Hotărârea nr. 350/2018

350/06.07.2018 privind modificarea şi aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara
Hotararea Consiliului Local 350/06.07.2018
privind modificarea şi aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. 8239/27.06.2018 privind oportunitatea Proiectului de hotărâre, a Primarului Municipiului Timişoara- domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 8287/27.06.2018, al Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 28.06.2018 - Anexă la Raportul de specialitate nr. 8287/27.06.2018;
Avănd vedere Anexa 2 din Hotărârea de Guvern nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale servicilor de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal;
Având în vedere prevederile pct. 5, 6, 7 şi 8 din Hotărârea de Guvern nr. 417/2018 privind modificarea Hotărârii Guvernului nr.797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale servicilor de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal;
Având în vedere prevederile Hotărârii de Guvern nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale;
In conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. a) şi lit. d), alin. (3) lit. b) şi alin. (6) lit. a) pct. 2 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 - privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se modifică şi se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara, cuprins în Anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Se abrogă Anexa nr. 3.2. din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 291/2018 privind modificarea şi aprobarea Organigramei, Statului de Funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara, precum şi aprobarea regulamentelor de organizare şi funcţionare ale serviciilor sociale furnizate.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara.

Art. 4: Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Urbanism şi Dezvoltare Urbană;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri, Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri, Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Comunicare - Relaţionare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
ELENA SIPOS
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

,,In slujba oamenilor


ROMAN IA


1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ


Anexă la raportul de specialitate nr. 8287/27.06.2018

AVIZ

la raportul de specialitate privind modificarea și aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Direcției de Asistență Socială a Municipiului Timișoara

Constatând din examinarea urmatoarelor: raportul de specialitate privind modificarea și aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Direcției de Asistență Socială a Municipiului Timișoara.

Având în vedere prevederile actelor normative în vigoare, și anume:

Anexa 2 din H.G. nr.797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și funcționare ale servicilor de asistență socială și a structurii orientative de personal;

Pct. 5,6,7 și 8 din H.G. nr.417/2018 privind modificarea H.G. nr.797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și funcționare ale servicilor de asistență socială și a structurii orientative de personal;

H.G. nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale;

Art.36 alin.(2) lit.a) și lit.d), alin.(3) lit.b) și alin.(6) lit.a) pct.2 din Legea nr.215/2001 privind administrația public locală, republicată și modificată ;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative;

Se avizează favorabil raportul de specialitate înregistrat cu nr. 8287/27.06.2018 privind modificarea și aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Direcției de Asistență Socială a Municipiului Timișoara.

Menționăm că prezentul aviz nu privește necesitatea și oportunitatea demersului privind privind modificarea și aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Direcției de Asistență Socială a Municipiului Timișoara;

De asemenea, avizul nu privește aspectele tehnice, de specialitate ale documentației, nu obligă la emiterea actelor administrative ulterioare, nu înlocuiește obligația structurilor competente de a analiza documentația din punct de vedere al atribuțiilor ce le incumbă și nu se substituie avizului acordat conform Legii nr. 215/2001 din partea secretarului.

CONSILIER JURIDIC,

Cod FO53-13,Ver.1

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

,,In slujba oamenilor

Anexa nr. 1 la H.C.L.M.T. nr.

REGULAMENTUL

DE ORGANIZARE SI FUNCȚIONARE AL SERVICIULUI PUBLIC DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ

A MUNICPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

,,In slujba oamenilor

CAPITOLUL I. DISPOZIȚII GENERALE

Art.1.

Direcția de Asistență Socială a municipiului Timișoara este serviciul public de interes local, înființat prin HCLMT nr. 218/27.06.2017, cu personalitate juridică, care funcționează sub autoritatea Consiliului Local al municipiului Timișoara.

Art. 2

Prin Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara în înțelesul prezentului regulament, se înțelege serviciul public de asistență socială cu personalitate juridică, subordonat și structurat pe competențe, potrivit organigramei, cu respectarea legislației în vigoare. Directia este institutia publica specializata in administrarea si acordarea beneficiilor de asistenta sociala si a serviciilor sociale.

Art. 3.

 • (1)    Misiunea Direcției de Asistență Socială a municipiului Timișoara este de a servi interesul comunității prin realizarea la nivelul municipiului a măsurilor de asistență socială în domeniul protecției copilului, familiei, persoanelor vârstnice, persoanelor cu dizabilitati și altor persoane, grupuri sau comunități aflate în nevoie socială.

 • (2)    Pentru îndeplinirea misiunii sale, Direcția de Asistență Socială a municipiului Timișoara administreaza si acorda beneficii de asistenta sociala și servicii sociale persoanelor eligibile, elaborează politici și strategii, derulează proiecte de dezvoltare comunitară și colaborează cu organizații ale societății civile și alte entități din comunitate.

 • (3) Atribuțiile Direcției în domeniul beneficiilor de asistență socială sunt următoarele:

 • a) asigură și organizează activitatea de primire a solicitărilor privind beneficiile de asistență socială;

 • b) pentru beneficiile de asistență socială acordate din bugetul de stat realizează colectarea lunară a cererilor și transmiterea acestora către agențiile teritoriale pentru plăți și inspecție socială;

 • c) verifică îndeplinirea condițiilor legale de acordare a beneficiilor de asistență socială, conform procedurilor prevăzute de lege sau, după caz, stabilite prin hotărâre a consiliului local, și pregătește documentația necesară în vederea stabilirii dreptului la măsurile de asistență socială;

 • d) întocmește dispoziții de acordare/respingere sau, după caz, de modificare/suspendare/încetare a beneficiilor de asistență socială acordate din bugetul local și le prezintă primarului pentru aprobare;

 • e) comunică beneficiarilor dispozițiile cu privire la drepturile și facilitățile la care sunt îndreptățiți, potrivit legii;

 • f) urmărește și răspunde de îndeplinirea condițiilor legale de către titularii și persoanele îndreptățite la beneficiile de asistență socială;

 • g) efectuează sondaje și anchete sociale pentru depistarea precoce a cazurilor de risc de excluziune socială sau a altor situații de necesitate în care se pot afla membrii comunității și propune măsuri adecvate în vederea sprijinirii acestor persoane;

 • h) realizează activitatea financiar-contabilă privind beneficiile de asistență socială administrate;

 • i) elaborează și fundamentează propunerea de buget pentru finanțarea beneficiilor de asistență socială;

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

,,In slujba oamenilor

( 4) Atribuțiile Direcției în domeniul organizării, administrării și acordării serviciilor sociale sunt următoarele:

 • - elaborează, în concordanță cu strategiile naționale și județene, precum și cu nevoile locale identificate, strategia locală de dezvoltare a serviciilor sociale, pe termen mediu și lung, pentru o perioadă de 5 ani, respectiv de 10 ani, pe care o supune spre aprobare consiliului local și răspunde de aplicarea acesteia

 • - elaborează planurile anuale de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul consiliului local și le propune spre aprobare consiliului local; acestea cuprind date detaliate privind numărul și categoriile de beneficiari, serviciile sociale existente, serviciile sociale propuse pentru a fi înființate, programul de contractare a serviciilor din fonduri publice, bugetul estimat și sursele de finanțare;

 • - inițiază, coordonează și aplică măsurile de prevenire și combatere a situațiilor de marginalizare și excludere socială în care se pot afla anumite grupuri sau comunități;

-identifică familiile și persoanele aflate în dificultate, precum și cauzele care au generat situațiile de risc de excluziune socială;

-realizează atribuțiile prevăzute de lege în procesul de acordare a serviciilor sociale;

-propune înființarea serviciilor sociale de interes local;

 • - colectează, prelucrează și administrează datele și informațiile privind beneficiarii, furnizorii publici și privați și serviciile administrate de aceștia și le comunică serviciilor publice de asistență socială de la nivelul județului, precum și Ministerului Muncii și Justiției Sociale, la solicitarea acestuia;

 • - monitorizează și evaluează serviciile sociale aflate în propria administrare;

 • - elaborează și implementează proiecte cu finanțare națională și internațională în domeniul serviciilor sociale;

 • - elaborează proiectul de buget anual pentru susținerea serviciilor sociale, în conformitate cu planul anual de acțiune, și asigură finanțarea/cofinanțarea acestora;

 • - asigură informarea și consilierea beneficiarilor, precum și informarea populației privind drepturile sociale și serviciile sociale disponibile;

 • - furnizează și administrează serviciile sociale adresate copilului, familiei, persoanelor cu dizabilități, persoanelor vârstnice, precum și tuturor categoriilor de beneficiari prevăzute de lege, fiind responsabilă de calitatea serviciilor prestate;

 • - încheie contracte individuale de muncă și asigură formarea continuă de asistenți personali; evaluează și monitorizează activitatea acestora, în condițiile legii;

 • - sprijină compartimentul responsabil cu contractarea serviciilor sociale, înființat potrivit prevederilor art. 113 alin. (1) din Legea nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare, în elaborarea documentației de atribuire și în aplicarea procedurii de atribuire, potrivit legii;

 • - planifică și realizează activitățile de informare, formare și îndrumare metodologică, în vederea creșterii performanței personalului care administrează și acordă servicii sociale;

 • - colaborează permanent cu organizațiile societății civile care reprezintă interesele diferitelor categorii de beneficiari;

-sprijină dezvoltarea voluntariatului în serviciile sociale, cu respectarea prevederilor Legii nr. 78 /2014 privind reglementarea activității de voluntariat în România, cu modificările ulterioare;

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

,,In slujba oamenilor

 • - îndeplinește orice alte atribuții prevăzute de reglementările legale în vigoare;

 • - asigură, pentru relațiile directe cu persoanele cu handicap auditiv ori cu surdocecitate, interpreți autorizați ai limbajului mimico-gestual sau ai limbajului specific al persoanei cu surdocecitate;

-solicită acreditarea ca furnizor de servicii sociale și licența de funcționare pentru serviciile sociale ale autorității administrației publice locale din unitatea administrativ-teritorială respectivă;

 • - primește și înregistrează solicitările de servicii sociale formulate de persoanele beneficiare, reprezentanții legali ai acestora, precum și sesizările altor persoane/instituții/furnizori privați de servicii sociale privind persoane/familii/grupuri de persoane aflate în dificultate;

 • - evaluează nevoile sociale ale populației din unitatea administrativ-teritorială în vederea identificării familiilor și persoanele aflate în dificultate, precum și a cauzelor care au generat situațiile de risc de excluziune socială;

 • - elaborează, în baza evaluărilor inițiale, planurile de intervenție, care cuprind măsuri de asistență socială, respectiv serviciile recomandate și beneficiile de asistență socială la care persoana are dreptul;

 • - realizează diagnoza socială la nivelul grupului și comunității și elaborează planul de servicii comunitare;

 • - acordă servicii de asistență comunitară, în baza măsurilor de asistență socială incluse de Direcție în planul de acțiune;

 • - recomandă realizarea evaluării complexe și facilitează accesul persoanelor beneficiare la servicii sociale;

 • - acordă direct sau prin centrele proprii serviciile sociale pentru care deține licența de funcționare, cu respectarea etapelor obligatorii prevăzute la art. 46 din Legea nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare, a standardelor minime de calitate și a standardelor de cost.

Art. 4

 • (1)În desfășurarea activității sale, Direcția de Asistență Socială a municipiului Timișoara respectă următoarele principii:

 • a)     solidaritatea socială, potrivit căreia întreaga comunitate participă la sprijinirea persoanelor vulnerabile care necesită suport și măsuri de protecție socială pentru depășirea sau limitarea unor situații de dificultate, în scopul asigurării incluziunii sociale a acestei categorii de populație;

 • b)     subsidiaritatea, potrivit căreia, în situația în care persoana sau familia nu își poate asigura integral nevoile sociale, intervin colectivitatea locală și structurile ei asociative și, complementar, statul;

 • c)     universalitatea, potrivit căreia fiecare persoană are dreptul la asistență socială, în condițiile prevăzute de lege;

 • d)     respectarea demnității umane, potrivit căreia fiecărei persoane îi este garantată dezvoltarea liberă și deplină a personalității, îi sunt respectate statutul individual și social și dreptul la intimitate și protecție împotriva oricărui abuz fizic, psihic, intelectual, politic sau economic;

 • e)     abordarea individuală, potrivit căreia măsurile de asistență socială trebuie adaptate situației particulare de viață a fiecărui individ; acest principiu ia în considerare caracterul și cauza unor situații de urgență care pot afecta abilitățile individuale, condiția fizică și mentală, precum și nivelul de integrare socială a persoanei; suportul adresat situației de dificultate individuală constă inclusiv în măsuri de susținere adresate membrilor familiei beneficiarului;

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

,,In slujba oamenilor

 • f)      parteneriatul, potrivit căruia autoritățile publice centrale și locale, instituțiile publice și private, organizațiile neguvernamentale, instituțiile de cult recunoscute de lege, precum și membrii comunității stabilesc obiective comune, conlucrează și mobilizează toate resursele necesare pentru asigurarea unor condiții de viață decente și demne pentru persoanele vulnerabile;

 • g)     participarea beneficiarilor, potrivit căreia beneficiarii participă la formularea și implementarea politicilor cu impact direct asupra lor, la realizarea programelor individualizate de suport social și se implică activ în viața comunității, prin intermediul formelor de asociere sau direct, prin activități voluntare desfășurate în folosul persoanelor vulnerabile

 • h)     transparența, potrivit căreia se asigură creșterea gradului de responsabilitate a administrației publice centrale și locale față de cetățean, precum și stimularea participării active a beneficiarilor la procesul de luare a deciziilor;

 • i)     nediscriminarea, potrivit căreia persoanele vulnerabile beneficiază de măsuri și acțiuni de protecție socială fără restricție sau preferință față de rasă, naționalitate, origine etnică, limbă, religie, categorie socială, opinie, sex ori orientare sexuală, vârstă, apartenență politică, dizabilitate, boală cronică necontagioasă, infectare HIV sau apartenență la o categorie defavorizată;

 • j)      eficacitatea, potrivit căreia utilizarea resurselor publice are în vedere îndeplinirea obiectivelor programate pentru fiecare dintre activități și obținerea celui mai bun rezultat în raport cu efectul proiectat;

 • k)     eficiența, potrivit căreia utilizarea resurselor publice are la bază respectarea celui mai bun raport cost-beneficiu;

 • l)      respectarea dreptului la autodeterminare, potrivit căreia fiecare persoană are dreptul de a face propriile alegeri, indiferent de valorile sale sociale, asigurându-se că aceasta nu amenință drepturile sau interesele legitime ale celorlalți;

 • m)    activizarea, potrivit căreia măsurile de asistență socială au ca obiectiv final încurajarea ocupării, în scopul integrării/reintegrării sociale și creșterii calității vieții persoanei, și întărirea nucleului familial;

 • n)     caracterul unic al dreptului la beneficiile de asistență socială, potrivit căruia pentru aceeași nevoie sau situație de risc social se poate acorda un singur beneficiu de același tip;

 • o)     proximitatea, potrivit căreia serviciile sunt organizate cât mai aproape de beneficiar, pentru facilitarea accesului și menținerea persoanei cât mai mult posibil în propriul mediu de viață;

 • p)     complementaritatea și abordarea integrată, potrivit cărora, pentru asigurarea întregului potențial de funcționare socială a persoanei ca membru deplin al familiei, comunității și societății, serviciile sociale trebuie corelate cu toate nevoile beneficiarului și acordate integrat cu o gamă largă de măsuri și servicii din domeniul economic, educațional, de sănătate, cultural etc.;

 • q)     concurența și competitivitatea, potrivit cărora furnizorii de servicii sociale publici și privați trebuie să se preocupe permanent de creșterea calității serviciilor acordate și să beneficieze de tratament egal pe piața serviciilor sociale;

 • r)     egalitatea de șanse, potrivit căreia beneficiarii, fără niciun fel de discriminare, au acces în mod egal la oportunitățile de împlinire și dezvoltare personală, dar și la măsurile și acțiunile de protecție socială;

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

,,In slujba oamenilor

 • s)     confidențialitatea, potrivit căreia, pentru respectarea vieții private, beneficiarii au dreptul la păstrarea confidențialității asupra datelor personale și informațiilor referitoare la viața privată și situația de dificultate în care se află;

 • t)     echitatea, potrivit căreia toate persoanele care dispun de resurse socioeconomice similare, pentru aceleași tipuri de nevoi, beneficiază de drepturi sociale egale;

 • u)     focalizarea, potrivit căreia beneficiile de asistență socială și serviciile sociale se adresează celor mai vulnerabile categorii de persoane și se acordă în funcție de veniturile și bunurile acestora;

 • v)     dreptul la liberă alegere a furnizorului de servicii, potrivit căruia beneficiarul sau reprezentantul legal al acestuia are dreptul de a alege liber dintre furnizorii acreditați.

( 2) În aplicarea politicilor sociale în domeniul protecției copilului, familiei, persoanelor vârstnice, persoanelor cu dizabilități, precum și altor persoane, grupuri sau comunități aflate în nevoie socială, Direcția îndeplinește, în principal, următoarele funcții:

 • a) de realizare a diagnozei sociale la nivelul unității administrativ-teritoriale respective, prin evaluarea nevoilor sociale ale comunității, realizarea de sondaje și anchete sociale, valorificarea potențialului comunității în vederea prevenirii și depistării precoce a situațiilor de neglijare, abuz, abandon, violență, a cazurilor de risc de excluziune socială etc.;

 • b) de coordonare a măsurilor de prevenire și combatere a situațiilor de marginalizare și excludere socială în care se pot afla anumite grupuri sau comunități;

 • c) de strategie, prin care asigură elaborarea strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale și a planului anual de acțiune, pe care le supune spre aprobare consiliului local;

 • d) de execuție, prin asigurarea mijloacelor umane, materiale și financiare necesare pentru acordarea beneficiilor de asistență socială și furnizarea serviciilor sociale;

 • e) de administrare a resurselor financiare, materiale și umane pe care le are la dispoziție;

 • f) de comunicare și colaborare cu serviciile publice deconcentrate ale ministerelor și ale altor autorități ale administrației publice centrale, cu alte instituții care au responsabilități în domeniul asistenței sociale, cu serviciile publice locale de asistență socială din alte unități administrativ-teritoriale, cu reprezentanții furnizorilor privați de servicii sociale, precum și cu persoanele beneficiare;

 • g) de promovare a drepturilor omului, a unei imagini pozitive a persoanelor, familiilor, grupurilor vulnerabile;

 • h) de reprezentare a unității administrativ-teritoriale în domeniul asistenței sociale.

(3) În vederea asigurării eficienței și transparenței în planificarea, finanțarea și acordarea serviciilor sociale, Direcția are următoarele obligații principale:

 • a) asigurarea informării comunității;

 • b) transmiterea către serviciul public de asistență socială de la nivel județean a strategiilor locale de dezvoltare a serviciilor sociale și a planurilor anuale de acțiune, în termen de 15 zile de la data aprobării acestora;

 • c) transmiterea trimestrial, în format electronic, serviciului public de asistență socială de la nivel județean a datelor și informațiilor colectate la nivel local privind beneficiarii, furnizorii de servicii sociale și serviciile sociale administrate de aceștia, precum și a rapoartelor de monitorizare și evaluare a serviciilor sociale;

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

,,In slujba oamenilor

 • d) organizarea de sesiuni de consultări cu reprezentanți ai organizațiilor beneficiarilor și ai furnizorilor de servicii sociale, în scopul fundamentării strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale și a planului anual de acțiune;

 • e) comunicarea informațiilor solicitate sau, după caz, punerea acestora la dispoziția instituțiilor/structurilor cu atribuții în monitorizarea și controlul respectării drepturilor omului, în monitorizarea utilizării procedurilor de prevenire și combatere a oricăror forme de tratament abuziv, neglijent, degradant asupra beneficiarilor serviciilor sociale și, după caz, instituțiilor/structurilor cu atribuții privind prevenirea torturii și acordarea de sprijin în realizarea vizitelor de monitorizare, în condițiile legii.

(4) Obligația prevăzută la alin. (3) lit. a) se realizează prin publicarea pe pagina de internet proprie sau, atunci când acest lucru nu este posibil, prin afișare la sediul instituției a informațiilor privind:

 • a) activitatea proprie și serviciile aflate în proprie administrare - formulare/modele de cereri în format editabil, programul instituției, condiții de eligibilitate etc.;

 • b) informații privind serviciile sociale disponibile la nivelul unității administrativ-teritoriale, acordate de furnizori publici ori privați;

 • c) informații privind alte servicii de interes public care nu au organizate compartimente deconcentrate la nivelul unității administrativ-teritoriale.

CAPITOLUL II. FUNCȚIONAREA DIRECȚIEI DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

Art. 5.

Obiectul de activitate al Direcției de Asistență Socială a municipiului Timișoara îl constituie aplicarea legislației care reglementează domeniul asistenței sociale și realizarea ansamblului de măsuri, programe, activități profesionalizate, servicii specializate pentru prevenirea, limitarea sau înlăturarea efectelor temporare ori permanente ale situațiilor care pot genera marginalizarea sau excluziunea socială a persoanei, familiei, grupurilor sau comunităților.

Art. 6.

Sediul social al Direcției de Asistență Socială a municipiului Timișoara este în B-dul Regele Carol I, nr.10, sediu atribuit prin Hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 315/28.07.2017.

Art. 7

Direcția de Asistență Socială a municipiului Timișoara dispune de cod unic de înregistrare eliberat de Ministerul Finanțelor Publice, cont bancar propriu, ștampilă și gestiune proprie.

Art. 8.

Directorul General al Direcției de Asistență Socială a municipiului Timișoara asigură conducerea, coordonarea și controlul serviciilor/birourilor/compartimentelor/centrelor specializate din structura entității

Art. 9.

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

,,In slujba oamenilor

Conducătorul serviciului public de interes local acționează permanent în vederea îndeplinirii la timp și în mod corespunzător a atribuțiilor ce îi revin în conformitate cu legislația aplicabilă, decrete, hotărâri, ordine, dispoziții și a sarcinilor ce rezultă din prezentul Regulament.

Art. 10.

Angajarea salariaților se face în condițiile legii, de către conducătorul serviciului public de interes local, în limita posturilor din organigrama aprobată de către Consiliul Local Timișoara.

Art. 11.

În problemele de specialitate, Directia de Asistenta Sociala a municipiului Timisoara întocmește proiecte de hotărâri și dispoziții însoțite de referate de specialitate, pe care le prezintă în vederea supunerii spre aprobare primarului, viceprimarului delegat, respectiv Consiliului Local Timisoara.

Art. 12.

Legătura dintre Consiliul Local al Municipiului Timișoara și Direcția de Asistență Socială a municipiului Timișoara se face prin viceprimarul delegat cu probleme sociale și Directorul General al Direcției de Asistență Socială a municipiului Timișoara.

Art. 13.

Pe toate actele emise de Direcția de Asistență Socială a municipiului Timișoara se va menționa Consiliul Local al Municipiului Timișoara, Direcția de Asistență Socială a municipiului Timișoara și sediul social al serviciului public de interes local, precum si datele de contact.

Art. 14.

Durata de funcționare a serviciului public de interes local - Direcția de Asistență Socială a municipiului Timișoara este nelimitată.

CAPITOLUL III. FINANȚAREA DIRECȚIEI DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ 9                                             9                                                      9

A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

Art.15.

 • (1) Finanțarea cheltuielilor curente și de capital ale Direcției de Asistență Socială a municipiului Timișoara se asigură din bugetul local.

 • (2) Finanțarea serviciilor sociale și beneficiilor de asistență socială se asigură din bugetul local, bugetul de stat, din donații, sponsorizări și alte forme private de contribuții bănești, potrivit legii.

 • (3) Proiectul de buget întocmit de Direcția de Asistență Socială a municipiului Timișoara se aprobă de catre Consiliul Local al Municipiului Timișoara.

Art. 16.

Primarul Municipiului Timișoara este ordonatorul principal de credite și repartizează creditele bugetare aprobate din bugetul local al Municipiului Timișoara, Direcției de Asistență Socială a municipiului Timișoara, reprezentata de directorul general, care are calitatea de ordonator tertiar de credite.

Art. 17.

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

,,In slujba oamenilor

Direcția de Asistență Socială a municipiului Timișoara își va putea completa veniturile din orice surse permise de lege, altele decât cele bugetare, cum ar fi cele care provin din donații și sponsorizări.

CAPITOLUL IV. MANAGEMENTUL ȘI ORGANIZAREA DIRECȚIEI DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNCIPIULUI TIMIȘOARA

Art. 18.

 • (1)    Primarul Municipiului Timisoara conduce și coordoneaza serviciul public de interes local - Direcția de Asistență Socială a municipiului Timișoara.

 • (2)    Primarul poate delega, prin dispoziție, unele atribuții conform legii, unuia dintre viceprimari.

Art. 19.

(1) Conducerea direcției se asigură de director general si directori generali adjuncti .

 • (4) Directorul General al Direcției de Asistență Socială a municipiului Timișoara - subordonat Consiliului Local al municipiului Timișoara și Primarului Municipiului Timișoara.

 • (5) Directorii generali adjuncti ai Direcției de Asistență Socială a municipiului Timișoara - sunt subordonati Directorului General al Direcției de Asistență Socială

 • (6) În exercitarea atribuțiilor ce-i revin, directorul general al Direcției de Asistență Socială a Municipiului Timișoara emite dispoziții.

Art. 20.

Structura organizatorică a Direcției de Asistență Socială a municipiului Timișoara cuprinde, în funcție de volumul, complexitatea și specificul activităților: servicii, birouri, compartimente și centre sociale specializate.

Art. 21.

Structura organizatorică, numărul de posturi și categoriile de personal din cadrul Direcției de Asistență Socială a municipiului Timișoara se aprobă, prin hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara cu respectarea nomenclatorului.

Art. 22.

Personalul angajat în cadrul serviciilor Direcției de Asistență Socială a municipiului Timișoara, este compus din funcționari publici și personal contractual.

Art.23

 • (1) Directorul general asigură conducerea curentă a serviciilor sociale și auxiliare din structura Direcției de Asistență Socială a Municipiului Timișoara și este subordonat Viceprimarului Municipiului Timișoara delegat cu probleme sociale, Primarului Municipiului Timișoara și Consiliului Local al Municipiului Timișoara.

 • (2) Directorul general al Direcției de Asistență Socială a Municipiului Timișoara are următoarele atribuții principale:

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

,,In slujba oamenilor

 • a)     organizează, conduce și controlează activitatea Direcției de Asistență Socială a Municipiului Timișoara;

 • b)     avizează referatele pentru proiectele de hotărâri propuse spre aprobare Consiliului Local Timișoara;

 • c)     participă la ședințele în comisii și în plen ale Consiliului Local al Municipiului Timișoara pentru susținerea proiectelor de hotărâri ale serviciilor din subordine;

 • d)     avizează referatele având ca obiect organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul instituției, în conformitate cu statul de funcții aprobat prin Hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Timișoara

 • e)     aprobă fișele de post ale personalului de conducere din subordine si respectiv numeste si elibereaza din functie personalul din cadrul Directiei, potrivit legii;

 • f)     aprobă rapoartele de evaluare a performanțelor individuale ale personalului-funcționari publici și personal contractual din subordine;

 • g)     formulează propuneri de proiecte cu finanțare nerambursabila în scopul dezvoltării serviciilor sociale;

 • h)     elaborează Raportul anual asupra sistemului de control intern/managerial, dezvoltat și implementat la nivelul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Timișoara;

 • i)      îndeplinește toate atribuțiile pe care legea le prevede în sarcina conducătorului, angajatorului sau ordonatorului de credite al Direcției de Asistență Socială a municipiului Timișoara.

 • j)     informează primarul/viceprimarul delegat cu probleme sociale cu privire la problemele de rezolvat în legătură cu activitatea curentă a instituției.

 • k)     exercita atributiile ce revin Directiei in calitate de persoana juridica;

 • l)     elaboreaza si supne aprobarii Consiliului Local al Municipiului Timisoara proiectul strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale si propunerile de masuri pentru imbunatatirea activitatii;

 • m)    elaboreaza proiectele raportelor de activitate , ale rapoartelor privind stadiul implementarii staregiei de dezvoltare a serviciilor sociale si propunerile de masuri pentru imbunatirea activitatii;

 • n)     elaboreaza si propune spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Timisoara statul de functii al Directiei;

 • o)     controleaza activitatea personalului din cadrul directiei;

 • p)     aplica sanctiuni disciplinare , in conformitate cu prevederile legale.

 • (3)Directorul general are calitatea de ordonator tertiar de credite și cf. Legii nr.273/2006 privind

finanțele publice locale are următoarele responsabilități:

 • a)     intocmeste proiectul bugetului propriu al Directiei si contul de de incheiere a exercitiului bugetar;

 • b)     angajarea, lichidarea și ordonanțarea cheltuielilor în limita creditelor bugetare aprobate

 • c)     luarea măsurilor pentru asigurarea integrității bunurilor aflate în proprietatea sau în administrarea instituției pe care o conduce;

 • d) vegheaza la organizarea și ținerea la zi a contabilității și prezentarea la termen a situațiilor financiare asupra situației patrimoniului aflat în administrare și a execuției bugetare;

 • e) vegheaza organizarea sistemului de monitorizare a programului de achiziții publice și a programului de

investiții publice

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

,,In slujba oamenilor

 • f) vegheaza la organizarea și ținerea la zi a evidenței patrimoniului, conform

prevederilor legale;

 • g) alte atribuții stabilite de dispozițiile legale.

 • h) indeplineste functia de ordonator tertiar de credite;

 • (4)Directorul general are următoarele responsabilități pentru îndeplinirea atribuțiilor serviciului public de interes local:

 • a)     răspunde de managementul domeniului său de activitate;

 • b)     conduce serviciul subordonat și răspunde de organizarea și funcționarea acestuia în condiții de eficiență și eficacitate;

 • c)     numeste persoana desemnata pentru coordonarea activitatii controlului intern managerial implementat la nivelul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Timișoara.

 • d)     răspunde de implementarea proiectelor cu finanțare internă sau externă.

Art.24

 • (1) Directorul general adjunct coordonează și controlează activitatea tuturor serviciilor/centrelor sociale si raspunde de buna lor functionate.

 • (2) Directorul general adjunct -personal contractul are următoarele responsabilități, care vizeaza coordonarea servciilor sociale :

-Se asigură de respectarea calității si a standardelor de calitate în domeniul serviciilor sociale in toate centrele aflate in subordonare, monitorizeaza acordarea serviciilor sociale beneficiarilor cu respectarea drepturilor si obligatiilor acestora, acordând prioritate soluționării nevoilor fiecarei categorii in parte;

-Monitorizează permanent serviciile sociale furnizate, în vederea respectării standardelor de calitate și a păstrării licențelor de funcționare, drept pentru care asigură suport informațional și logistic;

-Acordă îndrumare metodologică sefilor de centre/coordonatorilor pentru conceperea documentației în vederea implementării, monitorizării și evaluării sistemului de controlul intern managerial;

-Acordă îndrumare metodologică sefilor de centre/coordonatorilor pentru conceperea documentației în vederea intocmirii regulamentelor de organizare si funcionare si a procedurilor operationale privind serviciile sociale;

-Realizeaza supervizarea sefilor /coordonatorilor de servicii sociale aflate in subordine

-Stabileste împreună cu șefii de centre un calendar de organizare a evenimentelor socio-educative în cadrul centrelor, în funcție de tipul de servicii sociale acordate si le inainteaza spre avizare Directorului general;

- Coordoneaza activitatea de planificare și de realizare a activităților de informare, formare și îndrumare metodologică, în vederea creșterii performaneței personalului care acordă servicii sociale în cadrul centrelor;

-Coordoneaza intocmirea de rapoarte de activitate la nivelul centrelor aflate in subordonare ,se asigură de primirea informațiilor necesare elaborării de rapoarte către diverse autorități de la nivel local, județean și național, pe care le transmite spre avizare directorului general;

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

,,In slujba oamenilor

 • (3) Directorul general adjunct- personal contractual este subordonat directorului general al Direcției de Asistență Socială a Municipiului Timișoara.

 • (4) Directorul general adjunct - personal contractual inlocuieste Directorul general pe perioada concediilor de odihna.

 • (5) Raspunde prin delegare de competenta si de alte atributii trasate de directoul general in virtutea legii.

ART 25

 • (1) Directorul general adjunct - functie publica coordoneaza activitatea serviilor beneficii sociale, contabilitate buget finante, achizitii publice si administrativ.

 • (2) Directorul general adjunct- functie publica este subordonat directorului general al Direcției de Asistență Socială a Municipiului Timișoara.

 • (3) Directorul general adjunct - functie publica are următoarele responsabilități:

-asigura, organizarea si gestionarea in mod eficient a integritatii intregului patrimoniu al institutiei in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare si normele sau reglementarile interne;

-urmareste respectarea principiilor contabile si ale evaluarii patrimoniului (prudentei, permanentei metodelor, continuitatii activitatii, independentei exercitiului, intangibilitatii bilantului de deschidere, necompensarii);

-raspunde de efectuarea inventarierii generale a patrimoniului la inceputul activitatii, cel putin odata pe an, pe parcursul functionarii sale, in orice situatii prevazute de lege si de cite ori directorul general al institutiei o cere;

-organizeaza si raspunde de intocmirea lucrarilor de inchidere a exercitiului financiar-contabil, la operatiunile de inventariere a patrimoniului urmarind modul de valorificare a rezultatelor inventarierii; ;

 • - raspunde de indeplinirea la termen a obligatiilor institutiei fata de bugetul statului si terti in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare;

 • - ofera sprijin entitatilor functionale ale institutiei in legatura cu problemele referitoare la activitatea coordonata ;

-raspunde de respectarea programului de lucru si a disciplinei muncii in cadrul serviciilor/compartimentelor din subordine;

-raspunde de indeplinirea oricaror altor sarcini prevazute de Legea contabilitatii 82/1991, de regulamentul de aplicare a acesteia, precum si de celelalte reglementari legale in vigoare, pe linie economica si financiar-contabila, achzitii publica, adminitrative si beneficii sociale;

-asigura fluidizarea si eficientizarea modului de lucru intre serviciile aflate in subordine;

 • - raspunde si verifica legalitatea si oportunitatea procedurilor de achzitie publica deulate de institutie;

-verifica corelarea dintre programul anual al achzitiilor publice si bugetul aprobat pe capitole bugetare; -coordoneaza activitatatea seviciului beneficii sociale si a compartimentului plati indemnizatii asistenti personale

Art. 26

Atribuțiile și competențele specifice ale fiecărui /serviciu/birou/compartiment sunt următoarele:

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

,,In slujba oamenilor

SERVICII DE MANAGEMENT DE CAZ PENTRU COPIL SI FAMILIE

 • 1.     Adresa serviciului: bvd.16 Decembrie 1989 nr.15, Timișoara

 • 2.     Date de contact: tel.0256/452.404 , mobil: 0737 019131 email: ptotectiacopilului.tm@gmail.com

 • 3.     Actul de înființare si data inființării: serviciul se infiinteaza prin prezenta hotarare a CLT

 • -     Organizarea Serviciilor de management de caz pentru copil si familie

 • -      Evaluarea și Montorizarea Copilului cu Dizabilități

 • -      Prevenirea Separării Copilului de Familie

 • -     Compartiment pentru Prevenire și Combaterea Violenței Domestice

 • 4.     Legislație aplicabilă:

 • -  Ordinul1985/1305/5805/2016 privind aprobarea metodologiei pentru evaluarea și intervenția integrată în vederea încadrării copiilor cu dizabilități în grad de handicap, a orientării școlare și profesionale a copiilor cu cerințe educaționale speciale, precum și în vederea abilitării și reabilitării copiilor cu dizabilități și/sau cerințe educaționale speciale

 • -  Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Legea asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificarile ulterioare;

 • -  Hotărârea Guvenului nr. 49/2011 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind prevenirea și intervenția în echipa multidisciplinară și în rețea în situațiile de violență asupra copilului și de violență în familie și a Metodologiei de intervenție multidisciplinară și interinstituționala privind copiii exploatați și aflați în situații de risc de exploatare prin muncă, copii victime ale traficului de persoane, precum și copiii români migranți victime ale altor forme de violență pe teritoriul altor state;

 • -  Hotărârea Guvenului nr. 797/2018 privind atribuțiile și Regulamentul-cadru de organizare și funcționare ale Direcției generale de asistență socială și protecția copilului, republicată, cu modificarile și completările ulterioare;

 • -  Ordinul secretarului de stat al Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Copilului nr. 286/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea Planului de servicii și a Normelor metodologice privind întocmirea Planului individualizat de protecție;

 • -  Ordinul secretarului de stat al Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Copilului nr. 95/2006 pentru aprobarea Metodologiei de lucru privind colaborarea dintre direcțiile generale de asistență socială și protecția copilului și serviciile publice de asistență socială/ persoane cu atribuții de asistență socială, în domeniul protecției drepturilor copilului;

 • -  Hotarerea 691/ 2015 cu privire la apobarea procedurilor de monitorizare a modului de crestere si ingrijire a copilului cu parinti plecati la munca in strainatate sia serviciilor decare acestia pot beneficia, precum si pentru aprobarea metodologiei de lucru dintre directiile generale de asistenta sociala si protectia copilului si serviciile publice de asistenta sociala si a modelului stsndard al documentelor elaborate de catre acestea;

 • -  Ordinul 219/2006 privind activitatile de identificare, interventie si monitorizare a copiilor care sunt lipsiti de ingrijirea parintilor pe perioada in care acestia se afla la munca in strainatate

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

,,In slujba oamenilor

 • 5. Beneficiarii servicului:

  • 5.1.      Evaluarea și Montorizarea Copilului cu Dizabilități

 • -  copii cu dizabilități cu domiciliul sau reședință în Municipiul Timișoara precum și familiile acestora;

 • 5.2.      Prevenirea Separării Copilului de Familie

 • -   copiii aflati in risc de separare de parinti;

 • -   copiii, beneficiari ai serviciilor sociale finanțate de către Consiliul Local,;

 • -   copiii care au avut o masura de protectie speciala si ulterior au fost reintegrati in familie;

 • -   toti copiii a caror drepturi sunt încălcate;

 • -  copiii predispusi abandonului scolar sau care se confruntă cu probleme de absenteism;

 • -   copiii aflati in risc de abuz si neglijare sau exploatare

 • -   copiii ai caror parinti sunt plecati in strainatate

 • -   copiii care se confruntă cu violență în familie precum si familiilor acestora;

 • -   familiile predispuse aparitiei fenomenului violentei in familie,

 • -   adolescente si femei predispuse abandonului copilului și a apariției sarcinilor nedorite;

 • -  membrii comunității timișene.

 • 5.3.      Compartiment pentru Prevenire și Combaterea Violenței Domestice

 • -   persoane aflate în situație de risc, victime ale violenței domestice

 • 6. Numarul total de posturi: 23 (22+1) 1 sef serviciu care va asigura conducerea Serviciilor de management de caz pentru copil si familie

 • -      Evaluarea și Montorizarea Copilului cu Dizabilități: 9posturi , din care 8 funcții publice și 1 personal contractual

 • -      Prevenirea Separării Copilului de Familie: 10 posturi , 9 funcții publice si 1 personal contractual

 • -      Compartiment pentru Prevenire și Combaterea Violenței Domestice: 3 posturi , personal contarctual

 • 7. Atributiile generale ale SERVICIUL PENTRU PROTECȚIA COPILULUI SI FAMILIEI sunt urmatoarele:

  • 7.1. Evaluarea și Montorizarea Copilului cu Dizabilități

 • -  Evaluarea inițială a copiilor cu dizabilități și/sau CES la prima încadrare: realizarea raportului de evaluare inițială, informarea obligatorie a părinților cu privire la drepturi și identificarea situațiilor de urgență;

 • -  Evaluarea socială a copiilor cu dizabilități și/sau CES, documentată în ancheta socială și anexa cu factorii de mediu, evaluarea riscurilor;

 • -   Informare și sprijin acordat părinților cu privire la modalitatea obținerii certificatului de încadrare în grad de handicap/orientare școlară, a drepturilor, facilităților și a serviciilor;

 • -   Sprijinirea părinților pentru înscriere la medicul de familie;

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

,,In slujba oamenilor

 • -  Programarea copiilor din familii cu venituri insuficiente la Serviciul de Evaluare Complexă a Copilului cu Dizabilități sau Serviciul de Evaluare și Orientare Școlară și profesională din cadrul DGASPC Timiș;

 • -  Monitorizarea Planului de Abilitare Reabilitare pentru copiii cu dizabilități din familii precum și efectuarea semestrială a vizitelor de monitorizare la domiciliul copilului la solicitarea managerului de caz;

 • -   Sprijinirea părinților cu privire la identificarea serviciilor de recuperare-abilitare/reabilitare;

 • -  Colaborarea cu managerul de caz din cadrul Serviciului Evaluare Complexă a Copilului cu Dizabilități din cadrul DGASPC Timiș;

 • -  Notificarea Serviciului de Evaluare Complexă a Copilului cu Dizabilități din cadrul DGASPC Timiș, atunci când familia își schimbă domiciliul în alt județ si DASMT are cunostinta de acesta situatie;

 • -  Notificarea managerului de caz în situația în care se impune reevaluarea complexă în vederea încadrării în grad de handicap înainte cu 60 de zile de la data de expirarea a termenului de valabilitate a certificatului emis anterior și transmiterea către managerul de caz evaluarea complexă a Raportului de monitorizare a copilului și familiei;

 • 7.2. Prevenirea Separării Copilului de Familie

 • -  Monitorizeaza si analizeaza situatia copiilor de pe raza municipiului Timișoara precum si modul de respectare a drepturilor copiilor, asigurand centralizarea si sintetizarea datelor si informatiilor relevante;

 • -   Realizeaza activitatea de prevenire a separarii copilului de familia sa;

 • -   Identifica si evalueaza situatiile care impun acordarea de servicii si/sau prestatii pentru prevenirea separarii copilului de familia sa;

 • -  Elaboreaza documentatia necesara pentru acordarea serviciilor si/sau prestatiilor si acorda aceste servicii si/sau prestatii, in conditiile legii;

 • -  Întocmește și implementează planul de servicii conform Legii nr. 272/2004;

 • -  Asigura consilierea si informarea familiilor cu copii in intretinere asupra drepturilor si obligatiilor acestora, asupra drepturilor copilului si asupra serviciilor disponibile pe plan local;

 • -  Asigura si urmaresc aplicarea masurilor de prevenire si combatere a violentei in familie, precum si a comportamentului delincvent;

 • -   Viziteaza, periodic, la domiciliu, familiile si copiii care beneficiaza de servicii si prestatii si urmaresc modul de utilizare a prestatiilor,

 • -  Înainteaza propuneri primarului, in cazul in care este necesara luarea unei masuri de protectie speciala, in conditiile legii;

 • -   Urmareste evolutia dezvoltarii copilului si modul in care parintii acestuia isi exercita drepturile si isi indeplinesc obligatiile cu privire la copilul care a beneficiat de o masura de protectie speciala si a fost reintegrat in familia sa;

 • -   Colaboreaza cu directia generala de asistenta sociala si protectia copilului in domeniul protectiei copilului si transmit acesteia toate datele si informatiile solicitate din acest domeniu;

 • -  Acordă sprijin și acompaniere în demersurile pentru înregistrarea tardivă a nașterii copilului;

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

,,In slujba oamenilor

 • -   Realizează anchete sociale la solicitarea Instanței judecătorești privind protecția și promovarea drepturilor copilului.

 • -  Avizarea, monitorizarea Planurilor de servicii realizate de către ONG-urile care desfășoară activități în conformitate cu Legea 272/2004, subvenționați de către Consiliul Local pe baza Legii 34/1998;

 • -  Realizează baza de date cu copii care desfășoară activități remunerate în domeniile cultural, artistic, sportiv, publicitar și de modeling , al căror domiciliul se află pe raza Municipiului Timișoara;

 • -  Centralizeaza informatiile cu privire la copiii plecati in strainatate si le comunica DGASPC;

 • -   Realizeaza activitatea de identitificare, interventie si monitorizare a copiilor care sunt lipsiti de ingrijirea parintesca pe perioada in care parintii sunt plecati in strainatate

 • 7.3. Compartiment pentru Prevenire și Combaterea Violenței Domestice:

 • -   luarea masurilor necesare pentru prevenirea violentei in familie si pentru preintampinarea unor situatii de incalcare repetata a drepturilor fundamentale ale victimelor violentei in familie.

 • -   realizarea informării persoanelor aflate în situațiie de risc, victime ale violenței domestice, cu privire la institutiile si organizatiile neguvernamentale care asigura consiliere psihologica, juridică sau orice alte forme de asistenta si protectie a victimei, in functie de necesitatile acesteia;

 • -   realizarea evaluării inițiale, consilierii psihologice și sociale precum și realizarea activităților de sensibilizare a comunității;

COMPARTIMENTUL AUDIT

 • 1. Adresa compartimentului: Bulevardul Regele Carol I, nr.10, Timișoara

 • 2. Date de contact: tel: 0256/220583

 • 3. Actul de înființare și data înființării: Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr.218 din 27.06.2017;

 • 4. Numarul total de posturi: 3 (funcționari publici).

 • 5. Atribuțiile generale ale compartimentului audit:

Auditul public intern reprezintă o activitate funcțional independentă și obiectivă, de asigurare și consiliere, concepută să adauge valoare și să îmbunătățească activitățile entității publice; ajută entitatea publică să își îndeplinească obiectivele, printr-o abordare sistematică și metodică, evaluează și îmbunătățește eficiența și eficacitatea managementului riscului, controlului și proceselor de guvernanță;

Pentru realizarea misiunii sale compartimentul audit intern are urmatoarele atributii:

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

,,In slujba oamenilor

 • •   Elaborează/actualizează normele metodologice privind exercitarea activității de audit public intern specifice entității publice în care își desfășoară activitatea, avizate de către compartimentul de audit public intern organizat la nivelul entităților publice ierarhic superioare;

 • •   Elaborează/actualizează Carta auditului intern, documentul oficial care prezintă misiunea, competența și responsabilitățile auditului intern;

 • •   Elaborează/actualizează proiectul planului multianual de audit public intern, de regulă pe o perioadă de 3 ani, și, pe baza acestuia, proiectul planului anual de audit public intern;

 • •   Efectuează misiuni de audit public intern pentru a evalua dacă sistemele de management financiar și control ale entității publice sunt transparente și sunt conforme cu normele de legalitate, regularitate, economicitate, eficiență și eficacitate;

 • •   Auditează, cel puțin o data la 3 ani, fără a se limita la acestea: activitățile financiare sau cu implicații financiare desfășurate de entitatea publică;plățile asumate prin angajamente legale și bugetare; alocarea creditelor bugetare;sistemul contabil și fiabilitatea acestuia;sistemul de luare a deciziilor; sistemele de conducere și control, precum și riscurile asociate unor astfel de sisteme; sistemele informatice.

 • •   Efectuează misiuni de consiliere formalizate, la structurile din cadrul entitătii publice, misiuni de consiliere cu caracter informal, la solicitarea și/sau cu aprobarea directorului general al entității publice, precum și misiuni de consiliere pentru situații excepționale ca urmare a unei situații de forță majoră sau altor evenimente excepționale;

 • •   Efectuează, din dispoziția directorului general al entității publice, misiuni de audit ad-hoc cu caracter deosebit;

 • •   Asigură raportarea periodică, la cererea structurilor ierarhice superioare, asupra constatărilor, concluziilor și recomandărilor formulate ca urmare a desfășurării misiunilor de audit public intern;

 • •   Asigură informarea către directorul general al entității publice, despre recomandările neînsușite de către conducătorii structurilor auditate, precum și despre consecințele neimplementării acestora;

 • •   În cazul identificării unor iregularități sau posibile prejudicii, raportează imediat directorului general al entității publice și structurii de control intern abilitate;

 • •   Elaborează raportul anual al activității de audit public intern care prezintă modul de realizare a obiectivelor compartimentului de audit public intern;

 • •   Elaborează/actualizează programul de asigurare și îmbunatățire a calității sub toate aspectele activității de audit public intern;

 • •   Asigură implementarea, dezvoltarea, precum și autoevaluarea sistemului de control intern managerial în cadrul compartimentului de audit, în conformitate cu prevederile legale;

 • •   Verifică respectarea normelor, instrucțiunilor, a Codului privind conduita etică a auditorului intern din cadrul compartimentului de audit intern, precum și menținerea unui grad inalt de integritate, etică și morală în activitatea de audit public intern;

 • •   Colaborează cu structurile de audit public intern ierarhic superioare, precum și cu alte structuri în scopul îndeplinirii atribuțiilor stabilite prin prezentul Regulament și prin reglementările legale în vigoare, aplicabile domeniului de activitate;

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

,,In slujba oamenilor

 • •   Urmărește acoperirea necesităților de perfecționare profesională a personalului din cadrul structurii de audit public intern, precum și evaluarea performanțelor profesionale ale personalului propriu;

 • •   Participă la acțiuni inițiate și organizate de către UCAAPI pe linia instruirii profesionale și a respectării codului de etică;

 • •   Asigură confidențialitatea datelor și informațiilor privind misiunile de audit public intern, de consiliere și ad-hoc efectuate;

 • •   Urmărește clasarea și arhivarea documentelor create și/sau primite, conform dispozițiilor legale;

 • •   Îndeplinește orice alte sarcini dispuse de către directorul general al instituției, sau care rezultă din legislația privind auditul public intern, cu respectarea dispozitiilor legale în vigoare.

COMPARTIMENTUL CONTROL INTERN MANAGERIAL

 • 1. Adresa compartimentului: str. Str.Ioan Plavoșin nr.21, Timișoara

 • 2. Date de contact: tel.0356/416050

 • 3. Actul de înființare și data înființării: Hotarârea Consiliului Local al municipiului Timișoara nr. 218 din 27.06.2017

 • 4. Numarul total de posturi: 3 functii publice

 • 5. Atributiile generale ale compartimentului control interm managerial :

Controlul intern managerial reprezintă ansamblul formelor de control exercitate la nivelul Direcției de Asistență Socială a mun. Timișoara , stabilite de conducere în concordanță cu obiectivele acesteia și cu reglementările legale, în vederea asigurării administrării fondurilor publice în mod economic, eficient și eficace.De asemenea,controlul intern managerial urmărește să asigure o protejare și o bună folosire a resurselor financiare, umane și corelarea lor cu obiectivele direcției, îmbunătățirea fluxului informațional și creșterea inteligibilității, gestionarea riscurilor, prevenirea și depistarea fraudelor , calitatea documentelor elaborate.

 • •      Asigurarea realizării, la un nivel corespunzător de calitate, a atribuțiilor entității publice, , în condiții de regularitate, eficacitate, economicitate și eficienta, prin evaluarea sistematica și menținerea la un nivel considerat acceptabil a riscurilor asociate structurilor, programelor, proiectelor sau operațiunilor;

 • •      Protejarea fondurilor publice împotriva pierderilor datorate erorii, risipei, abuzului sau fraudei;

 • •      Respectarea legii, a reglementărilor și deciziilor conducerii entității publice;

 • •      Asigurarea unei atitudini cooperante a personalului de conducere și de execuție, acesta având obligația să răspundă în orice moment solicitărilor conducerii și să sprijine efectiv controlul intern;

 • •      Asigurarea integrității și competentei personalului de conducere și de execuție, a cunoașterii și înțelegerii de către acesta a importanței și rolului controlului intern;

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

,,In slujba oamenilor

 • •      Stabilirea obiectivelor specifice ale controlului intern, astfel încât acestea să fie adecvate, cuprinzătoare, rezonabile și integrate misiunii direcției și obiectivelor de ansamblu ale acesteia;

 • •      Reflectarea în documente scrise a organizării controlului intern, a tuturor operațiunilor entității publice și a tuturor evenimentelor semnificative, precum și înregistrarea și păstrarea în mod adecvat a documentelor, astfel încât acestea să fie disponibile cu promptitudine pentru a fi examinate de către cei în drept;

 • •      Organizarea și executarea controalelor de fond/tematice/ad-hoc la structurile din cadrul direcției;

 • •      Verificarea petițiilor/ sesizărilor îndreptate împotriva funcționarilor publici si personalului contractual;

 • •      Cercetarea prealabilă a abaterilor de la normele deontologice și a actelor de indisciplină comise de funcționarii publici și personalul contractual ;

 • •      Efectuarea cercetărilor administrative în lucrările repartizate și coordonarea acestei activitați la nivelul entității ;

-Verificarea sesizărilor cu privire la încălcarea normelor legale și a regulamentelor de funcționare în activitatile de asistență socială, educație a personalului asistat din centrele de plasament.În acest sens, personalul de conducere si execuție din structura controlată are obligatia sa ofere documentele și informațiile solicitate în termenele stabilite, precum si tot sprijinul necesar desfasâșurarii în bune condiții a activității de control intern.

 • •    Întocmirea rapoartelor de control intern, notelor și informărilor cu privire la aspectele controlate;

 • •   Ținerea sub strictă evidență a dosarelor întocmite în urma controalelor efectuate și răspunderea directă asupra confidențialității lor;

 • •   Din dispoziția Directorului general, verifică activitatea oricărui centru/serviciu/birou/compartiment din structura direcției ;

 • •   Controlul modului de gestionare și păstrare a documentelor cu caracter confidențial la toate structurile din cadrul direcției;

 • •   Verificarea, controlul și analiza sesizărilor scrise sau verbale cu privire la nereguli de comportament ale angajaților față de alți angajați, ale angajaților față de cetăteni aflați în relații cu direcția , ale angajaților față de persoane cu funcții ierarhice superioare.

 • •   Asigură secretariatul în ceea ce privește implementarea O.S.G.G.nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităților publicecu actualizarile si modigficarile ulterioare;

 • •   Asigură centralizarea/raportarea implementării activităților cuprinse în standardele de control intern/managerial din cadrul entității publice.

COMPARTIMENT RELAȚII CU PUBLICUL

 • 1.       Adresa serviciului: str. loan Plavosin, nr.21, Timisoara

 • 2.     Date de contact: tel.0356/416.050, fax. 0356/416.049 asistentasocialatm@gmail.com

 • 3.     Actul de înființare si data inființării: Hotarărea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 218 din 27.06.2017

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

,,In slujba oamenilor

 • 4.     Beneficiarii Compartimentului : locuitorii orașului Timișoara precum si toti cetatenii sau instituțiile care solicita informatii, conform Legii, din activitatea Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Timișoara

 • 5.      Numarul total de posturi: 6 din care 2 functii publice si 4 posturi contractuale

 • 6.     Atributiile generale ale Compartimentului relatii cu publicul sunt urmatoarele:

Compartimentul relatii cu publicul , reprezintă puntea de legătură dintre Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timisoara și cetățeni, instituții, asigurând contactul și comunicarea într-un mod cât mai eficient.

Compartimentul relatii cu publicul , se află în directa subordonare a directorului general al Direcției de Asistență Socială a Municipiului Timisoara. Activitatea în domeniul relațiilor cu cetățenii se desfășoară la sediul central al Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timisoara, iar angajații cu atribuții în acest sens stau la dispoziția publicului cu informații legate de activitatea și serviciile oferite de către instituție:

 • •      informare și consiliere directă a cetățenilor sau intermediată prin mijloace tehnice de comunicare;

 • •      documentare cu privire la serviciile oferite precum și schimbările legislative de resort;

 • •      documentare cu privire la actele și formularele necesare pentru obținerea diferitelor beneficii/servicii oferite de directie;

 • •      indrumarea cetățenilor către serviciile competente sau către alți furnizori de servicii sociale (după caz);

 • •      furnizarea de formulare catre cetățeni si sprijinirea beneficiarilor în vederea completării corecte a formularelor;

 • •      informarea cetățenilor cu privire la toate actele necesare/modalități de obținere a serviciului social solicitat;

 • •      aplicarea dispozițiilor O.G nr.27/2002, privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, cu modificarile și completările ulterioare;

 • •      punerea la dipoziția cetățenilor a materialelor informative gratuite;

 • •      oferirea de suport tuturor celor interesați în obținerea de informații cu caracter public, legate de activitatea instituției în conformitate cu prevederile Legii nr. 544/2001, privind liberul acces la informațiile de interes public;

 • •      promovarea și protejarea imaginii beneficiarilor de servicii de asistență sociala precum si imaginea institutiei si mentinerea relatie cu presa (prin purtatorul de cuvant desemnat si conducerea institutiei);

 • •      realizarea promovarii continue a imaginii instituției, prin mass media;

 • •      monitorizarea continuă a procesului de difuzare a informațiilor oferite tuturor solicitanților, la cerere;

 • •      monitorizarea dispozițiilor emise de directorul general al instituției, prin întocmirea, înregistrarea, distribuirea și arhivarea lor;

 • •      monitorizarea actelor de proveniență externă/internă și cu destinația către alte instituții sau persoane fizice/juridice prin primirea și înregistrarea lor în registrul de corespondență, prin analizarea și distribuirea lor către persoanele/serviciile implicate, ulterior apostilei conducerii;

 • •      asigurarea furnizării de informații din bazele de date/dosare ale compartimentului, la cerere cu respectarea Legii nr.544/2001;

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

,,In slujba oamenilor

 • •      asigurarea îndrumării și acordării de informații (atât verbal cât și prin telefon) persoanelor din afara instituției, pentru rezolvarea diferitelor probleme sau situații cu care acestea se confruntă;

 • •      asigurarea desfășurării programului de audiență, precum și planificării și buna desfășurare a ședințelor de lucru, și alte comisii constituite la nivelul instituției, prin participare la ședințe și prin întocmirea proceselor verbale ale acestora;

 • •      monitorizarea răspunsurilor formulate la solicitările primite, a contractelor de voluntariat, activității de practică, angajamentelor pentru efectuarea unei vizite în centrele din subordinea instituției și a acordurilor privind difuzarea de informații în formă audio, video, scrisă sau în altă formă;

 • •       asigurarea expedierii (prin poștă - în plic cu confirmare de primire, prin e-mail, prin fax, curierat sau poșta militară) a corespondenței instituției;

 • •      asigurarea arhivării documentelor compartimentului;

 • •       asigurarea păstrării secretului de serviciu și confidențialitatea datelor;

 • •      realizarea actualizarii paginii de internet - încarcă documente și informații specifice, menține legătura cu firma care găzduiește pagina, îmbunătățește permanent aspectul site-ului;

 • •      administrare e-mail - se verifică permanent căsuța poștala, mesajele se listează și se direcționează către secretariatul instituției pentru înregistrare; se salvează atașamentele mesajelor primite/expediate; se administrază conturile de email ale institutiei;

SERVICIUL STRATEGII PROGRAME

 • 1. Adresa serviciului: str. loan Plavosin, nr.21, Timisoara

 • 2. Date   de contact:   tel.0356/416.050, fax. 0356/416.049, tel mobi 0040724296458,

s.strategiiprograme@gmail.com

 • 3. Actul de înființare si data inființării: Hotarărea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 218 din 27.06.2017

Serviciului strategii programe este format din 9 posturi: functii publice- 8 functii de executie si 1 sef serviciu are in subordine doua compartimente :

 • -  Compartiment Relatia cu ONG - 6 posturi: 3 functii publice si 3 postruri contractuale;

 • -  Compartimentul Monitorizare/ Analiza Statistica- 2 posturi contractuale

 • 4. Numar total de posturi: 17 posturi ( 12 functii publice si 5 posturi contractuale)

 • 5. Atributii serviciu strategii programe:

Acest serviciu, are următoarele atribuții și competențe în domeniile elaborării de strategii, proiecte și al colaborării cu organizațiile neguvernamentale si cu autoritățile adminsitrației publice locale, așa cum sunt ele descrise mai jos:

În domeniul elaborării de strategii, proiecte se :

Elaborează proiecte pentru accesarea de fonduri în vederea dezvoltării/înființării de noi servicii destinate copiilor, persoanelor adulte cu dizabilități, persoanelor fără adăpost, persoanelor vârstnice și altor categorii de beneficiari aflați în dificultate;

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

,,In slujba oamenilor

 • -  Identifică fonduri nerambursabile pentru acoperirea nevoilor identificate;

 • -  Studiază ghidul solicitantului pentru obținerea fondurilor nerambursabile;

 • -  Elaborează cererea de finanțare și întocmește documentația necesară accesării de fonduri;

 • -  Înaintează documentația forurilor competente;

 • -  Implementează proiectele pentru care s-a obținut finanțare și în care este partener;

 • -  Monitorizează implementarea proiectelor pentru care s-a obținut finanțare;

 • -  Întocmește rapoartele către autoritatea finanțatoare;

 • •      Elaboreaza actualizeaza stategia de dezvoltare a serviciilor sociale la nivelul municipiului Timisoara , cu cel putin cel puțin următoarele informații:

 • -   caracteristici teritoriale ale unității adminitrativ-teritoriale;

 • -  nivelul de dezvoltare socioeconomică și culturală a regiunii;

 • -   indicatori demografici cum ar fi: structura populației, după vârstă, sex, ocupație, speranța de viață la naștere, speranța de viață sănătoasă la 65 de ani, soldul migrației etc.;

 • -  tipurile de situații de dificultate, vulnerabilitate, dependență sau risc social etc., precum și estimarea numărului de beneficiari;

 • -  tipurile de servicii sociale care ar putea răspunde nevoilor beneficiarilor identificați și argumentația alegerii acestora.

 • •      Evaluează nevoile sociale la nivelul municipiului și propune soluții pentru rezolvarea problemelor identificate;

 • -  Identifică situațiile deosebite ce apar în domeniul asistenței sociale și stabilește măsurile necesare pentru soluționarea acestora;

 • -  Cartografiază serviciile sociale, dificultățile întâlnite în domeniul asistenței sociale

 • -  Colectează, prelucrează și administrează datele și informațiile privind beneficiarii, furnizorii publici și privați și serviciile administrate de aceștia la nivelul municipiului Timișoara;

 • •      Elaborează/actualizeaza strategia la nivelul municipiului Timisoara în domeniul protecției copilului și a persoanei adulte aflate în dificultate;

 • -  studiază strategiile din domeniu precum și cele conexe, stabilește obiectivele și indicatorii de realizare;

 • -  propune spre aprobare/modificare Strategia municipiului Timișoara de dezvoltare a serviciilor sociale;

 • -  colaborează cu autoritățile adminsitrației publice locale, instituții relevante în domeniul sociale și organizațiile neguvernamentale pentru elaborarea și implementarea strategiei

 • -  Coordonează implementarea strategiei în domeniul asistenței sociale la nivelul municipiului Timisoara;

 • -  Realizează, în colaborare cu factorii implicați, planurile anuale de implementare ale strategiei municipiului Timisoara;

 • -  Evaluează nivelul de atingere a obiectivelor propuse, analizează activitățile anuale;

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

,,In slujba oamenilor

 • •      Întocmește materiale de prezentare a Direcției/ diverselor servicii/ proiectelor sau pe diverse teme, ce urmează a fi utilizate în conferințe, seminarii, ședințe, etc.;

 • -  culege informații necesare pentru realizarea materialelor

 • -  întocmește materiale de prezentare a Direcției/diverselor servicii/proiectelor sau pe diverse teme, ce urmează a fi utilizate în conferințe, seminarii, ședințe, etc.

 • •      Organizează diverse activități de promovare în comunitate a domeniului său de activitate;

 • -  culege informații necesare pentru organizarea diverselor activități (seminarii, conferințe, etc.) în domeniul asistenței sociale

 • -  organizează activități (seminarii, conferințe, etc.) în domeniul asistenței sociale (propune și contactează colaboratorii, parteneri și participanții, propune programul de derulare și modul de realizare a acestuia)

 • -  studiază impactul asupra segmentului de populație la care se adresează, în funcție de eveniment

 • -  organizează diverse campanii de promovare în comunitate a domeniului asistenței sociale

 • •      Contribuie la întocmirea rapoartelor de activitate ale instituției, în domeniul protecției copilului și a persoanei adulte aflate în dificultate;

 • •      Colaborează cu organizațiile neguvernamentale care desfășoară activități în domeniul asistenței sociale, în următoarele aspecte:

 • -  informează periodic ONG-urile despre orice modificări legislative sau noutăți în domeniul dezvoltării serviciilor sociale

 • -  oferă consultanță în orice problemă privind elaborarea de strategii, proiecte în domeniul asistenței sociale

 • -  informează ONG-urile cu privire la existența unor surse de finanțate nerambursabile în domeniul social coordonand si monitorizand modul de atribuire si utilizare a banului public de catre acestea

 • -  oferă sprijin metodologic pentru diversificarea și înființarea unor noi servicii sociale la nivel local

 • -  organizează întâlniri periodice în care sunt prezentate materiale cu privire la bunele practici în asistența socială, dezvoltarea și finanțarea serviciilor sociale

 • •  Oferă consultanță în crearea de noi servicii, înființare de fundații sau asociații, de accesare a unor fonduri nerambursabile;

 • •  Stabilește obiectul unor parteneriate public-private în domeniul social în vederea accesării de fonduri nerambursabile sau dezvoltării sau înființării de servicii sociale cu;

 • •  Răspunde solicitărilor primite din partea organizațiilor nonguvernamentale în domeniul asistenței sociale.

 • •  Elaborează, în colaborare cu serviciile din cadrul Direcției de Asistență Socială, Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul local al municipiului Timișoara înainte de fundamentarea proiectului de buget pentru anul următor, în conformitate cu strategia de dezvoltare a serviciilor sociale proprie, precum și cu cea a județului de care aparține unitatea

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

,,In slujba oamenilor

administrativ-teritorială, și cuprinde date detaliate privind numărul și categoriile de beneficiari, serviciile sociale existente, serviciile sociale propuse pentru a fi înființate, programul de contractare și programul de subvenționare a serviciilor din fonduri publice, derulate cu respectarea legislației în domeniul ajutorului de stat, bugetul estimat și sursele de finantare .Planul anual de acțiune cuprinde, si planificarea activităților de informare a publicului, precum și programul programul de formare și îndrumare metodologică în vederea creșterii performanței personalului care administrează și acordă servicii sociale.

Elaboreaza planul anual de acțiune prin realizarea unei analize privind numărul și categoriile de beneficiari, serviciile sociale existente și propuse spre a fi înființate, resursele materiale, financiare și umane disponibile pentru asigurarea furnizării serviciilor respective, cu respectarea planului de implementare a strategiei proprii de dezvoltare a serviciilor sociale , în funcție de resursele disponibile, și cu respectarea celui mai eficient raport cost/beneficiu.

COMPARTIMENT RELAȚIA CU ONG

 • •      Colaborează permanent cu organizațiile societății civile și alți actori sociali care reprezintă interesele diferitelor categorii de persoane aflate în nevoie socială;

 • •      Realizează demersurile legale în vederea acordării de finanțare publică pentru furnizori privați de servicii sociale;

 • •      Monitorizează din punct de vedere tehnic respectarea condițiilor de finanțare în cazul furnizorilor privați care au primit fonduri publice pentru acordarea de servicii sociale

 • •      Asigură consultarea furnizorilor publici și privați de servicii sociale, a asociațiilor profesionale și a organizațiilor reprezentative ale beneficiarilor pentru elaborarea/revizuirea Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale și a Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul local al municipiului Timișoara;

COMPARTIMENT MONITORIZARE/ANALIZA STATISTICA

 • •  colectează, prelucrează și administrează datele și informațiile privind beneficiarii, furnizorii publici și privați și serviciile administrate de aceștia și le comunică serviciilor publice de asistență socială de la nivelul județului, precum și Ministerului Muncii și Justiției Sociale, la solicitarea acestuia;

 • •  transmiterea, în format electronic, serviciului public de asistență socială de la nivel județean a datelor și informațiilor colectate la nivel local privind beneficiarii, furnizorii de servicii sociale și serviciile sociale administrate de aceștia, precum și a rapoartelor de monitorizare și evaluare a serviciilor sociale;

 • •  Culege datele necesare întocmirii rapoartelor privind indicatorii de performanta ai serviciilor sociale specializate oferite copiilor, persoanelor vârstnice și cu handicap si alte categorii sociale.

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

,,In slujba oamenilor

SERVICIUL BENEFICII SOCIALE

 • 1. Adresa serviciului: B-dul Regele Carol I , nr. 10

 • 2. Date de contact:Tel/Fax:0256220583; e-mail: s.beneficiisociale@gmail.com

 • 3. Actul de infiintare si data infiintarii: Hotararea Consiliului Local a Municipiului Timișoara nr. 218 din 27.06.2017

 • 4. Organizarea serviciului:

 • - Serviciul Beneficii Sociale

 • - Compartiment plăți indemnizații/asistenți personali

 • 5. Numarul total de posturi: 19 (18+1)

 • - 1 funcție publică de conducere - șef serviciu

 • - Serviciul Beneficii Sociale - 11 funcții publice de execuție

 • - Compartiment plăți indemnizații/asistenți personali - 7 funcții contractuale de execuție

 • 6. Atributiile generale ale serviciului sunt următoarele:

  • 6.1. SERVICIUL BENEFICII SOCIALE

Cu scopul de a aplica legislația specifică în vederea asigurării beneficiilor sociale este necesară diversificarea serviciilor de consiliere, îndrumare, reprezentare pentru a se asigura accesul și eligibilitatea grupului țintă (persoane singure și familii care trăiesc în sărăcie):

-Sprijin și îndrumare pentru întocmirea completă a dosarului minim garantat și, în funcție de situație, a alocației pentru susținerea familei:

o adrese pentru certificarea de către secțiile de poliție a domiciliului solicitantului, altul decât cel înscris în actul de identitate (instrumentul folosit: adresă);

o sprijinirea solicitantului și a familiei acestuia pentru înscriere la medicul de familie (instrumentul folosit:fișă de referire cu programare inițială de către responsabil de caz);

o sprijinire pentru obținere livret de familie (instrumentul folosit: cerere tip pusă la dispoziție de către responsabilul de caz);

o sprijin pentru prelungirea valabilității actelor de identitate provizorii ale beneficiarilor luați în evidență pentru evitarea suspendării dreptului din acest motiv (instrumentul folosit:adresă)

o sprijin pentru obținerea adeverințelor ANAF, Taxe și Impozite, Agenția Județeană de Ocupare a Forței de Muncă, Școală, etc.

-Realizarea anchetelor sociale pentru acordarea ajutorului de urgență conform prevederilor din normele metodologice de aplicare a Legii nr. 416/2001 ;

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

,,In slujba oamenilor

Asigurarea venitului minim garantat, ca formă de asistență socială, familiilor și persoanelor singure, eligibile prin acordarea ajutorului social lunar, în condițiile Legii 416/2001, actualizată, realizând în acest sens următoarele:

 • -   colectează cererile și declarațiile pe propria răspundere însoțite de documente justificative

 • -  verifică și analizează cererile și declarațiile pe propria răspundere, precum și documentele justificative aferente acestora și aplică prevederile legale care se impun;

 • -   verifică îndeplinirea de către solicitanți a condițiilor de acordare prin ancheta socială, efectuată în termenul prevăzut de legislația în vigoare;

 • -   elaborează, actualizează și gestionează baza de date privind beneficiarii aflați în evidența serviciului;

 • -   întocmește fișele de calcul pentru stabilirea dreptului la ajutorul social și ori de câte ori apare o modificare a cuantumului ajutorului social sau a numărului orelor de muncă privind lucrări sau acțiuni de interes local;

 • -   elaborează referatele și proiectele de dispoziție privind stabilirea dreptului, respingerea cererii, modificarea cuantumului, reluarea dreptului, suspendarea dreptului încetarea dreptului, după caz și le înaintează spre avizare, respectând termenele prevăzute de legislația în vigoare;

 • -   verifică urmărirea respectării condițiilor de acordare a dreptului la ajutor social, prin efectuarea anchetelor sociale la interval de 6 luni sau ori de câte ori este nevoie ;

 • -  elaborează documentația necesară, referatele și proiectele de dispoziție pentru acordarea ajutorului reprezentând o parte din cheltuielile cu inmormântarea persoanelor din familiile beneficiare de ajutor social;

 • -  întocmește adeverințele necesare beneficiarilor de ajutor social aflați în evidența serviciului beneficii sociale;

 • -  întocmește și transmite agenției județene pentru plăți și inspecție socială timiș pe bază de borderou, dispozițiile directorului general al direcției de asistență socială a municipiului timișoara, cererile și declarațiile pe propria răspundere, situația centralizatoare privind titularii ajutorului social și sumele de plată, raportul statistic, în termenul stabilit de lege;

 • -  întocmește anual documentația în vederea emiterii hclmt privind planul de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă prestate de beneficiarii de ajutor social și de părinții care nu contribuie la întreținerea copilului aflați în plasament din municipiul timișoara;

 • -  întocmește și transmite agenției județene pentru plăți și inspecție socială timiș, documentele privind situația lunară cu activitățile realizate din planul de acțiuni sau de lucrări de interes local (anexa 8), situația lunară privind persoanele apte de muncă din familiile beneficiare de ajutor social (anexa 11);

 • -  ține de evidența orelor de muncă stabilite prin fișele de calcul, pentru persoanele apte de muncă din familiile beneficiare de ajutor social;

 • -   colaborează cu instituțiile partenere, respectiv centrele din cadrul direcției de asistență socială a municipiului timișoara în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor art.6 alin. 7 din legea 416/2001privind venitul minim garantat, actualizată și a art. 67 din legea 272/2004 privind

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

,,In slujba oamenilor

protecția și promovarea drepturilor copilui, actualizată, precum și a altor reglementări normative specifice;

 • -  realizează repartizarea orelor de muncă prestate de beneficiarii de ajutor social conform conform planului anual de lucrări de interes local aprobate prin hotărârile consiliului local al municipiului timișoara;

 • -  realizează repartizarea orelor de muncă prestate de părinții care nu contribuie la întreținerea copilului aflat în plasament stabilite de către tribunal prin sentințe civile conform planului anual de lucrări de interes local aprobate prin hotărârile consiliului local al municipiului timișoara

 • -   monitorizează desfășurarea activităților sau a lucrărilor de interes local în instituțiile partenere, respectiv în centrele din cadrul direcției de asistență socială a municipiului timișoara;

 • -  întocmește lista cu beneficiarii de ajutor social care utilizează pentru încălzirea locuinței lemne, cărbuni sau combustibili petrolieri pe baza documentației depuse la stabilirea ajutorului social, în termenul prevăzut de lege;

 • -  elaborează documentația necesară, referatele și proiectele de dispoziție pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, carbuni sau combustibili petrolieri beneficiarilor de ajutor social;

 • -  elaborează documentația necesară, referatele și proiectele de dispoziție privind recuperarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni sau combustibili petrolieri, încasat necuvenit de către beneficiarii de ajutor social;

 • -  aplică sancțiuni contravenționale titularilor de ajutor social care nu comunică modificările intervenite în termenul stabilit de lege;

 • -  înregistrează titularii și generează statul de plată pentru pentru acordarea ajutorului reprezentând o parte din cheltuielile cu inmormântarea persoanelor din familiile beneficiare de ajutor social și îl transmite serviciului contabilitate , buget finanțe în vederea efectuării plății;

 • -  întocmirea documentației necesare pentru acordarea ajutoarelor de urgență conform art.28, alin (2) din legea 416/2001 privind venitul minim garanta, actualizată;

 • -   întocmește și transmite titularilor, în termenul stabilit de lege, comunicările privind dispozițiile emise de către directorul general al direcției de asistență socială municipiului timișoara;

 • -  întocmește lista cuprinzând beneficiarii de ajutor social care au locuința în proprietate și o transmit către ajpis în vederea emiterii polițelor obligatorii de asigurare a locuințelor conform legii 260/2008;

 • -  aplică sancțiuni contravenționale titularilor ajutorului social care nu comunică modificările intervenite cu privire la componența familiei și/sau la veniturile realizate de membrii acesteia, în termenul stabilit de lege;

 • -   informeză și îndrumă beneficiarii și pe toți cei interesați despre condițiile de eligibilitate referitor la prevederile legii 416/2001, privind venitul minim garantat, actualizată;

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

,,In slujba oamenilor

 • •  Asigurarea alocației pentru susținerea familiei ca formă de sprijin pentru familiile cu venituri reduse care au în creștere și îngrijire copii în varstă de pană la 18 ani, lunar, în condițiile Legii 277/2010, actualizată, realizând în acest sens următoarele :

 • -   colectează cererile și declarațiile pe propria răspundere însoțite de documente justificative

 • -  verifică și analizează cererile și declarațiile pe propria răspundere, precum și documentele justificative aferente acestora și aplică prevederile legale care se impun;

 • -   verifică îndeplinirea de către solicitanți a condițiilor de acordare prin ancheta socială, efectuată în termenul prevăzut de legislația în vigoare;

 • -   elaborează, actualizează și gestionează baza de date privind beneficiarii aflați în evidența serviciului;

 • -   elaborează referatele și proiectele de dispoziție privind stabilirea dreptului, respingerea cererii, modificarea cuantumului, reluarea dreptului, încetarea dreptului, după caz, și le înaintează spre avizare, respectând termenele prevăzute de legislația în vigoare;

 • -   verifică urmărirea respectării condițiilor de acordare a dreptului la alocația pentru susținerea familiei, prin efectuarea anchetelor sociale la interval de 6 luni sau ori de câte ori este nevoie ;

 • -  întocmește și raportează agenției județene pentru plăți și inspecție socială timiș, pe bază de borderou, dispozițiile directorului general al direcției de asistență socială a municipiului timișoara, cererile și declarațiile pe propria răspundere, copiile după anchetele sociale (după caz), situația centralizatoare privind titularii alocației pentru susținerea familiei și sumele de plată, în termenul stabilit de lege;

 • -  Aplică sancțiuni contravenționale titularilor alocației pentru susținerea familiei care nu comunică modificările intervenite cu privire la componența familiei și/sau la veniturile realizate de membrii acesteia, în termenul stabilit de lege;

 • •  Stabilirea și gestionarea ajutoarelor de încălzirea locuinței familiilor și persoanelor singure cu venituri reduse ca forma de protecție a populației vulnerabile pe perioada sezonului rece în conformitate cu OUG nr. 70/2011, privind măsurile de protecție social în perioada sezonului rece, actualizată.

În acest sens realizează toate demersurile necesare în vederea asigurării familiilor / persoanelor singure cu venituri reduse a dreptului la ajutorul de încălzire a locuinței, în funcție de modul de încălzire a acestora, respectiv : energie termică în sistem centralizat,gaze natural,energie electrică, lemne, cărbuni și combustibili petrolieri

 • -   verifică și analizează documentele justificative, cererile și declarațiile pe propria răspundere pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței;

 • -   stabilește cuantumul maxim al ajutorului;

 • -   realizează și gestionează baza de date privind ajutorul de încălzire a locuinței

 • -   elaborează documentația necesară, referatele și proiectele de dispoziție pentru stabilirea dreptului/respingerea cererii/modificarea cuantumului/încetarea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței ;

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

,,In slujba oamenilor

 • -   verifică documentele depuse de către titularii ajutorului de încălzire a locuinței pe parcursul sezonului rece și reactualizează baza de date în funcție de acestea;

 • -   întocmește și transmite titularilor ajutorului de încălzire a locuinței, în termenul stabilit de legislația în vigoare, comunicările dispozițiilor directorului general al direcției de asistență socială a municipiului timișoara privind stabilirea dreptului/respingerea cererii/modificarea cuantumului;

 • -   elaborează datele statistice privind ajutorul de încălzire a locuinței;

 • -   transmite dispozițiile directorului general al direcției de asistență socială a municipiului timișoara /situații centralizatoare/raportul statistic(după caz) la ajps timiș și furnizorilor de energietermică, electrică sau de gaze naturale, după caz, în termenul prevăzut de legislația în vigoare;

 • -   înregistrează titularii și generează statul de plată pentru pentru acordarea ajutorului de încălzirea locuinței cu lemne și îl transmite serviciului contabilitate, buget finanțe al direcției de asistență socială a municipiului timișoara în vederea efectuării plății;

 • -   Dacă este cazul, efectuează anchete sociale pentru verificarea veridicității datelor înscrise în declarațiile pe propia răspundere de către beneficiarii dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței, privind componența familiei și veniturile acesteia;

 • -   În cazul în care constată că ajutorul pentru încălzire a locuinței s-a încasat necuvenit, aplică sancțiuni contravenționale, conform legislației privind regimul juridic al contravențiilor;

Stabilirea dreptului la TICHETE SOCIALE conform Legii 248/2015 privind stimularea participării în învățămantul preșcolar a copiilor provenind din familii defavorizate, realizând următoarele demersuri:

 • -  Identifică potențialii beneficiari de stimulente educaționale acordate în baza Legii nr.248/2015 privind stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor provenind din familii defavorizate în conformitate cu hotărârea de consiliu local privind modalitatea de identificarea beneficiarilor și modalitatea de soluționare a situațiilor identificate;

 • -  Colectează cererile și declarațiile pe propria răspundere și documentele specifice privind acordarea/respingerea/modificarea/suspendarea/încetarea dreptului la stimulentul educațional;

 • -  Verifică și analizează datele și informațiile cuprinse în cerere și în documentele doveditoare prin verificarea pe teren a condițiilor de acordare a stimulentului - (exceptând cazul beneficiarilor de ajutor social/și sau alocație pentru susținerea familiei), verificare ce se efectuează în termen de maxim 15 zile de la data înregistrării solicitării ;

 • -   Elaborează referatele și proiectele de dispoziție privind stabilirea dreptului sau respingerea cererii la stimulentul educațional, în termen de 5 zile de la finalizarea verificării în teren și le înaintează spre avizare/certificare;

 • -   Înregistrează dispoziția de acordare/respingere a dreptului la stimulentul social în Registrul special de dispoziții existent la nivelul Serviciului Beneficii Sociale ;

 • -  Comunică un exemplar din dispoziția de acordare/respingere a dreptului la stimulentul educațional solicitanților dreptului/ Serviciului Financiar al Primăriei Municipiului Timișoara și unității de învățământ preșcolar frecventate de minor;

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

,,In slujba oamenilor

 • -   Pentru solicitanții cărora s-au acordat dreptul la stimulentul educațional întocmește o listă cu datele de identificare ale acestora pe care o transmite pe suport electronic Agenției Județene pentru Plăți și Inspecție Socială Timiș până la data de 25 a fiecărei luni ;

 • -   Verifică urmărirea respectării condițiilor de acordare a dreptului la stimulent educațional la interval de 12 luni, sau ori de câte ori este nevoie;

 • -  În situația în care se constată schimbări ce conduc la încetarea dreptului la stimulentul educațional și/sau recuperare a tichetelor redactează referatele și proiectele de dispoziție începând cu luna următoare celei în care au intervenit modificările ;

 • -   Elaborează referatele și proiectele de dispoziții privind modificarea dreptului la stimulent în situația în care se comunică sau se constată modificarea numărului de copii din familie pentru care s-a acordat inițial dreptul înregistrează dispozițiile și le comunică titularilor și Serviciului Financiar al Primăriei Municipiului Timișoara ;

 • -  Elaborează referatele și proiectele de dispoziții privind suspendarea dreptului la stimulent pe perioadele în care copilul/copiii nu mai îndeplinesc condițiile de frecvență prevăzute de lege, inclusiv pe perioada vacanțelor, înregistrează dispozițiile și le comunică titularilor și Serviciului Financiar al Primăriei Municipiului Timișoara ;

 • -  Centralizează cererile depuse în vederea acordării dreptului la stimulentul educațional - în vederea stabilirii numărului total de beneficiari de pe raza municipiului Timișoara, comunicând datele și unităților de învățământ cu personalitate juridică unde sunt înscriși preșcolarii.

 • -  Efectuează verificarea prezenței copiilor beneficiari ai stimulentului educațional - în mod inopinat cel puțin o dată pe lună, la unitățile de învățământ preșcolar;

6.2 COMPARTIMENT PLATI/INDEMNIZATII/ASISTENTI PERSONALI

Angajarea și salarizarea asistenților personali al persoanelor cu handicap grav, în condițiile legii 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și actualizările ulterioare

 • -   pune în aplicare legile și actele normative din sfera de competență a compartimentului - legea nr.448/2006, privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, Codul muncii -Legea nr.53/2003-modificată și completată, legislația ce reglementează activitatea de resurse umane și salarizare;

 • -   verifică și preia dosarele de angajare a asistenților personali;

 • -   întocmește lunar referatele de necesitate pentru intocmirea contractelor de munca în vederea angajării asistentilor personali , respectiv incetarea/prelungirea acestora;

 • -   gestionează dosarele de angajare și răspunde de completarea acestora cu actele necesare ;

 • -   întocmește lunar statele de plată pentru acordarea drepturilor bănești pentru asistenții personali;

 • -   exploatează aplicația electronică - pentru declararea plăților aferente drepturilor salariale și întocmește borderourile și fișierul de transmis la Trezorerie;

 • -   actualizează și transmite borderourile/fișierele pentru alimentarea cardurilor la unitatea bancară contractantă;

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

,,In slujba oamenilor

 • -   întocmește, la solicitarea asistenților personali, adeverințele de atestare a calității de salariat;

 • -   actualizează baza de date - a aplicației Revisal privind evidența electronică a salariaților și a contractelor de muncă;

 • -   colaborează cu prestatorul de servicii informatice contractant pentru actualizarea și exploatarea programelor informatice gestionate;

 • -   întocmește situații statistice privind activitatea de personal;

 • -    întocmește situații statistice periodice sau anuale la solicitarea institutiilor abilitate cu privire la activitatea de resurse umane;

Asigurarea și garantarea plății indemnizației lunare, în cazul în care persoana cu handicap grav sau reprezentantul ei legal a optat pentru aceasta

 • -   preia dosarele depuse de persoanele încadrate în grad de handicap grav / reprentanții legali sau convenționali ;

 • -    verifică actele depuse pentru acordarea indemnizației lunare prevăzută de art.42 alin 4 din Legea nr.448/2006;

 • -   gestionează dosarele de acordare a indemnizației lunare și realizează completarea acestora cu actele necesare pentru acordarea plății indemnizației lunare în condiții de legalitate;

 • -   exploatează programul informatic și operarează în mod cronologic, la zi, pe bază de documente justificative a oricăror modificări intervenite în situația beneficiarului ;

 • -   întocmește lunar referatele de necesitate pentru acordarea / prelungirea și încetarea plății indemnizației către beneficiari ;

 • -   întocmește lunar listele centralizatoare cu persoanele nominalizate pentru acordarea/prelungirea și încetarea plății indemnizație lunare ;

 • -   întocmește recapitulația de plată a indemnizației lunare pe care o predă la compartimentul de resort financiar pentru acordarea vizei de control financiar preventiv propriu și întocmirea ordinelor de plată;

 • -   întocmește statele de plată a indemnizației lunare;

 • -   întocmește și transmite în format electronic a situațiilor de plată către trezorerie și bancă, pe structura aplicaților specifice puse la dispoziție de către aceștia;

 • -   întocmește statele de plată a indemnizației lunare acordată pe perioada concediului de odihnă al asistentului personal;

 • -   întocmește situațiile statistice, solicitate de instituțiile abilitate sau de către ordonatorii de credite -tertiar, secundar sau principal;

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

,,In slujba oamenilor

SERVICIUL RESURSE UMANE

 • 1.     Adresa serviciului: str. I. Plavoșin nr.21, Timișoara

 • 2.     Date de contact: tel.0356/416.050, resurseumane.dastm@gmail.com

 • 3.     Actul de înființare și data înființării: Hotarărea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 218 din 27.06.2017

 • 4.   Organizarea SERVICIULUI RESURSE UMANE

 • •      Serviciului Resurse Umane

 • •      Compartimentul de Sănătate și Securitate în Muncă

 • 5. Numărul total de posturi: 10 ( 1 sef serviciu, 8 functii publice si un post contractual)

 • ♦  Serviciului Resurse Umane : 8

 • ♦  Compartimentul de Sănătate și Securitate în Muncă: 2

 • 6. Atribuțiile generale ale Serviciului Resurse Umane sunt următoarele:

Prin activitatea Serviciului Resurse Umane se asigură gestionarea eficientă a resurselor umane, a relațiilor de muncă și perfecționare a personalului, respectarea condițiilor de legalitate a actelor și a măsurilor întreprinse de către instituție în domeniul resurselor umane, precum și asigurarea respectării legislației de către angajator a prevederilor normelor de sănătate și securitate în muncă.

SERVICIUL RESURSE UMANE are prevăzute următoarele atribuții:

 • •  Realizarea activităților specifice privind salarizarea, ocuparea și perfecționarea personalului angajat, întocmirea formalităților necesare, cu respectarea legalității, privind încadrarea/numirea, modificarea, suspendarea și încetarea raporturilor de muncă/serviciu, salarizarea și acordarea tuturor drepturilor prevăzute de legislația muncii pentru personalul entității;

 • •   Asigură selecționarea și recrutarea personalului pe nivele de pregătire, pe funcții și specialități și corespunzător posturilor prevăzute în Statul de funcții, Organigramă și Planul de Ocupare;

 • •  Întocmește documentația legată de încadrarea, promovarea, detașarea sau încetarea activității personalului din cadrul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Timișoara;

 • •   Întocmește statul de funcții, statul de salarii și alte documente justificative în vederea stabilirii drepturile salariale ale personalului la angajare, la modificarea funcției sau a salariului conform legislației în vigoare;

 • •  Răspunde de organizarea concursurilor pentru angajare și promovare și verifică îndeplinirea de către participanți a condițiilor prevăzute de lege;

 • •  Întocmește formalitățile specifice angajării (înregistrează contractele de muncă în Registrul de evidență al angajaților pentru personalul contractual și pe portalul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici pentru funcțiile publice);

 • •  Actualizarea periodică a bazei de date privind evidența funcției publice și a funcționarilor publici gestionată de Agenția Națională a Funcționarilor Publici;

 • •  Întocmește și completează ori de câte ori este necesar dosarele personale ale salariaților ;

 • •  Eliberează adeverințe diverse la cererea personalului instituției;

 • •  Întocmește raportări statistice privind activitatea de personal;

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

,,In slujba oamenilor

 • •  Răspunde de elaborarea proiectului anual al programului de perfecționare a personalului din cadrul entității publice;

 • • Organizează programe de pregatire profesională pentru personalul institutiei, propune și întocmeste documentațiile necesare participarii personalului la cursurile de perfectionare;

 • •  Ține evidența la zi a vechimii în muncă a salariaților, a prezenței la serviciu a acestora și efectuează programarea concediilor de odihnă ținând evidența efectuării acestora, a rechemărilor, a reținerilor la serviciu, a reprogramărilor, a compensărilor etc

 • •  Ține evidența și întocmeste Registrul Declarațiilor de avere și interese și transmite aceste declarații Agenției Naționale de Integritate pentru categoriile de personal prevăzute de lege.

 • •  Participă la dezvoltarea și implementarea Sistemului de Control Intern Managerial de la nivelul serviciului.

COMPARTIMENTUL DE SĂNĂTATE ȘI SECURITATE ÎN MUNCĂ realizeaza următoarele atribuții:

În cadrul compartimentului sunt organizate și realizate activități de securitate și sănătate în muncă pentru angajații instuției.

Acest compartiment are prevăzute următoarele atribuții:

 • •  Identificarea pericolelor și evaluarea riscurilor pentru fiecare componentă a sistemului de muncă, sarcină de muncă, mijloace de muncă, echipamente de muncă și mediul de muncă pe locuri de muncă;

 • • Programează și organizează testarea psihologică, examinarea medicală a candidaților, coordonând activitatea de elaborare a fișelor de aptitudini, urmărind acordarea avizelor medicale pentru participarea la concurs a candidaților;

 • •  Elaborarea tematicilor de instruire, asigurarea informării și instruirii angajaților în domeniul securității și sănătății în muncă și verificarea cunoașterii și aplicării de către personal a informațiilor primite;

 • •  Verificarea și răspunderea asupra bunei funcționări a sistemelor de alarmare, avertizare, semnalizare de urgență, precum și a sistemelor de siguranță;

 • •  Participă la elaborarea și aplicarea conceptiei de apărare împotriva incendiilor la nivelul institutiei ;

 • •  Propune includerea în bugetele proprii a fondurilor necesare organizării activitătii de aparare împotriva incendiilor, dotării cu mijloace tehnice pentru apărarea împotriva incendiilor și echipamente de protecție specifice;

 • •  Stabilește necesarul de personal și conținutul programului de instruire a acestuia, pentru executarea activitătii de apărare împotriva incendiilor;

 • •  Controlează aplicarea normelor de apărare împotriva incendiilor în domeniul specific;

 • •  îndrumă și controlează activitatea de apărare împotriva incendiilor și analizează respectarea încadrării în criteriile de constituire a serviciilor de urgență voluntare sau private, după caz, în instituția din care face parte;

 • •  Asigură efectuarea instruirii și informării personalului în probleme de apărare împotriva incendiilor;

 • •  Culege, structurează datele și redactează documentele specifice activității de apărare împotriva incendiilor;

 • •  Urmăreste existența și starea de funcționare a mijloacelor tehnice de prevenire și stingere a incendiilor.

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

,,In slujba oamenilor

 • •  Investighează contextul producerii incendiilor și stabilește cauzele probabile ale producerii acestora. Propune măsuri de prevenire a producerii unui eveniment similar;

 • •  Prezintă conducerii, semestrial sau ori de cate ori situația impune, raportul de evaluare a capacitătii de apărare împotriva incendiilor.

 • •  Acorda sprijin și asistentă tehnică de specialitate centrelor operative pentru situații de urgentă în îndeplinirea atribuțiilor.

COMPARTIMENTUL JURIDIC

 • 1. Adresa serviciului: str. I. Plavoșin nr.21, Timișoara

 • 2. Date de contact: tel.0356/416.050, Actul de înființare și data înființării: Hotarărea Consiliului Local

al Municipiului Timisoara nr. 218 din 27.06.2017

 • 3. Numărul total de posturi: 4

 • 4. Atributii principale ale compartimentului

Scopul principal al Compartimentului Juridic consta in respectarea conditiilor de legalitate a actelor, aplicarea si interpretarea corecta a legislatiei in vigoare in conformitate cu activitatea intreprinsa de catre Directia de Asistenta Sociala a Municipiului Timisoara.

Atributii:

 • •  avizează dispozițiile emise de catre Directorul General al instituției;

 • •  acordă consultații cu caracter juridic în toate domeniile dreptului;

 • •  redactează opinii juridice cu privire la aspectele legale ce privesc activitatea instituției;

 • •  acordă asistență, consultanță și reprezentare juridica institutței în slujba căreia își desfasoară activitatea;

 • •  redactează acte juridice, atestă identitatea părților, a conținutului și a datei actelor încheiate de către instituție;

 • •  avizează și contrasemnează actele cu caracter juridic;

 • •  verifică legalitatea actelor cu caracter juridic și administrativ trimise spre avizare;

 • •  semnează la solicitarea conducerii instituției, în cadrul reprezentării, documentele cu caracter juridic emanate de la conducerea instituției;

 • •  exprimă puncte de vedere în ceea ce privește aplicarea și interpretarea actelor normative, în cazul unor măsuri luate de către conducerea instituției, sau la cererea compartimentelor dacă aceste solicitări privesc activitatea instituției;

 • •  intocmește răspunsuri din punct de vedere juridic la adrese și sesizări inregistrate la sediul instituției;

 • •  ține evidența cronologică și pe domenii a actelor normative;

 • •  ține evidența tuturor actelor și documentelor intocmite sau avizate;

 • •  informează conducerea cu privire la aparițiile și modificările legislative aplicabile domeniului de activitate al instituției;

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

,,In slujba oamenilor

 • •  reprezintă în instanțele judecătorești de toate gradele instituția și Directorul acesteia, pe baza de delegație;

 • •  avizează contracte, convențiile și protocoalele incheiate de către instituție cu alte persoane fizice sau juridice;

 • •  asigură consultanță juridică angajațiilor instituției și îi informează pe aceștia cu privire la noile apariții legislative sau modificări aduse în domeniu;

 • •  avizează sau semnează acte cu caracter juridic, semnătura sa aplicându-se numai pentru aspectele strict juridice ale documentului; consilierul juridic nu se pronunță asupra aspectelor economice, tehnice sau de altă natură cuprinse în documentul vizat ori semnat de acesta;

 • •  redactează prin operare P.C. toate actele și documentele care se refera la activitatea compartimentului juridic;

 • •  colaboreaza la intocmirea proiectelor de hotarari, dispozitiilor, regulamentelor, procedurilor, verificand din punct de vedere al legalitatii si semneaza alte documente cu caracter juridic (referate, adrese, raspunsuri) cu avizarea juridica a documentelor care necesita viza juridica si indeplinesc conditiile legale pentru avizare ;

 • •  îndeplineste orice alte atribuții dispuse de conducerea instituției, în limitele competentelor legale.

Consilierul juridic -Răspunderi si limite ale răspunderii

 • •  Răspunde de legalitatea actelor întocmite și de controlul legalității actelor întocmite de către alte compartimente.

 • •  Răspunde de păstrarea secretului profesional asupra tuturor activităților desfășurate de către consilierul juridic în cadrul instituției conform clauzei de confidențialitate; consilierul juridic nu poate fi obligat în nici o circumstanță de către nici o persoană fizică sau juridică să divulge secretul profesional.

 • •  Consilierul juridic are toate drepturile și obligațiile prevazute de lege în conformitate cu statutul profesional și cu reglementările legale ce stau la baza desfășurării activității instituției, cu care are raporturi de muncă.

 • •  Se subordonează și răspunde în față Directorului General.

SERVICIUL CONTABILITATE, BUGET, FINANȚE

 • 1. Adresa serviciului: str. loan Plavosin nr. 21 Timișoara

 • 2. Date de contact: tel. 0356-416050; e-mail: contabilitate.dastm@gmail.com

 • 3. Actul de înființare și data înființării: Hotarârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 218 din data de 27.06.2017.

 • 4. Numarul total de posturi: 11 (10+1)

 • 5. Atribuțiile generale ale Serviciului Contabilitate Buget Finanțe sunt următoarele:

 • •  Elaborarea bugetului de venituri si cheltuieli si propunerile de rectificare a acestuia (repartizarea pe trimistre a cheltuielilor bugetare aprobate);

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

,,In slujba oamenilor

 • •  Fundamentarea și elaborarea propunerii Programului de dezvoltare-investiții la nivelul entității;

 • •  Organizarea activitatii financiar, contabile si buget precum si inregistrarea cronologica si sistematica a tuturor operatiunilor economice efectuate la nivelul serviciului in conformitate cu prevederile legale;

 • •  întocmirea și raportarea situațiilor financiare lunare, trimestriale și anuale al Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Timisoara;

 • •  Evidenta privind angajarea creditelor bugetare aprobate, in conformitate cu prevederile OMFP 1792/2002 privind angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor bugetare;

 • •  întocmirea si urmarirea executiei bugetare, asigurarea finantarii cheltuielilor bugetare in limita creditelor bugetare aprobate si a destinatiei acestora;

 • •  Organizarea inventarierii ;patrimoniului si valoroficarea rezultatelor acestuia de catre comisia de inventariere;

 • •  Plata obligațiilor față de furnizori, fundații, bugetul de stat și bugetul asigurărilor sociale pe clasificații economice și funcționale prin Trezorerie și alte bănci comerciale;

 • •  Corelarea activității economice cu Serviciul Achiziții Publice în vederea întocmirii și monitorizării Planului anual al achizitților publice.

 • •  Corelarea activității economice cu Serviciul Administrativ;

 • •  Participă la dezvoltarea și implementarea sistemului de control intern managerial de la nivelul serviciului.

Scopul principal al serviciului este asigurarea managementului financiar contabil la nivelul instituției.

SERVICIUL ACHIZIȚII PUBLICE

 • 1. Adresa serviciului: str. Plavosin, nr.21

 • 2. Date de contact: achizitiidasttm@gmail.com

 • 3. Numarul total de posturi: 10 ( 9 +1)

 • 4. Atributii:

 • •  Coordonarea acestui serviciu este realizata de catre seful de serviciu, atribuțiile acestuia se stabilesc prin fișa postului de către Directorul General/ General adjunct

 • •  În vederea bunei desfășurări a activității va colabora cu serviciile de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara, cu toate serviciile și birourile si compartimentele institutiei, cu firmele și fundațiile care au contract de colaborare cu institutia;

 • •  îndrumarea personalului din cadrul centrelor/serviciilor/birourilor in vederea elaborarii referatelor de necesitate ;

 • •  Elaborează Programul anual de Achizitii cu respectarea cheltuielilor la nivelul institutiei;

 • •  Negociază cu furnizorii prețurile de achiziție în avantajul instituției și în conformitate cu legea;

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

,,In slujba oamenilor

 • •  Ia măsurile necesare pentru ca toate comenzile să fie executate în limita bugetului aprobat in colaborare cu compartimentul buget financiar si contabilitate;

 • •  Analizează documentația de ofertare și o supune spre decizie comisiei de selecție de oferte stabilita prin dispozitie la nivelul institutiei;

 • •  Împreună cu personalul din cadrul serviciului administrativ realizeaza studii de piata in vederea determinarii valorilor estimate ale achizitiilor;

 • •  Răspunde de publicarea în SEAP a anunțurilor de atribuire și va înainta Directorului General în timp util, în format electronic, cât și pe suport de hârtie conținutul anunțului în vederea transmiterii acestuia pe SEAP;

 • •  Comunică deciziile de atribuire a contractelor de achiziție publică, nu mai târziu de 3 zile de la emiterea acestora, tuturor participanților la achiziția publică;

 • •  Realizeaza procedurile de achizitie publica cuprinse in Programul Annual de Achizitii ale institutiei;;

 • •  Are obligația de a cunoaște modificările legislative care privesc activitatea de achiziție publică și își dă concursul la articularea acesteia cu toate compartimentele interesate ale institutiei;;

 • •  Se asigura ca la baza atribuirii contractelor de achzitie publica sunt respectate principiile prevazute in art. 2 din Legea 98/2016

SERVICIUL ADMINISTRATIV

 • 1. Adresa serviciului: Bv.Regele Carol I, nr.10, Timisoara

 • 2. Date de contact: tel.0256/220583, cosmin.dumitrescu@primariatm.ro

 • 3. Actul de înființare si data inființării: Hotarărea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 218 din 27.06.2017

 • 4. Numar posturi: 25 posturi( 24 +1)

 • 5. Atributii principale ale serviciului administrativ

Activitatea Serviciului Administrativ constă în realizarea activităților administrative și de întreținere pentru toate sediile tuturor structurilor aflate în subordinea Direcției de Asistență Socială a Municipiului Timișoara.

Serviciul are următoarele atribuții:

 • •  Asigură întreținerea curentă a tuturor clădirilor/spațiilor în care își desfășoară activitatea Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara;

 • •  Se ingrijește de buna funcționare a tuturor dotărilor Direcției de Asistență Socială a Municipiului Timișoara, precum si a centrelor sociale organizate in subordine, asigurându-le cu materiale de întreținere, bunuri, piese și echipamente de schimb, , produse igienico-sanitare, materiale educative, etc., in vederea asigurarii bunei functionari a entitatii;

Face propuneri de investițiile în condițiile legii

 • •  Face propuneri privind necesarul de materiale și reparații curente ale aparaturii și echipamentelor din dotare;

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

,,In slujba oamenilor

 • •  Monitorizează starea funcțonării tehnicii de calcul în vederea asigurării necesarului de componente consumabile și asigură serviciile de service și mentenanță în timp util, tuturor utilajelor folosite loa nivelul centrelor sociale precum si ale Directiei;

 • •  Administrează, gestionează și asigură asistența tehnică pentru rețeaua de calculatoare a Direcției de Asistență Socială a Municipiului Timișoara, pentru exploatarea raționala a echipamentelor informatice;

 • •  Păstrează evidența tuturor bunurilor achiziționate in corelare cu Serviciul Contabilitate, Buget, Finante;

 • •  Efectuează activități de prospectare pe piața ofertanților de utilaje, echipamente, bunuri, mijloace fixe, etc., în vederea achiziționării lor;

 • •  Organizează efectuarea studiului pieței și asigură constituirea bazei de date cu privire la furnizori, executanți sau prestatori al căror obiect de activitate poate asigura dobândirea produselor, lucrărilor sau serviciilor pe care Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara intenționează să le achiziționeze;

 • •  Centralizează periodic referatele pentru materiale consumabile de la nivelul centrelor sociale precum si aparatul Directiei și le prezintă spre aprobare Directorului general al Direcției de Asistență Socială a Municipiului Timișoara;

 • •  Întocmește și ține evidența comenzilor/contractelor pe furnizori și sedii, ține legatura cu furnizorii și stabilește termenul maxim de livrare;

 • •  Primește și centralizează propunerile de necesare de materiale, bunuri, echipamente și alimente de la toate compartimentele (Servicii, Birouri, Centre) vizate de persoanele desemnate;

 • •  Urmărește livrarea în termen a produselor comandate în cantitățile, calitate și prețul stabilit pe SEAP;

 • •  Verifică situația stocurilor din magaziile compartimentelor și compară cu necesarul solicitat;

 • •  Asigură buna exploatare a parcului auto(pentru persoane și bunuri în interesul instituției) conform legislației în vigoare.

 • •  Răspunde de întreținerea și utilizarea judicioasă a autovehiculelor, urmărește efectuarea la timp a reviziilor tehnice, inspecțiilor tehnice periodice (ITP), reparațiilor curente, efectuarea încheierii polițelor de asigurare obligatorie auto (RCA) .

 • •  Asigură întreținerea curentă a tuturor clădirilor în care își desfășoară activitatea Direcției de Asistență Socială a Municipiului Timișoara.

 • •  In complementar efectueaza activități aferente Programului Operațional de Ajutorare a persoanelor Defavorizate (P.O.A.D.)

 • •  împreună cu Serviciul contabilitate, buget, finanțe , efectuează inventarierea anuală a elementelor de natura activelor, datoriilor și a capitalurilor proprii la nivelul subordinea Direcției de Asistență Socială a Municipiului Timișoara.

 • •  Raspunde de selectionarea documentelor în vederea arhivării la nivelul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Timișoara

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

,,In slujba oamenilor

COMPLEX DE SERVICII PENTRU COPII „SFÂNTUL NICOLAE”

 • 1. Adresa serviciului: str. Platanilor nr.2, Timișoara

 • 2. Date de contact: tel.0256/214.572, cz.risccopii@gmail.com

 • 3. Actul de înființare si data inființării: Hotarărea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 218 din 27.06.2017

4.Organizarea Complexului de servicii pentru copii ”Sf. Nicolae”:

 • -      Centrul de Zi Sfantul Nicolae

 • -      Centrul de Consiliere si Sprijin pentru Părinți și Copii

 • -      Centrul de zi penru copiii străzii

 • 5.Cod serviciu social:

 • - Centrul de Zi Sfantul Nicolae- cod nomenclator 8891CZ-C-II

 • - Centrul de Consiliere si Sprijin pentru Părinți și Copii - cod nomenclator 8899 CZ-F-I

 • - Centrul de zi penru copiii străzii - cod nomenclator 8891 CZ-C-V

6.Standard minim de calitate apicabil:

 • -      Centrul de Zi Sfantul Nicolae- Ordinul nr. 24/2004 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii pentru centrele de zi

 • -      Centrul de Consiliere si Sprijin pentru Părinți și Copii - Ordinul Autorității Nationale Pentru Protectia Drepturilor Copilului nr. 289/2006 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind centrul de consiliere si sprijin pentru parinti si copii si a ghidului metodologic de implementare a acestor standarde

 • -      Centrul de zi penru copiii străzii -Ordinul 132/2005 pentru aprobarea standardelor minime obligatorii privind serviciile sociale destinate protecției copiilor străzii, anexa 3 - Standarde minime obligatorii privind centrele de zi pentru copiii străzii și respectiv Ordinului ministrului muncii nr.31/14.01.2015 Anexa 7 pentru completarea fișei de autoevaluare

 • 7.Beneficiarii centrului:

  • 7.1. Centrul de Zi Sfantul Nicolae

 • a)     Copii cu varste intre 5 ani si 16 ani aflati in situatie de risc de separare de familia lor

 • b)     Copii cu parintii plecati la munca in strainatate

 • c)     Copii din familii aflate in situatii de dificultate sau risc de excluziune sociala.

 • 7.2. Centrul de Consiliere si Sprijin pentru Părinți si Copii

 • a)     Copii aflati in risc de separare de familiile lor

 • b)     Copii din familii aflate in situatii de dificultate sau risc de excluziune sociala.

 • c)     Copii aflati in situatia de esec/sau abandon scolar

 • d)     Copii si parinti care sunt victime ale diferitelor tipuri de abuzuri (emotional, fizic, sexual, neglijenta)

 • e)     Parintii biologici, familia extinsa, viitorii parinti sau reprezentantii legali ai acestora care provin in special din categorii de familii care prezinta risc ridicat de separare a copiilor

 • f)     Persoane care au fost obligate prin hotarare judecatoreasca sa urmeze un program de consiliere

 • g)     Parintii si copii in vederea restabilirii si mentinerii relatiilor personale.

 • 7.3. Centrul de zi penru copiii străzii

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

,,In slujba oamenilor

 • a)     Copiii cu vârste între 3-17 ani care trăiesc în stradă,

 • b)     Copiii cu vârste între 3-17 ani care au trăit în stradă și care sunt re/integrați în familie cu plan de servicii,

 • 8.     Numărul total de posturi: 15 (14+1)

1 sef centru care va asigura conducerea Complexului de servicii

Centrul de Zi Sfantul Nicolae - 7 posturi

Centrul de Consiliere si Sprijin pentru Părinți și Copii -3 posturi

Centrul de zi penru copiii străzii -4

 • 9. Atributiile generale ale COMPLEXULUI DE SERVICII PENTRU COPII ”SF. NICOLAE” sunt urmatoarele:

  • 9.1.   Centrul de Zi Sfantul Nicolae

 • -      informare la nivelul comunității în ceea ce privește serviciile oferite și beneficiile acestora pentru copii și familiile acestora

 • -      educaționale, dezvoltarea deprinderilor de viață independentă pentru copii, de îngrijire;

 • -      recreative și de socializare pentru a se realiza un echilibru între activitățile de învățare și cele de relaxare și joc;

 • -      sprijin pentru orientarea școlară și profesională a copiilor beneficiari, precum și consilierea psihologică a acestora.

 • -       sprijin, consiliere, educare pentru părinții sau reprezentanții legali ai copilului, precum și pentru alte persoane care au în îngrijire copii.

 • -      asigurarea unei mese pentru copiii care frecventează centrul de luni până vineri

 • 9.2.   Centrul de Consiliere si Sprijin pentru Părinți si Copii

 • -   organizarea de programe de educație parentală și grupuri de sprijin parentală pentru formarea și dezvoltarea competențelor și abilităților parentale, pentru părinți;

 • -      consiliere psihologică, în întâlniri individuale și/sau de grup

 • -      asistență j uridico-administrativă;

 • -      asistență pentru obținerea prestațiilor;

 • -      acompanierea pentru găsirea sau păstrarea unei locuinte, susținerea demersurilor de (re)integrare școlară și profesională;

 • -      asistarea mamelor în cadrul maternitatilor și spitalelor de pediatrie;

 • -      asistarea clienților cu dificultăți psiho-sociale, consilierea premaritală pentru adolescenții/tinerii aflați la vârsta minimă legală pentru căsătorie

 • -      evaluare inițială și detaliată/planificare/reevaluare și monitorizare,

 • -      monitorizare postintervenție pe o perioadă de minim 3 luni și elaborare/implementare a planului personalizat de consiliere;

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

,,In slujba oamenilor

9.3 Centrul de zi penru copiii străzii

 • -   informare la nivelul comunității în ceea ce privește serviciile oferite și beneficiile acestora pentru copii și familiile acestora;

 • -  derulează activități educaționale, dezvoltarea deprinderilor de viață independentă pentru copii, de îngrijire;

 • -   derulează activități recreative și de socializare pentru a se realiza un echilibru între activitățile de învățare și cele de relaxare și joc;

 • -   sprijin pentru orientarea școlară și profesională a copiilor beneficiari, precum și consilierea psihologică a acestora.

 • -   asigură sprijin, consiliere, educare pentru părinții sau reprezentanții legali ai copilului, precum și pentru alte persoane care au în îngrijire copii.

 • -   desfășoară activități în comunitate cu copiii care se află în stradă și nu îndeplinesc criteriile de eligibilitate pentru admitere în cadrul centrului (reședința în afara municipiului Timișoara)

 • -  asigurară o masă pentru copiii care frecventează centrul

 • -   organizează de activități de sensibilizare și informare a comunității în ceea ce privește copilul și familia vulnerabilă, în risc de separare

 • -   realizează activități educaționale, în funcție de particularitățile individuale ale fiecarui copil;

 • -   realizează activități recreative și de socializare prin realizarea unui echilibru între activitățile de învățare și cele de relaxare;

CENTRUL DE RECUPERARE PENTRU COPII CU DIZABILITĂȚI „PODUL LUNG”

 • 1.     Adresa serviciului: str. Cornelia Sălceanu nr. 17, Timișoara

 • 2.     Date de contact: tel.: 0256-202585, e-mail: c.recuperarepodullung@gmail.com

 • 3.     Actul de înființare si data înființării: Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 218 din 27.06.2017.

 • 4.     Cod serviciu social : 8891CZ-C III

 • 5.     Standard minim de calitate aplicabil: ORDIN nr. 25 din 2004 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind centrele de zi pentru copiii cu dizabilități

 • 6.     Beneficiarii centrului:

 • a)     copii cu dizabilități cu vârste cuprinse între 3 și 18 ani;

 • b)    părinții copiilor cu dizabilități și alți aparținători ai copilului cu dizabilități. Potrivit prevederilor art. 120 din Legea nr. 272/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare și a Hotărârii nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale, centrele de zi de recuperare se adresează copiilor aflați în situații de risc de separare de părinți.

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

,,In slujba oamenilor

 • 7.     Numărul total de posturi: 24 (23+1)

 • 8.     Atribuțiile generale ale Centrului de Recuperare pentru Copii cu Dizabilitatii „Podul Lung” sunt următoarele:

 • a)     de furnizare a serviciilor sociale de interes public local, prin asigurarea următoarelor activități:

 • -      Reprezentarea furnizorul de servicii sociale în contractul încheiat cu persoana beneficiară;

 • -      Consiliere psihosocială și suport emoțional;

 • -      Supraveghere și îngrijire;

 • -      Educare și dezvoltare timpurie;

 • -      Asistență și recuperare medicală, după caz;

 • -      Diverse terapii de recuperare;

 • -      Suport pentru dezvoltarea abilităților pentru viață independentă;

 • -       Socializare și petrecere a timpului liber;

 • -      Activități de conștientizare și sensibilizare a populației;

 • -      Transportul beneficiarilor de la domiciliu la centru și înapoi;

 • -      Asigurarea hranei;

 • b) de informare a beneficiarilor și/sau a potențialilor beneficiari, autorităților publice și a publicului larg despre domeniul său de activitate, prin diverse activități de promovare

 • c) de promovare a drepturilor beneficiarilor și a imaginii pozitive ale acestora,

 • d) de prevenire a situațiilor de dificultate în care pot intra categoriile vulnerabile, grup țintă al centrului, prin realizarea de activități diverse de tipul:

 • -      organizarea meselor festive de sărbătorire a zilelor de naștere ale copiilor, cu participarea familiei și aparținătorilor acestora;

 • -      organizarea de întălniri cu părinții pe diverse teme de interes al acestora;

 • -      organizarea unor evenimente tematice în centru (carnaval, serbări) împreună cu personalități marcante ale comunității;

 • -      diverse activități educative și de socializare a copiilor cu dizabilități, realizate în comunitate;

 • e) de asigurare a calității serviciilor sociale, prin:

 • -      utilizarea instrumentelor standardizate în procesul de acordare a serviciilor;

 • -      realizarea de evaluări periodice a serviciilor prestate;

 • -      elaborarea rapoartelor de monitorizare trimestriale a progreselor fiecărui beneficiar.

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

,,In slujba oamenilor

COMPLEX DE SERVICII PENTRU PERSOANE ADULTE CU DIZABILITATI

 • 1. Adresa serviciului: str. Simion Barnutiu nr.11, sc. B, Timișoara

 • 2. Date de contact: tel: 0256/205465, 0356/005188, fax: 0256/225306

e - mail: cc.handicap@gmail.com

 • 3. Actul de infiintare si data infiintarii: Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 218 din 27.06.2017

 • 4.     Organizarea Complexului de Servicii pentru Persoane Adulte cu Dizabilitati :

 • -      Servicii la Domiciliu Destinate Persoanelor Adulte cu Dizabilitati prin Asistent Personal;

 • -      Unitate de îngrijire la Domiciliu pentru Persoane cu Dizabilitati;

 • -      Management de caz pentru Persoane Adulte cu Dizabilitati.

 • 5. Cod serviciu social :

 • -  Servicii la Domiciliu Destinate Persoanelor Adulte cu Dizabilitati prin Asistent Personal - 8810 ID IV;

 • - Unitate de îngrijire la Domiciliu pentru Persoane cu Dizabilitati - 8810 ID-II;

 • - Management de caz pentru Persoane Adulte cu Dizabilitati

 • 6. Standard minim de calitate aplicabil:

Unitate de Ingrijire la Domiciliu pentru Persoane cu Dizabilitati - Ordinul nr.67/21.01.2015 - anexa 4 -Standarde minime de calitate pentru serviciile de ingrijiri la domiciliu pentru persoane adulte cu dizabilitati

 • 7. Beneficiarii centrului: persoane minore si adulte cu dizabilitati si familiile acestora.

 • 8. Numarul total de posturi: 34 (33+1)

1 sef centru care va asigura conducerea Complexului de servicii

Servicii la Domiciliu Destinate Persoanelor Adulte cu Dizabilitati prin Asistent Personal - 11 posturi;

Unitate de Ingrijire la Domiciliu pentru Persoane cu Dizabilitati - 16 posturi;

Management de caz pentru Persoane Adulte cu Dizabilitati - 7 posturi

 • 9. Atributiile generale ale Complexului de Servicii pentru Persoane Adulte cu Dizabilitati sunt următoarele:

  • 9.1. Servicii la Domiciliu Destinate Persoanelor Adulte cu Dizabilitati prin Asistent Personal

-Efectuează anchete sociale la domiciliul copilului/adultului cu handicap grav urmărind stabilirea compatibilității dintre persoana care solicit angajarea ca asistent personal și persoană cu handicap, iar pe baza celor constatate, propune aprobarea sau respingerea cererii de angajare a asistentului personal al acesteia și o comunica Compartimentului plăți indemnizații/asistenți personali;

 • -   Efectuează consiliere și evaluare psihologică pentru asistenții personali și persoanele cu handicap grav aflate în grija asistenților personali;

 • -   Efectuează anchete sociale în vederea monitorizării activității asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav;

 • -   Întocmește anchetele sociale/referatele cu propuneri de continuare, modificare sau încetare a contractului individual de muncă al asistentului personal și le comunica Compartimentului plăți indemnizații/asistenți personali;

 • -   Anunță conducerea instituției, ori de câte ori constată că asistenții personali nu își îndeplinesc corespunzător obligațiile prevăzute de lege cu privire la îngrijirea persoanei cu handicap, cât și obligațiile

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

,,In slujba oamenilor

asumate pri ncontractul de muncă încheiat cu Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara ori prezintă un referat detaliat șefului direct, care, înfuncție de caz, face propuneri cu privire la sancționareaacestora ;

 • -   Întocmește semestrial un raport de activitate, în raport cu obiectivele programului individual de recuperare și integraresocială, în cazul existenței unui astfel de program. Raportul va fi adus la cunoștință adultului cu handicap grav, sub semnătură acesteia sau, după caz, a reprezentantului legal, respective părintelui, tutorelui, reprezentantului legal al copilului cu handicap grav.

 • 9.2. Unitate de Ingrijire la Domiciliu pentru Persoane cu Dizabilitati

Servicii de îngrijire personală la domiciliul beneficiarilor

 • - ajutor pentru activitățile de bază ale vieții zilnice: igienă corporală, îmbrăcare și dezbrăcare, igiena eliminărilor, hrănire și hidratare, mobilizare și transfer, deplasarea în interior, comunicare.

 • - ajutor pentru activități instrumentale ale vieții zilnice: prepararea hranei sau livrarea acesteia, efectuarea de cumpărături, activități de menaj, însoțirea în mijloacele de transport, facilitarea deplasării în exterior, companie, activități de administrare și gestionare a bunurilor

Servicii de consiliere, informare socială și îndrumare socio-administrativă

 • - activități de consiliere socială,

 • - activități de informare socială,

Servicii de consiliere psihologică ( recuperare/reabilitare psihică)

 • - activități de consiliere psihologică

 • - antrenament cognitiv ( grup sau individual)

Servicii de readaptare a capacităților fizice - kinetoterapie ( recuperare/reabilitare fizică)

 • - activități de kinetoterapie asigurate la domiciliul beneficiarului de catrekinetoterapeutul instituției,

Servicii de supraveghere și menținere a sănătății; ( igienă și îngrijiri medicale, evaluări periodice, la nevoie; asistarea pentru respectarea prescripțiilor medicale și efectuarea de tratamente)

 • 9.3. Management de caz pentru Persoane Adulte cu Dizabilitati

 • -     Evaluarea si reevaluarea nevoilor individuale și specifice ale persoanelor adulte cu dizabilitati;

 • - acordarea pe loc a serviciilor de informare, consiliere și documentare a persoanelor din comunitate care se adresează centrului;

 • -     Elaborarea planului de intervenție pentru persoanele adulte cu dizabilitate care sunt lipsite de sprijinul familiei sau a aparținătorilor

 • -     Evaluarea statusului psiho-social în care trăiesc persoanele din comunitate prin anchetă socială in vederea incadrarii in grad de handicap,

 • -     Evaluarea statusului psiho-social în care trăiesc persoanele din comunitate prin anchetă socială in vederea revizuirii certificatului de incadrare in grad de handicap,

 • -     Efectuarea anchetelor sociale pentru persoane cu dizabilitati: ex. admitere in centre rezidentiale si eliberare dovada, solicitare din alte judete etc;

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

,,In slujba oamenilor

 • -     îndrumarea, consilierea și informarea necesară întocmirii dosarului persoanei cu dizabilitate și/sau a familiei acestuia pentru încadrarea în grad de handicap:

 • -     Informarea persoanei cu dizabilitate și/sau a familiei acestuia despre condițiile de obținere a gradului de handicap, actele necesare și a traseului de urmat până la intrarea în drepturi;

CENTRUL DE ASISTENȚĂ ȘI RECUPERARE PENTRU PERSOANE AFLATE ÎN DIFICULTATE

 • 1. Adresa serviciului: str. îoan Plavosin, nr. 21, Timișoara;

 • 2. Date de contact: nr. tel: 0256/286487; e-mail: c.asistentadificultate@gmail.com ;

 • 3. Actul de înființare și data înfiinșării: Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 218 din 27.06.2017

 • 4. Cod serviciu social : 8899 CZ-PN-IV

5.Standarde minim de calitate apicabil: Ordinul Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și

Persoanelor Vârstnice nr.2126/05.11.2014, anexa 6;

 • 6. Beneficiarii centrului:

Beneficiarii serviciilor sociale acordate în "Centrul de asistență și recuperare pentru persoane aflate în dificultate" sunt persoane aflate în dificultate suferind de boli cronice și/sau persoane cu dizabilități, după cum urmează:

 • a) persoane diagnosticate cu boala Alzheimer;

 • b) persoane diagnosticate cu boala Parkinson;

 • c) persoane care se recuperează în urma unui accident vascular cerebral

 • d) persoane cu hemipareză;

 • e) persoane adulte cu dizabilități;

 • f) familiile și/sau reprezentanții legali ai beneficiarilor;

 • 7. Numarul total de posturi: 13 (12+1)

 • 8. Atributiile generale ale Centrului de Asistenta si Recuperare pentru Persoane aflate in Dificultate:

a) de furnizare a serviciilor sociale de interes public local, prin asigurarea următoarelor activități:

 • - reprezintă furnizorul de servicii sociale în contractul încheiat cu persoana beneficiară;

 • -      furnizează servicii sociale pentru grupul țintă prin activități care urmăresc integrarea/reintegrarea socială, recuperarea/reabilitarea funcțională, supravegherea și menținerea sănătății beneficiarilor, în funcție de nevoile acestora;

 • -      acordă și alte servicii de suport în funcție de nevoile beneficiarilor și resursele financiare ale furnizorului de servicii sociale;

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

,,In slujba oamenilor

 • -      dispune formarea unei echipe multidisciplinare cu rol în admiterea beneficiarilor, evaluarea, planificarea și monitorizarea intervenției, precum și în încetarea acordării serviciilor;

 • -      realizează evaluarea beneficiarilor, precum și reevaluarea acestora respectând termenele stabilite în cadrul standardelor de calitate aplicabile serviciului social;

 • -      elaborează planul de intervenție cu participarea echipei multidisciplinare, dar și a beneficiarilor;

 • -      monitorizează intervenția din punct de vedere al participării beneficiarilor la activități specifice și a rezultatelorobținute;

 • b) de informare a beneficiarilor, potențialilor beneficiari, autorităților publice și publicului larg despre domeniul său de activitate, prin asigurarea următoarelor activități:

 • -      prezentarea activităților centrului cabinetelor de medicina familiei aflate în proximitatea centrului;

 • -      prezentarea activităților centrului instituțiilor și organizațiilor neguvernamentale din comunitate cu activitate socială sau activități conexe (medicală, educațională) ;

 • -      organizarea de evenimente în comunitate care să atragă atenția asupra activităților centrului și nevoilor sociale cărora li se adresează (Ziua Internațională Alzheimer, etc);

 • -      incheierea de convenții de parteneriat cu actori relevanți din comunitate;

 • c) de promovare a drepturilor beneficiarilor și a unei imagini pozitive a acestora, de promovare a drepturilor omului în general, precum și de prevenire a situațiilor de dificultate în care pot intra categoriile vulnerabile care fac parte din categoria de persoane beneficiare, potrivit scopului acestuia, prin asigurarea următoarelor activități:

 • -      organizarea și participarea la mese rotunde, seminarii, conferințe privind categoriile vulnerabile care fac parte din categoria de persoane beneficiare;

 • -      organizarea de activități de sensibilizare și informare a comunității;

 • -      promovarea participării sociale și a implicării comunitare prin atragerea de voluntari, sponsorizări și donații;

 • d) de asigurare a calității serviciilor sociale prin realizarea următoarelor activități:

 • -      elaborarea și revizuirea permanentă a procedurilor și instrumentelor standardizate utilizate în procesul de acordare a serviciilor și instuirea personalului cu privire la acestea;

 • -      realizarea de evaluări periodice a serviciilor prestate și măsurarea gradului de satisfacție a beneficiarilor;

 • -       facilitarea participării beneficarilor și a angajaților la stabilirea obiectivelor și priorităților de dezvoltare în vederea creșterii calității serviciilor;

 • -      respectarea drepturilor beneficiarilor și încurajarea lor să-și exprime opinia cu privire la aspectele care țin de activitatea centrului;

 • -      desfășurarea activității ținând cont de prevederile etice în interacțiunile cu beneficiarii;

 • -      intreprinderea de acțiuni privind identificarea, semnalarea și soluționarea cazurilor de abuz și neglijare;

 • -      consemnarea incidentelor deosebite care afectează beneficiarii, personalul sau activitatea centrului.

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

,,In slujba oamenilor

COMPLEX DE SERVICII PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE „SF. ARHANGHELI MIHAIL ȘI GAVRIIL”

 • 1. Adresa serviciului: Str. Calea Sever Bocu nr.44A, Timișoara

 • 2. Date de contact: 0256/490286, cz.pentrubatrani@gmail.com

 • 3. Actul de infiintare si data infiintarii: Hotararea Consiliului Local a Municipiului Timișoara nr. 218 din 27.06.2017

 • 4. Organizarea Complexului de Servicii pentru Persoane Vârstnice ”Sf. Arhangheli Mihail și Gavriil”

 • - Centrul de Zi pentru Bătrâni

 • - Compartimentul de Îngrijire la Domiciliu

 • 5. Cod serviciu social :

 • - Centrul de Zi pentru Bătrâni, cod nomenclator 8810 CZ-V-I

 • - Compartimentul de Îngrijire la Domiciliu, cod nomenclator 8810 ID-I

 • 6. Standard minim de calitate aplicabil:

 • - Centrul de Zi pentru Bătrâni: Ordinul Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice nr. 2126/05.11.2014, anexa 6;

 • -  Compartimentul de Îngrijire la Domiciliu: Ordinul Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice nr.2126/05.11.2014, anexa 8

 • 7. Beneficiarii centrului:

 • - Centrul de Zi pentru Bătrâni. Beneficiarii serviciului sunt sunt persoane vârstnice care au împlinit vârsta legală de pensionare aflate în situații de dificultate sau în risc de excluziune socială.

-Compartimentul de Îngrijire la domiciliu. Beneficiarii serviciului sunt persoane vârstnice care au împlinit vârsta legală de pensionare, cu domiciliul/reședința în municipiul Timișoara aflate în situații de dificultate ca urmare a pierderii sau limitării autonomiei funcționale și se află în risc de excluziune socială

 • 8. Numarul total de posturi: 33 (32+1)

1 sef centru care va asigura conducerea Complexului de servicii

Centrul de Zi pentru Bătrâni -5

Compartimentul de Îngrijire la Domiciliu -27

 • 9. Atributiile generale ale Centrului de Zi pentru Batrani

  • 9.1. Centrul de Zi pentru bătrâni :

Activități pentru prevenirea marginalizării sociale și sprijinirea pentru integrare /reintegrarea socială:

 • - activități practice (autogospodărire, lucru manual, grădinărit, confecționat obiecte decor, tricotat),

 • - terapii psiho-sociale

 • - activități informative (citirea presă, cărți, reviste, urmărirea programe radio sau TV),

 • - grupuri de discuții tematice (teme: medicale, sociale, distractive),

 • - jocuri de grup (jocuri de scrabble, șah, table, rummy, jocuri distractive) etc

 • - terapii ocupationale

 • - activitati lucrative (lucru manual, confecționat obiecte decor, tricotat)

 • - activitati artistice (tearu, dans, audiții muzicale,pictura ),

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

,,In slujba oamenilor

 • - activități educaționale intergenerații (programe derulate împreună cu copii, studenți, etc.),

 • - activități în comunitate (vizionare de spectacole, vizite la diverse instituții, serate dansante, participare la acțiuni mediatice, etc),

 • - activități recreativ distractive (sărbătorirea zilelor de naștere și a altor sărbători, evenimente speciale, plimbări în aer liber, parcuri, etc.).

-asigurarea hranei calde ( fara afi preparata la centru) prin servicrea acesteia la ora pranzului

Servicii de consiliere, informare socială și îndrumare socio-administrativă

 • - activități de consiliere socială,

 • - activități de informare socială,

Servicii de consiliere psihologică ( recuperare/reabilitare psihică)

 • - activități de consiliere psihologică

 • - antrenament cognitiv ( grup sau individual)

Servicii de consiliere juridică:

-activități de consiliere juridică acordate la solicitarea beneficarilor

Servicii de readaptare a capacităților fizice - kinetoterapie ( recuperare/reabilitare fizică)

 • - activități de kinetoterapie asigurate de kinetoterapeutul din cadrul instituției, Idată/săptămână

Servicii de îndrumare medicală și consultații asigurate zilnic de către un asistent medical

 • 9.2. Îngrijire la domiciliu:

Servicii de îngrijire personală la domiciliul beneficiarilor

 • - ajutor pentru activitățile de bază ale vieții zilnice: igienă corporală, îmbrăcare și dezbrăcare, igiena eliminărilor, hrănire și hidratare, mobilizare și transfer, deplasarea în interior, comunicare.

 • - ajutor pentru activități instrumentale ale vieții zilnice: prepararea hranei sau livrarea acesteia, efectuarea de cumpărături, activități de menaj, însoțirea în mijloacele de transport, facilitarea deplasării în exterior, companie, activități de administrare și gestionare a bunurilor.

Servicii de consiliere, informare socială și îndrumare socio-administrativă. Aceste servicii sunt asigurate de către asistentul social/responsabilul de caz.

Servicii de consiliere psihologică (recuperare/reabilitare psihică): activități de consiliere psihologică, antrenament cognitiv individual. Acest tip de serviciu se asigură persoanelor vârstnice la care, în urma evaluării echipei multidisciplinare s-a constatat necesitatea intervenției de specialitate a psihologului.

Servicii de readaptare a capacităților fizice - kinetoterapie ( recuperare/reabilitare fizică): activități de kinetoterapie asigurate de kinetoterapeutul Complexului de servicii pentru persoane vârstnice la nevoie, în funcție de caz.

Servicii de supraveghere și monitorizare medicală asigurate la nevoie beneficiarilor, în funcție de recomandările medicale și starea de sănătate a persoanei vârstnice. Acest serviciu este asigurat de către asistentul medical al Complexului de servicii pentru persoane vârstnice, conform Planului individualizat de asistență și îngrijire.

Servicii de supraveghere și intervenție de tip tele-asistență și telefonul bătrânului. Acest serviciu este asigurat 24 de ore din 24 de către referenți: monitorizare permanentă a locației persoanelor vârstnice (sistem de raportare a geolocatiei prin GPS in timp real, utilizând transmiterea de date catre pupitrul de control) și intervenție în situații de urgență prin solicitarea Serviciului de Ambulanță/Pompieri/Poliție și deplasare la caz atunci când situația o impune.

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

,,In slujba oamenilor

CENTRUL DE SOCIALIZARE SI PETRECERE A TIMPULUI LIBER - CLUBUL PENSIONARILOR

 • 1. Adresa serviciului: B-dul Gen. I. Dragalina, nr. 38-42

 • 2. Date de contact: c.clubulpensionarilor@gmail.com

 • 3. Actul de infiintare si data infiintarii: Hotararea Consiliului Local a Municipiului Timișoara nr. 218 din 27.06.2017

 • 4. Cod serviciu social : 8810 CZ-V-II, Centre de zi de socializare și petrecere a timpului liber (tip club)

 • 5. Standard minim de calitate apicabil: Ordinul Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice nr.2126/05.11.2014;

 • 6. Beneficiarii centrului sunt persoane varstnice care au împlinit vârsta legală de pensionare cu domiciliul/resedinta in municipiul Timisoara.

 • 7. Numarul total de posturi: 8 (7+1)

 • 8. Atributiile generale Centrului de Socializare și Petrecere a Timpului Liber

Activități pentru prevenirea marginalizării sociale și sprijinirea pentru integrare /reintegrarea socială pentru persoane varstnice care au împlinit vârsta legală de pensionare:

 • - activitati de socializare si petrecere a timpului liber -jocuri de scrabble, șah, table, rummy, jocuri distractive , citirea presă, cărți, reviste, urmărirea programe radio sau TV,excursii, vizite, sărbătorirea zilelor de naștere și a altor sărbători/evenimente speciale, plimbări în aer liber, parcuri,participare la evenimente culturale,schimburi intergenerationale);

-activitățipractice (autogospodărire, lucru manual, confecționat obiecte decor, tricotat,quilling, etc);

 • - activitati de reintegrare/integrare sociala - consiliere(individuala si/sau de grup) si sprijin emotional pentru depasirea sitiuatiei de izolare sociala.

 • - grupuri de discuții tematice (teme: medicale, sociale, distractive),

 • - activitati artistice (teatru, dans, audiții muzicale, pictura, etc ).

Activitati de recuperare și reabilitare funcțională prin:

 • -  evaluarea motricității și autonomiei funcționale

 • -  kinetoterapie (recuperare/reabilitare fizică), acompaniere și consiliere kinetoterapeutică .

 • -  evaluare psihologică

 • -  ședințe de consiliere psihologică (individuală și de grup) și suport emoțional.

 • -  antrenament cognitiv (individual și de grup

 • -  consultații medicale, monitorizarea stării de sănătate, consiliere și educație pentru sănătate și îndrumare medicală.

Activități de consiliere, informare socială și îndrumare socio-administrativă, constând în:

 • -    activități de consiliere socială,

 • -   activități de informare socială, îndrumare pentru accesarea servicilor din comunitate.

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

,,In slujba oamenilor

 • -   organizarea campaniilor de informare, privind sensibilizarea și implicarea comunității în probematica persoanelor vârstnice.

 • -   activități de promovare a voluntariatului

Ativitati/servicii suport - asigurarea unei gustari.

CAMINUL PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE „INOCENȚIU M. KLEIN”

 • 1. Adresa serviciului: str. Inocențiu Klein, nr.29, Timișoara

 • 2. Date de contact: telefon/fax 0256 208715, email: camin_pensionari_tm@yahoo.com

 • 3. Actul de înființare și data înființării: Hotărârea Coniliului Local a Municipiului Timișoara nr. 218 din 27.06.2017

 • 4. Cod serviciu social : 8730 CR-V-I

 • 5. Standard minim de calitate apicabil: Ordinul Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice nr.2126/05.11.2014, anexa 1;

 • 6. Beneficiarii centrului:

 • •      Persoane vârstnice, care au împlinit vârsta de 65 de ani;

 • •      Persoane vârstnice care se regăsesc în una din următorele situații:

 • - Nu au familie și nici venituri suficiente pentru a-și asigura nevoile individuale;

 • - Au familie dar aceștia nu pot să-i asigure parțial sau integral, îngrijirea și întreținerea;

 • - Nu se află în întreținerea unei sau unor persoane obligate la aceasta, potrivit dispoziților legale în vigoare;

 • - Nu au locuință și nici posibilitatea de a-și asigura condițile de locuit pe baza resurselor proprii,

 • - Nu realizează venituri proprii sau acestea nu sunt suficente pentru asigurarea îngrijirii necesare,

 • - Nu se pot gospodării singure sau necesită îngrijire specializată,

 • - Se află în imposibilitatea de a-și asigura nevoile sociomedicale, datorită bolii ori stării fizice sau psihice, fiindu-le stabilite gradul de dependență

 • 7. Numărul total de posturi: 38 (37+1)

 • 8. Atribuțiile generale ale Centrului pentru Persoane Vârstnice „Inocențiu M. Klein”

 • a) de furnizare a serviciilor sociale de interes public general/local, prin asigurarea următoarele activităti

o Reprezintă furnizorul de servicii sociale în contractul încheiat cu persoana beneficiară;

o     Găzduire pe perioadă nedeterminată/determinată;

o      Îngrijire personală;

o     Asistență pentru sănătate asistență pentru sănătate;

o     Recuperare/reabilitare funcțională;

o      Viață activă și contacte sociale;

o      Integrare/reintegrare socială;

o     Asistență în caz de deces;

o     Pază

o     Condiții corespunzătoare de găzduire;

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

,,In slujba oamenilor

o     Hrană;

o Igienă corporală;

o     Asistență medicală;

o      Activități de ergoterapie;

o      Activități de petrecerea timpului liber;

o      Asistență socială;

o     Asistență psihologică.

 • b) De informare a beneficiarilor, potențialilor beneficiari, autorităților publice și publicului larg despre domeniul său de activitate.

 • c) De promovare a drepturilor beneficiarilor și imaginii pozitive a acestora, de prevenire a situațiilor de dificultate în care pot intra categoriile vulnerabile, grupul țintă al căminului,

 • d) De asigurare a calității serviciilor sociale acordate;

COMPLEX DE SERVICII „SF. FRANCISC”

 • 1. Adresa serviciului: str. Telegrafului, nr.8, Timisoara

 • 2. Date de contact: tel. 0256- 433645, fax. 0256-203070 email: c.persoanefaraadapost@gmail.com

 • 3. Actul de infiintare si data infiintarii: Hotararea Coniliului Local a Municipiului Timisoara nr. 218 din 27.06.2017

 • 4.     Organizarea Complexului de Servicii „Sf. Francisc”:

 • -      Centrul pentru Persoane fără Adăpost

 • -      Cantina Socială

 • 5.     Cod serviciu social:

 • - Centrul pentru Persoane fără Adăpost - 8790 CR-PFA-I

 • - Cantina Socială - 8899 CPDH-I

 • 6.     Standard minim de calitate aplicabil:

 • -      Centrul pentru Persoane fără Adăpost - Ordinul Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice nr.2126/05.11.2014, anexa 4

 • -      Cantina Socială - Ordinul Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice nr. 2126/05.11.2014, anexa 9

 • 7.     Beneficiarii Complexului de Servicii „Sf. Francisc”:

  • 7.1. Beneficiarii Centrului pentru Persoane Fara Adapost

Beneficiarii serviciilor sociale acordate în serviciul social Centrul pentru Persoane fără Adăpost din cadrul sunt persoane adulte cu varsta peste 18 ani care se afla în una dintre situațiile de mai jos:

 • -      persoane care si-au pierdut locuinta din diverse motive si nu au resursele materiale necesare asigurarii unei locuinte si nici nu sunt beneficiari ale unor alte servicii sociale , care acorda gazduire;

 • -      persoane singure ori familii care, din motive singulare sau cumulate de ordin social, medical, financiar

 • - economic, juridic ori din cauza unor situații de forță majoră, traiesc în stradă, locuiesc temporar la prieteni

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

,,In slujba oamenilor

sau cunoscuți, se află în incapacitate de a susține o locuință în regim de închiriere ori sunt în risc de evacuare, se află în instituții sau penitenciare de unde urmează ca, în termen de 2 luni, să fie externate, respectiv eliberate și nu au domiciliu ori reședință;

 • -      orice alta persoana care necesita adapost de urgenta pana la solutionarea situatiei sociale.

Vor accede la servicii cu prioritate persoane din Timisoara sau judetul Timis

 • 7.2. Beneficiarii serviciilor sociale acordate în cadrul Cantinei Sociale sunt:

 • -      copiii în varsta de pana la 18 ani, aflați în întreținerea acelor familii al căror venit net mediu lunar pe o persoana în întreținere este sub nivelul venitului net lunar, pentru o persoana singura, luat în calcul la stabilirea ajutorului social;

 • -      ținerii care urmează cursuri de zi la instituțiile de învățământ ce funcționează în condițiile legii, pana la terminarea acestora, dar fără a depăși varsta de 25 de ani, respectiv 26 de ani în cazul celor care urmează studii superioare cu o durata mai mare de 5 ani, care se afla în situația prevăzută la lit. a);

 • -      persoanele care beneficiază de ajutor social sau de alte ajutoare bănești acordate în condițiile legii și al căror venit este de pana la nivelul venitului net lunar pentru o persoana singura, luat în calcul la stabilirea ajutorului social;

 • -      pensionarii cu venituri reduse;

 • -      persoanele care au împlinit varsta de pensionare, aflate întruna dintre următoarele situații: sunt izolate social, nu au sustinatori legali, sunt lipsite de venituri;

 • -       invalizii și bolnavii cronici;

 • -      orice persoana care, temporar, nu realizează venituri.

 • 8. Numarul total de posturi: 39 (38+1)

1 sef centru care va asigura conducerea Complexului de servicii

Centrul pentru Persoane fără Adăpost 25 posturi

Cantina Socială- 13 posturi

 • 9. Atributiile generale ale Complexului de Servicii „Sf. Francisc” sunt

urmatoarele:

 • 9.1. Centrul pentru Persoane Fara Adapost

 • 1. De reprezentare a furnizorului de servicii sociale în contractul încheiat cu persoana beneficiară;

 • 2. Găzduire pe perioada determinata:

 • a) maxim 2 ani in cadrul Componentei rezidentiale

 • b) maxim 3 luni respectiv 1 luna, functie de domiciliul beneficiarului, in cadrul Componentei de urgenta

 • 3. Îngrijire personala:

 • a) igienizare

 • b) deperazitare

 • c) echipare

 • 4. Hrana-3 mese /zi, in limita valorii alocatiei zilnice de hrana

 • 5. Supraveghere

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

,,In slujba oamenilor

 • 6.Evaluare/reevaluare socio-economica si a relațiilor familiale , in vederea reintegrării sociale de renumerotat

 • 8. Elaborare plan de intervenție individualizat

 • 9. Evaluare medicala si asistenta medicala primara/Educatie pentru sanatate

10.. Consiliere psihologica si suport emotional

 • 11. Informare si consiliere in vederea realizarii unor drepturi

 • 12. Sprijin pentru obtinerea actelor de identitate si altor acte de stare civila

 • 13. Consiliere si orientare profesionala

 • 14. Sprijin/acompaniere in gasirea unui loc de munca

 • 15. Sprijin/ acompaniere in gasirea unei solutii de locuire

 • 16. Activitati de dezvoltare a deprinderilor de viata independente

 • 17. Activitati de socializare si petrecere a timpului liber

 • 18. (Re)insertie sociala

 • 19. Monitorizare post-interventie.

 • 9.2. Cantina Socială

 • -      reprezentarea furnizorului în contractul încheiat cu persoana beneficiară;

 • -      prestarea de servicii sociale gratuite sau contra cost persoanelor aflate in situații economico-sociale precare, sau medicale deosebite, în scopul prevenirii și limitării unor situații de dificultate care pot genera marginalizarea sau excluderea lor sociala, prin pregătirea și asigurarea hranei (prânzul și cina), în limita alocației de, hrana distribuindu-se o dată pe zi precum si oferirea de informare si consiliere sociala.

SERVICII DE ASISTENȚĂ COMUNITARĂ -CENTRUL DE INCLUZIUNE SOCIALĂ ȘI RELAȚIA CU MINORITĂȚILE

9

 • 1. Adresa serviciului: Martir Cernăianu, nr. 31

 • 2. Date de contact: e-mail c.incluziunesociala@gmail.com

 • 3. Actul de înființare și data înființării: Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 218 din 27.06.2017

 • 4. Cod serviciu social : 8899 CZ- PN-V - Servicii de asistență comunitară

 • 5. Standard minim de calitate aplicabil: Ordinul Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și

Persoanelor Vârstnice nr.2126/05.11.2014, anexa 10

 • 6. Beneficiarii centrului: persoane vulnerabile cu risc de marginalizare și excluziune socială:

 • a) persoane și familii fără venituri sau cu venituri reduse,

 • b) persoane private de libertate,

 • c) persoane cu afecțiuni psihice/persoane cu dizabilități neinstituționalizate,

 • d) tinerii care părăsesc sistemul de protecție a copilului,

 • e) persoane vârstnice care locuiesc singure și/sau dependente de sprijin,

 • f) persoane care trăiesc în comunități marginalizate,

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

,,In slujba oamenilor

 • g) persoane aparținând minorităților;

 • h) alte persoane adulte aflate în diferite situații de dificultate.

 • 7. Numărul total de posturi: 13 (12+1)

 • 8. Atribuțiile generale ale Centrului de Incluziune Socială

 • -      Activități de evaluare /reevaluare psihosocială a nevoilor beneficiarilor aflați în situații de dificultate care se efectuează cu acordul și implicarea acestora și este realizată de personalul de strictă specialitate.

 • -      Identifică persoanele din comunitate aparținând grupului vulnerabil, pentru care intervine în vederea stabilirii nevoilor și referirea acestora către servicii/compartimente/centre și alte instiuții publice și private;

 • -      Furnizează servicii în comunitate, prin asigurarea activităților de evaluare inițială, elaborare și aplicare a planului de intervenție în funcție de nevoile identificate ale grupului țintă

 • -      Activitați de informare/consiliere pe piata muncii care sunt oferite persoanelor aflate in cautarea unui loc de munca si constau in principal in: furnizarea de informatii privind piata muncii si evolutia ocupatiilor, evaluarea si autoevaluarea personalitatii in vederea orientarii profesionale, dezvoltarea abilitatilor si a increderii in sine a persoanelor aflate in cautarea unui loc de munca, in vederea luarii de catre acestea a deciziei privind propria cariera, instruirea in metode si tehnici de cautare a unui loc de munca (prezentarea la interviu, intocmirea unui CV etc.

 • -      Activități de mediere pe piața muncii prin facilitarea accesului pe piața muncii: suport pentru obținerea unui loc de muncă și menținerea pe piața muncii, medierea relatiei cu angajatorul, facilitarea accesului la servicii de formare și reconversie profesională, orientare vocațională. Toate acestea au rolul de a face legatura intre locurile disponibile pe piata si persoanele care sunt in cautarea unui loc de munca si care au ca scop final angajarea unei persoane, asadar, implicit, ocuparea unui loc de munca.

 • -      Contribuie la crearea rețelei de furnizori a serviciilor sociale, educaționale, profesionale din comunitate, pentru asigurarea accesului persoanelor din grupurile vulnerabile la servicii integrate în comunitate;

 • -      Evaluează solicitările primite din partea instituțiilor/organizațiilor, persoanelor/familiilor din comunitate pentru identificarea nevoilor persoanelor aflate în dificultate și, după caz, referirea la serviciile sociale din comunitate.

 • -      Propune și elaborează documentația necesară pentru punerea în aplicare a legislației în vigoare privind acordarea de produse alimentare POAD pentru persoanele fără venit sau cu venituri insuficiente;

 • -       Evaluează condițiile de viață ale persoanelor evacuate din imobilele redobândite de foștii proprietari și/sau a persoanelor care se încadrează pentru a se înscriere pe listele de priorități în vederea repartizării locuințelor sociale;

 • -      Realizează măsuri de acompaniere pentru persoanele din grupurile vulnerabile, la solicitarea întreprinderilor de economie socială din comunitate;

 • -       Participă la campaniile organizate în comunitate pentru: promovarea unei societăți inclusive în comunitate privind persoanele din grupurile vulnerabile, inclusiv cele de etnie romă; promovare și consiliere de specialitate contra fraudelor și înșelătoriei persoanelor din grupul vulnerabil.

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

,,In slujba oamenilor

- Realizeaza activitati de evaluare si consiliere psihologica, educație extracurriculara, facilitatrea accesului la o locuinta, promovarea unui stil de viata sanatos si activ,

 • -   Realizează activități de mediere școlară prin sprijinirea participării tuturor copiilor din familii defavorizate la învățământul obligatoriu, prin încurajarea implicării părinților în educația copiilor și în viața școlii și prin facilitarea cooperării între familii, comunitate și școală.

 • -  Realizează activități de mediere sanitară prin mediatori sanitari care au rolul principal de a înlesni comunicarea dintre comunitățile de romi/ minorități si cadrele sanitare, contribuind la creșterea eficacității intervențiilor de sănătate publică.

CENTRUL DE SUPORT PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ/CRIZĂ 9                                             9

 • 1. Adresa serviciului: Timisoara, str. Nicolae Popescu nr. 1 (fostă Homorod)

 • 2. Date de contact: c.primiriurgenta@gmail.com

 • 3. Actul de infiintare si data infiintarii: Hotararea Coniliului Local a Municipiului Timisoara nr. 218 din 27.06.2017

 • 4. Cod serviciu social : 8899 CZ-PN-II - Centre de suport pentru situații de urgență/de criză

 • 5. Standard minim de calitate aplicabil: Ordinul Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice nr.2126/05.11.2014, anexa 6 - Servicii sociale acordate în comunitate, organizate ca centre de zi destinate persoanelor adulte

 • 6. Beneficiarii centrului:

 • -   Familii aflate in situații de urgenta/de criza

 • -   Familii cu copii aflate in situații de urgenta/de criza

 • -  Persoane care urmează a se externa din spital si nu au susținere familiala

 • -  Tineri proveniți din sistemul de protecție al copilului

 • -  Persoane evacuate sau supuse riscului de evacuare

 • -  Persoane aflate în situație de criză/ de urgență in urma unor calamitați naturale

 • -  Persoane lipsite din varii motive de adăpost

 • -  Victime ale violentei in familie

 • -   Alte persoane aflate in situații de urgenta/de criza .

 • 7. Numarul total de posturi: 17 (16+1)

 • 8. Atributiile generale ale Centrului de primire in regim de urgenta:

 • - consiliere si informare sociala

 • - consiliere psihologica si suport emotional

 • - evaluare si asistenta medicala primara

 • - informare, evaluare si elaborare Plan de interventie

 • - sprijin pentru obtinerea actelor de identitate si altor acte de stare civila

 • - servicii de igiena personala

 • - igienizare, deparazitare, echipare

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

,,In slujba oamenilor

 • - acordarea unei mese pe zi

 • - socializare de tip centre de zi si petrecere a timpului liber

 • - distribuire alimente si ajutoare materiale

 • - cazare temporară

 • - alte activități socio-administrative

CENTRUL DE ZI PENTRU ASISTENȚA INTEGRATĂ A ADICȚIILOR 9                                                                           9

 • 1. Adresa serviciului: Timișoara

 • 2. Date de contact: e-mail: asistentasocialatm@gmail.com

 • 3. Actul de înființare și data înființării: prezenta Hotărâre a Consiliului Local al Muncicpiului Timișoara

 • 4. Cod serviciu social : 8899 CZ-AD-III - Centre de zi pentru asistența intergară a adicțiilor

 • 5. Standard minim de calitate aplicabil: Ordinul minstrului muncii, familie, protecției sociale și persoanelor vârstnice nr. 2126, anexa 6

 • 6. Beneficiarii centrului:

 • a) Adolescenți și tineri cu adictii

 • b) Adulti cu adictii

 • c)  Familiile adolescenților/tinerilor/ si persoanelor cu adictii.

 • 7. Numarul total de posturi: 8 (7+1)

 • 8. Atributiile generale ale Centrului de zi pentru asistența intgrată a adicțiilor:

 • -  servicii de evaluare (medicală, psihologică și socială) a consumatorilor de tutun, alcool și droguri

 • -   servicii de management de caz (identificarea nevoilor beneficiarilor, identificarea serviciilor care pot fi oferite pentru a răspunde nevoilor consumatorilor de droguri care solicită servicii de asistență, stabilirea unui plan individualizat de asistență, monitorizarea și oferirea de suport pentru realizarea obiectivelor din planul individualizat)

 • -  servicii de asistență medicală (colaborează cu unități medicale în care se desfășoară programe terapeutice specifice pentru tratamentul dependenței de tutun, alcool și droguri)

 • -  servicii de asistență psihologică (consiliere psihologică individuală sau de grup pentru consumatorii de droguri și familia acestora)

 • -   servicii de asistență socială (consiliere și orientare pentru rezolvarea problemelor sociale: găsirea unui loc de muncă, identificarea soluțiilor pentru rezolvarea problemelor locative, juridice)

 • -  prevenirea recăderii în consum și menținerea motivației privind reintegrarea socială a beneficiarilor, prin asigurarea, pe timpul zilei, a unor activitați de educație, recreere-socializare, consiliere, dezvoltare a deprinderilor de viață independentă, orientare școlară și profesională.

 • -   activități de sprijin, consiliere, educare etc. pentru părinți sau reprezentanți legali, precum și pentru alte persoane care au în îngrijire adolescenți/tinerii si persoane consumatore

 • -   campanii, activități de informare - educare - sensibilizare a populației în scopul prevenirii consumului de tutun, alcool și droguri în școală, familie și comunitate

 • -   promovearea implicarii voluntarilor (elevi, studenți, specialiști) în activități de prevenire

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

,,In slujba oamenilor

 • -  organizarea de cursuri, seminarii, conferințe pentru specialiștii din domenii conexe prevenirii consumului de droguri (educație, promovarea sănătății, protecția drepturilor copilului, prevenirea criminalității, etc.)

 • -  colaborarea cu instituțiile și autoritățile publice locale, cu organizațiile neguvernamentale

 • -  distributia de materiale de informare-documentare specifice prevenirii consumului de droguri;

 • -  posibilitatea acoradrii unei mese

CAPITOLUL VI. DISPOZIȚII FINALE 9

Art. 27

Personalul din cadrul Direcției de Asistență Socială Comunitară a Municipiului Timișoara are următoarele responsabilități:

 • a) Răspunde de păstrarea confidențialității informațiilor deținute sau la care are acces ca urmare a executării atribuțiilor de serviciu;

 • b) Răspunde de îndeplinirea cu profesionalism, loialitate, corectitudine și în mod conștiincios a îndatoririlor de serviciu și se abține de la orice faptă care ar putea sa aducă prejudicii instituției;

 • c) Răspunde de realizarea la timp si întocmai a atribuțiilor ce-i revin potrivit legii, programelor aprobate sau dispuse expres de către conducerea instituției și de raportarea asupra modului de realizare a acestora;

 • d) Răspunde, potrivit dispozițiilor legale, de corectitudinea și exactitatea datelor, informațiilor și măsurilor prevăzute în documentele întocmite;

 • e) Răspunde de îndeplinirea atribuțiilor stabilite prin fișa postului;

 • f) Răspunde de buna utilizare și gestionare a fondurilor precum și a bunurilor publice aflate în folosință.

Art. 28

Personalul Direcției de Asistență Socială a municipiului Timișoara este obligat să cunoască și să respecte prevederile prezentului Regulament.

Art. 29

Normele de conduită profesională a funcționarilor publici sunt reglementate de Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcționarilor publici și sunt obligatorii pentru funcționarii publici, precum și pentru persoanele care ocupă temporar o funcție publică în cadrul Direcției de Asistență Socială a municipiului Timișoara.

Art. 30

Normele de conduită profesională a personalului contractual sunt reglementate de Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice și sunt obligatorii pentru personalul contractual care își desfășoară activitatea în cadrul Direcției de Asistență Socială a municipiului Timișoara.

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA


,,In slujba oamenilor


kOMÂNIA


Art. 31

Măsurile de răspundere disciplinară se aplică de către:

 • -  Consiliul local a municipiului Timișoara, la propunerea Primarului, în ceea ce privește directorul general

 • -  Directorul general pentru personalul din subordine

Art. 32

Prevederile prezentului Regulament se completează de drept cu prevederile altor acte normative în domeniu.

Art. 33

Modificările prezentului regulament se fac numai cu aprobarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara.


VICEPRIMAR


DIRECTOR GENERAL,


IMRE FARKAS


Jr. RODICA SURDUCAN


AVIZAT JURIDIC


CIPRIAN ERCEANUCONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

,,In slujba oamenilor


ROMANIA


1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ


Nr.8239/27.06.2018

EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

Secțiunea 1

Titlul proiectului de hotărâre

privind modificarea și aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Direcției de Asistență Socială a Municipiului Timișoara

Secțiunea a 2 - a Motivul emiterii proiectului de hotărâre

1 .Descrierea situatiei actuale

Prin H.C.L.M.T. nr.218/27.06.2017 s-a înființat Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara și s-a aprobarea Organigrama și Statul de funcții pentru aceasta.

Prin H.C.L.M.T. nr.388/17.10.2017 s-a modificat și aprobat Organigrama, Statul de Funcții și Regulamentul de organizare și funcționare ale Direcției de Asistență Sociaa Municipiului Timișoara, precum și s-a aprobat regulamentele de organizare și funcționare ale serviciilor sociale furnizate.

Prin H.C.L.M.T. nr. 291/22.05.2018 s-au modificat și aprobat Organigrama, Statul de Funcții și Regulamentul de organizare și funcționare ale Direcției de Asistență Socială a Municipiului Timișoara, precum și s-au aprobat regulamentele de organizare și funcționare ale serviciilor sociale furnizate, conform H.G. nr.797/2017 pentru aprobarea regulamentelor cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de Asistență socială și a structurii orientative de personal.

Prin H.G. nr. 417/2018 s-a modificat Hotărârea Guvernului nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal. În cazul anexei 2 la Hotărârea Guvernului nr. 797/2017, care privește Regulamentul-cadru de organizare și funcționare al direcției de asistență socială organizate în subordinea consiliilor locale ale municipiilor și orașelor au fost aduse mai multe modificări.

2.Schimbari preconizate și rezultate așteptate:

 • 1. Modificarea și aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Direcției de Asistență Socială a Municipiului Timișoara, conform anexei 1.

 • 2. Abrogarea prevederilor referitoare la colegiul director, cuprinse în anexa nr. 3.2. la H.C.L.M.T. nr. 291/22.05.2018.

 • 3. Alte informatii - nu este cazul

 • 4. Concluzii

Pentru motivele expuse mai sus, propunem modificarea și aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare ale Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara.

PRIMAR, NICOLAE ROBU

DIRECTOR GENERAL, jr.RODICA SURDUCAN

VICEPRIMAR, FARKAS IMRE


Cod FO53-03,Ver.1


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

,,In slujba oamenilor


ROMANIA


Nr. 8287/27.06.2018

RAPORT DE SPECIALITATE

privind modificarea și aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Direcției de Asistență Socială a Municipiului Timișoara

Prin H.C.L.M.T. nr. 218/27.06.2017 s-a înființat Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara și s-a aprobarea Organigrama și Statul de funcții pentru aceasta.

Prin H.C.L.M.T. nr. 388/17.10.2017 s-a modificat și aprobat Organigrama, Statul de Funcții și Regulamentul de organizare și funcționare ale Direcției de Asisteă Sociaa Municipiului Timișoara, precum și s-au aprobat regulamentele de organizare și funcționare ale serviciilor sociale furnizate.

Prin H.C.L.M.T. nr. 291/22.05.2018 s-au modificat și aprobat Organigrama, Statul de Funcții și Regulamentul de organizare și funcționare ale Direcției de Asistență Socială a Municipiului Timișoara, precum și s-au aprobat regulamentele de organizare și funcționare ale serviciilor sociale furnizate.

Prin H.G. nr. 417/2018 s-a modificat Hotărârea Guvernului nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal. În cazul anexei 2 la Hotărârea Guvernului nr. 797/2017, care privește Regulamentul-cadru de organizare și funcționare al direcției de asistență socială organizate în subordinea consiliilor locale ale municipiilor și orașelor, modificările făcute prin H.G. nr. 417/2018 s-au referit la următoarele aspecte:

 • •  La punctul 5 se modifică art. 1 al anexei 2 la H.G. 797/2017 astfel:

Alin. (1) "Direcția de asistență socială este instituția publică specializată în administrarea și acordarea beneficiilor de asistență socială și a serviciilor sociale, înființată în subordinea consiliilor locale ale municipiilor și orașelor, ca direcție de asisteă socia, denumită în continuare Direcția, cu scopul de a asigura aplicarea politicilor sociale în domeniul proteiei copilului, familiei, persoanelor vârstnice, persoanelor cu dizabilități, precum și altor persoane, grupuri sau comunități aflate în nevoie socială”.

Alin. (2) ”Prin excepție de la prevederile de la alin. (1), Direcția se poate organiza ca un compartiment funcțional în aparatul de specialitate al primarului sau ca direcție generală, instituție publică în subordinea consiliilor locale ale municipiilor și orașelor, în funcție de structura demografică și indicatorii socio-economici ai orașului/municipiului”.

 • •  La punctul 6 se modifică art. 12 al anexei 2 la H.G. 797/2017 astfel:

Alin. (1) ”În cazul Direcției organizată ca instituție publi, conducerea acesteia se asigură de director/director executiv/ director executiv adjunct sau de director general, după caz”.

Alin. (2) ”În cazul Direcției organizată ca un compartiment funcțional în aparatul de specialitate al primarului, conducerea acesteia se asigură de director”.

Alin. (3) ”Directorul/Directorul executiv/Directorul executiv adjunct/Directorul general are calitatea de funcționar public/ personal contractual”.

 • •  La punctul 7 se abrogă art. 14 și 15 ale anexei 2 la H.G. 797/2017, ambele făcând referire la colegiul director

 • •  La punctul 8 se modifiart. 16, alin. 3, lit. a), b), d), e) și g) al anexei 2 la H.G. 797/2017 astfel:

a) exercită atribuțiile ce revin Direcției în calitate de persoană juridică, ducaz;


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

,,In slujba oamenilor

România


b) exercită funcția de ordonator de credite, potrivit legii, în cazul direiei organizate ca instituție publică;

 • d) elaborează și supune aprobării consiliului local proiectul strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale, al planului anual de acțiune;

 • e)  elaborează proiectele rapoartelor de activitate, ale rapoartelor privind stadiul implementării strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale și propunerile de măsuri pentru îmbunățire a activității;

g) elaborează și propune spre aprobare consiliului local statul de funcții al Direiei;


Având în vedere modificările legislative menționate mai sus, motivăm necesitatea modificării și aprobării Regulamentului de Organizare și Funcționare al Direcției de Asistență Socială a Municipiului Timișoara, după cum urmează:

 • -   modificarea și completarea atribuțiilor directorului general;

 • -   abrogarea articolelor referitoare la atribuțiile colegiului director;

 • -   detalierea atribuțiilor pentru Serviciul Beneficii Sociale

Raportat la cele invocate,

PROPUNEM:

Modificarea și aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Direiei de Asistență Socială a Municipiului Timișoara, conform anexei 1.

Abrogarea prevederilor referitoare la colegiul director, cuprinse în anexa nr. 3.2. la H.C.L.M.T. nr. 291/22.05.2018.


DIRECTOR GENERAL, jr. RODICA SURDUCAN


ȘEF SERVICIUL STRATEGII PROGRAME. CODRUȚA DORINA D ARIDA