Hotărârea nr. 344/2018

344/22.06.2018 privind aprobarea proiectelor de tineret cu finanţare nerambursabilă alocată de la bugetul local al Municipiului Timişoara pentru activităţi nonprofit de interes local, în anul 2018
Hotararea Consiliului Local 344/22.06.2018
privind aprobarea proiectelor de tineret cu finanţare nerambursabilă alocată de la bugetul local al Municipiului Timişoara pentru activităţi nonprofit de interes local, în anul 2018


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive SC2018-14309 / 19.06.2018 privind oportunitatea proiectului de hotărâre, a Primarului Municipiului Timişoara - domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2018- 14310/19.06.2018 al Casei de Cultura a Municipiului Timisoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 21.06.2018 - Anexa la Raportul de specialitate nr. SC2018 -14310/19.06.2018;
Având în vedere Avizul Direcţiei Economice - Anexa la Raportul de specialitate nr. SC2018 - 14310/19.06.2018;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială,turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere că Programul anual al finanţărilor nerambursabile si Anunţul de participare au fost publicate in Monitorul Oficial al României, partea a VI-a, nr. 59/29.03.2018, respectiv 60/30.03.2018;
Având în vedere Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, modificată;
Având în vedere Legea nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general;
Avand in vedere: Procesul-verbal de jurizare nr. 1701/31.05.2018 al proiectelor de/pentru tineret cu finanţare nerambursabilă alocată de la bugetul local al Municipiului Timişoara pentru activităţi nonprofit de interes local de/pentru tineret, în anul 2018 si raportul final nr. CCMT 2034/14.06.2018 al procedurii de selecţie al proiectelor de tineret cu finanţare nerambursabilă alocată de la bugetul local al Municipiului Timişoara pentru activităţi nonprofit de interes local în anul 2018;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 40/29.07.2016 pentru modificarea Regulamentului privind regimul finanţărilor nerambursabile alocate de la bugetul local pentru activităţi nonprofit culturale şi de tineret de interes local aprobat prin Hotararea Consiliului Local nr. 41/02.02.2016;
Având în vedere prevederile art. 36 alin. (2), litera (b) din Legea nr. 215/ 2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În conformitate cu art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă Lista proiectelor de tineret cu finanţare nerambursabilă alocate de la bugetul local al Municipiului Timişoara pentru activităţi nonprofit de interes local, pe anul 2018, in conformitate cu Procesul-verbal nr. 1701/31.05.2018 si Raportul final nr. CCMT 2034/14.06.2018 al Comisiei de analiză a proiectelor de tineret constituite in baza Dispozitiei Primarului Municipiului Timisoara nr. 521/02.05.2018, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotarâri se încredintează Casa de Cultură a Municipiului Timişoara.
Art. 3: Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Casei de Cultură a Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Urbanism şi Dezvoltare Urbană;
- Direcţiei Clădiri Terenuri Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri Terenuri Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare - Relaţionare;
- Direcţiei Poliţiei Locale;
- Serviciului Şcoli - Spitale;
- Biroului Sport - Cultură;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Biroului Audit;
- Mass- media locale.


Presedinte de sedinta
IMRE FARKAS
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

CASA DE CULTURA A MUNICIPILUI TIMIȘOARA

NR. SC2018- /V 3 O $ / .OC -2018

EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE privind aprobarea proiectelor de tineret cu finanțare nerambursabilă alocată de la bugetul local al Municipiului Timișoara pentru

activități nonprofit de interes local, în anul 2018

Motivul emiterii proiectului de hotărâre

Descrierea situației actuale

Prin HCL nr.76 din 23.02.2018 privind aprobarea bugetului local al Municipiului Timișoara pe anul 2018 au fost aprobate sumele necesare pentru finanțări nerambursabile alocate de la bugetul local al Municipiului Timișoara pentru activități culturale nonprofit de interes local, în anul 2018.

Schimbări preconizate șțrezultate așteptate

Având in vedere ca'Timisoara a câștigat Titlul de Capitală Europeană a CulturiHff2021, susținerea activitatilor cultural-artistice prin finanțarea de la bugetul local a proiectelor culturale pentru activitâti nonprofit de interes local, va aduce o transformare a orașului pe mai multe paliere: cultural, social, economic, al turismului, al mediului de afaceri.

în conformitate cu obiectivele asumate, activitățile desfășurate de orașul Capitală Europeană a Culturii vor urmări să îmbunătățească sfera de cuprindere, diversitatea și dimensiunea europeană ale ofertei culturale, inclusiv prin intermediul cooperării transnaționale, pentru a extinde accesul și participarea la cultură, a consolida capacitatea sectorului cultural și legăturile acestuia cu alte sectoare și pentru a contura mai bine profilul internațional al acestuia, prin intermediul culturii.

Concluzii

Se considera oportuna aprobarea proiectelor de tineret (Anexa) cu finanțare nerambursabilă alocată de la bugetul local al Municipiului Timișoara pentru activități culturale nonprofit de interes local, în anul 2018, selectate conform cu Procesul-verbal nr. 1701/31.05.2018 si raportul final nr. CCMT 2034/14.06.2018 al Comisiei de analiză a proiectelor de tineret constituite in baza Dispoziției Primarului Municipiului Timișoara
Cod FO53-03,Ver.l

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

CASA DE CULTURA A MUNICIPILUI TIMIȘOARA


Anexa la HCL. Nr. privind aprobarea proiectelor de tineret cu finanțare ncrambursabilă alocată de la bugetul local al Municipiului Timișoara pentru activități nonprofit de interes local, în anul 2018

Nr.

Fundație/Asociație/ONG

Denumire proiect

Perioada

Punctaj juriu

Medie , Puntaj

Suma solicitată lei

Suma primită

OBSERVAȚII

lei

Ml

M2

M3

M4

M5

1

Institutul Roman pentru Dezvoltarea Tinerilor

Consolidarea dezvoltării ONGT

01,06-31,11,2018

83

87

90

98

89,50

21.000,00

16.800,00

2

OSUT

Abecedarul Carierei

01,09-

30,11,2018

81

86

77

81,33

56.000,00

36.400,00

3

Fundația Universitatea de Vest

Liberty Cultural Marthon

mai-iunie

85

88

72

79

81,00

156.305,00

101.598,25

4

FITT

Com'on Timișoara

01,06-

30,11,2018

79

83

81

79

80,50

140.100,00

91.065,00

5

Asociația Natura din Romania

Recreativ 2018

01,09-01,12,2018

69

75

86

87

79,25

36.480,00

23.712,00

6

Fundația Universitatea de Vest

Creative Youth Elite 2018

august -octombrie

83

76

70

85

78,50

62.000,00

40.300,00

7

Teatrul Experimental Senzorial

Experimental re-discovery

01,06-30,11,2018

77

80

81

76

78,50 I

____1_L

50.968,75

33.129,69

8

Asociația Bee Active

Larp Timișoara

20,05-

20,11,2018

69

79

81

80

1

77,25 (f

9.788,00

6.362,20

9

Asociația OmniPass Timișoara

Welcome Week ed a Il-a

01,08-01,11,2018

69

80

73

86

77,00

35.000,00

22.750,00

10

Institutul Roman pentru Dezvoltarea Tinerilor

Digital story telling in action

01,07-

31,11,2018

65

70

81

89

76,25

38.500,00

25.025,00

11

Asociația OmniPass Timișoara

Magnetic Festival ed a Il-a

01,06-15,09,2019

76

77

74

67

73,50

49.000,00

24.500,00

12

Centrul pentru Strategii de Dezvoltare a Tineretului

Discover your career

01,06-01,11,2018

56

71

83

80

72,50

35.000,00

17.500,00

13

Asociația Sfera Timișoarei

Public Art

01,06-01,11,2018

68

80

66

71,33

40.000,00

20.000,00

14

Centrul pentru Strategii de Dezvoltare a Tineretului

Educație nonformala pentru Lucratorii de Tineret

01,06-01,11,2018

69

69

68

73

69,75 '

28.000,00

14.000,00

15

Fundația Bela Bartok

Ziua Sportului -de la mic la mare

02,05-30,06,2018

68

70

69

71

69,50

8.400,00

4.200,00

16

Fundația Universitatea de Vest

Despre Romania de mâine in anul centenarului

iunie -noiembrie

75

73

66

53

66,75

46.000,00

23.000,00

TOTAL

812.541,75

500.342,14

17

Asociația Culturala Kratima

Cantanti

21,06-31,11,2018

0,00

____L_

60.000,00

Lipsa dovada surselor de finanțare oferite de terti. Lipsa declarație pe proprie răspundere din care sa rezulte ca solicitantul nu are datorii la bugetul de stat si bugetul local

18

Liga AC

iTEC

01,06-20,12,2018

0,00

1

42.000,00

lipsa bilanț contabil pe anul precedent (in cazul in care acestea nu sunt finalizate, se vor depune situațiile aferente exercițiului financiar anterior). Lipsa copie după Statut -semnat si stampilat cu mențiunea "Conform cu Orieinalul"_______________________

19

Liga AC

International Student Week in Timișoara

01,06-01,10,2018

0,00 ,

44.485,00

lipsa bilanț contabil pe anul precedent (in cazul in care acestea nu sunt finalizate, se vor depune situațiile aferente exercițiului financiar anterior). Lipsa copie după Statut -semnat si stampilat cu mențiunea "Conform cu Orieinalul"_______________________

20

Fundația Politehnica Timișoara

Timișoara, lider in educația științifica

iulie-decembrie

0,00

14.000,00

Lipsa declarație pe proprie răspundere din care sa rezulte ca solicitantul nu are datorii la bugetul de stat si bugetul local. Lipsa dovada surselor totale de finanțare oferite de terti

21

Asociația Teatru pentru Tine

Stop cadru

15,06-

31,10,2018

i

0,00 1 1

36.000,00

Refacere buget. Lipsa declarație pe proprie răspundere din care sa rezulte ca solicitantul nu are datorii la bugetul de stat si local

22

Institutul Roman pentru Dezvoltarea Tinerilor

Youth and entrepreneurship

01,07-01,12,2018

0,00

1

65.236,00

Lipsa declarație pe propria răspundere care sa dovedească încadrarea in prevederile art.9 alin (2) si (3) din regulament

23

FITT

Ce caut in cartier

01,06-30,11,2018

0,00

79.640,00

lipsa dovada surselor de finanțare oferite de terti

24

FITT

Marea buscareala

01,06-30,11,2018

0,00

91.000,00

lipsa dovada surselor de finanțare oferite de terti

25

Organizația pentru Educație Noua

Design2018

20,06-25,11,2018

0,00

30.700,00

lipsa bilanț contabil pe anul precedent (in cazul in care acestea nu sunt finalizate, se vor depune situațiile aferente exercițiului financiar anterior).

26

Organizația pentru Educație Noua

Contribution (f)or your Community

30,06-30,12,2018

0,00

1

l'

J____

81.500,00

lipsa bilanț contabil pe anul precedent (in cazul in care acestea nu sunt finalizate, se vor depune situațiile aferente exercițiului financiar anterior). Traducerea acordurilor de parteneriat in limba romana. Lipsa dovada surselor de finanțare oferite de terti.

27

OSUT

West Summer University

15,07-

20,10,2018

1

70.000,00

Lipsa dovada existentei surse proprii de finanțare pentru fiecare proiect in parte . Venituri proprii mai mici decât venituri proprii necesare oroiectului

28

OSUT

IT Fest

10,09-30,11,2018

0,00

49.000,00

Lipsa dovada existentei surse proprii de finanțare pentru fiecare proiect in parte

29

Teatrul Experimental Senzorial

Festival in drum

29-30,09,2018

0,00

51.100,00

Lipsa dovada surselor de finanțare din surse proprii

30

Asociația AT4T

Tabara AT4T

01,06-15,08,2018

0,00

48.410,00

Lipsa declarație pe propria răspundere. Lipsa dovada surselor de finanțare oferite de terti.

31

Asociația Iubesc Timișoara

Events Academy

10,07-01,11,2018

29.400,00

lipsa dovada surselor totale de finanțare oferite de terti

32

Asociația Iubesc Timișoara

Descoperă Timișoara

10,07-01,11,2018

0,00

21.000,00

lipsa dovada surselor totale de finanțare oferite de terti

33

Institutul Roman de Educație a Adultilor Timișoara

Educat, Format, Implicat

27,05-

30,11,2018

0,00

.1

24.500,00

lipsa bilanț contabil pe anul precedent (in cazul in care acestea nu sunt finalizate, se vor depune situațiile aferente exercițiului financiar anterior)


Contabil sef

Casa de Cultura a Municipiului Timișoara

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

PRIMĂRIA

CASA DE CULTURA A MUNICIPILUI TIMIȘOARA

NR. SC2018-14310/19.06.2018

CCMT 2086/19.06.2018

RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea proiectelor de tineret cu finanțare nerambursabilă alocată de la bugetul local al Municipiului Timișoara pentru

activități culturale nonprofit de interes local, în anul 2018

Având în vedere Expunerea de motive nr SC2018-14309/19.06.2018 a Primarului Municipiului Timișoara și Proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectelor de tineret cu finanțare nerambursabilă alocată de la bugetul local al Municipiului Timișoara pentru activități culturale nonprofit de interes local, în anul 2018 prin care se propune finanțarea de la bugetul local a activitatilor de tineret nonprofit de interes local pe anul 2018 selectate conform raportului final al procedurii de selecție al proiectelor de tineret nr. CCMT 2034/14.06.2018.

Facem următoarele precizări:

Conform Procesului-verbal de jurizare nr. 1701/31.05.2018 a proiectelor de tineret cu finanțare nerambursabilă alocată de la bugetul local al Municipiului Timișoara pentru activități non-profit de interes local de tineret, in anul 2018 s-a constatat că au fost depuse un număr de 33 (treizeci si trei) solicitări de finanțare. Urmare a jurizării solicitărilor, un număr de 16 (șaisprezece) dosare au fost considerate elegibile si un număr de 17 (șaptesprezece) solicitări au fost considerate neeligibile.

Conform raportului intermediar de soluționare a contestațiilor pentru finanțările nerambursabile alocate de la bugetul local pentru activități nonprofit de tineret de interes local pe anul 2018 nr CCMT 1950/11.06.2018 s-a constatat că au fost depuse un număr de 5 contestații privind finanțările nerambursabile alocate de la bugetul local pentru activități nonprofit de tineret, acestea fiind neeligibile întrucât documentația aferenta dosarului de finanțare nu respecta cerințele art 19 si/sau ale. Art.8 lit. G din REGULAMENTUL privind regimul finanțărilor nerambursabile alocate de la bugetul local pentru activități nonprofit culturale și de tineret de interes local, aprobat prin HCL nr. 40/29.07.2016.

Prin Hotărârea Consiliului Local 40/29.07.2016 pentru modificarea Regulamentului privind regimul finanțărilor nerambursabile alocate de la bugetul local pentru activități nonprofit culturale și de tineret de interes local aprobat prin Hotararea Consiliului Local 41/02.02.2016, finanțarea proiectelor culturale și a proiectelor de/pentru tineret se realizează prin intermediul Casei de Cultură a Municipiului Timișoara, prin Dispoziția Primarului Municipiului Timișoara nr. 521/02.05.2018 a fost aprobata componența Comisiei de analiză a proiectelor culturale, pentru selecția și evaluarea proiectelor care vor beneficia de finanțări nerambursabile de la bugetul local pentru activități nonprofit de interes local pe anul 2018. iar prin Dispoziția Primarului Municipiului Timișoara nr. 1103/22.06.2017a fost aprobata componenta Comisia de soluționare a contestațiilor pentru finanțările nerambursabile pentru activități nonprofit culturale si de tineret.

Prin HCL nr.76 din 23.02.2018 privind aprobarea bugetului local al Municipiului Timișoara pe anul 2018 au fost aprobate sumele necesare pentru finanțări nerambursabile alocate de la bugetul local al Municipiului Timișoara pentru activități culturale nonprofit de interes local, în anul 2018.Conform filei de buget aferente anului 20181a Cap 67 Subcapitolul67.02.03.06 Titlul IIBunuri si servicii Art 20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii s-a aprobat suma de 166900001ei din care 35000001ei reprezintă finanatari nerambursabile pentru anul 2018din care pentru Cultura 30000001ei iar pentru Tineret 5000001ei

Programul anual al finanțărilor nerambursabile a fost publicat in Monitorul Oficial al României, partea a Vl-a. nr. 59/29.03.2018 si Anunțul de participare pentru a fost publicat in Monitorul Oficial al României, partea a Vl-a. nr. 60/30.03.2018

Având în vedere art.36 alin 2 litera (b) din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată, consiliul local exercită atribuții privind dezvoltarea economico-socială și de mediu a comunei, orașului sau municipiului;

Conform art.36. aln. 6. litera (a) din L.215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată, consiliul local asigură, potrivit competențelor sale și în condițiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local privind cultura.

Precizăm ca Timișoara a câștigat Titlul de Capitală Europeană a Culturii în 2021, susținerea activitatilor cultural-artistice prin finanțarea de la bugetul local a proiectelor culturale pentru activități nonprofit de interes local, va aduce o transformare a orașului pe mai multe paliere: cultural, social, economic, al turismului, al mediului de afaceri

In concluzie, avand in vedere cele de mai sus, înaintam Consiliului Local raportul final al procedurii de selecție al proiectelor de tineret nr. CCMT 2034/14.06.2018, care vor beneficia de finanțări nerambursabile de la bugetul local pentru activități nonprofit de interes local pe anul 2018 , selecție efectuata de către Comisia constituita in baza Dispoziției Primarului Municipiului Timișoara nr. 521/02.05.2018.

Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, apreciez că proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectelor de tineret cu finanțare nerambursabilă alocată de la bugetul local al Municipiului Timișoara pentru activități culturale nonprofit de interes local, în anul 2018- îndeplinește condițiile pentru a fi supus dezbaterii și aprobării plenului consiliului local.


Contabil sef

Casa de Cultura a Municipiului Timișoara

Alina Iliescu

Magurean Codruta

FO53-0I.Ver. 1