Hotărârea nr. 346/2018

346/06.07.2018 privind modificarea si aprobarea Statului de functii pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Timisoara
Hotararea Consiliului Local 346/06.07.2018
privind modificarea si aprobarea Statului de functii pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Timisoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2018 - 14332/19.06.2018 - privind oportunitatea proiectului de hotărâre, a Primarului Municipiului Timişoara- domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2018 - 14333/19.06.2018, al Serviciului Resurse Umane din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 25.06.2018 - Anexă la Raportul de specialitate nr. SC2018 - 14333/19.06.2018;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu şi Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. a) şi alin. (3) lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se modifică şi se aprobă Statul de funcţii pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Timişoara, conform Anexei - parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Serviciul Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Timişoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism şi Dezvoltare Urbană;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare - Relaţionare;
- Biroului Sport - Cultură;
- Serviciului Şcoli - Spitale;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Biroului Audit;
- Serviciului Resurse Umane;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
ELENA SIPOS
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Anexa la HCL nr.-


STAT DE FUNCȚII


^PROBAT PRIMAR


licolae Robu

Nr.crt

Denumirea funcției

,/^ikyfcți^piljblipâ/

Post contractual

Număr posturi

Nivel studii

Cls.

Grad

/. FUNCȚII DE DEMNITA TE PUBLICA

1

PRIMAR

1

2

VICEPRIMAR

2

Total funcții demnitate publica

3

II APARAT PROPRIU

A . Funcții publice de conducere

3

Secretar

S

1

4

Director general

S

0

5

Arhitect Șef

S

1

6

Director executiv

S

8

7

Sef serviciu

S

20

8

Șef birou

S

31

Total funcții publice de conducere

61

B. Funcții publice de execuție

9

Consilier

s

I

superior

180

10

Consilier

s

I

principal

123

11

Consilier

s

I

asistent

86

12

Consilier

s

I

debutant

15

13

Consilier juridic

s

I

superior

9

14

Consilier juridic

s

I

principal

6

15

Consilier juridic

s

I

asistent

2

15

Auditor

s

I

superior

4

16

Auditor

s

I

principal

1

17

Auditor

s

I

asistent

1

18

Referent de specialitate

SSD

II

superior

6

19

Referent

M

III

superior

38

20

Referent

M

III

principal

1

20

Referent

M

III

asistent

1

Total funcții publice de execuție

473

Total funcții publice

534

C. 1. Funcții personal contractual de conducere

21

Administrator Public

s

1

22

Sef birou

s

1

Total personal contractual de conducere

2

C.2. Funcții personal contractual execuție

23

Inspector de specialitate

s

IA

12

24

Inspector de specialitate

s

I

12

25

Inspector de specialitate

s

II

20

26

Inspector de specialitate

s

D

2

27

Expert sportiv

s

II

2

28

Referent

SSD

IA

0

29

Referent

M

IA

9

30

Referent

M

1

31

Referent

M

II

2

32

Funcționar

I

1

33

Casier

I

5

Total personal contractual de execuție

66

C.3 Funcții contractuale de deservire

34

îngrijitor

8

35

Paznic

2           i

36

Magaziner

1

37

Administrator

0

38

Arhivar

1                 i

39

Șofer

5           ;

40

Muncitor calificat

I

8 î

41

Muncitor calificat

II

0

42

Muncitor calificat

III

5

42

Muncitor necalificat

0

Total personal contractual de deservire

30

Total personal contractual C.1+C.2+C.3

98

D.TOTAL APARAT PROPIU

632

TOTAL GENERAL

635

SEF SERVICIU RESURSE UMANE RODICA AURELIĂN


ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

PRIMĂRIA

SERVICIUL RESURSE UMANE

NR. SC2018-14333/19.06.2018

RAPORT DE SPECIALITATE

Proiect de hotărâre privind modificarea și aprobarea statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Timișoara

Având în vedere Expunerea de motive nr.SC 2018- 14332/19.06.2018 a Primarului Municipiului Timișoara și Proiectul de hotărâre privind modificarea și aprobarea statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Timișoara;

Având în vedere prevederile art. art. 31 alin. (3),(4),(5),(6) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice coroborate cu prevederile art.41-45 din HG nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice și Dispozițiile Primarului nr. 1242/2011 si 621/2018.

Facem următoarele precizări:

Dezideratele cuprinse in Expunerea de motive se realizează prin transformarea posturilor ca urmare a promovării personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Timișoara, astfel:

9 posturi de inspector de specialitate grad II în inspector de specialitate grad I;

  • 1 post de inspector de specialitate grad I în inspector de specialitate grad IA;

3 posturi de referent grad I în referent grad IA

  • 2 posturi de muncitor calificat treapta II în muncitor calificat treapta I;

Totodată, un post vacant de referent SSD gradul IA vacant este transformat in inspector de specialitate gradid II.

în concluzie, propunem modificarea și aprobarea statului de funcții pentru aparatul de specialitate al primarului municipiului Timișoara , conform anexei - parte integrantă din prezentul raport.

Cod FO53-01,Ver.l

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

PRIMAR

SC2018-           / /f'-

EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTARARE

Secțiunea 1

Titlul proiectului de hotărâre

Proiect de hotărâre privind modificarea și aprobarea statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Timișoara

Secțiunea a 2 - a

Motivul emiterii proiectului de hotărâre

  • 1.  Descrierea situației actuale

în prezent statul de funcții pentru aparatul de specialitate al primarului municipiului Timișoara este aprobat prin Hotararea Consiliului Local nr.292/2018.

  • 2.  Schimbări preconizate și rezultate așteptate

Modificarea statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Timișoara survine in urma examenului de promovare în grade sau trepte profesionale a personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Timișoara, în conformitate cu prevederile art. 31 alin. (3),(4),(5),(6) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice coroborate cu prevederile art.41-45 din HG nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice și Dispozițiile Primarului nr.1242/2011 si 621/2018.

Prin promovare se asigură evoluția în carieră a personalului contractual, prin trecerea într-un grad superior sau treaptă profesională superioară. Promovarea personalului contractual din sectorul bugetar în grade sau trepte profesionale se face fie pe un post vacant, fie prin transformarea postului din statul de funcții în care acesta este încadrat într-unul de nivel imediat superior, în situația în care nu există un asemenea post

  • 3. Alte informații ----

  • 4. Concluzii

Propunem modificarea si aprobarea statului de funcții pentru aparatul de specialitate al primarului municipiului Timișoara , conform anexei.


SEF SERVICIU RESURSE UMANE, RODICA AURtftlAN

Cod FO53-03,Ver.l