitată închiderea neintenționată a acestora, deoarece altfel există pericol de strivire.

în zona de întreținere a utilajului este necesar un mod de lucru precaut, pentru a se evita răniri prin loviri de componente ale utilajului ieșite în afară.

Materialele auxiliare și de lucru ale instalației de tocare sunt inflamabile și de aceea este necesară o precauție mărită în timpul lucrărilor de sudură.


Materialele necesare funcționării înlocuite, trebuie salubrizate corespunzător pentru a se evita periclitarea mediului înconjurător.


zb

Intervenția în zona de tocare este permisă numai cu axele tocătorului oprite și utilajul scos din funcțiune. în caz contrar există pericol de moarte.

A

Sistemul hidraulic este echipat cu acumulator de presiune! De aceea, înainte de lucrările de întreținere, presiunea de durată existentă în sistem (15 bar) trebuie scăzută prin intermediul furtunului de măsurare de la racordul corespun-

zătorl

A

După terminarea lucrărilor de întreținere / reparații, dispozitivele de protecție demontate trebuie montate la loc și mecanismele de protecție (comutatorul STOP, comutatorul clapei de întreținere) supuse unei probe de funcționarei


 • 3. Indicație privind utilajul

3.1 Indicații despre producător

EuRec

EuRec Technology SaIes & Distribution GmbH BorntalstraBe 9, D-36460 Merkers/Thuringen

Conducere uzină:

Director vânzări:Compartiment Service:


Frâu Steffi Wolf

Herr Sebastian Knoth


Sector electric:


Herr Beri FlumerSecție proiect/constr.:


Herr Harald Knapp
3.2 Date tehnice

Mărime

Valoare măsurată / indicare

Greutate totaiă

cca. 19.000 kg

Putere de antrenare

2x110kW

Putere totală instalată

cca. 230 kW

Capacitate rezervor sistem hidraulic

cca. 90 I

Presiune hidraulică

instalație hidraulică de lucru max. 350 bar instalație hidraulică auxiliară max. 200 bar

Cantitate ulei angrenaje

cca. 52 I

3.3 Plăcuță de tip

EuRec Technology GmbH

Bon ta Ist r 9

Td.:0049 (0)3 6969/ SB 432

D- 36460 Makrs

Fax: 0049 (0)3 0969 / 58-200

Type

S2D.00E Nr.tBl

rz:

Prad ik tors-No.

13540800

BaijatT/builtin

015010

Lastuig/pcwer

2xll0kW

Ge vădit / weijjit

19.000 kg


3.4 Dimensiuni

Figura 1: desen dimensiuni în stare de funcționare

Mărime în stare de funcționare (mm)

Lățime bandă

1400

Lungime totală

10780

înălțime totală

2.600 / 3.220

Lățime totală

2.380


3.5 Grupe constructive


hlr.

Grupă constructivă

Execuție / componente constructive

1

Sistem de antrenare

Agregat de antrenare

Cuplaj

Motoare electrice

Radiator

Angrenaj

2

instalație electrică

Dulapuri de comutatoare

3

Bandă transportoare

Construcție sudată Motor hidraulic Bandă transportoare Role de susținere

4

Carcasă

Construcție sudată

Lagăre

Greblă

Axe

Dispozitiv de postrupere

5

Instalație hidraulică

Sistem central

Sistem auxiliar

6

Cadru

Construcție sudată

7

Pâlnie

Construcție sudată

3.6 Descrierea funcționării

Utilajul de tocare este echipat cu un sistem de antrenare electro-hidrostatic, care este construit ca instalație dublă și lucrează după următorul principiu de antrenare electro-hidrostatic:

Motoare

Pompe

electrice

hidraulice

Motoarele electrice1' transmit mișcarea lor de rotație la pompele hidraulice.

Motoare

Pompe

Motoare

electrice

hidraulice

hidraulice

Acestea generează un curent de ulei care ajunge la motoarele hidraulice și de aici din nou înapoi la pompeie hidraulice. Două ventile de limitare a presiune asigură faptul ca presiunea uleiului hidraulic să nu depășească valoarea maximă.

Mișcarea de rotație generată de motoarele hidraulice este transmisă la axele de tocare printr-un angrenaj planetar și sincron. Dacă în timpul tocării materialului cu care a fost alimentat se ajunge la o blocare a axelor, presiunea uleiului din instalația hidraulică depășește valoarea maxim reglată, ceea ce are ca urmare închiderea unui circuit de comandă în ventilul de limitare a presiunii. Acesta schimbă sensul de rotație al pompelor hidraulice printr-o unitate servo. Sensul de curgere al uleiului hidraulic, deci și sensul de rotație al axelor de tocare se inversează și ca urmare materialul care a produs blocarea este evacuat dintre valțuri. Apoi după un anumit interval de timp, printr-un comutator de timp este inversat din nou sensul de curgere al uleiului hidraulic și tocarea continuă.

Prin pompa auxiliară montată pe pompa principală se alimentează dispozitivele suplimentare precum:

 • •  hidromotor bandă de evacuare,

 • •  cilindru hidraulic ridicare - coborâre pâlnie.

3.6.1 Comanda pâlniei

Comanda pâlniei se efectuează precum este descris în cele ce urmează:

 • 1. manual cu ajutorul întrerupătorului cu tastă de la dulapul cu comutatoare sau tasta de pe telecomandă;

 • 2. prin coborârea în funcție de timp în domeniul de la 0,1 secunde până la 5 minute după atingerea poziției superioare de capăt.

Pentru aceasta pe display-ul text TD200 este necesară introducerea valorii „Timp pâlnie sus” („Trichter oben Zeit”). Reglarea are loc în concordanță cu reglarea timpului de coborâre rapidă a pâlniei. Dacă acest timp este pus pe zero, este activat modul de lucru 1. Reglarea oricărui alt interval de timp conduce la modul de lucru 2. Intervalul maxim de timp al pâlniei este limitat la 5 minute pentru a proteja instalația hidraulică, apoi pâlnia coboară forțat.3.7 Zone de pericol

Figura 3: desen zone de pericol

La o distanță de cel puțin 3 m în jurul modulului de tocare este necesară o precauție mărită.

Deoarece există pericol ca materialul să poată sări spre exterior din pâlnia de alimentare, trebuie purtată neapărat cască de protecție.

Precauție deosebită este necesară de asemenea și în zona benzii de evacuare.

în timpul exploatării instalației nu este permisă traversarea sub banda de evacuare.

Lucrările necesare de curățare și întreținere trebuie efectuate numai cu utilajul deconectat și asigurat.

3.8 Amplasarea utilajului

Conform concepției generale a instalației complexe în care este integrat tocătorul, la locul de amplasare prevăzut pentru instalația de tocare și la instalarea acesteia trebuie să se țină seama de următoarele puncte:

 • 1.  Indicații privind siguranța (Cap. 2)

 • 2. Descărcarea instalației de pe vehiculul de transport

 • 3. Așezarea tocătorului pe o suprafață orizontală și solidă, la care;

cadrul utilajului trebuie să aibă contact complet cu solul,

este garantat un acces ușor la tabloul de comandă al utilajului,

este garantat un acces ușor la ușile laterale,

este garantată o vizibilitate liberă la întreaga zonă de lucru și

nu sunt permise nici un fel de obstacole în zona de rabatare a pâlniei.

 • 4. Racordarea utilajului la o rețea de curent alternativ de către un specialist autorizat și instruit corespunzător.

La prima punere în funcțiune, după efectuarea legării la curent, trebuie verificat sensul de rotație al motoarelor electrice (sensul de rotație văzut din față spre radiatorul motorului trebuie să fie spre dreapta)!

Utilajul de tocare este instalat și în funcție de necesitate poate fi pus în funcțiune.


 • 4. Deservire

4.1 Punerea în funcțiune a tocătorului

Tocătorul poate fi utilizat în două moduri de lucru:

 • •  exploatare automată

 • •  exploatare manuală (pentru lucrări de întreținere).

4.1.1 Exploatare automată

Tocătorul lucrează automat cu o comandă a sensului de rotație dependentă de încărcare. La punerea în funcțiune a utilajului de tocare trebuie efectuați următorii pași de lucru:

Nr.

Pas de lucru

Unde? / cum?

Mesaj text

1

Luarea in considerare a indicatelor pri vmd siquranra

Cap. 2

2

Luarea în considerare a planului de întreținere

Instrucțiuni de întreținere, Cap. 6

3

Control vizual al tocătorului

4

Conectare comutator central

Partea de putere de la dulapul de comandă

Steuerung eintasten (Tastare comandă)

5

Conectare comandă15

Acționarea tastei din dulapul de comandă (de pe tabloul de comandă)

EuRec Technology Zerkleinerer (Tocător EuRec Technology)

6

Conectare motoare principale

Rotire comutator de pe tabloul de comandă

Anlauf Hauptmotore (Pornire mot. princip.)

7

Selectare mod de lucru automat

Comutator de selectare

Automatikbetrieb (Exploatare automată)

După terminarea procesului de pornire

Automatik Wellen Voriauf

(avans automat axe)


i)

După conectarea comutatorului central, programul de comandă al instalației se activează. în acest moment pe display-ul text de pe dulapul cu comutatoare al tocătorului apare mesajul:

Steuerung eintasten.

(Tastare comandă)

După ce are loc efectuarea comenzii, textul se schimbă în:

EuRec Technology Zerideinerer...

(Tocător EuRec Technology...)

Apoi apare:

Zerideinerer zentraler Automatikbetrieb ( Handbetrieb) (Aus).

(Exploatare automată centrală tocător (exploatare manuală) (deconectat)

Acum procesul de pornire se poate încheia corespunzător tabelului de mai sus.

Comanda permite adaptarea regimului de lucru al instalației de focare la sarcina de lucru concretă. Pentru aceasta există 3 parametri memorați care pot fi programați independent. Procedura de lucru pentru aceasta este descrisă în capitolul „Programarea I parametrarea tocătorului”.

Instalația de focare este acum gata de lucru și materialul poate fi introdus în pâlnia de alimentare, în timpul exploatării trebuie supravegheată temperatura uleiului din instalația hidraulică.

Cu comutatorul de selectare „Motoare de reglare pornit” („Verstellmotoren Ein”) se poate face adaptarea automată a turației și sarcinii axelor de focare la materialul de tocat. La funcționare normală, comutatorul trebuie pus pe pornit (EIN).

Cu ajutorul potențiometrelor „Turație ax 1” („Drehzahl Welle 1“) sau „Turație ax 2“ („Drehzahl Welle 2“) poate fi reglată fără trepte turația fiecărui ax în parte.4.1.2 Exploatare manuală

Pornirea instalației în modul de lucru manual este prevăzută exclusiv pentru lucrări de întreținere și verificări. Toate funcțiunile utilajului pot fi comandate manual de la tabloul de comandă cu ajutorul comutatorului corespunzător.

Sistemul de antrenare al ventilatorului radiatorului de ulei lucrează independent de motoarele principale.

Nr.

Pas de lucru

Unde ? / cum ?

Mesaj text

1

luarea >n considerare a tndicafrilor privind siguranța

Cap. 2

2

Luarea in considerare a planului ce întreținere

Instrucțiuni de întreținere, Cap. 6

3

Control vizual al instalație) de toca-re

4

Conectare comutator centrai

De la dulapul de comandă

Steuerung eirrtasten (Tastare comandă)

5

Conectare comandă

Acționarea tastei din dulapul de comandă (de pe tabloul de comandă)

EuRec Technology Zerkleinerer (Tocător EuRec Technology)

Betriebsparameter F4 anzeigen/ăndem (Afișează/modifică param, de lucru F4)

Zerkleinerer aus (Tocător deconect.)

6

Selectare mod de lucru manual

Se rotește corespunzător comutatorul cheie de pe tabloul de comandă din dulapul de comutatoare (de pe tabioul de comandă)

Zerkleinerer Handbetrieb (Tocător în exploatare manuală)

Conectare motoare principale

7

După terminarea ridicării

Zerkleinerer Handbetrieb (Tocător în exploatare manuală)

8

Axe spre înainte/înapoi

Taste de pe tabloul de comandă

Zerkleinerer Handbetrieb (Tocător în exploatare manuală)

4.2 Scoaterea din funcțiune a tocătorului .

Pentru scoaterea din funcțiune a utilajului de tocare trebuie efectuați următorii pași de lucru:

Nr.

Pas de lucru

Unde? / cum?

1

Luarea în considerare a indicațiilor privind siguranța

Cap. 2

2

Terminarea procesului de tocare

Oprirea alimentării cu material

3

Lăsarea în funcțiune a benzii de evacuare până când materialul tocat este evacuat

Bandă

4

Deconectarea modului de lucru automat

Se apasă tasta „Auto Aus” (Deconectare Auto)

5

Deconectarea sistemului de comandă

Se apasă tasta „Steuerung” (Comandă) care iese înspre în afară.

6

Deconectarea comutatorului central

Comutatorul de pe ușa din dreapta a dulapului cu comutatoare. Se asigură utilajul împotriva unei puneri în funcțiune neautorizate!

Tocătorul este acum scos din funcțiune.

Tocător EuRec® S 20.00 E Nr. 031

Hauptmotoren A/E

StSrung Quitti eren

Steuerung Aus

Steuerung Ein

Schliisselsch. Zentral-Hand-Local

Bând Vor-O-Riick

Auto Aus

Auto Ein

Verstellung AZE

T Wellen vor (Handb.)

T Wellen riick (Handb.)

Reversieren

FUNKA/E

Trichter AB-O-AUF

Not-Aus


Motoare principale conectare/deconectare

Confirmare defecțiune

Comandă deconectată

Comandă conectată

Comutator cheie central-manual-local

Bandă înainte-O-înapoi

Funcționare automată deconectare Funcționare automată conectare

Ajustare conectare/deconectare

Axe de tocare înainte (funcționare manuală) Axe de tocare înapoi (funcționare manuală) Inversare

Legătură radio conectare/deconectare Pâlnie jos-O-sus

PERICOL-STOP

4.3 Tabloul de comandă

Tabloul de comandă al tocătorului se află în ușile dulapului cu comutatoare, în unitatea de antrenare. Imaginea redată în figura următoare arată structura tabloului de comandă. Funcțiunile individuale pot fi comandate prin elementele de deservire enumerate pe placa de control.


Hauptmotore A/E rast

Stdrung

Quittieren “S5® rt

Steuerung Aus 9s5O rt

Steuerung Ein 9S6® gn

Schlusselsch.

Sentral-Hand-Lokal

Bând

Vor-O-RUck

Auto Aus

Auto Ein

■■■■©

rast

18 S2

rast

1,34 O

rt

1,83 O

gn

Verstellung A/E

T Vellen vor (Handb.)

T Wellen rOck (Handb.)

Reversier

i3si Q

rast

i8s3 o

sw

i8s4 o

3W

1886 o

sw

Trichter AB-O-AUF i9si (T) tast

Figura 4: desen tablou de comandă


4.4 Funcțiunile tocătorului

Cu ajutorul tabloului de comandă (vezi tabloul de comandă) pot fi comandate diverse funcțiuni ale utilajului de tocare. în cele ce urmează sunt enumerate individual funcțiunile precum și efectul acționării acestora.

Componentă constructivă

Funcțiune

1

Efect

General

Manual

Program pentru lucrări de întreținere.

Comutator cheie local / central

Program automat al instalației individuale respectiv al întregii instalații.

Conectare comandă

Conectarea sistemului de comandă al utilajului

Deconectare comandă

Deconectarea instalației de tocare.

Axe

Mers înainte axe

Proces de tocare în modul de lucru manual.

Mers înapoi axe

Proces de inversare în modul de lucru manual.

Tastă de inversare

Modificarea sensului de rotire al axelor.

Servomotoare de ajustare

Conectare

Comutare suplimentară pentru mărirea puterii și a turației axeior de tocare.

Bandă de evacuare

Mers înainte / oprire / mers înapoi

Conectarea benzii de evacuare în direcția reglată în modul de lucru manual.

Confirmarea defecțiunilor

Conectare

Confirmarea mesajului de defecțiune după înlăturarea cauzei defecțiunii, revenirea la desfășurarea normală a programului.

4.5 Exploatare prin intermediul telecomenzii (opțional)

4.5.1 Tabloul de comandă al telecomenzii

Figura următoare redă structura tabloului de comandă a telecomenzii. Pot fi executate următoarele funcțiuni cu efectele corespunzătoare.

Stop utilaj

(Maschine Stop)

Inversare

(Reversieren)

Pâlnie ridicare / coborâre (Trichter auf/ab)


EuRec

Tehnolog)'


Figura 5: Foto tablou de comandă telecomandă (opțional)4.5.2 Indicații generale pentru telecomandă

Indicațiile din capitoiui ce urmează reprezintă un extras din Instrucțiunile de exploatare ale telecomenzii utilizate la utilajul de tocare.

4.5.3 Instrucțiuni de siguranță cu privire la exploatarea utilajului

cu telecomandă

La utilizarea telecomenzii, țineți cont de Instrucțiunile generale de siguranță și de protecție împotriva accidentelor! Conducerea prin telecomandă a unei macarale sau a unui utilaj de lucru ușurează în multe cazuri munca, totuși este necesară familiarizarea cu aceasta! Din acest motiv, utilizarea telecomenzii este permisă numai de către persoane instruite corespunzător și autorizate în acest scop.

Telecomanda trebuie verificată la intervale regulate de timp cu privire la comutarea de siguranță (comutator STOP) integrat. Aceasta nu are nici o funcțiune PERICOL - STOP ci numai o funcțiune de oprire a utilajului.

în cazul unui defect al telecomenzii, aceasta trebuie oprită imediat până la eliminarea defecțiunii (se oprește emițătorul, se scoate cablul de legătură de la receptor)!

Defecțiuni grave sunt anunțate deseori mal întâi prin defecțiuni mici! Repararea unei telecomenzi defecte trebuie făcută numai de către specialiști. Pentru aceasta trebuie utilizate numai piese de schimb originale, ale producătorului.

De fiecare dată la începutul lucrului, trebuie controlată funcționarea comutatorului STOP!

4.5.4 Deservirea emițătorului

Emițătorul este alimentat de un acumulator reîncărcabil. Pentru exploatare, se introduce un acumulator complet încărcat în locașul din partea inferioară a emițătorului.


La introducerea unui acumulator trebuie să se țină cont de polaritatea corectă! Dacă acumulatorul se introduce invers, nu este posibilă funcționarea! Zăvoarele trebuie să se blocheze.

După efectuarea unei proceduri de autocontrol (maxim 3 s) indicatorul de funcționare începe să lumineze verde intermitent iar telecomanda este acum pregătită de funcționare.

Acum emițătorul este sub tensiune de exploatare, legătura radio cu receptorul este stabilită. Timpul de lucru al emițătorului pentru un acumulator este de cca. 10 ore funcționare continuă. Starea de încărcare a acumulatorului este controlată pe emițător în mod continuu de un dispozitiv de control ai tensiunii încorporat.

înainte de descărcarea completă a acumulatorului, indicatorul de funcționare începe să lumineze roșu intermitent. în cele 30 sec. de funcționare rămase, tocătorul trebuie adus într-o stare sigură de exploatare. După cele 30 sec. tocătorul se deconectează automat, cu mesajul:

„Funk Automatik Stop. “ (Stop automat legătură radio)


Schimbarea acumulatorului se face numai dacă afișajul anunță sfârșitul capacității acestuia! Această măsură protejează acumulatorul de uzură prematură.


 • 4.5.5 Indicații privind lucrul


Lucrați cu atenție cu telecomanda. Aceasta în special când o folosiți pentru prima dată.

Elementele de comandă ale telecomenzii lucrează în același mod ca și comutatoarele de la postul de comandă. Utilajul execută comenzile prin radio fără o întârziere de timp sesizabilă.


în situație de pericol și la orice defecțiune în domeniul de lucru al utilajului, acesta trebuie oprit prin acționarea tastei STOP.


în pauzele de lucru este neapărat necesară oprirea emițătorului!

Aceasta protejează acumulatorul și folosește în același timp siguranței Dvs.l

Prin aceasta se evită mișcări greșite ale utilajului prin acționarea neintenționată a comutatoarelor sau efectuate de către persoane neautorizate

în nici un caz nu este permisă lăsarea nesupravegheată a unui emițător nedeconectat


4.5.6 Alimentarea cu curent a emițătorului


Timpul de lucru al acumulatorului este dependent de vechimea acestuia și temperatura mediului înconjurător. Acumulatoarele mai vechi, cu timpul își pierd capacitatea. La temperaturi sub cea de îngheț, acumulatorul nu atinge întreaga capacitate de lucru.

Acumulatorul trebuie utilizat până la avertizarea de subtensiune (LED roșu intermitent) și după aceea schimbat cu unul încărcat. Acumulatoarele descărcate se reîncarcă cu dispozitivul de încărcare din dotarea utilajului. Durata de viață a unui acumulator depinde foarte mult de modul de utilizare al acestuia. La o utilizare corespunzătoare, se poate ajunge la peste 1000 de cicluri de încărcare.

Acumulatoarele sunt piese de uzură. De aceea acumulatoarele uzate trebuie salubrizate corespunzător.


A nu se ține acumulatoare în lada de scule sau în buzunar: o legătură de chei este suficientă pentru a le scurtcircuita.

în timpul depozitării, acumulatoarele îșl pot pierde cu timpul capacitatea. Din acest motiv, după o depozitare mai îndelungată, înainte de utilizare, acestea trebuie reîncarnate.

4.5.7 Dispozitiv de încărcare automat

Dispozitivul de încărcare este adecvat pentru o exploatare la o rețea de 230 V.

Pentru încărcare, acumulatorul descărcat se împinge în locașul de încărcare cu suprafețele cu contacte înainte și se apasă în jos până când zăvorul acționează.

Curentul de încărcare este semnalizat printr-un bec de control luminat în verde (LED) ceea ce înseamnă că după introducerea acumulatorului, LED-ul respectiv trebuie să lumineze continuul După cca. 6 până la 8 ore, un acumulator descărcat este încărcat complet și poate fi scos din dispozitiv. Sfârșitul încărcării este arătat de un bec de control galben care luminează intermitent.

Dispozitivul de încărcare lucrează numai cu comutatorul principal conectat.

în general capacitatea acumulatoarelor NC scade mult la temperaturi joase și prin aceasta și cu-renții de încărcare admisibili.

Dacă becul de control nu începe să lumineze intermitent după 8 ore, probabil acumulatorul este defect. Același lucru este valabil și dacă timpul iui de funcționare este mai puțin de 50% din cel uzual. în ambele cazuri, acumulatorul defect trebuie schimbat cu unul nou.

Pagina 31

J


4.5.8 Unitatea de recepție              \/

Antena orientabilă folosește la recepționarea semnalelor emise de receptor. Ea se fixează cu un ștecăr tip baionetă.

Plăcuța de tip a telecomenzii conține toate datele necesare pentru verificare de către organele abilitate. Pe lângă frecvența radio, adresa de sistem și numărul de serie FTZ, plăcuța de tip conține și numărul de fabricație necesar pentru întrebări ia adresa producătorului sau comandarea de piese de schimb.

Dacă apar defecțiuni, trebuie verificată funcționarea corespunzătoare a telecomenzii. Pentru aceasta se îndepărtează capacul receptorului (în cutia de comutatoare) și se verifică la telecomanda în funcțiune aprinderea intermitentă a LED-uriior galbene și verzi pe platina receptorului. La emiterea unei comenzi radio pe telecomandă, LED-ul roșu corespunzător trebuie să se aprindă. Dacă nu este cazul, luați legătura cu Serviciul nostru Service.

4.5.9 Punerea în funcțiune cu ajutorul telecomenzii

Punerea în funcțiune a telecomenzii, în funcție de necesitate, trebuie efectuată înainte de punerea în funcțiune a tocătorului. Pentru aceasta trebuie efectuați următorii pași de lucru.

Nr.

Pas de lucru

Unde ? / cum ?

1

Luarea in consicierare a indicațiilor pri vind siguranța

Cap. 2

2

Luarea în considerare a planului de întreținere

Instrucțiuni pentru întreținere, capitolul 6

3

Control vizual al instalației de focare

4

Conectare comutator principal

5

Deblocarea comutatorului STOP de la emițător

Comutatorul STOP de pe corpul telecomenzii

6

Conectarea instalației radio de la emițător

Prin comutatorul rotativ se activează comanda manuală a telecomenzii.

7

Conectarea instalației radio de pe dulapul de comutatoare

Comutatorul de selectare din dulapul de comutatoare al instalației de tocare

8

Acționarea tastei de apăsare „Comandă pornit" („Steuerung EIN”)

Dulapul de comutatoare al tocătorului

9

Selectarea modului de lucru „Auto central" sau „Auto local"

Se acționează comutatorul de selectare de la tabloul de comandă al utilajului.

10

Acționarea comutatorului de apăsare „Funcționare automată" („Automatik EIN”)

Tasta „Auto EIN” de pe partea de comandă a telecomenzii


4,5.10 Funcțiunile telecomenzii


Cu ajutorul tabloului de comandă (vezi imaginea tabloului de comandă) pot fi comandate diverse funcțiuni ale utilajului de focare. în cele ce urmează sunt enumerate individual funcțiunile precum și efectul obținut la acționarea acestora.

Componentă constructivă

Funcțiune

Efect

Generale

Conectare legăt. radio (Funk Ein)

Telecomanda se activează.

Pornire automat (Autom. Ein)

Banda de evacuare și axele încep să funcționeze.

Oprire automat (Autom. Aus)

Utilajul funcționează în gol, axele nu se rotesc.

Apăsare comut. STOP

Instalația de focare se deconectează.

Reversiune I

Inversare I

Proces de inversare (schimbarea direcției de rotație a ambelor axe).

Pâlnie

Pâlnie în sus

Pâlnia se ridică.

Pâlnie în jos

Pâlnia coboară.

4.5.11 Scoaterea din funcțiune cu ajutorul telecomenzii


Pentru scoaterea din funcțiune a telecomenzii se acționează tasta „Automatik AUS“ (oprire funcțiune automată) de pe corpul de comandă manual al telecomenzii. Pe câmpul de deservire al utilajului comutatorul de selectare „Funk AUS/EIN“ (legătură radio pornit/oprit) se pune în poziția AUS (oprit).

Prin acționarea comutatorului rotativ de pe corpul de comandă manual, acesta se dezactivează (LED-ul verde nu mai luminează).
4.5.12 Distanța de acționare a telecomenzii              y

Distanța de acționare a telecomenzii depinde de condițiile locale din zona de lucru. De următoarele influențe trebuie ținut cont.

Profilul zonei

Existența de obstacole (de ex. case, dealuri) influențează distanța de acționare a telecomenzii. De asemenea pot apărea probleme dacă instalația este exploatată Tntr-o hală iar telecomanda este de ex. scoasă din hală, caz în care în funcție de modul de construcție al halei și depărtarea de aceasta se poate produce oprirea utilajului.

Câmpuri magnetice perturbatoare

Influența câmpurilor magnetice perturbatoare este aproape total exclusă datorită utilizării comenzilor radio codate.

Depășirea distanței de acționare

La depășirea distanței de acționare, utilajul de tocare iese din modul de lucru automat.


Nu este indicată utilizarea utilajului de tocare la limita de acționare a telecomenzii. La depășirea sau întreruperea distanței de acționare a telecomenzii, utilajul se deconectează prin conexiunea STOP și nu poate fi pus din nou în funcțiune decât prin apăsarea comenzii „Auto Ein” (auto pornit) în limita zonei de acționare a telecomenzii.

\J4.6 Alimentarea tocătorului

 • •  înainte de alimentare, din materialul de tocat trebuie eliminate deșeurile grosiere ca de ex. bucăți mai mari de fier, beton, pietre dure, etc.

 • •  O alimentare optimă este posibilă prin utilizarea unui încărcător cu graifer tip păianjen (deșeuri menajere) sau graifer clește (deșeuri voluminoase).

 • •  Instalația de alimentare trebuie să garanteze o alimentare continuă de material.

 • •  Zona de alimentare pentru material este direct deasupra axelor tocătorului. La alimentare cu un încărcător pe pneuri poate fi utilizată întreaga lungime a pâlniei, în care caz din când în când pâlnia rabatabilă trebuie acționată cu ajutorul telecomenzii.

 • •  Materialele lungi și voluminoase, ca de ex. scânduri, grinzi, etc. trebuie apucate cu graiferul și introduse sub un unghi ascuțit între axele tocătorului. Dacă este necesar, materialul trebuie ținut de graifăr până când este preluat de axele de tocare.

La alimentarea tocătorului trebuie acționat cu deosebită precauție astfel ca graiferul să nu poată fi apucat între axele tocătorului.


4.7 Mod de lucru în regim economic (opțional!)

Utilajul dispune de un mod de lucru cu posibilitate de economisire a energiei. în acest caz presiunea de lucru a instalației hidraulice este supravegheată Tn permanență. Dacă presiunea de lucru scade datorită încărcării insuficiente a utilajului, sistemul de comandă iese din modul de exploatare automată și turația motorului Diesel scade până la turația de mers în gol. Când tocătorul este umplut cu material, cu ajutorul telecomenzii se poate trece din nou în modul de lucru automat.

Pe releul de timp pot fi reglate intervale de comutate între 0,05 secunde și 100 ore. Din fabrică intervalul de timp a fost reglat la 3 minute după funcționarea în gol a axelor tocătorului. Se recomandă, în funcție de situația concretă de utilizare, reglarea între 1 minut și 5 minute. Presiunea de lucru a instalației hidraulice poate varia în funcție de tipuf și execuția utilajului și de aceea presiunea de deconectare se ajustează la fata locului de la comutatorul de presiune la valoarea dorită. • 5. Defecțiuni în funcționare

5.1 Defecțiuni în funcționare ale utilajului

Caracteristică

Cauză

Remediere

Utilajul nu poate fi pornit

-> A se ține seama de mesajele de defecțiuni de pe display

Comutatorul central nu este conectat.

Conectare

Siguranțe de precizie defecte

înlocuire

Utilajul se deconectează automat

-> A se ține seama de mesajele de defecțiuni de pe display

Se controlează dacă nu există materiale netocabile în mecanismul de focare, se oprește utilajul și se îndepărtează.

Utilajul nu-și schimbă sensul de mișcare și se deconectează la o încărcare mai mare

Comutatorul de presiune defect

Se înlocuiește comutatorul de presiune.

Utilajul inversează și se deplasează permanent spre înapoi, nu există nici un fel de schimbare a sensului de rotire în direcția de lucru

Comutatorul de presiune defect

Se înlocuiește comutatorul de presiune.

Sistemul de comandă defect

Se verifică sistemul de comandă.5.2 Defecțiuni în funcționare ale mecanismului de tocare

• ■

Caracteristică

Cauză

Remediere

Pierdere de putere considerabilă, axele se rotesc prea încet

Presiunea de lucru a uleiului prea mică

Se verifică instalația hidraulică la scurgeri de ulei.

Se controlează filtrul de aspirație și în caz de murdărire se înlocuiește.

Se controlează filtrul de umplere și în caz de murdărire se înlocuiește.

Servomotorul de ajustare nu comută

Se acționează comutatorul „Verstellung Ein“ (ajustare pornit)

Pompă hidraulică ajustată

Se reglează pompa.

Pompă hidraulică defectă

Se înlocuiește pompa.

5.3 Defecțiuni în funcționare ale sistemului de antrenare

Caracteristică

Cauză

Remediere

Electromotorul nu pornește

Se observă display-ul text.

Măsuri conform mesajului text.

Comutatorul central nu este conectat

Se conectează comutatorul central.

Siguranță/releu în dulapul de comutatoare defect

Se înlocuiește siguranța.

Electromotorul se supraîncălzește

Nervurile de răcire murdare

Se curăță suprafața superioară a motorului.

Intrarea aerului de răcire murdară

Se curăță intrarea aerului de răcire.

Rotorul ventilatorului rupt

Se înlocuiește rotorul ventilatorului.

Senzor temperatură defect

Se verifică senzorul.

5.4 Defecțiuni în funcționare ale benzii transportoare

Caracteristică

Cauză

Remediere

Banda transportoare se oprește

Supraîncărcarea benzii transportoare

Se oprește utilajul.

Se eliberează banda transportoare de materialul tocat

Material de tocat înțepenit pe racletă

Se eliberează racleta / rolele de întoarcere de materialul înțepenit.

Tensionarea benzii prea slabă

Se verifică tensionarea benzii.


5.5 Mesaje de defecțiuni ale SPS

5.5.1 Mesaje - coduri de defecțiuni

Mesaj eroare

Când?

Cum?

Câne?

Not-Aus-Schleife (Circuit PERICOL -STOP)

i

PERICOL-STOP de la dulapul de comandă sau tocător a fost acționat.

Se oprește instalația, se verifică comutatorul PERICOL-STOP, se lămurește cauza acționării acestuia.

Servantul

Olstand Hydraulik min (Nivel ulei în instalația hidraulică min)

Nivelul uleiului hidraulic este prea mic.

Se oprește instalația, se umple cu ulei hidraulic.

Servantul

Oltemp. Hydraulik max

(Temperatură ulei în inst. hidraulică max)

x/

Uleiul hidraulic este prea fierbinte.

Se oprește instalația, se lasă motoarele electrice și ventilatoarele de răcire să funcționeze, axele se opresc, după răcire se confirmă defecțiunea, se curăță radiatorul (purjare).

Servantul

Filterdruck

Hauptpumpe 1 (Presiune filtru pompă principală 1)

Filtrul este murdar, y"

Se oprește întreaga instalație, este necesară înlocuire de filtru în afara planului de întreținere.

Servantul

Filterdruck Hauptpumpe 2 (Presiune filtru pompă principală 2)

Filtrul este murdar. J

Se oprește întreaga instalație, este necesară înlocuire de filtru în afara planului de întreținere.

Servantul

Potențial 1L+24 nicht vorhanden Nu există potențial 1L+24)

Siguranță centrală tensiune de comandă 24 V defectă

Se oprește întreaga instalație, se verifică siguranța, /

Servantul

Hochdruck

Hauptpumpen Vorlauf (Presiune înaltă pompe centrale - mers înainte)

Materiale străine în mecanismul de tocare

Se inversează instalația, se oprește întreaga instalație și se îndepărtează materialele străine.               >

Servantul

Hochdruck

Hauptpumpen

Riicklauf

(Presiune înaltă pompe centrale - mers înapoi)

Materiale străine în mecanismul de tocare

Se inversează instalația, se oprește întreaga instalație și se îndepărtează materialele străine.               \ /

Servantul

________________J


A/tSsaj eroare

Când?

Cum?

Cin©?

Lsistungssch&tter Zerkleinerer-hauptmotor 1 (întrerupător putere tocător motor principal 1)

Motorul principal 1 este supraîncărcat sau defect, fază lipsă.

Se oprește instalația, se controlează motorul și alimentarea cu curent.

Servantul

Lelstungsschaltar Zerkleinerer-hauptmotor 2 (întrerupător putere tocător motor principal 2)

Motorul principat 1/ este supraîncărcat sau defect, fază lipsă.

Se oprește instalația, se controlează motorul și alimentarea cu curent

Servantul

UMK Austragsband (Bandă de evacuare UMK)

Banda de evacuare s-a oprit sau se deplasează prea încet. \J

Se oprește instalația, se verifică/curăță banda, se controlează sistemul de antrenare.

Servantul

Storung Ventiiatoranlage (Defecțiune instalație ventilator)

Sistemul de răcire este defect.      \/

Se oprește instalația, se controlează ventilatorul de răcire cu aer.

Servantul              :

Anzahl der

Reversîerungers/min Welle 1 zu hoch (Nr. de inversări/min ia axul 1 prea mare)

Tocătorul inversează prea des, în mecanismul de tocare supt/ materiale străine.

Se controlează mecanismul de tocare la materiale străine, dacă este cazul acestea se îndepărtează.

Servantul

Anzah! der Reversierungen/min Welle 2 zu hoch (Nr. de inversări/min la axul 2 prea mare)

Tocătorul inversează prea des, în mecanismul de tocare sunt / materiale străine.

Se controlează mecanismul de tocare la materiale străine, dacă este cazul acestea se îndepărtează.

Servantul

Wartung erforderllch

F4 = weiter

(întreținere necesară F4= mai departe)

S-a depășit intervalul de timp pentru întreținere de 250 ore de funcționare.

Este posibilă exploatarea în continuare a instalației prin apăsarea tastei F4 pe display, se ia legătura cu compartimentul Service al EuRec Technology.

Servantul

5.5.2 Mesaje text

Pe display-ul din dufapui de comutatoare a! instalației de focare apar următoarele mesaje ale SPS (ordonate numeric) (vezi tabloul de comandă).

Mesaj

Când?

Măsură

Cine?

Steuerung eintasten (Tastare comandă)

Afișaj înainte de conectarea comenzii

Se conectează comanda.

Servant

Zerkielnerer S 20.00/031

(Tocător S20.00/031)

Afișaj pentru procesul de pornire al comenzii

Așteptare

Zerkleinerer Automatikbetrieb (Tocător în regim automat)

Afișaj pentru modul de lucru în regim automat

Se apasă tasta Automatik.

Servant

Automatik Ardauf

Bând

(Pornire autom. bandă)

Afișaj pentru pornirea benzii de evacuare

Așteptare

Automatik An la uf Hauptmotore (Pornire automată motoare principale)

Afișaj pentru pornirea motoarelor principale

Așteptare

Welle Auto Vor (Ax auto înainte)

Afișajul direcției de deplasare a axelor

Se alimentează utilajul cu material.

Servant

Welle Auto Riick (Ax auto înapoi)

Afișajul direcției de deplasare a axelor

Se alimentează utilajul cu material.

Servant

Zerkleinerer Handbetrieb (Tocător în regim manual)

Afișaj pentru modul de lucru în regim manual

Conectarea componentelor este posibilă cu ajutorul comutatoarelor aferente (pentru lucrări de întreținere).

Servant

Zerkleinerer aus (Tocător deconectat)

Afișaj după deconectarea preselectării • 6. întreținere

Planul de întreținere conține intervale de timp bine stabilite pentru efectuarea acestora.

Trebuie totuși luat în considerație că aceste planuri de întreținere pot fi influențate de condițiile de lucru ale instalației. Dacă instalația Dvs. este exploatată în condiții externe deosebit de grele trebuie să alegeți intervale de întreținere mai scurte. Adaptați intervalele de întreținere la condițiile concrete de lucru.


Vă rugăm să evitați efectuarea de modificări constructive respectiv tehnice la utilaj, deoarece altfel în caz de deteriorări se pierde orice pretenție la garanție.

Planurile de întreținere sunt împărțite în următoarele intervale de întreținere.


Aceste termene de întreținere trebuie respectate pentru ca pretenția Dumneavoastră la garanția utilajului de focare să rămână valabilă. La neluarea în seamă a termenelor de întreținere, se stinge orice pretenție de garanție.

6.1 Plan de întreținere


Plan de întreținere S 20.00 E Nr. 031                                                             stare. 20W

Tocător standard cu antrenare electrică

Lucrările de întreținere enumerate mai jos au un caracter general, ceea ce Înseamnă că grupele constructive speciale și suplimentare care nu sunt livrate cu utilajul standard sunt totuși enumerate.

Lucrări da intre ținere de efectuat

Interval

zilnic

o dată după

250 ore fcț.

suplim. la fiecare

250 ore funcțion.

suplim. la fiecare

500 o.f. 16 luni

suplim. ia fiecare 1500 o.f. /12 luni

Generale

Controlarea funcțiunilor dispozitivelor de siguranță

X

Controlarea spațiului de lucru la uzură / corpuri străine

X

Verificarea stării generale (formarea de fisuri, neetanșeități)

X

Verificarea îmbinărilor prin șurub la o fixare corectă

X

Strângerea îmbinărilor prin șurub

X

X

Verificarea stării pâlniei

X

Ungere conform planului de ungere

X

Sistem de antrenare

Verificarea stării electromotorului (murdărire)

X

Controlarea stării radiatorului cu ulei! curățarea (la nevoie)

X

Verificarea nivelului de umplere rezervor hidraulic / umplere (la nevoie)

X

Verificarea nivelului de umplere ulei angrenaj / umplere (Ia nevoie)

X

intocuirea filtrului de presiune și de aspirație în instalația hidraulică

X

X

Schimbarea uleiului hidraulic

X

X

Schimbarea uleiului în angrenajul planetar

X

X

Schimbarea uleiului în angrenajul sistemului de antrenare a benzii

X

X

Instalația de evacuare

Verificarea stării generale (rupturi în bandă și în construcție)

X

Verificare / refacere funcțiune / curățare role de ghidare și de sprijin

X

Verificare / refacere funcțiune / curățare racleți

X

Verificare / reglare mers drept al benzii

X

X

Verificare / reglare tensionare bandă

X

X

Ungere / verificare antrenare bandă conform instrucțiunilor

X


6.2 Plan de ungere

Planul de ungere din cele ce urmează este valabil pentru toate componentele în mișcare de rotație ale instalației Dvs. de tocare. La aceasta, pentru ungere se va utiliza următorul sortiment de unsoare uzuală pentru rulmenți pe bază de litiu:

DIN KP 2 K-20 (NLGI 2)

Ambele motoare electrice (punctele de ungere 2) se vor unge conform indicațiilor producătorului exclusiv cu

ESSO BEACON 3SKF LGHT3

Figura 6: desen locuri de ungere

Poz.

Cant.

Denumire

interval ungere

Cantitate unsoare

1

2

Lagăre axe de tocare

La fiecare 15 ore de funcționare

2 curse1

2

4

Lagăre motoare electrice

La fiecare 650 ore de funcționare2

în fiecare punct ungere câte

37 g, pe partea ventilatorului prin bloc niplu

3

4

Lagăre antrenare bandă

Și tambur de întoarcere

La fiecare 250 ore de funcționare

1 cursă1

4

8

Balamale uși

După necesitate

După necesitate

5

2

Role antrenare bandă

La fiecare 250 ore de funcționare

1 cursă1

6.2.1 Fotografii locuri de ungereFigura 7: loc ungere antrenare bandăFigura 8: loc ungere rolă de întoarcereFigura 9: loc ungere axeFigura 10: ungere centrală motor electric (partea cuplajului)

Figura 11: ungere centrali motor electric (partea ventilatorului)Figura 12: nlplu ungere centrali motor electric


Ulei hidraulic

Ulei angrenaje RENOLIN

6.3 Materiale de lucru

cca. 90 litri   HLP 46

cca. 52 litri   CLP 220

(ISO VG 46)

(ISO VG 220)


Dacă materialele de sus nu există la dispoziție, pot fi utilizate de asemenea și alte materiale de lucru cu aceleași proprietăți.


înainte de utilizarea unor materiale de lucru ale căror proprietăți nu sunt corespunzătoare materialelor enumerate mai sus, trebuie totuși luată legătura cu compartimentul nostru Service, deoarece altfel se stinge orice pretenție la garanție.6.4 Filtru / înlocuire filtru (instalația hidraulică)

Momentul de înlocuire al filtrului este stabilit în planul de întreținere. în instalația Dvs. de focare sunt utilizate următoarele filtre;

Figura 13: foto filtru de aspirație

Figura 14; foto filtru de aspirație retur ?

Figura 15: foto filtru de aerisire rezervor

6.5 Schimbarea axelor de tocare (versiune generală)

La nevoie (scule de tocane uzate sau schimbarea domeniului de utilizare a utilajului de tocare), axele de tocare pot fi demontate complet din utilajul de tocare Pentru aceasta sunt necesari următorii pași de lucru.

 • 1.     Se va ține seama de indicațiile de siguranță (cap. 2),

 • 2.     Se deconectează utilajul de tocare și se asigură împotriva punerii în funcționare neintenționate (lacăt la comutatorul principal, acționarea tastei STOP).

6.5.1 Demontarea pâlniei

Pentru schimbarea axelor este recomandabilă demontarea completă a pâlniei împreună cu elementul de rabatare. Pentru aceasta sunt necesari următorii pași de lucru:

 • •  se desfac bolțurile cilindrului de ridicare de pe elementul de basculare;

 • •  se desfac șuruburile de fixare ale pâlniei de pe ambele părți mai lungi ale carcasei tocătorului, de pe peretele frontal și de pe cadrul de bază;

 • •  se ridică pâlnia cu o macara din carcasa tocătorului și de pe cadrul de bază.

  Zi

  ----------- -

  J-----

  T     C J-g

  '7

  Q

  /-------------------------’S

  L—*■—rJ

  1

  i 1 i i

Figura 16: demontarea pâlniei


6.5.2 Demontarea greblelor de radare laterale

Greblele de radare laterale pot fi scoase din utilaj numai prin partea inferioară a acestuia.

Pentru acest proces de lucru, mai întâi este necesară demontarea de pe utilaj a magnetului transversal (opțional). Banda de evacuare se va rabata complet spre exterior iar înclinarea acesteia trebuie adusă până la opritorul inferior.

Demontarea greblelor de radare laterale se face conform următorilor pași:

 • •  agățarea unui segment de greblă într-un mijloc de ridicare adecvat;

 • •  desfacerea și îndepărtarea șuruburilor de fixare superioare și inferioare ale greblei;

 • •  scoaterea plăcii greblelor din zăvoare cu ajutorul unei pârghii;

 • •  depunerea segmentului de greblă pe banda de alimentare;

 • •  fiecare segment de greblă se scoate cu precauție individual din utilaj cu ajutorul benzii de evacuare și se ia de pe bandă cu ajutorul unui mijloc de ridicare adecvat.

  Șuruburi de fixare


  Zăvoare


  Parte antrenare
Figura 17: desen greble de radare laterale


6.5.3 Demontarea și montarea axelor de tocare

 • •  înainte de demontarea axelor de tocare trebuie demontate greblele de radare laterale (vezi punctul 6.9.2).

 • •  Se desfac și se îndepărtează șuruburile de la lagărele flanșă.

 • •  Se scoate placa frontală.

 • •  Se agață axele de tocare (ambele axe se demontează concomitent!) de un mijloc de ridicare adecvat.

 • •  Se marchează poziția ambelor axe față de cuplajele de antrenare.

 • •  Se trag axele de tocare din cuplajele de antrenare ale angrenajelor cu ajutorul unei răngi (se trage în direcția lagărelor).

 • •  Se depun axele de tocare pe o suprafață plană.

  80 mm

  irs n nm « .

  I

  ■ ■[

  ,J 1

  r—

  Ii            [0

  H

  --1---------Ld            i

Figura 18: demontarea / montarea axelor de tocare

 • •  Se demontează capacele lagărelor (poz. 2).

 • •  Se demontează șurubul hexagonal (poz. 7) și capacul (poz. 3).

 • •  Se extrag ambele jumătăți de inel (poz. 4) din nuturile axelor.

 • •  Se demontează complet carcasele lagărelor (poz. 1) și lagărele (poz. 5) din butucurile acestora cu un dispozitiv adecvat pentru aceasta.

 • •  Se face un control vizual al lagărelor (poz. 5) și al inelelor de etanșare (poz. 6) la capacitatea lor de funcționare, dacă este cazul se înlocuiesc elementele defecte.

 • •  Se montează carcasele lagărelor (poz. 1) cu lagărele (poz.5) și inelele de etanșare ale axelor (poz. 6) pe axele noi.

 • •  Se introduc ambele jumătăți de inel (poz. 4) în nuturile axelor, se împing peste ele capacele (poz.3) și se înșurubează cu șuruburile hexagonale (poz. 7).


ATENȚIE»!

înainte de montaj, șurubul hexagonal și gaura filetată trebuie curățate temeinic și unse. îmbinarea filetată trebuie asigurată cu adeziv de rezistență mijlocie (de ex. Loctite 243)! Toate șuruburile trebuie strânse cu momentul de strângere prevăzut!

 • •  Se montează capacele lagărelor (poz. 2).

 • •  Se poziționează axele unul față de celălalt în plan orizontal corespunzător marcajelor (distanța între axe 530 mm).

 • •  Se ung profilurile cuplajelor cu unsoare uzuală pentru rulmenți.

 • •  Se agață axele de sistemul de ridicare și se montează în carcasa de tocare.

 • •  Se montează la loc greblele de raclare laterale în succesiune inversă demontării.

  Nm /Figura 19: desen lagfirflanșă

Welle = ax

Anziehdrehmoment = moment de strângere Schraubensicherung „mittelfest” = asigurarea șurubului „medie” bei Schraubengute = la calitatea șurubului
Technology • 7. Galerie foto


Figura 20: comutator STOP pe placa de bază


Figura 21: comutator centralFigura 22: roată alergătoareFigura 23: nivel senzor de temperaturăFigura 24: reductor de presiuneFigura 25: comutator de presiune
Figura 27: pompă cu pistoane axialeFigura 28: pompă cu roți dințate

 • 8. Programarea / parametrarea sistemului de comandă al tocătorului

Tocătorul este echipat cu o comandă centrală cu memorie programabilă.

Miezul acestei comenzi este un sistem SPS care comandă toate funcțiunile utilajului și supraveghează funcționarea corectă a tuturor componentelor.

Utilizarea acestei comenzi permite utilizatorului adaptarea tocătorului la condițiile concrete de lucru (materialul de tocat, debit optim) prin introducerea unui număr redus de parametrii.

introducerea parametrilor cât și redarea valorilor lor momentane se face prin display-ut tabloului de comandă.

A

înainte de a face o modificare a parametrilor informați-vă temeinic. Reglajele greșite pot duce la o exploatare defectuoasă.

Parametrii aleși la un moment sunt memorați de comandă și rămân activi până la următoarea modificare indiferent dacă utilajul este pornit sau oprit.

De fiecare dată la alegerea sau modificarea unui set de parametrii sau a unui parametru singular valoarea aleasă este scrisă peste valoarea precedentă.

Următorii parametrii pot fi reglați / modificați:

Inversare obligatorie (timp de inversare)

Comanda instalației comută, după trecerea unui timp prereglat pentru un timp scurt și independent de presiune în funcționare de inversare. Această procedură duce la o amestecare a materialului de deasupra arborilor de tocare din pâlnie, la crearea unor noi puncte de atac pentru sculele tăietoare șl elimină materialul deja tocat de pe greblele de menținere. Această tehnică este utilă în special la mărunțirea materialelor dificile.

Durata de inversare

Impunerea duratei mersului spre înapoi (și prin aceasta numărul de rotații) ale arborilor independent de cauza inversării. O prelungire a duratei de inversare folosește lâ îmbunătățirea alimentării cu material a arborilor de tocare și o mai bună curățire a acestora în timpul perioadei de inversare.

Direcția de rotire principală a axelor de tocare

Impunerea direcției de rotire de lucru ale arborilor, caz în care modificarea direcției de rotire are sens numai în legătură cu scule speciale și în cazuri deosebite.

Suplimentar față de parametri de funcționare mai pot fi reglați Tn anumite limite valorile pentru o serie de parametri ale funcțiilor supravegheate automat de comandă.

Timp de impuls control mers bandă

Valoarea limită (timp) în ms care stă la dispoziția rolei de întoarcere neantrenate a benzii dedesubtul dispozitivului de focare pentru o rotație completă. Dacă banda de evacuare pierde viteză datorită unor aglomerări sau blocaje de material, atunci timpul necesar pentru o rotire completă a rolei de întoarcere crește peste valoarea limită și arborii de focare sunt opriți. Dacă viteza de rotire crește din nou datorită faptului că nu mai ajunge material tocat pe bandă, arborii încep din nou să se rotească. Dacă după un interval de timp fix programabil nu se ajunge la o creștere a vitezei, (nu se atinge valoarea limită) atunci tocătorul este deconectat și apare mesajul „Control deplasare bandă” („Umlaufkontrolle Bând"). Datorită vitezelor diferite ale benzilor la diferite instalații de focare, această valoare limită este liber programabilă și trebuie adaptată la fiecare tocător pentru a permite funcționarea în continuare a instalației și cu senzor defect, supravegherea se poate dezactiva prin introducerea valorii limită „0”

Numărul inversărilor / minut (limitarea suprasarcinii sistemului de focare)

Valoarea limită a numărului de procese de inversare pe care le face automat tocătorul înainte ca acesta să se oprească datorită unui material străin ajuns între arborii de focare. Valoarea programabilă este dependentă de materialul de tocat. în sensul protecției la suprasarcină este principial favorabil să se regleze o valoare limită redusă. Deoarece această siguranță la suprasarcină are efect asupra oricărui proces de inversare (deci și acelui reglat în funcție de material) la modificarea acestei valori trebuie ținut cont și de parametrii reglați pentru „Inversare obligatorie (timp de inversare)”și „Durata de inversare”, deoarece altfel tocătorul va fi deconectat prin procesele de inversare produse de program și apare mesajul „Numărul de inversări / minut prea mare” (jXnzahl der Reversierungen / min zu hoch”)


Suplimentar comanda este echipată cu un set de parametrii de siguranță centrali care în cazul unor erori de parametrare efectuate de utilizator readuc comanda utilajului la parametrii pentru caz de necesitate, pentru a menține tocătorul în stare de funcțiune. Pentru aceasta, adresați-vă compartimentului nostru Service la numerele de telefon: 0049 3 69 69 58 -1 18 sau - 1 29 I în planul dat în cele ce urmează este redată succesiunea pașilor de introducere a datelor pentru modificarea diferiților parametrii.

Principial este posibilă numai modificarea unui set de parametrii în timpul unui proces de reglare, ceea ce înseamnă că dacă trebuie reglați mai mulți parametrii (de ex. timpul și durata inversării), atunci după reglarea primului parametru instalația (comanda) trebuie să fie deconectată și apoi repetat procesul de pornire. Pe lângă seturile de parametrii impuși, valorile care urmează sunt doar recomandări deoarece materialul de tocat este foarte variabil în componența sa iar material „curat” există foarte rar (vezi schema de programare).


1

se referă la presă manuală de ungere uzuală

2

lagărele de motor se vor unge numai la motorul în funcțiune!

Instrucțiuni de exploatare și întreținere Stație magnetică MST Nr. XXX EuRec®

EuRec® g'

Technology y

—                    i»i> riii,i ti L.j.r ,               rwr-a r *țflhiikw?; & T

sDIN......


Instrucțiuni de exploatare și întreținere


f,
Stație magnetică MST Nr. OXX Eu Rec® - versiune generală -

Ne rezervăm eventualele modificări. -       |/i


- Cuprins

Certificat de conformitate-EG.....................................................................................................

 • 1. Prefață

 • 2. Siguranța.

  • 2.1 Indicații privind siguranța

   • 2.1.1 Indicații generale pentru siguranță

   • 2.1.2 Indicații de siguranță pentru exploatare

   • 2.1.3 Indicații de siguranță pentru lucrări de întreținere și reparații

 • 3. Datele privind utilajul............................................

  • 3.1 Producător

  • 3.2 Date tehnice

  • 3.3 Dimensiuni

  • 3.4 Grupe constructive

  • 3.5 Plăcuța de tip

  • 3.6 Zone de pericol

  • 3.7 Montajul stației magnetice

  • 3.8 Schimbarea benzii magnetice și înlocuirea magnetului

 • 4. Deservire

  • 4.1 Punerea în funcționare a stației magnetice

  • 4.2 Scoaterea din funcțiune a stației magnetice

 • 5. Defecțiuni în funcționare

 • 6. întreținere / lucrări deosebite periodice......

  • 6.1 Plan de întreținere

  • 6.2 Liste de ungere

   • 6.2.1 Ungerea

 • 7. Materiale de lucru / listă de piese de schimb și de uzură


- Cuprins figuri -

Figura 1: dimensiuni

Figura 2: desen grupe constructive

Figura 3: desen zone de pericol

Figura 4: parte superioară suport cu magnet bandă superioară

Figura 5: niplu de ungere al ungerii centrale

Figura 6: plan de ungere


Certificat de conformitate - CE


BorntalstraBe 9 D-36460 Merkers/Thurinqen

Prin aceasta declarăm că utilajul / instalația

Tip:                 Statie magnetică MST

Număr serie:       OXX

An de fabricație; XX/XXXX descris(ă) în documentația alăturată este în conformitate cu următoarele hotărâri:

Linia directoare pentru utilaje - EG 98/37/EG + Linia directoare - EMV 89/336/EWG

Norme armonizate aplicate

DIN EN 292, Teii 1

DIN EN 292, Teii 2

Nume:       Knapp

Prenume:     Harald

Compartiment: Conducere tehnică

Norme naționale aplicate

Nume:              Kottmann

Prenume:             Norbert

Funcția:                Director General

EuRec Technology GmbH Development & Design

Merkers, den XX.XX.XXXX

(localitatea și data)

Norbert Kottmann

(Director General)1. Prefață

9

Echipamentul auxiliar cumpărat de Dumneavoastră pentru instalația de focare EuRec achiziționată de Dumneavoastră este destinat pentru:

 • •  separarea componentelor de metal magnetice din materialul tocat;

 • •  evacuarea laterală a bucăților de metal magnetice separate;

 • •  predarea materialului tocat spre sită.

Datorită modului său de execuție, echipamentul însumează următoarele avantaje:

 • •  magnet permanent de mare putere pentru obținerea unei adâncimi mari de lucru (influență în adâncime);

 • •  dispunerea pe lungimea parabolei de aruncare a materialului (desfăcut) pentru obținerea unui grad de separare ridicat;

 • •  includerea funcțiunilor de comandă și control în sistemul de comandă al tocătorului și prin aceasta o acordare optimă a ambelor instalații.

  A

  La o utilizare a magnetului în alte domenii de utilizare decât cele specificate aici, Vă rugăm să luați legătura cu compartimentul nostru Service, deoarece altfel se stinge orice fel de pretenție la garanție.

2. Siguranța

2.1 Indicații privind siguranța

 • 2.1.1 Indicații generale pentru siguranță

Trebuie sâ se țină seama neapărat de următoarele indicații de siguranță. Acestea sunt valabile pentru utilizarea generală a sistemului magnetic.

A

Deservirea sistemului de separare a metalelor este permisă exclusiv personalului de deservire instruit pentru aceasta.

A

Servantul instalației de preparare a deșeurilor este responsabil față de terțe persoane, dacă acestea se află în zona de lucru a instalației.

A

în zona de lucru a instalației trebuie adoptat un mod de lucru precaut, pentru evitarea rănirilor datorită bucăților aruncate în afară sau căderea acestora.

A

Arborii magnetului, într-o anumită zonă de influență de Jur împrejur, pot Șterge datele cuprinse pe banda magnetică a cărților de credit, cartelelor bancare, ele. Vă rugăm să evitați intrarea cu astfel de cartele în zona de influență a magnetului, Pentru eventuale defecțiuni, producătorul nu preia nici un fel de garanție.

 • 2.1.2 Indicații de siguranță pentru exploatare

Trebuie să se țină seama neapărat de următoarele indicații de siguranță. Acestea sunt valabile pentru exploatarea sistemului magnetic.

E> E> E> E> E> >


Deservirea stației magnetice cu sistem magnetic cuplat este permisă exclu siv unui personal de deservire instruit în acest sens.

Utilizatorul instalației de preparare este responsabil față de terțe persoane, dacă acestea se află în zona de lucru a instalației.

La părăsirea locului de muncă, personalul de deservire trebuie să oprească utilajul și să-l asigure împotriva punerii în funcțiune de neautorizați prin închiderea dispozitivelor de deservire.

în zona de lucru imediat apropiată a utilajului trebuie purtată cască de protecție, deoarece în timpul funcționării instalației poate să sară în afară material prin sistemul magnetic.

Este recomandată purtarea unei protecții auditive pentru personalul de deservire deoarece poate exista zgomot de lucru care afectează auzul datorită utilajului în funcțiune.

înainte de punerea în funcțiune a instalației de separare, personalul de deservire trebuie să se asigure că nu staționează nici o persoană în zona de pericol a instalației.

Este interzisă staționarea în zona de pericol a utilajului în funcționare, în special în zona de aruncare a magnetului și a benzii de evacuare!

în jurul magnetului se formează un câmp magnetic puternic! Pentru purtătorii de implanturi medicale (de ex. stimulator cardiac) în această zonă există pericol de moarte care poate prejudicia aceste sisteme în câmpul magnetic.

A

în situații de pericol trebuie acționat comutatorul PERICOL - STOP (NOT -

AUS), cane scoate utilajul din funcțiune.

A

Este interzisă atingerea părților în rotire ale unității de antrenare, deoarece

există pericol acut de rănire prin înfășurare pe ele.

 • 2.1.3 Indicații de siguranță pentru lucrări de întreținere și reparații

Suplimentar la indicațiile de siguranță enumerate mai sus, la lucrările de întreținere trebuie să se țină seama neapărat de următoarele indicații de siguranță. Acestea sunt valabile pentru lucrările de întreținere ale sistemului magnetic.

A

La lucrările de întreținere și reparații ia stația magnetică trebuie să se țină seama de indicațiile privind siguranța din capitolul 2 și de următoarele indicații de siguranță enumerate.

A

Lucrările de întreținere și reparații la stația magnetică trebuie efectuate numai cu utilajul oprit și luând în considerație dispozițiile privind protecția muncii.

A

înainte de începerea lucrărilor de întreținere și reparații, stația magnetică trebuie asigurată prin măsuri adecvate împotriva unei puneri în funcțiune neintenționate.

A

în zona de întreținere a utilajului este necesar un mod de lucru precaut, pentru a se evita răniri prin loviri de componente ale utilajului ieșite în afară.

A

Benzile stației magnetice sunt inflamabile și de aceea este necesară o precauție mărită în timpul lucrărilor de sudură.

A

Trebuie luate în considerare măsurile de precauție deosebite în zona câmpului magnetic (pentru aceasta vezi de asemenea și Instrucțiunile de exploatare atașate pentru „Sistem magnetic").3. Indicații privind utilajul

3.1 ProducătorBorntalstraBe 9  D-36460 Merkers/Thîiringen

Conducere uzină:

Director vânzări:

Compartiment Service:

Sector electric:

Secție proiect./constr.:

Herr Norbert Kottmann Herr Christoph Kottmann

Herr Christoph Kottmann

Herr Sebastian Knoth Frau Steffi Wolf

Herr Bert Flumer

Herr Harald Knapp

B +49 (0) 3 69 69 / 58 - 1 32

@ +49 (0) 3 69 69 / 58 -1 32

B +49 (0) 3 69 69 / 58 -1 32

B +49 (0) 3 69 69 / 58 - 1 29

B+49 (0)3 69 69/58-1 18

S +49 (0) 3 69 69 / 58 - 2 58

B+49 (0)3 69 69/58-1 24


3.2 Date tehnice

Mărime

Valoare măsurată / indicare

Greutate totală

8500 kg

3.3 Dimensiuni


t.


—•-r— ■î*i< 'i?

i i ■

■-fe

—-a ■       :.

Figura 1: dimensiuni

Mărime în stare de funcționare (mm)

Lungime totală

4853

înălțime totală

5843

Lățime totală

3640

3.4 Grupe constructive


"IFigura 2: desen grupe constructive


Nr.

Grupă constructivă

Execuție / componente constructive

1

Suport

construcție sudată

2

Separator cu bandă superioară

magnet permanent cu bandă de evacuare

3

Bandă de evacuare

BB 1400 xAA 4050

3.5 Plăcuța de tip

EuRec Technology GmbH

Bointaistr 9

Td.: 0049(0) 3 6969/58-132

D-36460 Merkers

Fax 0049(0)3 6969/58-200

Type

MST XXX

/•z-

Produktions-No.

XXXXXXX

Baujahr/built in

XXXXX

Le is ting/power

xxxx

Gewicht/ wdght

XXXXX

3.6 Zone de pericolFigura 3: desen zone de pericol

Zona 1: sub magnet

Zona 2: sub banda de evacuare - Fe

Atenție I

Ambele zone de pericol pot fi accesate exclusiv în stare oprită a întregii instalații și nu mai pentru lucrări de întreținerel


3.7 Montajul stației magnetice

înainte de punerea în funcțiune, stația magnetică trebuie montată pe locul de amplasare de către personal specializat EuRec.

Locul de montare trebuie să fie neapărat orizontală pentru ca suportul să poată stea vertical.

După ce din componentele individuale suportul a fost asamblat prin șuruburi, plăcile de bază se îmbină prin reazeme cu suprafața constructivă.

După aceea cu ajutorul lanțurilor de agățare de ridică și se agață magnetul de ridicare pe eclise-le grinzii transversale. Poziția exactă a magnetului poate fi realizată prin diferite modalități de reglare. Ajustarea înălțimii se realizează prin intermediul agățării de zala de lanț corespunzătoare, Ajustarea orizontală în direcție longitudinală se realizează prin deplasarea grinzii transversale pe partea superioară a suportului. Fixarea acestora se realizează cu ajutorul plăcilor de prindere care pot fi fixate în poziția dorită.

în continuare, banda de evacuare - Fe se înșurubează pe suport.

în final se racordează furtunurile instalației de ungere centrală la distribuitoare și se realizează capacitatea de funcționare a acestora.

Cablarea cu dulapul de comutatoare completează realizarea montajului.

3.8 Schimbarea benzii magnetice și înlocuirea magnetului

La schimbarea benzii magnetice respectiv la înlocuirea magnetului trebuie numai deșurubată partea superioară a suportului schelei metalice și ridicate inclusiv magneții benzii superioare agățate. înainte de aceasta trebuie separate furtunurile ungerii centrale de la distribuția intermediară!
Figura 4: parte superioară suport cu bandă magnetică superioară

4. Deservire


La punerea în funcțiune a componentelor instalației trebuie să se țină nea' părat seama de indicațiile de siguranță specificate în capitolul 2.

4.1 Punerea în funcțiune a stației magnetice

Sistemul tehnic de comandă face legătura între stația magnetică și dulapul de comutatoare al sitei. Cu aceasta se realizează intrarea în modul de exploatare automată a întregii instalații, inclusiv la deconectarea acționării PERICOL - STOP (Not-Aus).

Prin acționarea comutatorului central, stația magnetică este pregătită de lucru. Toate celelalte comenzi pentru magnetul și banda transportoare - Fe ie realizează comanda instalației.

Nr.

Pas de lucru

Unde? / cum?

1

Luarea în considerare a indicațiilor privind siguranța

Punct 2

2

Luarea în considerare a planului de întreținere

Punct 6.1

3

Control vizual a stației magnetice

4

Comutator de selectare PORNIT (EiN)

Comutator la dulapul de comutatoare al sitei


4.2 Scoaterea din funcțiune a stației magnetice

Pentru scoaterea din funcțiune a stației magnetice trebuie efectuați următorii pași de lucru.

Nr.

Pas de lucru

Unde? / cum?

1

Luarea în considerare a indicațiilor privind siguranța

Punct 2

2

Terminarea procesului de focare

Oprirea alimentării cu material

3

Lăsarea în funcționare a benzilor de evacuare până când materialul tocat este evacuat / benzile spre sită, inclusiv suportul benzii, sunt deconectate.

Deconectare comutatorului central de la suportul magnetului

4

Deconectarea din regimul de lucru automat al tocătorului

Punerea pe „0” a comutatorului de selectare Auto / 0 / manual de la tabloul de comandă al tocătorului

5

Deconectarea comutatorului selectiv de la instalație

Comutatorul din partea dreaptă a ușii dulapului de comutatoare, asigurarea utilajului împotriva unei puneri în funcțiune neautorizate!


5. Defecțiuni în funcționare

Caracteristică

Cauză

Remediere

Magnet de ridicare

Separare defectuoasă

Distanță magnet-optimizarea parabolei materialului aruncat

Bandă transportoare - se oprește

Supraîncărcarea sistemului de antrenare af benzii

Se oprește utilajul.

Se eliberează banda transportoare de materialul tocat.

Material tocat înțepenit pe protecția contra atingerii

Se curăță rola de întoarcere.

Tensiunea benzii prea slabă

Se tensionează tamburul benzii.

6. întreținere / lucrări periodice deosebite

Planul de întreținere conține intervale de timp bine stabilite pentru efectuarea acestora.

Trebuie totuși luat în considerație că aceste planuri de întreținere pot fi influențate de condițiile de lucru ale instalației. Dacă instalația Dvs. este exploatată în condiții externe deosebit de grele trebuie să alegeți intervale de întreținere mai scurte decât cele prescrise. De aceea, adaptați intervalele de întreținere la condițiile concrete de lucru ale instalației Dumneavoastră.


Vă rugăm să evitați efectuarea de modificări constructive respectiv tehnice la utilaj, deoarece altfel în caz de deteriorări se pierde orice pretenție la garanție.

Planurile de întreținere sunt împărțite în următoarele intervale de întreținere.

Intervale de întreținere

 • 1. ) zilnic

 • 2. ) la fiecare 250 de ore de funcționare respectiv 3 luni

 • 3. ) la fiecare 500 de ore de funcționare

 • 4. ) la fiecare 1500 de ore de funcționare respectiv 12 luni

!!! IMPORTANT !!!

Aceste termene de întreținere trebuie respectate pentru ca pretenția Dumneavoastră la garanția instalației să rămână valabilă.

La neluarea în seamă a termenelor de întreținere, se stinge orice pretenție de garanție.

6.1 Plan de întreținere

Plan de întreținere stație magnetică EuRec

Stare: XX/XXXX

Lucrări de întreținere de efectuat

Interval

zilnic

o dată după 250 ore de funcționare

suplimentar la fiecare 250 ore fcț.

suplimentar la flec. 500 ore funcț sau 8 luni

suplimentar lafiec. 1500 ore funcț. sau 12 luni

Generale

Controlarea funcțiunilor dispozitivelor de siguranță Controlarea spațiului de lucru la uzură / corpuri străine Verificarea stării generale (formarea de fisuri, neetanșeități) Verificarea îmbinărilor prin șurub la o fixare corectă Strângerea îmbinărilor prin șurub Ungere conform planului de ungere

X

X

X

X

Sistem de evacuare

Controlarea stării generale (rupturi în bandă și în construcție)

X

Verificare / refacere funcțiune / curățare role de ghidare și de sprijin

X

Verificare / refacere funcțiune / curățare racleți

X

Verificare / reglare mers drept al benzii

X

X

Verificare / reglare tensionare bandă

X

X

Ungere / verificare antrenare bandă conform instrucțiunilor

X


6.2 Liste de ungere

6.2.1 Ungerea

Planul de ungere este valabil pentru toate componentele în mișcare de rotație ale stației Dvs. magnetice. La aceasta, pentru ungere se va utiliza următorul sortiment de unsoare uzuală pentru rulmenți pe bază de litiu:

DIN KP 2 K-20 (NLGI2).

Dacă materialul de ungere menționat mai sus nu există la dispoziție, pot fi utilizate de asemenea și alte materiale de lucru cu aceleași proprietăți.

Ungerea se face printr-un niplu de ungere cu ajutorul unei prese cu pârghie acționată manual care este fixat pe un suport reazem. Instalația de ungere centrală garantează alimentarea cu unsoare a tuturor celor 8 rulmenți ale rolelor de antrenare și de întoarcere ale benzii de evacuare magnetice și Fe.

Figura 5: niplu de ungere al ungerii centralePoz.

Nr.

Denumire

Interval de timp

Cantitate unsoare

1

8

Lagăre bandă magnetică și bandă evacuare - Fe

La fiecare 50 h de funcționare

7x cursă*

• se referă la presă manuală de ungere uzuală (2,0 ccm / cursă) și unsoare uzuală pentru rulmenți.


înainte de utilizarea unor materiale de lucru ale căror proprietăți nu sunt corespunzătoare materialelor enumerate mai sus, trebuie totuși luată legătura cu compartimentul nostru Service, deoarece altfel se stinge orice pretenție la garanție.


Figura 6: plan de ungere


Magnetband = bandă magnet Fe-Band bandă - Fe


6.2.1.1 Plan de ungere


7. Materiale de lucru, listă de piese de schimb și de uzură

Umplerea normală a tuturor angrenajelor este cu ulei mineral CLP 220.

Schimbul de material de ungere trebuie efectuat la fiecare 10.000 de ore de funcționare sau după 2 ani. Aceasta este o valoare recomandată a schimbului de material de ungere care trebuie corelată cu o curățare temeinică a angrenajului.

Grupă constructivă

Articol

Nr. articol

Cant.

Bandă de evacuare pentru materiale feroase

Tambur de antrenare

1208990

1

Tambur de întoarcere

12092200

1

Bandă

12452100

1

Lagăr

10153800

4

Rolă inferioară bandă

10598700

3

Rolă superioară bandă

11372700

3

Bară greblă

11344000

1

Magnet bandă superioară

Magnet permanent + bandă magnet

12764800

1

 • 8.C.RE7W        SS&ZEsx

CHH .££. LUNA ....<£.. AhlUi.^.^

________9Q8A»^ —......    ________

Instrucțiuni de exploatare și întreținere

EuRec Round Baling System RBS-2 Nr. 006

Partea II

Capitolele 5-9

Instrucțiuni de exploatare și întreținere

EuRec Round Baling System RBS-2 Nr. 006

Cuprins CAPITOLUL 5

5. Descrierea funcționării

 • 5.1. Descriere detaliată a funcționării, posibilități de reglare

 • 5.1.1. Conectarea instalației

 • 5.1.2. Alimentarea cu material

 • 5.1.3. Construcția și modul de funcționare al presei

 • 5.1.4. Construcția și modul de funcționare al înfășurătorului de presare

 • 5.1.5. Construcția și modul de funcționare al mesei de înfășurare

 • 5.1.6. Construcția și modul de funcționare al postînfașurătorului

 • 5.1.7. Construcția și modul de funcționare al dispozitivului de evacuare al balotului/al

aripilor de evacuare

 • 5.1.8. Construcția și modul de funcționare al sertarului

 • 5.1.9. Construcția și modul de funcționare al lanțului transportor cu raclete pentru

materialul scurs

 • 5.1.10. Oprirea instalației după terminarea schimbului

 • 5.2. Containerul și componentele montate

 • 5.2.1. Container

 • 5.2.2. Spațiul de deservire / postul de comandă

 • 5.2.3. Spațiul motoarelor / magazia pentru folie

 • 5.2.4. Sprij inirea containerului

 • 5.3. Procesul de lucru la producerea baloților în modul de lucru automat

 • 5.3.1. Pornirea instalației de balotare

 • 5.3.2. Modul de lucru în exploatare continuă

 • 5.3.2.1. Preînfașurarea suprafeței inferioare

 • 5.3.2.2. Pregătirea rezervorului de presare pentru umplere..............................

 • 5.3.2.3. Umplerea rezervorului de presare...................................................

 • 5.3.2.4. Procesul de umplere încheiat, balotul presat în rezervorul de presare.........

 • 5.3.2.5. înfășurarea suprafeței cilindrice inferioare, balot în rezervorul de presare.. 20

 • 5.3.2.6. Tragerea rezervorului de presare, înfășurarea suprafeței cilindrice de

mijloc a balotului......................................................................

 • 5.3.2.7. înfășurarea suprafeței cilindrice de sus a balotului (gulerul)

 • 5.3.2.8. Masa de înfășurare se deplasează spre masa de presare........................

 • 5.3.2.9. Bascularea balotului de pe masa de presare...........................;

5.3.2.10 Preînfașurarea fundului la rezervorul de presare gol venind de sus..

 • 5.3.2.11. Postînfășurarea balotului...........................................................

 • 5.3.2.12. Schimbarea foliei.....................................................................


Instrucțiuni de exploatare și întreținere

EuRec Round Baling System RBS-2 Nr. 006

EuRec®

5. Descrierea funcționării

5.1. Descriere detaliată a funcționării, posibilități de reglare

în acest capitol veți obține o vedere generală privind construcția și modul de funcționare a instalației. De aceasta aparține și o descriere a grupelor constructive mecanice individuale, precum și modul acestora de lucru și posibilitățile de reglare.

5.1.1. Conectarea instalației

-* vezi punctul 5.3.1. și anexa pentru elementele de comutare ale instalației.


5.1.2. Alimentarea cu material

Pentru o exploatare fără defecțiuni și economică a instalației EuRec RBS-2, sistem de presare și împachetare deșeuri, este necesară atât o umplere cu o cantitate suficientă cât și umplerea cu deșeuri sau materiale cu dimensiunile cerute. De regulă, lungimea nu trebuie să depășească 500 mm iar grosimea materialului să fie < 300 mm. Bucăți cu dimensiuni mai mari pot înfunda pâlnia de umplere sau dacă trec de aceasta pot ajunge în zona critică a senzorilor.


5.1.3. Construcția și modul de funcționare al presei

Presa se compune dintr-o masă de presare, un rezervor de presare și un cadru de valțuri cu valțuri conice.

Materialul de presat și împachetat este condus spre instalație printr-o pâlnie de alimentare (a).

Materialul tocat cade în rezervorul de presare rotativ din oțel. Acesta este antrenat prin intermediul unei roți de fricțiune.

A

In rezervorul de presare, materialul este pus într-o mișcare de rotație, la care în același timp două valțuri de presare care sunt suspendate pe un cadru se rotesc pe suprafața superioară a materialului în rezervorul de presare și compactează materialul alimentat

în acest timp cadrul valțurilor de presare se ridică continuu până ajunge la capătul balotului.

Figură: valțuri de presare (= PreBwalzen)


Figură: vedere rezervor de presare (= PreBbehălter), cadru valțuri de presare (= PreB-walzentrăger), antrenare rezervor de presare cu roată de fricțiune (= Reibradantrieb)

5.1.4. Construcția și modul de funcționare al înfășurătorului de presare

Ambele înfașurătoare de folie ale presei sunt fixate pe un lagăr tip „Rothe Erde GroBlager” (îmbinare cu lagăr sferic KDV). Acest lagăr se află pe rezervorul de presare. Infașurătoarele de folie se rotesc în jurul balotului care se învârtește la rândul său și îl înfășoară cu o folie specială din poliester PE. Doi clești de folie apucă foliile. Cele două capete de înfășurare sunt construite ca la punctul 5.1.6. (desen). Numărul de straturi de folie este reglabil în mod individual.5.1.5. Construcția și modul de funcționare al mesei de înfășurare

Cu ajutorul mesei de înfășurare, balotul preînfașurat pe circumferință este transportat spre post-înfășurător (b). Masa de înfășurare preia balotul de pe presă, îl duce înapoi spre înfășurător, balotul fiind deschis încă la bază și în partea superioară și îl pune într-o mișcare de rotație, astfel ca balotul să se rotească în jurul axei sale centrale orizontale.

Masa de înfășurare se compune în principal dintr-un cadru de oțel, oscilant în două planuri cu 2 role de cea. 2 m lungime pe care stă balotul.

Ambele role sunt antrenate electric. Prin aceasta, ele pun balotul de pe masa de înfășurare într-o mișcare de rotație.

în masa de înfășurare este integrată o structură inferioară mobilă pe șine, care prin intermediul unui cilindru hidraulic din interiorul containerului o poate mișca între presă și postînfășurător.

în procesul de lucru al instalației, masa de înfășurare îndeplinește următoarele funcțiuni: mijloc de transport pentru balot în interiorul instalației precum și suprafață de sprijin pentru balot la înfășurare în stația de înfășurare.

Prin ridicarea mesei de presare din zona presei, balotul preînfașurat este basculat pe masa de înfășurare poziționată oblic. Masa de înfășurare se deplasează înapoi acum cu balotul spre stația de înfășurare. Cele două role se pun în mișcare și postînfășurătorul începe să înfășoare complet balotul. Numărul de straturi de înfășurare este reglabil.

Figură: masa de înfășurare (= Wickeltisch)


5.1.6. Construcția și modul de funcționare al postînfașurâtorului

Postînfășurătorul se compune dintr-un braț (5) acționat, care este pus în mișcare de rotație printr-o antrenare cu lanț. La un capăt al acestuia este fixat un cap de înfășurare (1). în capul de înfășurare este prinsă o rolă de folie (2). în timp ce balotul (4) de pe masa de înfășurare (3) se învârte în jurul axei Iui centrale orizontale, capul de înfășurare se rotește în jurul balotului și îl acoperă cu folia („Principiul ghem de lână”).

Folia - PE are pe suprafața ei are un număr mare de mici bule umplute cu o substanță specială de lipire. înainte de îmbrăcarea propriu zisă a balotului, folia din capul de înfășurare este preîntinsă cu cca. 70%, astfel ca bulele să se spargă și să fie eliberată substanța de lipire. La înfășurarea balotului, această masă de lipire ține straturile de folii lipite.

Când balotul este înfășurat cu numărul dorit de straturi de folie, procesul de înfășurare este terminat, folia este prinsă și rotirea balotului este oprită. în funcție de durata de depozitare a baloților, este posibilă de asemenea utilizarea unei folii rezistente la radiații ultraviolete.

Introducerea foliei:

 • -  suprafața cu material adeziv a foliei trebuie să fie spre interiorul balotului;

 • -  ghidajul cu role trebuie fixat ferm în cilindru, apoi se strânge rozeta;

 • -   se trece folia prin ochiul înfașurătorului.Figură: postînfășurător (= Nachwickler) (Wickelkopf = cap de înfășurare).
EuRec®

5.1.7. Construcția și modul de funcționare al dispozitivului de evacuare al balotu-lui/al aripilor de evacuare

Aripile de evacuare sunt rabatabile în mod hidraulic și se compun dintr-o construcție robustă de tablă de oțel din profil cu gaură centrală. Clapa de poziție finală se deschide cu ajutorul unei macarale sau ceva asemănător.

Masa de înfășurare basculează balotul împachetat în direcția aripii de evacuare (spre stânga sau spre dreapta).

Balotul gata se rotește spre capătul aripii de evacuare de unde poate fi preluat prin intermediul moto-stivuitorului telescopic sau alte mijloace de preluare.

Senzorii cu ultrasunete sesizează balotul. Dacă, după caz, este activată evacuarea pe dreapta sau spre stânga, masa de înfășurare aruncă balotul acolo încă nu detectează nici un balot.

Dacă este activată doar pe dreapta, se aruncă doar spre dreapta (dreapta înseamnă văzut din direcția de deplasare a balotului spre dreapta! - văzut din spațiul de deservire, aceasta este stânga).5.1.8. Construcția și modul de funcționare al sertarului

Sertarul este Scut dintr-o construcție de aluminiu, astfel încât sa fie destul de ușor ca în timpul transportului să poată fi depozitat în spațiul motoarelor.

Acesta împinge automat la anumite intervale de timp spre față materialul scurs în timp ce lucrează lanțul transportor cu racleți.

Intervalele de timpi sunt reglate. în modul standard, sunt prevăzuți cca. 10 secunde ca și timp de un ciclu. Dacă se formează o grămadă de deșeu prea mare (mai înaltă decât sertarul), aceasta trebuie îndepărtată cu un mijloc adecvat (lopată, încărcător frontal mic, sau altele). Pentru aceasta, din motive de siguranță, sertarul se introduce la Ioc și se deconectează dispozitivul de mărunțire.

Trebuie să fie garantat ca sertarul să dispună de o suprafață suficientă pentru ca materialul scurs evacuat să poată fi împins.

Sertarul trebuie păstrat curat, iar murdăria aflată în sistemul sertarului trebuie îndepărtată imediat. Altfel în sistem pot apărea defecțiuni.

Deasupra sertarului este fixată o riglă din material plastic care se poate regla. Aceasta servește ca ra-cletă și trebuie să fie întotdeauna astfel reglată încât la mers înapoi să nu poată fi preluată nici un fel de murdărie fină în sistemul de șine. La riglă este vorba de o piesă de uzură, de schimbarea căreia trebuie să se țină seama la timp.

Sertarul cu dispozitivul acestuia trebuie blocat în picioarele de fixare ale containerului. Pe partea din spate al sertarului se află o riglă cu profile U care trebuie să fie fixat de cadrul căruciorului sertarului. La un montaj corect pe stâlpi, aceasta împiedică ca în timpul exploatării sertarul să fie împins înspre jos și prin aceasta să poate ajunge multă murdărie în sistem.

Figură: sertar(= Schieber) în poziție scoasă cu rigla de radare dispusă deasupra


EuRec®

5.1.9. Construcția și modul de funcționare al lanțului transportor cu racleți pentru materialul scurs

Lanțul transportor cu racleți pentru materialul scurs este poziționat sub postînfașurător și rezervorul de presare și transportă materialul scurs spre evacuare către sertar. Dacă acesta este supraîncărcat datorită unui surplus de material scurs, acest lucru este recunoscut de către un releu de supracurent și motorul reversează. Dacă acest lucru se repetă de mai multe ori într-un anumit interval de timp, transportorul pentru materialul scurs se deconectează automat deoarece nu se poate elibera singur în mod automat. Este posibilă și situația ca înaintea mesei de presare să fie înțepenite părți mai lungi sau mai mari care să împiedice scurgerea materialului. în această situație, din păcate instalația trebuie să fie curățată cu lopata.

Trebuie să se țină seama de materiale înțepenite sub grinzile transversale. în afară de aceasta și de barele de metal mai lungi, adeseori îndoite, sau asemănătoare. Acestea trebuie îndepărtate imediat (instalația trebuie deconectată).

Sistemul pentru materialul de scurgere se compune din motorul de antrenare și unitatea de schimbare a direcției, masa, lanțurile și grinzile transversale suspendate.

Banda pentru materialul scurs (lanțul transportor cu racleți) se deconectează prin program, când modul de lucru automat (Automatik) se comută pe „0”EuRec®

ă

5.1.10 Oprirea instalației după terminarea schimbului

La terminarea schimbului, instalația trebuie să fie adusă complet în stare de funcționare gol și să fie total golită de murdărie. Acest lucru este necesar în special în lunile de iarnă când gunoiul poate îngheța și prin aceasta se poate fixa pe elemente. Datorită acestui fapt, în ziua următoare pornirea poate fi îngreunată în mod considerabil.

Mersul în gol al instalației: se apasă tasta „Mers în gol” („Leerfahren”).

Curățarea instalației: pentru aceasta se deplasează în sus cu mâna rezervorul de presare și cadrul valțu-rilor de presare, (modul semiautomat (Modus HalbautomatiK)).

Revenirea la poziția de bază:

se așează rezervorul de presare pe masa de presare, se deplasează în jos cadrul valțurilor de presare.

Oprirea instalației (comanda pe deconectat (AUS), instalația de comutare pe deconectat (AUS)). Comutatorul central pe deconectat (AUS)).

Se blochează ușile.

5.2. Containerul și componentele montate

5.2.1. Containerul

Containerul se compune dintr-o construcție sudată de oțel și îndeplinește diverse funcțiuni:

 • •  carcasă ca bază a instalației;

 • •  mijloc de transport a instalației;

 • •  protecție pentru instalație față de influențe externe și acces străin.

Containerul corespunde unui container standard ISO de 40 de picioare.

în timpul transportului instalației, toate componentele acesteia se află în container.

5.2.2. Spațiul de deservire / postul de comandă

Spațiul de deservire nu este în nici un caz cantină și de asemenea nici spațiu de staționare pentru lucrătorii care nu au ocupație. în acesta se află elementele principale ale sistemului de comandă. Acestea sunt descrise în amănunt în capitolul „Sisteme de comandă”

în plus, în spațiul de deservire se află:

 • •  fereastra pentru observarea proceselor de lucru și pentru schimbarea foliei de la postînfașurător;

 • •  magazia;

 • •  dulapul de comutatoare cu SPS;

 • •  instalația de climatizare a dulapului de comutatoare;

 • •  extinctorul prin pulverizare, caseta sanitară.

In afară de aceasta, lângă ușa de intrare se află o riglă pentru prize/comutatoare. Funcțiunile acestor elemente sunt:

 • •  comutator pentru iluminarea spațiului de deservire;

 • •  comutator pentru iluminarea instalației;

 • •  contact de protecție standard - priză de 230 V, curent alternativ (încărcabil cu maxim 3200 W).


5.2.3. Spațiul motoarelor / magazia pentru folie

Spațiul din spatele postului de comandă servește ca spațiu al motoarelor și spațiu de depozitare pentru rolele de folie de înfășurare (pentru că la diferențe mari de temperatură folia de înfășurare se comportă în mod diferit). Când folia se încălzește puternic datorită efectului soarelui, materialul de lipit reacționează altfel decât în caz de vreme foarte rece. De aceea se recomandă ca necesarul de folie de înfășurare pentru o zi de lucru să fie depozitat în interiorul spațiului motoarelor și acesta să fie împrospătat în permanență.

La temperaturi joase, senzorii de urmărire ai postînfășurătorului trebuie să fie adaptați la fel ca în condiții de temperatură ridicată a foliilor.

Pe deasupra aici sunt montate și motoarele electrice, pompele hidraulice, rezervorul hidraulic și altele.

Prin perdele se realizează o separare a componentelor hidraulice față de spațiul de deservire propriu-zis.

Alte elemente:

 • •  comutator pentru iluminarea depozitului de folie;

 • •  extinctor, CO2.

5.2.3. Sprijinirea containerului

Elementele de sprijin ale containerului se compun din 4 profile robuste rabatabile cu gol central cu cilindri hidraulici integrați, care pot fi deservite cu ajutorul telecomenzii*. Cu aceste elemente de sprijin*, containerul poate fi depus ori pe o suprafață netedă sau în vederea exploatării instalației pe stâlpii de sprijin atașați*.

Cu acestea, containerul este adus la nivel și la o anumită înălțime care asigură scoaterea materialului scurs (550 mm). La așezarea cu stâlpii de sprijin* într-un loc prevăzut pe un teren solid se ajunge automat la înălțimea dorită.

Atentie!

Dacă se utilizează consolele de sprijin ale containerului livrate cu instalația (2 console sub spațiul de motoare imediat în spatele stâlpilor hidraulici de sprijin* și 2 sub presă), cei doi stâlpi de sprijin hidraulici* de pe presă trebuie totuși rabatați înspre afară, deoarece altfel înfășurătorul de presare ajunge în coliziune cu aceștia. Picioarele de sprijin* dintre postul de comandă si spațiul motoarelor pot rămâne însă nerabatați.

5.3. Procesul de lucru la producerea baloților în modul de lucru automat

Instalația de balotare poate prelucra diferite materiale. Gunoiul adus de către tocător la dimensiunile de maxim 500 mm x 200 mm x 100 mm este introdus în rezervorul de presare. Alimentarea cu material, se face de ex. prin banda transportoare a unui tocător sau printr-un buncăr intermediar.

5.3.1. Pornirea instalației de balotare

1

A #

înainte de pornirea instalației de balotare, verificați utilajul:

 • •  tocătorul este poziționat pe partea frontală?

 • •  banda este rabatată și poziționată astfel încât intrarea în rezervorul de presare se face optim (central)?

 • •  distanța între clapa pâlniei* închisă este de cel puțin 10 cm măsurată de la capătul transportorului tocătorului?

 • •  tocătorul și instalația de balotare sunt înlănțuite? (se va utiliza ștecherul de pe cadrul ușilor rabatante pe partea presei)

 • •  ambele dispozitive de evacuare ale instalației de balotare sunt rabatate hidraulic?

 • •  toate rolele de folii sunt montate?

Figură: comutatoare care trebuie controlate/acționate la pornirea instalației de balotare

EuRec®

înainte de pornirea instalației de balotare, verificați poziția comutatorului în dulapul de comutatoare.

 • •  Comanda pe oprit (AUS).

 • •  Comutatorul rotativ „Deszăvorâre ferestre” (Fenster entriegeln) pe AUTO.

 • •  Comutatorul rotativ „Bandă transportoare material scurs” (Rieselgutband) pe AUTO.

 • •  Comutatorul PERICOL — STOP (NOT-AUS) - dacă este apăsat se trage spre afară și se rotește (ajunge în poziția de zăvorâre).

Se verifică dacă foliile sunt montate (se agață în ochiurile corespunzătoare sau se introduce rola de folii, se fixează cu pârghia de tensionare și se introduce folia în ochiurile corespunzătoare).

 • •  Se verifică, să nu fie nimeni în sau pe instalația de balotare.

 • •  Se introduc prizele instalației de balotare.

 • •  Dacă există motor Diesel, acesta trebuie pornit.

 • •  Dacă Camera Video în infraroșu este conectată.

 • •  Se închid ferestrele în postul de comandă.

 • •  Se deschide cu cheia lacătul de la comutatorul principal, se ia jos lacătul și se aduce comutatorul principal în poziția „1” (ON).

 • •  Se așteaptă inițializarea Display-ului (cca. 30 sec.),

 • •  Se apasă butonul verde de pornire (EIN) de pe tabloul de comutatoare.

 • •  Comutatorul rotativ „Deszăvorâre ferestre” (Fenster entriegeln) pe AUTO.

 • •  Comutatorul rotativ „Bandă transportoare material scurs” (Rieselgutband) pe AUTO.

 • •  Comutatorul rotativ comandă „SPS/AUS/Paneel” de la SPS se învârte spre stânga.

 • •  Se introduce prin atingere poziția „Start poziție de bază” (Start Grundstellung) - înfașurătoarele de presare se deplasează automat în poziție de bază (dacă acest lucru nu s-a produs deja).

 • •  Se așteaptă până când butonul de pornire verde „Lanțul de pași presă/masa de înfășurare” (Schrittkette Presse / Wickeltisch) luminează.

 • •  Apoi se acționează acest buton.

-* Instalația de balotare începe acum lucrul în modul automat.


5.3.2. Modul de lucru în exploatare continuă

5.3.2.1. Prânfașurarea suprafeței inferioare

 • •  Transportorul cu lanț și racleți pentru materialul scurs începe să lucreze.

 • •  Elementele instalației de balotare sunt în poziție de bază: rezervorul de presare este pe masa de presare, cadrul valțurilor este în poziția limită de sus în ghidaje.

 • •  Cadrul valțurilor este coborât în pasul 1 al lanțului de pași presă, din poziția superioară la distanța de 350 mm deasupra mesei de presare, până când ajunge la senzorul 95B1.

 • •  înfășurătorul de presare își reduce viteza de rotație și se oprește exact Ia poziția de întoarcere în dreptul senzorului 107B6.

 • •  Acum înfășurătorul de presare se deplasează încet înapoi spre cleștii de folie deschiși și deten-sionează folia până se ajunge la senzorul 107B4, poziție de bază (pasul 11 al lanțului de pași presă).

 • •  Acum cleștii de folie se deplasează în sus și prind folia (pasul 12 al lanțului de pași presă). în acest timp folia nu trebuie să fie prea liberă pe cleștele de folie ieșit (folia s-ar putea lipi de rezervorul de presare între clește și înfășurător sau la închiderea cleștilor să nu fie prinsă complet de clește). Dacă folia este prea strânsă, cleștele poate rupe folia în timpul închiderii sale.

 • •  Pentru a rupe folia între clești și rezervorul de presare, așa cum este necesar tehnologic, rezervorul de presare este rotit scurt (pasul 13 al lanțului de pași presă). -

 • •  Acum rezervorul de presare coboară pe masa de presare (pasul 14 al lanțului de pași presă).

 • •  Clapa pâlniei* se rabate spre exterior (pasul 15 al lanțului de pași presă).

 • •  Valțurile de presare încep să se rotească (pasul 16,17 al lanțului de pași presă).

 • •  Rezervorul de presare începe să se rotească (pasul 18 al lanțului de pași presă).

Figură: cleștii de folie de pe înfășurătorul de presare ajung în poziție


53.2.2. Pregătirea rezervorului de presare pentru umplere

 • •  Rezervorul de presare se rotește și este pregătit pentru primirea materialului, tocătorul primește de la SPS semnalul pentru începerea lucrului (pasul 19 al lanțului de pași presă).

 • •  Pentru aceasta sunt necesare următoarele condiții:

instalația este în regim de exploatare automat; senzorul 96B4 (capătul balotului atins) nu trebuie să fie anclanșat; senzorul 108B5 (clapa pâlniei* deschisă) trebuie să fie anclanșat; curentul de la rezervorul de presare nu trebuie să fi ajuns la valoare maximă.

53.23. Umplerea rezervorului de presare

• Tocătorul începe să lucreze și umple rezervorul de presare care se rotește.

ATENȚIE: dacă tocătorul are nevoie de 1 min. pentru umplere, pot fi produși maxim 20 de baloți pe oră. La un timp de umplere de 2 min., numărul baloților produși este de cca. 15 pe oră.

• Valțurile de presare se rotesc și comprimă materialul cu oca. câte 1,5 tone presiune de presare. Dacă unul din valțuri este împins în sus de materialul alimentat continuu, cadrul valțurilor se ridică cu câțiva cm până când rezervorul de presare este plin (cadrul valțurilor a ajuns la capătul balotului).

5.3.2,4. Procesul de umplere încheiat, balotul presat în rezervorul de presare

Figură: umplerea tocătorului

 • •  Dacă procesul de umplere s-a încheiat (cadrul valțurilor a ajuns la senzorul „Sfârșit balot -96B4), tocătorul este decuplat prin SPS (pasul 19 al lanțului de pași presă).

 • •  Tocătorul primește de la SPS semnalul STOP (pasul 19 al lanțului de pași presă). Pentru aceasta sunt necesare următoarele condiții:

instalația este în regim de exploatare automat;

senzorul 96B4 (cadrul valțurilor a atins capătul balotului, senzorul luminează galben) este anclanșat;

senzorul 108B5 (clapa pâlniei1 deschisă) trebuie să fie anclanșat;

curentul de la rezervorul de presare nu trebuie să fi ajuns la valoare maximă.5.3.2.5. înfășurarea suprafeței cilindrice inferioare, balot în rezervorul de presare

Acum înfășurătorul de presare începe să înfășoare suprafața inferioară a balotului (zona de fund) astfel încât mai multe straturi de folie sunt înfășurate pe masa de presare și partea inferioară a rezervorului de presare (pasul 21 al lanțului de pași presă, numărul de straturi al înfășurărilor de pe suprafața cilindrică poate fi reglat pe panoul de comandă).

Acum se deschid pentru scurt timp cleștii de folie și înfășurătorul de presare se rotește în continuare.

 • •  Rezervorul de presare începe să se rotească (pasul 22 al lanțului de pași presă) astfel încât restul de folie prins în clești este îndepărtat din aceștia.

 • •  Odată cu aceasta încep să se rotească și valțurile de presare (pasul 23 al lanțului de pași presă). In acest timp cleștii de folie sunt încă deschiși, rezervorul de presare și înfășurătorul de presare se rotesc de asemenea în continuare.

 • •  Acum se închid cleștii de folie (pasul 24 al lanțului de pași presă), rezervorul de presare și înfășurătorul de presare se rotesc în continuare. Clapa pâlniei * se închide (pasul 25 al lanțului de pași presă). Rezervorul de presare și înfășurătorul de presare se rotesc de asemenea în continuare.

5.3.2.6 Tragerea rezervorului de presare, înfășurarea suprafeței cilindrice de mij\oc a balotului

• Acum rezervorul de presare este ridicat continuu în timp ce valțurile de presare și înfășurătorul de presare se rotesc în continuare (pasul 26 al lanțului de pași presă).

EuRec®

 • •  Cadrul valțurilor rămâne în poziția sa și valțurile de presare se rotesc ca și până acum pe suprafața materialului până când rezervorul de presare ajunge în contact cu cadrul valțurilor, astfel încât materialul, prin ridicarea rezervorului de presare, primește presiune de sus datorită valțurilor de presare și este menținut apăsat,

 • •  După contact, cadrul valțurilor se deplasează spre sfârșitul înfășurării (senzorul 96B5, pasul 27 al lanțului de pași presă).

 • •  Dacă cadrul valțurilor este în zona de înfășurare, după cea. 0,1 sec. antrenarea rezervorului de presiune și a valțurilor de presare este deconectată. Infășurătorul de presare înfășoară în continuare (pasul 28 al lanțului de pași presă).

A

5.3.2.7înfășurarea suprafeței cilindrice de sus a balotului (gulerul)

 • •  Scurt timp înainte de sfârșitul înfășurării se oprește mișcarea de rotație a rezervorului de presare și a valțurilor de presare, rezervorul de presare trebuie să se deplaseze în continuare în sus și în-fașurătorul de presare înfășoară straturile cele mai de sus (capac, pasul 29 al lanțului de pași presă).

 • •  După înfășurarea ultimelor straturi de sus (pasul 30 al lanțului de pași presă) - numărul de straturi se poate regla pe panoul de comandă - înfășurătorul de presare își încetinește viteza (200 rot/min), înainte de înfășurarea ultimului strat cleștii de folie se deschid (pasul 31 al lanțului de pași presă).

 • •  Infășurătorul de presare ajunge la punctul de întoarcere și se oprește acolo (pasul 32 al lanțului de pași presă).

 • •  Acum se deplasează înapoi în timp ce cleștii de folie rămân deschiși până la poziția de bază (senzorul 107B4 când cleștii de folie se închid și prind foliile, pasul 33 al lanțului de pași presă).

 • •  Cadrul valțurilor se deplasează complet în sus, timp în care cleștii de folie trebuie să rămână închiși (pasul 34 al lanțului de pași presă).

 • •  Rezervorul de presare și masa de presare smucesc scurt în sens invers acelor de ceasornic (pasul 35 al lanțului de pași presă). Folia este ruptă, așa cum este prevăzut tehnologic între clește și rezervorul de presare.

 • •  Capetele de înfășurare ale înfașurătorului de presare se află acum în poziție de bază, astfel încât nu se pot lovi de cadrul superior al containerului dacă rezervorul de presare se deplasează continuare în sus, în pasul 36 al lanțului de pași presă, până când atinge cadrul valțurilor în acest timp, folia este desfăcută de pe rezervorul de presare. Paralel cu aceasta este cerut programul lanțul de pași postînfașurare.

 • •  Acum folia atârnă doar între înfășurător și clește. Datorită pretensionării, diametrul foliei se reduce după desfacerea foliei de pe rezervorul de presare și părți ale circumferinței capacului vor fi închise de folie, astfel încât la răsturnarea balotului care urmează o să cadă mai puțin material din acesta.

 • •  Dacă rezervorul de presare a ajuns în poziția cea mai de sus (presă, pasul 36 al lanțului de pași presă) - în acest timp valțurile de presare se rotesc în sens invers pentru a se elibera de gunoiul prins pe ele - se așteaptă masa de presare (pasul 37 al lanțului de pași presă).5.3.2.8 Masa de înfășurare se deplasează spre masa de presare

• Masa de înfășurare se deplasează spre rezervorul de presare și se ridică (se înclină spre rezervorul de presare).

Figură: masa de înfășurare lângă masa de presare

• Acum masa de presare începe să basculeze (pasul 38 al lanțului de pași presă).

53.2.9. Bascularea balotului de pe masa de presare

 • •  Balotul cade pe masa de înfășurare. Aceasta coboară (postînfâșurător, pasul 5). Dacă balotul a ajuns pe masa de înfășurare, masa de presare basculează înapoi (pasul 39 al lanțului de pași presă).

 • •  Masa de înfășurare se deplasează în direcția postînfășurâtorului (postînfâșurător, pasul 6).

 • •  Paralel la aceasta rezervorul de presare începe să se deplaseze din nou în jos în zona de înfășurare (este din nou coborât, pasul 40 al lanțului de pași presă).

 • •  Cu începerea pasului 1 presă, cadrul valțurilor se deplasează la 350 mm deasupra mesei de presare, lanțul de pași presă s-a închis și începe din nou de la început.Figură: balot în cădere pe masa de înfășurare (deșeuri solide aflate pe clapele de evacuare ar trebui îndepărtate — pericol de deteriorare a balotului la evacuarea acestuia din utilaj)

5.3.2.10. Preînfașurarea fundului la rezervorul de presare gol venind de sus

 • •  După preînfașurarea fundului și prinderea foliilor în clești, rezervorul de presare se deplasează' pe masa de presare.

 • •  Se așteaptă scurt până când ajunge și cadrul valțurilor.

 • •  Rezervorul de presare începe să se rotească și rupe folia între clește și rezervor.

 • •  Rezervorul de presare este pregătit pentru o nouă umplere cu material. SPS dă semnal la tocător și inițiază procesul de tocare.

5.3.2.11. Postînfâșurarea balotului

 • •  Paralel la aceasta, merge mai departe lanțul de pași postînfășurător (LPP).

 • •  Dacă masa de înfășurare ajunge la postînfășurător (condiție: senzorul 85B3 anclanșat, încă pasul 6 al LPP), începe

 • •  pasul 7 al LPP. Condiție: senzorul 85B3 anclanșat, senzorii de balot 1 și 2 sesizează concomitent balotul și nu apare mesaj de eroare „Balot nesesizat” („Kein Ballen erkannt”).

 • •  Dacă capul de înfășurare al postînfășurătorului este în poziția de schimbare folie sau în poziție de bază, postînfășurătorul începe să înfășoare.

 • •  Dacă senzorul 1 ultrasunete sau senzorul 2 ultrasunete nu sesizează nici un balot, se emite mesajul de eroare „Balot nesesizat” („Kein Ballen erkannt”).

 • •  Dacă balotul este defect și trebuie totuși înfășurat se apasă confirmare și postînfășurătorul începe să lucreze (pasul 8 al LPP). • •  Turația motorului postînfășurătorului se reglează anterior pe panoul de comandă. Turația reglată din fabrică: 1700 rot/min. Această turație relativ joasă este absolut suficientă pentru peste 20 baloți pe oră și nu este permis a fi reglată la mai mare.

 • •  După cca. 1 rotație a postînfășurătorului, cleștele de folie se deschide scurt în timp ce postînfașurătorul lucrează mai departe. Prin aceasta se îndepărtează din clește restul de folie existent în acesta (pretensionarea este suficientă pentru ca, capătul de folie din clește să se strângă și să iasă din acesta), pasul 9 al LPP.

 • •  Cleștii ieșiți numai cu cca. 10 cm se închid după un timp de întârziere de cca. 1 sec, masa de înfășurare începe să se rotească și postînfașurătorul se rotește mai departe (pasul 10 al LPP), turația mesei de înfășurare (care rotește balotul) se reglează pe panoul de comandă - reglaj inițial 233 rot/min - pentru suprapunere de 4 ori.

 • •  După un număr prestabilit de înfășurări ale postînfășurătorului (pe panou, reglajul inițial 23 corespunde la 4 straturi) se opresc masa de înfășurare și postînfașurătorul (pasul 11 al LPP).

 • •  Acum rotirea balotului se oprește (turația mesei de presare = 0) iar postînfășurătorul înfășoară ultima cursă (pasul 12 al LPP).

 • •  Acum capul de înfășurare se rotește timp de 3 sec. încet (cu 400 rot/min) și cleștele de folie deschide (pasul 13 al LPP).

 • •  La poziția de schimbare a foliei, senzorul 75B1, pentru 1,5 sec. turația este coborâtă la 200 rot/min (pasul 14 al LPP) și apoi capul de înfășurare este oprit.

 • •  Apoi, capul de înfășurare se deplasează înapoi. Cleștele închide, iar postînfășurătorul se deplasează în poziția de bază (opoziția de schimbare a foliei), senzor 75B1 (pasul 15 al LPP).

Figură: postînfașurătorul înfășoară balotul

 • •  Postînfașurătorul poate pomi acum scurt înapoi, rămânând însă în poziție de bază. Se determină direcția de evacuare a balotului (pasul 16 al LPP). Aceasta este reglabilă pe panoul de comandă.

 • •  Dacă s-a ales direcția de evacuare preferată spre dreapta sau stânga, atunci evacuarea pe partea opusă se face numai dacă pe aripa de evacuare din direcția preferențială există un balot (pasul 17 sau 18 al LPP).

 • •  în timpul basculării (pasul 17 sau 18 al LPP) se aude timp de 3 sec. un claxon. Aceasta este o avertizare suplimentară.

• După evacuarea balotului spre dreapta, masa de presare se rotește iar spre orizontală și este pregătit pentru următorul proces de înfășurare (pasul 19, LPP). Dacă balotul este evacuat pe partea cealaltă, masa de presare se mai înclină o dată pe partea cealaltă și apoi se rotește pe orizontală. Cu aceasta, lanțul de pași postînfășurător (LPP) s-a încheiat.

• Atenție: pe aripile de evacuare nu trebuie să se afle bucăți dure cu colțuri ascuțite. Ele pot provoca deteriorarea foliei și a balotului. Bucăți moi, ca folii, mase plastice dăunează mai puțin balotului.

Figură: balotul este aruncat de pe masa de presare pe aripa de evacuare


5.3.2.12. Schimbarea foliei

Dacă se rupe folia sau aceasta este consumată de pe un cap de înfășurare, utilajul se oprește și capetele de înfășurare se deplasează în poziția de schimbare. Pentru a putea schimba folia, trebuie deszăvorâte dispozitivele de siguranță de pe cele 2 uși glisante laterale de la sistemul de presare cât și de la fereastra postului de comandă.

Schimbarea foliei după ruperea acesteia

 • •  Se deschide ușa de acces.

 • •  Se introduce folia după procedeul de înlocuire (vezi procedeul de înlocuire a foliei).

 • •  Se întinde folia astfel încât suportul capului de înfășurare să se rotească în poziție de înfășurare.

 • •  Se fixează folia în dispozitivul de tăiere a foliei.

 • •  Se închide ușa de acces.

 • •  Se pornește mersul automat sau se continuă înfășurarea cu comanda manuală.

Schimbarea foliei după terminarea acesteia

 • •  Se deschide ușa de acces.

 • •  Se deschide șurubul cu mâner de fixare a rolei și se împinge în orificiul alungit în sus (vezi figura de jos).

 • •  Se extrage mosorul gol.

 • •  Se așează rola nouă pe conul de susținere inferior și se apasă în jos conul superior cu ajutorul șurubului cu mâner în rolă.


 • •  Se strânge șurubul cu mâner.

 • •  Se introduce folia după procedeul de înlocuire (vezi procedeul de înlocuire a foliei).

 • •  Se întinde folia astfel încât suportul capului de înfășurare să se rotească în poziție de înfășurare.

 • •  Se fixează folia în dispozitivul de tăiere a foliei.

 • •  Se închide ușa de acces.

 • •  Se pornește mersul automat sau se continuă înfășurarea cu comanda manuală.Procedeu de înlocuire
Procesul de lucru poate pomi din nou numai când comutatoarele de siguranță ale ușilor de intrare sunt închise.

înainte de repomirea utilajului trebuie să se asigure ca zona de siguranță să fie liberă și în utilaj nu se află nici o persoană.

Comportament la ruperea foliei din înfașurătorul de presare

 • •  Dacă se rupe folia pe înfașurătorul de presare, cele 2 capete de înfășurare se deplasează în poziție de schimbare. Comanda se pune pe „Oprit” („Aus”), se apasă PERICOL - STOP (Not-Aus) în zona de comutatoare, se confirmă (oprește) claxonul iar servantul se deplasează la ușile laterale ale rezervorului de presare, le deschide și introduce folia în dispozitivele (ochiurile) destinate acesteia.

 • •  Se închid ușile, servantul se deplasează la postul de comandă.

 • •  Se trage butonul PERICOL - STOP (Not-Aus).

 • •  Se așteaptă până când pornesc motoarele pompelor și apoi se comută comanda pe SPS.

 • •  Acum înfășurătorul de presare pornește fără întârziere.

Comportament la ruperea foliei la postinfașurător

• Dacă se rupe folia pe postînfășurător, cele 2 capete de înfășurare se deplasează în poziție de schimbare. Se deschide fereastra, masa de înfășurare se oprește din rotire. Se introduce folia. Se închide geamul. Se continuă cu mers automat.

Verificarea capacității de funcționare a instalației de balotare fără balot - simulare

Pornire: verificare capacitate de funcționare a instalației de balotare - simulare, lanțul de pași presă: Auto => Parțial Auto => Auto.

 • •  Folia nu se introduce în ochi ci se leagă în jurul înfășurătorului de presare.

 • •  înfașurătorul de presare: dacă rezervorul de presare se rotește (este pregătit pentru preluare de material), cadrul valțurilor ajunge până la senzorul sfârșit înfășurare (98B5) sau sfârșit balot (96B4).

 • •  Se verifică și se rotește spre dreapta comutatorul rotativ al comenzii de pe panoul de comandă.

 • •  Se încarcă cadrul de valțuri prin apăsâfc --pe Display, se ridică cu mâna cadrul de valțuri până când apare marcajul de pe acesta și senzorul este anclanșat. Apoi se comută din nou pe mers automat, utilajul pornește mai departe.

EuRec®

Verificarea capacității de funcționare a instalației de balotare fără balot - simulare lanț de pași postînfășurător

 • •  Folia nu se introduce în ochi ci se leagă în jurul înfașurătorului de presare.

 • •  Dacă nu este sesizat balot pe masa de presare, se confirmă.

Este recomandat ca după fiecare nou montaj al utilajului să se efectueze mai întâi acest pas!

Resetarea lanțurilor de pași

 • •  Dacă instalația are probleme și de ex. trebuie terminată înfășurarea manual, lanțul de pași pentru mers automat trebuie resetat pentru a se putea lucra din nou în mers automat.

 • •  Se apasă cu mai mult de 5 sec. pe butonul Golire instalație (Leerfahren/Aus). După aceasta se poate pomi din nou cu mers automat (lanțul de pași este pus pe „0”). Instalația pornește așa cum este programată cu lanțul de pași corect.

Banda transportoare pentru materialul scurs (bandă transportoare cu lanț și racleți) este oprită de către program dacă mersul automat este conectat pe „0”


Anexă la capitolul 5


Vedere generală asupra elementelor de comutare

Funcțiunea elementelor de comutare prezentate mai jos sunt descrise în cele ce urmează.


Funcțiuni ale elementelor de comutare

Tasta comandă conectat (Steuerung Ein)

Servește la conectarea la tensiunea de comandă.

Tasta comandă deconectat (Steuerung Aus)

Servește la deconectarea de la tensiunea de comandă.

Tasta automat conectat (Automatik Ein)

Servește pentru pornirea succesiunilor de comenzi în regim de lucru automat

(lanțul de pași).

Tasta automat deconectat (Automatik Aus)

Servește pentru oprirea succesiunilor de comenzi în regim de lucru automat și pentru mersul de golire a instalației.

Tasta poziție de bază (Grundstellung)

Servește la punerea instalației pentru începerea procesului de balotare.

Aceasta se face înainte de conectarea în regimul de lucru automat.

Tasta de confirmare a defecțiunii (Storungsquittierung)

Servește pentru confirmarea primirii unui mesaj de defecțiune și pentru deconectarea semnalului acustic aferent.

Tasta de schimbare a foliei la rezervorul de presare (Folienwechsel Pressbehalter) Servește pentru pregătirea în siguranță a schimbării foliei la rezervorul de presare (luarea poziției de schimbare a foliei și eliberarea ușilor).

Tasta PERICOL - STOP (NOT - AUS)

Servește la punerea în repaus în siguranță a instalației (a complexului) într-un caz de situație de pericol. Alte două taste cu aceeași funcțiune se află pe părțile exterioare ale instalației.

Comutatorul central (Hauptschalter)

Comutatorul central se află pe ușa din dreapta a dulapului de comutatoare și servește pentru deconectarea și conectarea instalației la alimentarea cu curent.

Comutatorul manual - nul - auto (Hand - Nuli - Auto)

Servește pentru selectarea modului de lucru în regim manual sau automat.

Poziția nul servește la o separare în siguranță și pentru introducerea unor pauze în regimul de lucru automat.

Comutatorul cheie Service (Schliisselschalter Service)

Acesta servește lucrătorului de la Serviciul Clienți pentru lucrări speciale.

Comutatorul bandă material scurs manual - auto (Rieselband Hand - Auto)

Servește pentru selectarea modului de lucru în regim manual sau automat a benzii pentru materialul scurs. în modul de lucru manual este utilizabil comutatorul următor. în modul de lucru automat, eliberarea spațiului de scurgere se realizează automat cu ajutorul benzii pentru materialul scurs.

Comutatorul bandă material scurs înainte - înapoi (Rieselband vor-zuriick)

Servește pentru selectarea direcției de evacuare a benzii pentru materialul scurs, în regimul de lucru manual este vorba despre comutatorul mai sus menționat.

Comutatorul eliberare blocare fereastră manual/auto (Freigabe Fensterverrie-gelung Hand/Auto)

Servește pentru pregătirea schimbării foliei de la postînfășurător prin fereastră. In poziția manual, procesul de lucru al postînfașurătorului se întrerupe și în timpul schimbării foliei se eliberează sistemul de blocare a ferestrei.

La comutarea înapoi în modul de lucru automat, procesul continuă la închiderea ferestrei și aceasta se blochează.Exploatare în regim de lucru automat:

 • • se asigură alimentarea cu curent;

 • •  se pune folia;

 • • se pornește comutatorul central (Ein);

 • • Display-ul OP trebuie să fie pe imaginea de start;

 • • comutatorul manual - nul - auto (Hand Nuli Auto) se pune pe auto;

 • • se acționează conectare comandă (Steuerung Ein);

 • •  se sting toate indicațiile roșii de pe imaginea de start;

 • • tasta poziție de bază (Grundstellung) luminează intermitent;

 • • se acționează tasta poziție de bază (Grundstellung);

 • • se observă revenirea în poziția de bază;

 • • se menține revenirea în poziția de bază în regimul de lucru manual;

 • • se ajunge pe Display la poziția de bază SK9;

 • • tasta automat conectat (Automatik Ein) luminează intermitent;

 • • se acționează tasta automat conectat (Automatik Ein);

 • • se observă desfășurarea procesului;

 • • se intervine prin comutarea în poziția de nul sau manual;

 • • se continuă prin comutarea înapoi pe automat;

 • • se pune poziția manual pentru schimbarea foliei de la rezervorul de presare;

 • •  la fel se pune tasta în poziția de schimbare a foliei de la rezervorul de presare;

 • • se pune comutatorul pentru schimbarea foliei de la postînfășurător pe manual și blocarea ferestrei pe manual;

 • • pentru deconectare se acționează automat deconectat (Automatik Aus);

 • • se acționează comandă deconectată (Steuerung Aus);

 • • comanda benzii pentru materialul scurs lucrează suplimentar în regim de funcționare manual sau automat;

 • • conectarea în regimul de lucru manual întrerupe desfășurarea programului.

Exploatare în regim de lucru manual:

 • • se comută pe comandă conectată (Steuerung Ein);

 • • se pune comutatorul manual - nul - auto (Hand Nuli Auto) pe auto;

 • • se utilizează elementul de comutare de la OP 177B;

 • • se deconectează cu comandă deconectată (Steuerung Aus).

Aparat de comandă OP 177B color PN/DP

Acest aparat servește la:

 • • redarea procesului;

 • • introducerea parametrilor;

 • •  redarea valorilor de exploatare;

 • •  afișarea mesajelor privind stările de exploatare;

 • • redarea mesajelor de defecțiuni;

 • • comanda în regim de lucru automat.

După conectarea alimentării cu curent, programul care comandă aparatul de comandă se pornește automat.

Ca primă imagine a procesului, este reprezentată întotdeauna imaginea de start.

De la imaginea de start puteți ajunge pe oricare din imaginile de proces descrise în cele ce urmează.

Suplimentar există imagini Service care nu fac obiectul acestor instrucțiuni de exploatare și nu sunt necesare neapărat pentru un proces de lucru fără defecțiuni.

Inițiatorii necesari pentru fiecare secțiune de proces sunt redați în imaginea de proces corespunzătoare. Prin aceasta aveți posibilitatea să fiți informat în permanență despre derularea procesului. Chiar și pentru procese în zone invizibile. Apelarea inițiatorilor este semnalizată prin schimbarea culorii din negru în verde.

Elementele de deservire existente permit, în caz de necesitate, o intervenție în desfășurarea procesului de lucru dacă înainte de aceasta puneți comutatorul pentru modul de funcționare manual/automat (Hand/Automatik) în poziția manual (Hand). La comutarea înapoi în regimul de lucru automat, procesul de derulare se desfășoară conform conectărilor corespunzătoare.


Imagine de start

în această imagine ajungeți prin acționarea tastei Kl.

Aici se poate supraveghea procesul. Prin acționarea tastelor de funcțiuni se ajunge la imaginile de proces reprezentate în cele ce urmează. Cu Kl 1 se închide programul. Dacă toate indicatoarele de exploatare (roșu) se sting, instalația este pregătită.

Redarea desfășurării procesului se face prin indicarea lanțurilor de pași.:: I .PresseSK MckefâationSK


000


Startbllrt ■; u ,.±„..fi fb.. m/Enspfetahg aeuf*5p.-Pbs.-Bafer :::: NOTAUsf.iîjreh: ; ;HydrauȘk ; ; " ;

■ ■ SchrrferuRg


FqfefrabrisșPW;»;


at pw;::

FdtBnÂrtes 'wi '■ '
Atribuirea tastelor de funcțiuni


F7 Tocător


F9 Cadru pentru valțuri


F10 _ Rezervor de presare

FII Infașurător de presare


F12 Masă de presareF13 Masă de înfășurare


F14 Postînfașurător


F8 Sistem de evacuareF7 Tocător

FI Tocător conectat/deconectat (Schredder Ein/Aus)

F2 închidere clapă pâlnie* (Trichterklappe* schlieRen)

F3 Deschidere clapă pâlnie* (Trichterklappe* offiien)


F9 _ Cadrul pentru valțuri

FI Rotirea valțurilor de presare conectată (Presswalzendrehung Ein)

F3 Valțuri de presare în exploatare de reversare (Presswalzen Reversbetrieb)

F5 Rotirea rezervorului de presare (Pressbehălter drehen)

F2 Ridicarea cadrului pentru valțurile de presare (Presswalzentrăger heben)

F4 Coborârea cadrului pentru valțurile de presare (Presswalzentrăger senken)

FIO _ Rezervor de presare

FI Rotirea valțurilor de presare conectată (Presswalzendrehung Ein)

F2 Ridicare rezervor de presare (Pressbehălter heben)

F4 Coborâre rezervor de presare (Pressbehălter senken)

F5 Rotirea rezervorului de presare (Pressbehălter drehen)

FI Rotirea spre stânga a înfașurătorului de presare

F3 Rotirea spre dreapta a înfașurătorului de presare

CD închidere clește folie 1

(D Deschidere clește folie 1

(D închidere clește folie 2

@ Deschidere clește folie 2F12 _ Masa de presare

FI Rotirea spre stânga a mesei de presare

F3 Rotirea spre dreapta a mesei de presare

F2 Ridicarea mesei de presare

F4 Coborârea mesei de presareF13 _ Masa de înfășurare

F3 Deplasare de la înfașurătorul de presare

F2 înclinare spre înfașurătorul de presare

F4 înclinare dinspre înfașurătorul de presare

F5 înclinare spre stânga a mesei

F6 înclinare spre dreapta a mesei

F14 Postînfașurător

FI Rotire postînfașurător spre stânga

F3 Rotire postînfașurător spre dreapta

F5 Rotire balot spre stânga

F6 Rotire balot spre dreapta

F2 închidere clește folie

F4 Deschidere clește folie

F8 Sistem de evacuare
F3 Coborâre clapa de evacuare stânga

F2 Ridicare clapa de evacuare dreapta

F4 Coborâre clapa de evacuare dreapta

K4 Parametrii valțurilor de presare

Aici pot fi introduși parametrii doriți pentru valțurile de presare.

După atingerea câmpului de introducere/ieșire date, apare o tastatură prin care se pot modifica parametrii.
K5 _ Parametrii rezervorului de presare

Aici pot fî introduși parametrii doriți pentru rezervorul de presare. Utilizarea câmpurilor de introducere/ieșire date se realizează ca la K4.


K6 _ Parametrii înfașurătorului de presare

Aici pot fi introduși parametrii doriți pentru înlașurătorul de presare. Utilizarea câmpurilor de introducere/ieșire date se realizează ca la K4.

K9 _ Parametrii pentru postînfașurător

Aici pot fi introduși parametrii doriți pentru postînfașurător. Utilizarea câmpurilor de introducere/ieșire date se realizează ca la K4,


K3 Reglaje de sistem

Aici este memorată activitatea depusă și Display-ul poate fi reglat. Cu ajutorul tastelor R, contoarele selectate se pot reseta.

K17 Imagine de sistem

In aceasta imagine ajungeți prin acționarea tastei K17 în imaginea de start

Aici se poate efectua comutarea limbii între germană și engleză.
K2 Listă de alarmă

In această imagine ajungeți prin acționarea tastei K2 sau prin atingerea semnului de exclamare în orice altă imagine.

Orice defecțiune este semnalizată acustic.

Toate defecțiunile sunt semnalate printr-un text explicit și un număr. Confirmarea defecțiunii se realizează prin acționarea tastei K18.

K10 Listă de mesaje

In această imagine ajungeți prin acționarea tastei K10.

Toate mesajele de exploatare sunt prezentate printr-un text explicit și un număr.

Prin aceasta aveți posibilitatea urmăririi desfășurării procesului.

Sistem cameră - monitor

Pentru observarea secțiunilor de proces, de umplere a rezervorului de presare, de lucru al clapei pâlnie* și a valțurilor este integrat un sistem cameră -monitor.

Camera este echipată cu faruri în infraroșu care asigură o bună vizibilitate în toate condițiile de iluminare.

Reprezentarea elementelor de comutare este redată pe pagina următoare. După conectare, sistemul este pregătit pentru lucru.

Monitor color TFT, 5,6” KA-5601AO oo OO OO O


(5 MENU „         VW TIR®


2 3     4     5 6 7

 • 1. Senzor infraroșu

 • 2. Comutator pomire/oprire (Ein/Aus)

 • 3. Meniu

 • 4. Reglare+/-

 • 5. Comutator intrare video 1/2

 • 6. Funcțiune Timer 0-90 min

 • 7. Led indicare funcțiune

 • 8. Audio

 • 9. Alimentare cu curent (priză rețea)Cuprins CAPITOLUL 7

7. Sisteme de siguranță și zăvorâre

 • 7.1. Sistemul PERICOL - STOP (NOT-AUS)

 • 7.1.1. Funcțiune

 • 7.1.2. Declanșarea funcțiunii PERICOL - STOP (NOT-AUS)

 • 7.1.3. Confirmarea funcțiunii PERICOL - STOP (NOT-AUS)

 • 7.1.4. Reluarea exploatării după declanșare PERICOL - STOP (NOT-AUS)

 • 7.2. Siguranțe de intrare la uși și ferestre

7.2.1. Zăvoare de siguranță Ia uși, construcție și funcționare

 • 7.3. Siguranța de acces pe aripile de evacuare

 • 7.4. Asigurarea postînfașurătorului

 • 7.5. Zăvoare7. Sisteme de siguranță și zăvorâre

în acest capitol veți obține toate informațiile despre sistemele de siguranță din instalație. Aici sunt cuprinse zăvoarele diferitelor uși, asigurarea postînfașurătorului și zăvoarele interne.

7.1. Sistemul PERICOL - STOP (NOT-AUS)

7.1.1. Funcțiune

La declanșarea funcțiunii PERICOL - STOP (NOT-AUS) se întâmplă următoarele.

Utilajul în funcțiune, respectiv părțile componentele în funcțiune ale utilajului sunt oprite imediat. Concomitent este pornită o alarmă. Becul de alarmă luminează intermitent. Se aude un semnal acustic de alarmă care poate fi oprit prin tasta de confirmare.

Pe Display se afișează (independent de imaginea afișată la momentul respectiv) ultima defecțiune recunoscută.

In afară de aceasta, cu tasta de funcțiuni... poate fi apelată o listă a tuturor defecțiunilor/mesajelor. în acest mod se poate determina unde respectiv prin ce a fost determinată situația PERICOL - STOP.

7.1.2. Declanșarea funcțiunii PERICOL-STOP (NOT-AUS)

în instalație sunt 3 taste PERICOL - STOP (NOT-AUS).

Funcțiunea PERICOL - STOP (NOT-AUS) este declanșată prin apăsarea sau lovirea oricărei taste de PERICOL - STOP (NOT-AUS) din instalație. (Poziția tuturor tastelor PERICOL - STOP (NOT-AUS) este redată pe pagina 4 ale acestui Capitol.

Tastele PERICOL - STOP (NOT-AUS) sunt destinate opririi rapide a instalației în situații de necesitate sau de pericol. Nu utilizați tastele PERICOL - STOP (NOT-AUS) pentru oprirea instalației din exploatare.

Indicație

Anumite valori caracteristice ale instalației sunt supravegheate automat și pot duce, în cazul abaterii acestora de la valorile nominale, la un proces intern de PERICOL - STOP (NOT-AUS), respectiv la oprirea instalației cu pornirea semnalelor de avertizare. De ex. nivel în rezervor prea scăzut sau presiune prea mică a uleiului hidraulic.


7.1.3. Confirmarea funcțiunii PERICOL - STOP (NOT-AUS)

Prin acționarea tastei de confirmare, în dulapul de comutatoare se deconectează claxonul de avertizare.

Numai dacă tasta PERICOL - STOP (NOT-AUS) care a declanșat oprirea este deszăvorâtă dinainte, respectiv motivul opririi a fost înlăturat, blocarea comenzilor este suspendată și lumina de avertizare deconectată.

7.1.4. Reluarea exploatării după declanșare PERICOL - STOP (NOT-AUS)

înainte de repunerea în funcțiune a instalației, asigurați-vă că toate punctele de mai jos sânt îndeplinite întru-totul.

 • •  Cauza care a dus la declanșarea funcțiunii PERICOL - STOP (NOT-AUS) nu mai există!

 • •  Instalația respectiv părți ale instalației nu au fost deteriorate de cauza care a dus la declanșarea fimețiunii PERICOL - STOP (NOT-AUS).

 • •  Tasta PERICOL — STOP (NOT-AUS) apăsată poate fi deszăvorâtă prin apăsare în sens invers acelor de ceasornic, după care sare singur în poziție ncapăsată.

 • •  Dacă toate tastele PERICOL - STOP (NOT-AUS) sunt deszăvorâte iar instalația este tot în stare pericol-stop, este vorba de pericol-stop intern. Numai după îndepărtarea acestei defecțiuni, starea de pericol-stop poate fi suspendată și instalația pornită din nou.

 • •  Decizia, dacă instalația după declanșarea unei funcțiuni PERICOL - STOP (NOT-AUS) poate fi repusă în funcțiune, trebuie luată numai de către personal calificat și autorizat pentru aceasta.


înainte de a acționa tasta de confirmare, trebuie să vă convingeți că nu se află nimeni în interiorul instalației. O supraveghere a spațiilor interioare nu este posibilă tehnic. Sistemul de comandă supraveghează doar dacă ușile sunt deschise. Dacă o ușă se închide accidental, în timp ce o persoană se află in interiorul mașinii sau se află cineva în zona benzii de evacuare, atunci este posibilă o confirmare de la panoul de comandă sau cu panoul de comandă manual și deci pornirea utilajului. Pericol de moarte!
Comutator PERICOL - STOP = NOT-AUS Schalter


7.2. Siguranțe de intrare la uși și ferestre

7.2.1. Zăvoare de siguranța la uși, construcție și funcționare.

Numai după deconectarea comenzii, respectiv atingerea anumitor stări de exploatare ale instalației, este posibilă deschiderea ușilor externe și a ferestrei de ia postul de comandă.

Următoarele uși/ferestre sunt zăvorâte în timpul exploatării:

 • -  intrarea din spatele rezervorului de presare;

 • •  intrarea la schimbul de role (ușile laterale la înfașurătorul de presare);

 • *  fereastra pentru schimbarea rolelor la postul de comandă.

Zăvorârea are 2 componente:

 • -  elementul de zăvorâre/comutare pe cadrul ușii;

 • -  zăvorul din ușa respectivă.

Comutatorul de siguranță are 2 funcțiuni. El transmite la comandă starea ușii închise pentru fiecare ușă și blochează zăvorul dacă s-a comandat pornirea instalației.

După închiderea unei uși, aceasta se zăvorăște automat.

Dacă o ușă este deschisă, nu este posibil lucrul în regim automat. Dacă fereastra este deschisă, nu este posibilă postînfașurarea.

7.3. Siguranța de acces pe aripile de evacuare

Pe aripile de evacuare nu este permisă staționarea nici unei persoane. Pentru aceasta există un gard de protecție. O serie de panouri de avertizare și interzicere indică faptul că accesul pe aripile de evacuare este interzis., Accesul pe aripile de evacuare este suplimentar îngreunat prin poziționarea acestora la înălțimea de 1,2 m și 2 table cu găuri.


Există pericol acut de moarte deoarece zona de lucru a postînfășurătorului depășește în timpul postînfașurării conturul containerului, balotul este aruncat pe aripa de evacuare și rulează până la capătul acesteia. Timp de 3 sec. se aude un sunet de avertizare când balotul este aruncat pe aripa de evacuare.

7.4. Asigurarea postfnfașurătorului

Postînfașurătorul este echipat cu o instalație de recunoaștere a unui balot (suplimentar, turația acestuia a fost redusă cât se poate de mult Pentru aceasta, sunt așezați în diferite locuri 2 senzori cu ultrasunete care trebuie să recunoască amândoi concomitent balotul (conexiune „și” în SPS), altfel postînfașurătorul nu pornește. Dacă unul sau amândoi senzorii nu sesizează existența unui balot, instalația se oprește. Apare un sunet de avertizare intermitent și tasta de confirmare luminează intermitent.


înainte de a acționa tasta de confirmare, trebuie să vă convingeți că nu se află nimeni în interiorul instalației. Prin confirmare pe tabloul de comandă, postînfașurătorul pornește Pericol de moarte

7.5. Zăvoare

In programul SPS sunt stocate diverse condiții de zăvorâre. Astfel, de ex. în modul de lucru semiautomat, masa de înfășurare nu poate fi basculată dacă se află lângă postînfășurător. Aceste zăvoare servesc în principal pentru protecția utilajului la comenzi eronate.


Cuprins CAPITOLUL 9

9. Curățare, întreținere ungere....................................

 • 9.1. Generalități

 • 9.9.1. Controale vizuale

 • 9.9.2. Prescripții de curățare

 • 9.9.3. Materiale și mijloace de curățare

 • 9.9.4. Intervale de curățare

 • 9.2. Curățarea elementelor constructive

 • 9.2.1. Generalități

 • 9.2.2. Zilnic, în funcție de producerea de murdărie

 • 9.2.3. Rezervorul de presare, masa de presare

 • 9.2.4. Cadrul valțurilor

 • 9.2.5. înfașurătorul de presare

 • 9.2.6. Masa de înfășurare

 • 9.2.7. Postînfașurător

 • 9.2.8. Aripile de evacuare ale baloților

 • 9.2.9. Banda transportoare cu lanț și racleți pentru materialul scurs

 • 9.2.10. Sertar (șibăr)

 • 9.3. Lucrări care se efectuează la necesitate

 • 9.3.1. Curățarea postului de comandă

 • 9.3.2. Curățarea panoului de comandă și a tastelor folie

 • 9.3.3. Curățarea dulapurilor de comutatoare

 • 9.3.3. Curățarea instalației de climatizare a dulapului de comutatoare

 • 9.4. întreținere

 • 9.4.1. Plan de întreținere

 • 9.4.2. întreținerea SPS

 • 9.5. Ungere

 • 9.5.1. Generalități

 • 9.5.2. Plan de ungere

 • 9.5.3. Materiale de umplere

 • 9.5.4. Ungere centrală

 • 9.5.5. Puncte de ungere la diferitele grupe constructive

 • 9.5.5.1. Picioare de sprijin * ghidaje

 • 9.5.5.2. Suportul cadrului valțurilor

 • 9.5.5.3. Valțuri de presare

 • 9.5.5.4. Masa de presare

 • 9.5.5.5. Rezervorul de presare, înfașurătorul de presare

 • 9.5.5.6. Masa de înfășurare

 • 9.5.5.7. Postînfașurător

 • 9.5.5.8. Banda pentru materialul scurs...............................................................

 • 9.5.5.9. Sertar (șibăr)......................................................................................

 • 9.5.5.10. Spațiul motoarelor

 • 9.5.5.11. Aripi de evacuare

 • 9.6. Schimbarea filtrului la instalația hidraulică


EuRec®

9. Curățare, întreținere, ungere

9.1. Generalități

9.1.1. Controale vizuale

Zilnic, respectiv după fiecare 8 ore de funcționare

Pentru a menține instalația permanent la un nivel ridicat de disponibilitate, trebuie efectuate permanent controale vizuale în timpul exploatării.

Paralel cu lucrările zilnice trebuie efectuat un control vizual al tuturor componentelor constructive. Deosebită atenție trebuie acordată eventualelor deteriorări ale conductoarelor electrice, ale furtunurilor hidraulice, senzorilor, etc.

Suplimentar, trebuie observate existența neetanșeităților la cilindrii, furtunuri și racordurilor lor filetate, uzurii la piesele în mișcare, zgomote neobișnuite, jocuri prea mari în lagăre, la îmbinările filetate.

Alte modificări vizibile la elementele constructive ca pierderi de ulei sau unsori la angrenaje, lagăre sau îmbinări, fisuri ale îmbinărilor sudate și ale elementelor portante, ale zonelor de frecare, dacă sunt constate, trebuie comunicate imediat producătorului, examinate și reparate.

Observarea procesului de lucru

Dacă se rupe un balot sau în timpul răsturnării cade prea mult gunoi pe masa de înfășurare din fundul sau capacul balotului, instalația trebuie oprită și curățată deoarece transportorul cu lanț și racleți pentru materialul scurs nu poate transporta cantități așa de mari de material. Se formează dopuri de material înainte și după masa de presare. Instalația hidraulică și senzorii de la masa de înfășurare și masa de presare se pot defecta. Trebuie avut grijă ca senzorii să fie menținuți liber de gunoi sau praf, iar pârghiile de comutare să nu fie îndoite de materiale străine.

Este în natura lucrurilor ca la prelucrarea gunoiului chiar și grupe constructive robuste se pot defecta. De aceea este necesar ca după efectuarea lucrărilor de curățare (inclusiv a senzorilor) să se verifice dacă un senzor este anclanșat și indică optic anclanșarea sa. Dacă acest lucru nu se întâmplă, senzorul trebuie reglat din nou, respectiv înlocuit. La funcțiuni greșite ale instalației, trebuie avut în vedere că există și posibilitatea ca un cablu al unui senzor să fie secționat sau întrerupt datorită frecării cu un alt obiect.

Defecțiunile sau lipsurile constatate în timpul unei inspecții trebuie examinate și eliminate cât se poate de repede de către personal autorizat. Dacă se continuă exploatarea instalației cu defecțiuni cunoscute, se pierde orice pretenție de garanție. La accidente, aceasta poate duce chiar Ia urmărire penală. Firma EuRec GmbH își declină orice responsabilitate în aceste cazuri.9.1.2. Prescripții de curățare

Și în timpul curățării trebuie respectate prescripțiile valabile.

9.1.3. Materiale și mijloace de curățare

Este permisă numai utilizarea materialelor de curățare care nu dăunează etanșărilor, conductelor și suprafețelor (deci nu solvenți ca benzină, motorină, etc.).

Gunoi: mătură, lopată, cârlig, șibăr.

Praf, depuneri: aer comprimat, mătură, spatulă de material plastic, furtun de apă, instalație de spălare cu presiune (vezi limitare).

Silicon: mijloc de îndepărtare a siliconului.Pentru îndepărtarea murdăriei, nu este permisă utilizarea unor scule cu margini ascuțite.

Utilizarea dispozitivelor de curățare sub presiune sau cu aburi pot duce la defectarea componentelor electronice prin apa care pătrunde în ele. De asemenea și la lagărele cu ungere, pătrunderea apei poate duce la defectarea acestora.


EuRec®

9.1.4. Intervale de curățare

Intervalele de curățare indicate sunt valori medii. Ele variază în funcție de cantitatea de material prelucrată pe oră, de natura materialului prelucrat, de gradul de murdărire a instalației, de condiții de mediu externe, etc. La nevoie, intervalele de curățare trebuie schimbate.

Imediat

la ruperea balotului sau a unor cantități mai mari de gunoi scurse din fundul și/sau capacul balotului (mai mari de 0,lm3);

la elemente voluminoase care se pot înțepeni sub masa de înfășurare și masa de presare, în special bucăți de fier sau mase plastice cu pereți groși, etc.

A

înaintea pauzei de prânz

se basculează în sus masa de presare, se deschid ușile din spate, se curăță cadrul de așezare și senzorii, partea exterioară a mesei de presare.

La sfârșitul schimbului de lucru

Masa de presare se basculează manual în sus în modul parțial automatic, se oprește instalația, se curăță cadrul de așezare și senzorii, partea exterioară și inferioară a mesei de presare, după basculare, se curăță partea inferioară a rezervorului de presare, barele și suprafața exterioară ale acestuia, barele și suprafața exterioară a mesei de presare cu mijloc de îndepărtare silicon.

Atenție: partea inferioară a rezervorului de presare, barele și suprafața exterioară ale acestuia, barele și suprafața exterioară a mesei de presare nu se vor stropi cu ulei sau grăsimi (se formează un strat care leagă praful și pe care folia alunecă greu).

Se curăță întreaga instalație (cu excepția postului de comandă și spațiul motoarelor) de sus în jos cu aer comprimat, și sub cauciucurile de protecție ale cadrului valțurilor. în acest timp, instalația trebuie oprită.9.2. Curățarea elementelor constructive

9.2.1. Generalități

Operațiunile de curățare zilnice se referă la îndepărtarea murdăriei, a resturilor de gunoi, a prafului și altor materiale lipite de elementele constructive. Zona din jurul instalației trebuie curățată permanent de gunoi pentru evitarea pericolului de împiedicare.

In indicațiile următoare se ține seama de caracteristice specifice ale diferitelor componente constructive.

Efectuând conștiincios zilnic aceste lucrări, se pot evita lucrări de curățare și evacuare de material mai voluminoase.

în special după oprirea automată a instalației, la rezervorul de presare plin trebuie ținut cont ca la începutul înfășurării circumferinței, în timpul deplasării în sus a acestuia, folia să alunece de pe rezervorul de presare. Dacă folia, ceea ce se poate întâmpla, este îndepărtată de masa de presare, instalația trebuie oprită imediat (PERICOL - STOP). Prin aceasta se evită lucrări de degajare voluminoase deoarece balotul nu este înfășurat de folie, nu are stabilitate și cel mai târziu la răsturnare pe masa de presare se destramă (vezi figură). în această situație există cel puțin 2,7 m3 de gunoi în instalație (cca. 1 până la 2 tone).

Figură: înfășurare pe circumferințăDacă problema este recunoscută suficient de devreme, de multe ori rezervorul de presare poate fi coborât, se taie folia de mai multe ori jos la masa de presare și se pornește o nouă înfășurare.

Dacă balotul este gata înfășurat, este basculat de pe masa de presare pe masa de înfășurare. Și aici trebuie observat dacă balotul este preluat complet de masa de înfășurare.

Dacă un balot se rupe în două în timpul evacuării pe masa de înfășurare, trebuie acționată tasta PERICOL - STOP (NOT-AUS), se taie folia între cele 2 bucăți, se evacuează cu lopata restul de jos prin ușile din spate peste masa de presare.

Dacă masa de jos este evacuată, se anulează pericol-stop, se confirmă și instalația pornește mai departe în regim automat. Prin aceasta, jumătatea de balot care se află pe masa de înfășurare mai poate fi înfășurată și nu trebuie evacuată cu lopata. Dacă acest balot mai scurt nu este sesizat de senzorii cu ultrasunete, apare un sunet de avertizare intermitent iar tasta de confirmare începe să lumineze intermitent Dacă se apasă această tastă, se ignoră defecțiunea și postînfășurătorul începe să înfășoare (înainte trebuie verificat că nu se află nimeni în utilaj sau pe aripile de evacuare). Jumătatea de balot gata înfășurată este apoi evacuată.

9.2.2. Zilnic în funcție de producerea de murdărie

Operațiunile de curățare zilnice se referă la îndepărtarea murdăriei, a resturilor de gunoi, a prafului și altor materiale lipite de elementele constructive. In indicațiile următoare se ține seama de caracteristice specifice ale diferitelor componente constructive.

Imediat

la ruperea balotului sau a unor cantități mai mari de gunoi scurse din fundul și/sau capacul balotului (mai mari de 0,5m3’ înălțimea grămezii de gunoi >15 cm);

la elemente voluminoase care se pot înțepeni sub masa de înfășurare și masa de presare, în special bucăți de fier sau mase plastice cu pereți groși, etc.

înaintea pauzei de prânz

se basculează în sus masa de presare, se deschid ușile din spate, se curăță cadrul de așezare și senzorii, partea exterioară a mesei de presare.

La sfârșitul schimbului de lucru

masa de presare se basculează, se curăță cadrul de așezare și senzorii;

partea exterioară și inferioară a mesei de presare după basculare, se curăță de jos în sus.

Se curăță întreaga instalație de sus în jos cu aer comprimat, și sub cauciucurile de protecție ale cadrului valțurilor. Trebuie avut grijă în special la elementele de oțel și sârme prinse în valțurile de presare și la nevoie îndepărtate.


9.2.3. Rezervorul de presare, masa de presare

Dacă, pentru curățare, rezervorul de presare este deplasat în sus și se curăță masa de presare, trebuie așezate profile între cadru și marginea de jos a rezervorului de presare. Suplimentar trebuie avut grijă ca niciodată vreo persoană să nu stea pe masa de presare, dacă rezervorul de presare este în poziția superioară. Cu ajutorul unei mături, gunoiul poate fi împins din exterior pe banda de material scurs. Pe barele de oțel inox pot fi lipite resturi de material aderent de pe folie și din acest motiv trebuie curățate zilnic cu material de îndepărtare silicon. Nu este permisă utilizarea de uleiuri sau unsori.

Antrenarea cu roată de fricțiune a rezervorului de presare (roata de fricțiune și suprafața de fricțiune) trebuie să fie liberă de gunoi și unsori, altfel acesta nu-și poate îndeplini misiunea și patinează. La nevoie, roata de fricțiune și suprafața de fricțiune trebuie stropite și curățate cu substanță de curățat frâne. Nu este permisă utilizarea de talc. La nevoie, se poate aplica cu economie material de fricțiune pentru transmisii prin curele.

Figură: masa de presare și rezervorul de presare


9.2.4. Cadrul valțurilor

 • •  Se curăță valțurile în interior și exterior.

 • •  Se au în vedere în special bucăți de oțel și sârme înțepenite care trebuie îndepărtate.

 • •  Atenție la senzori/cabluri.

 • •  Se curăță cauciucul de protecție al cadrului valțurilor. Pentru aceasta, cadrul valțurilor trebuie ridicat complet în sus. Se utilizează aer comprimat.


Dacă se lucrează pe acoperișul instalației de balotare, personalul trebuie să fie legat cu centuri de siguranță.9.2.5. înfășurătorul de presare

Antrenarea cu roată de fricțiune (roata de fricțiune și suprafața de fricțiune) trebuie să fie libere de gunoi și unsori, altfel aceasta nu-și poate îndeplini misiunea și patinează. La nevoie, roata de fricțiune și suprafața de fricțiune trebuie stropite și curățate cu substanță de curățat frâne. Nu este permisă utilizarea de talc. La nevoie, se poate aplica cu economie material de fricțiune pentru transmisii prin curele.

Și capetele de înfășurare trebuie menținute în permanență curate de gunoi. Bucăți de folii și restul de material aderent de pe folii lipite pe clești sau rolele de ghidare ale capetelor de înfășurare trebuie îndepărtate.

Figură: înfășurătorul de presare

9.2.6. Masa de înfășurare

Și masa de înfășurare trebuie curățată la nevoie. Pentru aceasta, instalația trebuie deconectată scurt, sau utilizată o perioadă de staționare a acesteia. Dacă pe masa de înfășurare se adună prea mult material, balotul nu se mai poate roti.

Figură: masa de înfășurare


9.2.7. Postînfășurător

Postînfașurătorul trebuie curățat la nevoie. Trebuie avut grijă ca senzorii (de 2 x ultrasunete, de 4 x inductiv) și brațele senzorilor inductivi să fie libere. Capul de înfășurare trebuie menținut în permanență curat de gunoi. Bucăți de folie și resturi de material aditiv lipite de clești sau rolele de ghidare ale capului de înfășurare trebuie îndepărtate.

în special senzorul de pe cleștele de folie (75B5) poate fi influențat negativ în funcțiunea lui de către bucăți de folie lipite de el. în acest caz el nu anclanșează deși cleștele este închis. în acest caz, cleștele trebuie deschis prin comandă manuală (funcționare semiautomată) și îndepărtate resturile de folii. Această operație trebuie efectuată și la sfârșitul schimbului de lucru.

Figură: clește de folie


9.2.8. Aripile de evacuare ale baloților

Nu este permisă urcarea pe aripile de evacuare ale balotului. Ele trebuie curățate din timp în timp cu mătura sau un șibăr. Altfel balotul nu se rotește până la capătul aripii sau se deteriorează folia acestuia.

Figură: aripile de evacuare ale baloților

9.2.9. Banda transportoare cu lanț și racleți pentru materialul scurs

Banda transportoare cu lanț și racleți pentru materialul scurs trebuie verificată din timp în timp la bucăți de gunoi înțepenite. Dacă cade prea mult gunoi, pot apărea înfundări care trebuie îndepărtate manual.

9.2.10. Sertar (șibâr)

EuRec®

9.3. Lucrări care se efectuează la necesitate

9.3.1. Curățarea postului de comandă

Postul de comandă (podeaua, masa, dulapurile de comutatoare) trebuie curățate prin procedee normale, la nevoie. La intrarea în spațiul de comandă, trebuie curățată încălțămintea de gunoi (pericol de alunecare).

9.3.2. Curățarea panoului de comandă și a tastelor folie

Tastele trebuie curățate cu o cârpă uscată fără scame, panoul cu o cârpă umectată și detergent ușor, neagresiv. După aceea se usucă prin frecare. Nu se vor folosi materiale dizolvante sau praf de curățat. La folosirea acestora, panoul de comandă devine inutilizabil,

9.3.3. Curățarea dulapurilor de comutatoare

Dulapurile de comutatoare se pot curăța cu o cârpă umectată (eventual cu adăugarea unei cantități mici de detergent) și apoi uscate prin frecare,

9.3.4. Curățarea instalației de climatizare a dulapului de comutatoare

Curățarea instalației de climatizare a dulapului de comutatoare se poate face cu o cârpă umectată (eventual cu adăugarea unei cantități mici de detergent) și apoi uscată prin frecare. Din când în când trebuie curățat filtrul, eventual schimbată țesătura de filtru.

9.4. întreținere

*

La lucrările de întreținere sub rezervorul de presare, acesta trebuie ridicat și în poziția sa superioară se blochează cu ajutorul unor profile cu gol central livrate împreună cu utilajul (profilele se fixează transversal deasupra containerului, astfel ca la ruperea vre-unui furtun, rezervorul de presare să nu poată cădea. Lagărele mesei de înfășurare sunt astfel executate, încât nu necesită întreținere.

9.4.1. Plan de întreținere

Planul de întreținere conține intervalele de întreținere prestabilite. Totuși trebuie să se țină seama că planurile de întreținere pot fi influențate de condițiile de exploatare ale instalației. Dacă instalația Dvs. este utilizată în condiții exterioare deosebit de grele, trebuie să alegeți intervale mai scurte de întreținere decât cele prescrise. De aceea, ajustați intervalele date la condițiile corespunzătoare de lucru ale instalației Dvs.


Vă rugăm să evitați efectuarea de modificări constructive respectiv tehnice la utilaj de unul singur sau prin terțe persoane, deoarece altfel în cazuri dc defecțiuni se poate pierde orice pretenție de garanție.

Planurile de întreținere sunt împărțite în următoarele intervale de întreținere.

Grupe principate

 • 1. Zilnic______________________________________

 • 2. O dată după 250 ore de funcționare___

 • 3. La fiecare 250 ore de funcționare________

 • 3. La fiecare 500 ore de funcționare/6 luni

 • 4. La fiecare 1500 ore de funcționare/12 luni


Aceste termene de trebuie respectate pentru ca pretenția de garanție la instalația Dvs. de balotare să rămână în vigoare. La nerespectarea termenelor de întreținere, pretenția la garanție se stinge.


EuRec®

Plan de întreținere EuRec - RBS -2

Lucrări de întreținere de efectuat

’K

o dată după

250 Bh

suplimentar la flec. 250 Bh

Suplimentar Ia fiec.

250 Bh/6 luni

Suplimentar la fiec. 1500 Bh/12 luni

Generalități

Curățarea instalației de balotare

X

Controlul funcțiunilor dispozitivelor de siguranță

X

Controlarea spațiului de lucru la uzură / materiale străine

X

Verificarea stării generale (formare de fisuri, neetanșeități)

X

Verificarea la o stare fermă a îmbinărilor prin șurub

X

Strângerea îmbinărilor prin șurub

X

X

Verificarea la funcționare și stare a pâlniei cu clapă a rezervorului de presare

X

Verificarea picioarelor de sprijin* hidraulice (stare, neetanșeități)

X

Ungere conform planului de ungere

X

Instalația hidraulică

Controlul ventilatorului pentru radiatorul de ulei, curățire, evac. gaze

X

Controlarea stării radiatorului de ulei/curățare

X

Verificarea nivelului de umplere a rezervorului hidraulic/umplere

X

Schimbarea filtrului de presiune și de aspirație a instalației hidraulice

X

X

Schimbare ulei hidraulic

X

X

Motoare electrice/transmisii/lanțuri/rezervorul de presare

Valțuri de presare, angrenaj planetar, schimb ulei

X

X

Motoarele cu reductor SEW, după instrucțiunile de exploatare SEW

Tensionarea lanțurilor — dacă este cazul, verificare

X

Ungerea lanțurilor: 2 x pe săptămână, dacă este necesar și suplimentar

Verificarea părții inferioare a rezervorului de presare, dacă este necesar se îndepărtează gradul

X

Bh = ore de funcționare

Instrucțiuni de exploatare și întreținere

EuRec Round Baling System RBS-2 Nr. 006

EuRec®

9.4.2. întreținerea SPS

Pentru comanda și supravegherea instalației este montat un sistem de comandă programabil cu memorie numită în acest manual SPS (SpeicherProgrammierbareSteuerung). Nucleul acestei comenzi este un microprocesor care memorează și programul de comenzi.

Instalația Dvs. este echipat cu o astfel de comandă - Siemens S 7, care lucrează fără necesitatea vreunei întrețineri.9.5. Ungere

9.5.1. Generalități

Principalele componente constructive sunt prevăzute cu o ungere centrală și control al nivelului de unsoare. în plus, printr-un element de tact se verifică dacă unsoarea a ajuns la lagăre.

Rezervorul central de ungere este prevăzut pentru 4 kg de unsoare și trebuie completat (cca. 1 x pe săptămână).

Ungerea se face automat la anumite intervale de timp (vezi Planul de ungere).

In măsurile de ungere trebuie incluse și capetele articulațiilor cilindrilor hidraulici.

De asemenea și lanțurile și șinele de alunecare trebuie unse. Totuși nu și șinele de alunecare ale mesei de înfășurare.

Motoare electrice/transmisii: se ung corespunzător producătorului motorului/transmisiei.

în planul de ungere, „la fiecare 1500 Bh/12 luni” înseamnă că schimbul trebuie efectuat Ia fiecare 1500 h, cel târziu totuși la fiecare 12 luni, chiar dacă nu s-a ajuns la acest număr de ore.


Indicații pentru mijloacele de ungere, punctele de ungere și pentru ungerea centrală, vă rugăm să le extrageți din Planul de ungere din cele ce urmează.

9.5.1. Plan de ungere

Următorul Plan de ungere este valabil pentru toate componentele în mișcare de rotație ale instalației Dvs. La aceasta, pentru ungerea articulațiilor se utilizează unsoare uzuală după:

DIN KP 2K - 20 (NLGI)


Cilindrii hidraulici, în general, nu necesită întreținere: la ungerea lagărelor, trebuie să se țină seama și de lagărele oscilante și basculante, precum și cepuri pivotante. Ungere: de ex. prin niplul de ungere hidraulic DIN 71412. Dacă nu există nici un niplu de ungere, nu este necesară ungerea.

EuRec®

Locul de ungere

Material de ungere

Cantitate de ungere

Interval de ungere Bh

Umplere ulterioară

Ungere centrală:

 • -  basculare masă de presare

 • -  cadru valțuri (culisă valțuri de presare)

îmbinare cu lagăr sferic (KDV)

 • -  masa de presare

 • - rezervor de presare KDV

 • -  înfășurător de presare

 • -  postînfâșurător, masa de înfășurare

Total: Multis EP 2 (Mobil: Mobilux EP2)

4 kg în rezervorul de presare

cca. 60 s pompa este pornită la intervale de 180 s (automat)

întotdeauna când rezervorul de presare funcționează

La afișajul de defecțiune „Nivel de umplere prea mic” (în plus după cca. 5 zile, în funcție de orele de funcționare)

Motor 45 kW

Antrenarea pompei, circuit de ulei hidraulic închis

Instrucțiuni de exploatare motor

Instrucțiuni de exploatare motor

Instrucțiuni de exploatare motor

Antrenare rezervor presare motor cu angrenaj conic 11 kW

CLP 220

5,8

Instrucțiuni de exploatare motor cu reductor

Motor 4 kW, antrenare pompă sistem de ridicare container

Instrucțiuni de exploatare motor

Motor 11 kW, antrenare pompă instalația hidraulică cen-trală/instalația hidraulică de lucru

Instrucțiuni de exploatare motor

Antrenare înfășurător de presare

Verificare 10000 (motor) Verificare la fiecare 3000 (frână)

Motor 4 kW, cu frână

Instrucțiuni de exploatare motor (uns pentru toată durata de viață)

Angrenaj conic

Instrucțiuni de exploatare angrenaj ulei mineral CLP 220

2,61

Verificare 3000, cel puțin semestrial, schimb de ulei după cel târziu 3 ani

Rulmenți

vezi Instrucțiuni de exploatare

Unsoarea trebuie înlocuită după cel târziu 3 ani

Lanț transportor cu racleți motor cu angrenaj conic 0,75 kW lanț role antrenarea ambelor lanțuri articulate

CLP 220

DINKP2K-20 (NLGI2)

DIN KP 2K-20 (NLGI2)

2,8 1

15g

150 g

Instrucțiuni de exploatare angre-naj/motor de 2 ori pe săpt, de 2 ori pe săpt.

Postînfașurător

motor cu angrenaj conic 2,2 kW lanț role

CLP 220

DIN KP 2K-20 (NLGI2)

3,45

20 g

Instrucțiuni de exploatare angre-naj/motor de 2 ori pe săpt. j

Bh ' ore de funcționareLocul de ungere

Material de ungere

Cantitate de ungere

Interval de ungere Bh

Umplere ulterioară

Capete de înfășurare

Ungere articulații, verificare șuruburi

DINKP 2K-20(NLGI2)

2g

1 x săptămânal

Tensionare lanțuri

1 x săptămânal

Ungere lanțuri

DIN KP 2K-20 (NLGI2)

2g

1 x săptămânal

Ungere lagăre

DINKP 2K-20 (NLGI2)

2g

1 x săptămânal

Masă de presare

Ochiuri cilindrii hidraulici pentru bascularea și rotirea cilindrului

DINKP 2K-20 (NLGI2)

2 curse presă de ungere

1 x lunar

Basculare articulații masă de presare (ungere centrală)

Rotire masă de presare (rotire- stop- lagăre-clichet)

Ungere pe toată durata de viață

Lagăr role sertar

Unsoare de săpun pe bază de litiu NLGI3

2 curse presă de ungere

1 x lunar

Radiator ulei

Motor 0,8 kW

Vezi instrucțiuni motor

Pompă de ungere

Sutec (ungere centrală)

4 kg

1 x săptămânal

Ochiuri cilindrii hidraulici cadru valțuri

DIN KP 2K-20 (NLGI2)

2 curse presă de ungere

500Bh/ ’/2 anual

Ochiuri cilindrii hidraulici elemente de sprijin*

DIN KP 2K-20 (NLGI2)

2 curse presă de ungere

500Bh/ ’/z anual

Ochiuri cilindrii hidraulici rezervor de presare

DIN KP 2K-20 (NLGI2)

2 curse presă de ungere

SOOBh/ !6 anual

Clapa pâlniei*

Ochiuri cilindrii hidraulici

DIN KP 2K-20 (NLGI2)

2 curse presă de ungere 2x2g

150Bh/’/2 lunar săptămânal

Articulația clapei pâlniei*

DIN KP 2K-20 (NLGI2)

Articulația transmisiei cu roți de fricțiune

DIN KP 2K-20 (NLGI2)

2x2g

250Bh/ 3 luni

Masa de înfășurare

Motor 3 kW

Vezi instrucțiuni motor

după instrucțiuni motor

Transmisie prin roți conice

CLP 220

1,1 litri

3000 h

Lanțuri/roți de lanț

DIN KP 2K-20 (NLGI2)

20 g

1 x săptămânal

Role de ghidare 12 buc

Ungere pe toată durata de viață

Bh = ore de funcționare

Local de ungere

Material de ungere

Cantitate de ungere

Interval de ungere Bh

Umplere ulterioară

Ochiuri cilindrii hidraulici

DINKP 2K-20(NLGI2)

2 curse presă de ungere

150 Bh/

lunar

Basculare articulații (în caz că nu există ungere centrală)

DIN KP 2K-20 (NLGI2)

2 curse presă de ungere

1 x săptămânal

Rotire articulații (în caz că nu există ungere centrală)

DIN KP 2K-20 (NLGI2)

2 curse presă de ungere

1 x săptămânal

Lagăre cu flanșă (4)

DINKP 2K-20(NLGI2)

2 curse presă de ungere

1 x săptămânal

Aripi de evacuare

Articulații la ambele aripi

DIN KP 2K-20 (NLGI2)

20g

500 Bh/1 x semestrial

Ochiuri cilindrii la ambele aripi

DINKP 2K-20 (NLGI2)

2 curse presă de ungere

500 Bh/1 x semestrial

Ambele ghidaje ale cadrului valțurilor și ale rezervorul de presare

DINKP 2K-20(NLGI2)

După necesitate (cca. 0,25 kg)

zilnic, inclusiv după o curățare anterioară

Valțuri de presare

Ochiuri cilindrii hidraulici pentru amortizarea valțurilor (la ambele valțuri de presare)

DIN KP 2K-20 (NLGI2)

2 curse presă de ungere

150 Bh/ lunar

Ulei angrenaj valțuri de presare, angrenaj planetar

Blasia SX 220, sintetic

Conform manual

o dată după 250 Bh apoi la fiecare 500 Bh

Vezi manualul

Schimbare ulei hidraulic (pentru aceasta toți cilindrii trebuie să fie retrași)

HLP 46 (ISO VG 46)

cca. 5001

Prima dată după 250 Bh apoi la fiecare 1500 Bh/an

Se umple până la marcajul de pe rezervor

Schimbare filtre hidraulice 2 filtre de aerisire a rezervorului cu pretensionare

Prima dată după 250 Bh apoi la fiecare 1500 Bh

1 filtru - filtru de retur cu afișaj el- de murdărire

 • 1 filtru - filtru de retur -aspirație lOți

 • 2 filtre de aspirație cu manometru (afișaj de murdărire)

Prima dată după 250 Bh apoi la fiecare 500 Bh

Bh = ore de funcționare

* Presa de ungere se referă la o presă de ungere uzuală.

9.5.3. Materiale de umplere

Detalii despre materialele de ungere le găsiți în planul de ungere de mai sus.

Dacă nu găsiți materialele enumerate, puteți utiliza de asemenea și alte materiale de umplere cu aceleași caracteristici.


înainte de utilizarea unor materiale de umplere a căror proprietăți nu corespund cu cele din tabel, trebuie să vă consultați cu producătorul, deoarece altfel încetează garanția.

9.5.4. Ungere centrală

O dată pe săptămână se reumple rezervorul de ungere.

Ungerea se face conform intervalelor prestabilite.


Pompa ungerii centrale = Fettpumpe Zentralschmierung


Plan instalație ungere centralăEuRec®


Instrucțiuni de exploatare Și întreținere

EuRec Round Baling System RBS-2 Nr. 006

9.5.5. Puncte de ungere la diferitele grupe constructive

9.5.5.1. Picioare de sprijin* ghidaje

 • 1. Ambele ghidaje de la cadrul valțurilor și rezervorul de presare

 • 2. Ochiurile cilindrilor hidraulici de Ia picioarele de sprijin*

9.5.5.2 Suportul cadrului valțurilor

 • 1. Ochiurile cilindrilor hidraulici de la cadrul valțurilor

9.5.S.3 Valțuri de presare

 • 1. Lagăre oscilante (ungere centrală) valțuri de presare

 • 2. Ochiurile cilindrilor hidraulici de la amortizarea valțurilor (la ambele valțuri de presare)

 • 3. Valțuri de presare, angrenaj (la ambele valțuri de presare)


9.5.5.4 Masa de presare

 • 1. Ochiurile cilindrilor hidraulici de la basculare masă de presare

 • 2. Lagăr sferic KDV (ungere centrală)

 • 3. Articulații (ungere centrală), basculare masă de presare

 • 4. Ochiurile cilindrilor hidraulici de la rotire masă de presare

 • 5. Lagăr rotativ cu stop (clichet)


EoRec®

9.5.5.5. Rezervorul de presare, înfașurătorul de presare

 • 1. Lagăr sferic KDV (ungere centrală)

 • 2. Lagăr sferic KDV (ungere centrală)

 • 3. Ochiurile cilindrilor hidraulici ridicare rezervor de presare

 • 4. Motor cu angrenaj rezervorul de presare

 • 5. Motor cu angrenaj înfașurătorul de presare

 • 6. Lagăr cap de înfășurare

 • 7. Articulație cap de înfășurare

 • 8. Lanțuri


9.5.5.6. Masa de înfășurare
 • 1. Motor cu angrenaj

 • 4. Articulații rotire

 • 2. Lanț/roți de lanț

 • 5. Ochiuri de cilindrii

  3. Articulații de basculare

  6. 4 x lagăre cu flanșă9.5.5.7. Postînfășurător


1.

2.

 • 3.

 • 4.

 • 5.


Motor cu angrenaj Lanț/roți de lanț

Lagăr sferic

Lagăre role cap înfășurare Articulații cap înfășurare

Tensionare lanț cap de înfășurare: slăbește (6)___.

de la lagărul din dreapta, se deplasează și se strânge la loc


9.5.5.8. Banda pentru materialul scurs

 • 1. Lanțul transportorului pentru materialul scurs

 • 2. Lanț cu role/roți de lanț antrenare

 • 3. Motor cu angrenaj antrenareVedere laterală


Vedere frontală


9.5.5.9. Sertar (șibăr)9.5.5.10. Spațiul motoarelor • 1. Ventilator inclusiv motor

 • 2. Motor 45 kW

 • 3. Motor 11 kW

 • 4. Motor 4 kW

 • 5. Ungere centrală

9.5.5.11. Aripi de evacuarePoziție de transport a aripilor de evacuare


 • 1. Articulații la ambele aripi

 • 2. Ochiurile cilindrilor la ambele aripi


Instrucțiuni de exploatare și întreținere EuRec Round Baling System RBS-2 Nr. 006

EuRec®

Technolcgj^

9.6. Schimbarea filtrului la instalația hidraulică

Momentul schimbării filtrelor este dat în Planul de întreținere. Tipul filtrelor pe care le puteți utiliza sunt redate în cele ce urmează:

1

După o scurtă postrotire în pasul 20 al lanțului de pași presă, rezervorul de presare și valțurile de presare se opresc.

VC.REH& BCOUMBC S3RVîCESjJ


DIN LUNA...../.... ANUL.<£t.(x.

QQftAP .-.....^...^..jm.»

Instrucțiuni de exploatare și întreținere


Partea I Capitolele 1-4Cuprins (Partea 1)

Cap 1

Cap. 2

Cap. 3

Cap. 4


Prefață

Siguranță

Indicații privind utilajul

Montare și punere în funcțiune

 • 1. Prefață *

Sincere felicitări pentru achiziționarea acestui produs EuRec!

Datorită creșterii necesității unor noi soluții tehnologice pentru depozitarea și transportul economic eficient a deșeurilor și a combustibililor auxiliari conform dispozițiilor legale, EuRec Technology GmbH cu sediul în Merkers/Thuringen a dezvoltat un nou sistem de balotare pentru împachetarea deșeurilor. Problemele general cunoscute ale sistemelor de balotare referitoare la economicitate, apariția unor defecțiuni, etc., la rezistență în deplasare și siguranță în depozitare ale baloților fabricați sunt rezolvate de acest sistem.

Țelul firmei EuRec a fost dezvoltarea unui sistem de balotare pentru deșeuri prelucrate sau neprelucrate și a fracțiuni înalt calorice care:

 • •  să aibă o utilizare mobilă;

 • • să necesite costuri mici de consum și de exploatare;

 • • să aibă posibilitatea unei depozitări a deșeurilor pe termen scurt, mijlociu sau chiar de lungă durată;

 • • să împiedice emisiile de gaze și ape reziduale;

 • • să mențină calitățile fizice și biochimice ale deșeurilor pentru utilizări ulterioare;

 • •  să facă posibilă o reducere de volum semnificativă a deșeurilor pentru optimizarea transportului și utilizarea optimă a locului de depozitare;

 • • să împiedice autoaprinderea deșeurilor balotate.

Avantajele Dumneavoastră

 • •   Datorită execuției mobile, RBS-2 poate fi utilizat eficient chiar și în locuri diferite de exploatare, ca de ex. la incineratoare care sunt în revizie.

 • •   Prin mărirea volumului baloților și renunțarea la benzile de presare costisitoare, la plasele și benzile metalice pentru stabilizarea acestora, instalația poate fi exploatată cu mult mai economic decât sistemele de balotare uzuale.

• Datorită compactării puternice și excluderii oxigenului și a apei din precipitații, există posibilitatea unei depozitări de scurtă și lungă durată a baloților aproape fără emisiuni, fără a fi modificate caracteristicile fizice ale deșeurilor.

Prin compactarea în straturi a deșeurilor, se ajunge Ia o scădere puternică în volum a acestora. Aerul este presat în permanență spre exterior astfel încât rămâne doar o cantitate infimă în deșeuri și din această cauză oxigenul remanent este rapid consumat. Capacitățile de depozitare și transport sunt menajate.


Aceste instrucțiuni de exploatare au un caracter general. Ele descriu atât grupele constructive speciale cât și cele suplimentare care pot sâ nu fie montate pe instalația Dumneavoastră. In text acestea sunt marcate cu *.

Cuprins CAPITOLUL 2

2. Siguranța

 • 2.1. Simboluri privind siguranța

 • 2.2. Obligațiile utilizatorului

 • 2.3. Obligația personalului

 • 2.4. Responsabilitate

 • 2.5. Prescripții de siguranță și de prevenire a accidentelor

 • 2.5.1. Indicații generale privind siguranța

 • 2.5.2. Indicații pentru instalația de împachetare

 • 2.5.3. Indicații de siguranță pentru instalația hidraulică

 • 2.5.3.1. Acumulatoare de presiune

 • 2.5.3.2. Zone de pericol ale instalației hidraulice

 • 2.5.4. Instalația electrică

 • 2.5.4.1. Clase de protecție electrice

 • 2.5.4.2. Instalația de climatizare a dulapului de comutatoare

 • 2.5.5. Reparații și întreținere

 • 2.5.5.1. Generalități

 • 2.5.5.2. Instalația electrică

 • 2.5.5.3. Instalația hidraulică

 • 2.5.5.4. Partea mecanică

 • 2.5.6. Neutilizarea și depozitarea/stocarea instalației

 • 2.6. Utilizare conformă destinației

 • 2.7. Exploatarea instalației

 • 2.7.1. Sistemul de comandă al utilajului

 • 2.7.2. Măsuri de siguranță în exploatare normală

 • 2.8. Indicații de siguranță și plăcuțe de tip

 • 2.9. Transport, montarea și demontarea instalației

 • 2.9.1. Transport

 • 2.9.2. Montare / demontare

 • 2.9.3. Nivelare

 • 2.10. Zone de pericol


 • 2. Siguranța

Sistemul de balotare EuRec® RBS-2 a fost construit după cel mai nou stadiu al tehnicii și după dispozițiile europene în vigoare în ceea ce privește siguranța utilajelor. Cu toate acestea, datorită comportamentului neadecvat al personalului de deservire precum și a utilizării eronate al utilajului pot apărea anumite pericole pentru:

A. caz de rănire sau de moarte a personalului de deservire, a unor terțe persoane precum și animale aflate în zona de lucru a utilajului;

• sistemul de balotare și alte daune materiale ale utilizatorului sau a unor terțe persoane;

Pericol • productivitatea instalației și mediul înconjurător.

Din această cauză păstrați întotdeauna în încăperea spațiului de deservire un exemplar din aceste instrucțiuni de exploatare. Aduceți la cunoștință personalului de deservire pericolele care pot apărea și explicați-i deservirea corectă a instalației. în cele ce urmează găsiți un model de instruire în ceea ce privește siguranța.

Producătorul nu poate prelua nici un fel de garanție pentru deteriorări care apar ca urmare a unei manipulări necorespunzătoare și a nerespectării indicațiilor de siguranță!

Instalația de împachetare a fost concepută și construită ținând cont de o analiză asupra pericolului și după o alegere cu grijă a normelor armonizate în mod regulamentar precum și a altor specificații tehnice. Prin acestea, instalația corespunde stadiului tehnicii actuale și garantează măsuri foarte înalte în ceea ce privește siguranța.

In practică, această siguranță poate fi atinsă totuși numai dacă toate măsurile necesare au fost îndeplinite.

Aceasta înseamnă că utilizatorul utilajului are obligația de a avea grijă de a planifica și a controla efectuarea acestor măsuri.

La livrarea RBS-2, zonele relevante pentru siguranță sunt semnalizate cu marcaje corespunzătoare. Vă rugăm să țineți seama ca marcajele lipsă sau deteriorate să fie înlocuite imediat.

La recepție v-au fost explicate modul de exploatare și întreținere a instalației de împachetat. însă înainte de pornirea pentru prima dată a instalației de împachetat citiți de asemenea și aceste instrucțiuni de exploatare și țineți seama neapărat de indicațiile de siguranță.

Locurile deosebit de importante sunt marcate cu un simbol. în aceste instrucțiuni de exploatare sunt descrise numai componentele standard.

Pentru dotările speciale, facem trimitere la instrucțiunile producătorului respectiv.

Utilizați numai piese de schimb originale, deoarece numai pentru acestea producătorul poate garanta siguranța necesară!

——■—■  ■ -    ■       i —'v

întocmit prin: EuRec Technology Sales &Distribution GmbH • BomtalstraSe 9 • MerkersSiguranța utilajului poate fi transpusă în practică numai dacă toate măsurile necesare au fost îndeplinite. Aceasta înseamnă că utilizatorul utilajului are obligația de a avea grijă de a planifica și a controla efectuarea acestor măsuri.

Utilizatorul trebuie să se asigure în mod special că:

 • • utilajul este utilizat numai conform destinației;

 • • utilajul este exploatat în stare ireproșabilă, funcțională și în mod special, dispozitivele de siguranță sunt verificate în mod regulat la o funcționare corespunzătoare;

 • • sunt la dispoziție și sunt purtate echipamentele de protecție personale necesare pentru personalul de deservire, întreținere și reparații. Se recomandă ca în timpul funcționării utilajului să se poarte protecții acustice;

 • • Instrucțiunile de exploatare stau în permanență la dispoziție în stare lizibilă și în totalitate la locul de deservire al utilajului;

 • •  personalul este calificat pentru această activitate și a fost instruit în toate problemele care pot apărea în ceea ce privește siguranța în timpul lucrului și protecția mediului înconjurător, cunoaște Instrucțiunile de exploatare și în special indicațiile de siguranță din acestea;

 • •  nu sunt îndepărtate și sunt lizibile toate indicațiile de siguranță și avertizare atașate individual pe utilaj;

 • • dispozitivele de siguranță ale utilajului sunt verificate în mod regulat și nu au fost îndepărtate.

Technoiic^y

Instruire Ia punerea în funcțiune a RBS-2 sau la schimbare de personal

Instalația a fost montată. înainte de punerea în funcțiune, personalului de deservire le-au fost făcute cunoscute dispozitivele de siguranță și pericolele care mai există.

în detaliu s-au explicat următoarele potențiale pericole și dispozitive de siguranță:

 • •  că este necesar ca întreaga zonă de pericol să fie asigurată împotriva intrării neautorizate. S-a plasat un mijloc adecvat, ca de ex. un gard, în afara zonei de pericol.

 • •  că totuși cu toate dispozitivele de siguranță a mai rămas un risc rezidual de pericol. Astfel, evacuarea baloților nu poate fi zăvorâtă, deoarece la o exploatare la întreaga capacitate a instalației la fiecare 2 până la 3 min. iese câte un balot din utilaj.

 • •  că ușile zonei de înfășurare sunt prevăzute cu dispozitive de siguranță și din această cauză în timpul exploatării trebuie să fie închise. Nu este permisă îndepărtarea dispozitivelor de siguranță de pe uși.

 • •  că la declanșarea unui ton de claxon există un pericol și utilajul trebuie părăsit imediat;

 • •  că dacă apar diverse tonuri de claxon și lămpi de avertizare, sensul lor a fost explicat;

 • •  că trebuie să se țină seama de plăcuțele de pericol aplicate;

 • •  că la lucrări la utilaj, trebuie să se stabilească o comunicare corespunzătoare între toți partici-panții;

 • •  că înainte de intrarea în utilaj, comutatorul PERICOL-STOP (NOT-AUS) a fost acționat.

 • •  că în timpul exploatării utilajului nu este permisă intrarea în zona clapelor de evacuare, nici chiar pentru curățare.

 • •  S-a făcut instruirea asupra faptului că la masa de înfășurare goală, aceasta este supravegheată de 2 senzori care activează brațul de înfășurare numai când există un balot complet pe aceasta, dar nu și când o persoană se află în zona de activare a înfașurătorului. Funcțiunea de conectare este activă numai în funcționare de avarie, nu și în exploatare automată când se află un balot pe masa de înfășurare.

Localitate:             Dată:

Nume și semnătură instructor


Nume și semnătură persoană instruită


 • 2.1. Simboluri privind siguranța

în următoarele Instrucțiuni de exploatare sunt date indicații concrete privind siguranța, pentru indicarea riscurilor reziduale inevitabile Ia exploatarea utilajului. Aceste riscuri reziduale sunt indicate în exploatarea utilajului. Acestea conțin pericole pentru:

 • •  persoane

 • •  produs și utilaj

 • •  mediul înconjurător.

Țelul cel mai important al indicațiilor de siguranță constă în evitarea periclitării persoanelor.

Țineți seama exact de aceste indicații și în aceste situații, purtați-vă cu deosebită precauție.

în aceste Instrucțiuni de exploatare sunt utilizate următoarele simboluri privind siguranța. Aceste simboluri trebuie înainte de toate să-l facă pe cititor atent la textul de lângă simbolul de siguranță respectiv. Simbol de siguranță utilizat nu poate înlocui textul atașat. De aceea, textul trebuie întotdeauna citit în întregime!
Această indicație semnalează pericol de rănire și/sau moarte, atâta timp cât anumite reguli de comportament sunt ignorate. Când vedeți acest semn în Instrucțiunile de exploatare, luați neapărat toate măsurile de siguranță necesare!

Această indicație avertizează asupra unor posibile daune materiale, precum și asupra unor urmări financiare și penale (de ex. pierderea dreptului la garanție, cazuri de asigurare conform legii, etc.). Acest simbol semnalează pe de altă parte existența de pericole pentru utilaj, material sau mediul înconjurător.

Semnal de avertizare! Indicațiile care avertizează împotriva pericolelor pentru sănătate și de moarte ale personalului de deservire, precum și a altor persoane, sunt semnalizate cu acest triunghi.


BuWbc®

Semn de obligativitate! Acest simbol semnalează obligații care trebuie respectate pentru protecția sănătății personalului de deservire!

Semn de interzicere! Cu acest simbol sunt semnalate activități interzise. în cazul în care nu se ține seama de aceste semne, există pericole pentru sănătate și viață.

Acest simbol nu semnalează nici o indicație de siguranță, dar dă informații pentru o mai bună înțelegere a proceselor de lucru ale utilajului. A se ține seama de Instrucțiunile de utilizare.

Benzile de marcaj galben-negru marchează zona de pericol a instalației de împachetat și în caz de pierdere sau de deteriorare trebuie înlocuite. Accesul în zona marcată la evacuarea baloților este permis numai cu utilajul oprit înainte de intrare, este neapărat necesară acționarea comutatorului PERICOL - STOP (NOT-AUS) și prin aceasta să fie asigurat utilajul împotriva conectării acestuia de către terțe persoane. Marcajele galben-negru de pe reazemele instalației hidraulice* semnalează pericolele din timpul transportului RBS-2 cu utilaje de transport.


 • 2.2. Obligațiile utilizatorului
Utilizatorul trebuie să aibă gata Ia dispoziție echipamentele personale de protecție necesare pentru manipularea utilajului. Acesta trebuie să se îngrijească, ca echipamentele personale de protecție să nu prezinte nici un fel de defecțiuni relevante pentru siguranță și să fie utilizate de către personal.

Utilizatorul se obligă să lase să lucreze la instalație numai persoane care sunt familiarizate cu prescripțiile de bază privind siguranța în lucru și de prevenire a accidentelor și sunt instruite în ceea ce privește mânuirea instalației de împachetare și a zonelor de pericol a acesteia.

Utilizatorul se obligă să citească Instrucțiunile de exploatare, capitolul de Siguranță și indicațiile de avertizare, să le înțeleagă și să confirme acest lucru prin semnătură.

Utilizatorul trebuie să se asigure că personalul în curs de școlarizare lucrează la utilaj numai sub supravegherea unei persoane cu experiență.

Utilajul este permis a fi deservit numai de un personal școlarizat în acest sens și autorizat, care cunoaște Instrucțiunile de exploatare și poate lucra după acestea.

Utilizatorul stabilește fără echivoc competența personalului pentru montaj, punere în funcțiune, deservire, întreținere și reparații a instalației.

Utilizatorul verifică la intervale regulate de timp dacă personalul lucrează în cunoștință de cauză în ceea ce privește siguranța precum și funcțiunea dispozitivelor de siguranță.

Utilizatorul trebuie să respecte următoarele prescripții și reguli.


înainte de conectarea utilajului trebuie să se verifice și să se asigure că:

 • • în zona de lucru nu se află decât persoane autorizate;

 • • nimeni nu poate fi rănit prin pornirea utilajului;

 • • se ține cont de prescripțiile referitoare Ia protecția muncii și prevenirea accidentelor.


 • 2.3. Obligația personalului

Toate persoanele care sunt însărcinate pentru lucrări la utilaj se obligă:

 • •  să țină seama de prescripțiile de bază privind siguranța în lucru și de prevenire a accidentelor;

 • •  să citească aceste Instrucțiuni de exploatare, capitolul „Siguranță” și indicațiile de avertizare și prin semnătura lor să confirme că le-au înțeles;

 • •  să păstreze aceste instrucțiuni întotdeauna la locul de funcționare a instalației.

- Gândiți-vă că: este vorba de siguranța Dumneavoastră și de siguranța colaboratorilor care depind de Dumneavoastră -


 • 2.4. Responsabilitate

în principiu sunt valabile condițiile noastre generale de afaceri.

Pretențiile de garanție și de responsabilitate pentru persoane și daune materiale sunt excluse dacă una sau mai multe din următoarele cauze provin din:

 • •  utilizarea neconformă cu destinația instalației;

 • •  transportul, montajul, punerea în funcțiune, deservirea și întreținere necorespunzătoare a instalației;

 • •  exploatarea instalației cu senzori defecți și/sau dispozitive dc protecție defecte sau dispozitive de siguranță și protecție montate necorespunzător sau nefuncționale;

 • •  neluarea în considerație a indicațiilor din Instrucțiunilor de exploatare referitoare la transport, depozitare, montaj, punere în funcțiune, exploatare întreținere și echipare a instalației;

 • •  modificări constructive la instalație făcute pe cont propriu;

 • •  supravegherea defectuoasă a componentelor utilajului, care sunt supuse uzurii;

 • •  reparații efectuate necorespunzător;

 • •  cazuri de catastrofe datorită influenței unor corpuri străine și a forței majore.

Producătorul preia serviciul complet acordat în perioada de garanție numai și exclusiv pentru piesele de schimb comandate la acesta și dacă au fost respectate prescripțiile corespunzătoare pentru întreținere. în timpul perioadei de garanție, întreținerea regulată se efectuează numai prin producător, iar lucrările de întreținere și curățare zilnice și săptămânale intră în domeniul de responsabilitate al utilizatorului. La lucrările de curățare trebuie să se țină seama neapărat de zonele sensibile ale instalației ca de ex. senzori pentru a nu fi deteriorate sau deplasate.

Fără aprobarea producătorului nu sunt permise a fi efectuate nici un fel de modificări, de montare sau modificare a instalației. Acest lucru este valabil de asemenea și în special pentru toate lucrările de sudură. Lucrările de sudură necorespunzătoare pot distruge comanda instalației și în acest caz garanția producătorului este exclusă. Toate măsurile de modificare necesită o aprobare în scris din partea producătorului. Altfel se stinge orice pretenție de garanție din partea acestuia.

Utilizați numai piese de schimb și de uzură originale. La componentele de altă proveniență nu este garantat că acestea au fost produse conform cu solicitările Ia care sunt supuse și a condițiilor de siguranță pe care trebuie să le asigure.

 • 2.5. Prescripții de siguranță și de prevenire a accidentelor

 • 2.5.1. Indicații generale privind siguranța


înainte de fiecare punere în funcțiune, verificați instalația la siguranța în exploatare!


Pe lângă indicațiile din aceste Instrucțiuni de exploatare, țineți seama și de indicațiile general valabile din reglementările tehnice privind siguranța, medicina muncii și a traficului rutier.

Plăcuțele de avertizare și indicare aplicate, precum și avertizările acustice dau indicații asupra pericolelor existente. Țineți seama de aceste indicații de dragul siguranței Dvs. în lucru și verificați în mod regulat capacitatea de funcționare a acestora!


Deteriorările apărute, care pot periclita siguranța, trebuie îndepărtate imediat!


La semnalizări de defecțiune sau avertizare de pe Display, procedați pentru îndepărtarea imediată a defecțiunii, respectiv comunicați aceasta personalului - Service.


înainte de începerea lucrului, familiarizați-vă cu toate dispozitivele și elementele de acționare, precum și cu funcțiunile acestora.


EiiiRec®


Țineți seama de plăcuțele de avertizare și indicații de pe utilaj. Acestea dau informații importante pentru siguranța Dumneavoastră.


Pentru evitarea pericolelor, trebuie ca toate persoanele care utilizează acest utilaj, îl pun în funcțiune, fac reparații, fac lucrări de întreținere sau verificare să citească aceste Instrucțiuni de exploatare, să le înțeleagă și să țină seama de ele!


Utilajul este permis a fi deservit, întreținut și reparat numai de către persoane care au fost familiarizate cu astfel de lucrări și au fost informate privind pericolele existente.


Porniți utilajul numai dacă toate dispozitivele de protecție sunt închise. Aici există pericol de prindere și de strivire!


Lucrările de întreținere și reparații sunt permise a fi făcute numai cu utilajul în stare oprită. Deconectați comutatorul central și asigurați-vă împotriva re-conectării acestuia.


După terminarea lucrărilor de întreținere, închideți toate dispozitivele de protecție!

Nu este permisă pornirea utilajului cu dispozitive de protecție deschise.


Rezervoarele de presiune (acumulatoare de presiune) sunt permise a fi întreținute numai de către personal calificat — ceea ce înseamnă, cu cunoștințe suficiente în legătură cu dispozițiile legale privind rezervoarele sub presiune.


Utilajul este permis a fi utilizat numai conform destinației sale. Pentru orice defecțiuni care rezultă dintr-o utilizare necorespunzătoare, producătorul nu oferă garanție! Riscul îl poartă utilizatorul singur.


Pentru deteriorări apărute în urma unor modificări făcute pe cont propriu la utilaj, producătorul nu preia nici un fel de garanție!


în timpul transportului este interzis transportul sau luarea în utilaj a persoanelor sau a animalelor. Pericol de rănire!


Trebuie respectate prescripțiile privind evitarea accidentelor precum și de asemenea alte reguli cunoscute privind siguranța din punct de vedere tehnic a medicinii muncii și a traficului rutier!


Respectați atât regulile generale cât și cele locale privind protecția mediului înconjurător în vigoare! De aceasta aparține și salubrizarea corespunzătoare a mijloacelor de ungere și a uleiurilor!


 • 2.5.2. Indicații pentru instalația de împachetare


înainte de efectuarea lucrărilor de întreținere sau curățare în sau la instalație trebuie să se asigure că nu este posibilă o conectare neintenționată a acesteia. Pentru aceasta trebuie deconectată instalația, deconectat comutatorul central și asigurat cu cheia. Colaboratorii trebuie să preia cheile. Se poate, firește de asemenea și asigurarea spațiului de deservire împotriva intrării unor terțe persoane. Altfel există pericol de moarte!


Plăcuțele indicatoare și de avertizare aplicate, precum și claxoanele și semnalele luminoase dau indicații importante pentru o exploatare fără pericole. Țineți seama de aceste indicații pentru siguranța Dumneavoastră în lucru.


Dacă se efectuează lucrări de întreținere și curățare în interiorul instalației, trebuie să se țină seama de pericolul de alunecare și de împiedecare. Componentele ieșite în afară, în caz de neatenție, pot provoca răniri. Ambele rampe trebuie păstrate curate. La pășirea pe o rampă murdară, există pericol de alunecare. • 2.5.3. Indicații de siguranță pentru instalația hidraulică

  O

  La dispozitivele hidraulice este permis să lucreze numai personal cu cunoștințe speciale și experiență în domeniul hidraulic.

  o

  Instalația hidraulică se poate afla sub presiune mare! Lucrări la instalația hidraulică sunt permise a fi efectuate numai în stare depresurizată!

  o

  Fluidele hidraulice care ies cu înaltă presiune pot pătrunde prin piele și cauza leziuni grave. în caz de răniri consultați imediat medicul.

  Pericol de infecție!

  O

  In timpul lucrărilor de întreținere la instalația hidraulică, țineți seama că fluidul hidraulic poate fi foarte fierbinte. Pericol de arsuri!

  o

  Controlați în mod regulat conductele hidraulice și schimbați-le în caz de defecțiuni. Conductele schimbate trebuie să corespundă cerințelor tehnice ale producătorului.

  Pentru căutarea locurilor de scurgeri utilizați mijloace ajutătoare adecvate. Pericol de rănire!


Salubrizați uleiul hidraulic scurs în mod corespunzător.

Lucrările de întreținere la instalația hidraulică trebuie efectuate ținând seama de instrucțiunile de exploatare și întreținere ale producătorului grupei constructive hidraulice respective.

La deschiderea sistemului hidraulic este necesară o curățenie absolută! Murdăria intrată în instalația hidraulică poate foarte ușor duce la căderea completă a acesteia!

Presiunea de lucru din instalația hidraulică este de 110 bar • 2.5.3.I. Acumulatoare de presiune


Instalația hidraulică este dotată cu mai multe acumulatoare de presiune. în timpul exploatării instalației, acumulatoarele de presiune se află sub presiune. La deconectarea instalației prin tasta PERICOL-STOP (NOT-AUS) sau prin comutatorul de deconectare (AUS), acumulatoarele de presiune se golesc într-un interval de câteva secunde. Acest lucru nu se întâmplă când instalația este comutată cu comutatorul „Comandă” (Steuerung) pe DECONECTAT (AUS).


La montarea instalației trebuie verificate acumulatoarele de presiune!


înainte de livrarea instalației, acumulatoarele au fost verificate conform prescripțiilor de siguranță. O plachetă de verificare atașată indică termenul următor de verificare. Cele două caiete de verificare sunt atașate la aceste Instrucțiuni de exploatare. După 10 ani, acumulatoarele de presiune se verifică din nou de către TUV. Altfel sunt valabile prescripțiile producătorului acumulatorului de presiune.

 • 2.5.3.2. Zone de pericol ale sistemului hidraulic

  0

  Când se lucrează la instalația hidraulică, pot intra în mișcare involuntar și alte grupe constructive ale acesteia.

  0

  Este recomandată o precauție deosebită când instalația este adusă din stare depre-surizată în stare sub presiune. Din această cauză, în timpul acestor faze de întreținere și reparații trebuie păstrată o distanță de siguranță față de următoarele grupe constructive:

  • •  masă de înfășurare

  • •  fundul presei

  • •  rezervor de presare

  • •  dispozitiv de înfășurare

  • •  suport valțuri

  • •  valțuri de presare

  • •  picioare de sprijin

  • •  postînfășurător

 • 2.5.3. Instalația electrică


Toate lucrările la instalația electrică sunt permise a fi efectuate numai de către electricieni școlarizați în acest sens și atestați.

Pericol de moarte!


Verificați în mod regulat dotarea electrică a instalației astfel ca legăturile slăbite să fie strânse imediat și cablurile topite să fie înlocuite imediat.


Dulapul de comutatoare trebuie să fie închis în permanență. Acces trebuie să aibă numai personal autorizat


înainte de lucrări la instalația electrică, instalația de balotare trebuie să fie separată de rețea.


Prin comutatorul principal nu sunt deconectate de la tensiune toate componentele instalației.


Toate cablurile care după deconectarea comutatorului principal rămân sub tensiune sunt semnalizate prin culoare galbenă. în afară de aceasta, există protecții ci indicatoare de avertizare corespunzătoare.


Următoarele părți componente rămân sub tensiune: prizele de Service, calculatoarele industriale, aparatele de climatizare și iluminarea din dulapurile de comutatoare.

Numai prin desfacerea instalației de la rețea sau prin deschiderea comutatorului de sarcină din dulapul de comutatoare prin personalul Service, rămân fără tensiune toate componentele utilajului.

Pentru semnalizarea tensiunii de pe cabluri, acestea sunt marcate cu diferite culori:

negru: componenta de sarcină 400 V c.a.

roșu: tensiune de comandă 230 V c.a.

albastru închis: tensiune de comandă 24 V c.c.

alb: semnale analogice de la senzori (semnale fără potențial)

 • 2.5.4.I. Clase de protecție electrice

Divizarea în clase de protecție este o clasificare a măsurilor de protecție ale componentelor electrice, pentru evitarea pericolelor ce pot apărea. Clasificarea se face prin literele IP urmate de un număr din două cifre, la care prima cifră dă indicații referitoare la protecția contra atingerii iar cea de-a doua asupra protecției contra apei.

Diverse părți ale instalației corespund unor diferite clase de protecție. Acestea sunt descrise în cele ce urmează.

Spațiul interior al containerului între presă și evacuarea baloților (este valabil pentru toate componentele montate): IP 44

 • •  Protecție împotriva corpurilor străine solide > 1 mm,

 • •  Protecție împotriva efectului dăunător a apei de stropire dintr-o direcție oarecare.

Spațiul de deservire (la dulapul de comutatoare închis): IP 20

 • •  Protecție împotriva atingerii cu degetele; protecție împotriva pătrunderii de corpuri străine solide cu un diametru mai mare de 12,5 mm.

 • •  Nici o protecție împotriva apei.

Aparat manual de comandă picioare de sprijin: IP 54

 • •  Protecție completă împotriva atingerii; protecție împotriva depunerii dăunătoare de praf în interior.

 • •  Protecție împotriva efectului dăunător a apei de stropire dintr-o direcție oarecare.


 • 2.5.4.2. Instalația de climatizare a dulapului de comutatoareValorile limită valabile în Germania pentru câmpurile magnetice alternative sunt incluse în Ordonanța 26 pentru Legea federală de protecție contra emisiunilor (26. BlmSchV) și în Reglementările Asociațiilor Profesionale BGR Bll „Câmpuri electromagnetice pentru expunerea locurilor de muncă” și se bazează în mare măsură pe recomandările Comisiei Internaționale de Protecție împotriva Radiațiilor pentru Radiații Neionizante (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP)).

Valoarea limită pentru câmpurile magnetice alternative de 50 Hz (frecvența rețelei) este de de 420 pT = 4200 mG densitate câmp magnetic (frecvența rețelei) pentru domeniul de expunere 2. Valoarea limită pentru câmpurile magnetice de 1000 Hz până la 91000 Hz este de 21 pT = 210 mG densitate câmp magnetic (frecvența FU cca. 20.000 Hz) pentru domeniul de expunere 2. Aceste valori limită sunt respectate la locul de muncă.

La o staționare continuă în postul de comandă/spațiul de deservire trebuie să se respecte totuși o distanță minimă de 0,5 m față de dulapurile de comutatoare (același lucru este valabil pentru electromotoarele din spațiul motoarelor).

Aparatul frigorific al dulapului de comutatoare Rittal SK 3305.500 poate fi utilizat până la o temperatură a mediului înconjurător de max. 55°C.

Locul de montare trebuie să fie lipsit de murdărie puternică și umiditate.

La pericol de înghețare, compactorul se deconectează automat.
Când este necesară schimbarea inserției de filtru, aceasta trebuie efectuată corespunzător instrucțiunilor (vezi anexă).


La lucrări de întreținere, instalația trebuie separată complet de la rețeaua de curent.


 • 2.5.5. Reparații și întreținere

Indicările de direcție („rechts = dreapta”, „links = stânga”) trebuie înțelese față de direcția de deplasare a deșeurilor, „vome = față” descrie zona de umplere (rezervorul de presare) și „hinten spate” se referă la zona motoarelor.

Sensul de rotație este definit precum urmează:

 • *  sensul de rotație dreapta = în sensul acelor de ceasornic

 • •  sensul de rotație stânga = în sens invers acelor de ceasornic (ambele văzute din vedere de sus)

Rotirile șuruburilor, piulițelor și altele sunt văzute întotdeauna din partea de acționare.

 • 2.5.5.I. Generalități

Spațiul de deservire nu este cantină și de asemenea nici spațiu de staționare pentru neautorizați. Panoul de comandă trebuie să fie deservit numai de către persoane bine instruite.

Efectuați toate lucrările de reglaj, întreținere și verificare prescrise conform termenelor indicate.

Asigurați toate componentele montate înainte și după instalație cât și mijloacele de lucru precum instalația hidraulică împotriva unei puneri în funcțiune neintenționate.

înainte de orice lucrările de întreținere, verificare și reparații ale instalației, aduceți instalația în stare fără tensiune și asigurați comutatorul principal, respectiv comutatorul de sarcină împotriva unei reconectări inopinate.


Fixați o plăcuță de avertizare împotriva reconectării, deconectați comutatorul principal și asigurați-1 cu ajutorul lacătului aferent. Scoateți cheia. Cheia o păstrează persoana care lucrează în sau la instalație.

Reparații la acumulatoare de energie pretensionate (arcuri, acumulator de presiune, etc.) presupun cunoștințe suficiente precum și scule de montaj conform prescripțiilor și sunt permise a fi efectuate numai de către personal - Service autorizat.

După toate lucrările de întreținere controlați îmbinările prin șurub la o poziție fermă. După terminarea lucrărilor de întreținere, verificați toate dispozitivele de siguranță la funcționarea corespunzătoare a acestora.

Manipulați și salubrizați corespunzător substanțele și materialele utilizate, în special unsorile, uleiurile și solvenții.

 • 2,5.5.2. Instalația electrică


Lucrările la alimentarea instalației electrice trebuie efectuate numai de către personal - Service autorizat

Verificați în mod regulat dotarea electrică a instalației astfel ca legăturile slăbite să fie strânse imediat și cablurile topite să fie înlocuite imediat.

Dulapul de comutatoare trebuie să fie închis în permanență.

Acces trebuie să aibă numai personal autorizat.

înainte de lucrări la instalația electrică, întreaga instalație trebuie să fie separată de rețea.

Indicație

Prin comutatorul principal nu sunt deconectate de la tensiune toate componentele instalației.

Următoarele părți componente rămân sub tensiune:

 • -  încălzirea rezervorului hidraulic;

 • -  sistemul de ridicare pentru transport.

Numai prin desfacerea instalației de la rețea rămân fără tensiune toate componentele utilajului.2.5.5.3 Instalația hidraulică


Țineți seama neapărat de indicațiile din Capitolul 1.3.3. „Instalația hidraulică”.

2.5.5.4. Partea mecanică


Zona cea mai periculoasă a instalației: sub rezervorul de presare.

In cazul în care trebuie efectuate lucrări sub rezervorul de presare, acesta trebuie în așa fel asigurat ca la rezervorul de presare ridicat la maxim să fie introduse două profile goale în interior între marginea inferioară a rezervorului și cadrul superior al containerului, astfel încât la o cădere bruscă a presiunii, rezervorul de presare sa nu poată cădea.

 • 2.5.6. Neutilizarea și depozitarea/stocarea instalației

  4

  J

  Pentru a împiedica intrarea de persoane neautorizate, la părăsirea instalației închideți întotdeauna toate porțile și ușile de container. în afară de aceasta, închideți comutatorul principal, îndepărtați și asigurați camera în infraroșu.

  4

  >

  Instalația trebuie să stea pe o teren solid, cu capacitate portantă suficientă, uscat și plan. Cel mai bine se potrivesc suprafețele betonate, asfaltate și plăcile de beton. Prin acestea nu există pericol de afundare.

  O

  La descărcarea și încărcarea pe un camion, trebuie utilizate plăcile pentru picioarele de sprijin livrate împreună cu acesta. Dacă este cazul, puneți suplimentar alte plăci pentru picioarele de sprijin, ținând cont de rezistența acestora. Pentru punerea în funcțiune, se depune containerul pe elementele de sprijin* livrate împreună cu acesta, diferențele de înălțime trebuind să fie compensate cu plăci intermediare , altfel cadrul containerului s-ar putea deforma.

  f ]

  Dacă după transport utilajul nu este util izat câteva zile, se retrag picioarele de sprijin și instalația de balotat se așează ori pe elementele de sprijin* ori pe o suprafață plană. (Astfel se evită o coborâre necontrolată a instalației prin pierdere de presiune în sistemul hidraulic.) Țineți seama în acest caz de o încărcare egală a consolelor de sprijin după retragerea picioarelor de sprijin hidraulice.

  1

  Temperatura mediului înconjurător la instalația depozitată trebuie să se afle în domeniul dintre - 25°C și +60°C. Umiditatea relativă a aerului trebuie să se afle în domeniul dintre 5% și 85%. Dacă temperatura scade sub limita inferioară sau umiditatea aerului se ridică peste limită, trebuie ori încălzit ori uscat.

  <

  >

  Dacă nu se ține seama de condițiile climaterice, există pericol de defectare a comenzii electronice (SPS).

  <

  >

  Gândiți-vă că aproape toate deșeurile sunt agresive. Din această cauză, deteriorări ale lacului trebuie îndepărtate corespunzător pentru diminuarea pericolului de coroziune. • 2.6. Utilizare conformă destinației

*

O

Instalația este destinată presării (comprimării) și împachetării deșeurilor menajere, deșeurilor asemănătoare celor menajere de la agenții economici, deșeurilor menajere voluminoase, a deșeurilor verzi mărunțite, a lemnului tocat, etc. La anumite deșeuri critice de la agenți economici, înainte de împachetare trebuie obținută aprobare de la producător.

D

Materialul de comprimat și împachetat trebuie să fie comprimabil, iar fracțiunile să nu depășească dimensiunea de cca. 500 mm x 200 mm x 100 mm. La fracțiuni mai lungi pot apărea defecțiuni în zona de alimentare.

C

Materiale mono, ca de ex. părți metalice dese, pietre,deșeuri de construcție, etc. nu trebuie împachetate deoarece nu sunt comprimabile. De asemenea nu trebuie împachetate materialele uniforme necomprimabile, fine sau ușoare cum sunt granulele de mase plastice sau materialele din granule.

O

Saltele cu miezuri din arc mărunțite, ca și saltelele din materiale plastice pot fi comprimate și împachetate. Miezurile de arcuri trebuie totuși deformate în tocător, astfel încât să corespundă dimensiunilor de mai sus. Dacă este necesar, vor trebui trecute printr-un tocător EuRec.

O

Dacă înaintea instalației de balotare există un tocător, trebuie asigurat că acesta poate comunica cu instalația de balotare. Semnalele plecate de la instalația de balotare, ca „Tocător pornire” sau „Tocător oprire” trebuie recunoscute și prelucrate de tocător. Garanția producătorului instalației de balotare se extinde asupra tocătorului numai dacă este vorba dc un tocător EuRec.

o

Orice utilizare care depășește cele mai de sus nu este conformă destinației. Pentru daune rezultate din aceasta, producătorul nu este răspunzător.

o

La utilizare conformă destinației sunt și:

 • •  respectarea tuturor indicațiilor din Instrucțiunile de exploatare;

 • •  respectarea tuturor indicațiilor din Instrucțiunile de exploatare ale elementelor livrate împreună cu instalația;

 • •  respectarea tuturor prescripțiilor de întreținere și verificare și a intervalelor pentru acestea prescrise de producător. • 2.7. Exploatarea instalației

 • 2.7.1. Sistemul de comandă al utilajului


Sistemul de comandă al utilajului este permis a fi acționat numai de către personal instruit. Instruirea trebuie să fie confirmată prin semnătură.

Nu efectuați în nici un fel de situații modificări de program la Software!

La o intervenție în programare a unor persoane străine se stinge orice garanție din partea producătorului.

 • 2.7.2. Măsuri de siguranță în exploatare normală

  O

  înainte dc conectarea utilajului, țineți seama ca nimeni să nu poată fi în pericol datorită pornirii utilajului.

  o

  Verificați în mod regulat elementele de siguranță ale instalației la capacitatea lor de funcționare.

  o

  Domeniul principal de pericol al instalației în timpul exploatării se află în zona post înfășurare și a aripilor de evacuare a baloților. Există o interdicție absolută de staționare a persoanelor pe aripile de evacuare. Puteți fi apucat de balot sau de către posfinfașurător, Există pericol de moarte!


 • 2.8. Indicații de siguranță și plăcuțe de tip

Siguranță adevărată înseamnă că sunteți familiarizat cu toate indicațiile de siguranță. Aceasta se referă la felul și locul pericolului și în special la măsurile de siguranță care trebuie luate. Rămâneți întotdeauna atent și conștient la pericolele potențiale.


Instalația este utilată cu indicații dc siguranță în formă de autocolante, plăcuțe de tip și benzi colorate. Mențineți toate indicațiile de siguranță și plăcuțele de tip în stare lizibilă.


 • 2.9. Transport, montarea și demontarea instalației

 • 2.9.1. Transport
Utilizați numai mijloace de fixare destinate special și admise pentru manevrarea de containere.

Utilizați numai mijloace de transport admise pentru transportul containerelor de 40”, ISO (se va ține cont de reglementările locale). Sarcina utilă a acestora trebuie să fie de cel puțin 25tone.

La descărcare folosiți numai o macara cu capacitate de ridicare suficientă (min. 26 tone).

Controlați poziția sigură a macaralei mobile. Țineți cont de poziția centrului de greutate. Centrul de greutate se află la cea. 5,5 m de marginea exterioară a containerului, pe partea presei (în stare încărcată).

Pentru transportul cu camionul țineți cont de sarcinile maxime pe axe cu luarea în considerare a centrului de greutate.

Toate lucrările la instalația electrică sunt permise a fi efectuate numai de către electricieni școlarizați în acest sens și atestați.

Pericol de moarte!

Țineți cont de valorile de conectare pentru alimentarea cu energie electrică.

 • 2.9.2. Montare / demontare

  Asigurați-vă că la deschiderea aripilor laterale pentru evacuarea haloților nu se află nici o persoană sau obiecte străine în zona de rabatere a acestora. Altfel, există pericol de defecțiuni grave

  Montarea și demontarea ghidajelor pentru rezervorul de presare și cadrul valțurilor pe acoperișul containerului trebuie efectuată de personal cu experiență, care pentru aceasta trebuie să fie fixat cu centură de siguranță.

  Și deschiderea și zăvorârea ușilor laterale de la presă conțin pericol de strivire și lovire.

  La așezarea instalației, unghiul max. efectiv de înclinare a containerului este de 0,50 grade în direcție longitudinală și transversală (ceea ce corespunde la o înclinare de câte cca. 1%).

 • 2.9.3. Nivelare


Prin coborârea tuturor picioarelor de sprijin după descărcare, instalația poate coborî. Pericol de strivire!


Din acest motiv, vegheați înainte de aducerea la nivel a instalației ca nimeni sau nimic să nu se afle sub instalație și ca în jurul acesteia elementele de montaj, ca de ex. trepte, benzi transportoare, să fie la distanță suficientă. Pericol de strivire, pericol sever de deteriorări!


în timpul coborârii trebuie avut grijă ca înclinarea în orice direcție să nu depășească 2°. în afară de aceasta trebuie avut grijă ca în timpul modificării înălțimii picioarele de sprijin să fie încărcate cât se poate de uniform.

La comenzi greșite, când de ex. numai cele două picioare de pe o parte a containerului se coboară sau se ridică, există în anumite condiții pericolul răsturnării containerului cu urmări imprevizibile pentru instalație și persoanele care se află în zona de răsturnare. Din acest motiv trebuie observate toate cele patru picioare și coborâte sau ridicate uniform (încet).


 • 2.9.4. Zone de pericol

Zonă de pericol


Wim
Cuprins CAPITOLUL 3

3. Indicații privind utilajul

 • 3.1. Producător

 • 3.2. Plăcuța de tip

 • 3.3. Grupe constructive

 • 3.4. Dimensiuni...

 • 3.5. Poziția centrului de greutate

 • 3.6. Date tehnice

 • 3.7. Descrierea funcționării

 • 3.8. Materiale consumabile

 • 3.8.1. Folie de înfășurare

 • 3.9. Instalația hidraulică

 • 3.10. Instalația electrică

 • 3.11. Sistemul de comandă

 • 3.11.1. Indicații generale

3.11.2 Tablou de deservire (Operator-Paneel)

 • 3.11.3. Elemente de deservire și afișare

 • 3.11.4. Pornirea utilajului

 • 3.11.5. Comutarea modurilor de exploatare

 • 3.11.6. Exploatare semiautomată

 • 3.11.7. Introducerea parametrilor

 • 3.11.8. Exploatare în mod de lucru automat

 • 3.11.8.1. Mers automatic oprit după terminarea ciclului........................................

 • 3.11.9. Contor

 • 3.12. Prelucrarea defecțiunilor

 • 3.12.1. Defecțiuni generale

 • 3.12.2. Defecțiuni prin supravegherea timpului de efectuare a mișcărilor

 • 3.12.3. Listă de mesaje

 • 3.12.3.1. Mesaje de lucru

 • 3.12.3.2. Mesaje de defecțiuni

 • 3. Indicații privind utilajul

  • 3.1. Producător

   EuRec®

   TechnologyEuRec Technology Sales & Distribution GmbH BorntalstraBe 9, D-36460 Merkers/Thiiringen

Director general


Herr Norbert Kottmann

Herr Christoph Kottman


 • ■ +49 (0) 3 69 69/58-1 32

 • ■ 449 (0)3 69 69/58-132

  Director vânzări


  Herr Christoph Kottman


  ■ +49 (0)3 69 69/58-1 32


  Șef serviciu Service


  Frâu Kathrin Liebau


■ +49 (0) 3 69 69 / 58 -1 18

■+49 (0)3 69 69/58-1 29

Sector electric


Herr Dankmar Elze


■ +49(0)3 69 69/58-258


Secție proiectare/constructii Herr Harald Knapp

■ +49(0)3 69 69/58-1 24


 • 3.2. Plăcuță de tip

EuRec Technology GmbH

Borntalstr. 9

D - 36460 Merkers

Type

ProduktionS’No,

Baujahr / built in Letstung / power

Gewicht / weight
 • 3.3. Grupe constructive

Figura 2: grupe constructive ale instalației de împachetare

Poziția Parte constructivă

0      Bandă transportoare tocător

 • 1      Container

 • 2      Sistem de presare

 • 3       înfașurătorul presei

 • 4      Postînfașurător

 • 5      Masă de înfășurare

 • 6      Evacuare (aripi de evacuare)

 • 7      Sistem de evacuare a materialelor scurse

 • 8       Instalație hidraulică

 • 9     Sistem de comandă

 • 10      Suprastructură cu elemente de rigidizare

 • 11      Instalație centrală de ungere

 • 12      Șibăr pentru materiale scurse / bandă transversală de evacuare

 • 13      Sistem de ridicare container (opțional) respectiv 6 elemente de sprijin*

 • 14     Telecomandă* pentru sistemul de ridicare container (opțional)

 • 15      Valțuri conice

 • 16     Masă de presare

 • 3.4. Dimensiuni

Figura 3: dimensiuni ale instalației de împachetare

Dimensiuni

In stare de transport

în stare de exploatare

Lungime

12. 192 mm

15.000 mm

Lățime

2.438 mm

8.000 mm

înălțime

2.896 mm

6.700 mm

Lățime de umplere

max. 1.400 mm

înălțime de umplere

4.500 mm

 • 3.5. Poziția centrului de greutate

 • 3.6. Date tehnice

  Parametru

  Date tehnice

  Dimensiuni balot1

  cilindric, înălțime: cca. 1,2 m - 1,6 m diametru: cca. 1,5 m (fix)

  Greutate balot2

  cca. 1.000 kg - 2.300 kg în funcție de materialul prelucrat

  Dimensiuni instalație

  container 40”, cca. 12,2 m (L) x 2,5 m (1) x 2,9 m (î)

  Deservire instalație

  1 servant instalație

  Necesar energie pt. instalație

  consum mediu: cca. 60 kW/h

  putere absorbită: cca. 100 kW

  valoare curent alimentare: curent alternativ, 400 V, 50 Hz

  Greutate instalație

  22.500 kg

  Folie (la rezervorul de presiune)3

  material

  LLDPE

  lățime

  500 mm

  densitate

  0,025 mm

  strat adeziv

  pe o parte

  culoare

  incolor, respectiv verde

  rezistență la raze ultraviolete

  de scurtă durată, respectiv 12 luni

  Folie (la masa de înfășurare)3

  material

  LLDPE

  lățime

  500 mm

  densitate

  0,025 mm sau 0,03 mm

  strat adeziv

  pe o parte

  culoare

  verde

  rezistență la raze ultraviolete

  cca. 12 luni

  Greutate maximă în exploatare:


utilaj 22,5 tone

4 baloți a câte 2,5 tone total: 32,5 tone

Necesar de energie (curent alimentare): 1 x 16 A

1 x 125 A

Tensiune nominală:

400 V


50 Hz


Frecvența:


EuRec®

 • 3.7. Descrierea funcționării

*

 • [1] - Containerul conține toate elementele constructive [2] - [16] cât și pentru transportul utilajului RBS-2.

 • [2] - Sistemul de presare servește pentru presarea propriu-zisă a materialului de presat. Se compune din masa de presare [16], rezervorul de presare, sistemul de antrenare al presei, suportul valțurilor cu valțurile conice [15].

 • [3] - înfașurătorul presei înfășoară partea cilindrică a viitorului balot cu folia care se află pe cele două capete de înfășurare. El se compune din cele două capete de înfășurare, suporții, cei doi clești pentru folie și sistemul de antrenare al înfașurătorului.

 • [4] - Postînfășurătorul sau înfașurătorul transversal înfășoară părțile frontale cât și încă o dată părțile cilindrice ale balotului și-l închide (sigilează) complet. Părțile lui constructive sunt: sistemul de antrenare al înfașurătorului, brațul înfașurătorului, capul înfașurătorului și cleștele pentru folii.

 • [5] - Masa de înfășurare preia balotul înfășurat pe suprafața cilindrică din sistemul de presare [2], îl aduce pe acesta în poziție de înfășurare sub înfașurătorul [4], rotește balotul în timpul procesului de înfășurare în jurul axei longitudinale și aruncă balotul terminat prin basculare laterală pe dispozitivul de evacuare [6].

 • [6] - Dispozitivul de evacuare se compune din 2 aripi de evacuare. El preia balotul terminat și îl poziționează pentru preluare.

 • [7] - Sistemul de evacuare al materialului scurs se compune dintr-o bandă transportoare, antrenarea benzii și șibărul pentru materialul scurs [12]. El evacuează din utilaj materialul scurs din materialul de presat și-1 depune lângă RBS-2.

 • [8] - Sistemul hidraulic servește pentru alimentarea cu energie hidraulică a cilindrilor de lucru ai utilajelor cât și pentru antrenarea valțurilor conice.

 • [9] - Sistemul de comandă servește pentru comanda proceselor de lucru ale RBS-2 în exploatare. Pe monitorul de afișare și deservire se afișează stările de lucru cât și mesaje de erori. Structura câmpului de comenzi, vezi Foaia “Câmpul de comenzi”.

 • [10] - Suprastructura cu elemente de rigidizare reprezintă prelungirea ghidajelor pentru cadrul valțurilor ale sistemului de presare în vederea realizării cursei necesare pe înălțime. Ea se compune din cele două prelungiri de ghidaje, traversa și cele două întărituri. Pentru transportul RBS-2, suprastructura se demontează.

 • [11] - Sistemul de ungere central alimentează locurile de ungere ale elementelor constructive în mișcare cu mijlocul de ungere necesar.

 • [13] - Sistemul de ridicare al containerului (opțional) se compune din 4 pistoane hidraulice care pot ridica sau coborî întregul container. Acest lucru face posibilă descărcarea utilajului de pe mijlocul de transport și fără macara. De asemenea cu acest sistem de ridicare al containerului se poate regal înălțimea de lucru de 500 mm. El poate fi acționat cu telecomanda* [14] (opțional).

 • [14] - Telecomanda* (opțional) servește pentru comanda sistemului de ridicare al containerului. Cu ajutorul ei, pistoanele pot fi acționate separat sau împreună. Pentru elementele de comandă, vezi Foaia “Telecomanda* sistemului de ridicare al containerului”.

 • 3.8. Materiale consumabile

  • 3.8.1. Folie de înfășurare

Prin firma EuRec este prescrisă specificația pentru folia de înfășurare admisă. Producătorul instalației nu poate să preia nici un fel de garanție pentru deteriorări care rezultă din utilizarea unor folii de înfășurare neadmise de către acesta.

Utilizați exclusiv folii de înfășurare cu următoarele specificații.

Producător: de ex. Unterland (Kufstein/Austria)

Denumire: Waste Wrap Hellgriin (P SEAL)

Lățime rolă: 500 mm

Material: LLDPE

Grosime: 25țim

Strat adeziv: pe o parte

Lungime: 1.800 m

Stabilitate la raze ultraviolete: cca. 12 luni

Foliile de la alți producători sunt verificați la ora actuală.

Eu Rec ®

 • 3.9. Instalația hidraulică

Instalația hidraulică se compune din mai multe circuite independente.

Motoarele hidraulice și cilindrii sunt alimentați așadar cu materiale de lucru necesare.

Motorul electric de 45 kW produce mișcarea de rotire a valțurilor de presare. Acesta generează presiune printr-o pompă hidraulică care prin motoarele hidraulice din valțuri o transformă în mișcare de rotație.

Motorul de 11 kW, inclusiv pompa generează presiunea pentru antrenarea celorlalte părți constructive în afară de picioarele de sprijin.

Un motor electric de 4 kW, inclusiv pompa deservește cilindrii hidraulici ai elementelor de sprijin* ale containerului (opțional).

Motoarele electrice și pompele hidraulice sunt amplasate în zona de motoare.

EuRec®

Teeteclegy

 • 3.10. Instalația electrică

Instalația electrică alimentează motoarele pompelor hidraulice, a benzii pentru materialul scurs, a antrenării rezervorului de presare, a antrenării înfășurătoarelor, a radiatorului, a masei de înfășurare, etc. cu un curent de alimentare de 400 V.

Pentru sistemul de comandă este generat un curent alternativ de 220 V (releu de comutare, motor pompă de ungere, ...) și pentru senzori și sistemul electronic de comandă (SPS) un curent continuu de 24 V.

 • 3.11. Sistemul de comandă

Hardware-ul sistemului de comandă (Siemens S/7-500) este programabil. Se compune dintr-un CPU, Software, modulele de intrare (188 de intrări digitale, 2 analoage) și modulele de ieșire (104 ieșiri digitale).

Intrările sunt ocupate de senzori (senzori de presiune, temperatură, de proximitate, etc.).

După prelucrarea semnalelor de intrare, conform programului impus, prin ieșiri se trimit semnale la diversele acționări (ventile magnetice, releuri, etc.) care comandă motoarele și cilindrii hidraulici sau produc semnale optice sau acustice și asigură un proces de prelucrare coordonat, iar în cazul defecțiunilor asigură mesajele de alarmă necesare.

Unitatea SPS prelucrează diferite lanțuri de pași care interacționează.

Sistemul de comandă obține indicațiile despre starea actuală a utilajului de la senzori, care supraveghează anumite poziții ale grupelor constructive sau stări ale lichidelor (de ex. presiunea și temperatura uleiului hidraulic), respectiv ale produsului intermediar și final (balot(.

După prelucrarea acestor semnale prin SPS se dau impulsuri către dispozitivele de acționare (ventile magnetice, releuri) și se inițiază procese de comutare, care prin elemente de acționare (transformatoare de frecvență, motoare electrice, motoare hidraulice, cilindrii hidraulici) aduc grupele constructive în mișcare sau poziția necesară.

Sunt posibile două modalități de lucru diferite.

Modul automat sau manual (parțial automat).

Modul automat este modul normal de lucru.

Aici se prelucrează 4 lanțuri de pași:

 • -  lanțul de pași presă

 • -  lanțul de pași postînfășurător

 • -  lanțul de pași rupere folie la înfășurătorul presei

 • -  lanțul de pași rupere folie postînfășurător

Modul manual se utilizează în principal pentru întreținere sau dacă apar probleme.

Pe Display se pot regla diferiții parametrii ai comenzii. Pe el este redat în același timp procesul de lucru.

Diferitele grupe constructive ale utilajului pot fi comandate manual după apelarea procesului respectiv cu ajutorul tastaturii Folie (F7 până la FI4).

Prin coroborarea modului automat cu parțial automat, este posibilă o simulare a întregului proces de prelucrare și fără material.

3.11.1 Indicații generale

Mod

Zona de referință

Funcțiune

AUTO

K1

Ecran de start

Starea instalației, supraveghere pornire

Ungere centrală

Este întotdeauna conectată

Semiautomat (MANUAL)

F7

Comandă tocător

Vezi Capitolul 3.11.6

F9

Cadru valțuri

Vezi Capitolul 3.11.6

FIO

Rezervor de presare

Vezi Capitolul 3.11.6

FII

Infașurător de presare

Vezi Capitolul 3.11.6

F12

Masă de presare

Vezi Capitolul 3.11.6

F13

Masă de înfășurare

Vezi Capitolul 3.11.6

F14

Postînfășurător

Vezi Capitolul 3.11.6

F8

Evacuare STÂNGA/DREAPTA

Vezi Capitolul 3.11.6

K3 până laK17

Reglaje parametri

Vezi Capitolul 3.11.6

K2, K19, K18

Liste de semnalizare și confirmare

Vezi Capitolul 3.11.6

3.11.2 Tablou de deservire (Operator-PaneeI)

Tabloul de deservire este executat ca un Touch-Screen-Panel. Intrările se pot realiza prin apăsarea butonului corespunzător pe Touch-Screen, respectiv acționarea tastaturii cu folie.

Taste panou

Efect


FI până la F6

K1

K2

K3

K10

Kll

K17

K18

rezervat pentru intrări

imagine de start

listă alarmă

contor (baloți)

listă semnalizare

Runtime deconectat (aus) (suprafața de deservire dispare) ecran sistem (reglare limbă, ungere, timpi) confirmare (ștergerea alarmei de pe Display)

3.113. Elemente de deservire și afișare

Câmp de deservire RBS-2


Denumire

Traducere denumire

Denumire

Traducere denumire

Anzeige und Bedienmo-nitor

Monitor de deservire și afișare

Auto „Aus”

Auto deconectat

Tastei „Auto Ein”

Tastă „Funcț. autom conect,”

Grundstellung START

Poziție de bază START

Taster „Steuerung Aus"

Tastă „Comandă deconectată”

Fensterentriegelung Hand/ Auto

Deszăvorâre fereastră manu-al/auto

Taster „Steuerung Ein"

Tastă „Comandă conectată"

Rieselgutband bei Hand-betrieb vor/rflck

Bandă material scurs la exploatare manuală față/spate

Drehschalter „Auto/Hand”

Comutator rotativ „Auto/ma-nual”

Rieselgutband Hand oder Automatikbetrieb

Bandă material scurs manual sau în exploatare automată

Tastei „Stdrung Quitieren”

Tastă „Confirmare defecțiune”

SchlUsselschalter Service-betrieb

Comutator cheie în funcționare Service

Taster „Start Foliewechsel PreBbehaltef”

Tastă „Start schimbare folie rezervor de presare”

Not-Aus

Pericol - stop

3.11.4 Pornirea utilajului

 • • Tocătorul/banda sunt poziționate frontal?

 • •  Banda este astfel orientată încât materialul să cadă corect în rezervorul de presare iar pâlnia de umplere (opțional) rabatată să nu fie distrusă la ridicarea rezervorului de presiune datorită benzii?

 • • Grupe constructive premergătoare și instalația de balotare sunt corect legate?

 • •  Sunt rabatate spre exterior ambele aripi de ieșire pentru baloți, iar clapele deschise?

 • •  elementele hidraulice de sprijin1 ale utilajului (opțional) sunt rabatate cel puțin la presă (altfel intră în coliziune cu înfășurătorul de presare)? Ușile laterale sunt deschise și zăvorâte, treptele de călcare sunt montate sus’

 • • Toate rolele de folii sunt montate? Partea de adeziv este spre balot?

 • • Comutatorul cu clichet manual/”0’7automat /(Hand/”0’7Auto) este pus pe „0”?

 • • Comutatorul rotativ „Deszăvorâre geamuri” (Fenster entriegeln) este pus pe „Auto”?

 • • Comutatorul rotativ „Bandă pentru material scurs” (Rieselgutband) este pus pe „Auto”?

 • •  Comutatorul PERICOL - STOP (NOT-AUS), dacă este apăsat, se trage afară și se rotește (intră în zăvor).

 • • Se verifică dacă folia este la locul ei - pentru aceasta folia se agață în ochiurile destinate pentru aceasta sau se introduce rola de folie, se fixează rola de folie, se introduce folia în ghidajul rolelor și se agață în ochi,

 • •  Verificați să nu se afle nimeni nici în și nici pe utilaj.

 • •  Se conectează priza de 125 A pe utilaj (dacă există un utilaj Diesel, acesta se pornește).

 • •  închideți ferestrele din spațiul de deservire.

 • •  Comutatorul principal: se deschide lacătul cu cheia și se îndepărtează, comutatorul principal se comută pe „1” (ON).

 • •  Se așteaptă inițializarea Display-ului (cca. 30 sec.), apare pe ecran tabloul principal (de start).

 • • Camera de vederi în infraroșu este montată și conectată la curent (există imagine)! Dacă nu, pe Dis-play se apasă comutatorul prin palpare al camerei „PORNIT” („EIN”); se apasă VI/V.

 • • Comutatorul cu clichet manual/”0’7automat /(Hand/”0’7Auto): se rotește spre dreapta pe „Auto”.

 • •  Se așteaptă până când barele roșii de pe ecranul de pornire al Display-ului dispar, pompele hidraulice pornesc.

EuRec Round Baling System RBS-2 Nr. 006________________________________Teclmofafliy

3.11.5. Comutarea modurilor de exploatare

Din modul de exploatare automat, cu ajutorul comutatorului rotativ „Manual/O/automat” („Hand/O/Auto”) se poate comuta din modul de exploatare automat în modul de exploatare manual. Acum se pot efectua diverse operațiuni în exploatare parțial automată. Acest lucru este necesar numai atunci când apar probleme.

Exemplul 1 defecțiune:

Baloții din rezervorul de presare sunt presați parțial. Rezervorul de presare nu se mai rotește (înfundare prin materiale prea mari în rezervorul de presare). Supravegherea timpului de funcționare furnizează un mesaj de defecțiune. Măsuri:

 • •  se comută comutatorul de mod de lucru „Hand/O/Auto” de pe „Auto” pe „Hand”;

 • •  se aduce fereastra pentru cadrul valțurilor cu F9 pe Display. Cu F2 se ridică manual cadrul valțurilor. Cu F3 se rotesc valțurile în direcție înapoi;

 • •  se comută comutatorul de mod de lucru „Hand/O/Auto” de pe„Hand” pe „0”, suplimentar se apasă PERICOL - STOP (Not-Aus);

 • •  se înlătură înfundarea din rezervorul de presiune;

 • •  se dezactivează PERICOL - STOP (Not-Aus), se comută comutatorul de mod de lucru „Hand/O/Auto” de pe „0” pe „Hand”, cu F4 se coboară cadrul manual cadrul valțurilor (cadrul valțurilor trebuie adus în poziția dinainte, cel puțin mai jos decât senzorul de capăt balot);

 • •  se comută comutatorul de mod de lucru „Hand/O/Auto” pe „Auto” și se apasă tasta „START Automatik. Acum rezervorul de presare și valțurile de presare pornesc, tocătorul respectiv banda de alimentare sunt conectate și procesul de presare se continuă automat deoarece a rămas în același lanț de pași.

Dacă se rămâne în același lanț de pași în care a apărut defecțiunea, lanțul de pași nu trebuie resetat după exploatarea manuală.

Exemplul 2 defecțiune:

Masa de înfășurare evacuează în de exploatare automat balotul înfășurat, merge în poziție medie și lanțul de pași nu este continuat. Deci masa de înfășurare nu se mai deplasează la presă pentru a prelua următorul balot. Măsuri;

 • •  se comută comutatorul de mod de lucru „Hand/O/Auto” de pe „Auto” pe „Hand”; se aduce fereastra pentru masa de înfășurare cu F13 pe Display;

 • •  cu FI se deplasează manual masa de înfășurare la rezervorul presei. Cu F2 se așează prin basculare masa de înfășurare;

 • •  se aduce fereastra masa de presare cu F12 pe Display;

 • •  cu F2 se basculează masa de înfășurare;

 • •  se aduce din nou fereastra pentru masa de înfășurare cu FI3 pe Display;

 • •  cu F3 se deplasează masa de înfășurare spre postînfășurător;

 • •  se aduce fereastra pentru postînfășurător cu FI4 pe Display;

 • •  se apasă F6 și se menține afișat, balotul începe să se rotească;

 • •  cu FI (apăsat suplimentar și menținut apăsat) postînfășurătorul începe să înfășoare balotul până când acesta este gata;

 • •  se aduce din nou fereastra pentru masa de înfășurare cu F13 pe Display, se evacuează manual balotul (se apasă F5 sau F6);

 • •  se poziționează din nou masa de înfășurare cu pași mici în poziție centrală (se apasă F6 sau F5) până când senzorul 86B1 anclanșează (luminează verde)

 • •  acum se apasă timp de 5 sec. tasta Automatik;

 • •  se comută comutatorul de mod de lucru „Hand/O/Auto” de pe „Hand” pe „Auto”;

 • •  se apasă tasta „Automat pornit” („Automatik Ein);

 • •  lanțul de pași efectuat manual se resetează la 0, iar instalația începe să lucreze din nou în regim automat.

Dacă nu se rămâne în același lanț de pași în care a apărut defecțiunea, lanțul de pași trebuie resetat după exploatarea manuală. Pentru aceasta, instalația trebuie golită.

Resetarea lanțului de pași Automatik: se apasă timp de 5 sec. tasta roșie „Automat deconectat („Automatik Aus).


 • 3.11.6. Exploatare semiautomată

Exploatare semiautomată

Se comută comutatorul de mod de lucru „Hand/O/Auto” de pe „Auto” sau „0” pe „Hand”

Se apasă F7 pe tastatura folie: apare fereastra „Comandă tocător” (Shredder).

(Tocător) pomit/oprit (Ein/Aus): FI

Clapa pâlniei* deschis ▼ /închis ▲ (auf V/zu A)

Dacă rezervorul de presiune trebuie deplasat manual în sus, clapa pâlniei* trebuie deplasată cu săgeata

▲ spre sus (se apasă F2) (opțional, dacă pâlnia este fixă, se sare peste acest aliniat.)

Senzorul 108 B5 pentru pâlnie rabatată spre interior își schimbă culoarea de la negru pe verde.

Apare scris verde. Senzor anclanșat (Sensor eingeklappt) - senzorul însăși luminează atunci verde și galben.

Apare scris negru. Senzor neanclanșat (Sensor fiir Anzeige Trichter eingeklappt nicht belegt), clapa este deci deschisă - senzorul însăși luminează verde.

Dacă tocătorul este conectat, apare „Conectat” (Ein) cu bară verde. Dacă tocătorul este deconectat, apare „Conectat” (Ein) fără bară verde. Tocătorul poate fi conectat atâta timp cât se ține degetul pe FI.

Se apasă F9 pe tastatura folie: apare fereastra „Cadru valțuri” (Presswalzentrăger).

Apăsarea semnului A F2 din partea dreaptă înseamnă în sus (Auf) / ▼ F4 în jos (Ab). Pentru „Rotire valțuri înainte” (Ein) se apasă FI.

Petru „Rotire valțuri înapoi” (Rev) se apasă F3.

Senzorul 94B3 „Valțuri de presare (PW) jos (unten)” și senzorul 94B5 sunt anclanșate (scris verde), în acest timp, senzorul 94B4 și senzorul 94B6 (valțurile de presare(PW) sus (oben)) nu sunt anclanșate (scris negru).

Pentru rotire rezervor de presare (Pressbehălter) se apasă ► F5.

Temperatura PW 1: 52°C.

Temperatura PW 2: 50°C.

Atenție

Dacă temperatura PW 1 sau PW 2 > 75°C, instalația se deconectează cu mesaj defecțiune =>, se controlează valțurile de presare dacă există materiale înțepenite, se lasă să se răcească.

Dacă trebuie rotit rezervorul de presare cu material (se apasă F5 și se menține apăsat), trebuie în același timp apăsat și FI și menținut apăsat. Altfel curentul în sistemul de antrenare al rezervorului de presare este prea mare.

Se apasă FIO pe tastatura folie: apare fereastra „Rezervor de presare” (Pressbehălter (PB)). (grafică gri deschis)

Dacă se apasă ▲ F2: rezervorul de presare (PB) merge în sus (auf). Dacă se apasă ▼ F4: rezervorul de presare (PB) coboară (absenken).

Dacă rezervorul de presare nu se poate ridica, trebuie văzut dacă clapa pâlniei* (opțional) este închisă (F7) =>, dacă nu, se închide clapa în meniul „Tocător” (Shredder) cu F2.

Pentru rotire rezervor de presare (Pressbehălter) ► F5.

Pentru conectare valțuri de presiune („Walzen Ein): se apasă FI (dacă valțurile nu funcționează, nu apare nici o bară verde).

Atenție

Dacă rezervorul de presare trebuie rotit sub sarcină, trebuie înainte întotdeauna deconectate valțurile de presare! (Se apasă concomitent și se mențin apăsate tastele FI și F5.)

Curent (Strom) %: curent de alimentare antrenare rezervor de presare în procente din valoarea nominală (numai afișare).

Valoarea curentului de alimentare în situație normală este între 40 și 50%.

Senzori: 98B1: rezervorul de presare este la 300 mm deasupra mesei de presare.

109B2: domeniul rezervor de presare, treapta l-a (Stufe 1).

109B3: domeniul de înfășurare (Wickelbereich) vertical.

107B5: cadrul valțurilor și rezervorul de presare împreună.

97B2: rezervorul de presare poziție de bază 1 (PB pe masa de presare).

96B3: rezervorul de presare poziție de bază 2 (PB pe masa de presare).

Informații de uniformizare: la fiecare 12 sec. se face pentru 2 sec. se face uniformizarea distribuitorului de curent liniar pentru ridicare/coborâre rezervor de presare.

Se apasă FII pe tastatura folie: apare fereastra „înfașurător de presare” (Presswickler). (grafică albastru deschis)

Apăsare ► F3 pe tastatura folie: rotire înainte: înfașurătorul de presare se rotește în sensul acelor de ceasornic.

Apăsare ◄ F3: rotire înainte: înfașurătorul de presare se rotește în sens invers acelor de ceasornic.

Dacă se apasă butonul poziție de bază („Grundstellung) pe Display, înfașurătorul de presare se deplasează în poziție de bază.

Senzori

107B1 poziție schimbare folie înfașurător de presare.

107B4 poziție de bază înfășurător de presare (scris verde) - deci înfășurătorul de presare este în poziție de bază.

107B3 rampă de frânare înfășurător de presare.

107B2 rupere folie.

108B3 clește folie 1 închis (dacă este închis scris verde),

108B4 clește folie 2 închis (dacă este închis scris verde).

Deschidere clește folie 1: se apasă butonul ▼ de pe ecran/ închidere clește folie 1: se apasă butonul ▲. Deschidere clește folie 2: se apasă butonul ▼ de pe ecran/ închidere clește folie 2: se apasă butonul ▲. Desfacerea frânei de motor: se apasă butonul frână deconectat (Bremse Aus) - frâna se desface, înfașurătorul de presare se poate mișca cu mâna.

Cu Display-ul „înfășurător de presare” (Presswickler) se poate de ex. înfășură 3 straturi de folie după ruperea foliei. După aceea se comută pe meniul „Rezervor de presare” (Pressbehălter) FIO. Acum se apasă concomitent F2 și F5, astfel încât rezervorul de presare se rotește și concomitent se ridică în sus. Astfel un balot poate fi înfășurat până la capăt (eventual este util și o schimbare între rotire înfașurător de presare și rotire/ridicare rezervor de presare).

De regulă însă, în modul de funcționare automat, dacă folia s-a rupt, procesul de înfășurare continuă după ce folia s-a introdus din nou.


Se apasă F12 pe tastatura folie: apare fereastra „Masă de presare” (Presstisch).

Grafica neagră arată masa de presare.

Basculare în sus: se apasă ▲ F2 (Auf) pe tastatura folie și se menține.

Basculare în jos: se apasă ▼ F4 (Ab) pe tastatura folie și se menține.

Rotire în față: se apasă ► F3 (Vor).

Rotire în spate: se apasă ◄FI (Zuruck).

Atenție

La rotirea „Masă înainte” („Tisch vor”), cilindrul hidraulic se extinde. Masa se rotește cu cca. % rotație în sens invers acelor de ceasornic.

Atenție

La rotirea „Masă înapoi” („Tisch zuruck”), se retrage doar cilindrul hidraulic. Nu se realizează nici un fel de mișcare vizibilă a mesei de presare.

Senzor 95B5: masă de presare jos (Pressentisch unten) - dacă este anclanșat, apare scris verde atunci masa de presare se află în poziția inferioară.

Senzor 95B4: masă de presare sus (Pressentisch oben) - dacă nu este anclanșat, apare scris negru.

Se apasă F13 pe tastatura folie: apare fereastra „Masă de înfășurare” (Wickeltisch).

Grafica albastru deschis arată masa de înfășurare.

Pentru deplasare în direcția presei (dinspre poziția de comandă) se apasă ◄ FI pe tastatura folie.

Pentru deplasare în direcție postînfășurător (spre poziția de comandă) se apasă ► F3 pe tastatura folie.

Basculare în sus/jos

85B2: pentru basculare masă de înfășurare (înclinarea masei de înfășurare spre presă) se apasă ▲ F2 (merge numai dacă senzorul 86B3 este anclanșat sau masa de înfășurare este deplasată deja deasupra senzorului 86B3 în direcția presei).

85B1: pentru coborârea mesei de înfășurare se apasă ▼ F4.

înclinare spre stânga/dreapta/mijloc

Pentru înclinarea mesei de înfășurare spre dreapta (văzut dinspre poziția de comandă) se apasă F5 (86B2 anclanșat, scrisul luminează verde).

Pentru înclinarea mesei de înfășurare spre stânga (văzut dinspre poziția de comandă) se apasă F6 (85B6 anclanșat, scrisul luminează verde).

Masa de înfășurare pe mijloc, (86B1 anclanșat, scrisul luminează verde).

85B4 Masa de înfășurare la presă

86B3 Masa de înfășurare deplasată de la înfășurătorul de presare

85B3 Masa de înfășurare la postînfășurător

77B1 Balotul este sesizat de senzorul de ultrasunete 1 (de pe tavan)

77B2 Balotul este sesizat de senzorul de ultrasunete 2 (de pe cleștele de folie)

Se apasă F14 pe tastatura folie: apare fereastra „Postînfașurător/clește folie” (Nachwickler/ Folienzange).

Zona de Display dreapta sus: clește folie.

Pentru deschiderea cleștelui foliei: se apasă ▼ F4 de pe tastatura folie.

Pentru închiderea cleștelui foliei: se apasă ▲ F2 de pe tastatura folie.

Eliberarea frânei de motor - se apasă butonul „Frână neactivată” („Bremse aus”) pe Display, apoi se eliberează frâna.

Dacă fereastra din spațiul de comenzi este deschisă și frâna este neactivată.

Dacă se apasă butonul Poziție de bază (Grundstellung) pe Display, atunci postînfășurătorul se rotește în poziția de bază.

Zona de Display din mijloc (stânga și dreapta): masa de înfășurare.

Pentru rotirea valțurilor spre dreapta (balotul se rotește spre stânga) se apasă ► F6: ambele role ale mesei de înfășurare se rotesc spre dreapta.

Pentru rotirea valțurilor spre stânga (balotul se rotește spre dreapta) se apasă ◄ F5: ambele role ale mesei de înfășurare se rotesc spre stânga.

Zona de Display stânga sus: postmfășurător (Nachwickler)

Pentru rotirea postînfășurătorului spre stânga se apasă ► F3.

Pentru rotirea postînfașurătorului spre dreapta se apasă ◄FI.

Senzori

75B5 Clește folie închis (scris verde)

75B1 Poziție schimbare folie (dacă scrisul este verde s-a ajuns la acest senzor)

75B2 Postînfășurătorul în poziție de întoarcere

75B4 Rupere folie/sfarșit

Butonul prioritate evacuare (Vorzug Austrag) se află în dreapta - deci se basculează în mod preferențial spre dreapta (văzut din spațiul de comandă, balotul este basculat spre stânga). Când deci nu există nici un balot pe clapele de evacuare, se basculează întotdeauna în această direcție. în cazul în care în direcția de basculare se detectează totuși un balot, instalația se oprește până când acesta este îndepărtat. După aceea se apasă pe Confirmare (Quittierung).

Când, așa cum este reprezentat în imagine, în dreapta „ON” și în stânga „OFF”, atunci masa de înfășurare aruncă întotdeauna balotul spre dreapta.

Când ambele butoane se află pe „ON”, prioritatea de evacuare (Vorzug Austrag) este de asemenea spre dreapta, iar dacă în dreapta există un balot bascularea se face spre stânga, verificare! (Dacă butonul prioritate evacuare (Vorzug Austrag) este pus pe stânga bascularea se face în oglindă.) Zona Display-ului, în dreapta sus

Verificare; ridicarea clapelor de evacuare stânga prin apăsarea A F2, coborârea prin apăsarea ▼ F4.

Zona Display-ului, în stânga sus

Verificare; ridicarea clapelor de evacuare dreapta prin apăsarea A FI, coborârea prin apăsarea ▼ F3.

Senzori

76B3 Aripa de evacuare stânga este sus

76B2 Aripa de evacuare dreapta este sus

76B5 Aripa de evacuare stânga este jos

76B4 Aripa de evacuare dreapta este jos

76B1 Balotul de pe aripa de evacuare dreapta sesizat de către senzorul cu ultrasunete

76B6 Balotul de pe aripa de evacuare stânga sesizat de către senzorul cu ultrasunete

K9 Parametri postînfașurător (Parameter Nachwickler)

Număr de înfășurări (AnzahI Wicklungen) 23 - după 23 de înfășurări, postînfășurătorul trece din nou în poziția de bază.

Număr de postînfășurări (AnzahI Nachwicklungen) 0 - înseamnă o postînfașurare, atunci balotul este gata.

Turație rotire baloți (Drehzahl Ballendreher) 280 - electromotorul rolelor mesei de înfășurare se rotește cu 280 rot./min.

Turație postînfășurător (Drehzahl (Nach)Wickler) 1700 - electromotorul postînfașurătorului se rotește cu 1700 rot./min.

Aceste valori sunt reglate de la început și nu trebuie modificate.

în special turația postînfășurătorului nu este permis a fi mărită.

în caz cfi sunt necesare modificări, trebuie sunat Serviciul Service și clarificată situația.

Dacă sunt necesare modificări, se apasă pe numărul respectiv (de ex. 23) și apare un câmp de numere. Acum se poate introduce și se confirmă noul număr (de ex. 25). De acum baloții vor avea 25 de straturi de acoperire.

K6 Parametri înfășurător de presare (Parameter Presswickler)

Număr de înfășurări de interior (Anzahl Bodenwicklungen) 0: înseamnă că se realizează numărul minim de înfășurări de interior (1).

Număr de înfășurări de exterior (Mantelwicklungen) 0: înseamnă că se realizează numărul minim de înfășurări de exterior (1).

Număr de postînfașurări (Anzahl Nachwicklungen) 0: înseamnă că se realizează numărul minim de postînfașurări (1).

Turație înfășurător de presare (Drehzahl Presswiclker) 1400: înseamnă că electromotorul de antrenare al înfașurătorului de presare lucrează la o turație de 1400 rot./min.

Atenție

Valorile reglate din fabrică sunt permise a fi modificate numai după consultarea Serviciului Service.


K5 Parametri rezervor de presare (Parameter Pressbehălter)

Turația de înfășurare (Drehzahl Wickeln) 1540 înseamnă că motorul de antrenare al rezervorului de presare lucrează cu 1540 rot./min.

Curentul maxim al rezervorului de presare (Pressb. Strom Max) % 150 înseamnă că tocătorul, respectiv banda transportoare de alimentare este deconectată pentru un anumit interval de timp, când motorul rezervorului de presare a ajuns la 150% din curentul său nominal. Cu aceasta se poate recunoaște tendința de înfundate. Prin deconectarea din când în când a alimentării cu material se reușește adesea evitarea înfundării.

Atenție

Valorile reglate din fabrică sunt permise a fi modificate numai după consultarea Serviciului Service.


K5 Parametri valțuri de presare (Parameter Presswalzen)

întârziere valțuri de presare jos (Verzbgerung Presswalzen unten) 0.1 înseamnă că după 0,1 sec. de la părăsirea senzorului „Valțuri de presare jos” („Presswalzen unten”), cadrul valțurilor de presare este ridicat cu câțiva cm, până când se ajunge din nou în zona senzorului cadru de presare jos.

întârziere valțuri de presare sus (Verzogerung Presswalzen oben) 0.2 înseamnă că la 0,2 sec. după atingerea senzorului „Valțuri de presare sus ("Presswalze oben”), cadrul valțurilor de presare se ridică rapid până când se ajunge din nou la senzorul de jos.

întârziere valțuri de presare sus (VerzSgerung Presswalzen oben) max 2,0 înseamnă că dacă unul din valțurile de presare este mai mult de 2 sec. sus, se declanșează PERICOL - STOP (NOTAUS).

Presiunea prereglată la valțurile de presare este de cca. 100 bar. Prin aceasta se realizează cca. 1,5 tone „presiune de presare” pe fiecare valț.

Atenție

Valorile reglate din fabrică sunt permise a fi modificate numai după consultarea Serviciului Service.

Tasta mod de lucru este pe „Auto”. Se apasă tasta „Autu ein”(autoconectat).

în caz că apare o altă fereastră, se apasă tasta K1. Apare ecranul de start.

Clapa de evacuare 86B4 scris verde: aripa de evacuare basculată spre ext. (condiție pt. funcționare automată).

Clapa de evacuare 86B5 scris verde: aripa de evacuare basculată spre ext. (condiție pt funcționare automată).

Acționarea PWT 94B1 scris verde: ghidaj montat (condiție pt. funcționare automată).

Acționarea PWT 94B2 scris verde: ghidaj montat (condiție pt. funcționare automată).

Când începe lucrul în modul automat, trebuie să se aștepte până când toate barele roșii dispar (vezi de asemenea tabelul mesaje ecran (Bildschirmmeldungen)).

Lanțurile de pași și starea lor de lucru sunt afișate (poziție de bază SK (Gnmdstellung SK)- pasul 9).

• Dacă instalația este deconectată datorită unei defecțiuni, pasul la care s-a oprit se poate citi la presa SK (Presse SK) sau pe stația de înfășurare SK (Wickelstation SK).

Se afișează ruperea foliei la înfășurătorul de presare și postînfășurător (când bara roșie se află în spatele scrisului).

Alimentarea NSV (Einspeisung NSP) este în ordine, scrisul este fără bara roșie în spate (condiție pentru lucrul în mod automat).

Curentul de comandă poziție instalație de balota re (Steuerssp. Pos Baler) este în ordine (clapele de evacuare basculate ÎD afară) scrisul este fără bara roșie în spate (condiție pentru lucrul în mod automat).

PERICOL - STOP/uși (NOT-AUS/Tflren) este în ordine, scrisul este fără bara roșie în spate (condiție pentru lucrul în mod automat).

PERICOL - STOP/uși (NOT-AUS/Tflren) nu este în ordine, bară roșie.

Instalația hidraulică (Hydraulik) este în ordine, scrisul este fără bara roșie în spate (condiție pentru lucrul în mod automat).

Dacă instalația hidraulică nu este în ordine, există bara roșie din spatele scrisului.

Ungere (Schmierung), este în ordine, scrisul este fără bara roșie în spate (condiție pentru lucrul în mod automat).

Ungere, nu este în ordine, bară roșie în spatele scrisului.


 • 3.11.8.1, Mers automatic oprit după terminarea ciclului

Se apasă mers automat/deconectat (Automatik/Aus).

 • 3.11.9. Contor

Ecran contor

Se apasă K3, apare contor.

Contorul de baloți pe schimb (Schichtzăhler Baler) poate fi resetat Ia începutul unui nou schimb cu „R”.

Contorul de baloți pe comandă (Projektzâhler Baler) poate fi resetat la sfârșitul comenzii cu „R” Contorul total de baloți (Gesamtzăhler Baler) nu poate fi resetat.

Contorul ore de funcționare instalație hidraulică (Betriebsstunde Hydraulik) nu poate fi resetat.

K1 Ecran de start

K2 Listă alarme

K3 Contor

K10 Listă de mesaje

K11 Runtime deconectat

K18 Confirmare

 • 3.12. Prelucrarea defecțiunilor *

 • 3.12.1. Defecțiuni generale

Rupere folie înfășurător de presare

Rupere folie postînfășurător

Balotul nu este recunoscut (sesizat)

Defecțiune material de scurgere

Defecțiune instalație hidraulică filtru retur

 • 3.12.2. Defecțiuni prin supravegherea timpului de efectuare a mișcărilor

Defecțiune supraveghere timp de funcționare rezervor de presare (4000 sec).

Defecțiune supraveghere timp de funcționare postînfășurător (400 sec).

Defecțiune supraveghere timp de funcționare bandă transportoare material de scurgere.

Vezi și 3.11.10.3.

 • 3.12.3. Listă de mesaje

 • 3.12.3.1. Mesaje de lucru

  *>•

  Tradweere uxt me* aj

  1

  NSV: 25K2 Steuerung EIN

  Comandă pornit

  2

  RBS-2: BK13 Olheizung RM Netzschtltz EIN

  încălzire ulei RM protecție rețea pornit

  3

  RBS-2: BK14 Hydraulik Baler RM Netzschtltz EIN

  Inst. hidraulică inst. balotat RM protecție rețea pornit

  4

  RBS-2: 54B4 Arbeitshydraulik SP Druck minimal

  Inst. hidraulică de lucru SP presiune minimă

  5

  RBS-2: 33K4 Arbeitshydraulik Stemschaltung

  Inst. hidraulică de lucru conectare stea

  6

  RBS-2: 33K3 Arbeitshydraulik Dreieckscaltung

  Inst. hidraulică de lucru conectare triunghi

  7

  RBS-2: 33K1 Arbeitshydraulik RM Netzschtltz EIN

  Inst. hidraulică de lucru RM protecție rețea pornit

  8

  PS: 95B4 Presstisch Kippstellung oben erreicht

  Masă de presare, poziție basculată sus realizat

  9

  AnlSt: 44S1 Anlage in Handbetrieb (Halbautomat.)

  Instalație în mod de lucru manual (semiautomat)

  10

  AnlSt: 44S1 Anlage in Automatikbetrieb (Vollautom.)

  Instalație în mod de lucru automat (complet automat)

  11

  AnlSt: 52S1 Anlagenautomatik gestartet

  Automatica instalației pornită

  12

  AnlSt: 52 S2 Anlage leer fahren

  Instalație mers în gol

  13

  AnlSt: 50S1 Stbrung quittiert

  Defecțiune confirmată

  14

  AnlSt: 55S1 Anlage in Transportstellung

  Instalație în poziție de transport

  15

  AnlSt: 55S2 Anlage in Grundstellung

  Instalație în poziție de bază

  16

  NSV: 5K1 Hauptshalter Drehfeld (links) StOrung

  Defecțiune comutator principal câmp învârtitor, stânga

  17

  PS: 107B1 Presswickler Folienwechselstell. erreicht

  înfășurător presă, poziție schimbare folie, realizat

  18

  PS: 108B3 Folienzange 1 ZU erreicht

  Clește folie 1 închis, realizat

  19

  PS: 108B4 Folienzange 2 ZU erreicht

  Clește folie 2 închis, realizat

  20

  PS: 94B1 Pressw.-trăger Betriebsstell links erreicht

  Cadru valțuri presare, poziție de lucru stânga realizat

  21

  PS: 94B2 Pressw.-trăger Betriebsstell rechts erreicht

  Cadru valțuri presare, poziție de lucru dreapta realizat

  22

  PS: 95B1 Pressw.-trăger Grundstellung erreicht

  Cadru valțuri presare, poziție de bază realizat

  23

  PS: 96B4 Pressw.-trăger Ballenende oben erreicht

  Cadru valțuri presare, capăt de balot sus, realizat

  24

  PS: 96B5 Pressw.-trăger Wickelbereich oben

  Cadru valțuri presare, zona înfășurător sus

  25

  PS: 95B5 Presstisch Kippstellung unten erreicht

  Masă de presare, poziție de basculare în jos, realizat

  26

  PS: 99B3 Pressbeh. Vorwickeln begonnen

  Rezervor de presare, preînfășurare început

  27

  PS: 107B5 Pressbeh. Kontakt Walzentrăger erreicht

  Rezervor de presare, contact cadru valțuri, realizat

  28

  PS: 109B2 Pressbeh. vertikal Geschw. 1

  Rezervor de presare, viteză verticală treapta 1

  29

  PS: 109B3 Pressbeh. vertikal Freigabe Presswickler

  Rezervor presare, eliberare verticală înfășurător presă

  30

  PS: 96B6 Pressbeh. Grundstellung rechts erreicht

  Rezervor de presare, poziție de bază dreapta, realizat

  31

  PS: 97B1 Pressbeh. Grundstellung links erreicht

  Rezervor de presare, poziție de bază stânga, realizat

  32

  PS: 54B2 Pressbeh. Lin.-stromteiler Kolben eingefahren

  Rezervor presare, piston distribuție curent liniar, retras

  33

  PS: 32K3 Pressw.-trăger Dreieckscaltung

  Cadru valțuri presare, comutare triunghi

  34

  PS: 32K1 Pressw.-trăger RM Netzschtltz EIN

  Cadru valțuri presare, RM protecție rețea pornit

  35

  PS: I08B5 Pressw.-trăger ausgeklappt

  Cadru valțuri presare rabatat spre exterior

  36

  PS: 105B5 Pressw.-trăger eingeklappt

  Cadru valțuri presare rabatat spre interior

  37

  WS: 85B1 Wickeltisch abgesenkt

  Masă de înfășurare coborâtă

  38

  WS: 85B2 Wickeltisch zu Presse geneigt

  Masă de înfășurare înclinată spre presă

  39

  WS: 85 B3 Wickeltisch am Wickler

  Masă de înfășurare la înfășurător

  40

  WS: 85B4 Wickeltisch an Presse

  Masă de înfășurare la presă

  41

  PS: 97B2 Pressw.-trăger oben MaxMax erreicht

  Cadru valțuri presare maximă de sus, realizat

  42

  PS: 54B3 Pressw.-trăger Lin.-stromteiler Kolben eingefahren

  Cadru valțuri presare, piston distribuție curent liniar, retras

  Nr.

  Text mesaj

  Traduccre text mesaj

  43

  PS: 95B6 Pressw.-trager Dămpfung Druck min. erreicht

  Cadru valțuri presare, amortizare, preș, minimă, realizat

  44

  PS: 94B3 Pressw.-trager Walzenpaar 1 unten erreicht

  Cadru valțuri presare, pereche valțuri 1 jos, realizat

  45

  PS: 94B4 Pressw.-trăger Walzenpaar 1 oben erreicht

  Cadru valțuri presare, pereche valțuri 1 sus, realizat

  46

  PS: 94B5 Pressw.-trăger Walzenpaar 2 unten erreicht

  Cadru valțuri presare, pereche valțuri 2 jos, realizat

  47

  PS: 94B6 Pressw.-trager Walzenpaar 2 oben erreicht

  Cadru valțuri presare, pereche valțuri 2 sus, realizat

  48

  PS: 32K4 Pressw.-trager Stemschaltung

  Cadru valțuri presare, comutare în stea

  49

  WS: 75B6 Austragklappen Ballen AUF rechts belegt

  Clape de evacuare baloți, deschis dreapta anclanșat

  50

  WS: 76B1 Austragklappen Ballen AUF links belegt

  Clape de evacuare baloți, deschis stânga anclanșat

  51

  WS: 76B2 Austragklappe rechts hoch/Transport

  Clape de evacuare baloți, dreapta sus/transport

  52

  WS: 76B3 Austragklappe links hoch/Transport

  Clape de evacuare baloți, stânga sus/transport

  53

  WS: 76B4 Austragklappe rechts runter/Arbeit

  Clape de evacuare baloți, dreapta în jos/pentru lucru

  54

  WS: 76B5 Austragklappe links runter/Arbeit

  Clape de evacuare baloți, stânga în jos/pentru lucru

  57

  WS: 85B5 Wickeltisch Ballen vorhanden

  Masă de înfășurare, balot existent

  58

  WS: 85B6 Wickeltisch geneigt rechts

  Masă de înfășurare, înclinat dreapta

  59

  WS: 86B1 Wickeltisch Mitte erreicht

  Masă de înfășurare, mijloc, realizat

  60

  WS: 86B2 Wickeltisch geneigt links

  Masă de înfășurare, înclinat stânga

  61

  WS: 86B3 Wickeltisch Kollisionsbereich nicht erreicht

  Masă de înfășurare, zonă de coliziune nerealizat

  62

  WS: 75B5 Folienzange verriegelt

  Clește folie închis

  63

  WS: 75B1 Nachwickler Folienwechsel erreicht

  Postînfășurător, schimbare folie, realizat

  64

  WS: 75B2 Nachwickler Umkehrstellung erreicht

  Postînfășurător, poziție de întoarcere, realizat

  78

  NSV: rechte Tllre verriegelt

  Ușă dreapta zăvorâtă

  79

  NSV: rechte Ture verriegelt/geschlossen

  Ușă dreapta zăvorâtă/închisă

  80

  NSV: linke Tiire verriegelt

  Ușă stânga zăvorâtă

  81

  NSV: linke Ttlre verriegelt/geschlossen

  Ușă stânga zăvorâtă/închisă

  82

  NSV: Fltigelttir verriegelt

  Ușă cu aripi zăvorâtă

  83

  NSV: Fltigelttir verriegelt/geschlossen

  Ușă cu aripi zăvorâtă/închisă

  89

  NSV: 7F1 Baler Beleuchtung Stbrung

  Defecțiune iluminare instalație de balotat

  91

  NSV:28K1 Schutztilren Sammelsthrung

  Defecțiune centrală uși de protecție

  92

  NSV: Fenster verriegelt

  Fereastră zăvorâtă

  93

  NSV: Fenster verriegelt/geschlossen

  Fereastră zăvorâtă/închisă

  114

  WS: 75B4 Nachwickler Folienabriss leer Stbrung

  Postînfășurător gol, defecțiune rupere folie

  119

  PS: 107B2 Presswickler Folienabriss leer StOrung

  înfășurător presă gol, defecțiune rupere folie

  120

  PS:107B3 Bremsrampe Grundstellung erreicht

  Rampă de frânare, poziție de bază, realizat

  121

  PS: 107B4 Presswickler Grundstellung erreicht

  înfășurător presă, poziție de bază, realizat

  122

  PS: 107B6 Presswickler Umkehrpunkt erreicht

  înfășurător presă, poziție de întoarcere, realizat

  123

  PS: 17K2 Presswickler Rotation Bremse Frei/Lauf

  înfășurător presă, rotație frână, liber/funcționare

  125

  PS: 26F1 Presswickler Rotation Bremse

  înfășurător presă, rotație frână

  126

  WS: 26F2 Nachwickler Bremse

  Postînfășurător, frână

 • 3.12.3.2. Mesaje de defecțiuni

  55

  Text HH.șftj

  NSV: 24F4 Steuersp. 24 LS+2-2L Stfirung

  j.n—f rr- —11 i      f —

  Traducere text mesaj

  Defecțiune tensiune de comandă 24 LS+2-2L

  65

  NSV: 24F6 Steuersp. 24 LS+3-2L Stfirung

  Defecțiune tensiune de comandă 24 LS+3-2L

  66

  NSV: 24F7 Steuersp. 24 LS+4-1L Stfirung

  Defecțiune tensiune de comandă 24 LS+4-1L

  67

  NSV: 24F8 Steuersp. 24 LS+4-2L Stfirung

  Defecțiune tensiune de comandă 24 LS+4-2L

  68

  NSV: 4Q3 Reserve Stfirung

  Defecțiune, rezervă

  69

  NSV: 6F5 Schaltanlage Beleuchtung Stfirung

  Defecțiune instalație de comutare iluminare

  70

  NSV:24F3 Steuersp. 24 LS+2-1L Stfirung

  Defecțiune tensiune de comandă 24 LS+2-1L

  71

  NSV: 5Q4 Hauptschalter Motorschutz ausgelfist

  Comutator central protecție motor decuplat

  72

  NSV: 6Q1 Trenntrafo 230V Storung

  Defecțiune trafo separare 230V

  73

  NSV: 5Q5 Hauptmagnetventil Netzteil 24 V Stfirung

  Defecțiune ventil magnetic central parte rețea 24 V

  74

  NSV: 6F2 Presswalzen Steuersp. 230V Stfirung

  Defecțiune tensiune de comandă 230V valțuri de presare

  75

  NSV: 23 F2 SPS-Ausgănge Steuersp. Stfirung

  Defecțiune tensiune de comandă ieșiri - SPS

  76

  NSV: 24F1 Steuersp. 24 LS+1-1L Stfirung

  Defecțiune tensiune de comandă 24 LS+1-1L

  77

  NSV: 24F2 Steuersp. 24 LS+1-2L Storung

  Defecțiune tensiune de comandă 24 LS+1-2L

  84

  RBS-2: 15Q1 Motorschutz Storung

  Defecțiune protecție motor

  85

  RBS-2:15M1 Kaltleiter Stfirung

  Defecțiune conductor rece

  86

  NSV: 6F3 Schaltanlage Heizung Stfirung

  Defecțiune instalație de comutare încălzire

  87

  NSV: 7F2 Klimagerăt Stfirung

  Defecțiune aparat de climatizare

  88

  NSV: 7F6 Klimagerăt Stfirung

  Defecțiune aparat de climatizare

  90

  NSV: 25K1 Not-Aus-Relais ausgelfist

  Releul PERICOL - STOP decuplat

  94

  RBS-2: 16Q1 Olktihler Motorschutz Stfirung

  Radiator ulei, defecțiune protecție motor

  95

  RBS-2: 16M1 Olktihler Kaltleiter Stfirung

  Radiator ulei, defecțiune conductor rece

  99

  RBS-2: 13Q1 Arbeitshydraulik Motorschutz Stfirung

  Inst. hidraulică de lucru, defecțiune protecție motor

  100

  RBS-2: 27A2 Arbeitshydraulik Kaltleiter StOrung

  Inst. hidraulică de lucru, defecțiune conductor rece

  101

  RBS-2: 23F4 Arbeitshydraulik LS-Automat Stfirung

  Inst. hidraulică de lucru, defecțiune automat - LS

  102

  RBS-2: 27A4 Uberstrom Storung

  Defecțiune, supracurent

  103

  RBS-2: 52B3 Fiillstand Fett minimal

  Nivel umplere unsoare la minim

  104

  RBS-2: 34F1 Fettpumpe LS-Automat StOrung

  Pompă de ungere, defecțiune automat - LS

  105

  RBS-2: 53B1 Hydraulik Oltank Ftlllstand minimal

  Rezervor ulei hidraulic, nivel umplere la minim

  106

  RBS-2: 53Bl Hydraulik Oltank Temperatur maximal

  Rezervor ulei hidraulic, temperatura la maxim

  107

  RBS-2: 53B2 Hydraulik, Saugdruckfilter Dmckstfirung

  Inst. hidraulică, defecțiune presiune filtru aspirație preș.

  108

  RBS-2: 53B3 Hydraulik, Rtlcklauffilter Druckstfirung

  Inst. hidraulică, defecțiune presiune filtru de retur

  109

  RBS-2: 4Q4 Olheizung Motorschutz Storung

  încălzire ulei, defecțiune protecție motor

  110

  PS: 12Q1 Pressw.-trăger Motorschutz Storung

  Cadru valțuri de presare, defecțiune protecție motor

  111

  PS: 27A1 Pressw.-trSger Kaltleiter StOrung

  Cadru valțuri de presare, defecțiune conductor rece

  112

  WS: 18Q1 Ballen drehen Motorschutz Stfirung

  Rotire baloți, defecțiune protecție motor

  113

  WS: 18M1 Ballen drehen Kaltleiter Stfirung

  Rotire baloți, defecțiune conductor rece

  115

  Baler RBS-2 Hydraulik Allgemein Oltank MaxMax (Zeitv. 5 min -* Stop)

  Inst hidraulică a inst de balotare RBS-2, rezervor general de ulei MaxMax (timp întârziere 5 min -» stop)

  116

  Baler RBS-2 Schmierkreislauf Verteiler Impulsgeber 52B4 Stfirung

  Inst hidraulică a inst RBS-2, defecțiune generator impulsuri distribuitor circuit de ungere 52B4

  117

  WS: 19M1 Nachwickler Kaltleiter Stfirung

  Postînfășurător, defecțiune conductor rece

  118

  PS: 20Q1 Pressbeh. Rotation Motorschutz Stfirung

  Rotire rezervor de presare, defecțiune protecție motor

  124

  PS: 17Q1 Presswickler Rotation Motorschutz Stfirung

  Rotire înfășurător de presare, defecțiune protecție motor

  127

  Temperaturmessung 1 Stfirung

  Defecțiune măsurarea temperaturii 1

  128

  Temperaturmessung 2 StOrung

  Defecțiune măsurarea temperaturii 2

  129

  Scrittkette Nachwickeln S6 kein Ballen vorhanden

  Lanțul de pași postînfășurare S6, nici un balot existent

  130

  Baler RBS-2 Rieselband Antrieb (15M1) SPS Storung Uberstrom

  Instalație de balotare RBS-2, acționare bandă de scurgere SPS (15M1), defecțiune supracurent

  .'■iu

  131

  Temperaturmessung 1 Max

  Măsurare temperatură 1 max.

  132

  Temperaturmessung 2 Max

  Măsurare temperatură 2 max.

  133

  Baler RBS-2 Arbeitshydraulik Druckschalter 54B4 GW Min Min BE

  Inst de balotare RBS-2, comutator presiune inst hidraulică de lucru 54B4 GW Min Min BE

  134

  Pressstation Presswalzentrăger Dămpfung Druckschalter GW Min Min

  Stație de presare, amortizare cadru valțuri de presare, comutator de presiune GW Min Min

  135

  WS Ballendrehen (FU) StOrung Laufzeit

  Rotire baloți (FU), defecțiune timp de funcționare

  136

  WS Nachwickler (FU) StOrung Laufzeit

  Postînfășurător (FU), defecțiune timp de funcționare

  137

  FC63 SK Grundstellung Schritt 1 Wickler nicht in Grundstellung

  Poziție de bază pas 1, înfășurătorul nu se află în poziția de bază

  138

  Pressbehalter (FU) StOrung Laufzeit

  Rezervor de presare (FU), defecțiune timp de funcționare

  139

  WS Nachwickler 19M1 Sammelstdnmg / FU

  Postînfășurător 19M1, defecțiune centrală/FU

  140

  PS Presswickler 17M1 Sammelstorung / FU

  Valțuri de presare 17M1, defecțiune centrală / FU

  141

  PS Pressbehalter 20M1 Sammelstorung

  Rezervor de presare 20M1, defecțiune centrală

  142

  WS Ballendreher 18M1 Sammelstorung / FU

  Rotire baloți 18M1, defecțiune centrală / FU

  143

  Presswickler (FU) Storung Laufzeit

  înfășurător presare( FU), defecțiune timp de funcționare

  144

  FC90 StOrung Abgleich Press-Situation Walzentrager

  Defecțiune compensare situație - presiune cadru valțuri

  145

  FC91 StOrung Abgleich PB senken

  Defecțiune compensare coborâre PB

  146

  FC63 StOnmg Baler Grundstellung PS PT

  Defecțiune instalație de balotare, poziție de bază PS, PT

  147

  Rieselband StOnmg Laufzeit

  Defecțiune timp de funcționare bandă scurgere

  148

  Schrittkette Pressen StOnmg Lauftlberwachung

  Defecțiune supraveghere funcționare lanț de pași presă

  149

  Schrittkette Pressen Schritt 19 Befullen StOrung Press-walzen Anschlag Oben Max

  Lanț de pași presare, pasul 19, umplere, valțuri de presare, poziție limită sus max.

  150

  Schrittkette Pressen Folienabriss

  Lanț de pași presare, rupere folie

  151

  Schrittkette Nachwickeln Folienabriss

  Lanț de pași presare, postînfașurare rupere folie

  152

  Hydraulik Motor 13M1 StOrung Laufzeit

  Defecțiune timp funcționare inst. hidraulică motor 13M1

  153

  Hydraulik Presswalzen Motor 12M1 StOrung Laufzeit

  Defecțiune timp funcționare inst. hidraulică motor valțuri de presare 12M1

  154

  Pressbehalter Strom Max erreicht

  Curent max. rezervor de presiune, realizat

  155

  Hydraulik Saugfilter 1 StOrung

  Defecțiune instalație hidraulică, filtru de aspirație 1

  156

  Hydraulik Saugfilter 2 StOnmg

  Defecțiune instalație hidraulică, filtru de aspirație 2

  157

  Schrittkette Nachwickeln StOnmg Lauftlberwachung

  Defecțiune lanț de pași postînfășurare, supraveghere funcționare

  158

  Reserve

  Rezervă

  159

  Schrittkette Presswickler Folienabriss StOrung Lauf tlberwachung

  Defecțiune lanț de pași înfășurătore presă rupere folie, supraveghere funcționare

  160

  Reserve

  Rezervă

  161

  Reserve

  Rezervă

  162

  Reserve

  Rezervă

  163

  Reserve

  Rezervă

  164

  Reserve

  Rezervă

  165

  Reserve

  Rezervă

  166

  Reserve

  Rezervă

  167

  Reserve

  Rezervă

  168

  Reserve

  Rezervă

  169

  Reserve

  Rezervă

  170

  Reserve

  Rezervă

  171

  Reserve

  Rezervă

  172

  Reserve

  Rezervă

Cuprins CAPITOLUL 4

4. Montare și punere în funcțiune

 • 4.1. Cerințe față de locul de montaj

 • 4.1.1. Capacitatea portantă a solului

 • 4.1.2. încărcarea pe suprafață a elementelor de sprijin (stâlpilor)* hidraulici..........

 • 4.1.3. înclinarea terenului

 • 4.1.4. Planeitatea terenului............

 • 4.1.5. Drumuri de acces și necesarul de suprafață

 • 4.1.6. Utilități

 • 4.2. Montarea instalației........

 • 4.2.1. Descărcarea containerului cu macara

 • 4.2.2. Descărcarea containerului cu stâlpii de sprijin*

 • 4.2.2.1. Operațiuni de pregătire și siguranță

 • 4.2.2.2. Rabatarea stâlpilor de sprijin*

 • 4.2.2.3. Alimentarea cu curent a instalației pentru descărcare

 • 4.2.2.4. Coborârea stâlpilor de sprijin*

 • 4.2.3. Descărcarea instalației

 • 4.3. Montarea instalației în vederea exploatării

 • 4.3.1. Legarea instalației la curent electric

 • 4.3.2. Aducerea la nivel a instalației

 • 4.3.3. Construcția sertarului

 • 4.3.3.1. Punerea în funcțiune

 • 4.3.4. Montarea ghidajelor pentru cadrul valțurilor și rezervorul de presare............

 • 4.3.5. Montarea clapei pâlniei* și a tablelor pentru pâlnie

 • 4.3.6. Rabatarea ușilor laterale / montarea tablelor de acoperire ale presei

 • 4.3.7. Pregătirea pentru lucru a înfășurătorului de presare

 • 4.3.8. Pregătirea pentru lucru a înfășurătorului în straturi acoperitoare

 • 4.3.9. Rabaterea clapelor de evacuare a baloților

 • 4.3.10. Comutarea instalației de climatizare a dulapului de comutatoare

 • 4.3.11. Utilaje periferice

 • 4.3.11.1. Racorduri electrice

 • 4.3.11.2. Tocător

 • 4.3.11.3. Buncărul intermediar

EuRec®

Teehnoiogy

 • 4. Montare și punere în funcțiune

în acest capitol sunt date toate indicațiile pentru o montare rapidă și sigură a instalației.

 • 4.1. Cerințe față de locul de montaj

în timpul funcționării, instalația stă pe patru picioare care se pot poziționa hidraulic. Fiecare picior este poziționat și retras de un cilindru hidraulic.

La alegerea locului de montare trebuie respectate următoarele cerințe,

• Presiunea pe suprafață la container cu picioare de sprijin hidraulice: 8 kg/cm.

Dacă este necesar, sub picioare se vor poziționa plăci suplimentare și țineți cont de rezistența acestora.

 • 4.1.1. Capacitatea portantă a solului

Aveți grijă ca solul să fie suficient de solid.

La teren neconsolidat cu bază de pietriș ar trebui utilizate plăci de beton.

Țineți cont că la poziționarea instalației pe un teren neconsolidat, acesta poate deveni instabil după precipitații.

 • 4.1.2. încărcarea pe suprafață a stâlpilor hidraulici*

în timpul exploatării, pe fiecare stâlp de sprijin* acționează o forță de până la 80.000 N ceea ce corespunde la o greutate de cca. 8 tone pe fiecare stâlp de sprijin.

La capătul fiecărui stâlp de sprijin* există o placă de sprijin cu suprafața de 25cm x 40cm =1000 cm2.

Rezultă deci pe fiecare suprafață de sprijin o presiune de până la 8 daN/cm , ceea ce corespunde unei greutăți de cca. 8 kg/cm2


EuRec

TecwuWiOgy

 • 4.1.3. înclinarea terenului

Instalația poate fi utilizată la un unghi efectiv de înclinare a containerului de max. 0,50 în direcție longitudinală și transversală (ceea ce corespunde la o înclinare de câte cca. 1%).

 • 4.1.4. Planeitatea terenului

Dacă terenul se află pe o deponie, acesta trebuie precomprimat și planat orizontal (piatră spartă). Denivelare max. 3 cm. Pe aceasta trebuie așezate una lângă cealaltă, fără spații între ele plăci de beton cu o grosime minimă de 10 cm pe o suprafață de cel puțin 15m x lOm.

 • 4,1.5. Drumuri de acces și necesarul de suprafață

La alegerea terenului, țineți cont atât de existența unor drumuri de acces suficiente și de suficient spațiu de manevrare pentru aducerea și descărcarea instalației (eventual macara mobilă) cât și de spațiu de manevră pentru camioane și stivuitoare necesare pentru aducerea materialului și expedierea acestuia în timpul exploatării instalației.

Instalația de balotare are un necesar de suprafață de cca. 15m x 8,5m =125 m2. La aceasta se adaugă suprafața pentru instalația de focare (eventual și buncăr), drumul de acces pentru mașinile care aduc materialul de prelucrat și depozitul de baloți.

Pe părțile de evacuare trebuie prevăzute distanțe de cel puțin 4,5 m pentru ca baloții terminați să poată fi așezați și transportați.

 • 4.1.6. Utilități

 • • Racord de aer comprimat de cel puțin 6 bar.

 • • Racord de apă (după posibilități).

 • • Curent 400 V, 125 A; 400 V, 16 A, frecvență nominală: 50 Hz.

 • 4.2. Montarea instalației

Instalația trebuie descărcată cu atenție conform Instrucțiunilor de exploatare și întreținere de pe camion și așezată pe stâlpii de sprijin* pe un teren sigur, plan și solid.

După aceea, se montează toate suprastructurile pe instalația de balotat conform Instrucțiunilor de exploatare și întreținere și se asigură toate legăturile prin șurub.


 • 4.2.1. Descărcarea containerului cu macara

RBS-2 poate fi descărcat de pe camion și cu ajutorul unei macarale adecvate. Pentru aceasta trebuie respectată procedura descrisă în cele ce urmează. Principial, EuRec RBS-2 este conținut într-un container normat de 40” care poate fi descărcat ca atare cu ajutorul unei macarale sau a unei macarale pod pentru containere.

Utilizați numai mijloace de fixare destinate special și admise pentru manevrarea de containere.

Utilizați numai mijloace de transport admise pentru transportul containerelor de 40”, ISO (se va ține cont de reglementările locale).

La descărcare folosiți numai o macara cu capacitate de ridicare suficientă (min. 26 tone).

Controlați poziția sigură a macaralei mobile.

Atenție

Țineți cont de poziția centrului de greutate.

Centrul de greutate se află la cca. 5,5 m de marginea exterioară a containerului, pe partea presei (cu spațiul de motoare încărcat).

 • 4.2.2. Descărcarea containerului cu stâlpi de sprijin2

Descărcarea instalației cu ajutorul unui sistem de ridicare containere

 • •  Se aduce mijlocul de transport cu container pe locul de amplasare, (teren orizontal, plan și solid).

 • •  Se scoate telecomanda2 din cutia ei, se introduce ștecherul în priza corespunzătoare și se fixează cu colierul de siguranță.Figură: telecomandă*

Figură: robinet sferic

 • •  Se racordează RBS-2 la alimentarea cu curent.

 • •   Se rotește instalația hidraulică la comutatorul „Instalație hidraulică PORNIT/OPRIT” („Hydraulik EIN/AUS”) de pe telecomanda* în poziția „PORNIT” (EIN) - becul de control „Instalație hidraulică PORNIT” („Hydraulik EIN”) se aprinde.

-* vezi Capitolul 4, ultima pagină „ Telecomandă”*

 • 4.2.2.L Operațiuni de pregătire și siguranță

Pentru încărcarea sau descărcarea vehiculului container cu ajutorul stâlpilor hidraulici* trebuie utilizată telecomanda din dotarea instalației RBS-2. Comandarea trebuie făcută de la o distanță suficientă față de container cu supravegherea ambelor părți ale acestuia. Dacă în zonă există persoane, procedura trebuie imediat întreruptă. Cablul telecomenzii trebuie utilizat pe întreaga sa lungime.


 • 4.2.2.I. Rabatarea stâlpilor de sprijin*

 • •  Se scot bolțurile de zăvorâre de pe stâlpi și se rabatează.

 • •  Se fixează stâlpii cu bara de siguranță, se introduc bolțurile de siguranță și se asigură bolțurile cu siguranțele elastice.

 • •  Se fixează protecțiile pe stâlpi.


Figură: stâlp de sprijin zăvorât


Dacă stâlpii nu se lasă rabatați acționați tasta „Stâlp 1...4 deschis” („Stempel 1...4 Auf”) pentru ca stâlpii să fie eliberați și să nu mai fie fixați de cadru.

 • 4.2.2.3. Alimentarea cu curent a instalației pentru descărcare

Pentru antrenarea instalației este necesară alimentarea cu curent, cu următoarele caracteristici:

 • •  tensiune nominală: trifazic 400 V

 • •  frecvența nominală: 50 Hz

 • •  curent nominal: 3 x 16 A

Legătura la instalație se face prin ștecăr.

Pe o ușă a peretelui frontal, pe partea de evacuare este o deschizătură pentru cablul de legătură.


I


 • 4.2.2.4. Coborârea picioarelor (stâlpilor) de sprijin *

Scoaterea telecomenzii, închiderea ventilului din stânga de lângă clapa telecomenzii, introducerea ștecherului de 16 A în priză.

 • •  Se desfac și îndepărtează șuruburile de fixare ale containerului pe mijlocul de transport.

 • •  Se ridică încet containerul cu tasta „Toți stâlpii sus” („Alle Stempel Auf’) și se are grijă astfel încât

containerul să nu ajungă în poziție înclinată. Dacă este cazul, se reglează separat stâlpii corespunzători.

 • •  în momentul în care containerul s-a eliberat de mijlocul de transport, se scot stâlpii complet, ridicându-se containerul la înălțimea maximă.

 • •  Se asigură stâlpii împotriva coborârii cu bolțurile de siguranță.


 • 4.2.3. Descărcarea instalației

 • •  Se deplasează mijlocul de transport de sub instalație.

 • •  Se scot siguranțele de pe stâlpi.

 • •  Se coboară containerul la înălțimea dorită cu tasta „Toți stâlpii în jos” („Alle Stempel AB”).
Depozitați elementele de siguranță întotdeauna în dispozitivele de fixare prevăzute, pentru a fi la dispoziție când este nevoie de ele!

în timpul ridicării trebuie avut grijă tfel încât containerul să nu ajungă în poziție înclinată! Pericol de răsturnare!

Staționarea sub utilaj cu stâlpii neasigurați este interzisă! Pericol de moarte!


Figură: instalația pe mijlocul de transport

 • 4.3. Montarea instalației în vederea exploatării

 • 4.3.1. Legarea instalației la curent electric

Pentru exploatarea instalației este necesară alimentarea cu curent electric cu următoarele caracteristici.

Tensiune nominală: trifazic 400 V

Frecvență nominală: 50 Hz

Alimentare (ștecăr)

Curent nominal: 3 x 125 A CEE

Curent nominal: 3 x 16 A CEE


Alimentarea cu curent principal a instalației se face printr-un

• cablu cu 4 fire cu diametru suficient,

 • • L1,L2,L3

 • • pământare

Nu este necesar cablu zero.

Legarea instalației se face printr-un ștecăr de 125 A (CEE).

înainte de comutarea ștecherului de pe partea de alimentare, comutatorul principal de pe ușa dulapului de comutatoare trebuie să fie deconectat.

In ușa de pe peretele frontal de pe partea de ieșire este o deschidere pentru ambele cabluri de legătură.

Trebuie avut grijă să fie un câmp de rotire spre dreapta.

Supraveghetorul de rețea (aparatul de măsurare a câmpului de rotire) veghează ca instalația să nu poată fi conectată dacă există câmp de rotire spre stânga.

în acest caz, desfaceți instalația de la rețea (alimentare) și schimbați 2 faze ale conductorului de alimentare.

După legarea corectă la alimentarea cu curent instalația se găsește în starea de bază.

încălzirea rezervorului nu poate fi deconectată prin comutatorul principal. Ea este activă dacă alimentarea cu curent de 125 A este activă.

 • 4.3.2. Aducerea la nivel a instalației


Prin scufundarea tuturor picioarelor de sprijin după descărcare, instalația poate coborî. Pericol de strivire!


Din acest motiv, vegheați înainte de aducerea la nivel a instalației ca nimeni sau nimic să nu se afle sub instalație și ca m jurul acesteia elementele de montaj, ca de ex. trepte, benzi transportoare, să fie la distanță suficientă. Pericol de strivire, pericol sever de deteriorări!


în timpul coborârii trebuie avut grijă ca înclinarea în orice direcție să nu depășească 2°. în afară de aceasta trebuie avut grijă ca în timpul modificării înălțimii picioarele de sprijin să fie încărcate cât se poate de uniform.


La comenzi greșite, când de ex. numai cele două picioare de pe o parte a containerului se coboară sau se ridică, există în anumite condiții pericolul răsturnării containerului cu urmări imprevizibile pentru instalație și persoanele care se află în zona de răsturnare.


Din acest motiv trebuie observate toate cele patru picioare și coborâte sau ridicate uniform (încet).

 • 43.3. Construcția sertarului

Suprafața de montaj pentru sertarul de material mărunt căzut trebuie să fie betonată și plană.

Sertarul de material mărunt căzut trebuie împins sub container și fixat pe cadrul acestuia (și în spate cu etrierul). Etrierul de menținere a poziției trebuie fixat pe coloanele de capăt, profilele U cuprind cadrul.

Containerul trebuie sprijinit corespunzător, astfel încât să nu poată fi coborât (altfel sertarul poate fi deteriorat).

Racordul hidraulic rapid trebuie legat de cuplajul de sub instalația de balotare prin racordurile cu filet (trebuie avut grijă neapărat de curățenia racordurilor, altfel murdăria care intră în conductele hidraulice poate duce la deteriorarea sistemului hidraulic). Racordurile sunt protejate de praf prin clapele corespunzătoare. Trebuie avut grijă la o curățenie extremă. Cablurile pentru senzori trebuie înșurubate (a nu se confunda).4.3.3.1. Punerea în funcțiune

Dacă se lucrează în regim automat și transportorul de material mărunt căzut lucrează, începe și sertarul să lucreze.

Sertarul pentru material mărunt căzut lucrează în intervale și împinge automat acesta spre față. Zona trebuie închisă.

Intervalele sunt reglate. Ca standard, este prevăzut un ciclu de 10 sec. în timpul funcționării, acest interval poate fi adaptat condițiilor date.

Dacă se formează o grămadă de deșeuri prea mare (mai înaltă decât sertarul), acesta trebuie îndepărtat cu mijloace adecvate (lopată, încărcător frontal mic sau altele). în acest timp sertarul trebuie să fie oprit. De asemenea trebuie oprit și tocătorul.

Deșeurile adunate sub sertar (sertarul se deplasează oblic) trebuie îndepărtate.

 • 4.3.4. Montarea ghidajelor pentru cadrul valțurllor și rezervorul de presare


Personalul care efectuează montarea trebuie să fie legat cu centuri de siguranță.


înainte de demontare, ghidajele trebuie însemnate pentru a putea fi montate lafeL

 • 1. Mai întâi se montează cele două ghidaje laterale cu șuruburi păsuite.

 • 2. După aceea traversa superioară.

 • 3. Apoi cele trei contrafișe.


(Procesul de descărcare nu este optimal. Este recomandată o preluare a baloților în partea laterală a RBS-2. Așa cum este reprezentat în această figură, atât la preluare cât și la așezarea baloților, aceștia pot fi deteriorați. Pentru preluare și așezare fără probleme a baloților se recomandă utilizarea sistemului de preluare recomandat de EuRec.)

 • 4.3.5. Montarea clapei pâlniei* și a tablelor pentru pâlnie


Personalul care efectuează montarea trebuie să fie legat cu centuri de siguranță.

 • 1. Tabla se pune pe cadrul valțurilor cu un mijloc de ridicare adecvat și se înfige în locul corespunzător.

 • 2. Tablele se pun pe rezervorul de presare cu un mijloc de ridicare adecvat și se înfig în locurile corespunzătoare. Clapa pâlniei* se ia cu un mijloc de ridicare adecvat și se înfige în locul corespunzător. în acest timp trebuie avut grijă de senzori. A nu se deteriora. Cilindrul hidraulic trebuie fixat cu un bolț în ochiul său și se asigură cu bolțul.

 • 3. în timpul probei funcționale, senzorii, dacă sunt anclanșați, trebuie să lumineze dacă sunt în poziție retrasă și rabatată, dacă nu, trebuie ajustați.

 • 4.3.6. Rabatarea ușilor laterale / montarea tablelor de acoperire ale presei

Se rabatează ușile laterale și se introduc zăvoarele din spatele acestora.

Se scot din spațiul de motoare tablele de acoperire superioare și se fixează cu șuruburi.


 • 4.3.7. Pregătirea pentru lucru a înfășurătorului de presare

Introducerea foliei se face conform figurii. Partea cu adeziv trebuie să fie orientată spre interiorul balotului. Tensionarea rolelor de folii se face cu etrierul de întindere din dotare. Rola trebuie fixată cu ajutorul zăvorului deplasabil și a etrierului de întindere iar capătul trebuie strâns bine pentru ca în timpul procesului de lucru rola să nu fie aruncată afară din poziția ei. După introducerea foliei, aceasta se desfășoară cu cca. 3 m, se leagă o buclă și se introduce în ochiul corespunzător. La desfășurarea rolei, trebuie avut grijă ca folia să nu aibă găuri mici ca în figură. Role de folii cu găuri nu trebuie utilizate și trebuie reclamate la furnizor.

Figură: rolă de folie cu găuri inacceptabile (pericol de rupere în timpul procesului de înfășurare și întreruperea procesului de lucru)

43.8. Pregătirea pentru lucru a postînfășurătorului în straturi acoperitoare

Introducerea foliei se face conform figurii. Partea cu adeziv trebuie să fie orientată spre interiorul balotului. Tensionarea rolelor de folii se face cu etrierul de întindere din dotare. Rola trebuie fixată cu ajutorul zăvorului deplasabil și a etrierului de întindere iar capătul trebuie strâns bine pentru ca în timpul procesului de lucru rola să nu fie aruncată afară din poziția ei.

După introducerea foliei, aceasta se desfășoară cu cca. 2 m, se leagă o buclă și se introduce în dispozitivul de fixare/tăiere corespunzător.


Figură: vedere postînfășurător în straturi acoperitoare • 4.3.9. Rabaterea clapelor de evacuare a baloților

 • •  Se pornește instalația.

 • • Pe Display se comută pe semiautomat.

 • • Se apasă F8. Se rabat clapele de evacuare.

 • •  Se rabate spre afară clapa finală cu un mijloc de ridicare.

 • •  Se verifică dacă senzorii există (trebuie să lumineze galben).

 • •  Se montează picioarele de sprijin cu filet și se strâng.

 • • Se fixează tablele cu găuri.

 • 4.3.10. Comutarea instalației de climatizare a dulapului de comutatoare

Instalația de balotare este prevăzută cu o instalație de climatizare a dulapului de comutatoare.

Punerea în funcțiune se face o dată cu legarea instalației de balotare la rețeaua electrică. Legătura este făcută de producător. Instalația de climatizare devine activă în momentul acționării comenzii instalației de balotare. • 4,3.11. Utilaje periferice

Utilajele periferice (buncăr, tocător, benzi transportoare) trebuie alimentate separat cu energie electrică.

4.3.11.1. Racorduri electrice

Pe instalația de balotare există un racord normat pentru comanda tocătorului (o doză 16 poli liberă de potențial / 24 V cc.). Racordul se fece printr-un ștecăr fixat pe partea dinspre presă a uneia din cele 2 uși. Tocătorul trebuie să poată prelucra comenzile „Tocător pornit” („Shredder EIN”) și „Tocător oprit” („Shredder AUS”).

Telecomandă instalație balotare Racord cu 16 poli pentru telecomandă

 • 4.3.11.2. Tocător

Tocătorul trebuie poziționat frontal față de instalație. Banda transportoare a acestuia trebuie astfel poziționată încât să fie asigurată atât alimentarea, dar să existe și suficientă distanță față de instalația de balotare, astfel ca atunci când rezervorul de presare se deplasează în sus cu pâlnia rabatată spre interior să nu o atingă (altfel există pericolul distrugerii clapei pâlniei* și a senzorilor acesteia).

Comanda SPS a RBS-2 comandă timpul de lucru al tocătorului. Alimentarea cu material se întrerupe când pâlnia instalației de balotare este plină. După timpul de procesare al RBS-2, tocătorul trebuie să poată fi pornit din nou cu comanda SPS a RBS-2 și să reia imediat transportul materialului.

Lățimea maximă a benzii transportoare este de 1400 mm.

 • 4.3.11.3, Buncărul intermediar

Instalația de dozare trebuie introdusă de către client. Trebuie asigurată o întrerupere imediată a alimentării prin oprirea benzii de alimentare la semnalul de întrerupere a comenzii SPS a RBS-2. După terminarea procesului de lucru al RBS-2, tocătorul trebuie să poată fi pornit imediat prin sistemul de comandă SPS a RBS-2 și să se reia imediat procesul de alimentare. Un buncăr intermediar are sens dacă timpul de umplere al rezervorului de presare depășește perioada unui proces de lucru al RBS-2. Dacă buncărul este plin, atunci acesta va opri tocătorul.

Lățimea maximă a benzii de alimentare este de 1400 mm.

1

Se apasă tasta verde „Poziție de bază” (Grundstellung), tasta luminează - dispozitivele de înfășurare se deplasează automat în poziția de bază (dacă nu se află deja acolo).

 • • Se așteaptă până când butonul de pornire verde „Automatik” luminează.

 • • Acum se acționează acest buton. Instalația începe să lucreze în regim automat.

2

 Se închide robinetul sferic pentru sistemul de ridicare.

Instrucțiuni de exploatare și întreținere

Separator cu discuri EuRec® DSK Nr. 050 cu masă de cernere 110/50/30 E

Listă piese de schimb componente mecanice

Masă de cernere

Generale (Allgemein)

Motor cu angrenaj conic

Kegelradgetriebemotor

12459900

3

Motor cu angrenaj conic

Kegelradgetriebemotor

13481500

5

Dispozitiv de curățare

Abstreifrechen

12977400

1

Antrenare dispozitiv de curățare (Antrieb Abstreifrechen)

Nucă lanț antrenare

Antriebskettenuss

11461200

2

Stație întoarcere lanțuri dreapta/stg.

Kettenumlcnksstation rechts/links

11605000

2

Curățitor arbori de antrenare

Abstreifer Antriebswelle

11918800

1

Element legătură dispozitiv suspendare lanțuri

Kettengehânge Verbindungsglied

10306200

4

Tendor

Spannschloss

11985900

2

Motor cu angrenaj cu melc 1,1 kW

Stimradschneckegetriebemotor 1,1 kW

11162700

1

Lagăr flanșă

Flanschlager

11462700

2

Tambur deflector (Abweisertrommel)

Motor tambur

Trommclmotor

12206300

1

Lagăr cu segmenți

Klotzlager

11624200

2

Arbori (Wellen)

Roată dublă lanț ID60

Doppelkettenrad ID60

11407200

42

Cuplaj CENTAFLEX

Kupplung CENTAFLEX

12765100

8

Lanț role

Rollenkette

11822600

42

Arbore 1 complet

Welle 1 komplett

13490500

1

Șaibă trapez Hardox 10 mm

Trapezeckscheibe Hardox 10 mm

12954500

12

Șaibă trapez 8 mm

Trapezeckschcibe 8 mm

13161700

2

Lagăr flanșă

Flanschlager

13161800

2

Arbore 2 complet

Welle 2 komplett

13490600

1

Șaibă trapez Hardox 10 mm

Trapezeckscheibe Hardox 10 mm

12954500

13

Șaibă trapez 8 mm

Trapezeckscheibe 8 mm

13161700

2

Lagăr flanșă UCFS 308

r Flanschlager UCFS 308

13161800

2

Banda transportoare de alimentare

Generale (Allgemein)

Tambur de antrenare

Antriebstrommel

12090001

1

Tambur de întoarcere

Umlenktrommel

12092301

1

Suport role

Rollenhalter

10930300

10

Dispozitiv curățare bandă

Bandabstreifer

13024700

1

Motor cu angrenaj cu melc 4 kW

Stimradschneckegetriebemotor 4 kW

12740200

1

Crapodină

Stehlager

10153800

2

Lagăr flanșă

Flanschlager

10444800

2

Rolă susținere 0 89 x 800

Tragrolle 0 89 x 800

10421600

5

Rolă susținere 0 89 x 1050

Tragrolle 0 89 x 1050

11304700

2

Bandă netedă

Glattgurt

11298900

1

Rolă inel reazem 89/133/30

Stutzringrolle 89/133/30

11231700

10

Rolă inel reazem 89/133/40

Stutzringrolle 89/133/40

11493400

4

Jgheab înclinat bandă (Bandschurre)

Jgheab înclinat bandă

Bandschurre

13010400

1

Listă piese de schimb instalație electrică

I Denumire componentă constructivă                     j Bln arii®©!

j -------’ ’ 1

i Csaeffiat© j;

1 Grupă construct. centrală SPS CPU j SPS Zentralbaugruppe CPU

11521600

1

j Display text SPS

SPS Textdispay

11469400

1

Comutator PERICOL-STOP

Not-Aus-Schaltgerăt

11167200

3 i

î Contor ore de funcționare

Betriebsstundenzăhler

12211100

î

Tastă PERICOL-STOP

Not-Aus-Taste

11636200

i 1

Tastă PERICOL-STOP

Not-Aus-Taste

11463000

2

! Senzor inductiv

Sensor induktiv

12018200

.       3

1 Senzor inductiv

Sensor induktiv

13065700

13       l

Senzor inductiv

Sensor induktiv

12907700

3

i Senzor inductiv

Sensor induktiv

13290400

1

Bandă rolă de emisie

Geberroile Bând

11044800

2

Bandă rolă de emisie              ,1 Geberrolle Bând

13118900

. i iSeparator cu discuri EuRee® DSK Nr. 050

Listă piese de schimb instalație hidraulică

U-......./T

Cilindru

■ Zylinder

13488800 t

1 n

2

Pompă manuală

Handpumpe

13505400

1

P

Rezervor hidraulic

Hydrauliktank

13510700

1

4

Ventil frână de coborâre

Senksbremsventil

13506600

1

5

Ventil drosel retur

Drossel-Riickschlag-Ventil

11332900 f

1

L=—

Pârghie de mână

Handhebel

13511900 !

Listă piese de schimb instalație hidraulică (ungere lanțuri plan de ungere)

| Poz.

Denumire

Nr. articol

Cantitate

1

Pompă manuală pentru unsoare fluidă și ulei

Handpumpe fiir FlieBfett und Ol

13329300

1

2

Bară de distribuție

Verteilleiste

11169700

3

3

Bară de distribuție

Verteilleiste

11032200

2

1 4

Ventil de dozare

Zumessventil

13504500

42


Separator cu discuri EuRec® DSK Nr. 050

- Cuprins -

 • 1.  Prefață

 • 2.  Indicații privind utilajul

  • 2.1.  Producător

EuRec Technology Sales & Distribution GmbH

 • 3.  Indicații privind siguranța

 • 3.Î.  Proceduri generale

  • 3.2.  Indicații privind siguranța în exploatare

  • 3.3.  Indicații privind siguranța pentru lucrări de întreținere

 • 4.  Descrierea tehnică

 • 4.1.  Date tehnice

 • 4.2.  Dimensiuni

Stare de exploatare

 • 4.3.  Grupe constructive

 • 4.4.  Plăcuța de tip

 • 4.5.  Descrierea funcționării

 • 4.5.1. Masa de cernere.........

 • 4.5.2. Instalații dc alimentare și evacuare

 • 4.5.3. Dispozitivul de curățire automată

 • 4.6.  Zone de pericol

 • 4.7.  Amplasarea utilajului

 • 4.7.1. Ridicarea mesei de cernere

 • 4.8.  Transportul utilajului

 • 4.9.  Demontarea utilajului

 • 5.  Deservirea

 • 5.1.  Punerea în funcțiune a instalației de cernere

 • 5.2.  Scoaterea din funcțiune a instalației de cernere

 • 5.3.  Funcțiunile utilajului de cernere

 • 5.4.  Tabloul de comandă.........

 • 5.5.  Succesiunea comenzilor electrice

 • 5.5.1. Funcționare manuală

 • 5.5.2. Funcționare automată (la flux de material prin separator cu discuri).....

 • 5.5.3. Funcționare automată a dispozitivului de curățare (greblă)

 • 5.5.4. Controlul rotirii arborilor de cernere

 • 5.5.5. Banda dc accelerare și de alimentare

 • 6.  Defecțiuni în funcționare

 • 6.1.  Parametri reglabili

 • 6.2.  Mesaje de defecțiuni

 • 7.  întreținere / lucrări speciale repetitive

 • 7.1.  Plan de întreținere

 • 7.2.  Liste de control

 • 7.2.1. Plan de ungere.......

 • 7.3.  Reprezentări ale locurilor de ungere

 • 7.4.  Materiale de umplere

 • 7.5.  Materiale de lucru..

Componentă constructivă

Cantitate

 • 7.6.  Fotografii


Bandă transportoare pentru materiale fine

Generale (Allgemein)

Tambur de întoarcere

Umienktrommel

12092201

1

Tambur de antrenare

Antriebstrommel

12089901

1

Dispozitiv curățare bandă față

Bandabstreifer vome

11075703

1

Dispozitiv curățare bandă ext.

Bandabstreifer aufien

12756300

1

Crapodină

Stehlager

10153800

14

Rolă susținere 0 89 x 1250

Tragrolle 0 89 x 1250

10598500

7

Rolă susținere 0 89 x 1100

Tragrolle 0 89 x 1100

11372700

17

Rolă inel reazem 89/133/30

Sttltzringrolle 89/133/30

11231700

35

Rolă inel reazem 89/133/40

Stiitzringrolle 89/133/40

11493400

28

Suport role

Rollenhalter

11496100

34

Motor cu angrenaj conic

Kegelradgetriebemotor

11246200

1

Bandă netedă

Glattgurt

13486800

1

Jgheab înclinat bandă (Bandschurre)

Jgheab înclinat bandă

Bandschurre

13486800

1

Bandă transportoare transversală

Generale (Allgemein)

Tambur de antrenare

Antriebstrommel

12991500

1

Tambur de întoarcere

Umienktrommel

12991000

1

Dispozitiv curățare bandă ext.

Bandabstreifer auBen

12993100

1

Dispozitiv curățare bandă față

Bandabstreifer vom

11111801

1

Suport role

Rollenhalter

10930300

14

Motor antrenare angr. plan 3 kW

Flachgetriebemotor 3 kW

11272400

1

Crapodină

Stehlager

10153800

4

Rolă susținere 0 89 x 800

Tragrolle 0 89 x 800

10421600

7

Rolă susținere 0 89 x 1050

Tragrolle 0 89 x 1050

11304700

3

Bandă netedă

Glattgurt

10942500

1

Rolă inel reazem 89/133/30

Stutzringrolle 89/133/30

11231700

15

Rolă inel reazem 89/133/40

StUtzringrolle 89/133/40

11493400

6

Jgheab înclinat bandă (Bandschurre)

Jgheab înclinat bandă

Bandschurre

13493100

1

Bandă transportoare de alimentare (buncăr)

Parte inferioară ban-dă

(Bandunterteil)

Suport role

Rollenhalter

10930300

16

Suport rolă de întoarcere complet

Umlenkrollenhalter kpl-

12977900

2

Dispozitiv curățare bandă față

Bandabstreifer vom

11075700

1

Rolă bandă de întoarcere

Bandumlenkrolle

11259606

1

Protecție bandă

Bandabweiser

10576900

2

Crapodină

Stehlager

10129700

2

Rolă susținere 0 89 x 1250

Tragrolle 0 89 x 1250

10598500

8

Rolă susținere 0 89 x 1450

Tragrolle 0 89 x 1450

10202300

4

Galerie bandă

Stollengurt

12347200

1

Rolă emisie

Geberrolle

13118900

1
Bandă transportoare de alimentare (buncăr)

Parte superioară bandă (Bandoberteil)

Suport role

Rollcnhalter

10930300

8

Tambur de antrenare

Antriebstrommel

12996000

1

Rolă susținere 0 89 x 1250

Tragrolle 0 89 x 1250

10598500

4

Rolă susținere 0 89 x 1450

Tragrolle 0 89 x 1450

10202300

1

Motor cu angrenaj cu melc 9,2 kW

Stimradschneckegetriebemator 49,2 kW

13411400

1

Crapodină

Stehlager

10153800

2

Jgheab înclinat bandă (Bandschurre)

Jgheab înclinat bandă

Bandschurre

13498600

1

Cadrul mesei de cernere

Cadru masă cernere (Siebbock)

Cilindru

Zylinder

13488800

1

Ureche de rezistență superioară

Schăkel hochfcst

13488900

1

Ureche de rezistență superioară

Schăkel hochfest

13488700

2
Separator cu discuri EuRec® DSK Nr. 050


EuRec®Technology u


- Cuprins fotografii -

Figura 1: Desen dimensiuni..........................................................................

Figura 2: Reprezentarea părților constructive....................................................

Figura 3: Plăcuța de tip...............................................................................

Figura 4: Zone de pericol.............................................................................

Figura 5: Reglarea unghiului mesei de cernere...................................................

Figura 6: Transportul utilajului.....................................................................

Figura 7: Tabloul de comandă.......................................................................

Figura 8: Schema de ungere..........................................................................

Figura 9: Ungere centrală lagăr (mâner - pompă de unsoare + distribuitor central)......

Figura 10: Ventile de dozare pentru ungerea lanțurilor (ungere prin picurare)...............

Figura 11: Tambur de antrenare bandă transversală............................................

Figura 12: Tambur de întoarcere bandă transversală...........................................

Figura 13: Tambur de antrenare bandă pentru materiale fine.................................

Figura 14: Tambur de întoarcere bandă pentru materiale fine.................................

Figura 15: Tambur de antrenare bandă de alimentare (bandă de accelerare)................

Figura 16: Tambur de întoarcere bandă de alimentare (bandă de accelerare)...............

Figura 17: Lagăr arbore curățitor...................................................................

Figura 18: Distribuitor progresiv de ungere a lagărelor.........................................

Figura 19: Greble de curățare a dispozitivului de curățire a arborelui de cernere...........

Figura 20: Pompa hidraulică pentru reglarea înclinării mesei de cernere.....................

Figura 21: Motor de antrenare bandă transportoare............................................

Figura 22: Senzor bare de distribuție (supraveghere turație arbori)...........................

Figura 23: Tambur de aruncare......................................................................

10

11

12

 • 15

 • 16

17

21

28

29

 • 29

 • 30

 • 30

 • 31

 • 31

 • 32

 • 32

 • 33

33

36

 • 36

 • 37

 • 37

 • 38


Separator cu discuri EuRec® DSK Nr. 050

 • 1. Prefață

Instalația de cernere DSK nr. 050 achiziționat de dumneavoastră poate fi încadrat pe baza execuției tehnice ca separator cu discuri. Prin această tehnică de cernere se pot obține debite mari la materiale greu de cernut.

Instalația este caracterizată prin:

 • •  debit marc;

 • •  producere redusă de zgomot;

 • •  uzură redusă la masa de cernere;

 • •  posibilitate de optimizare ușoară a rezultatului cernerii și a debitului.

La utilizarea instalației de cernere pentru altă destinație decât cea arătată aici, Vă rugăm să vă adresați Serviciului nostru Service, deoarece altfel încetează orice pretenție de garanție.

Separator cu discuri EuRec® DSK Nr. 050

 • 2. Indicații privind utilajul

2.1. Producător

EuRec®

TechnologyEuRec Technology Sales & Distribution GmbH BorntalstraKe 9, D-36460 Merkers/Thuringen

Director general


Director vânzări

Șef serviciu Service

Sector electric

Secție proiectare/construcții

Herr Norbert Kottmann

Herr Christoph Kottman

Herr Christoph Kottman

Frâu Kathrin Liebau

Frâu Steffî Wolf

Herr Dankmar Elze

Herr Harald Knapp


 • ■ +49(0)3 69 69/58-1 32

 • ■ +49(0)3 69 69/58-132

B 449 (0) 3 69 69 / 58 - 1 32

 • ■ +49(0)3 69 69/58- 1 18

B +49 (0) 3 69 69 / 58 - 1 29

B +49(0)369 69/58-258

B +49 (0) 3 69 69 / 58 - 1 24


Separator cu discuri EuRec® DSK Nr. 050

 • 3. Indicații privind siguranța

3.1. Proceduri generale

Trebuie luate în considerare neapărat următoarele indicații de siguranță. Acestea sunt valabile pentru utilizarea generală a utilajului de cernere.

Servantul utilajului de cernere este responsabil față de terțe persoane, dacă acestea se află în zona de lucru a utilajului.

în zona de lucru a utilajului în funcțiune trebuie adoptat un mod de lucru precaut, pentru evitarea rănirilor datorită bucăților căzute afară sau datorită componentelor utilajului ieșite în exterior. în imediata zonă în jurul utilajul trebuie purtată protecție craniană deoarece în timpul cernerii poate fi aruncat material de pe masa de cernere.Separator cu discuri EuRec® DSK Nr. 050

3.2. Indicații privind siguranța în exploatare

Trebuie să se țină seama neapărat de următoarele indicații de siguranță. Acestea sunt valabile pentru exploatarea utilajului de cernere.

>>>> >>>>

La părăsirea locului de muncă, personalul de deservire trebuie să oprească utilajul și să-l asigure împotriva punerii în funcțiune de neautorizați prin închiderea dispozitivelor de deservire.

în zona de lucru imediat apropiată de utilajul în funcțiune trebuie purtate protecții auditive, deoarece în timpul cernerii, în funcție de material se poate produce zgomot dăunător urechii umane.

înainte de punerea în funcțiune a utilajului, personalul de deservire trebuie să se asigure că nu staționează nici o persoană în zona de pericol al utilajului.

Este interzis privitul în zona mesei de cernere în timpul procesului de lucru, deoarece există pericol de rănire acut datorită unor bucăți de material sărite de pe aceasta.

Introducerea mâinilor în zona mesei de sortare este strict interzisă. în caz contrar există pericol de moarte.

în timpul funcționării introducerea mâinilor în zona benzilor transportoare este strict interzisă. în caz contrar există pericol de prindere și înfășurare a îmbrăcămintei.

în situații de pericol trebuie acționat butonul PERICOL - STOP care scoate utilajul din funcțiune.

Atingerea elementelor în mișcare de rotație ale unităților de antrenare este interzisă. în caz contrar există pericol de înfășurare a îmbrăcămintei.Separator cu discuri EuRec® DSK Nr. 050

3.3. Indicații privind siguranța pentru lucrări de întreținere

Suplimentar la indicațiile de siguranță enumerate mai sus, Ia lucrările de întreținere trebuie să se țină seama neapărat de următoarele indicații de siguranță. Acestea sunt valabile pentru lucrările de întreținere ale utilajului de cernere.

<<<<<<


Lucrările de întreținere și reparații la utilajul de cernere trebuie efectuate numai cu utilajul oprit și luând în considerație dispozițiile privind protecția muncii.

înainte de începerea lucrărilor de întreținere și reparații, utilajul de cernere trebuie asigurat prin măsuri adecvate împotriva unei puneri în funcțiune neintenționate.

în zona de întreținere a utilajului este necesar un mod de lucru precaut, pentru a se evita răniri prin loviri de componente ale utilajului ieșite în afară.

Introducerea mâinilor în zona de cernere este permisă numai cu arborii de cernere opriți și cu utilajul scos din funcțiune. în caz contrar există pericol de moarte.

Reglarea deplasării drepte a benzii transportoare trebuie efectuată cu precauție mărită, deoarece există pericol acut de rănire.

Dacă personalul de deservire trebuie să intre în zona de cernere, toți arborii trebuie asigurați împotriva rotirii.

Principial, utilajul trebuie curățat zilnic de material aglomerat.

Curățarea dispozitivului de curățare de materialul lipit de acesta trebuie făcută de asemenea zilnic.


Separator cu discuri EuRec® DSK Nr. 050

 • 4. Descrierea tehnică

4.1. Date tehnice

Mărimea

Valoare / indicație

Greutate totală

22000 kg

Antrenări

Masă de cernere

8x11 kW

269 min'1

Bandă de alimentare

4kW

201 min'1

Dispozitiv de curățare arbori

1,1 kW

5,9 min'1

Bandă transportoare pentru materialul fin

7,5 kW

135 min'1

Bandă transportoare transversală

3,0 kW

139 min1

Tambur de aruncare

0,18 kW

Toate antrenările la DSK nr. 050 trebuie supravegheate printr-un comutator de protecție a motorului (curent) și supravegheate din punct de vedere termic (temperatura bobinajului).


Tmrtnicținm de exploatare și întreținere

Separator cu discuri EuRec® DSK Nr. 050

4.2. Dimensiuni

11300

Masa de transport

11450

Figura 1: Desen dimensiuni

Stare de exploatare

(mm)

Stare de transport (mm)

Lungimi totale

11800

11450

înălțimi totale

6230

2790

Lățimi totale

3200

2400


Separator cu discuri EuRec® DSK Nr. 050

4.3. Grupe constructive

Figura 2: Reprezentarea părților constructive

Nr.

Grupă constructivă

Dotare/componeute constructive

1

Cadru de bază

construcție metalică

2

Masă de cernere cu dispozitiv curățare

ramă masă de cernere (tambur aruncare 1 x 0,18 kW) arbori sită

dispozitiv de curățare (1 x 1,1 kW) antrenare arbori (8x11 kW) ungere centrală

3

Bandă de accelerare (banda A)

lățime bandă 1000 (bandă netedă) putere antrenare: 4 kW .

4

Bandă transportoare pt materialul fin

lățime bandă 1200 (bandă netedă) putere antrenare: 7,5 kW

5

Construcție inferioară

construcție sudată IPB 160

6

Bandă transversală

lățime bandă 1000 (bandă netedă) putere antrenare: 3 kW

7

Sistem suspendare masă de cernere

construcție sudată cu dispozitiv de ridicareSeparator cu discuri EuRec® DSK Nr. 050

4.4. Plăcuța de tip

EuRec Technology GmbH

Bomtalstr. 9

D- 36460 IVferkers

Tel.: 0049(0)3 ©69/58 -132

Fax 0049 (0)3 69®/ 58200

Type

DSK ftk.050

F¥ odi^tjons-Na

13475700

O

Baujah r/ biilt in

06/2009

Lei sting/ povjer

88 kW

Gevj cht/weight

22000 Bg

Figura 3: Plăcuța de tip


Separator cu discuri EuRec® DSK Nr. 050

4.5. Descrierea funcționării
 • 4.5.1. Masa de cernere

Toate antrenările mesei de cernere trebuie conectate în comanda electrică cu întârziere la pornire. Instalația pornește întotdeauna începând de la partea de evacuare a materialului. în cazul în care instalația se înțepenește se poate conecta o inversare a celor șase antrenări de cernere. Această funcție însă este disponibilă numai la funcționare în modul de lucru manual. Prin aceasta instalația se poate debloca. Mersul în sens invers a mesei de cernere nu este însă destinată cernerii de material.

 • 4.5.2. Instalații de alimentare și evacuare

Banda transportoare de alimentare pentru materialul de cernut

Banda de alimentare cu pereți laterali folosește la alimentarea și accelerarea materialului de cernut. Prin viteza mare a benzii se obține o trecere optimă a materialului de pe bandă pe masa de cernere. Banda este legată direct de masa de cernere pentru a se asigura o distanță între bandă și primul arbore de cernere care să rămână cât se poate de constantă.

La toate lucrările la benzile transportoare, instalație trebuie să fie scoasă din funcțiune. Excepție face reglarea mersului drept al benzii la care se cere o precauție deosebită!

 • 4.5.3. Dispozitivul de curățire automată

Instalația de cernere este echipată cu un dispozitiv de cernere automat. Acest dispozitiv se deplasează în permanență înainte și înapoi sub masa de cernere. Această mișcare se instalează automat după conectarea arborilor mesei de cernere. Prin aceasta se asigură o ștergere a materialului rămas pe arborii de cernere.

Degetele dispozitivului de curățire sunt executate cu posibilitate de mișcare după trei axe în spațiu și confecționate din oțel rezistent la uzură. Prin strângerea piulițelor cu gât sferic se poate modifica preten-sionarea arcurilor și prin aceasta forța de apăsare a degetelor și înălțimea acestora. Prin aceasta se poate compensa într-o anumită măsură uzura degetelor. Datorită acestui fapt, materiale perturbatoare alungite perturbatoare sub formă de tijă nu se pot menține și sunt aruncate jos. Astfel se evită o suprasolicitare a arborilor de cernere care se află deasupra.

Dispozitivul de curățire poate fi conectat și deconectat după dorință. Funcționarea sitei fără dispozitiv de curățare se recomandă doar la materiale care nu se înfășoară și nu se lipesc. O deconectare a dispozitivului de curățare trebuie să se facă numai într-una din pozițiile de capăt.Separator cu discuri EuRec® DSK Nr. 050

Dacă masa de cernere se utilizează cu arborii încărcați cu material nu se poate obține o cernere optimă, în acest caz trebuie ținut cont că uzura discurilor de cernere este enormă.

Dacă dispozitivul de curățire se blochează datorită murdării mesei de cernere, dispozitivul se oprește automat pentru a pomi din nou spre arborele murdărit. Dacă încercarea de curățire repetată nu are succes, se emite un mesaj de eroare. In acest caz este obligatorie curățirea manuală a arborelui de cernere.

Producătorul comenzii electrice trebuie să prevadă posibilitatea de reglare a timpilor de mers înapoi a dispozitivului de curățire și a numărului de reversări la blocare. Aceasta se referă în special la următoarele:

 • -  timp de întoarcere la blocare              10 secunde

 • -  numărul de întoarceri la blocare           3 x

Valorile indicate sunt valori experimentale care pot fi modificate în funcție de condițiile de exploatare concrete.

Pragul de intrare în funcțiune (absorbția de curent a motorului de antrenare) pentru întoarcerea dispozitivului ar trebui să fie de asemenea reglabil deoarece și acesta trebuie adaptat condițiilor concrete de exploatare.


Separator cn discuri EuRect DSK Nr. 050

în timpul exploatării instalației este permisă staționarea doar în zona de comandă. în zonele de alimentare și de evacuare există pericol acut de rănire. în stânga și în dreapta mesei de cernere există pericol de rănire datorită materialelor aruncate de pe masa de cernere.

4.7. Amplasarea utilajului

Un loc adecvat pentru amplasarea utilajului trebuie să aibă următoarele proprietăți:

 • 1. suprafață solidă și orizontală;

 • 2. vizibilitate pe întreaga zonă de lucru;

 • 3. suficient spațiu în partea superioară pentru ridicarea mesei de cernere.

După alegerea locului adecvat de amplasare, la așezarea utilajului trebuie ținut cont de următoarele puncte:

 • •  indicațiile de siguranță (Capitolul 2);

 • •  toate picioarele de sprijin să facă contact cu solul și să fie ancorate;

 • •  să fie asigurată o bună accesibilitate la elementele de comandă ale utilajului;

 • •  suficient spațiu liber în zonele de alimentare și evacuare.Separator cu discuri EuRec® DSK Nr. 050

 • 4.7.1. Ridicarea mesei de cernere

Poziția prescrisă de lucru de 18° se reglează prin înclinarea mesei de cernere. Masa de cernere poate fi reglată la un unghi de 8° - 18°. Pentru aceasta, masa de cernere se ridică treptat cu pompa manuală hidraulică (1) până când se obține înclinarea dorită.

Pentru ridicarea mesei de cernere se extinde cilindrul hidraulic (2) cu pompa manuală hidraulică (1) și se agață lanțul de ridicare (3) de masa de cernere. După ce se controlează fixarea corectă a lanțului, se ridică masa de cernere prin acționarea pompei hidraulice până când pistonul este retras în cilindru. în continuare se agață lanțurile de fixare (4) de elementele superioare de fixare (5) ale cadrului mesei. După ce se controlează legarea corectă a lanțurilor de fixare cilindrul hidraulic se extinde din nou timp în care masa de cernere este menținută în poziția corespunzătoare de lanțurile de fixare. Pentru a ridica mai departe masa de cernere, cilindrul hidraulic se extinde iar lanțul de ridicare (3) este scurtat cu cârligele de scurtare (6) aflate pe el. în continuare masa de cernere poate fi ridicată. După aceea se agață din nou lanțurile de fixare (4) de elementele superioare de fixare (5) și se coboară masa de cernere până când atârnă numai de lanțurile de fixare (4). Acești pași de lucru se repetă până când masa de cernere se află în poziția dorită.

Principial, trebuie avut grijă că este permisă punerea în funcțiune a utilajului numai dacă masa de cernere atârnă corect de lanțurile de fixare (4). Dacă masa de lucru se află în poziția de lucru dorită, cârligul (7) se desface din bolțul de pe cadrul mesei de cernere.


543 64 5
Separator cu discuri EuRec® DSK Nr. 050

4.8. Transportul utilajului

Instalația de cernere se completează la locul de funcționare. Pentru aceasta se înșurubează picioarele de cadrul superior. în general trebuie utilizate numai locurile de fixare respectiv urechile de transport originale ale utilajului. Utilizarea traverselor livrate o dată cu utilajul este obligatorie pentru a evita distrugerile datorită ridicării inegale.

Pentru transport sau mutarea utilajului trebuie respectați următorii pași de lucru;

 • 1. trebuie ținut cont de indicațiile de siguranță (Capitolul 2);

 • 2. utilajul se scoate din funcțiune (Capitolul 5);

 • 3. se încarcă utilajul pe camion;

 • 4. se alegere locul de amplasare corespunzător (Capitolul 4.2);

 • 5. se amplasează utilajul (Capitolul 4.3);

 • 6. se pune în funcțiune utilajul (Capitolul 5).

Puncte de fixare pentru dispozitivele de ridicare

Fixarea prin traverse


Separator cu discuri EuRec® DSK Nr. 050

4.9. Demontarea utilajului

La demontarea utilajului trebuie ținut cont de următoarele puncte:

 • 1. trebuie ținut cont de indicațiile de siguranță (Capitolul 2);

 • 2. utilajul se scoate din funcțiune (Capitolul 5).

Separator cu discuri EuRec® DSK Nr. 050

 • 5. Deservirea


5.1. Punerea în funcțiune a instalației de cernere

înainte de punerea în funcțiune a instalației de cernere trebuie ținut seama de indicațiile privind întreținerea.înainte de punerea în funcțiune a instalației de cernere trebuie să fie garantat ca nici o persoană să nu staționeze în zona de pericol a instalației!

Trebuie asigurat că utilajul este pornit în succesiunea adecvată. Printr-o succesiune de pornire greșită masa de cernere se poate bloca.

Se recomandă ca la exploatare manuală să se aleagă aceeași succesiune de pornire ca la funcționare automată. Prin aceasta se evită eventuale suprasolicitări ale mesei de cernere și a benzilor transportoare.

Nr.

Pas de lucru

1

Trebuie luate în considerare indicațiile de siguranță.

2

Benzile conectate ultetior trebuie să se deplaseze liber.

3

Se conectează tamburul de aruncare și dispozitivul de curățare

4

Se conectează arborii mesei de cernere începând din partea de evacuare.

5

Se conectează banda de evacuare.Separator cu discuri EuRec® DSK Nr. 050

5.2. Scoaterea din funcțiune a instalației de cernere

Pentru scoaterea din funcțiune a utilajului de cernere trebuie efectuați următorii pași:

Fag dse Inisra

"1

1

Trebuie luate în considerare indicațiile de siguranță.                                          î

2

Se deconectează procesul de cernere. Masa de cernere se deplasează în gol.

3

Benzile transportoare se lasă în funcțiune până când materialul cernut este evacuat.

4

Se deconectează benzile transportoare.

5

Se oprește masa de cernere, se deconectează dispozitivul de curățare într-una din pozițiile de Lcapăt-                                                                                             !

Utilajul de cernere este acum scos din funcțiune.

5.3. Funcțiunile utilajului de cernere

Instalația de cernere poate fi exploatată în modurile de lucru manual și automat.

Antrenările mesei de cernere pornesc în sens opus fluxului de material, aceasta însemnând mai întâi banda de evacuare, apoi antrenările arborilor de cernere începând de la ultima dinspre evacuare și în final banda transportoare de alimentare.

Dispozitivul de curățare se conectează manual printr-un comutator.

în cazul funcționării în modul de lucru manual componentele trebuie pornite în aceeași succesiune ca în modul de lucru automat. Dacă nu se respectă acest lucru, masa de cernere se poate bloca.


Separator cu discuri EuRec® DSK Nr. 050

5.4. Tabloul de comandăFigura 7: Tabloul de comandă5.5. Succesiunea comenzilor electrice
 • 5.5.1. Funcționare manuală

Toate componentele individuale se pot conecta respectiv deconecta manual. De asemenea se poate regla direcția de rotire a motoarelor de antrenare a benzii de alimentare, a dispozitivului de curățare și ale antrenărilor arborilor dc ccmcrc

 • 5.5.2. Funcționare automată (la flux de material prin separator cu discuri)

Pornirea componentelor individuale se fiice în următoarea succesiune:

 • 1. Bandă de evacuare materiale mari

 • 2. Bandă transportoare

 • 3. Bandă materiale fine

 • 4. Motor de antrenare masă de cernere

 • 5. Motor de antrenare masă de cernere

 • 6. Motor de antrenare masă de cernere

 • 7. Motor de antrenare masă de cernere

 • 8. Motor de antrenare masă de cernere

 • 9. Motor de antrenare masă de cernere

 • 10. Motor de antrenare masă de cernere

 • 11. Motor de antrenare masă de cernere

 • 12. Motor de antrenare masă de cernere

 • 13. Dispozitiv de curățare automat (dacă este selectat)

Oprirea se realizează în succesiune inversă pornirii.

 • 5.5.3. Funcționare automată a dispozitivului de curățare (greblă)

Dispozitivul de curățare se deplasează automat înainte și înapoi între întrerupătoarele de capăt DS-21B6 și DS-21B7 (inițiatoare de apropiere inductive - de deschidere), (aceste întrerupătoare de capăt trebuie să fie active și în timpul funcționării cu comandă manuală).

Dacă grebla ajunge la un obstacol (material înțepenit între discurile de cernere, etc.) curentul motoarelor crește. Prin urmărirea curentului absorbit de motor, la atingerea unei anumite valori prereglate a acestuia, sensul de rotație al motorului de antrenare se inversează. Intervalul de timp al sensului de mers înapoi al motorului de antrenare este limitat în timp și trebuie să fie reglabil. După trei reversări obligatorii instalația trebuie să se oprească.

Pentru lucrări de întreținere la dispozitivul de curățare, întrerupătorul de capăt DS-21B6 de pe masa de cernere poate fi mutat. Prin aceasta, dispozitivul poate fi scos din zona de sub arborii de cernere în regim de lucru manual, de ex. pentru curățire. • 5.5.4. Controlul rotirii arborilor de cernere

La ultimul arbore de cernere pentru fiecare unitate de antrenare (masa de cernere are 6 motoare de antrenare ale arborilor de cernere) trebuie supravegheată rotirea acestuia. Aceasta se face prin senzorii inductivi DS-20B4 până Ia DS-20B8 și DS-21B1 până la DS-2IB5. Intervalul de timp urmărit este reglabil. La valoarea reglată „0” urmărirea rotirii arborilor este scoasă din funcțiune.

 • 5.5.5. Banda de accelerare și de alimentare

în modul de lucru automat, sensul de rotire al benzii de alimentare este astfel reglat încât să se facă alimentarea pe masa de cernere. La nevoie, sensul de rotire al benzii se poate inversa prin comutatorul aflat pe tabloul de comutatoare al separatorului cu discuri. • 6. Defecțiuni în funcționare

6.1. Parametri reglabili
 • •  FI = Interval de timp de reversare dispozitiv de curățare (oca. 8 sec)

 • •  F2 = Control rotire arbori de cernere (cca. 0,6 sec)

 • •  F4 = Control rotire bandă de alimentare și bandă de evacuare (cca. 0,6 sec)

 • •  F5 = Control rotire bandă pentru materiale fine și bandă transversală (cca. 0,6 sec)

6.2 Mesaje de defecțiuni

Nr.

Conținut

Cauze, măsuri

1

Defecțiune motor cernere 1

Stflrung Siebmotor 1

Comutator protecție motor, termostat motor activat, electrician

2

Defecțiune motor cernere 2

Stflrung Siebmotor 2

Comutator protecție motor, termostat motor activat, electrician

3

Defecțiune motor cernere 3

Stflrung Siebmotor 3

Comutator protecție motor, termostat motor activat, electrician

4

Defecțiune motor cernere 4

Stflrung Siebmotor 4

Comutator protecție motor, termostat motor activat, electrician

5

Defecțiune motor cernere 5

Stflrung Siebmotor 5

Comutator protecție motor, termostat motor activat, electrician

6

Defecțiune motor cernere 6

Stflrung Siebmotor 6

Comutator protecție motor, termostat motor activat, electrician

7

Defecțiune motor cernere 7

Stflrung Siebmotor 7

Comutator protecție motor, termostat motor activat, electrician

8

Defecțiune motor cernere 8

Stflrung Siebmotor 8

Comutator protecție motor, termostat motor activat, electrician

9

Defecțiune arbori cernere

Stflrung Siebwellen

Arbori înțepeniți, lanț rupt, defecțiune senzor, verificare

10

Defecțiune bandă mat. fine

Stflrung Feingutband

Comutator protecție motor, termostat motor activat, electrician

11

Defecțiune rolă aruncare

Stflrung Abwurfrolle

Comutator protecție motor, termostat motor activat, electrician

12

Defecțiune bandă aliment.

Stflrung Aufgabeband

Comutator protecție motor, termostat motor activat, electrician

13

Defecțiune bandă transv.

Stflrung Querband

Comutator protecție motor, termostat motor activat, electrician

14

Defecțiune greblă

Stflrung Abstreifer

Comutator protecție motor, termostat motor activat, electrician

15

Grebla s-a înțepenit

Abstreifer hăngt

Grebla este murdară, este necesară curățare manuală

16

CR bandă de alimentare

UMK Aufgabeband

Supraîncărcare sau mers greoi, control și verificare

17

CR bandă de evacuare

UMK Austragband

Supraîncărcare sau mers greoi, control și verificare

18

CR bandă transversală

UMK Querband

Supraîncărcare sau mers greoi, control și verificare

19

CR bandă materiale fine

UMKFeingutband

Supraîncărcare sau mers greoi, control și verificare

CR (control rotire) = UMK (Umlaufkontrolle)

 • 7. întreținere / lucrări speciale repetitive

Planul de întreținere stabilește intervalele la care trebuie făcute controalele și întreținerile la utilaj.


Trebuie ținut cont că aceste planuri de întreținere pot fi influențate de condițiile concrete de funcționare ale utilajului. Dacă utilajul este exploatat în condiții exterioare deosebit de dificile, trebuie să alegeți intervalele de întreținere mai scurte. Din acest motiv, intervalele de întreținere trebuie adaptate condițiilor de funcționare concrete ale instalației.


Evitați ca Dumneavoastră sau terțe persoane să efectueze modificări constructive sau tehnice la utilaj deoarece în aceste condiții se pierde garanția.

Intervalele de întreținere trebuie respectate pentru a se putea menține garanția.

7.1. Plan de întreținere

-* vezi lista de pe pagina următoare.


Plan de întreținere EuRec® DSK Nr. 050

Separatorul cu discuri este echipat cu o unitate de antrenare electrică. Lucrările de întreținere din acest tabel au un caracter general, ceea ce înseamnă că sunt enumerate și grupe speciale și suplimentare care nu sunt livrate o dată cu utilajul standard.                                                                                                       Valabil pt. 2009

Lucrări de întreținere de efectuat

Interval

zilnic

o dată dupft250 ore funcționare

suplini, la fiecare 200 ore fancț.

suplim. la fiecare 500 ore funcț. / 6 luni

suplim. la fiecare 1500 ore funcț. /12 luni

Generalități

Se controlează funcționarea dispozitivelor de siguranță

X

Se controlează masa de cernere la uzură și materiale străine

X

Se îndepărtează materialele înfășurate

X

Se verifică starea generală (ruperi, scurgeri)

X

Se controlează la strângere îmbinările cu șurub

X

X

Se restrâng îmbinările cu șurub

X

X

Se efectuează ungerea conform planului de ungere

X

Se controlează ia deteriorări și se curăță degetele dispoz. de curățare

X

Antrenarea

Se verifică starea motoarelor electrice (murdărire)

X

Se verifică / completează nivelul uleiului în angrenaj

X

X

Benzile transportoare

Se controlează starea generală a benzilor (rupturi ale benzii și constr.)

X

Se verifică / reface funcționarea / curățenia rolelor de ghidare și sprijin

X

Se verifică / reface funcționarea / curățenia disp. de curățire benzi

X

Se controlează / reglează mersul drept al benzilor

X

X

Se controlează / reglează tensiunea benzilor

X

X

Se controlează / curăță motoarele de antrenare ale benzilor

X

Se controlează / unge antrenarea benzilor conform indicațiilor

X


7.2. Liste de control
 • 7.2.1. Plan de ungere

Separatorul cu discuri DSK este echipat cu două sisteme de ungere centrale manuale.

Lagărele flanșă ale mesei de cernere se ung cu ajutorul sistemului de ungere centrală. Același lucru este valabil și pentru lagărele benzii de alimentare.

Pentru antrenările cu lanțuri ale mesei de cernere există o ungere cu ulei cu rezervor și pompă manuală fixată într-un loc ușor accesibil pe cadrul mesei de cernere. Nivelul de ulei din rezervor se poate controla ușor din exterior, la nevoie trebuie completat cu ulei CLP 220. Prin ridicări repetate ale pârghiei pompei uleiul este adus dozat la lanțuri. Ungerea lanțurilor trebuie făcută înainte de scoaterea din funcțiune a instalației de cernere (vezi planul de ungere).

Planul de ungere care urmează este valabil pentru toate elementele în mișcare de rotație ale instalației de cernere. Pentru aceasta se va utiliza unsoare de lagăre din comerț DIN 2 K - 20 (NLG12), (de ex. Shell-Avaria EP2; unsoare cu adaos pentru presiune ridicată).

Nr.

Denumire

Tact de timp

Introducere unsoare

Lagăre flanșă arbori cernere (ambele părți)

La flec. 20 ore funcț

10 curse presă ungere

Lagăre bandă de alimentare

La flec. 40 ore funcț.

5 curse presă ungere

Lagăr arbore curățitor (ambele părți)

La flec. 40 ore funcț.

2 curse presă ungere

Lanțuri antrenare arbori cernere

La fiec. 8 ore funcț.

5 curse sist ung. centr.

Lagăre bandă materiale fine

La fiec. 40 ore funcț.

5 curse presă ungere

Lagăre bandă transversală

La fiec. 40 ore funcț

5 curse presă ungere

*= Nipluri centrale de ungere la distribuțiile inferioare

Produs de: EuRec Technology Sales ADistribution GmbH • BomtalstraBe 9 • D-36460 Merkers/Deutschland

EuRec®Technology jj

Explicații pagina 28

Pos. 1

134 913 00

Olschmierung 1 Ketten (befestigt am SiebdeckeI) 42 Schmierstellen

Pos. 2

134 91400

Fcttschmierung / 50 Wellen

102 Schmierstellen

Olpumpe

Verteilerleiste

Anschlussstuck... steckbar

Fettschmierung

A-Band

2 Schmierstellen

Schlauch... m. fett

Antriebsseite

Fettbandpumpe

Lagerseite

Rotar

Einschraubverschraubung

Gerade


= Poziția 1

134 913 00

Ungere cu ulei / lanțuri (fixat pe masa de cernere)

42 poziții de ungere

= Poziția 2

134 914 00

Ungere cu unsoare / 50 arbori

102 poziții de ungere

Pompă de ulei

Bară de distribuție

Element racordare ... tip baionetă

Ungere cu unsoare

BandaA

2 poziții de ungere

Furtun... cu unsoare

Partea antrenării

Pompă manuală de unsoare

Partea lagărelor

Țeava

îmbinare filetată

drept

Produs de: EuRec Technology Sales &Distributk>n GmbH • Bomialstra&e 9 • D-36460 Merkers/DeutschiandFigura 8: Plan de ungere

Produs de: EuRec Technology Sales &Distribution GmbH • BomtalstraBe 9 • D-36460 NferkersZDeutschland

Pagina 28


7.3. Reprezentări ale locurilor de ungere

Figura 9: Ungere centrală lagăr (mâner - pompă de unsoare + distribuitor central)

Figura 10: Ventile de dozare pentru ungerea lanțurilor (ungere prin picurare)

Figura 11: Tambur de antrenare bandă transversală

Figura 12: Tambur de întoarcere bandă transversală

Figura 13: Tambur de antrenare bandă pentru materiale fine

Figura 14: Tambur de întoarcere bandă pentru materiale fineFără figură

Ungerea se face prin sistemul de ungere centrală pentru lagăre.

Figura 15: Tambur de antrenare bandă de alimentare (bandă de accelerare)

Figura 16: Tambur de întoarcere bandă de alimentare (bandă de accelerare)Figura 17: Lagăr arbore curățitorFigura 18: Distribuitor progresiv de ungere a lagărelor7.4. Materiale de umplere

Antrenare bandă, antrenare arbori:

Ungere centrală lagăre arbori:

Ungere centrală lanțuri de antrenare:


ulei pentru angrenaje CLP 220 (ISO VG 220) unsoare lagăre (DIN KP2K-20 NLGI 2) oca. 1,5 1

ulei pentru angrenaje CLP 220 cca. 1,5 1

Dacă nu există materialele de ungere de mai sus, se pot utiliza și alte materiale de ungere cu aceleași proprietăți.

La utilizarea altor materiale de ungere a căror proprietăți nu corespund celor mai sus enumerate trebuie să obțineți acceptul secției noastre de Service deoarece altfel încetează orice pretenție de garanție.


7.5. Materiale de lucru

vezi tabelul următor.

Umplerea normală a tuturor angrenajelor este uleiul mineral.

Un schimb de material de ungere ar trebui făcut la fiecare 10000 de ore de funcționare sau după 2 ani. Se recomandă ca o dată cu schimbarea materialului de ungere să se facă și o curățire temeinică a utilajului.

Denumire

Componentă constructivă

Cantitate

Unsoare lagăre DIN KP-2 K-20

(NLGI 20)

Ungere centrală lagăre arbori

cca. 1,5 1

Ulei de angrenaje (ISO VG 220)

Antrenare arbori

cca. 2,3 1/motor

Ungere centrală lanțuri de antrenare

cca. 1,5 1

Antrenare dispozitiv de curățare

cca. 5,21

Antrenare bandă de evacuare

cca. 3,81

Antrenare bandă pentru materiale fine

cca. 1,91

Tambur de aruncare

cca. 4,41

Bandă transversală

cca. 2,21

j Unsoare pt. presă manuală ungere

cca. 100 kg/an


7.6. Fotografii


Figura 19: Greble de curățare a dispozitivului de curățire a arborelui de cernereFigura 20: Pompa hidraulică pentru reglarea înclinării mesei de cernereâ

Figura 21: Motor de antrenare bandă transportoareFigura 22: Senzor bare de distribuție (supraveghere turație arbori)
Figura 23: Tambur de aruncare

Proiect:

EuRec DSK 050

Client:

RETIM, România

Producător:

EuRec Technology GmbH

Tip instalație:

Separator cu discuri

DSK 110/50/30 E

Date tehnice:

Tensiune de exploatare: Putere nominală: Tensiune de comandă:

400 V c.a., 50 Hz, 3 +PE + N cca. 115 kW

24 V c.c.

Mod de protecție

IP54

Clasă de protecție:

I

Norme:

IEC 60204 - 1 (DIN VDE 0113)

IEC 60439 - 1 (DIN VDE 0660)

□ □

Projekt:

DSK_50


Dalum

10.03.09

Baarb.

Dlpl.-lnfl.Elze

Gepr,

Zustand

Ânderung

Dalum

Name

Narm

Urspr.


Ers. f.
Siebwellen ...

Lăuft zuletzt an!


Arbori de cernere ...

Pornește ultima!
400V.3


18-25A Ir=In


Qll/63


Qll/64

Q12/63


012/64


C11/54S1K3 14


Q12/54.11K4 14Datum

10.03.09

Bearb.

îlze

Gepr.

Eustand

Ănderung

Datum

Name

Norm


XI.-1Q2


18-25A

Ir-In


1Q3 l

18-25A Ic-In


1A5


Qll/63


Qll/64

Q12/63


Q12/64


-1A2


SDAINLM


OU/5'B1K3 14


IQ.17/&4XUC4-14


Qll/14


llkW


> (J» <^Xl-2i

10


X1.19- 9„ 9

;”1,3            si

c.Cj.<_-1R2__

[ PTC


EuRec- (ff

Technology '


Qll/63


Qll/64

Q12/63


Q12/64


-1A3


SDAINLM


011/54 41K3 14j

K)1   54___XI Kt ,14l


llkW


XI 19    9

A-L,i 13 14 -W1.5


Siebwellen ...


Arbori de cernere ...-2Q1


-2A1


18-25A

Qll/63

Q12/64

Qll/64

Q12/63

C |d Id

i >11. >   >!

2

4 6

w c-

rn P

1-H     C;

r

b

4-1

n

011/54 a

Z-/-54 31K4 14


1B-25A

Ir-In


18-25A

Ir-In


Qll/63


Qll/64 Q12/63


Q12/64


ci   fn

011/14

:    . AC 3

-2A2

rd CM   m

P P  P

(N)

j      i - -i n r

p    P

SDAINLM

llkW

i

SDAINLM

r—|    r—1     r—1

CM Ci

CM

l

P >  3-

>

O

|      «-■     CM

P > 3

llkw


X2 19 9    9

. X 7   g   g ȚpE


011/63


Qll/64

Q12/63


011/51


Qll/63


Q12/64


012./.5 4___3JK4.14


Qll/64

Q12/63


Q12/64
011/5J


012^.54Siebwellen 4


Qll/14

;       AO 4

-2A3

rd CM    93

Qll/14

1

i    i. m fi

P P  P

- (N)

I i

SDAINLM

llkW

r—1   rd    t—1

|    «M CM

O > 3

>  3 D


4mm“

vH <N

m

nn / i d

j     Ana—9A4

P

j     L- 1fl fi

(N)

i

SDAINLM

llkw

i

i

r—1   T—1

rd

CM   <N

CM

1      ■-< CM

P >

>  3

n


6 qX2.

i ii


X2 19 9

x 13 14 7^ "5           wl

0 lflax     ,țj|<. .<w.     ...


PE


-W2.3


2,5-2R2


Datura

10.03.09

Bearb,

îlze

Gepr.

Zii stand

Ariderung

Datum

Name

Norm

Projekt:


10


12 ■W2.


3G1


732,5


-2M3 llkW In—21,5A


13


-2R3


14


-2R4


Siebwellen 5


EuRec'

Technology


EuRec Technology

Sales & Distribution GmbH

Borntalstrasse 9

D-36460 Merkers

+49 (0) 36969 58-0


Slatt


Siebwellen 8

Lăuft zuerst an!


Arbori de cernere 8

Pornește prima!

din 38011/54 31

fn

i-1

1

______Lr___________ i

A

r

4mm’

I

i

C’l

n

Qll/14

hJ

►J

jĂO 7  24 0

- (N)

j   L- m 6

SDAINLM

llkw

i

r

rH

>

r”J &

CJ CJ CV > S ÎS

|            CJSiebwellen 8 Lâuft zuerst an!


Datum

10.03.09

Bearb.

Lize

Gepr.

Zustand

Ânderung

Datum

Name

Norm

Urspr.


EuRee

Tcvhnulogy


EuRec Technology

Sales & Distributiem GmbH

Borntalstrasse 9

0-36460 Merkers

+49 (0) 36969 59-0

F"-=43

+

4

Zeichngs.-Nr

12927900

Blatt 3

von 39 Bl.


din 38


Pagină goalăDa tuia

10.03.09

Bearb.

Elze

Gepr.

Zustand

Andervng

Da tuni

Name

Norm
rse
EuRcc’
Twhnolonv

EuRec Technology Sales S Distiibution GmbH

Borntalstrasse 9

D-36460 Merkers

149 |0) 36969 58-0Pagină goală


Datum

10.03,09

Bearb.

Elze

Gepr.

Z.ustand

Anderung

Datum

Name

Norm


EuRec Tevhnotouv

EuRec Technology

Sales 4 Distributlon GmbH

Borntalstrassa 9

D-36460 Merkers

+49 (0) 36969 58-0-43

+

6

Zeichngs.-Nr

12927900

Blatt    5

von   '39 Bl.


Eventuell wieder direkt

=    Eventual direct din nou

Feingut Zwischenfbrderer

Banda transportoare intermediară pt. materiale fine

Austrageband DSK ADS-2

Bandă de evacuare DSK ADS-2

Queraustragband Feingut

Bandă de evacuare transversală pt. materiale fine


6Q1

0-16A


6A1 Qll/63


Qll/63


Q12/64


OliZil


Q12/54


44- 25K1 I UKLL


Qll/64

Q12/63


Qll/54


-6A5 Qll/63


llkw


/54


A4.2 31.3


Q12/54


Q122S4


IU Q12/64


Qll/14

124          |24

H oj  m

Qll/14

i-l P     i-l

- (N)

i

- (NI

SDA1NLM

7,5kW

i

SOAINLMllkW

•—1   r-1    r-1

04   O!

>  3 P

1

■ Ol    04

i—1     i    tH

U > 3

CM   04

& P

7

8X6.1

-W6.3


3 ii iț, ir i


X6.1Y.-V. .9


-W6.5

Olfl. 4G2,5+(2xO,7

6 6X6.2


51 3


-X6.5I.-6R1 r i-CzS-| PTC


Felngut Zwischenfarderei


Da turn

10.03.09

Bearb.

Elze

Gepr.

Zustand

Ănderung

Da tuni

Name

Norm’”-X 6.4


-6R2


3kW


Austrageband

DSK ADS-2EuRec"

Tt'chnotogv


EuRec Technology

Sales 4 Distrlbution GmbH Borntalstragse 9

D-36460 Merkers

+49 (0) 36969 58-0-43

+

7

Zeichngs.-Nr

12927900

Blatt    6

von 39 Bl.


Separator cu discuri DSK-50

Olflex

Conductă flexibilă ulei

Abzweigdoze

=    Doză de derivație

Aufgabeband

Bandă de alimentare

Abstreifer

=    Dispozitiv de curățare


0-1,6A 2


-26K7\

26.5


-X7.19


(Jlfl. 4G2,5+(2x0, 75


0

_l_ I

“”T

Ah^w«Igdaaa j --------f


Da turn

10.03.09

Bearb.

Elîe

Gepr.

Z*j3tand

Anderung

Da tuni

Nome

Norm0-4,0A


1

3


Qll/64 012/63

£

5

r-•J

5

r

U

kW

QTI/54

'   A2.2

26.3

'AZ Qll/63

Qll/64

Q12/63

£

—H

1-3

5,5

i-l kW

012/54

1

j   A2.3

za.a

FJ iJ

i—i ij

ci

• -1

i—i

i—

CM

m

-

1

012/64

-t=

1

Li=
Eu Rec

Technology


EuRec Technology

Sales & Distribution GmbH Borntalstrasse 9

D-36460 Merkers


T"


PE


-43

+

8

Zeichngs,-Nr

12927900

Blatt     7

von 39 Bl.


L'berspannungsabieiter


Descărcâtor de supratensiune
Datum

10.03.09

Bearb.

Elze

Gepr.

Zustand

Aride r ung

Datum

Name

NormEu Rec

Ttx'hnology


EuRec Technology

Sales & Dlstribution GmbH Borntalstrasse 9

D-36460 Merkers +49 (0) 36969 58-0 I            5“-43

+

9

Zeichngs.-Nr

12927900

Blatt    0

von 35 Bl.Das Pol. L-24 ist leitend mit dem Schutzlei- = ter zu verbinden.

Wird die Briicke entfemt, ist JsoJationsiiber- = wachung vorzusehen.

Steuerspannungsversorgung

Schaltschrankleuchte

Temp.-regler                               =

Filterlufter                                       =

Potențiometrul L-24 trebuie legat printr-un conductor electric de conductorul de protecție.

Dacă puntea se îndepărtează trebuie introdusă o supraveghere pentru izolație.

Alimentare tensiune de comandă

Lumină dulap de comutatoare

Regulator de temperatură

Filtru ventilator

1L230


-9F1


-rr

>1

-le

1

6A

2

4

6

1


Pot. L-24 isl


entfernt.


-X9.19. 9.. 9


Wird die Brfjcke

ist IsoiationsLiberwaehung vorzusehen.


Datum

10.03.09

Bearb.

Elze

Gepr.

Sustand

Anderung

Da turn

Name

Norm

Projekt:


-9E2


Schaltschrankleuchte


Schaltschrankleuchte


Eu Rec

Technology


EuRec Technology

Sales s Distribution GmbH Borntalstrasse 9 D-36460 Merkers +49 (01 36969 58-0


A 2 16 17

Temp.- j *reg|er -----------1 4


.■W2.2........

Flex-JZ3Xl


-43

+

10

Zeichngs.-Nr

12927900

Blatt 9

von 39 Bl.


Spannung

Eingănge SPS

Not-Aus-Schaltgerăt

Thermistormotorschutzgerăt

Ausgănge SPS

Reserve

Tensiune

Intrări SPS

Comutator PERICOL - STOP

Aparat protecție motor termistor

Ieșiri SPS

RezervăDatum

10.03.09

Bearb.

Elze

Gepr.

Zustand

Anderung

Da turn

Name

Norm

Urspc.


Spannung


ReserveEuRcc 'Rxhnology

«46

+

11

Zeichngs.-Nr

Blatt    10

von 39 Bl.


HI

Not Aus Schaltschrank

PERICOL - STOP dulap de comutatoare

Not Aus Schaltgerăt

=   Comutator PERICOL - STOP

Steuerung Aus

=    Deconectare comandă

Steuerung Ein

Conectare comandă

Not Aus Siebdeck

=    PERICOL - STOP masă de cernere

din 38_ 1

-nsoq-^V


Not-Aus

Schaltgerătl
Datum

10.03.09

Bearb.

Eize

Gepr.

Zustand

Anderung

Da turn

Name

Norm


11K2?


1

-HS5 E-y

2EuRec

Technology-4 6

+

12

Zeichngs,-Nr

Blatt    11

von   39 Bl,


Thermistor-Maschinenschutzgerate

Siebmotor...

Aparate protecție utilaj - termistor

Motor cernere ...


21

13

- A

22

14

Al Power! Trlpped ® ®


21

13

U

22

14

Al Power! Tripped
Datum

10.03.09

Bearb.

Elze

Gepr.

| Zustand

Anderung

Datum

Name

Norm

Urspr.


EuRec-

Ttxhrwlogv


Ers. d.-4 6

+

13

Zeichngs

-Nr

Blatt    12

von 39 R1.Thermistor-Maschin en schutzgerăte

=     Aparate protecție utilaj - termistor

Bandă transportoare intermediară pt. materiale

Feingut Zwischenforderer

=    fine

Bandă de evacuare

Austragband

Bandă transversală materiale fine

Queraustragband Feingut

Rolă de aruncare

Abvvurfrolle

Bandă de alimentare

Aufgabeband

Dispozitiv de curățare

Abstreifer

Rezervă

Reserve

=


Feingut

Zwischenfdrderer


-iqTVQ Austragband

DSK-ADS-2


21

13

'-4

22

14


21

13

f-A

22

14


21

13

U-A

22

1421

13

22

14


h

1

21

13

1

1

22

14


Datum

10.03.09

Bearb.

Elze

Gepr.

Zastand

Anderung

Da tuni

Mame

NormEuRec?
Tcdnwlogv J

EuRec Technology

Sales 4 Distribution GmbH

Borntalstrasse 9

D-36460 Merkers

Tel. +49 (0) 36969 58-0-46

+

14

Zeichngs.-Nr

Biat.t    I3

von 39 Bl«


Pagină goală


Datum

10.03.09

Bearb.

Elze

Gepr.

Zystand

Anderung

Catum

Name

Norm


EuRec Technology

Sales S Distrlbution GmbH

Barntalstrasse 9

D-36460 Merkers

+49 <0j 36969 58-0


+

15

Zeichngs.-Nr

Blatt    14

von 39 Bl,


Eingănge

Intrări

lesend

=

cititoare

Augănge

=

Ieșiri

Aufgabeband vor

=

Bandă de alimentare înainte

Aufgabeband riick

=

Bandă de alimentare înapoi

Abstreifer vor

=

Dispozitiv de curățare înainte

Abstreifer riick

=

Dispozitiv de curățare înapoi

Abstreifer E/A

=

Dispozitiv de curățare conectare/deconectare

Abwurfrolle E/A

-

Rolă de aruncare conectare/deconectare

Siebwelfen vor

=

Arbori cernere înainte

Siebwellen riick

=

Arbori cernere înapoi

Auto Ein

=

Conectare automat

Auto Aus

=

Deconectare automat

Quittieren Storung

s=

Confirmare defecțiune

Zentral

=

central

Lokal

=

local

Steuerung Ein

=

Conectare comandă

Siebmotor

-

Motor cernere

Feingutband vor

=

Bandă materiale fine înainte

Feingutband riick

-

Bandă materiale fine înapoi

Digitalenein- ausgabe

=

Introducere ieșire digitală

Siebwelle

=

Arbore cernere

Endlage Abstreifer v. s, h

=

Poziție capăt disp, curățire față, spate.service

Leuchte Stor./Quitt

=

Lumină confirmare defecțiune

Leuchte Siebvvellen

=

Lumină arbori cernere

Leuchte Abstreifer

=

Lumină dispozitiv de curățare

Zentraler Betrieb

-

Exploatare centrală

Bereit

=

Gata de funcționare

Laufmeldung

=

Mesaj deplasare

Storung

=

Defecțiune

Storung Abstreif

=

Defecțiune dispozitiv de curățare

Reserve Potentialfre

-

Rezervă fără tensiune

Relaisausgănge

=

Ieșiri releeCPU 224 DC 24V EingSnge p-lesend

10 x Ausgănge DC 24V/AC 24-230V

14 x EingSnge DC 24V


S7-200 Digitalein-zausgabe EM223

16 Eingânge DC 24V Ralaisau&gttnge 16 Ausgănge DC 24V


2

EO.O

19.1

WS Aufgabeband vor

2

AO.O

25.1

Siebmotor

1

SD

5

E2.0

21.1

UMK

Siebwelle

1.1

27

A2.0

27.1

Leuchte StC5r./ Quitt

3

E0.1

19.2

WS Aufgabeband rOc

3

A0.1

25.2

Siebmotor

2

SD

6

F.2.1

21.2

UMK

Siebwelle

1.2

28

A2.1

27.2

Leuchte Siebwellen

4

E0.2

19.3

WS Abstreifer vor

5

A0.2

25.3

Siebmotor

3

SD

7

E2.2

21.3

UMK

Siebwelle

2.1

29

A2.2

27.3

Aufaabeband vor

5

E0.3

19.3

WS Abstreifer rtick

6

A0.3

25.3

Siebmotor

4

SD

B

E2.3

21.3

UMK

Siebwelle

2.2

30

A2.3

27.3

Aulgabeband rilck

6

E0.4

19.4

WS Abstreifer E7A

8

A0.4

25.4

Siebmotor

5

SD

9

E2.4

21,4

UMK

Siebwelle

3.1

33

A2.4

27.4

Abstreifer vor

7

E0.5

19.5

WS Abwurfrolle E/A

9

A0.5

25.5

Siebmotor

6

SD

10

E2,5

21.5

UMK

Siebwelle

3.2

34

A2.5

27,5

Abstreifer rtick

8

E0.6

19.5

WS Siebwellen vor

10

A0.6

25.5

Siebmotor

7

SD

11

E2.6

21.5

UMK

Siebwelle

4

35

A2.6

27.5

Abwurfrolle

9

ED.7

19.6

WS Siebwellen rflck

12

A0.7

25.6

Siebmotor

8

SD

12

E2.7

21.6

UMK

Siebwelle

5

36

A2,7

27.6

Leuchte Abstreifer

10

El .0

20.2

T Auto Ein

13

Al.O

26,1

Feingutband

vor

17

E3.0

22.1

UMK

Siebwelle

6.1

41

A3.0

20.1

DSK Zentraler Retrie

11

El .1

20.3

T Auto Aus

14

Al.l

26.2

Feingutband

rOck

18

E3.1

22.2

UMK

Siebwelle

6.2

42

A3.1

28.2

DSK Bereit

12

El,2

20.3

T Quittieren Stbru

19

E3.2

22.3

UMK

Siebwelle

7

43

A3.2

28.3

DSK Laufmeldung

13

El. 3

20.4

WS Zentral

29

E3.3

22.3

’JMK

Siebwelle

8.1

44

A3.3

28.3

DSK Stiirung

14

El. 4

20.5

WS Lokal

21

E3.4

22.4

UMK

Siebwelle

8.2

45

A3.4

26.4

DSK Stdrung Abstreif

15

El.5

20.6

2L+(Steuerung ein)

22

E3.5

22.5

Endlage Abstreifer

V

46

A3.5

28.5

Reserve Potentialfre

23

E3.6

22.5

Endlage Abstreifer

h

47

A3.6

2B.5

Reserve Potentialfre

24

E3.7

22.6

Endlaga Abstreifer

s

40

A3.7

28.6

Reserve Potentialfre


Datum

10.03.09

Bearb.

Elze

Gepr.

Eustand

Aride rung

Datum

Name

Norm


EuRcc'

Technology


EuRec TecUnology

Sales s Distribution GmbH

Borntalstrasse 9

D-36460 Merkers

+49 (0) 36969 58-0


-46

+

16

Zeichngs,-Nr

Blatt    15

von 39 Bl,


1

t

Digitaleingabe

Eingănge

Stor. Siebmotor

Stor. Feingutband Abstreifer Servicepo

Stor. Abwurfrolle

Stor. Aufgabeband

Stor. Abstreifer

Not Aus

Feingutband vor

Feingutband riick

Reserve Zentraie frei

Digitalenein-/ausgabe Ausgănge

Uberstrom Abstreifer Bunker voii

Queraustragband

Austrag riick

Austrag vor

Stor. Queraustragband

Querband riick

Querband vor

Storung Austragband

Querband Feingut vor Querband Feingut riick Wellen vor

Wellen riick

< i

=     Introduceri digitale

=     Intrări

=    Defecțiune motor cernere

=    Defecțiune bandă materiale fine

=     Poziție service dispozitiv de curățare

Defecțiune rolă de aruncare

=    Defecțiune bandă de alimentare

Defecțiune dispozitiv de curățare

PERICOL - STOP

=    Bandă materiale fine înainte

=    Bandă materiale fine înapoi

=    Rezervă centrală

=      liber                                                                ;

=     Introducere / ieșire digitală

=     Ieșiri

=     Supracurent dispozitiv de curățare

=    Buncăr plin

-    Bandă de evacuare transversală

=    Evacuare înapoi

=    Evacuare înainte

=    Defecțiune bandă de evacuare transversală

Bandă transversală înapoi

=    Bandă transversală înainte

=    Defecțiune bandă de evacuare

Bandă transversală materiale fine înainte

Bandă transversală materiale fine înapoi

Arbori înainte

=    Arbori înapoi


S7-200 Digitaleingabe EM 221


?±t 1B.1

18.

3L+ 10.4


8 Eingânge DC 24V p-lesend

8 Eingănge DC 24V p-lesend

2

E4.0

22.1

star.

Siebmotor 1

2

E5.0

23.1

star. Abstreifer

5

E6.0

30.1

UMK Aufgabeband

27

A4.0

32.1

Bând DSK-ADS vor

6

E6.1

30.2

UMK Feingutband

28

A4.1

32.2

Bând DSK-ADS ruck

3

E4.1

22.2

Stdr.

Siebmotor 2

3

E5.1

23.2

Not Aus 11K1

7

E6.2

30.3

Oberstrom Abstreifer

29

A4.2

32,3

Querband Feingut vor

8

E6.3

30.3

Stbr. Siebmotor 5

30

A4.3   1

32.3

Querband Feingut ruc

4

E4.2

22.3

StCr,

Siebmotor 3

4

E5.2

23.3

Feingutband vor

9

E6.4

30.4

St6r. Siebmotor 6

33

A4.4

32.4

Wellen vor

10

E6.5

30.5

St3r. Siebmotor 7

34

A4.5

32.5

Wellen rtlck

5

E4.3

22,3

star.

Siebmotor 4

5

E5.3

23.3

Feingutband rflck

11

E6.6

30.5

StOr. Siebmotor 8

35

A4.6

32.5

12

E6.7

30.6

Bunker voii

36

Ai. 7

32.6

8

E4.4

22.4

Ster.

Feingutband

8

E5.4

23.4

DSK Start NO 2 b

17

E7.0

31,1

UMK Austrageband

41

A5.0

39.1

18

E7.1

31.2

UMK Queraustragband

42

A5-1

39.2

9

E4,5

22.5

Abstreifer Servicepo

9

E5.5

23.5

DSK Stop NC 2 s

19

E7.2

31.3

WS Austrag rtlck

43

A5.2

39.3

20

E7.3

31.3

WS Austrag vor

44

AS. 3

39.3

10

E4.6

22.5

star

Abwurfrolle

10

E5.6

23.5

Reserve Zentrale

21

E7.4

31.4

Star.Querauatragband

45

A5.4

39.4

22

E7.5

31.5

WS Querband rtlck

46

A5.5

39.5

11

E4.7

22.6

Stor.

Aufgabeband

11

E5.7

23.6

frei

23

E7.6

31.5

WS Querband vor

47

A5.6

39.5

24

E7.7

31.6

Stbrung Austragband

4B

A5.7

39.6


Datum

10.03.09

Bearb.

Elze

Gepr.

Zustand

Anderung

Datum

Name

NormEuR.ec'

Technology


EuRec Technology

Salee 6 Distri.buti.on GmbH

Borntalstrasse 9

D-36460 Merkers

+49 (Ol 36969 58-0


• 46

+

17

Zeichngs.-Nr

Blatt    16

von 39 Bl.


TEXTDISPLAY

Display text

TEXTDISPIAY TD 200


SiemensDatum

in ni.nq

Bearb.

Elze

Gepr.

Zustand

Anderung

Datum

Name

Norm

urspr.EuRec

TechnologvBorntalatrasse 9

D-36460 Merkers


=46

+

18

Zeichngs.-Nr

Blatt    17

von 39 Bl,


Aufgabeband vor

Aufgabeband riick

Abstreifer vor

Abstreifer riick

Abstreifer E/A

Abwurfrolle E/A

Siebwellen vor

Siebwellen riick


Bandă de alimentare înainte

Bandă de alimentare înapoi

Dispozitiv de curățare înainte

Dispozitiv de curățare înapoi

Dispozitiv de curățare conectare/deconectare

Rola de aruncare conectare/deconectare

Arbori de cernere înainte

Arbori de cernere înapoi


Q12\

63

XI

G!

&33.1

1x2


EO.O       <!

> 16.1

EO.l      C

16.1

E0.2      C

> 16.1

E0.3       <!

1 16.1

E0.4

> 16.1

E0.5

l      16.1

E0.6      (

l      16.1

E0.7   '    (

> 16.1

WS Aufgabeband vor

WS Aufgabeband rfick

WS Abstreifer vor

WS Abstreifer rtick

WS Abstreifer E/A

WS Abwurfrolle E/A

WS Siebwellen vor

WS Siebwellen ruck

Input

Input

Input

Input

Input

Input

Input

Input
Da turn

10.03.09

Bearb.

Elze

Gepr.

Zustand

Aride rung

Datura

Name

Norm

Urspr.


EuRec

TcvhfWtogv
-46

+

19

Zeichngs.-Nr

Blatt     18

von 39 Bl.


Schliîsselschalter

im verketten Betrieb mit Zentrale im lokalen Betrieb

im Handbetrieb

Auto Eîn

Auto Aus

Quittieren Storung

Zentral

Lokal

Steuerung ein


Comutator cheie

în exploatare interconectată cu centrala în exploatare locală

în exploatare manuală

Conectare automat

Deconectare automat

Confirmare defecțiune

centra!

local

Comandă conectareEl.4=1—> SS im lokalen 3etrieb


El.3 u.El.4=0—> SS im Handbetrieb


gn

-19S1EA

3

rt

1

rt

-19S3

3f

1

Schltisselsch?

-19S< <xy-

Rast

ri3

4_\

4

-19S2 E-

7

2

4 1X2

10

-Al

11

-Al

12

-Al

13

-Al

14

-Al

15

-Al

E1.0      <

16,1

El.l      <

> 16.1

El. 2

3     16.1

El.3       <

> 16

1

El. 4       <

16.1

El.5

> 16.1

T Auto

Ein

T Auto Aus

T Quittieren Storung

WS Zentral

WS Lokal

2L+(Steuerung ein)

Input

Input

Input

Input

Input

InputDa turn

10.03.09

Beacb.

El za

Gepr.

Zustand

Anderung

Da turn

Nome

NormEuRec Technology J

-4 6

+

20

Zeichngs.-Nr

Blatt    19

von 39 Bl.Sîebwelle ...

Sensor-Aktor-V erteiler

Arbore de cernere

Distribuitor senzori

JMK Siebwelle 1.1


UMK Siebwelle 1.2


UMK Siebwelle. 2.1


UMK Siebwelle 2.2


UMK Siebwelle 3.1


UMK Siebwelle 3.2


UMK Siebwelle 4


UMK Siebwelle 5


-20B1


-20B2


-20B3


-20B4


-20B5


-20B6


-20B7


20B8■WZ0.

3x0','34'"‘

WAK3-10/P00


r -W20.2 3x0,34'

WAK3-1C/POO


-W20.6

3xO;34"‘ WAK3-10/P0O


-W20.7

WAK3-10/PQ0


-W2O.0

3x0;34"

WAK3-10/POO


Sensor-Aktor-verteiier


io


M3-8M12-5.4P2 (ESCHA)


-20B0


Sensor-Aktor-Verteiler


8x0.34/3xlmm


£2.0 (

>      16.4

E2.1      <

!>       16.4

E2.2      <

!>      16.4

E2.3

16.4

E2.4

>      16.4

E2.5      <

>      16.4

E2.6

1     16.4

E2.7

16.4

UMK Siebwelle 1.1

UMK Siebwelle 1.2

UMK Siebwelle 2.1

UMK Siebwelle 2.2

UMK Siebwelle 3.1

UMK Siebwelle 3.2

UMK Siebwelle 4

UMK Siebwelle 5

Input

Input

Input

Input

Input

Input

Input

Input


Datum

10.03.09

Bearb.

Elze

Gepr.

Zustand

Anderutig

Datum

Name

Notm

Projekt:
EuRec

Tcx’hmilogv-4 6

+

21

Zeichngs,-Nr

Blatt 20

von 39 Bl.


bl


Endlage Abstreifer vor (Offher)

Endlage Abstreifer riick (Offner)

Endlage Abstreifer Serviceposition (Offher)

Siebwelle ...

Sensor-Aktor-Verteiler

Poziție de capăt dispozitiv de curățare înainte (deschizător)

Poziție de capăt dispozitiv de curățare înapoi (deschizător)

Poziție de capăt dispozitiv de curățare poziție service (deschizător)

Arbore de cernere

Distribuitor senzori


Endlage

Abstreifer vor

(Offner)


Endlage

Abstreifer rUck (Offner)


Endlage                     |

Abstreifer Servicepositlon (Offner)
- Ar- ■


- —  «—-p--—

ȚFF


4x’6/34mma


rW21.6    £

4x0r34nm* ''


b1 A3

f—I £1 ,


I1

.-W21...7. a -’4xOj’34Îrans


Sensor-Aktor-Verteiler


«121.-0...........

& :<Cr 3 4 7 3 x inia'2


Input


Input


MB-8M12-5.4P2 (ESCHA)


—I

-21B0 5


Endlage Abstreifer

vorn


Endlage Abstreifer

Servi cp.poslt don.


Input


Datum

10.03.09

Bearb.

El te

Gepr.

Zustand

Anderung

Datum

Name

Norm

urspr.


EuRec’

Technotagv *’


EuRec Technology

Sale© & Distribution QnbH

Borntalstrasse 9

D-36460 Merkers

+49 (0) 36969 58-0-4 6

+

22

Zeichngs.-Nr

Blatt    21

von 39 Bl.Separator cu discuri DSK-50

Schliisselschalter

Abstreifer Serviceposition 0 = Aus

I = Ein

=    Comutator cheie

=    Dispozitiv de curățare - poziție service

=    0 = deconectare

I = conectare

Storung Siebmotor .,.

=     Defecțiune motor de cernere ...

Stor. Feingutband

=    Defecțiune bandă materiale fine

Abstreifer Serviceposition

=    Dispozitiv de curățare - poziție service

Stor. Abwurfrolie

Defecțiune rolă de aruncare

Stor. Aufgabeband

Defecțiune bandă de alimentare

din 38


Schlusselschalter

Abstrelfer Servicepositlon O-Aua

1-Ein


-r—

---l-23-

*

13

13

13

13

13

13

13

-1Q1 \

4.3

14

-1Q2 \

4.5

14

1Q3 \

5.3

14

-2Q1 \

5.5

14

-6Q1 \

6.3

14

~7Q1\

7.1

14

-7Q2\

7.3

14

-22S1B-4

13

13

13

13

13

4

13

13

-12A1

12.1

14

-12A2 )

12.3

14

-12A3 \

12.4

14

-12A4 \

12.6

14

-13A1 \

13.1

14

-13A4 \

13.3

14

“13A5 \

13.4

14

2

-A3

3

-A3

4

-A3

5

-A3

8

-A3

9

-A3

10

-A3

ii

-A3

E4.0

16.1

E4.1      J

1 16.1

E4.2

> 16.1

E4.3

> 16.1

E4.4

> 16.1

E4.5

> 16.1

E4.6

16.1

E4.7

> 16.1

Stfts. Siebmc-tor 1

StOr. Siebmotor 2

StOr. Siebmotor 3

StOr. Siebmotor 4

StOr. Fe ingutband

Abstreifer

Servi ceno s i t. i on

Ster Abwurfrolle

Stbr. Aufgabeband

Input

Input

Input

Input

Input

Input

Input

Input


Datum

in.M.ro

Bearb.

Elze

Gept.

Zustsnd

Anderung

Da turn

Name

Norir.


EuRec $

Technology -


EuRec Technology

Sales & Distribution GmbH

Borntalstrasse 9

D-36460 Merkers

+49 (0) 36969 50-0


=46

4

23

Zeichngs.-Nr

Blatt    22

von 39 Bl.


Pi


Feingutband

Vor - 0 - riick

riick tast

vor rast

Storung Abstreifer

Not Aus

Feingutband vor

Feingutband riick

Reserve Zentrale

frei


Bandă materiale fine înainte - 0 - înapoi

înapoi tastare

= înainte oprire

Defecțiune dispozitiv de curățare

PERICOL - STOP

= Bandă materiale fine înainte

Bandă materiale fine înapoi

-    Rezervă centrală

=     liberFeingutband vor '0- rilck


E5.0

> 16.2

E5.1      <

J     16.2

E5.2

16.2

E5.3

> 16.2

E5.4

16.2

ES.5

> 16.2

E5.6

1 16.2

E5.1     A     16.2

Stor. Abstrsifei'

Not Aus 11K1

Feingutband vor

Feingutband riick

DSK Start NO 2 s

DSK Stop NC 2 s

Reserve Zentrale

frei

Input

Input

Input

Input

Input

Input

Input

Input
Da turn

w.m. na

Bearb.

Elze

Gepr.

î.ustand

Anderung

Datum

Name

Nom


Eu Rec  @

Technologv *

-4 6

+

24

Zeichngs.-Nr

Blatt    23

von 39 Bl.


Laufit zuletzt an!

=    Pornește ultima!

Digitaler Ausgang

Ieșire digitală

Siebmotor...

Motor de cernere ...

Betriebsstundenzăhler

=    Contor ore de funcționare
Digitaler Ausgang

Digitaler Ausgang

Digitaler Ausgang

Digitaler Ausgang

Digitaler Ausgang

Digitaler Ausgang

Digitaler Ausgang

Digitaler Ausgang

Sifibmctor 1 SD

Siebmotor 2 SD

Siebmotor 3 SD

Siebmotor 4 SD

Siebmotor 5 SD

Siebmotor 6 SD

Siebmotor 7 SD

Siebmotor 8 SD

A0.0       C

> 16.1

A0.1     C

16.1

A0.2     C

16.1

A0.3     C

16.1

A0.4

1 16.1

A0.5

16.1

A0.6     C

16.1

A0.7     C

16.1Datum

L0.03.09

Bearb.

Elîe

Gepr.

Znstand

Anderung

liatuin

Name

Norrn
=4 6

+

25

Zeichngs.-Nr

Blatt 24

von   39 Bl,


Digitaler Ausgang

=     Ieșire digitală

Feingutband vor

=    Bandă materiale fine înainte

Feingutband riick

=    Bandă materiale fine înapoi


Digitale? Ausgang

Digitaler Ausgang

Feingutband vor

Feingutband rtlck

Al. 0       C

1 16.1

Al.l     C

16.1Al

Al

-25K1C

A2

-25K2q

A2

6 --------------1

L-

 • 6.3 11


 • 8.3 211

22,4^1


Datam

10.03.09

Bearb.

Elze

Gepr.

stand

Âr.derung

Da turn

Name

Norm

Urspr.EuRec

Technology


EuRec Technology

Sales S Distributxon GmbH

Borntalstrasse 9

D-36460 Merkers

+49 (01 36969 58-0=46

+

! 26

Zeichngs.-Nr

Blatt   25

van 39 Bl.


Digitaler Ausgang

Leuchte Stor. Quittierung

Leuchte Siebwellen

Aufgabeband vor

Aufgabeband rlick

Abstreifer vor

Abstreifer riick

Abwurfrolle

Leuchte Abstreifer

Ieșire digitală

Lumină confirmare defecțiune

Lumină arbori de cernere

Bandă de alimentare înainte

Bandă de alimentare înapoi Dispozitiv de curățare înainte Dispozitiv de curățare înapoi Rolă de aruncare

Lumină dispozitix de curățare


-A2

-A2

'A2

-A2

-A2

-A2

-A2

-A2

Digitaler Ausgang

Digitaler Ausgang

Digitaler Ausgang

Digitaler Ausgang

Digitalei

Ausgang

Digitaler Ausgang

Digitaler Ausgang

Digitaler Ausgang

Leuchte

St&r. /

Leuchte Siebwellen

Aufgabeband vor

Aufgabeband riick

Abstreifer vor

Abstreifer r(ick

Abwurfrolle

Leuchte Abstreifer

Quittieren

A2.0      C

16.4

A2.1     C

16.4

A2.2      C

16.4

A2.3

1      16.4

A2.4     C

>     16.4

A2.5     C

16.4

A2.6

16.4

A2.7     C

16.4

27

28

29

30

33

34

35

36

fl «

«1 in

r ir

f u*

cs

r

c

3

c

C

<

cy <

c\

4

b

N

b-

b

<1

M-

a

ic

b-

b-

bj

b-Al

L-

X2

X2

18.5

y —       |

X2

0,18kW

A2

X2

L-

L-2      (

L-2


Datum

10.03.09

Beerb.

Elze

Gepr.

7.iistăiid

Âiiderung

Dat»

Haine

Norm

Projekt:


DSK 50


EuRec'

Technology


EuRec Technology

Sales & Distribution GwH Borntalstrasse 9

D-36460 Merkers

+49 10) 36969 58-0

=4 6

+

27

Zeichngs.-Nr

Blatt    26

von 39 Bl.


Digitaler Ausgang

=     Ieșire digitală

Zentraler Betriebe

=    Exploatare centrală

Bereit

=    Gata de lucru

Laufmeldung

Mesaj deplasare

Storung

=    Defecțiune

Storung Abstreifer

=    Defecțiune dispozitiv de curățare

Reserve Potentialfrei

=    Rezervă liber de potențial


Digitaler Ausgang

Digitaler Ausgang

Digitaler Ausgang

Digitaler Ausgang

Digitaler Ausgang

Digitaler Ausgang

Digitaler Ausgang

Digitaler Ausgang

DSK Zentraler Betrieb

DSK Bereit

DSK Laufmeldung

DSK Stfirung

3SK Storung Abstreifei

Reserve Potentialfrei

Reserve Potentialfrei

Reserve Potentialfrei

A3.0       C

16.4

A3.1     r

16.4

A3.2     C

16.4

A3.3     C

16.4

A3.4

16.4

A3.5     C

16.4

A3.6     C

16.4

A3.7     C

16.4


-27K1 Q

A2


-27K2 £_□


-27K3 Q


-27K4 r-j


-27K5

Datum

10.03.09

Bearb.

Elze

Gepr.

Zusț.and

Anderung

Datum

Name

Ncrm


=4 6

+

28

Zeichngs.-Nr

Blatt 27

Von 39 Bl.


28


din 38Datum

10.03.09

fiearb.

Elze

Gepr.

Zustand

J+nderung

Datum

Hame

Norra

Projekt:

Urspr.


EuRec"

Tvvhnologv !'EuRec Technology

Sales & Dlstribution GmbH Borntalstrasse 9

D-36460 Merkers

+49 (0| 36969 58-0


-45

+

29

Zeichngs.-Nr

Blatt   28

von   39 Bl.


Aufgabeband

Bandă de alimentare

Feingutband

Banda materiale fine

Uberstrom Abstreifer

=    Supracurent dispozitiv de curățare

Stor. Siebmotor ...

Defecțiune motor de cernere ...

Bunker voii

Buncăr plin

29


din 38
3x0,35

WAK3-10/POO


E6.0

17.5

E6.1      <

17.5

E6.2      (

1     17.5

E6.3

17.5

E6.4      <

>      17.5

E6.5      <

)      17.5

E6.6

>      17.5

E6.7

17.5

UMK Aufgabeband

UMK Feingutband

Oberstrom Abstreifer

StOr. Siebmotor 5

Stttr. Siebanotor 6

Stor. Siebmotor 7

Stor. Siebmotor 8

Bunker voii

Input

Input

Input

Input

Input

Input

Input

Input


Da turn

ifi.M.N

Bearb.

Elze

Gepr,

Zustand

Aride rung

Datura

Name

Norm

Urspr
EuRec'

Technology


EuRec Technology

Sales S Distribution. GmbH

Borntalstrasse 9

D-36460 Merkers

+49 toj 36969 50-0-46

+

30

Zeichngs.-Nr

Blatt    29

von 39 Bl.


Austrageband

=    Bandă de evacuare

Queraustragband Feingut

=    Bandă evacuare transv. materiale fine

Austrag riick

Evacuare înapoi

Austrag vor

Evacuare înainte

Stor. Queraustragband

Defecțiune bandă de evacuare transversală

Querband riick

Bandă transversală înapoi

Querband vor

Bandă transversală înainte

Stdrung Austragband

Defecțiune bandă de evacuare

riick tast

înapoi tastare

vor rast

=     înainte oprire

din 38


-W30.1


3=

3x0,34        /

WAK3-IO/POO


-W30.4


J3


3

-W30.2


5''


3x0,34

WAK3-10/P0D


6 -X30.1ÎJ'


-«30.3


3x0 r3 4

WAK3-1Q/P00


-X30 9. 9


rtick tast vor rast

0

30S1 jMZ--


E’\ 9

>      17.5

E7.1

17.5

E7.2      C

)      17.5

E7.3       ti

17.5

E7.4      <

1      17.5

E7.5      <

>      17.5

E7.6      <

!>       17.5

E7.7

1      17.5

UMK Austrageband

UMK Queraustragband

WS Auatrag rUck

WS Auatrag vor

Stdr.Queraustragband

WS Querband rtick

WS Querband vor

Storung Austragband

Input

Input

Input

Input

Input

Input

Input

Input


Datum

10.03.09

Bearb,

EIze

Gepr.

Zustar.d

Ăriderung

Datum

Mame

Norm
EuRec"

Teehnoiogv


EuRec Technology

Sal.es i Distribution GmbH Borntalstrasse 9

D-36460 Merkers

+49 (0) 36969 58-0=46

+

31

Zeichngs.-Nr

Blatt    30

von 39 Bl.


Digitaler Ausgang

=     Ieșire digitală

Bând DSK-ADS vor

=   Bandă DSK-ADS înainte

Bând DSK-ADS riick

Bandă DSK-ADS înapoi

Querband Feingut vor

Bandă transversală materiale fine înainte

Querband Feingut riick

Bandă transversală materiale fine înapoi

Wellen vor

=    Arbori înainte

Wellen riick

--    Arbori înapoi

-AS

Digitaler Ausgang

Digitaler Ausgang

Digitaler Ausgang

Digitaler Ausgang

Digitaler Ausgang

Digitaler Ausgang

Digitaler Ausgang

Digitaler Ausgang

Bând DSK-ADS vor

Bând DSK-ADS rdck

Querband Feingut

vor

Querband Feingut rUck

Wellen vor

Wellen rtick

A 4.0

17.5

A4.1     C

17.5

A4.2     C

17.5

A4.3

17.5

A4 .4      C

>     17.5

A 4.5        <j

17.5

A4.6     C

17.5

A4.7     C

17.5


31K1


L-


6.4 U


6.5 24


 • 6.4 11

lJj^K

 • 6.5 2J.I

22K21


Datum

i n. m. n q

Bearb.

Eize

Gepr.

Zostand

Aride lung

Datum

Name

Norm


EuRec

TechnologvEuRec Technology

Sales & Distribution GmbH

Bomtalstrasse 9

D-36460 Merkers


-4 6

+

32

Zeichngs.-Nr

Blatt    31

von 39 Bl.


HK3I


Stromwâchter Abstreifer

Einstellwerte Abstreifer:                       =

Zeitber. Vorwahl

Hyst. %

Verz..zeit                                      -

Stromanspr.-xvert

Funktion

Achtung!

Bei Uberstrom durch cin Hindemis reversiert = der Abstreifer in die jeweils entgegensetzte Richtung!

Tritt die 3mal kurzzeitig hintereinander in die ieweilige Richtung auf. so geht die Anla-ge in Storung!

Reîeu supraveghere curent dispozitiv curățare

Valori reglate dispozitiv de curățare

Selectare interval de timp

Histereză %

Valoare timp

Valoare curent de conectare

Funcțiune

Atenție!

La apariția unui supracurent datorită unui obstacol dispozitivul de curățare se reversează în direcția opusă!

Dacă acest lucru apare de trei ori succesiv în aceeași direcție, instalația intră în stare de defecțiune!


Stromwăchter

130         6 O

Zeitber.Vorwahl Hyst.%


Emstellwerte Abstreifer;

Time sector=ls

Hyst.%=6

Time value=0,8

I=value=2,8A


Ou


Da-um

10.03.09

Bearb.

Elze

Gepr.

Zustand

Anderung

La turn

Name

Norm

Urspr.Bei Uberstrom durch ein Hindernis reversiert der Abstreifer in die jeweils entgegengesetzte Richtung 1

Tritt dies 3mal kurzzeitig hintereinander in die jeweilige Richtung auf, so geht die Anlage in Stdrung 1


EuRec’ Technology

EuRec Technology

Sales & Distribution GmbH

Borntalstrasse 9

D-36460 Merkers

+49 (0) 36969 58-0 r*=4 6

+

33

Zeichngs.-Nr

Blatt    32

von 39 Bl.


Zusătzliche optische Laufmeldungen wenn - Mesaje de deplasare optice suplimentare dacă erforderlich!                                            este necesar!Zusătzliche optische Laufmeldungen wenn erforderlich!


31.6


1-2


33.1


Da turn

10.03.09

Bearb.

Elze

Gepr.

Zustand

Aride r ung

Datum

Name

NormEuRec"

Tvchnok’jgv j-4 6

+

34

Zeichngs.-Nr

Blatt

von 39 Bl.Meldungen

Mesaje

Zentraler Betrieb

=    Exploatare centrală

Bereit

=    Gata de lucru

Laufineldung

=    Mesaj de deplasare

Storung

=    Defecțiune

Storung Abstreifer

=    Defecțiune dispozitiv de curățare

Reserve

=    Rezervă

din 38
* CD QDatum

10.03.09,

Bearb.

Elze

Gepr.

Zustand

Aride rung

Datuui

Name

NormEuRec*

Technology


EuRec Technology

Sales 6 Distributlon GmbH

Borntalstrasse 9

D-36460 Merkers

+49 (01 36969 53-0


=4 6

+

35

Zeichngs.-Nr

Blatt    34

von 39 Bl.DSK-Signaleingang von Zentrale

Free

Bunker voii


Intrare de semnal de la centrală DSK

liber

Buncăr plin


2

3

4

5


DSK Stop


23.414- n

23.4 4=1'—i-1


-35K3    -35K4

12712000


A1 12712000


Dat un>

1D.Oa.OQ

Bearb.

Blze

Gepr-

Zustand

Aride rung

Datum

Name

Norm

Urspr.Bunker voii


□ -35K5 r~l -35K6

[71 12712000


A1 12712000


EuRec'

Techtwlogv f


K3=Start 2 s (Impuls! K4-Stop 2 s (Impuls! K5=Reserve

K6=Reserve


EuRec

Sales 4 Dietributlon I Borntalstrasse 9

D-36460 Merkers

Tel. +49 (0) 36969 58-0


-4 6

+

36

Zeichngs.-Nr

Blatt    35

von 39 Bl.


;sa


DSK Not-Aus

Not-Aus Zentrale

Steuerung ein extern

Steuerung aus extern


PERICOL-STOP DSK

PERICOL - STOP centrală

Conectare comandă externă

Deconectare comandă externăNAI/ 8

Not-Aus DSK

-11K1\

11,4

24

/.....-AraflaP

0,75

NAI/7

-X36'

» <

> (

2

• <

3

> 6 4 6 4

4 '5 Î6 |7


Datum

10,03.09

Bearb.

Elze

Gepr.

Zustand

Ariderung

Latum

Name

Norm

Urspr.EuRec

Tech noloevSteuerung ein extern


Steuerung aus extern


D-36460 Merkers

+49 (0) 36969 58-0


=4 6

+

37

Zeichngs.-Nr

Blatt 36

von 39 Bl.


Pagină goală


Datum

in 0'1 09

Bearb.

Slze

Gepr.

Kustand

Aride r ung

Datum

Name

Norm

Projekt:


Eu Rec1 Technology ț

Ers. d.


EuRec Technology

Sales fi Distributlon Gmb

Borntalstrasse 9

D-36460 Merkers

Tel. +49 (0) 36969 58-0


=46

+

38

Zeichngs.-Nr

Blatt   37

von 39 Bl.


Reserve fur Steuerung Gesamtanlagc

Digitaler Ausgang

Rezervă pentru comanda întregii instalații

Ieșire digitală

38


din 38Digitaler Ausgang

Digitaler Ausgang

Digitaler Ausgang

Digitaler Ausgang

Digitaler Ausgang

Digitaler Ausgang

Digitaler Ausgang

Digitaler Ausgang

A'j. C-          c

>    V.5

A5.1      c

17.5

A5.2     C

17.5

A5.3     C

17.5

A5.4     C

17.5

A5.5     C

17.5

A5.6

17.5

A5.7     C

17.5


38K7


38K8 O


Datum

10.03.09

Bearb.

Elze

Gepr.

Ziîstand

Ănderung

Datum

Name

NormEuRec

Tech nologv
=4 6

+

39

Zeichngs.-Nr

Blatt    38

von 39 Bl.
Certificat de conformitate - CE

EuRec Technology GmbH Development & Design Borntalstrafie 9, D-36460 Merkers/Deutschland

Prin aceasta declarăm că utilajul / instalația

TYP:


DSK110/50/30/E


Nr. serie:


050


An fabricație:


06/2009


descris(ă) în documentația alăturată, este în conformitate cu următoarele hotărâri:

■> Linia directoare - EG 98/37 EG Linia directoare - EMV 89/336 EWG

Normele armonizate aplicate


Norme naționale aplicate


.DIN EN ISO 12100-1

DIN EN ISO 12100-2

Nume:      Knapp

Prenume:     Harald

Compartiment: Conducerea tehnică


Nume:       Kottmann

Prenume:     Norbert

Funcție:       Director General


EuRec Technology GmbH Development & Design

Norbert Kottmann (Director General)


Merkers, la 16.03.2009 (localitate și dată)

Alăturat s-a atașat și Certificatul de conformitate în original.

CE-KonformitătserklărungEu Rec Technology GmbH Development & Design BorntalstraBe 9, D-36460 Merkers/Deutschland


Hiermit erklăren wir, dass die Maschine / Anlage


TYP:             DSK110/50/30/E


Serien-Nr,:


050


Bauiahr:


06/2009


beschrieben in

Bestimmungen ubereinstimmt

EG-Maschinenrichtlinie 98/37 EG EMV-Richtlinie 89/336 EWG

Angewendete harmonisierte Normen

..............DIN EN ISO 12100-1.................

..............DIN EN ISO 12100-2.................

Name:     Knapp

Vomame:   Harald

Abtellung:   Technische Leitung


der beigelegten Dokumentation, mit folgenden einschlâgigen


Angewendete naționale Normen


Name:     Kottmann

Vomame:  Norbert

Posrtion:    Geschâftsfuhrer

EuRec Technology GmbH

Development & Design


Merkere, den 10.06.2009 (Ort und Datum)


Norbert Kottmann (GeschâftsfOhrer)


EuRec®
Instrucțiuni de exploatare și întreținere


Instalație buncăr EuRec®

ADS-2 Nr. 013


- Cuprins -

 • 1.  Generalități

  • 1.1.  Introducere

  • 1.2.  Indicații pentru utilizator

  • 1.3. Utilizare conformă destinației a ADS-2

 • 2.  Siguranța

  • 2.1.   Generalități

  • 2.2.  Indicații pentru semne, simboluri și marcări

   • 2.2.1.   Instrucțiuni de exploatare

   • 2.2.2.   Plăcuțele de pe utilaj și marcaje

  • 2.3.   Indicații privind pericole deosebite

   • 2.3.1.   Energia electrică

   • 2.3.2.   Instalația hidraulică

   • 2.3.3.  Zgomotul

   • 2.3.4.   Uleiuri, unsori și alte substanțe chimice

  • 2.4.  Risc rezidual

  • 2.5.  Indicații privind siguranța pentru personalul de deservire

  • 2.6.   Indicații privind siguranța pentru exploatarea ADS-2

  • 2.7.  Indicații privind siguranța pentru întreținere și remedierea defecțiunilor

  • 2.8.   Ajutor pentru instruire și școlarizare

  • 2.9.  Exemple pentru teme de școlarizare

  • 2.10. Confirmarea instruirii

 • 3.  Informații despre produs

  • 3.1.  Instalația buncăr ADS-2 complet

  • 3.2.  Componentele instalației buncăr

  • 3.3.  Construcția ADS-2-ului

   • 3.3.1.   Buncărul

   • 3.3.2.   Agregatul de antrenare

-      -I       -       -       -        -       -                                                            -       -       -


 • 3.3.3. Banda de evacuare

 • 3.4.   Dispozitive de protecție

 • 4.  Transport și montaj

  • 4.1.  Generalități

  • 4.2.  Transport

  • 4.3. Montajul

   • 4.3.1.  Locul de montare

   • 4.3.2.   Instalația electrică

   • 4.3.3.   Instalația hidraulică

  • 4.4.  Prima punere în funcțiune

   • 4.4.1.   Generalități

   • 4.4.2.   Verificarea funcționării fără material

   • 4.4.3.   Verificarea funcționării cu material

 • 5.  Deservire și comandă

  • 5.1.  Calificarea personalului de deservire

  • 5.2.  Exploatarea instalației buncăr

  • 5.3.  Elemente de deservire și control

   • 5.3.1.   Comutatorul central

   • 5.3.2.  Tasta PERICOL-STOP (NOT-AUS)

   • 5.3.3.   Câmpul de deservire

   • 5.3.4.  Câmpul de deservire a comenzii

   • 5.3.5.   Punerea în funcțiune

   • 5.3.6.  Exploatare manuală

   • 5.3.7.   Exploatare automată

   • 5.3.8.   Afișarea / modificarea valorilor de exploatare

   • 5.3.9.   Defecțiuni

   • 5.3.10.  Scoaterea din funcțiune

 • 6.  întreținere

  • 6.1.   Generalități

  • 6.2.  Buncăr cu podea transportoare

6.2.1. Tamburi de dozare

43

6.2.2. Podea transportoare

44

6.3.

Instalația hidraulică

46

6.3.1. întreținerea instalației hidraulice

48

6.4.

Măsuri regulate de verificare și întreținere

49

6.4.1. Măsuri zilnice

49

6.4.2. Măsuri săptămânale

49

6.4.3. Măsuri lunare

50

6.4.4. Măsuri semestriale

50

6.4.5. Măsuri anuale

50

6.5.

Plan de întreținere

51

6.6.

Materiale de ungere și de lucru - tabel

52

Salubrizare / reciclare

53

7.1.

Protecția mediului

53

7.2.

Uleiul și deșeurile cu conținut de ulei

53

7.3.

Casarea

53


1. Generalități

»

1.1.  Introducere

Acest manual cu Instrucțiuni de exploatare este un ajutor considerabil pentru o exploatare corespunzătoare și tară pericole a instalației ADS-2 (buncăr de alimentare și dozare în execuție cu podea transportoare cu două valțuri de dozare).

ADS-2 se compune din următoarele componente:

 • -  buncăr

 • -  agregat de antrenare

 • -  bandă de evacuare

în aceste instrucțiuni de exploatare, totalitatea componentelor enumerate mai sus sunt specificate prin denumirea „Instalație buncăr”.

Manualul cu Instrucțiunile de exploatare conține indicații importante pentru exploatarea sigură, corespunzătoare și economică a instalației buncăr. Luarea acestora în considerare vă ajută la evitarea pericolelor, reducerea costurilor pentru reparații și a timpilor de staționare din cauza defecțiunilor cât și pentru mărirea fiabilității și a duratei de viață a buncărului de alimentare.

Instrucțiunile de exploatare trebuie să fie în permanență accesibile la instalația buncăr și să fie citite și utilizate de orice persoană însărcinată cu lucrul cu sau pe instalația buncăr. La aceasta aparțin printre altele:

 • -  deservirea și remedierea defecțiunilor în exploatare,

 • -   întreținerea (întreținere, îngrijire, punere în funcțiune) și/sau

■ transport.

1.2.  Indicații pentru utilizator

Acest manual cu Instrucțiuni de exploatare este o parte componentă esențială a instalației buncăr. Utilizatorul trebuie să aibă grijă ca personalul de deservire să ia la cunoștință aceste linii directoare.

Instrucțiunile de exploatare trebuie completate de utilizator cu indicațiile de exploatare rezultate din prescripțiile naționale de prevenire a accidentelor și a protecției mediului, inclusiv informațiile privind obligațiile de supraveghere și mesaje pentru luarea în considerare a particularităților privind exploatarea, de ex. referitor la organizarea muncii, desfășurarea procesului de producție și la personalul utilizat.

Pe lângă Instrucțiunile de exploatare precum și regulile obligatorii valabile la locurile de exploatare în țara de utilizare, pentru prevenirea accidentelor trebuie să se țină de asemenea seama de regulile tehnice de specialitate recunoscute pentru lucrul sigur și corespunzător.Utilizatorul instalației buncăr nu are permisiunea de a efectua la aceasta nici un fel de modificări sau adăugiri și reconstrucții care ar putea prejudicia siguranța în funcționare fără aprobarea EuRec Technology Sales & Distribution GmbH.

Acest lucru este valabil de asemenea și pentru montarea și reglarea dispozitivelor de siguranță precum și pentru sudura componentelor purtătoare.

Piesele de schimb trebuie să corespundă cerințelor tehnice stabilite de EuRec Technology Sales & Distribution GmbH.

Acest lucru este întotdeauna garantat de piesele de schimb originale.

Utilizați numai personal școlarizat sau instruit în acest sens. Stabiliți clar competențele personalului pentru deservire, întreținere și punere în funcțiune.

1.3. Utilizare conformă destinației a ADS-2

Instalația buncăr staționară este destinată exclusiv pentru dozarea materialului vrac pentru preluarea uniformă a acestuia de către instalațiile de sortare respectiv de preparare.

Informațiile exacte asupra tipului de utilaj le găsiți în capitolul Date tehnice. Trebuie să se țină seama și să se respecte indicațiile din Date tehnice.

într-o utilizare conformă destinației este inclusă de asemenea și respectarea indicațiilor

 • -   privind siguranța,

 • -  pentru deservire și comandă,

 • -   pentru întreținere,

 • -  care sunt descrise în aceste Instrucțiuni de exploatare.

O altă utilizare sau rezultată din aceasta este considerată ca nefiind conformă destinației. Pentru prejudiciile rezultate din aceasta, responsabilitatea o poartă exclusiv servantul/utilizatorul. Acest lucru este valabil de asemenea și pentru modificările efectuate pe cont propriu la instalația buncăr.2. Siguranța

2.1. Generalități

Instalația buncăr a fost construită conform stadiului tehnicii și a regulilor tehnice recunoscute privind siguranța.

Cu toate acestea, în timpul exploatării pot exista pericole pentru servant, respectiv dăunări ale instalației buncăr și a altor bunuri materiale dacă instalația

este deservită de un personal neșcolarizat sau neinstruit,

 • -  nu este utilizată conform destinației,

 • -  este întreținută necorespunzător.

2.2. Indicații pentru semne, simboluri și marcări
2.2.1. Instrucțiuni de exploatare

In manualul cu Instrucțiuni de exploatare sunt utilizate următoarele denumiri respectiv semne pentru indicații deosebit de importante.Pericol

Este o avertizare că pot exista pericole pentru persoanele care nu urmează exact indicațiile marcate.

TOATE AVERTIZĂRILE trebuie respectate cu exactitate.

Atenție

Aceasta indică faptul că pot apărea deteriorări la instalația buncăr și/sau la echipamentele acesteia prin nerespectarea exactă a măsurilor ce trebuie luate.

Toate MĂSURILE DE PRECAUȚIE rezultate din aceasta trebuie respectate cu strictețe.
Pericol de moarte

Există pericol de moarte prin electrocutare în caz de lucrări necorespunzătoare la părți constructive aflate sub tensiune.

Lucrările la echipamentul electric sunt permise a fi efectuate numai de către electricieni specialiști autorizați.
încărcături suspendate

Există pericol de rănire pentru oameni sau deteriorare de materiale dacă părțile componente nu sunt fixate de urechile de prindere corespunzătoare.

Nu trebuie staționat sub încărcături suspendate.

Indicație

Acest semn indică un proces de interes special sau de importanță mare.

Toate indicațiile trebuie îndeplinite în interesul unei utilizări conforme destinației a instalației buncăr.

• Cu punctele de atragere a atenției sunt însemnați pașii de lucru și/sau deservire. Pașii trebuie efectuați în succesiune de sus în jos.

Cu liniuțele sunt însemnate enumerările.

2.2.2. Plăcuțele de pe utilaj și marcaje

Trebuie să se țină neapărat seama de indicațiile și simbolurile, ca plăcuțe de avertizare, plăcuțe de acționare, marcările componentelor constructive, etc., acestea nu sunt permise a fi îndepărtate și trebuie menținute în stare perfect lizibilă.

Următoarele marcaje și plăcuțe sunt aplicate pe buncărul de alimentare:


ATENȚIE Pericol de strivire

Există pericol de rănire când instalația buncăr pornește automat

Aceste plăcuțe sunt aplicate în ambele părți ale buncărului de alimentare.

Pericol de rănire datorită componentelor utilajului în mișcare

Datorită componentelor utilajului în mișcare, precum barele de transport, cilindrii de dozare și tam-burii benzii, puteți suferi răniri grave prin strivire dacă introduceți mâinile respectiv dacă rămâneți agățat neintenționat de acestea sau cădeți pe ele.

înaintea începerii lucrărilor de întreținere, aceste componente ale utilajului trebuie deconectate de la rețeaua electrică.

Urcarea persoanelor neautorizate este interzisă

Există pericol de rănire dacă persoane cad în sistemul de alimentare cu material.

Această plăcuță este aplicată întotdeauna pe ambele părți ale buncărului de alimentare.

Precauție

Pericol datorită curentului electric

Există pericolul unui scurtcircuit la atingerea componentelor aflate sub tensiune.

Această plăcuță se află pe casetele și dulapurile cu comutatoare care sunt permise a fi deschise numai de către un electrician autorizat.

însemnul de conformitate - EU sau și însemnul CE este aplicat împreună cu plăcuța de tip și datele producătorului sub dulapul cu comutatoare.


Plăcuțele de tip împreună cu însemnul — CE și datele producătorului sunt aplicate pe fiecare agregat în

EuRec Technology GmbH

Bcmtalștr; 9

Tel.j 00451 (0) 3 9969, 58-132

0 - 3S-1GO Merkers

Fax: 0049 (0) 3 6969 53-200

Type

ADS-2/013

Rodukttcns-No.

13368700

Saujahr buill in

03/2009

Leistung power

44 kW

Gewfcht vjeiqhi

7260 kg

EuRec Technology GmbH

Bcmlalstr. 9

Tel.: 0049 (0)36963 58-132

0- 36460 Merkers

Fax: 0049 (0) 3 6969 ■ 53-200

Type

ADS-2/013

Produktinris-Np.

13368700

Eaujahi bullț in

03/2009

Leișțung power

44 kW

Gevwclit weigtit

1010 kg

EuFtec Technology GmbH

Bomtalsîr 9

Tei.: 0049(0) 3 5969 58-132

D - 38460 Mecters

Fax: 0049 (0) 3 6969 ■ 58-200

Type

Bând ADS-2/013 I

Prockiklior&No.

13449500

Etaujahr butii m

03/2009

Lei slung powet

9,2 kW

GewicM weight

2.3. Indicații privind pericole deosebite
2.3.1. Energia electrică

în caz de defecțiuni la alimentarea cu energie electrică a câmpului de deservire sau de defecțiuni de funcționare ale elementelor de deservire, instalația buncăr trebuie imediat deconectată cu comutatorul central de la tabloul de deservire.

Niciodată nu se lucrează la componente aflate sub tensiune.

Este permisă utilizarea numai de siguranțe originale cu intensități ale curentului prevăzute.

Componentele la care trebuie efectuate lucrări de verificare întreținere și reparații trebuie deconectate astfel încât să nu se afle sub tensiune.

Dacă este necesară efectuarea de lucrări la componente constructive aflate sub tensiune (numai în situații de excepție), este nevoie de încă o persoană care în caz de necesitate să acționeze comutatorul central. Se utilizează numai scule cu izolații de tensiune.

Pământarea ireproșabilă a sistemului electric trebuie să fie garantată printr-un sistem de conductori de protecție.

După deconectarea instalației buncăr pentru lucrări de întreținere și reparații trebuie așteptat întotdeauna cinci minute pentru ca condensatorii din sistemul de comandă să se poată descărca complet. Deschiderea tabloului de deservire este permisă abia după scurgerea acestei perioade de timp.

2.3.2. Instalația hidraulică

Lucrările la dispozitivele hidraulice sunt permise a fi efectuate numai de către personal cu cunoștințe speciale și experiență în domeniul hidraulicii.

Toate conductele, furtunurile și îmbinările filetate trebuie verificate în mod regulat la neetan-șeități și deteriorări exterioare. Părțile deteriorate trebuie înlocuite imediat.

Pentru deschiderea segmentelor de sistem și a conductelor sub presiune, înainte de începerea reparațiilor acestea trebuie să fie depresurizatc.

2.3.3. Zgomotul

în condiții normale de lucru, dezvoltarea de zgomote este foarte mică. Din această cauză nu sunt necesare nici un fel de măsuri de protecție împotriva zgomotului.

Dacă instalația buncăr este utilizată împreună cu alte utilaje, poate exista un nivel de presiune acustică mărită care să provoace surzenie. în acest caz, pentru prevenirea acesteia, utilizatorul este obligat să asigure personalului de deservire echipamente de protecție corespunzătoare sau să ia măsurile de protecție adecvate.

EuRec® g'

2.3.4. Uleiuri, unsori și alte substanțe cbimice

în ceea ce privește uleiurile, unsorile și alte substanțe chimice trebuie să se țină seama și să se respecte prescripțiile valabile pentru acestea și fișele cu datele de siguranță ale producătorului acestor materiale referitoare la depozitare, manipulare, utilizare și salubrizare.

La lucrări cu materiale inflamabile trebuie să se poarte echipament de protecție dintr-un material adecvat (ochelari de protecție, mănuși de cauciuc, cizme de cauciuc, îmbrăcăminte de protecție).

La contactul cu ochii sau cu pielea, locul respectiv trebuie spălat imediat cu multă apă. în apropierea locului de muncă trebuie să existe la dispoziție amenajări adecvate (sticlă de spălat ochii, chiuvetă, duș).

Pielea murdărită cu mijloace de curățare și dezinfectare, după spălare trebuie îngrijită. Prin utilizarea preventivă de mijloace de protecție a mâinilor și o cremă de îngrijire a pielii adecvată se pot evita leziunile cutanate. Mijlocul de îngrijire trebuie utilizat corespunzător poluării cu substanța dăunătoare și structura individuală a pielii. Predominant este vorba de mijloace de îngrijire cu conținut de materiale grase.

2.4.  Risc rezidual

Chiar și Ia luarea în considerație a tuturor dispozițiilor privind protecția muncii, Ia exploatarea instalației buncăr rămâne un risc rezidual.

Toți servanții instalației trebuie să cunoască aceste riscuri reziduale și să urmeze instrucțiunile care împiedică aceste riscuri să ducă la accidente sau deteriorări.

2.5.  Indicații privind siguranța pentru personalul de deservire

Instalația buncăr este permis a fi utilizată numai în stare tehnică ireproșabilă precum și conform destinației, conștient în ceea ce privește siguranța și pericolele în funcționare și ținând seama de aceste Instrucțiuni de exploatare. în special defecțiunile care pot periclita siguranța trebuie îndepărtate imediat

Orice persoană însărcinată cu punerea în funcțiune, deservirea sau întreținerea trebuie să fi citit în întregime și înțelese aceste Instrucțiuni de exploatare - în special capitolul Siguranța. în timpul procesului de lucru acest lucru este prea târziu. Acest lucru este valabil și în cazuri deosebite pentru personalul utilizat numai ocazional la instalația buncăr.

Lucrări la instalația buncăr sunt permise a fi efectuate numai de către personal admis pentru aceasta. Trebuie să se țină seama de vârsta minimă legală admisă.

Este permis a fi utilizat numai personal școlarizat sau instruit.

Pentru personalul în școlarizare, învățare sau instruire, activitatea ia instalația buncăr este permisă numai sub supravegherea permanentă a unei persoane cu experiență.

EuRec® ||

Instrucțiunile de exploatare trebuie să fie în permanență la îndemână la locul de intervenție a buncărului de alimentare.

Trebuie respectate prescripțiile respective privind prevenirea accidentelor precum și celelalte reguli tehnice privind siguranța și de medicina muncii generale recunoscute.

La apariția unor modificări relevante pentru siguranță în comportamentul în exploatare sau defecțiuni la instalația buncăr, aceasta trebuie imediat oprită și anunțat procesul la locul / persoana în drept.

Dotările de prim ajutor (trusa de prim ajutor, etc.) trebuie păstrate la îndemână în apropiere.

Trebuie să fie cunoscute locul de amplasare și utilizarea dispozitivelor de stingere a incendiilor. Trebuie să se țină seama de posibilitățile de semnalare și combatere a incendiilor.

La toate lucrările care se referă la exploatarea și întreținerea instalației buncăr, trebuie să se țină seama de procesele de conectare și de deconectare conform Instrucțiunilor de exploatare.

La verificarea, întreținerea și reparații ale instalației buncăr trebuie să se țină seama de indicațiile privind siguranța pentru lucrări de întreținere

Utilizatorul trebuie să oblige personalul de deservire să poarte echipamentul personal de protecție (cel puțin mănuși, îmbrăcăminte de lucru strânsă pe corp, încălțăminte de siguranță).

2.6. Indicații privind siguranța pentru exploatarea ADS-2

Instalația buncăr este permis a fi pusă în exploatare numai dacă este montată corect și în stare corectă pentru exploatare.

Instalația buncăr este permis a fi pusă în exploatare numai dacă toate dispozitivele de protecție și dispozitivele care implică siguranța, printre altele

 • - comutatorul PERICOL - STOP,

 • - îmbrăcămintea de protecție și

 • -  dispozitivele de comandă cu zăvorâre pentru întreaga instalație sunt în stare de funcționare și nu sunt deteriorate.

La punerea în funcțiune, servantul trebuie să se convingă că toate dispozitivele de protecție și de siguranță precum și elementele de deservire funcționează corect și nu există nici un fel de defecțiuni la grupurile constructive.

în timpul exploatării, instalația buncăr nu trebuie să rămână niciodată nesupravegheată.

Este interzis transportul de persoane pe podeaua transportoare.

Este interzisă pășirea și urcarea pe dispozitivele transportoare aflate în exploatare și neasigurate împotriva pornirii precum și aplecarea în zonele de mișcare ale segmentelor de transport.

Cel puțin o dată pe schimb trebuie verificată întreaga instalație buncăr la defecțiuni și deficiențe ce pot fi recunoscute din exterior.

Modificările apărute (inclusiv al comportamentului în exploatare) trebuie imediat anunțate la locul / persoana în drept. Instalația - ca și în caz de defecțiuni în funcționare - dacă este cazul trebuie imediat oprită și asigurată.

Defecțiunile trebuie remediate imediat de către personal specializat instruit în acest sens.

Trebuie să se țină seama de procesele de conectare și de deconectare precum și afișajele de control conform Instrucțiunilor de exploatare. După terminarea lucrului, instalația trebuie asigurată împotriva conectării neintenționate prin zăvorârea comutatorului central (de ex. cu un lacăt).

2.7. Indicații privind siguranța pentru întreținere și remedierea defecțiunilor

Trebuie respectate termenele prescrise sau date în Instrucțiunile de exploatare pentru verificările / inspecțiile scadente.

Zona de întreținere trebuie asigurată larg, în măsura în care este necesar.

Zona de întreținere — dacă este necesar — se îngrădește cu un lanț de siguranță roșu — alb și se aplică o plăcuță de avertizare.

Dacă la lucrări de întreținere și reparații instalația buncăr este complet deconectată, aceasta trebuie asigurată împotriva unei reconectări neașteptate:

 • -  se zăvorăște comutatorul central din tabloul de deservire cu un lacăt,

 • -  se pune o plăcuță de avertizare.

Pentru efectuarea măsurilor de întreținere, pentru lucru este neapărat necesară o trusă de scule corespunzătoare.

întreținerea se realizează de către personalul specializat al utilizatorului.

Lucrările la componentele electrice ale instalației buncăr sunt permise a fi efectuate numai de către un electrician specializat sau de către persoane instruite sub conducerea și supravegherea unui electrician specializat conform regulilor electrotehnice.

Lucrări la componente mecanice respectiv hidraulice sunt permise a fi efectuate numai de către un mecanic specializat respectiv un specialist cu cunoștințe speciale în domeniul hidraulicii.

Sistemul hidraulic trebuie verificat în mod regulat la pierderi prin scurgeri. în caz de pierderi prin scurgeri, instalația buncăr trebuie imediat deconectată.

Dacă la întreținere este necesară demontarea dispozitivelor de siguranță, imediat după terminarea lucrărilor de întreținere și reparații dispozitivele trebuie remontate și verificate.

La lucrările de întreținere se vor strânge ferm îmbinările filetate slăbite. în măsura în care este prescris, șuruburile pentru care sunt prevăzute momente de strângere, acestea se strâng cu o cheie dinamometrică.

La începutul lucrărilor, racordurile și îmbinările filetate în special trebuie curățate de ulei, materiale de lucru, murdărie sau mijloace de îngrijire.

La înlocuirea componentelor individuale și a grupelor constructive mai mari, acestea trebuie să se fixeze și să se asigure cu grijă într-un dispozitiv de ridicat astfel ca pericolul care ar putea fi provocat de ele să fie minim. Se vor utiliza numai dispozitive de ridicat și elemente de prindere a încărcăturii adecvate și ireproșabile din punct de vedere tehnic cu forță portantă suficientă.

Nu este permisă staționarea sau lucrul sub încărcătura suspendată.

La lucrări de montaj peste înălțimea corpului se utilizează mijloace de ajutor pentru urcare și schele mobile de lucru sigure. Nu este permisă utilizarea unor părți ale utilajului ca ajutor pentru urcare. Toate mânerele, treptele, suprafețele, podestele, platformele, scările trebuie menținute curate.

Nu se utilizează mijloace de curățare agresive. Se va utiliza o cârpă de curățat fără scame.

Trebuie să se aibă grijă de o salubrizare sigură și ecologică a materialelor de lucru și a materialelor ajutătoare precum și a componentelor înlocuite.

2.8. Ajutor pentru instruire și școlarizare

Ca angajator / utilizator aveți obligativitatea să informați respectiv să instruiți personalul de deservire asupra prescripțiilor legale și a celor privind prevenirea accidentelor precum și asupra dispozitivelor de siguranță existente pe și în jurul instalației buncăr. Pentru aceasta trebuie luate în considerație diferitele calificări de specialitate ale angajaților.

Personalul de deservire trebuie să înțeleagă instruirea și trebuie asigurat că va ține seama de aceasta.

Numai așa veți obține lucrul conștient referitor Ia siguranța și a pericolele posibile de la personalul Dvs. Acest lucru trebuie controlat în mod regulat. Din această cauză, ca angajator / utilizator trebuie să aveți confirmarea scrisă a participării la instruire de la fiecare angajat în parte.

în paginile următoare găsiți exemple pentru teme de școlarizare precum și un formular ca model de copiat pentru confirmarea participării la școlarizare.2.9. Exemple pentru teme de școlarizare
1. Pentru siguranță

Prescripții pr iv 11îd prevenirea accidentelor

4 Prescripții legale generale

4 Indicații generale privind siguranța

4 Măsuri în caz de necesitate

4 Indicații de siguranță pentru exploatarea instalației buncăr

4 Instrucțiuni privind dispozitivele de siguranță ale instalației buncăr

4 Dispozitive de siguranță în zona înconjurătoare instalației buncăr

4 însemnătatea simbolurilor și a plăcuțelor

4 Explicarea construcției și modului de funcționare a instalației buncăr

4

4 ______________________

2. Pentru exploatarea buncărului de alimentare

4 Manipularea elementelor de deservire ale instalației buncăr

4 Explicarea Instrucțiunilor de exploatare personalului de deservire

4 Experiențe deosebite ale uti I izatorului în legătură cu instalația buncăr

4 Remedierea defecțiunilor de exploatare

4

4 ______________________

3. Pentru prescripții de întreținere

4 Manipularea conform prescripțiilor a mii loacelor de curățare, a materialelor de ungere

4 Experiențe deosebite ale utilizatorului pentru întreținere, curățare și îngrijire a instalației buncăr

4

4


2.10. Confirmarea instruirii

Tema de instruire:

•1 Data:

!!

Instructor:

Semnătură instructor                 i

Nr.

Nume, prenume

Semnătură

1

i

2

j

3

j

4

5

6

7

1

8

j

9

j

10

Instalație buncăr EuRec® ADS-2 Nr. 013

3. Informații despre produs

3.1. Instalația buncăr ADS-2 complet

Nr. utilaj:

013

Racord - tensiune:

3x400 V,50 Hz + N + PE

Mod de protecție:

IP54

Valoare putere totală racordată:     43,7 kW

Racordarea electrică trebuie făcută neapărat ținând seama de indicațiile date în planul de conexiuni electrice.

3.2. Componentele instalației buncăr
Element de bază buncăr

Greutate:                                      5700 kg

Dimensiuni:

6400 mm x 2400 mm x 3750 mm

Viteza de transport a podelei transportoare :      cca. 0-2 m/min, reglabil fără trepte

Unitate de dozare lățime de lucru:              1700 mm

viteză de dozare:              reglabil fără trepte

putere de antrenare:          2 x 7,5 kW

Element de bază agregat de antrenare cu comandă

Greutate:

1000 kg

Dimensiuni:

2100 mm x 1040 mm x 2035 mm

Instalația hidraulică

presiune maximă:    200 bar

rezervor:              90 litri

sortiment ulei:      HLP 46 după DIN 52900

vâscozitate cinetică: 46 mm2/s după DIN 51562 la 40°C putere de antrenare:  11,5 kW

Element de bază bandă de evacuare

Greutate:

2450 kg

Viteză de transport:

2 m/s

Putere de antrenare:

9,2 kW3.3. Construcția ADS-2 -ului

Buncărul de alimentare se compune în principal din trei părți separate ale instalației. Acestea sunt buncărul, agregatul hidraulic cu unitate de comandă integrată și banda de evacuare. Buncărul și banda sunt legate de agregatul de antrenare prin cabluri electrice respectiv furtunuri.

3.3.1. Buncărul

Buncărul este executat ca o construcție cadru stabil din oțel profilat. Deasupra plăcilor de reazem acesta este fixat de podeaua halei cu dibluri. Pereții buncărului se compun din tablă de oțel de grosime de 5 mm.

Peretele din spate al buncărului este fixat cu șuruburi. Acesta la alegere, în funcție de modul de umplere, poate fi utilizat respectiv îndepărtat. Sub peretele din spate este dispusă o clapă de întreținere pentru lucrările de curățare.

Peretele frontal rămâne întotdeauna înșurubat. în caz de necesitate, pot fi utilizate pentru eventuale ancorări urechile de ridicare fixate pe acesta pentru prinderea unor cercei de rezistență mare.

Podeaua transportoare se compune din mai multe sectoare transportoare dispuse una lângă alta, pe care sunt sudate punctual câte 4 bucăți de table de uzură. Sectoarele transportoare sunt confecționate din profile de oțel lăgăruite și conduse pe material plastic rezistent Ia uzură. Sectoarele transportoare sunt lăgăruite pe partea de evacuare pe o consolă de evacuare fixată reglabil pe cadrul buncărului pentru a regla după dorință fanta orizontală.

Sectoarele transportoare sunt prinse împreună în trei grupe, astfel încât tot cel de-al treilea sector formează o grupă (primul, al patrulea, al șaptelea, etc. respectiv al doilea, al cincilea, al optulea, etc. respectiv al treilea, al șaselea, al nouălea, etc.). Transportul materialului se face printr-o mișcare liniară înainte și înapoi a grupelor. La mișcarea în direcția de transport, toate cele trei grupe se mișcă concomitent, în timp ce mișcarea înapoi a fiecărei grupe se face individual una după cealaltă (vezi graficul de pe pagina următoare).

Așa numita reglare a cursei cilindrului este aranjată central și dedesubt în zona din față a segmentelor transportoare. Cu ajutorul unor senzori reglabili, cursa cilindrului se poate regla după dorință.

Buncărul este completat cu o unitate de dozare. Aceasta se compune din 2 cilindrii de dozare cu o unitate de măsurare și reglare a debitului volum ic integrată. Această unitate de reglare măsoară cantitatea de material din buncăr respectiv de pe banda transportoare de evacuare și comandă vitezele cilindrilor de dozare și a podelei transportoare.

Poziția cilindrilor de dozare este reglabilă pe înălțime după dorință prin găuri de fixare în cadrul buncărului. Odată cu aceasta trebuie fixate cu șuruburi și tablele interioare corespunzătoare ale buncărului.

Rîiclshub gegen Forderrichtung

1. Gruppe

(1,4,7.10)

1

1

2

3

1

4

5

0

f

7

8

9

î

13

11

12

Itiickhub gegen FordcTrich’ung

J. Gruppe

(3,6, 9,1!)

1

1

ț

1

f

1

î

3

4

5

7

8

0

10

11

12

SehubbodenHubfolge

Vorhub in Forderrichtung (alle Gruppen)

Avans în direcția de transport (toate grupele)

Riickhub gegen Forderrichtung

1. Gruppe (1,4, 7, 10)

=

Retragere în sens opus direcției de transport Grupa întâi (1,4, 7, 10)

Riickhub gegen Forderrichtung

2. Gruppe (2, 5, 8, 11)

Retragere în sens opus direcției de transport Grupa a doua (2, 5, 8, 11)

Riickhub gegen Forderrichtung

3. Gruppe (3, 6, 9, 12)

=

Retragere în sens opus direcției de transport Grupa a treia (3, 6, 9,12)

Schubboden Hubfolge

=

Succesiunea curselor podelei de transport

Podeaua transportoare - succesiunea curselor


3.3.2. Agregatul de antrenare

Agregatul de antrenare cuprinde componentele hidraulice precum rezervorul, pompa, radiatorul, ventilcle, etc. precum și elementele de comandă necesare care sunt așezate într-un dulap de comutatoare.

De aici se alimentează cilindrii grupelor de sectoare transportoare cu cantitatea de ulei necesară la presiunea corespunzătoare.

Debitul volumic de ulei se reglează manual la o valoare fixă cu ajutorul unui ventil (drosel). Comanda mișcărilor se face printr-o comandă programabilă cu memorie (SPS). Principial, viteza de deplasare a grupelor de sectoare transportoare este constantă. Prin pauze variabile între mișcările grupelor, viteza medie de transport a podelei transportoare ca un întreg poate fi reglată Iară trepte.

3.3.3. Banda de evacuare

Banda de evacuare este legată prin legături cu bolțuri cu un cadru inferior fixat ta rândul său cu dibluri de podea. Banda este antrenată de un motor electric. Construcția bandei este efectuată cu o articulație pentru a putea efectua lucrările de întreținere fără deplasarea picioarelor de sprijin.Dimensiunile instalației buncăr


3.4. Dispozitive de protecție

Instalația buncăr a fost proiectată și construită după regulile recunoscute ale tehnicii. Din această cauză, la o utilizare conformă destinației, nu există pericole privind siguranța și sănătatea pentru personalul de deservire sau pentru terți.

Toate dispozitivele de protecție sunt executate corespunzător liniilor directoare europene utilizate (printre altele Liniile directoare pentru utilaje).

Pe instalație sunt prezente următoarele dispozitive de protecție:

 • -  pereți de protecție în fața componentelor în mișcare de rotație și translație;

 • -   uși de întreținere cu comutatoare de siguranță;

 • -  tastă PERICOL - STOP (NOT-AUS).

Pereții de protecție ale părților buncărului sunt din tablă de oțel. Acești pereți sunt demontabiii, însă pentru siguranță împotriva unei deschideri nepermise se pot desface numai cu scule.

Tamburul de schimbare a direcției benzii de evacuare precum și rolele de susținere inferioare ale acesteia sunt prevăzute cu o protecție împotriva introducerii mâinilor.

Buncărul și agregatul de antrenare sunt echipați cu mai multe taste PERICOL - STOP (NOT-AUS). Acestea sunt executate ca taste roșii tip ciupercă.

O tastă PERICOL - STOP (NOT-AUS) se află pe dulapul de comutatoare al agregatului de antrenare, alte două sunt amplasate câte unul pe fiecare parte buncărului.

La acționarea unei taste PERICOL - STOP comanda se deconectează și toate mișcările de la întreaga instalație se opresc imediat. Instalația nu este totuși scoasă de la rețeaua de curent, instalația hidraulică rămânând sub presiune.

Instalația buncăr este permis a fi din nou pusă în funcțiune dacă deconectarea PERICOL - STOP este legată cu luarea în considerare a prescripțiile legale de deconectare PERICOL - STOP a utilajelor și instalațiilor învecinate.4. Transport și montaj

4.1.  Generalități

EuRec Technology Saies & Distribution GmbH ca producător al instalației recomandă ca toate lucrările de montaj și de punere în funcțiune să fie efectuate de către personalul EuRec.

4.2.  Transport

Buncărul și agregatul de antrenare sunt permise a fi ridicate și transportate numai cu o macara de care sunt atașate urechi de încărcare însemnate corespunzătoare.

în timpul transportului toate componentele instalației trebuie asigurate conform dispozițiilor în vigoare. Pentru aceasta nu este permisă efectuarea unor mișcări bruște.
Pericol
Striviri ce reprezintă pericol de moarte la ridicarea și transportarea utilajului.

La deplasarea componentelor instalației, acestea trebuie ridicate și transportate. Printr-o ridicare și transportare necorespunzătoare, acestea se pot răsturna și prăbuși.

Niciodată au este permisă staționarea sub încărcătura ridicată.

în timpul transportului, al procesului de ridicare sau basculare ale componentelor instalației este interzisă staționarea pe acestea.

4.3. Montajul
4.3.1. Locul de montare

Pentru o montare corectă și sigură a instalației buncăr este neapărat necesară amplasarea pe o suprafață de sprijin plană cu o suficientă capacitate portantă. Denivelările suprafeței de sprijin trebuie compensate cu table de compensare pentru garantarea unei poziții fără torsionare a instalației.

Asigurați instalația împotriva deplasării prin dibluri speciale pentru solicitări mari. Pentru aceasta, suprafața de bază trebuie să aibă o rezistență suficientă.

Pe de altă parte, luați în considerare de existența unui spațiu liber suficient între dispozitivele de transport și elementele constructive fixe pentru garantarea unui flux de material fără obstacole și blocaje.

Pentru deteriorări ca urmare a montajului necorespunzător, EuRec Technology Sales & Distribu-tion GmbH nu preia nici un fel de garanție. Dacă nu se ține seama de aceste indicații, obligația de garanție poate să nu fie recunoscută de EuRec Technology Sales & Distribution GmbH, de asemenea și în cazul unor modificări ulterioare fără acordul producătorului.

4.3.2. Instalația electrică

La livrare, utilajul este deja complet cablat astfel că utilizatorul trebuie să efectueze numai legăturile cablurilor electrice între componentele individuale ale instalației.

Atenție!

Datorită unei racordări greșite, este posibilă distrugerea sau deteriorarea unor părți constructive.


Tensiunea și frecvența trebuie să fie în concordanță cu indicațiile din schema electrică.

Pentru evitarea unor eventuale deteriorări și deficiențe în funcționare, după racordarea la alimentarea electrică trebuie verificate imediat sensurile de rotație ale motoarelor de antrenare hidraulice și în caz de nevoie corectate. Luați în considerare săgețile de indicare dc pe motoare și agregatele hidraulice.

Alte indicații referitoare la racordări găsiți în capitolul Comandă electrică / scheme electrice precum și în documentația de livrare.


Din motive de siguranță și funcționare, trebuie obligatoriu efectuată legătura electrică la instalațiile de sortare respectiv de prelucrare următoare și verificată funcționarea corespunzătoare a acestora înainte de punerea în funcțiune. După legare, acționarea comutatorului PERICOL - STOP (NOT-AUS) trebuie verificată în modurile de lucru manual, de reglare și automat și asigurată funcționarea corectă.

Corelarea cu comanda Permisă instalație externă este necesară pentru asigurarea garantării transportului de material în partea inferioară a buncărului de alimentare. în cazul lipsei mesajului Permisă instalație externă (Freigabe von Fremdanlage) - aceasta apare dacă este cazul pe câmpul de deservire a tabloului de comandă - funcționarea utilajului în regim automat este întreruptă.

Modul de lucru de reglare (Einrichtbetrieb) este prevăzut în scopul reviziilor și a funcționărilor de probă ale utilajului. în modul de lucru de reglare nu este utilizat mesajul de eliberare.

La neluarea în considerare a acestor prescripții pot apărea defecțiuni și deteriorări Ia utilaj. în acest caz garanția se stinge.

4.3.3. Instalația hidraulică

înainte de livrare, buncărul de alimentare a fost supus unei verificări amănunțite Ia funcționare, în măsura în care este posibil, utilajul se livrează complet și pregătit de funcționare. Verificați sensul de rotire a pompei hidraulice, dacă este necesar modificați sensul de rotire al motorului electric. Controlați nivelul uleiului pe marcajul nivel ulei care se află lateral pe rezervorul de ulei. Dacă nivelul de ulei se află sub marcajul de minim, completați cu cantitatea corespunzătoare de ulei.4.4. Prima punere în funcțiune
4.4.1. Generalități

înainte de prima punere în fiincțiune a instalației buncăr trebuie să se țină seama de următoarele.Indicație

Prima punere în funcțiune trebuie să se facă de către un montor din partea producătorului sau sub supravegherea acestuia.

Instruirea unei persoane de deservire responsabile pentru exploatarea instalației buncăr se face de către un montor EuRec.

 • •   Verificați dacă instalația a fost montată corespunzător prescripțiilor indicate.

 • •   Controlați să nu rămână în zona transportorului nici un fel de corpuri străine (scule, material de construcții, etc.) în urma montajului.

 • •   Asigurați-vă că părțile constructive cu mișcare rotativă și liniară pot să se deplaseze liber în spațiul liber necesar pentru aceasta și că sunt respectate distanțele de siguranță.

 • •   Verificați cordoanele de sudură printr-un control vizual la eventuale deficiențe.

 • •   Verificați dacă tensiunea de exploatare este în concordanță cu tensiunea indicată pe plăcuța de putere a motorului și dacă motoarele sau alte agregate de antrenare antrenează în direcția necesară pentru transport.

 • •   Controlați dacă tensiunea de frânare și comandă sunt în concordanță cu indicațiile de pe aparate. La racordarea agregatelor luați în considerare instrucțiunile de exploatare ale producătorului.

 • •   Verificați funcționarea dispozitivelor de siguranță, în special ale comutatorului PERICOL -STOP precum și ale senzorilor dc proximitate și de comandă.

 • •   Verificați agregatul de antrenare inclusiv toate racordurile și conductele.

4.4.2. Verificarea funcționării fără material

Efectuarea punerii în funcțiune este permisă numai de un personal școlarizat și calificat

Descrierea elementelor de deservire o găsiți în capitolul Deservire și comandă.

La punerea în funcțiune, instalația buncăr se conectează prin comutatorul central și tastele de apăsare manuale în timp ce efectuați unul după altul următorii pași.

 • •   Rotiți comutatorul central în poziția 1.

 • •  Acționați tasta de apăsare Tensiune de comandă CONECTAT (Steuerspanming EIN).

 • •   Puneți comutatorul pe poziția 2 - mod de lucru manual (vezi capitolul Deservire și coman-dă}. '

 • •   Toate funcțiunile părților componente ale utilajului trebuie pornite mai întâi cu mâna.

înainte de punerea în funcțiune cu material instalația trebuie lăsată câteva ore să funcționeze în gol pentru a lăsa părțile componente ale utilajului să lucreze cu încărcare minimă. în această perioadă de timp trebuie verificate în special componentele aflate în mișcare la încălzire excesivă și zgomote. încălzirea puternică înseamnă o deficiență Ia aliniere sau lipsă de material de ungere astfel că acolo trebuie efectuată o reglare.

 • •  Acționați tasta de apăsare Tensiune de comanda DECONECTAT' (Steuerspannung AVS).

 • •   Puneți comutatorul pe poziția 0, instalația se deconectează de la curent.

4.43. Verificarea funcționării cu material

După ce instalația buncăr a fost verificată iară material în modul de lucru manual și este pornită în modul de lucru de reglare, se face punerea în funcțiune cu material în condiții de exploatare, cantitatea de transportat trebuind adusă la valoarea maximă doar treptat. La aceasta procedați similar ca la punerea în funcțiune fără material.

 • •   Țineți seama, precum la punerea în funcțiune fără material, la zgomote și încălzire neobișnuite.

După aproximativ 20 de ore de exploatare la maxim trebuie efectuată o verificare a instalației.

 • •   Pentru aceasta deconectați instalația și asigurați comutatorul central împotriva unei reconec-tări neintenționate.

 • •   Verificați componentele utilajului și legăturile Ia eventuale deteriorări.

 • •   Verificați toate îmbinările filetate la o poziție fermă și la nevoie strângeți elementele de fixare ale componentelor.


5.   Deservire și comandă

5.1.  Calificarea personalului de deservire

Utilizați numai personal școlarizat sau instruit. Stabiliți competențele personalului pentru deservire, lucrările de întreținere și reparații. Pe lângă aceasta precizați domeniul de responsabilitate ale servantului și acordați acestuia dreptul de a refuza instrucțiunile primite de la terți ce ar putea periclita siguranța.

Personalul de deservire trebuie informat respectiv instruit în privința prescripțiilor legale și de prevenire a accidentelor în vigoare precum și asupra dispozitivelor de siguranță existente pe și în jurul buncărului de alimentare

Personalul de deservire trebuie să fi înțeles instruirea și utilizatorul trebuie să se asigure că se va ține seama de aceasta. Numai așa se va obține un lucru cu siguranța și conștiința în ceea ce privește pericolele.

5.2.  Exploatarea instalației buncăr

în următoarele subcapitole sunt descriși pașii de deservire pentru următoarele procese:

punerea în funcțiune

 • -  mod de lucru manual

 • -  mod de lucru automat

 • -  modificarea valorilor de exploatare

 • -   defecțiuni

 • -  punere în funcțiune ulterioară


EuRec® <


Technology y


5.3. Elemente de deservire și control
 • 5.3.1. Comutatorul central


în poziția 0 întreaga instalație cu agregatul hidraulic și comanda este deconectată de la curent. în această poziție comutatorul central poate fi blocat cu un lacăt și prin aceasta asigurat împotriva unei conectări neautorizate a instalației.

în poziția 1 atât comanda cât și motoarele de antrenare sunt alimentate cu curent. în această poziție pe câmpul de deservire al tabloului de comandă se poate programa comanda, se poale alege modul de lucru și pornit procesul de transport.

5.3.2. Tasta PERICOL-STOP (NOT-AUS)

Tastele PERICOL-STOP (NOT-AUS) de pe câmpul de deservire și de pe masca laterală sunt permise a fi acționate numai în situațiile în care siguranța oamenilor și/sau a instalației buncăr este periclitată.

în modul normal de exploatare, pentru deconectarea instalației buncăr trebuie acționată tasta de apăsare roșie Tensiune de comandă DECONECTARE (SteuerspannungAUS).

După acționarea tastei PERICOL-STOP, pentru o nouă conectare a instalației procedați precum urmează:

 • *   înlăturați pericolul sau defecțiunea,

 • *  deblocați tasta PERICOL-STOP prin rotire,

 • *  acționați tasta de apăsare verde Tensiune de comandă CONECTARE (Steuerspannung EIN). După aceasta instalația este din nou gata de funcționare.


Instalație buncăr EuRec® ADS-2 Nr. 013

5.33. Câmpul de deservire

9 # S S

Câmpul de deservire pentru comandă precum și toate elementele de deservire și control care sunt necesare pentru exploatarea instalației buncăr în domeniile de lucru manual, de reglare și automat se află în ușa dulapului cu comutatoare. în ceea ce privește câmpul deservire a comenzii, aceasta se va detalia exact în subcapitolul următor Câmp de deservire a comenzii.


Elementele de deservire și control de pe câmpul de deservire au următoarele funcțiuni:

Denumire

Element deservi-re/control

Funcție

USS1

LED alb

Arată că senzorul de ultrasunete USS1 este încărcat.

USS2

LED alb

Arată că senzorul de ultrasunete USS2 este încărcat

USS3

LED roșu

Arată că senzorul de ultrasunete USS3 este încărcat.

TR1 L-O-R

Comutator apăsare

Alegerea direcției de rotire al tamburului 1 în modul de lucru manual.

TR2L-0-R

Comutator apăsare

Alegerea direcției de rotire al tamburului 2 în modul de lucru manual.

CONECT.-DECONECTARE podea transportoare (Schub AUS-EIN)

Comutator apăsare

Face posibilă conectarea și deconectarea podelei transportoare în modul de lucru manual.

Banda înainte -0- înapoi

(Bond vor — 0 — ruck)

Comutator apăsare

Face posibilă alegerea direcția de deplasare a benzii în modul de lucru manual.

Parametrare (Parametrierung)

întrerupător cu cheie

Garantează siguranța introducerii parametrilor.

DECONECTARE (AUS)

Tastă roșie

Deconectează tensiunea de comandă.

CONECTARE

(EIN)

Tastă verde

Conectează tensiunea de comandă.

Umplere-manual-golire

(FUllen-Hand-Leeren)

Comutator apăsare

Selectarea modului de lucru.

Local — central (Lokal — Zentral)

Comutator apăsare

Stabilește dacă comanda se face local sau de la centrală.

Frână acționare-deconectare (Bremse AN-A US)

Comutator apăsare

Face posibilă eliberarea frânelor pentru tamburi în modul de lucru manual.

Confirmare defecțiune (Quittierung storung)

Tastă luminoasă roșie

Semnalizează o defecțiune centrală și servește pentru confirmarea informației.

PERICOL-STOP (NOT-AUS)

Tastă

Garantează oprirea corespunzător liniilor directoare pentru utilaje.


5.3.4. Câmpul de deservire a comenzii

După conectarea instalației buncăr, pe display-ul cu două rânduri - în funcție de regimul de lucru - se afișează automat mesaje. La apariția unor defecțiuni, pe display apare un mesaj de eroare.Indicație: confirmarea defecțiunii se face prin acționarea tastei FI.

Tasta ENTER servește pentru confirmarea valorilor introduse, pentru ca aceste valori să fie prin aceasta confirmate.

Pe câmpul de deservire a comenzii se află taste cu care puteți apela sau modifica afișaje ale comenzii și anumiți parametrii. Acest lucru este necesar când trebuie modificate reglajele pentru adaptarea la material sau pentru influențarea comportamentului în exploatare.

Tabelul următor arată posibilele afișaje:

Nr.

Afișaje de exploatare

1

EuRec Technology DBS-2 DW

2

Taste Steuenmg 1 driickenl

(Pentru conectare apăsați tasta de comandă EIN!)

3

Der Bunker ist voii!

(Buncărul este plin!)

4

Der Bunker arbeitet im Handbetrieb!

(Buncărul lucrează în modul de lucru manual!)

5

Der Bunker arbeitet in BA Lokal Fiillen!

(Buncărul lucrează în modul de lucru local, umpleți!)

6

Der Bunker arbeitet in BA Lokal Leeren! (Buncărul lucrează în modul de lucru local, goliți!)

7

Der Bunker arbeitet in BA Zentral Fiillen!

(Buncărul lucrează în modul de lucru central, umpleți!)

8

Der Bunker arbeitet in BA Zentral Leeren! (Buncărul lucrează în modul de lucru central, goliți!)

9

Der Bunker arbeitet in BA Zentral Durchlaufl (Buncărul lucrează în modul de lucru central, trecere!)

 • 5.3.5. Punerea în funcțiune

Instalația buncăr este parte componentă a unei instalații complexe. De aceea înaintea fiecărei puneri în funcțiune trebuie să se verifice dacă toate celelalte componente ale instalației se află în stare de funcționare corespunzătoare.

înainte de exploatarea instalației citiți și țineți seama de indicațiile din capitolul Siguranța.

Pentru punerea în funcțiune a instalației buncăr trebuie conectată tensiunea de la rețea. Asigurați-vă mai întâi că nimeni nu se ocupă cu lucrări de întreținere sau reparații la utilaj și că instalația este pregătită pentru exploatare.

• îndepărtați eventualul lacăt existent și rotiți comutatorul central în poziția 1.

După conectarea comutatorului central, pe display-ul text apar unul după altul următoarele mesaje:

Afișaj

Explicație

Eprom test

Aceste afișaje apar condiționate de sistem și nu au nici o in-fluență asupra procedeului de conectare și a funcționării insta-lației.

Ram test

Flash test

Test ok

V2.09

Betriebsanzeige 2 (Afișaj exploatare 2)

Acest mesaj apare atâta timp cât încă nu este conectată tensiunea de comandă. Se apasă tasta Tensiune de comandă conectată (Steuerspannung Ein). (înainte de pornirea în modul de lucru automat sau manual tensiunea de comandă trebuie să fie conectată.) La acționarea comutatorului PER1COL-STOP (NOT-AUS) tensiunea de comandă poate să nu fie conectată. Se verifică comutatorul PERICOL-STOP și se deblochează.

în continuare trebuie conectată comanda electrică.

o Acționați pentru aceasta tasta de apăsare CONECTARE tensiune de comandă (Steuer-spannung EIN).

Selectați acum modul de lucru pentru instalația buncăr.

• Rotiți tasta de apăsare în poziția dorită (umplere exploatare manuală golire (Fiillen Handbetrieb - Leeren)).în modul de lucru automat și manual pe display se afișează independent următoarele mesaje în funcție de regimul de exploatare.

Afișaj

Explicație

Betriebsanzeige 4 (Afișaj exploatare 4)

Comutatorul de selectare se află în poziția „Exploatare manuală”. Instalația este reglată pe modul de lucru manual.

Desfășurarea mișcărilor se pot confirma numai manual cu ajutorul tastelor de comandă din dulapul de comutatoare.

Betriebsanzeige 5 oder 7 bzw. 9

(Afișaj exploatare 5 sau 7 resp. 9)

Comutatorul de selectare se află în poziția „Umplere locală” („Fiillen lokal”) sau „Umplere centrală” („Fiillen Zentral”). Instalația este reglată pe automat.

Betriebsanzeige 6 oder 8 bzw. 9

(Afișaj exploatare 6 sau 8 resp. 9)

Utilajul lucrează automat în modul de lucru „Golire locală” („Entleeren lokal”) sau „Golire centrală” („Entleeren Zentral”).

 • 5.3.6. Exploatare manuală

Exploatarea manuală este prevăzută pentru punerea în funcțiune, verificări ale funcționării precum și pentru lucrări de reparații la instalația buncăr sau remedierea defecțiunilor la utilaj.


Deoarece mișcările componentelor în modul de lucru manual sunt blocate numai parțial unul față de altul, pot apărea deteriorări ale utilajului printr-o deservire necorespunzătoare.

in modul de lucru manual, utilajul este permis a fi deservit numai de personal instruit și competent.

Pentru a pomi instalația în modul de lucru manual, procedați precum urmează.

• îndepărtați eventualul lacăt existent și rotiți comutatorul central în poziția 1.

• Acționați pentru aceasta tasta de apăsare verde CONECTARE tensiune de comandă (Steuer-spannung EIN).

• Rotiți cu mâna comutatorul umplere - exploatare manuală - golire (Fiillen Handbetrieb -Leeren).

Următoarele funcțiuni le puteți comuta numai în modul de lucru manual prin acționarea elementelor corespunzătoare:

CONECTARE / DECONECTARE podea transportoare

tambur 1 stânga / dreapta

tambur 2 stânga / dreapta

bandă de evacuare înainte / înapoi.

5.3.7. Exploatare automată

Instalația buncăr se exploatează în modul de lucru automat dacă acesta trebuie să lucreze în tandem cu celelalte componente ale instalației. în acest mod de lucru toate funcțiunile se desfășoară automat.

Pentru a pomi instalația în modul de lucru automat, procedați precum urmează.

 • •   Deblocați comutatorul central și rotîți-I în poziția I.

 • •   Acționați pentru aceasta tasta de apăsare verde CONECTARE tensiune de comandă (Steuer-spannung EIN).

 • •   Rotiți comutatorul în poziția dorită „Umplere - exploatare manuală - golire” („FQllen -Handbetrieb - Leeren”).

 • •   La lucru cu comandă centrală comutatorul „Local — central” („Lokal - Zentral”) se pune pe „Central” („Zentral”).Contrar modului de lucru de reglare, exploatarea automată necesită intrarea „Permisă instalație externă’’ (Freigabe von Fremdanlage). Aceasta poate să fie doar atunci dacă evacuarea de material prin partea de utilaj conectată în aval - de regulă o bandă transportoare este asigurată. Contactul corespunzător trebuie conectat doar atunci când banda transportoare este în funcțiune.

5.3.8. Afișarea / modificarea valorilor de exploatare

Diferiții parametrii de exploatare pot fi reglați pentru influențarea modului de exploatare și adaptarea la material.

Comutatorul cheie „PARAM ETR ARE CONECTATĂ” („PARAMETRIERUNG EIN”).

Parametri reglabili:

FI —pauză de transport

F2 - turație tambur 1

F3 - turație tambur 2

F4 - întârziere conectare tambur

F5 - întârziere deconectare bandă evacuare

F6 - control viteză bandă evacuare

F7 - întârziere conectare podea transportoare

Prin acționarea tastelor săgeată ▲ sau ▼ se preselectează punctele de program. Prin apăsarea tastei ENTER se intră în punctul de program preselectai. După introducerea valorii corespunzătoare, aceasta se confirmă prin apăsarea tastei ENTER.

Indicație

în principiu introducerea parametrilor de funcționare este permisă numai de către persoane autorizate și instruite pentru aceasta. Sensul parametrilor de funcționare și efectul lor trebuie să fie înțelese.

în caz de nevoie Vă stăm la dispoziție pentru a răspunde întrebărilor Dumneavoastră.


5.3.9, Defecțiuni

Imediat după ce comanda electrică înregistrează o defecțiune sunt oprite toate unitățile de antrenare. Pe display apare mesajul corespunzător de eroare.

Pot fi afișate următoarele mesaje de eroare:

Nr.

Mesaje de eroare

1

NOT-AUS - Schleife ist unterbbrochen! (Circuitul PERICOL-STOP este întrerupt!)

2

Die Phasenfolge des Netzes ist falsch! (Succesiunea fazelor rețelei este greșită!)

3

Motorschutzschalter Trommel 1 ausgelOst! (Comutator protecție motor tambur 1 acționat!)

4

Kaltleiterschutz Trommel 1 ausgelost! (Protecție conductor rece tambur 1 acționat!)

5

Fehler Frequenzumrichter 1

(Eroare transformator frecvență 1)

6

Motorschutzscalter Trommel 2 ausgelost! (Comutator protecție motor tambur 2 acționat!)

7

Kaltleiterschutz Trommel 2 ausgelOst! (Protecție conductor rece tambur 2 acționat!)

8

Fehler Frequenzumrichter 2 (Eroare transformator frecvență 2)

9

Hydraulikdruck zu lange zu hoch!

(Presiune hidraulică prea mare timp prea îndelungat!)

10

Hydraulikol ist zu heili!

(Uleiul hidraulic este prea fierbinte!)

11

Es ist zu wenig Hydraulikdl da! (Există prea puțin ulei hidraulic!)

12

Der Rucklauffîlter ist verstopfit! (Filtrul de retor este înfundat!)

13

Motorschutz Hydraulik ausgelost! (Protecție motor sistem hidraulic acționat!)

14

Kaltleiterschutz Hydraulik ausgelost!

(Protecție conductor rece sistem hidraulic acționat!)

15

Bandumlaufkontrolle STAU Austragsband!

(Control mișcare bandă, bandă transportoare de evacuare înfundată!)

16

Austragsband lâuft sehr schwer/steht!

(Banda de evacuare se deplasează foarte greu / stă!)

17

Austragsband ist zugeschdttet!

(Banda de evacuare este prea încărcată!)

18

Motorschutz Kuhler ausgelost! (Protecție motor radiator acționat!)

19

Kaltleiterschutz Kuhler ausgelost! (Protecție conductor rece radiator acționat!)
în afară de defecțiuni care sunt înregistrate prin comandă și afișate pe display, în timpul exploatării instalației pot apărea următoarele deficiențe:

Defecțiune

Cauză

Remediere

Instalația hidraulică nu lucrează

Electromotorul fără tensiune.

Comutatorul pt. protecție motor a fost acționat.

Conductă hidraulică defectă.

Cablajul electric al ventilelor hidraulice slăbit.

Ventilele hidraulice nu simt acționate.

Prea puțin ulei hidraulic în rezervor.

Se controlează cablajul electric.

Se verifică electromotorul și cablajul electric.

Se înlocuiește conducta hidraulică.

Se strânge cablajul electric al ventilelor hidraulice.

Se verifică cablajul electric al ventilelor hidraulice.

Se completează uleiul hidraulic.

Tamburul de dozare 1 nu se rotește

A fost apelată protecția motor. „Cale liberă comandă” lipsește.

Se verifică calea de rotire a tamburului de dozare.?

Se verifică legăturile instalației.

Tamburul de dozare 2 nu se rotește

A fost apelată protecția motor.

„Cale liberă comandă” lipsește.

Se verifică calea de rotire a tamburului de dozare.?

Se verifică legăturile instalației.


Pentru remedierea defecțiunilor apărute procedați precum urmează.

Pericol de rănire datorită componentelor în mișcare de rotație a utilajului

La componentele în mișcare a utilajului - ca antrenarea cu lanțuri și tamburi inelari - vă puteți răni grav prin zdrobire dacă rămâneți agățat respectiv introduceți neintenționat mâna în aceste zone.

înainte de începerea lucrărilor de întreținere, aceste componente ale utilajului trebuie scoase de sub tensiune.


Pericol de moarte

Există pericol de moarte prin electrocutare la lucrul necorespunzător la părțile constructive aflate sub tensiune.

Lucrările la echipamentul electric sunt permise a fi efectuate numai de către electricieni specializați autorizați.

• Controlați mesajul de eroare pe display.

 • •   Verificați utilajul în stare de staționare printr-un control vizual dacă este cazul unei cauze de defecțiune mecanică, hidraulică și/sau electrică.

 • •   Comunicați aceasta la sectorul autorizat și înștiințați personalul de specialitate corespunzător pentru remedierea defecțiunii.

• Dacă defecțiunea nu poate fi înlăturată, Vă rugăm să apelați la Serviciul Clienți al EuRec Technology Sales & Distribution GmbH.

După ce au fost eliminate toate defecțiunile înregistrate, instalația poate fi din nou pusă în funcțiune în modul de lucru dorit.

EuRec® g


Technology J


5.3.10. Scoaterea din funcțiune

La scoaterea din funcțiune se deconectează instalația și se separă de rețeaua de alimentare. Prin aceasta se întrerup schimburile de semnale și transportul de material de la și spre următoarea instalație de sortare respectiv de prelucrare.

 • •   Asigurați-vă că zonele echipamentelor conectate înainte și după buncăr să nu fie influențate de acesta.

 • •  Pentru aceasta acționați tasta roșie de apăsare DECONECTARE Tensiune de comandă.