Hotărârea nr. 342/2018

342/22.06.2018 privind aprobarea participării Municipiului Timişoara, în calitate de partener, în cadrul Proiectului „THE ROLE OF MODAL INTERCHANGE TO FOSTER A LOW-CARBON URBAN MOBILITY" - MATCH-UP în cadrul Programului INTERREG EUROPE şi a contribuţiei Municipiului Timişoara în acest proiect
Hotararea Consiliului Local 342/22.06.2018
privind aprobarea participării Municipiului Timişoara, în calitate de partener, în cadrul Proiectului „THE ROLE OF MODAL INTERCHANGE TO FOSTER A LOW-CARBON URBAN MOBILITY" - MATCH-UP în cadrul Programului INTERREG EUROPE şi a contribuţiei Municipiului Timişoara în acest proiect


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2018-14338/19.06.2018 privind oportunitatea proiectului de hotărâre a Primarului Municipiului Timişoara - domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2018 - 14339/19.06.2018 al Direcţiei de Urbanism şi Dezvoltare Urbană din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere Adresa nr. 14339/20.06.2018 a Direcţiei Economice a Municipiului Timişoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic nr. SC2018-14339/21.06.2018- Anexă la Raportul de specialitate nr.SC2018 - 14339/19.06.2018;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică , amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Programul Interreg Europe;
Având în vedere prevederile Legii nr. 500/2002, a finanţelor publice, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 cu privire la finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 29/2015 privind gestionarea şi utilizarea fondurilor externe nerambursabile şi a cofinanţării publice naţionale, pentru obiectivul "Cooperare teritorială europeană", în perioada 2014-2020, precum şi normele de punere în aplicare;
În conformitate cu dispoziţiile art. 36, alin.(2), lit. e), alin.(7) lit. a) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă participarea Municipiului Timişoara, în calitate de partener, în cadrul Proiectului ,,THE ROLE OF MODAL INTERCHANGE TO FOSTER A LOW-CARBON URBAN MOBILITY" - MATCH-UP în vederea accesării de fonduri nerambursabile prin Programul Interreg Europe. Proiectul are o durata de 54 de luni, începând din iunie 2018.


Art. 2: Se aprobă valoarea totală a bugetului propus pentru Municipiul Timişoara în sumă de 150.100,00 Euro, pentru implementarea Proiectului prevăzut la Art.1, defalcat pe surse de finanţare, după cum urmează:
- contribuţia FEDR (asistenţă financiară nerambursabilă) de 85% - în valoare de 127.585,00 Euro;
-contribuţia proprie de 2% - în valoare de 3.002,00 EUR din bugetul local al Municipiului Timişoara.
- cofinanţare naţională prin MDRAPFE de 13% - în valoare de 19.513,00 EURO


Art. 3: Se aprobă alocarea în bugetul local a contravalorii în lei a sumei de 150.100,00 EURO ce constituie cheltuieli eligibile, reprezentând valoarea integrală corespunzătoare părţii proprii de proiect pe care şi-o asumă Municipiul Timişoara în cadrul proiectului la Art. 1, precum şi a cheltuielilor neeligibile sau conexe aferente acestui proiect care pot apărea pe parcursul implementării proiectului.

Art. 4: Contribuţia FEDR şi cofinanţarea naţională se vor recupera de către Municipiul Timişoara conform Ordonanţei de Guvern nr. 29/2015 privind gestionarea şi utilizarea fondurilor externe nerambursabile şi a cofinanţării publice naţionale.

Art. 5: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia de Urbanism şi Dezvoltare Urbană, Direcţia Economică şi Serviciul Achiziţii Publice din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 6: Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judetul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Urbanism şi Dezvoltare Urbană;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare-Relationare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calitătii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
IMRE FARKAS
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

PRIMAR

SC2018-

EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea participării Municipiului Timișoara, în calitate de partener, în cadrul Proiectului „THE ROLE OF MODAL INTERCHANGE TO FOSTER A LOW-CARBON URBAN MOBILITY” - MATCH-UP în cadrul Programului INTERREG EUROPE și a contribuției Municipiului Timișoara în acest proiect

Motivul emiterii proiectului de hotărâre

 • 1. Descrierea situației actuale

În luna martie 2018, Comitetul de Monitorizare al Programului Interreg Europe a informat liderul de proiect (Universitatea din Bologna Italia) că proiectul “THE ROLE OF MODAL INTERCHANGE TO FOSTER A LOW-CARBON URBAN MOBILITY” - MATCH-UP a fost aprobat, scrisoarea de accept fiind apoi înaintată partenerilor.

Parteneri în proiect sunt:

 • •   Universitatea din Bologna, Departamentul Arhitectura- lider proiect

 • •   Adunarea Regionala Sudica din Irlanda - partener

 • •   Județul Northeim din Germania - partener

 • •   Municipiul Funchal din Portugalia - partener

 • •   Municipiul Timisoara - partener

 • 2. Schimbări preconizate și rezultate așteptate

Obiectivele proiectului sunt:

 • •   definirea cerințelor de proiectare pentru nodurile de interconexiune pentru pasageri (funcționalitate, siguranță, capacitate, satisfacția pasagerilor, confort,

 • •   accesibilitate), care se ocupă de dimensiunea urbană a schimbului de date

 • •   definirea cerințelor organizaționale, structurale, tehnologice, pentru gestionarea și coordonarea schimbului de informații între modalitatile și serviciile de transport (calendarul integrat, sistemele de ticketing și de informare, echipamentele TIC, interoperabilitatea etc.)

 • •   dezvoltarea instrumentelor și metodelor, evaluarea diferitelor politici și scenarii de proiectare și definirea nivelului de prioritate al diferitelor acțiuni

Rezultatele proiectului sunt:

 • •   un transport public mai ecologic și conexiunea acestuia cu căile de mers pe jos și cu bicicleta

 • •   creșterea ciclului de mers ca modalitate de transport în masă și utilizarea vehiculelor verzi ecologice

 • •   stimularea trecerii la vehicule ecologice și mersul pe jos și pe bicicletă

 • •   legături mai bune între transportul public și alte forme de mobilitate cu emisii reduse de carbon într-un context peri-urban

 • 3. Alte informații

Nu este cazul

 • 4. Concluzii

Avand in vedere Obiectivul general al proiectului de a încorpora strategiile de mobilitate multimodală în instrumente politice prin schimb de cunoștințe si transfer de bune practici intre partenerii implicati in proiect, considerăm necesară și oportună aprobarea participării Municipiului Timișoara, în calitate de partener, în cadrul Proiectului “THE ROLE OF MODAL INTERCHANGE TO FOSTER A LOW-CARBON URBAN MOBILITY” - MATCH-UP și a contribuției financiare aferente.

PRIMAR

NICOLAE ROBU

DIRECȚIA URBANISM ȘI DEZVOLTARE URBANĂ șef seRviciu G.M.P.F.I.N.L.

MAGDALENA NICOARĂ

ROMÂNIA

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIREȚIA ECONOMICĂ

Nr. SC2018 - 14339/20.06.2018

Către,

DIRECȚIA GENERALA DE URBANISM SI DEZVOLTARE URBANA

Având în vedere raportul de specialitate cu nr. de înregistrare SC2018 - 14339/19.06.2018, vă comunicăm faptul că nu necesită aviz din partea Direcției Economice, deoarece reprezintă aprobarea Consiliului Local a participării Municipiului Timișoara, în calitate de partener, în cadrul Proiectului „THE ROLE OF MODAL INTERCHANGE TO FOSTER A LOW-CARBON URBAN MOBILITY” - MATCH-UP în cadrul Programului INTERREG EUROPE și a contribuției Municipiului Timișoara.

Urmarea a emiterii Hotărârii Consiliului Local Timișoara cheltuiala va fi cuprinsa in bugetul Municipiului Timișoara, defalcata pe surse de finanțare aprobate aferente proiectului, conform art. 45 din Legea nr. 273 privind Finanțele Publice Locale.

ROMANIA

Anexa la Raportul de specialitate nr. SC2018-14339/19.06.2018


JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

SERVICIUL JURIDIC

Nr.SC2018-14339/21.06.2018

AVIZ

la raportul de specialitate privind aprobarea participării Municipiului Timișoara, în calitate de partener, în cadrul Proiectului „THE ROLE OF MODAL INTERCHANGE TO FOSTER A LOW-CARBON URBAN MOBILITY” -MATCH-UP

în cadrul Programului INTERREG EUROPE și a contribuției Municipiului Timișoara în acest proiect

Având în vedere expunerea de motive și raportul de specialitate al Direcției Generale de Urbanism și Dezvoltare Urbană nr. SC2018-14339/19.06.2018 conform cărora este necesară aprobarea participării Municipiului Timișoara, în calitate de partener, în cadrul Proiectului „THE ROLE OF MODAL INTERCHANGE TO FOSTER A LOW-CARBON URBAN MOBILITY” - MATCH-UP în cadrul Programului INTERREG EUROPE și a contribuției Municipiului Timișoara în acest proiect;

Având în vedere prevederile Programului Interreg Europe;

Având în vedere Adresa Direcției Economice cu nr. 14339/20.06.2018 prin care se asumă faptul că „cheltuiala va fi cuprinsă în bugetul Municipiului Timișoara, defalcată pe surse de finanțare aprobate aferente proiectului, conform art. 45 din Legea nr.273 privind Finanțele Publice Locale”;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 500/2002, a finanțelor publice, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 cu privire la finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Ordonanței Guvernului nr. 29/2015 privind gestionarea și utilizarea fondurilor externe nerambursabile și a cofinanțării publice naționale, pentru obiectivul „Cooperare teritorială europeană”, în perioada 2014-2020, precum și normele de punere în aplicare;;

în conformitate cu dispozițiile art. 36 alin.(2) lit. e), alin. (6) lit.a) și alin.(7) lit. a) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată:

(2) Consiliul local exercită următoarele categorii de atribuții:

e) atribuții privind cooperarea interinstituțională pe plan intern și extern.

(7) în exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin. (2) lit. e), consiliul local: a) hotărăște, în condițiile legii, cooperarea sau asocierea cu persoane juridice române sau străine, în vederea finanțării și realizării în comun a unor acțiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public local;

în temeiul art.45 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative;

Se avizează favorabil raportul de specialitate înregistrat cu nr. SC2018-14339/19.06.2018 conform cărora este necesară aprobarea participării Municipiului Timișoara, în calitate de partener, în cadrul Proiectului „THE ROLE OF MODAL INTERCHANGE TO FOSTER A LOW-CARBON URBAN MOBILITY” - MATCH-UP în cadrul Programului INTERREG EUROPE și a contribuției Municipiului Timișoara în acest proiect”;

Menționăm că prezentul aviz nu privește necesitatea și oportunitatea demersului privind „aprobarea participării Municipiului Timișoara, în calitate de partener, în cadrul Proiectului „THE ROLE OF MODAL INTERCHANGE TO FOSTER A LOW-CARBON URBAN MOBILITY” - MATCH-UP în cadrul Programului INTERREG EUROPE și a contribuției Municipiului Timișoara în acest proiect” și nu valorează aviz / viza de legalitate conform Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală.

Prezentul aviz are ca premisă legalitatea si valabilitatea înscrisurilor anterioare care au generat prezenta documentație și nu privește indicatorii economici propuși, nu obligă la emiterea actelor administrative ulterioare și nu înlocuiește obligația structurilor competente de a analiza documentația din punct de vedere al atribuțiilor ce le incumbă.

CONSILIER JURIDIC

AMELIA FAUR

Cod FO53-13,Ver.l


ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

PRIMĂRIA         /

NR. SC 2018 -   3 39/

RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea participării Municipiului Timișoara, în calitate de partener, în cadrul Proiectului „THE ROLE OF MODAL INTERCHANGE TO FOSTER A LOW-CARBON URBAN MOBILITY” - MATCH-

UP

în cadrul Programului INTERREG EUROPE și a contribuției Municipiului Timișoara în acest proiect

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Municipiului Timișoara și Proiectul de hotărâre privind aprobarea participării Municipiului Timișoara, în calitate de partener, în cadrul Proiectului „THE ROLE OF MODAL INTERCHANGE TO FOSTER A LOW-CARBON URBAN MOBILITY” -MATCH-UP, prin care se propune

aprobarea participării Municipiului Timișoara, în calitate de partener, în cadrul Proiectului THE ROLE

OF MODAL INTERCHANGE TO FOSTER A LOW-CARBON URBAN MOBILITY” - MATCH-

UP, în vederea accesării de fonduri nerambursabile prin Programul INTERREG EUROPE

aprobarea valorii totale a bugetului propus pentru Municipiul Timișoara în sumă de 150.100,00 Euro, pentru implementarea Proiectului prevăzut la Art. 1, defalcat pe surse de finanțare, după cum urmează:

 • - contribuția FEDR (asistență financiară nerambursabilă) de 85% - în valoare de 127.585,00 Euro;

 • - cofinanțare națională prin MDRAP de 13% - în valoare de 19.513,00 EUR;

 • - contribuția proprie de 2% - în valoare de 3.002,00 EUR din bugetul local al Municipiului Timișoara.

aprobarea alocării în bugetul local a contravalorii în lei a sumei de 150.100,00 EUR ce constituie cheltuieli eligibile, reprezentând valoarea integrala corespunzătoare părții proprii de proiect pe care și-o asumă Municipiul Timișoara în cadrul proiectului prevăzut la Art. 1, precum și a cheltuielilor neeligibile sau conexe aferente acestui proiect care pot apărea pe parcursul implementării proiectului;

contribuția FEDR și cofinanțarea națională se vor recupera conform OG 29/2015;

în luna martie 2018, Comitetul de Monitorizare al Programului Interreg Europe a informat liderul de proiect (Universitatea din Bologna Italia) că proiectul “THE ROLE OF MODAL INTERCHANGE TO FOSTER A LOW-CARBON URBAN MOBILITY” - MATCH-UP a fost aprobat, scrisoarea de accept fiind apoi înaintată partenerilor.

Prezentăm obiectivele și activitățile proiectului “THE ROLE OF MODAL INTERCHANGE TO FOSTER A LOW-CARBON URBAN MOBILITY” - MATCH-UP:

Obiectivul general al proiectului: este de a încorpora strategiile de mobilitate multimodală în instrumente politice prin schimb de cunoștințe si transfer de bune practici intre partenerii implicați in proiect.

Obiectivele proiectului sunt:

 • •    definirea cerințelor de proiectare pentru nodurile de interconexiune pentru pasageri (funcționalitate, siguranță, capacitate, satisfacția pasagerilor, confort, accesibilitate), care se ocupă de dimensiunea urbană a schimbului de date

 • •    definirea cerințelor organizaționale, structurale, tehnologice, pentru gestionarea și coordonarea schimbului de informații între modalitățile și serviciile de transport (calendarul integrat, sistemele de ticketing și de informare, echipamentele TIC, interoperabilitatea etc.)

 • •    dezvoltarea instrumentelor și metodelor, evaluarea diferitelor politici și scenarii de proiectare și definirea nivelului de prioritate al diferitelor acțiuni

Pornind de la analiza bunelor practici urbane / de transport referitoare la 4 tipuri de mijloace de transport urbane cu emisii reduse de carbon (Plimbări / ciclism, transport feroviar, transport public, vehicule verzi), partenerii vor lua parte la Întâlniri tematice organizate de către fiecare partener, si vor elabora strategii și soluții eficiente pentru a îmbunătăți abilitățile privind mobilitatea urbană muItimodală, în concordanță cu instrumentele politice selectate.

Rezultatele proiectului:

 • - un transport public mai ecologic și conexiunea acestuia cu căile de mers pe jos și cu bicicleta

 • - creșterea ciclului de mers ca modalitate de transport în masă și utilizarea vehiculelor verzi ecologice

 • - stimularea trecerii la vehicule ecologice și mersul pe jos și pe bicicletă

 • - legături mai bune între transportul public și alte forme de mobilitate cu emisii reduse de carbon într-un context peri-urban

Bugetul total a proiectului este de 951.700,00 Euro, din care contribuția FEDR este de 808.945,00 Euro.

Pentru Municipiul Timișoara bugetul aprobat este de 150.100,00 Euro, din care contribuția FEDR este de 127.585,00 Euro (85% din bugetul pentru Timișoara).

Municipiul Timișoara va suporta o cotă parte de 15% din suma de 150.100,00 euro, respectiv 22.515,00 euro, defalcat după cum urmeaza:

 • •  contribuția proprie de 2% - în valoare de 3.002,00 EUR din bugetul local al Municipiului

Timișoara.

 • •   13% de la bugetul de stat al României, respectiv 19.513,00 Euro, după primirea ultimei tranșe de finanțare din fonduri FEDR, în baza unui contract de cofinanțare ce va fi semnat ulterior, în conformitate cu OG 29/2015 privind gestionarea și utilizarea fondurilor externe nerambursabile și a cofinanțării publice naționale.

în concluzie, pentru realizarea proiectului „THE ROLE OF MODAL INTERCHANGE TO FOSTER A LOW-CARBON URBAN MOBILITY” - MATCH-UP, este posibilă accesarea de fonduri nerambursabile în cadrul Programului Interreg Europe, cu respectarea criteriilor de eligibilitate stabilite de finanțator, în temeiul actelor normative menționate în preambulul Proiectului de hotărâre: Programul Interreg Europe; Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală-art. 36, alin.(2), lit. e), alin.(7) lit. a) și art. 45; Legea nr. 500/2002, a finanțelor publice; Legea nr, 273/2006 cu privire la finanțele publice locale; Ordonanța Guvernului nr. 29/2015 privind gestionarea și utilizarea fondurilor externe nerambursabile și a cofinanțării publice naționale, pentru obiectivul „Cooperare teritorială europeană”, în perioada 2014-2020, precum și normele de punere în aplicare).

Prezentul raport fundamentează proiectul de hotărâre din punct de vedere al posibilității accesării de fonduri europene nerambursabile în domeniul identificat prin Expunerea de motive nr. SC2018-.................., nu-1

fundamentează din punct de vedere economic și al legalității și nu stabilește necesitatea și oportunitatea adoptării proiectului de hotărâre conform Legii 215/2001.

Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, apreciem că proiectul de hotărâre privind aprobarea participării Municipiului Timișoara, în calitate de partener, în cadrul Proiectului „THE ROLE OF MODAL INTERCHANGE TO FOSTER A LOW-CARBON URBAN MOBILITY” - MATCH-UP, îndeplinește condițiile pentru a fi supus dezbaterii și aprobării plenului consiliului local.


SEF BIROU PROIECTE D DANIELA GHINEA