Hotărârea nr. 347/2018

347/06.07.2018 privind modificarea si aprobarea Statului de funcţii pentru Serviciul Public Asistenţă Medicală Şcolară
Hotararea Consiliului Local 347/06.07.2018
privind modificarea si aprobarea Statului de funcţii pentru Serviciul Public Asistenţă Medicală Şcolară


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2018 - 14336 / 19.06.2018 - privind oportunitatea proiectului de hotărâre, a Primarului Municipiului Timişoara- domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2018 - 14337/19.06.2018, al Serviciului Resurse Umane din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 25.06.2018 - Anexă la Raportul de specialitate nr. SC2018 - 14337/19.06.2018;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu şi Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. a) şi alin. (3) lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se modifică şi se aprobă Statul de funcţii pentru Serviciul Public Asistenţă Medicală Şcolară Timişoara, conform Anexei - parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Serviciul Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Timişoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism şi Dezvoltare Urbană;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare - Relaţionare;
- Biroului Sport - Cultură;
- Serviciului Şcoli - Spitale;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Biroului Audit;
- Serviciului Resurse Umane;
- Serviciului Public Asistenţă Medicală Şcolară Timisoara;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
SIPOS ELENA
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Anexa la Referatul/HCL nr.


APROBAT

PRIMAR

Viqolae Robii


STAT DE FUNCȚII

SERVICIUL PUBLIC ASISTENȚĂ MEDICALĂ ȘCOLARĂ

Nr.crt

Denumirea funcției

Nivel studii

Grad

Număr

posturi

A. Personal contractual de conducere

1

Director

S

1

Total personal contractual de conducere

1

B. Funcții personal contractual execuție

2

Medic

S

primar

31

3

Medic -1/2 norma

s

primar

2

4

Medic

s

specialist

22

5

Medic

s

18

6

Asistent medical

PL

pricipal

76

7

Asistent medical

PL

32

8

Asistent medical

PL

debutant

15

9

Asistent medical

S

pricipal

9

10

Asistent medical

S

11

11

Inspector de specialitate

S

IA

1

12

Inspector de specialitate

s

I

1

13

Inspector de specialitate

s

II

1

14

Referent

M

IA

2

15

Referent

M

I

1

16

Referent

M

II

0

Total personal contractual de execuție

222

Total personal contractual

223

TOTAL GENERAL

223


ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

PRIMĂRIA

SERVICIUL RESURSE UMANE

NR. SC2018-14337/19.06.2018

RAPORT DE SPECIALITATE

Proiect de hotărâre privind modificarea și aprobarea statului de funcții pentru Serviciul Public Asistență Medicală Școlară Timișoara

Având în vedere Expunerea de motive nr.SC 2018- 14336/19.06.2018 a Primarului Municipiului Timișoara și Proiectul de hotărâre privind modificarea și aprobarea statului de funcții pentru Serviciid Public Asistență Medicală Școlară Timișoara;

Având în vedere prevederile art. art. 31 alin. (3),(4),(5),(6) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice coroborate cu prevederile art.41-45 din HG nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice și Dispozițiile Primarului nr. 1242/2011 si 621/2018.

Facem următoarele precizări:

Dezideratele cuprinse in Expunerea de motive se realizează prin transformarea posturilor ca urmare a promovării personalului contractual din cadrul Serviciului Public Asistență Medicală Școlară Timișoara,

astfel:


1 post de inspector de specialitate gradul II în inspector de specialitate gradul I;

1 post de referent gradul II în referent gradul I;

în concluzie, propunem modificarea și aprobarea statului de funcții pentru Serviciul Public Asistență Medicală Școlară Timișoara, conform anexei - parte integrantă din prezentul raport.

ȘEF SERVICIU RESURSE UMANE RODICA A URELIANT<

Cod FO53-01,Ver.l

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

PRIMAR

SC2018- 14336/19.06.2018

EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTARARE

Secțiunea 1

Titlul proiectului de hotărâre

Proiect de hotărâre privind modificarea și aprobarea statului de funcții pentru Serviciul Public Asistență Medicală Școlară Timișoara

Secțiunea a 2 - a

Motivul emiterii proiectului de hotărâre

  • 1.  Descrierea situației actuale

în prezent statul de funcții pentru Serviciul Public Asistență Medicală Școlară Timișoara este aprobat prin Hotararea Consiliului Local nr.34/25.02.2014

  • 2.  Schimbări preconizate și rezultate așteptate

Modificarea statului de funcții pentru Serviciul Public Asistență Medicală Școlară Timișoara survine in urma examenului de promovare în grade sau trepte profesionale a personalului contractual din cadrul Serviciul Public Asistență Medicală Școlară Timișoara , în conformitate cu prevederile art. 31 alin. (3),(4),(5),(6) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice coroborate cu prevederile art.41-45 din HG nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice și Dispozițiile Primarului nr. 1242/2011 si 621/2018,

Prin promovare se asigură evoluția în carieră a personalului contractual, prin trecerea într-un grad superior sau treaptă profesională superioară. Promovarea personalului contractual din sectorul bugetar în grade sau trepte profesionale se face fie pe un post vacant, fie prin transformarea postului din statul de funcții în care acesta este încadrat într-unul de nivel imediat superior, în situația în care nu există un asemenea post.

  • 3. Alte informații ----

  • 4.  Concluzii

Propunem modificarea si aprobarea statului de funcții pentru Serviciul Public Asistență Medicală Școlară Timișoara , conform anexei.


RODIC


SEF SERVICIU RESURSE UMANE,

rodicaaurelian

Cod FO53-03,Ver.l