Hotărârea nr. 335/2018

335/22.06.2018 privind aprobarea documentaţiei cu titlul "Bilanţ real tehnologic şi optimizat al energiei termice pentru sistemul centralizat de alimentare cu energie termică a municipiului Timişoara aferent anului 2017 "
Hotararea Consiliului Local 335/22.06.2018
privind aprobarea documentaţiei cu titlul "Bilanţ real tehnologic şi optimizat al energiei termice pentru sistemul centralizat de alimentare cu energie termică a municipiului Timişoara aferent anului 2017 "


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2018-13870/13.06.2018 privind oportunitatea proiectului de hotărâre a Primarului Municipiului Timişoara - domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2018-13870/13.06.2018 al Directiei Edilitare din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere avizul Serviciului Juridic din data de 14.06.2018 - Anexă la Raportul de specialitate nr. SC2018-13870/13.06.2018;
Având în vedere adresa Companiei Locale de Termoficare "Colterm" S.A. nr. 12415/30.05.2018 înregistrată la Primăria Municipiului Timişoara cu nr. RE2018-001204 din 30.05.2018;
Având în vedere adresa nr. 13048/07.06.2018 a Companiei Locale de Termoficare "Colterm" S.A. înregistrată la Primăria Municipiului Timişoara cu nr. RE2018-001245/07.06.2018;
Având în vedere adresa nr. 41594/31.05.2018 a Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe , Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale şi al Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Conform prevederilor Legii nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată;
Având în vedere art.35 alin.(1), lit.e) din Legea nr. 325 /2006 a serviciului public de alimentare cu energie termică ;
Având în vedere Regulamentul serviciului public de alimentare cu energie termică al municipiului Timisoara, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 239/2009 ;
În conformitate cu prevederile art. 36, alin. (2) lit. b), c) şi d) si alin. (6) lit. a) pct.14 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 alin.(2) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă documentaţia cu titlul "Bilanţ real tehnologic şi optimizat al energiei termice pentru sistemul centralizat de alimentare cu energie termică a municipiului Timişoara aferent anului 2017", elaborată de INCDE-ICEMENERG Bucureşti, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează SC Compania Locală de Termoficare "Colterm" SA.

Art. 3: Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Urbanism şi Dezvoltare Urbană;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare-Relaţionare;
- Serviciului Juridic;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- S.C. Compania Locală de Termoficare COLTERM S.A.
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
IMRE FARKAS
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

PRIMAR

SC2018 -

EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației cu titlul “Bilanț real tehnologic și optimizat al energiei termice pentru sistemul centralizat de alimentare cu energie termică al municipiului Timișoara aferent anului 2017 “

Compania Locală de Termoficare „COLTERM” S.A. are ca obiect de activitate producerea energiei electrice și termice, transportul, distribuția și furnizarea energiei termice pentru încălzire și apă caldă de consum.

Obiectul prezentei documentații îl constituie întocmirea bilanțului termoenergetic anual real, a bilanțului optimizat și a bilanțului tehnologic de proiect, cu evidențierea fluxurilor de energie intrate și ieșite din contururile de bilanț, pentru sistemul centralizat de alimentare cu energie termică - SACET, aflat în administrarea „COLTERM” S.A.

În cadrul bilanțului termoenergetic anual real s-au determinat pierderile reale de energie termică pe contururile analizate, cauzele care conduc la aceste pierderi și s-au recomandat măsuri tehnice de eliminare sau reducere a pierderilor, de îmbunătățire a exploatării și în final de creștere a eficienței energetice a sistemului de termoficare.

Bilanțul optimizat s-a elaborat pe baza implementării măsurilor de creștere a eficienței energetice propuse în bilanțul real.

Pierderile tehnologice de proiect s-au determinat în condițiile menținerii structurii actuale a instalațiilor de termoficare și considerând izolația și învelișul protector în stare nouă, iar pierderile masice egale cu zero.

Urmare a celor prezentate mai sus, considerăm necesară și oportună aprobarea documentației cu titlul “Bilanț real tehnologic și optimizat al energiei termice pentru sistemul centralizat de alimentare cu energie termică al municipiului Timișoara aferent anului 2017 “.

PRIMAR NICOLAE ROBU


DIRECTOR DIRECȚIA EDILITARĂ CULIȚĂ CHIȘ

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ MUNICIPIUL TIMIȘOARA PRIMĂRIA

NR. SC2018-

RAPORT DE ȘPECIALITATE

Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației cu titlul “Bilanț real tehnologic și optimizat al energiei termice pentru sistemul centralizat de alimentare cu energie termică al municipiului Timișoara aferent anului 2017 “

Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2018-                 a Primarului

Municipiului Timișoara și Proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației cu titlul “Bilanț real tehnologic și optimizat al energiei termice pentru sistemul centralizat de alimentare cu energie termică al municipiului Timișoara aferent anului 2017 “

Facem următoarele precizări:

Compania SC „COLTERM” SA are ca obiect de activitate producerea energiei electrice și termice, transportul, distribuția și furnizarea energiei termice pentru încălzire și apă caldă de consum.

Obiectul documentației promovate pentru aprobare în Consiliul Local îl constituie întocmirea bilanțului termoenergetic anual real, al bilanțului optimizat și al bilanțului tehnologic de proiect, cu evidențierea fluxurilor de energie intrate și ieșite din contururile de bilanț, pentru sistemul centralizat de alimentare cu energie termică-SACET, aflat în administrarea societății „COLTERM” SA.

In cadrul bilanțului termoenergetic anual real s-au determinat pierderile reale de energie termică pe contururile analizate, cauzele care conduc la aceste pierderi și s-au recomandat măsuri tehnice de eliminare sau reducere a pierderilor, de îmbunătățire a exploatării și în final de creștere a eficienței energetice a sistemului de termoficare.

Bilanțul optimizat s-a elaborat pe baza implementării măsurilor de creștere a eficienței energetice propuse în bilanțul real.

Pierderile tehnologice de proiect s-au determinat în condițiile menținerii structurii actuale a instalațiilor de termoficare și considerând izolația și învelișul protector în stare nouă, iar pierderile masice egale cu zero.

Lucrarea de bilanț s-a elaborat în conformitate cu Legea nr. 121/2014- privind eficiența energetică, Ghidul de elaborare a auditurilor energetice, Decizia 2123/23.09.2014 și a actelor normative din domeniu în vigoare, de către Institutul Național de Cercetare -Dezvoltare pentru Energie ICEMENERG București acreditat de ANRSC.

În conformitate cu art.35 alin.(1), lit.e) din LEGEA nr. 325 /2006 a serviciului public de alimentare cu energie termică și a Regulamentului serviciului public de alimentare cu energie termică al Municipiului Timișoara, aprobat prin HCL nr.239/2009, SC COLTERM SA are obligația să întocmească anual și să urmărească bilanțul energiei termice, aferent fiecărei activități prevăzute în licența nr. 2452/21.05.2013 clasa 2.

Având în vedere adresa nr. 13048/07.06.2018 a Companiei Locale de Termoficare Colterm S.A. înregistrată la Primăria Mun. Timișoara cu nr. RE2018-1245 /07.06.2018 prin care se precizează modul de calcul a pierderilor de energie termică suplimentare;

Menționăm faptul că, în baza documentației elaborate de INCDE ICEMENERG București, au fost determinate valorile pierderilor reale de energie termică pentru activitățile de transport și distribuție a energiei termice ale COLTERM SA pentru perioada anului 2017, după cum urmează :


Pierderi în rețelele de transport :

19,22% ;

17,27% ;

19,19% ;

19,72% ;

19,25% ;

17,38%.


Pierderi în rețelele de distribuție :

Pierderi în rețelele de distribuție aferente CT cvartal :

Pierderi în rețelele de distribuție aferente CET Freidorf :

Pierderi în rețelele de distribuție aferente CT cvartal + CET Freidorf :

Pierderi totale în rețelele de distribuție :

Având în vedere adresa Companiei Locale de Termoficare ‘’COLTERM’’ S.A., nr. 12415/30.05.2018 înregistrată la P.M.T. cu nr. RE2018-001204 din 30.05.2018, prin care solicită Primăriei Municipiului Timișoara promovarea unei Hotărâri de Consiliu Local care să aprobe Bilanțul real al energiei termice aferent anului 2017, pentru sistemul centralizat de alimentare cu energie termică a Municipiului Timișoara;

Având în vedere adresa nr. 41594/31.05.2018 a Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei;

În conformitate cu prevederile art.36 alin. (1),(2) litera ’’d’’,alin.(6) litera’’a’’pct.14 si art.45 alin.(1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată,

Având în vedere cele menționate anterior, apreciem că proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației cu titlul “Bilanț real tehnologic și optimizat al energiei termice pentru sistemul centralizat de alimentare cu energie termică al municipiului Timișoara aferent anului 2017 “ îndeplinește condițiile pentru a fi supus dezbaterii și aprobării plenului consiliului local.

ȘEF SERVICIU S.E.M.S.U.P.

IOAN ZUBAȘCU


DIRECTOR DIRECȚIA EDILITARĂ CULIȚĂ CHIȘ

CONSILIER

IOAN PIRSAK

ROMÂNIA

Județul Timiș v^11 W Direcția Edilitară Primăria Municipiului Timișoara A»

Tiiiilșoara 2921 Capitală Europeană a Culturii ./

S-a înregistrat cu numărul: RE2018-001245 din 07-06.2018

! RE04 Sesizări diverse Compartiment Termoficare, rețele de gaz

Am preluat de la

Firma: 13048/07.06.2018 COLTERM SA

; Cu adresa: Timișoara EP. JOSEPH LONOVICI nr.41

Termen de rezolvare: 07,07.2018

Termen direcție: 22.06.2018

i                 Total 5' file

Obs. BILANȚ REAL, TEHNOLOGIC, SI OPTIMIZAT AL EN TERMICE PT SIST CENTRALIZAT DE ALIM CU EN TERMICA AL MUN TIMIȘOARA AFERENT ANULUI 2017 Timișoara, la 07.06.2018Cons ilțer/ReferenT

Alexdndra Ciortan

Către,

Primăria Municipiului Timișoara

Direcția Tehnică

în conformitate cu

Legea serviciului public de alimentare cu energie termică nr. 325 din 14 iulie 2006, art. 35 alin. (1), lit. e) și a

Regulamentului Serviciului public de alimentare cu energie termică a! municipiului Timișoara, aprobat prin HCL 239 din 30.06.2009,

COLTERM are obligația să întocmească anual și să urmărească bilanțul energiei termice, aferent fiecărei activități prevăzute în licență, avizat de autoritatea competentă și aprobat de autoritatea administrației publice locale.

Având în vedere cele de mai sus, vă transmitem documentația privind "Bilanțul real, tehnologic și optimizat al energiei termice pentru sistemul centralizat de alimentare cu energie termică al municipiului Timișoara aferent anului 2017,", elaborat de către INCDE ICEMENERG,

Menționăm faptul că, în baza lucrării elaborate de către INCDE ICEMENERG, au fost determinate valorile pierderilor reale de energie termică pentru activitățile de transport și distribuție a energiei termice ale COLTERM S.A., pentru perioada anului 2017, după cum urmează:

• Pierderi în rețelele de transport:

® Pierderi în rețelele de distribuție:

19,22%; (pag.25.)

17,27%; (pag.31.)

• Pierderi în rețelele de distribuție aferente CT cvartal:

19,19%; (pag,40.)

• Pierderi în rețelele de distribuție aferente CET Freidorf:

19,72%; (pag.40.)

• Pierderi în rețelele de distribuție aferente CT cvartal + CET Freidorf:

19,25%; (pag.90.)

• Pierderi totale în rețelele de distribuție:

17,38%

(valoare rezultată din calcul)

Anexat alăturăm lucrarea "Bilanț real, tehnologic și optimizat al energiei termice pentru sistemul centralizat de alimentare cu energie termică al municipiului Timișoara aferent anului 2017", elaborat de către INCDE ICEMENERG București

Vă solicităm promovarea unei Hotărâri de Consiliu Local care să aprobe Bilanțul real al energiei termice pentru anul 2017, pentru sistemul centralizat de alimentare cu energie termică a municipiului Timișoara,

fi mișuna,               Ep^cop Jossph L.GnoviCi nr. 4 • Y'&L 47S 724 ■           fii4 • Eax; OEfifi 45 i Hi ■>                                           c?n

Ăi grijă de calitatea aerului pe care îl respiri! www.colterm.r


Q \    ' 05 20 t $

ROMÂNIA

Județul Timiș                     Direcția Edilitară ~ '

Primăria Municipiului Timișoara

Tlniifoara 202J Capitală Huropsană a Culturii

S-a înregistrat cu numărul; RE2018-001204 din 30,05.2018

RE04 Sesizări diverse Compartiment Termoficare, rețele de gaz

Am preluat de la

Firma: 12415/30.05.2018 COLTERM SA

Cu adresa: Timișoara EP. JOSEPH LONOVICI nr.4

Total 110 Ele Obs. BILANȚ REAL TEHNOLOGIC SI OPTIMIZAT AI, ENERGIEI TERMICE PT SISTEMUL CENTRALIZAT DE ALIM CU EN. TERMICA AL MUN. TIMIȘOARA AFERENT ANULUI 2017 Timișoara, la 30.05.2018

Termen de rezolvare: 29.06.2018 Termen direcție: 14.06.2018

Către,

Primăria Municipiului Timișoara

Direcția Edilitară

Serviciul Energetic și Monitorizarea Serviciilor de Utilități Publice

Vă înaintăm spre aprobare lucrarea "Bilanț real tehnologic și optimizat al energiei termice pentru sistemul centralizat de alimentare cu energie termică al municipiului Timișoara aferent anului 2017".

Lucrarea a fost întocmită de către INCDE-ICEMENERG București, în calitate de auditor energetic atestat de ANRE, în condițiile respectării prevederilor legale și însușit de către COLTERM Timișoara prin avizul CTEA nr.8/15.05.2018.

Conform adresei ANRE nr. 84907/13.12.2017, până la modificarea Legii serviciului public de alimentare cu energie termică nr.325/2006, ANRE nu are bază legală în vederea avizării pierderilor reale și tehnologice ale activităților de producere, transport și distribuție, motiv pentru care lucrarea nu trebuie avizată de către aceasta.

■ SV cpiwop JțXKif.-h L.orta'/i3 rsc 4 ■*             -475 72-1 O’ 61-4 ' ■•ax;       42'1 SW • G                         se *                      r>. v-

7. tl £? 1. J ‘-2 C 3. ..L 1 u t S & 3 'B 1/ LI j, U 1. p 0 <7* & ).? C ,l..l 3 B p 1 ’B J.L !           VîA'V W> QOHPH'U. fO

AUTORITATEA' NAȚOALA   REGLEMENTARE1k00IVIEblU.L.ENBR.GfB.Direcția Generală eficiență ener^câ, surseregenerâbiie, jl/r ’-V? e<eiww $ etwte termică.

n’ps’i/fa Locală de Term-ofic ccltbrm S.A.

1 ■ 1 n a r; ~


Doirciwlm                                                       (

£?<?■


’- IMrnfer ©eHeM-Gompaiiifl Locală de Termoâew

ReMtarș serisoăteiadvs; nr. 116ȘȘ’ din 1&Q5/2018, hregțstțW la. AWB eu nr. 3 Wb.dm 21’$Ș4Q-1 ;8

RâștW^âlM adiț^pi tlvș. #rm              <pi$bâteă bilanțului teîțnoenergetic pentru #nuJ

20.17 pentru ?-aedvități:Jie- de. transport fi 4biriteție &: energiei termice .și :ale v^orifer .pierderilor: de ewgfeTermică ate șoctetății COLTERM Tlrrii$wa:SĂf avândln vedete că,

In teâ DecizietTuakel'Cuiri :de.CM:feri. Juștițfe                3 3 din: .9 iunie. '20($L publ teafâ

în MptdterpLț^oiâl ai Rmwmeb Tsrfea L ar* 1O cHfeăi februarie- 200^ bonewal dintre fegda spedală (în eazul de :âțM Legea.nr, d£f/2$fe) șl legea- geneWa (în cazul de. față' Legea- m. 51X2006 m'Od'hîeătă șr impietată prin 'Legea nț-. 22'$Z20l6)-5: șp re^blvă-Li fevdaiteă legii șpețtele, eonfenu' pnnclpwl® șpectaiiș gșiwHte: der£ga<'.dw ddcă acsst fapt mr.este prevăzut expres în legea si^ctăWVuii eventual QQ.nflictîntTe îegeâi-șpeci^ăâm^rinajWfl legea- generală ulte.ri wă se rezolvă- prin aplteen           priwipite potrivit cWra norma spechU âe'apiicâ. cu prioritate- față de ncwa

.geneMlttr d - normă? spoială țtu ,'ppate 'să lîe modificată sau abrogată decât în mod expres prîntwj sormăgenemlă'uitbriQară;vă cum UE&^m <pânȘlan3Mțfip&^L^^          public de alimentare

&îmergier ț&rn^c>nr; :'325^O0b, AjNRB/uu; wha&ă -tegalăm vedere# avizării prețuriLor/taiifdîbr'pentru . aetivifâfea de produceie a .energiei terimcc- în centrăfe feritide, iWpedtiv pbșUu wv$uite detmsport. și dl uțte -w energici termice fi iitrpUdH'-md a -pierderilor tdțndtegice dfe apuvităVfer de" producere, - tmspori.și .dhte.b'uție,a energiei :&tmke.t.

Tbtufi-, âvândlft vedere' făptui-că ICBMLN^^                    care a feteniț lucrarea

■ "Bilanț reăL’iehn^l&gjd; și opritrutât al energiei-, termice pentru sistemul cwratizM de. alimentare cu energie termică a .mtmiețpșului 'Ttrm^^^            -ăh-diui 20:17\ este ațșștaiă de ANRE pentru

1nt<jcștea :dc bilanțuri energetic^ .comddeto C'ă.:pier<ter1k- mk și t&hăâ:logke prezewțe .țn Cșpit^lum -                                    îa -r^lek țk- frEHisp&rț și.,dWibuțk-din'

MunicipîurTimjșeară din lucrarea Bilanț r^.tehtotogk șl optimizat al .energiei'.termice.petțîru :sistemul b^Mzatde. athneawe.cu .eiisrgîejterinică a muniaplului Timișoara, aferent anului- W7-’\ ■și anume;

:Pîerden mie:

■■’pferente re|ski:. primare - 19,22%;

-afeiwe: rețelelor semtdsrtt ale- punetehnermioe:-.- '.17-^7%;

-               -ș^uiidarb ale ccnteafefoT'temtkc de-cvamf- l$f25%;

Pierderi tehnologice:

-aferente .teslei primare

-'aferenteTețefefer secundatele PM.hdfefertentiiee - LI,! 9.%j

-uferșj-ite Tcfefeiur^eeundte’e'a’te' Genindelor termice: de c vartal - 7;56%.Institutul Național de Cercetare-Dez volta re pentru Energie ™


ICEMENERG București

Bd. Energeticienilor 8, 032092, București 3, România

Nr. R.C: J 40/4323/07,04.2014; C.U.L: RO 33034832

Tel: +4021 3462769; +4021 3465241; Fax: +4021 3465310 e-mail: icemenerg@icemenerg.ro , web page: http;//www.icemenerg,ro

TITLUL LUCRĂRII:

„BILANȚ REAL, TEHNOLOGIC SI OPTIMIZAT AL ENERGIEI TERMICE PENTRU SISTEMUL CENTRALIZAT DE ALIMENTARE CU ENERGIE

TERMICA A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA AFERENT ANULUI 2017”

CONTRACT:

01/59/2018


TERMEN DE PREDARE:      21.05.2018

BENEFICIAR:              COLTERM SA Timișoara

EXECUTANT:

DIRECTOR GENERAL:

SEF STM:

RESPONSABIL:


INCDE- ICEMENERG


ing. Ion BARBIERU


ing. Georgiana VASILEPrecizări:.

Ț Aceasta documentație a fost elaborata de INCDE ICEMENERG si este confidențiala, 2. Este interzisa modificarea, multiplicarea sau difuzarea fara acordul INCDE ICEMENERG

Cont bancar: R077BRDE450SV40968414500, BRD-GSG SMCC București

INCDE-ICEMENERG

S.T.I.

Bilanț real, tehnologic si optimizat al energiei termice pentru sistemul centralizat de alimentare cu energie termica a municipiului Timișoara aferent anului 2017 Contract nr. 01/59/2018

Pag. 2

Seria de modificări: 0

Compar timent elaborator


Întocmit


Verificat


S.T.I.


Numele si prenumele


Ing. Georgiana VASILE


Ing. Dragos OPRESCU


Ing. Ion BĂRBIERI)


Ing. Dan NISTORESCU


Ing. Marcel GAVRILA


SemnăturăDr. ing Adrian Andrei ADAMTERMOENERGETIC * Clase; i


J Autorizație nr. 382/2013 AUDITOR TERMOENERGETIC * Clasa'l


INCDE-ICEMENERG

S.T.I.

Bilanț real, tehnologic si optimizat al energiei termice pentru sistemul centralizat de alimentare cu energie termica a municipiului Timișoara aferent anului 2017 Contract nr. 01/59/2018

Pag. 3

Seria de modificări: 0

Cuprins

introducere                                                                 pag. 5

Capitolul I: Bilanțul termoenergetic anual real si optimizat pentru sistemul centralizat de alimentare cu energie termica din Municipiul Timișoara

 • 1. Definirea conturului                                                           pag.

 • 2. Schema fluxului tehnologic                                               pag.

 • 3. Prezentarea sumara a procesului tehnologic                               pag.

 • 4. Caracteristicile tehnice ale principalelor instalații conținute in contururi       pag.

 • 5. Stabilirea unitatîi de referința asociate bilanțului                                pag.

 • 6. Aparate de măsură folosite                                               pag.

 • 7. Schema si punctele de măsură                                         pag,

 • 8. Fisa de măsurători                                                        pag.

 • 9. Ecuația de bilanț                                                              pag.

 • 9.1. Ecuația de bilanț termoenergetic pentru sistemul de transport

al apei fierbinți                                                                    pag.

 • 9.2. Ecuația de bilanț termoenergetic pentru sistemul de distribuție a apei

calde de consum si a agentului de incalzire pentru puncte termice             pag. 18

 • 9.3 Ecuația de bilanț termoenergetic pentru sistemul de distribuție

a apei calde de consum si a agentului de incalzire pentru centrale termice pag. 19

 • 10.  Calculul componentelor de bilanț                                        pag. 20

 • 10.1 Bilanțul termoenergetic real pentru CT Centru-conturul I                   pag. 20

 • 11.1 Tabelul de bilanț si diagrama Sankey                                    pag. 21

 • 10.2. Bilanțul termoenergetic real pentru sistemul de transport - Conturul II pag. 24

 • 11.2 Tabelul de bilanț si diagrama Sankey                                    pag. 25

 • 12.2 Analiza de bilanț pentru sistemul transport                                pag. 28

10. 3 Calculul componentelor de bilanț anual real pentru sistemul

de distribuție aferent punctelor termice - conturul III                        pag. 30

 • 11.3 Tabelul de bilanț si diagrama Sankey                                   pag. 32

 • 12.3 Analiza bilanțului termoenergetic anual real pentru sistemul

de distribuție - conturul III                                                          pag. 36

INCDE-ICEMENERG

S.T.I.

Bilanț real, tehnologic si optimizat al energiei termice pentru sistemul centralizat de alimentare cu energie termica a municipiului Timișoara aferent anului 2017 Contract nr. 01/59/2018

Pag. 4

Seria de modificări: 0

10.4. Calculul componentelor de bilanț termoenergetic anual real

pentru Centralele termice de cvartal - Conturul IV                              pag. 38

 • 11.4 Tabelele de bilanț si diagramele Sankey                                pag. 40

10.5. Calculul componentelor de bilanț termoenergetic anual

real pentru toate Centralele termice de cvartal - Conturul V                     pag. 53

 • 11.5 Tabelul de bilanț si diagrama Sankey                                    pag. 56

 • 12. 5 Analiza bilanțului termoenergetic anual real pentru sistemul de distribuție a energiei termice produsa in toate centralele termice de cvartal - Conturul IV si toate Centralele termice

de cvartal inclusiv CET Freidorf - Conturul V                                  pag. 58

 • 13. Acțiuni pentru creșterea eficientei energetice in sistemul

de termoficarea al municipiului Timișoara                                   pag. 62

 • 14.    Bilanțul optimizat                                                          pag. 67

  • 14.1  Bilanțul termic optimizat pentru sistemul de distribuție                     pag. 67

  • 14.2  Bilanțul termic optimizat pentru sistemul de transport (ST)               pag. 71

  • 14.3  Bilanțul termic optimizat pentru Centralele termice de cvartal

inclusiv CET Freidorf                                                  pag. 75

 • 15. Calculul eficientei economice a principalelor masuri stabilite                 pag. 79

 • 16. Impactul asupra mediului                                                 pag. 79

Capitolul II Determinarea pierderilor tehnologice in rețelele transport si distribuție din Municipiul Timișoara

 • 1.Determinarea pierderilor tehnologice in rețelele de transport de distribuție

operate de COLTERM                                             pag. 81

 • 2. Determinarea pierderile tehnologice de energie termica in

sistemul de transport - Conturul II                                            pag. 83

 • 3. Determinarea pierderile tehnologice de energie termica

in sistemul de distribuție - Conturul III                                           pag. 84

 • 4. Calculul pierderilor tehnologice procentuale de energie termica              pag. 86

Documente de referința                                                     pag. 94

ANEXE

INCDE-ICEMENERG

S.T.I.

Bilanț real, tehnologic si optimizat al energiei termice pentru sistemul centralizat de alimentare cu energie termica a municipiului Timișoara aferent anului 2017 Contract nr. 01/59/2018

Pag. 5

Seria de modificări: 0

Introducere

Obiectul prezentei lucrări ii constituie Întocmirea bilanțului termoenergetic anual real, a bilanțului optimizat si a bilanțului tehnologic de proiect, cu evidențierea fluxurilor de energie intrate si ieșite din contururile de bilanț, pentru sistemul centralizat de alimentare cu energie termica - SACET, aflat in administrarea COLTERM SA.

Compania SC COLTERM SA are ca obiectiv de activitate producerea energiei electrice si termice, transportul, distribuția si furnizarea energiei termice pentru încălzire si apa calda de consum.

In cadrul bilanțului termoenergetic anual real s-au determinat pierderile reale de energie termica pe contururile analizate, cauzele care conduc la aceste pierderi si s-au recomandat masuri tehnice de eliminare sau reducere a pierderilor, de îmbunătățire a exploatării si in final de creștere a eficientei energetice a sistemului de termoficare.

Bilanțul optimizat s-a elaborat pe baza implementării masurilor de creștere a eficientei energetice propuse in bilanțul real.

Piederile tehnologice de proiect s-au determinat in condițiile menținerii structurii actuale a instalațiilor de termoficare si considerând izolația si învelișul protector in stare noua, iar pierderile masice egale cu zero.

COLTERM SA deține licența nr 2452/21.05.2013, clasa 2 pentru: Serviciul public de alimentare cu energie termica, cu excepția producerii energiei termice in cogenerare.

Lucrarea de bilanț s-a elaborat in conformitate cu legislația in vigoare [1] si [2].

INCDE-ICEMENERG

S.TJ.

Bilanț real, tehnologic si optimizat al energiei termice pentru sistemul centralizat de alimentare cu energie termica a municipiului Timișoara aferent anului 2017 Contract nr. 01/59/2018

Pag. 6

Seria de modificări: 0

CAPITOLUL I

BILANȚUL TERMOENERGETIC ANUAL REAL SI OPTIMIZAT PENTRU SISTEMUL CENTRALIZAT DE ALIMENTARE CU ENERGIE TERMICA DIN MUNICIPIUL TIMIȘOARA

INCDE-ICEMENERG

S.T.I.

Bilanț real, tehnologic si optimizat al energiei termice pentru sistemul centralizat de alimentare cu energie termica a municipiului Timișoara aferent anului 2017 Contract nr. 01/59/2018

Pag. 7

Seria de modificări: 0

 • 1. Definirea conturului

Bilanțul energetic al sistemului centralizat de alimentare cu energie termica - SACET din municipiul Timișoara s-a elaborat pentru cinci contururi de bilanț distincte, structurate după modul de funcționare a instalațiilor operate de către COLTERM, astfel:

 • 1. Conturul I - Bilanțul termoenergetic real pentru sistemul de producere a energiei termice (CT CENTRU)

 • 2. Conturul II - Bilanțul termoenergetic real pentru sistemul de transport a energie termice de la sursele de producere pana la intrarea in PT-uri

 • 3. Conturul III - Bilanțul termoenergetic real pentru sistemul de distribuție a energie termice de la intrarea in PT-uri la consumatori

 • 4. Conturul IV - Bilanțul termoenergetic real pentru fiecare centrala termica de cvartal (cartier) si anume: CT Dunarea, CT UMT, CT Dragalina, CT Polona, CT Buzias precum si pentru CET Freidorf cu rețelele de distribuție aferente

 • 5. Conturul V - Bilanțul termoenergetic real pentru toate centralele termice de cvartal (cartier) si rețeaua de distribuție totala aferenta centralelor termice de cartier.

 • 2. Schema fluxului tehnologic

Schema rețelei de apa fierbinte livrata de sursele CET SUD si CT Centru către punctele termice este figurata in „Schema rețele termoficare”, cod I.692.13.001-GO-006. Schema a fost pusa la dispoziție de COLTERM Timișoara si este prezentata in Anexe.

Schema simplificata a fluxului tehnologic pentru SACET Timișoara este prezentata in figura 1.

INCDE-ICEMENERG

S.T.I.

Bilanț real, tehnologic si optimizat al energiei termice pentru sistemul centralizat de alimentare cu energie termica a municipiului Timișoara aferent anului 2017 Contract nr. 01/59/2018

Pag. 8

Seria de modificări: 0

INCDE-ICEMENERG

S.T.I.

Bilanț real, tehnologic si optimizat al energiei termice pentru sistemul centralizat de alimentare cu energie termica a municipiului Timișoara aferent anului 2017 Contractor. 01/59/2018

Pag. 9

Seria de modificări: 0

 • 3. Prezentarea sumara a procesului tehnologic

Sistemul centralizat de alimentare cu energie termica din municipiul Timișoara se compune din următoarele:

CT Centru si CET SUD (care produc energie electrica si termica in cogenerare)

Reteua de transport a energiei termice, care preia energia produsa in CT Centru si CET SUD si o transporta la punctele termice proprii si ale agentilor economici si la consumatorii racordați direct la rețeaua de transport

CET Freidorf, care produce energie electrica si termica in cogenerare

Centralele termice de cvartal

Punctele termice proprii

Rețeaua de distribuție care distribuie energia termica de la punctele termice, centralele termice de cvartal si CET Freidorf la consumatorii finali.

Prin urmare CT Centru si CET SUD livrează energie termica pentru o parte din consumatorii racordați la sistemul de alimentare centralizata cu energie termica (SACET) si alimentează un număr de 119 Puncte termice proprii si 28 de Puncte termice apartinand unor agenti economici.

O alta parte din consumatori sunt alimentați de la cele 5 centrale termice de cvartal si de la CET Freidorf prin rețelele de distribuție aferente fiecărei centrale.

Schema de funcționare a CT Centru si CET SUD poate fi cu:

- funcționare separata a celor doua centrale pe o rețea primara secționata

-funcționarea individuala a CET SUD

-funcționarea individuala a CT Centru.

Schema normala de funcționare presupune alimentarea separata din fiecare dintre cele doua centrale a unei parti din rețeaua primara, rețea care este secționata conform incarcarilor prestabilite de dispecerul unîtatiî, fiind posibila trecerea la funcționarea interconectata. Alimentarea cu energie termica a orașului poate fi realizata in mai multe moduri, existând posibilitatea trecerii unor zone de pe o centrala pe alta, prin manevre ale vanelor in căminele de secționare. Căminele de secționare in număr de 21 sunt

INCDE-ICEMENERG

S.T.I.

Bilanț real, tehnologic si optimizat ai energiei termice pentru sistemul centralizat de alimentare cu energie termica a municipiului Timișoara aferent anului 2017 Contract nr. 01/59/2018

Pag. 10

Seria de modificări: 0

amplasate in rețeaua primara de transport a agentului termic la punctele de racord ale diferitelor magistrale si ramificații.

De menționat ca la CT Centru, începând cu anul 2010 s-a renunțat la producerea energiei electrice in cogenerare, datorita vechimii echipamentelor in special a turbogeneratorului si datorita costului ridicat al gazelor naturale; ca urmare, centrala termoelectrica a devenit o centrala termica.

Din punct de vedere a! funcționarii, la CET SUD s-a remarcat o tendința de creștere a numărului de ore de funcționare ca urmare a retehnologizarii cazanelor de abur si a prețului mai scăzut al cărbunelui, comparativ cu cel al gazelor de ardere. Astfel pentru scăderea costurilor de producere a energiei este recomandata funcționarea cu CET SUD, dar din punct de vedere hidraulic CET SUD nu poate asigura ușor necesarul de agent termic la parametrii impuși de diagrama de reglaj.

 • 4. Caracteristicile tehnice ale principalelor instalații conținute in contururi

CT Centru are in dotare următoarele echipamente:

 • •  1 cazan de abur (nr.1) de 30 t/h, tip IPROM cu parametrii 35 bar, 450°C, cu funcționare pe gaze naturale, instalat in 1951 - conservat;

 • •  2 cazane de abur (nr. 2 si 3) de cate 12,5 t/h, tip Sulzer Frerres Elveția, cu parametrii 30 bar, 400 °C, cu funcționare pe gaze naturale, instalate in 1936;

 • •  turboagregat de 4 MW, tip AKTP-4, cu contrapresiunea la 2 bar, instalat in 1967 -casat;

 • •  2 cazane de apa fierbinte (nr.1 si 2) de cate 50 Gcal/h, cu funcționare pe gaze naturale, retehnologizate in 2009 CAF 1 si in 2014 CAF 2;

 • •  3 cazane de apa fierbinte (nr. 3, 4 si 5) de cate 100 Gcal/h. CAF 3 si CAF 4 sunt cu funcționare pe gaze naturale si combustibil lichid ușor, care au fost retehnologizate in anul 2005 CAF 3, iar CAF 4 in anul 2014. CAF 5 este in conservare. Cazanele retehnologizate au randamentele de proiect de minim 93%.

 • •  Schimbător de căldură (de baza) de 18,5 Gcal/h, tip Alfa Laval, cu debit de apa de 500 mc/h - conservat.

  INCDE-ICEMENERG

  S.T.I.

  Bilanț real, tehnologic si optimizat al energiei termice pentru sistemul centralizat de alimentare cu energie termica a municipiului Timișoara aferent anului 2017 Contract nr. 01/59/2018

  Pag. 11

  Seria de modificări: 0

Centrale termice de cvartal

La nivelul anilor 2013-2014 o parte din centralele termice existente au fost transformate in puncte termice. In momentul de fata sunt funcționale 6 centrale termice si anume 5 centrale termice de cvartal CT Dunarea, CT UMT, CT Dragalina, CT Polona si CT Buzias si centrala in cogenerare CET Freidorf. CT CFR a fost transformata in punct termic si este alimentat din CT Dunarea.

Centralele termice sunt echipate cu cazane care utilizează gazele naturale. Centralele termice produc agent termic sub forma de apa calda cu parametri 90/70° C si au fost modernizate/automatizate, fiind echipate in întregime cu utilaje: cazane, schimbătoare de căldură si pompe de inalta performanta.

CET Freidorf

CET Freidorf este o centrala termica in cogenerare care are in componenta doua motoare termice cu ardere interna, tip Perkins cuplate cu generatoare electrice de 0,5 MW fiecare si o putere termica de 0,61 Gcal, precum si 5 cazane de apa calda, complet automatizate, de tip De Dietrich care are fiecare o putere termica de 1,35 MWt. Combustibilul utilizat îl reprezintă gazele naturale.

Sistemul de transport

Sistemul de transport asigura transportul apei fierbinți de la CET SUD si CT Centru la consumatorii racordați direct la rețeaua de transport si la punctele termice.

Evacuarea căldurii din CT Centru se realizează prin intermediul a doua magistrale care alimentează partea de sud si est a orașului si o parte din zona centrala:

 • •  Magistrala 2 x Dn 1000 mm

 • •  Magistrala 2 x 600 mm

Evacuarea căldurii din CT Centru se realizează prin intermediul a trei magistrale:

 • •  Magistrala II: 2 x Dn 500 mm.

 • •  Magistralele III si IV: 2 x 700 mm fiecare.

Cele 3 magistrale se întâlnesc in apropierea centralei. Din punctul de întâlnire al acestora, pornesc 2 ramificații principale: 2 x Dn800 mm spre zona de nord, 2 x Dn700

INCDE-ICEMENERG

S.T.I.

Bilanț real, tehnologic si optimizat al energiei termice pentru sistemul centralizat de alimentare cu energie termica a municipiului Timișoara aferent anului 2017 Contract nr. 01/59/2018

Pag. 12

Seria de modificări: 0

mm spre zona centrala. Din Magistrala II, prin doua conducte Dn 400 mm este alimentata cu energie termica si zona industriala.

Sistemul de conducte din circuitul primar are o configurație de tip radial cu legaturi transversale intre magistrale, in lungime de 73 Km. Distribuția agentului termic primar la punctele termice si la consumatorii racordați direct la rețeaua primara se face cu racorduri realizate din conducte cu diametre nominale Dn 80 - Dn 250 mm. Magistralele si ramificațiile sunt formate din doua conducte, tur - retur cu diametre cuprinse între Dn 50 si Dn 1000 mm, izolate cu saltele din vata minerala protejata cu tabla neagra sau zincata (pentru conductele instalate suprateran), respectiv cu 2 straturi din impaslitura din fibre de sticla bîtumata pentru conductele montate in canale termice.

Sistemul de distribuție

Rețelele de distribuție, care distribuie energia de la punctele termice, centralele termice de cartier si CET Freidorf la consumatorii finali, in lungime totala de cca248 km. Rețelele de distribuție sunt constituite din 4 conducte, incalzire tur-retur, apa calda de consum (a.c.c.) si parțial recirculare apa calda de consum. Diametrele sunt cuprinse intre Dn 25 si Dn 300 pentru conductele de incalzire si intre Dn 50 si Dn 100 pentru apa calda de consum.

Conductele de distribuție sunt realizate in sistem clasic, amplasate subteran, in canale nevizitabile.

Punctele termice

Punctele termice au in dotare următoarele echipamente:

schimbătoare de căldură cu placi si tubulare

pompe de circulație agent termic de incalzire (unele echipate cu convertizor de frecventa)

pompe de circulație si recirculatie apa calda de consum echipamente de automatizare (electrovalve, senzori).

In prezent urmărirea funcționarii curente a sistemului de termoficare se face prin Dispecerul energetic central. Aici sunt centralizați parametrii agentului termic primar la ieșirea din cele doua centrale, parametrii agentului termic din punctele termice si din centralele termice de cvartal.

INCDE-ICEMENERG

S.T.I.

Bilanț real, tehnologic si optimizat al energiei termice pentru sistemul centralizat de alimentare cu energie termica a municipiului Timișoara aferent anului 2017 Contract nr. 01/59/2018

Pag. 13

Seria de modificări: 0

 • 5, Stabilirea unitatii de referința asociate bilanțului

Unitatea de referința asociata bilanțului termoenergetic real este anul. Perioada pentru care s-a efectuat bilanțul este 1 ianuarie 2017 - 31 decembrie 2017.

 • 6. Aparate de măsură folosite

Pentru întocmirea bilanțului s-au utilizat datele măsurate la aparatele de măsură montate in sistemul de transport si distribuție a agentului termic si anume:

 • -  Debitmetre ultrasonice, clasa de precizie 0,1

 • -  Manometre pentru masurarea presiunii apei fierbinți si a agentului termic pe racordurile de tur si retur ale punctelor termice

 • -  Termorezistente/traductoare de temperatura montate pe turul si returul apei fierbinți, clasa de precizie .'.0,2

 • -  Contoare de căldură cu funcții multiple de măsurare:

 • - energie termica

 • - putere termica

 • - debit de apa fierbinte

 • - temperatura apei din conducta de tur

 • - temperatura apei din conducta de retur.

Energia termica este contorizata la plecarea de la sursa, la punctele termice si la consumatorii finali.

INCDE-ICEMENERG

S.T.I.

Bilanț real, tehnologic si optimizat al energiei termice pentru sistemul centralizat de alimentare cu energie termica a municipiului Timișoara aferent anului 2017 Contract nr. 01/59/2018

Pag. 14

Seria de modificări: 0

 • 7. Schema si punctele de măsură

Schemele tehnologice cu indicarea punctelor de măsură a energiei termice pentru un punct termic si o centrala termica sunt prezentate in figurile 2 si 3.

 • 8. Fisa de măsurători

Datele utilizate la elaborarea bilanțurilor energetice pentru contururile de bilanț analizate au fost puse la dispoziție de către COLTERM si sunt prezentate sintetic in Anexe.

iNCDE-ICEMENERG

S.T.I.

Bilanț real, tehnologic si optimizat al energiei termice pentru sistemul centralizat de alimentare cu energie termica a municipiului Timișoara aferent anului 2017 Contract nr. 01/59/2018

Pag. 15

Seria de modificări: 0


(O SCP pctilru ACM

(T) SCP pentru încălzire

{X) Biectrovana cu 2 sensuri

FJcctrovana cu 3 sensuri

{T) Dispozitiv de reglare automat OD Senzor de mei upetatura </7) Termometru de exterior


(s) D^bi tmetru ultrasonic Integrator contor energie

(Tj) J^ogulator hidraulic

Pompa de eîrcularie mcalzm-

© Pompa de circulație ACM Filtru impurități

(3* Slut service

Armaturii de includere

® Supapa de blocare


(O? Supapa de siguranța

(T^ Manometru

(T*J> Termometru

® Vas de expansiune

£Tț> Manometru cu coniac! e electrice 0-10 bar

Vas tampon

Debi Lmetru apa rece oraș Dcbîtmctru apa rece iidaos
Fig.2. Schema de funcționare a unui punct termic cu indicarea punctelor de măsură a energiei termice

INCDE-ICEMENERG

S.T.L

Bilanț real, tehnologic si optimizat ai energiei termice pentru sistemul centralizat de alimentare cu energie termica a municipiului Timișoara aferent anului 2017 Contract nr. 01/59/2018

Pag. 16

Seria de modificări: 0


î          ,’A?Si,M'!-.<ari7,[J:ii'.’Li^/±

ț«*^șa. â rJv i J?y 1       0l

£ ' *fî TCRT& 2R i£-«".' te & ■’i

• £ «5 <u lițJ'A-kM zi: 2 U 3<LatU? tk ':

i - . -â 3                       3

i .&«£.&! wXl F,fflR hVl

’J 4ii ’ iJiV*’

’=*           E* 4E4

ț-4a>-u WqJZiiT

i j * E9 ................id‘^3 ---------

-fc—■         i .'JMR1?!

«. i   i  ™*-•.          jzi *^(

«V      <*!■

.......................*ci ircyfc* £

Fîg.3. Schema de funcționare a unei centrale termice cu indicarea punctelor de măsură a energiei termice

INCDE-ICEMENERG

S.T.L

Bilanț real, tehnologic si optimizat al energiei termice pentru sistemul centralizat de alimentare cu energie termica a municipiului Timișoara aferent anului 2017 Contract nr. 01/59/2018

Pag. 17

Seria de modificări: 0

 • 9. Ecuația de bilanț

9.1. Ecuația de bilanț termoenergetic pentru sistemul de transport (ST) al apei fierbinți

Ecuația de bilanț termoenergetic [3] pentru sistemul de transport al apei fierbinți este următoarea:

Qcet+CT = Qpt         + &Qm$T + ^QtcST                     [Gcal/an]

in care:

Qcet+ct " energia termica produsa de sursele CET SUD si CT Centru [Gcal/an]

QPT - energia termica livrata (intrata) in punctele termice          [Gcal/an]

Q^dir " energia termica livrata consumatorilor alimentați direct la rețeaua de transport                                                                  [Gcal/an]

&QmST ~ energia termica pierduta prin pierderi masice in rețeaua primara de apa fierbinte                                                                      [Gcal/an]

&QtcSr ~ energia termica pierduta prin transfer de căldură in mediul ambiant

[Gcal/an]

Pierderile procentuale de energie termica din sistemul de transport se determina astfel:

 • - Pierderile procentuale de căldură prin pierderi masice

?^=^^-100                          [%]

x~-CET+CT

 • - Pierderile procentuale de căldură prin transfer de căldură

^=^-•100                        [%]

xicJiT+CT

 • - Pierderile procentuale anuale in sistemul de transport

tftsT ~~ x-j            *100 - qmSr + q(cST                                       [/oj

&CET+CT

INCDE-ICEMENERG

S.TJ.

Bilanț real, tehnologic si optimizat al energiei termice pentru sistemul centralizat de alimentare cu energie termica a municipiului Timișoara aferent anului 2017 Contract nr. 01/59/2018

Pag. 18

Seria de modificări: 0

9.2 Ecuația de bilanț termoenergetic pentru sistemul de distribuție a apei calde de consum si a agentului de încălzire pentru punctele termice

Ecuația de bilanț termoenergetic pentru sistemul de distribuție a energiei termice este următoarea:

Qpt = Q^pt + A2X + AftX + KQtcSD                  [Gcal/an]

in care:

QPT - energia termica livrata (intrata) in punctele termice          [Gcal/an]

QVMmsPT- energia termica vanduta consumatorilor aferenti punctelor termice

[Gcal/an]

energia termica pierduta prin pierderi masice cu apa calda de consum in punctele termice si rețelele de distribuție                                  [Gcal/an]

^QmSD~ energia termica pierduta prin pierderi masice cu incalzirea in puncte termice si rețelele de distribuție                                             [Gcal/an]

^Qicsd " energia termica pierduta prin transfer de căldură in mediul ambiant, in puncte termice si rețelele de distribuție                                    [Gcal/an]

Pierderile procentuale ale sistemului de distribuție se determina astfel:

- Pierderi procentule de căldură prin pierderi masice cu a.c.c. si incalzire:

\Oacc

ace                 ț nn .            tnc „            i am

^=■7;--100> QmSD-—

QpT

- Pierderile procentuale de căldură prin transfer de căldură in mediul ambiant:

„ ^QicSD 1 am

QicSD ----100

y^pr

- Pierderile procentuale anuale in sistemul de distribuție:

- ^QmSP + AQmSP + ^QtcSP 1 aa _ ace , inc

<ltSD ~~-----'-------~--1UU " <lmPT + VrnPT + QicPT          l /o J

INCDE-ICEMENERG

S.T.I.

Bilanț real, tehnologic si optimizat al energiei termice pentru sistemul centralizat de alimentare cu energie termica a municipiului Timișoara aferent anului 2017 Contract nr. 01/59/2018

Pag. 19

Seria de modificări: 0

9.3 Ecuația de bilanț termoenergetîc pentru sistemul de distribuție a apei calde de consum si a agentului de încălzire pentru centralele termice de cvartal

Ecuația de bilanț termoenergetîc pentru sistemul de distribuție a energiei termice este următoarea:

Qcr = Qv.conscr + &Qmcr ^QtcCT                                [Gcal/an]

in care:

Qct - energia termica produsa in centrale termice de cvartal (CT) [Gcal/an]

Qv.conscT~ energia termica vanduta consumatorilor aferenti centralelor termice,

pentru încălzire si apa calda de consum                               [Gcal/an]

&QmCT- energia termica pierduta prin pierderi masice cu apa calda de consum si incalzirea in rețelele de distribuție aferente centralelor termice de cvartal [Gcal/an]

&QicCT ~ energia termica pierduta prin transfer de căldură in mediul ambiant, in rețelele de distribuție aferente centralelor termice de cvartal                [Gcal/an].

Pierderile procentuale ale sistemului de distribuție se determina astfel:

 • - Pierderile procentuale de căldură prin pierderi masice:

^-100                                        [%]

Mct

 • - Pierderile procentuale de căldură prin transfer de căldură in mediul ambiant:

^«■=^-•100                           [%]

&CT

 • - Pierderile procentuale anuale in sistemul de distribuție al centralelor termice de cvartal:

z, —         + ^Qicct i nn _      -l. zv                                 r%l

Qtcr ~                   • 100 — qmCT + qicCT ■                             1 '°J

INCDE-ICEMENERG

S.T.I.

Bilanț real, tehnologic si optimizat al energiei termice pentru sistemul centralizat de alimentare cu energie termica a municipiului Timișoara aferent anului 2017 Contract nr. 01/59/2018

Pag. 20

Seria de modificări: 0

 • 10. Calculul componentelor de bilanț

  • 10.1 Bilanțul termoenergetic real al CT Centru - conturul l

Bilanțul termoenergetic real al CT Centru a fost întocmit pentru anul 2017 pe baza datelor furnizate de beneficiar.

Ecuația de bilanț are următoarea forma:

B ' (fci ■*"     1 0   = QcTCentm + ^QcTCentru

lB ~ CB ' hiB

in care:

B - consumul de gaze naturale al CT Centru                      [m3s lan]

Pcj - media anuala a puterii calorifice inferioare a gazelor naturale [kcal lm3s]

iB- entalpia fizica corespunzătoare temperaturii medii anuale a gazelor naturale [kcallm3s]

Qctcm ~ energia termica produsa de CT Centru                 [Gcal/an]

^QcTCemru ~ energia pierduta de CT Centru                         [Gcal/an]

cB- căldură specifica medie la presiune constanta [kcalISm3 C]

- temperatura medie anuala a gazelor naturale [°CJ

= 8333 [kcalISm3]

^=0,315 [kca/ISm3 C]

‘„i =15°C

#=27106,0 miiDSTz?3 lan]

Rezulta ca energia termica intrata in cazanele din CT Centru este de 226002,37 Gcal/an, iar pierderile de energie termica aferente transformării energiei termice primare in cazane sunt de 23981,37 Gcal/an. Valorile rezultate sunt prezentate in tabelul 1.

INCDE-ICEMENERG

S.T.I.

Bilanț real, tehnologic si optimizat al energiei termice pentru sistemul centralizat de alimentare cu energie termica a municipiului Timișoara aferent anului 2017 Contract nr. 01/59/2018

Pag. 21

Seria de modificări: 0

Tabelul 1

Nr.

Crt.

Denumirea mărimii

Simbol

U.M.

Relația

Valoarea

1.

Cantitatea de energie termica intrata    cu

combustibilul in CT Centru

mii

[5W / cm\

Gcal/an

Qo ” &'    + hi)

27106,00

226002,37

2.

Cantitatea de energie termica produsa de CT Centru

O-CTCeniru

Gcal/an

contorizata

202021,00

3.

Energie termica pierduta de CT Centru

^QcTCentru

Gcal/an

^QdCentru = 2o ~ OcTCentru

23981,37

4.

Pierderea procentuala de energie termica in CT Centru

QcTCentru

%

rt        —       OcTCentru 11 nn

^ICTCentru

10,61

 • 11.1 Tabelul de bilanț si diagrama Sankey

Reprezentarea grafica a pierderilor de energie in CT Centru este prezentata in diagrama Sankey din figura 4.

INCDE-ICEMENERG

S.T.I.

Bilanț real, tehnologic si optimizat al energiei termice pentru sistemul centralizat de alimentare cu energie termica a municipiului Timișoara aferent anului 2017 Contract nr. 01/59/2018

Pag. 22

Seria de modificări: 0

INCDE-ICEMENERG

S.T.I.

Bilanț real, tehnologic si optimizat ai energiei termice pentru sistemul centralizat de alimentare cu energie termica a municipiului Timișoara aferent anului 2017 Contract nr. 01/59/2018

Pag. 23

Seria de modificări: 0

Indicatori de eficienta energetica - CT Centru

Din datele bilanțului termoenergetic pentru CT Centru prezentate in tabelul 1 rezulta următorii indicatori de eficienta energetica:

 • 1. Cantitatea de energie termica intrata cu combustibilul (cantitatea de căldură dezvoltata prin arderea gazelor naturale)

ft= 226002,37                         [Gcal/an]

 • 2. Cantitatea de energie termica produsa de CT Centru

Qct = 202021,00                        [ Gcal/an]

 • 3. Randamentul termic

ctc^™ = Qct, = 202021,00 . j00 = 89 39                [■>/„]

Q, 226002,37

 • 4. Consumul specific de căldură pentru livrarea unei Gcal la gardul centralei

CC^ =      = 7^7 •100 = U2              [Gcal/Gcal]

 • 5. Consumul specific de combustibil convențional pentru livrarea unei Gcal la gardul centralei

c 11?

Cercei = CTCeiu = ————r = 160,00                 [kg cc/Gcal]

pcc 7*10“3       ’                       l o         4

INCDE-ICEMENERG

S.T.L

Bilanț real, tehnologic si optimizat al energiei termice pentru sistemul centralizat de alimentare cu energie termica a municipiului Timișoara aferent anului 2017 Contract nr. 01/59/2018

Pag. 24

Seria de modificări: 0

10.2. Bilanțul termoenergetic anual real pentru sistemul de transport - conturul II

Componentele de bilanț anual real pentru sistemul de transport al enegiei termice, de la sursele de producere pana la intrarea in punctele termice, cuprins in conturul li, relațiile de calcul si valorile rezultate sunt prezentate in sistem tabelar, in tabelul 2.

Tabelul 2

Nr.

Crt.

Denumirea mărimii

Simbol

U.M.

Relația

Valoarea

1.

Energia termica a apei fierbinți produsa de CET SUD si CT Centru

Qcet+ct

Gcal/an

Qcet+ct = Qcet + Qct

701331,0

2.

Energia termica a apei fierbinți produsa de CET SUD

Qcet

Gcal/an

contorizata

499310,0

3.

Energia termica a apei fierbinți produsa de CT Centru

Qct

Gcal/an

contorizata

202021,0

4.

Energia termica livrata consumatorilor alimentați direct la rețeaua de transport

lim .dir.

Gcal/an

contorizata

22074,0

5.

Energia termica livrata

(intrata) in PT

Qpt

Gcal/an

contorizata

544448,0

6.

Energia termica utila in ST

QuST

Gcal/an

QuST ~ QaXîm.dir. + QpT

566522,0

7.

Energia termica pierduta in sistemul de transport

AQiST

Gcal/an

&Qtsr = Qcet+ct ~~ Qu

134809,0

8.

Temperatura medie a apei fierbinți      in

conductele de tur

°C

media temperaturilor inregistrate

89,1

9.

Temperatura medie a apei fierbinți      in

conductele de retur

c

°C

media temperaturilor inregistrate

51,2

10.

Cantitatea de apa de adaos in sistemul de transport

DaclST

m3/an

contorizata

1094971,0

INCDE-ICEMENERG

S.T.I.

Bilanț real, tehnologic si optimizat al energiei termice pentru sistemul centralizat de alimentare cu energie termica a municipiului Timișoara aferent anului 2017 Contract nr. 01/59/2018

Pag. 25

Seria de modificări: 0

11.

Temperatura apei de adaos

°c

media temperaturilor înregistrate

13,3

12.

Energia termica pierduta prin pierderi masice in ST

Gcal

&QmST " DadST * 6> *   " hd )

*10“3

41499,40

13.

Energia termica pierduta prin transfer de căldură in mediul ambiant in ST

^QtcST

Gcal/an

^QtcST “ ^QiST ~ ^QmST

93309,6

14.

Pierderi procentuale de energie termica prin pierderi masice

QmST

%

^=^^-*100 ilCET+CT

5,92

15.

Pierderi procentuale de energie termica prin transfer de căldură

QtcST

%

^=^^-*100

&CET+CT

13,30

16.

Pierderi procentuale totale de energie termica in ST

QtST

%

tftST ” tfmST tflcST

19,22

 • 11.2 Tabelul de bilanț si diagrama Sankey

Tabelul de bilanț termoenergetic anual real pentru sistemul de transport este prezentat in tabelul 3, iar reprezentarea grafica a pierderilor in diagrama Sankey din figura 5.

INCDE-ICEMENERG

S.T.I.

Bilanț real, tehnologic si optimizat al energiei termice pentru sistemul centralizat de alimentare cu energie termica a municipiului Timișoara aferent anului 2017 Contract nr. 01/59/2018

Pag. 26

Seria de modificări: 0

Tabelul 3

Nr.

Crt.

Denumirea componentei de bilanț

Sim bol

Valoarea

Gcal/an

%

1.

Energia termica a apei fierbinți produsa de

CET SUD si CT Centru

Qcet+ct

701331,0

100,0

2.

Energia termica utila in sistemul de transport

QuST

566522,0

80,78

3.

Energia termica livrata (intrata) in punctele termice

Qpt

544448,0

77,63

4.

Energia termica livrata consumatorilor racodati direct Ia rețeaua de transport

s^cons. x£racrdir.

22074,0

3,15

■BSSWîfliSWlSB

5.

Energia termica pierduta în sistemul de transport din care:

^Qsr

134809,0

19,22

6.

- prin pierderi masice

^QmST

41499,4

5,92

7.

- prin transfer de căldură in mediul ambiant

^Qtcsr

93309,6

13,30

8.

Energia utila plus pierderile in sistemul de transport

Qpt

f^cons. , ^rac.dir. +

^QtST

701331,0

100,0

INCDE-ICEMENERG

S.T.I,

Bilanț real, tehnologic si optimizat al energiei termice pentru sistemul centralizat de alimentare cu energie termica a municipiului Timișoara aferent anului 2017 Contract nr. 01/59/2018

Pag. 27

Seria de modificări: 0

INCDE-ICEMENERG

S.T.I.

Bilanț real, tehnologic si optimizat al energiei termice pentru sistemul centralizat de alimentare cu energie termica a municipiului Timișoara aferent anului 2017 Contract nr. 01/59/2018

Pag. 28

Seria de modificări: 0

 • 12.2 Analiza de bilanț pentru sistemul de transport

Auditul termoenergetic anual real al sistemului de alimentare centralizata cu energie termica din Municipiul Timișoara a fost elaborat pentru perioada 1 ianuarie 2017 - 31 decembrie 2017.

Din analiza datelor obținute in urma calculelor de bilanț a rezultat ca energia termica livrata de sursele de producere CET SUD si CT Centru, in anul de bilanț a fost de 701331,0 Gcal. Din aceasta energie termica, cantitatea de 22074,0 Gcal/an a fost distribuita consumatorilor racordați direct la rețeaua de transport, cantitatea de 544448,0 Gcal/an a fost distribuita punctelor termice, iar restul de 134809,0 Gcal/an reprezintă pierderile in sistemul de transport. Pierderile de energie termica in sistemul de transport reprezintă 19,22 % din energia termiqa livrata de sursele de producere.

Energia termica pierduta prin pierderi masice de apa fierbinte a fost de de 41499,4 Gcal/an, valoare ce reprezintă o pierdere procentuala de 5,92 %. Energia termica pierduta prin transfer de căldură a fost de 93309,6 Gcal/an si reprezintă o pierdere procentuala de 13,30 %.

S.C. COLTERM S.A. aplica intens o politica de conectare de consumatori noi prin bransarea unor agenti economici si instituții direct in rețeaua de transport.

Din totalul pierderilor, pierderile prin transfer termic sunt preponderente.

Cauza principala a acestor pierderi o reprezintă starea izolației termice pe traseele aeriene de transport ale apei fierbinți. Acestea prezintă deteriorări ale învelișul ui metalic care a fost si este devalizat (cu precădere pe conductele de retur) fapt ce conduce la deteriorarea celorlalte straturi de izolație pana la dispariția completa a acestora.

In zonele cu conducte amplasate subteran, izolația este deteriorata ca urmare a umidității excesive din canalele termice, umiditate cauzata de infiltrațiile de apa din rețeaua de canalizare si din rețeaua de apa potabila (in zonele in care rețele termice se intersectează cu rețele de apa), precum si datorita fisurilor aparute pe conductele de agent termic primar.

INCDE-ICEMENERG

S.T.I.

Bilanț real, tehnologic si optimizat al energiei termice pentru sistemul centralizat de alimentare cu energie termica a municipiului Timișoara aferent anului 2017 Contract nr. 01/59/2018

Pag. 29

Seria de modificări: 0

Pierderile de energie termica in rețeaua primara sunt legate si de gradul avansat de corodare exterioara a conductelor, situație care conduce la numeroase spargeri si la pierderi însemnate de agent termic sub forma de apa fierbinte. Valoarea acestor pierderi masice prin spargeri si neetanseitati este data de cantitatea de apa de adaos introdusa in sistemul de transport (1094971 m3/an).

Cauza principala a pierderilor o reprezintă insa funcționarea sistemului sub capacitatea proiectata, situație datorata debransariî unui număr mare de consumatori, rețeaua devenind astfel supradimensionata fata de consumul actual. Reducerea consumului datorat debransarilor conduce la reducerea presiunii si a debitului agentului primar la surse. Pentru compensarea lipsei de debit s-a mărit temperatura agentului primar, astfel ca pierderile de căldură in rețelele termice au crescut.

Rețelele de transport nu sunt echipate cu sisteme de monitorizare.

In momentul de fata, rețeaua de transport in lungime de cca. 73 km este parțial reabilitata, operație care a constat in înlocuirea conductelor cu izolație clasica, cu țevi preizolate. Se recomanda continuarea procesului de reabilitare prin înlocuirea conductelor din otel clasic cu conducte preizolate.

INCDE-ICEMENERG

S.T.I.

Bilanț real, tehnologic si optimizat al energiei termice pentru sistemul centralizat de alimentare cu energie termica a municipiului Timișoara aferent anului 2017 Contract nr. 01/59/2018

Pag. 30

Seria de modificări: 0

 • 10.3 Calculul componentelor de bilanț anual real pentru sistemul de distribuție aferent punctelor termice - conturul III

Calcului componentelor de bilanț anual real pentru sistemul de distribuție a enegiei termice, de la intrarea in punctele termice pana la consumatorii finali este prezentat in tabelul 4.

Tabelu

4

Nr.

Ort.

Denumirea mărimii

Simbol

U.M.

Relația

Valoarea

1.

Energia termica livrata

(intrata) in PT-uri

Qpt

Gcal/an

contorizata

544448T0

2.

Energia termica vanduta consumatorilor (facturata)

Qv.cons.PT

Gcal/an

Qv.cons.PT

syxcc       . fync

xiv.cons.PT ’’’ xiv.cons.PT

450404,1

3.

Energia termica vanduta consumatorilor cu a.c.c.

s-xacc tdviCons.PT

Gcal/an

contorizata

72040,1

4.

Energia termica vanduta consumatorilor pentru încălzire

Qinc PT

z~'V,cons.PT

Gcal/an

contorizata

378364,0

5.

Energia termica pierduta in sistemul de distribuție al PT-urilor

&QtPT

Gcal/an

^QtPT QpT Qv.cons.PT

94043,9

6.

Cantitatea de apa pierduta in circuite cu a.c.c.

Uni.PT

m3/an

contorizata

535051,0

7.

Temperatura medie a apei reci intrata in PT

PT ap

°c

media           valorilor

măsurate

13,3

8.

Temperatura agentului termic in conductele de tur circuitul de încălzire

ține li

°c

media           valorilor

măsurate

47,26

9.

Temperatura agentului termic in conductele de retur circuitul de încălzire

uc

media           valorilor

măsurate

42,13

10.

Temperatura medie a a.c.c. la plecare din PT

PT acc

uc

media           valorilor

măsurate

52,0

11.

Temperatura medie a a.c.c. livrata consumatorilor

t acc

°c

media           valorilor

măsurate

50,0

INCDE-ICEMENERG

S.T.I.

Bilanț real, tehnologic si optimizat al energiei termice pentru sistemul centralizat de alimentare cu energie termica a municipiului Timișoara aferent anului 2017 Contractor. 01/59/2018

Pag. 31

Seria de modificări: 0

12

Temperatura medie a apei potabile in lunile de iarna

| hd.i

°c

Suma din lunile de încălzire /7

7,6

13

Energia termica pierduta prin pierderi masice in circuitele cu a.c.c.

\Oacc

^Mm.PT

Gcal

Afiacc „ rytcc *  *

L^m.PT ~~ ^m.PT C' _

19636,37

14

Cantitatea de apa de adaos in rețeaua de încălzire

Uad

m /an

contorizata

356029,0

15.

Energia termica pierduta prin pierderi masice in rețeaua de încălzire

&QL~r

Gcal/an

12293,68

16.

Energia termica pierduta prin pierderi masice totale inSD

^Qm.t.PT

Gcal

31930,05

17.

Energia termica pierduta prin transfer de cald ura in mediul ambiant in SD

^QlcP'P

Gcal/an

^QtcPT " ^QlPT ~ ^Qm.t.PT

62113,85

18.

Pierderi procentuale de energie termica prin pierderi masice cu a.c.c.

tâpr

%

\oacc

<7^=-7^-100

V-PT

3,60

19.

Pierderi procentuale de energie termica prin pierderi masice cu încălzirea

tâpT

%

inc    ^Qm.PT ,|QQ

HmPT UpT

2,26

20.

Pierderi procentuale de energie termica prin pierd, masice totale in SD

<imJ.PT

%

UpT

5,86

21.

Pierderi procentuale de energie termica prin transfer de căldură in SD

QtcPT

%

^O'tcPT i zxn

QtcPT ~  ~     100

^PT

11,41

22.

Pierderi      procentuale

totale de energie termica in SD-conturul III

dtPT

%

<7,,,,. = &QmJ PT +&Q,'jt -100

Qpt

17,27

INCDE-ICEMENERG

S.T.I.

Bilanț real, tehnologic si optimizat al energiei termice pentru sistemul centralizat de alimentare cu energie termica a municipiului Timișoara aferent anului 2017 Contract nr. 01/59/2018

Pag. 32

Seria de modificări: 0

 • 11.3 Tabelul de bilanț si diagrama Sankey

Tabelul de bilanț termoenergetic anual real pentru sistemul de distribuție -conturul III este prezentat in tabelul 5, iar diagrama Sankey in figura 6.

Tabelul 5

Nr.

Crt.

Denumirea componentelor de bilanț

Simbol

Valoarea

Gcal/an

%

SOI

; ;-V ~ ■;;

' : < r- . ■

1.

Energia termica livrata (intrata) in punctele termice

Qpt

544448,0

100,0

B

ISiSWSȘ

:M A:-''.' ■ ■

:E<.;

2.

Energia termica vanduta consumatorilor cu încălzirea si a.c.c.

Qv.cons.PT

450404,1

82,73

3.

Energia termica vanduta consumatorilor cu a.c.c.

s-\acc z£v,cons.PT

72040,1

13,23

4.

Energia termica vanduta consumatorilor cu incalzirea

oinc x^v.cons.PT

378364,0

69,50

îfS si

»BS8W«»iBStS

wsttiw

•’'î ; < ?          .

5.

Energia termica pierduta in sistemul de distribuție prin:

^Qipt

94043,9

17,27

6.

- pierderi masice in sistemul de distribuție a a.c.c.

19636,37

3,60

7.

- pierderi masice in sistemul de încălzire

12293,68

2,26

8.

- pierderi masice totale in sistemul de distribuție

^Qm.l.P'P

31930,05

5,86

9.

- pierderi prin transfer de căldură in mediul ambiant

^QtcPT

62113,85

11,41

D.

Energia, utila plus pierderile

10.

Energia utila plus pierderile in sistemul de distribuție

Q v.cons ,PT

4- ÂQtPT

544448,0

100,0

INCDE-ICEMENERG

S.T.l.

Bilanț real, tehnologic si optimizat al energiei termice pentru sistemul centralizat de alimentare cu energie termica a municipiului Timișoara aferent anului 2017 Contract nr. 01/59/2018

Pag. 33

Seria de modificări: 0

Fig. 6. Diagrama Sankey - Bilanț termoenergetic anual real pentru sistemul de distribuție al punctelor termice

INCDE-ICEMENERG

S.T.I.

Bilanț real, tehnologic si optimizat al energiei termice pentru sistemul centralizat de alimentare cu energie termica a municipiului Timișoara aferent anului 2017 Contract nr. 01/59/2018

Pag. 34

Seria de modificări: 0

 • 11.4 Tabelul de bilanț si diagrama Sankey

Tabelul de bilanț pentru pierderea de energie termica in punctele termice este prezentat in tabelul 5.1. Reprezentarea grafica a pierderilor de energie in punctele termice este prezentata in diagrama Sankey din figura 6.1.

Tabelul 5.1

Nr.

Crt.

Denumirea mărimii

Simbol

U.M.

Relația

Valoarea

1.

Cantitatea de energie termica intrata in punctele termice

QiPT-uri

Gcal/an

contorizata

544448,0

2.

Cantitatea de energie termica plecata din punctele termice

QePT-uri

Gcal/an

contorizata

543060,0

3.

Energie termica pierduta in punctele termice

^QpT-urt

Gcal/an

AQpr-uri ~ QiPT-uri ~~QePT-uri

1388,00

4.

Pierderea procentuala de energie termica in punctele termice

# PT-wi

%

_ QiPT-uri QePT-uri 1 Hf) qpT-uri “      xx

xliPT-uri

0,25

INCDE-ICEMENERG

S.T.I.

Bilanț real, tehnologic si optimizat al energiei termice pentru sistemul centralizat de alimentare cu energie termica a municipiului Timișoara aferent anului 2017 Contract nr. 01/59/2018

Pag. 35

Seria de modificări: 0

Fig. 6.1 Diagrama Sankey pentru pierderile de energie in punctele termice

INCDE-ICEMENERG

S.T.I.

Bilanț real, tehnologic si optimizat al energiei termice pentru sistemul centralizat de alimentare cu energie termica a municipiului Timișoara aferent anului 2017 Contract nr. 01/59/2018

Pag. 36

Seria de modificări: 0

12.3 Analiza bilanțului termoenergetic anual real pentru sistemul de distribuție -conturul III

Cantitatea de energie termica preluata din sistemul de transport al apei fierbinți in anul 2017 de cele 119 puncte termice a fost de 544448,0 Gcal. Din aceasta cantitate s-au vândut consumatorilor pentru încălzire 378364,0 Gcal. Cantitatea de energie termica vanduta consumatorilor cu apa calda de consum a fost de 72040,1 Gcal. Diferența dintre energia termica intrata in punctele termice si totalul energiei termice vândute consumatorilor, in valoare de 94043,9 reprezintă pierderea de energie in sistemul de distribuție. In procente aceasta pierdere a fost de 17,27 %. Din cantitatea de 94043,9 Gcal, 19636,37 Gcal s-au pierdut prin pierderi masice in circuitele cu apa calda de consum si 12293,68 Gcal s-au pierdut prin pierderi masice in circuitele de încălzire. Cantitatea de 62113,85 Gcal a fost pierduta prin transfer de căldură in mediul ambiant in rețelele de încălzire si de apa calda de comsum. Pierderile procentuale de energie termica prin pierderi masice in rețelele aferente punctelor termice au fost de 5,86 % si de 11,41 % prin transfer de căldură in mediul ambiant.

Pierderile procentuale de energie in punctele termice este de 0,25 % adica 1388,00 Gcal/an.

Cauzele acestor pierderi se datoreaza următoarelor aspecte:

 • - deteriorarea izolațiilor termice; conductele din unele canale termice sunt corodate si cu izolația deteriorata din cauza inundării canalelor cu apa provenita din avarii sau infiltrații

 • - capacitatea instalata a punctelor termice a devenit excedentara fata de sarcina termica solicitata de actualii consumatori. Supradimensionarea este evidenta si in cazul pompelor de circulație care datorita subincarcarii determina pierderi suplimentare de energie electrica activa si reactiva. Totodată datorita supradimensionării in rețelele de distribuție a scăzut viteza de circulație a agentului termic, fapt ce generează o pierdere mare de energie termica in special sub forma de transfer termic in mediul ambiant. Astfel se impune înlocuirea electropompelor de circulație existente cu electropompe cu turatîe variabila ai căror parametrii hidraulici sa fie corelați cu incarcarea actuala

  INCDE-ICEMENERG

  S.T.I.

  Bilanț real, tehnologic si optimizat al energiei termice pentru sistemul centralizat de alimentare cu energie termica a municipiului Timișoara aferent anului 2017 Contract nr. 01/59/2018

  Pag. 37

  Seria de modificări: 0

 • - parametrii de furnizarea ai agentului termic primar sunt diferiți fata de proiect, fapt ce conduce la reducerea transferului de căldură in schimbătoarele din punctele termice si realizarea unor temperaturi mai ridicate in circuitele de retur fata de cele din diagrama de regaj

~ lipsa unui sistem de detectare si monitorizare a avariilor

 • - conductele de recirculare a apei calde de consum nu sunt toate funcționale. Lipsa recircularii coroborata cu procesul de stagnare a agentului termic in conducte datorat diminuării consumului si supradimensionării rețelelor conduce la vehicularea unui agent termic sub limita de confort. Aceasta este si una din cauzele care conduc la debransarea consumatorilor.

Consumul de energie electrica

Pentru anul de bilanț, consumul de energie electrica contorizat pentru toate punctele termice a fost de 8695,68 MWh. Pentru pomparea apei in circuitele de încălzire s-a consumat = 6186,04 MWh, iar pentru pomparea apei calde de

consum s-au consumat E™c=2351,4 MWh.

Consumurile specifice de energie electrica de pompaj au fost următoarele:

 • 1. Consumul propriu de energie electrica de pompaj necesara unei Gcal vândute consumatorilor in scopul încălzirii

c'7 =                  = 0,016                  [MWh/Gcal]

378364,0

 • 2. Consumul propriu de energie electrica de pompaj necesara unei Gcal vândute consumatorilor cu apa calda de consum

EaCc

=       =o,O33                   [MWh/Gcal]

72040,1

 • 3. Consumul propriu de energie electrica pentru pomparea unui m3 de apa calda de consum la consumatori

3        2351 4                                                          -4

c™            - =0,0011                        [MWh/m3]

2061097,0

INCDE-ICEMENERG

S.T.L

Bilanț real, tehnologic si optimizat al energiei termice pentru sistemul centralizat de alimentare cu energie termica a municipiului Timișoara aferent anului 2017 Contract nr, 01/59/2018

Pag. 38

Seria de modificări: 0

10.4. Calculul componentelor de bilanț termoenergetic anual real pentru centralele termice de cvartal - Conturul IV

Bilanțul termoenergetic real pentru centralele termice de cvartal, ce fac parte din conturul IV a fost elaborat pentru fiecare Centrala termica de cvartal in parte si pentru CET Freidorf. Realtiile si valorile rezultate in urma calculelor sunt prezentate in tabelul nr. 6.

Tabelul 6

Nr. Crt

Denumirea mărimii

Sim bol

U.M.

Relația

Valoarea

Valoarea

Valoa

rea

Valoarea

Valoarea

Valoarea

Valoarea

__________________________________________________________________________________________________________ Centrale termice de cvartal

CET

Dunărea

UMT

Dragalina

Polona

Buzias

Total

Freidorf

1,

Cantitatea de energie termica intrata     cu

combustibilul in CT-uri/CET

&

Sm3

contorizata

1091218,0

763945,0

938347,0

51184,0

1357617,0

4202311,0

555088,9

2.

Cantitatea de energie termica intrata     cu

combustibilul in CT-uri/CET

&

Gcal/an

contorizata

9098,26

6369,56

7823,68

426,76

11319,44

35037,70

4628,18

3,

Cantitatea de energie termica produsa de CT-uri/CET

Qct

Gcal/an

contorizata

6209,4

5255,5

6575,1

344,7

9648,7

28033,4

3736,0

4.

Energie termica pierduta de CT-uri/CET

^Qct

Gcal/an

^Qct ~ Qo ~ Qct

2888,86

1114,06

1248,58

82,06

1670,74

7004,3

892,18

5.

Pierderea procentuala de energie termica in CT-uri/CET

Qct

%

qcT = Q^cr.W0

Qo

31,75

17,49

15,96

19,23

14,76

19,99

19,28

6.

Energia termica produsa in CT-uri/CET

Qct

Gcal/an

contorizata

6209,4

5255,5

6575,1

344,7

9648,7

28033,4

3736,0

7,

Energia termica vanduta consumatorilor (facturata)

Q'V.cons.Cl

Gcal/an

Qv.cons.CT

/-\acc

Qv.cons.CT "r Qv.cons.CT

4741,5

4368,5

5468,6

281,7

7793,0

22653,3

2999,3

8.

Energia termica termica vanduta consumatorilor cu a.c.c.

Q^ CT

^V.COHJ.Ci

Gcal/an

contorizata

1024,8

767,0

913,8

46,6

1875,1

4627,3

362,9

9.

Energia termica vanduta consumatorilor     pentru

oinc

x~-v.cons.CT

Gcal/an

contorizata

3716,7

3601,5

4554,8

235,1

5917,9

18026,0

2636,4

INCDE-ICEMENERG

S.T.I.

Bilanț real, tehnologic si optimizat al energiei termice pentru sistemul centralizat de alimentare cu energie termica a municipiului Timișoara aferent anului 2017 Contractor. 01/59/2018

Pag. 39

Seria de modificări: 0

încălzire

10.

Energia termica pierduta in sistemul de distribuție al CT-uriÎDr

^QiCT

Gcal/an

^Qict ~ Oct Qv.cons.CT

1467,9

887,0

1106,5

63,0

1855,7

5380,1

736,7

11.

Cantitatea de apa pierduta in circuite cu a.c.c.

D™

777.CI

m3/an

contorizata

277,0

1332,0

3895,0

139,0

14271,0

19914,0

431,0

12.

Temperatura medie a apei reci intrata in CT

/ ap

°C

media valorilor măsurate in CT-uri

13.3

13.3

13.3

13.3

13.3

13.3

13.3

13.

Temperatura agentului termic in conductele de tur circuitul de încălzire

fine

°c

media valorilor măsurate

47,26

47,26

47,26

47,26

47,26

47,26

47,26

14.

Temperatura agentului termic in conductele de retur circuit de încălzire

t^c

°C

media valorilor măsurate

42,13

42,13

42,13

42,13

42,13

42,13

42,13

15.

Temperatura medie a a.c.c. la plecare din CT

tCT

ace

°C

media valorilor măsurate

52,0

52,0

52,0

52,0

52,0

52,0

52,0

16.

Temperatura medie a a.c.c.                   livrata

consumatorilor

t acc

°c

media valorilor măsurate in CT-uri

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

17.

Temperatura medie a apei potabile in lunile de iarna

ad.i

°c

Suma din lunile de incalzire /6

7,6

7,6

7,6

7,6

7,6

7,6

7,6

18.

Energia termica pierduta prin pierderi masice in circuitele cu a.c.c.

AQ^ct

Gcal

=D°CCC T*c*

Z-'m.CT       m.Cl

(t -rCT)-10-3

V ace ap s

10,17

48,88

142,95

5,10

523,75

730,85

15,82

19.

Cantitatea de apa de adaos in rețeaua de încălzire

D?

m3/an

contorizata

8310,0

236,0

4649,0

1,0

6974,0

20170,0

8397,0

20.

Energia termica pierduta prin pierderi masice in rețeaua de încălzire

\O,ncrT

Gcal/an

*10“3

286,94

8,15

160,53

0,03

240,81

696,46

289,95

21.

Energia termica pierduta prin pierderi masice totale

Gcal

+

AerCT

297,11

57,03

303,48

5,13

764,56

1427,31

305,77

INCDE-ICEMENERG

S.T.I.

Bilanț real, tehnologic si optimizat al energiei termice pentru sistemul centralizat de alimentare cu energie termica a municipiului Timișoara aferent anului 2017 Contract nr. 01/59/2018

Pag. 40

Seria de modificări: 0_______________________________________

22.

Energia termica pierduta prin transfer de caid ura in mediul ambiant

^QtcCT

Gcal/an

^Qtc.CT ~ ^Ql.CT

^Qm.t.CT

1170,79

829,97

803,02

57,87

1091,14

3952.79

430,93

23.

Pierderi procentuale de energie termica prin pierderi masice cu a.c.c.

tâcT

%

acc ^QmCT . ] QQ 'imCT

^CT

0,16

0,93

2,18

1,48

5,43

2,61

0,42

24.

Pierderi procentuale de energie termica prin pierderi masice cu încălzirea

n

HmCT

%

^=—^•100

4,62

0,16

2,44

0,008

2,49

2,48

7,76

25.

Pierderi procentuale de energie termica prin pierderi masice totale

%

<>,CT = — ” , -100

4,78

1,09

4,62

1,488

7,92

5,09

8,18

26.

Pierderi procentuale de energie termica prin transfer de căldura

QtcCT

%

^QtcCT An

QtcCT ~          100

18,86

15,79

12,21

16,79

11,31

14,10

11,54

27.

Pierderi procentuale totale de energie termica

QiCT

%

fc=^^-10C

23,64

16,88

16,83

18,278

19,23

19,19

19,72

11.4 Tabelele de bilanț si diagramele Sankey

Tabelele de bilanț termoenergetic real pentru fiecare centrala termica de cvartal in parte si pentru CET Freidorf sunt prezentate in tabelele 7- 12. De asemenea energiile termice produse si vândute consumatorilor si pierderile in rețele sunt reprezentate grafic in diagramele Sankey din figurile 7-12.

INCDE-ICEMENERG

S.T.I.

Bilanț real, tehnologic si optimizat al energiei termice pentru sistemul centralizat de alimentare cu energie termica a municipiului Timișoara aferent anului 2017 Contract nr. 01/59/2018

Pag. 41

Seria de modificări: 0

Tabelul 7. Tabelul de bilanț termoenergetic anual real pentru CT Dunarea -Conturul IV

| Nr.

Denumirea componentelor de bilanț

Sim

Valoarea

Crt.

bol

Gcal/an

%

iii

-:?'5 <!?/;->'•

-       -'-'T

. +•!>< \

ra

1;?’l ■ 1:.1:

1.

Energia termica produsa de CT Dunarea

Qct

6209,4

100,0

'.'V, si,S

■; <;

rara-:®®/-!:.

2.

Energia termica vanduta consumatorilor cu încălzirea si a.c.c.

Qv.cons.CT

4741,5

76,36

3.

Energia termica vanduta consumatorilor cu încălzirea

sync xZv.cQns.CT

3716,7

59,86

4.

Energia termica vanduta consumatorilor cu a.c.c.

s^acc z£v.com>\CT

1024,8

16,50

■B»

-mw.

5.

Energia termica pierduta in sistemul de distribuție al CT Dunarea prin:

^Qicr

1467,9

23,64

6.

- pierderi masice in sistemul de distribuție a a.c.c.

bQZcT

10,17

0,16

7.

- pierderi masice in sistemul de încălzire

286,94

4,62

8.

- pierderi masice totale in sistemul de distribuție

^Qm.tCT

297,11

4,78

9.

- pierderi prin transfer de căldură in mediul ambiant

^QtcCT

1170,79

18,86

■. ■ ■

MsSW

1     :ivy* ■■;      :      ’

10.

Energia utila plus pierderile in sistem

Q v .cnns .CT

+ A Q tCT

6209,4

100,0

INCDE-ICEMENERG

S.T.I.

Bilanț real, tehnologic si optimizat a! energiei termice pentru sistemul centralizat de alimentare cu energie termica a municipiului Timișoara aferent anului 2017 Contract nr. 01/59/2018

Pag. 42

Seria de modificări: 0

Fig. 7, Diagrama Sankey - Bilanț termoenergetic anual real pentru CT Dunarea

INCDE-ICEMENERG

S.T.I.

Bilanț real, tehnologic si optimizat al energiei termice pentru sistemul centralizat de alimentare cu energie termica a municipiului Timișoara aferent anului 2017 Contract nr. 01/59/2018

Pag. 43

Seria de modificări: 0

Tabelul 8. Tabelul de bilanț termoenergetic anual real pentru CT UMT - Conturul IV

Nr.

Crt.

Denumirea componentelor de bilanț

Simbol

Valoarea

Gcal/an

%

. A. ’

Energia termica intrațairi conturul de bilaht-7;Ț; pentru ’GT UMT 7 ’;.•        '■: 7' v ‘‘ \-7 ' •;7:::7 ‘'

1.

Energia termica produsa in CT UMT

Oct

5255,5

100,0

B.

Energ iă ie rrhlcșd^șîja djrt^nttrid ■sistem ul uțd^ distribuție:sub forrtiă irtfeJ|7<7- , 7:7' 7-7 «TJ

-7h77

:         - 7 7-)-*:

2.

Energia termica vanduta consumatorilor cu incalzirea si a.c.c.

Qv.cons.CT

4368,5

83,12

3.

Energia termica vanduta consumatorilor cu incalzirea

QHW x^v.cons.CT

3601,5

68,53

4.

Energia termica vanduta consumatorilor cu a.c.c.

s^acc

767,0

14,59

•7-7 7’.i

Dierden

iî             ir' f-r'

iStwlș

:îi

«181

5.

Energia termica pierduta in sistemul de distribuție al CT UMT prin:

^QtCT

887,0

16,88

6.

- pierderi masice in sistemul de distribuție a a.c.c.

48,88

0,93

7.

- pierderi masice in sistemul de încălzire

8,15

0,16

8.

- pierderi masice totale in sistemul de distribuție

^Qm.tCT

57,03

1,09

9.

- pierderi prin transfer de căldură in mediul ambiant

AQtcCT

829,97

15,79

. D.

Energia utila plus pierderile

10.

Energia utila plus pierderile in sistem

Q v .mus ,CT

+ A £2 fCT

5255,5

100,0

INCDE-ICEMENERG

S.T.I.

Bilanț real, tehnologic si optimizat al energiei termice pentru sistemul centralizat de alimentare cu energie termica a municipiului Timișoara aferent anului 2017 Contract nr. 01/59/2018

Pag. 44

Seria de modificări: 0

INCDE-ICEMENERG

S.T.I.

Bilanț real, tehnologic si optimizat al energiei termice pentru sistemul centralizat de alimentare cu energie termica a municipiului Timișoara aferent anului 2017 Contract nr. 01/59/2018

Pag. 45

Seria de modificări: 0

Tabelul 9, Tabelul de bilanț termoenergetic anual real - Conturul IV pentru CT

Dragalina

Nr.

Crt.

Denumirea componentelor de bilanț

Simbol

Valoarea

Gcal/an

%

. ,'a.

Energia termicaintrata in 4onțufuj^^j|^pț/T*< ’pențru CTDrăgâlina <'. :r’ =;<•?;J

1.

Energia termica produsa de CT Dragalina

Oct

6575,1

100,0

IE

;■ "II

-'i-i. e ' ' • i

WfWsS

Uliii

2.

Energia termica vanduta consumatorilor cu încălzirea si a.c.c.

Qv.cons.CT

5468,6

83,17

3.

Energia termica vanduta consumatorilor cu incalzirea

Qinc s^v.cons.CT

4554,8

69,27

4.

Energia termica vanduta consumatorilor cu a.c.c.

s\acc x£v,cons.CT

913,8

13,90

sasisew" “b"™

■; ■ ;

:<: ■e/e-si

? X :rX:: £

" ' : ■

5.

Energia termica pierduta in sistemul de distribuție al CT Dragalina prin:

^QtCT

1106,5

16,83

6.

- pierderi masice in sistemul de distribuție a a.c.c.

142,95

2,18

7.

- pierderi masice in sistemul de încălzire

160,53

2,44

8.

- pierderi masice totale in sistemul de distribuție

^Qm.tCT

303,48

4,62

9.

- pierderi prin transfer de căldură in mediul ambiant

AQtcCT

803,02

12,21

Sil

oww*

I

Ii 'I , / r ;:

::: ?» *;s U ' ”C;.               c?. H ■*: Z:?«?

swaw iKBS®

10.

Energia utila plus pierderile in sistem

V .COHS .CT

+ A Q tCT

6575,1

100,0

INCDE-ICEMENERG

S.T.I.

Bilanț real, tehnologic si optimizat al energiei termice pentru sistemul centralizat de alimentare cu energie termica a municipiului Timișoara aferent anului 2017 Contract nr. 01/59/2018

Pag. 46

Seria de modificări: 0

Fig. 9. Diagrama Sankey - Bilanț termoenergetic anual real pentru CT Dragalina

INCDE-ICEMENERG

S.T.I.

Bilanț real, tehnologic si optimizat al energiei termice pentru sistemul centralizat de alimentare cu energie termica a municipiului Timișoara aferent anului 2017 Contract nr. 01/59/2018

Pag. 47

Seria de modificări: 0

Tabelul 10. Tabelul de bilanț termoenergetic anual real - Conturul IV pentru CT

Polona

Nr.

Cri

Denumirea componentelor de bilanț

Simbol

Valoarea

Gcal/an

%

A.

Energia termică intrata in conturul de bilanț penftu CT Polona.T■                  T•"■■■' "■.'7'■

1.

Energia termica produsa de CT Polona

Qcr

344,7

100,0

B.

Ene^iăTermida^ ieșita dinconturul sistemuluiv de distribuție sub forniaȚitriă-7 T: 7

-Ț.'" ■ .’*•

• ‘ - -

2.

Energia termica vanduta consumatorilor cu încălzirea si a.c.c.

Qv.cons.CT

281,7

81,722

3.

Energia termica vanduta consumatorilor cu încălzirea

oinc xiv.cons.CT

235,1

68,203

4.

Energia termica vanduta consumatorilor cu a.c.c.

z£v.cons,CT

46,6

13,519

?i®l

sBSRIK

ihttșșww

liill

5.

Energia termica pierduta in sistemul de distribuție al CT Polona prin:

63,0

18,278

6.

- pierderi masice in sistemul de distribuție a a.c.c.

5,10

1,48

7.

- pierderi masice in sistemul de încălzire

0,03

0,008

8.

- pierderi masice totale in sistemul de distribuție

AQmjCF

5,13

1,488

9.

- pierderi prin transfer de căldură in mediul ambiant

^QtcCT

57,87

16,79

D.

Energia utila plus pierderile

10.

Energia utila plus pierderile in sistem

Q v.cont .CT

+ A Q tCT

344,7

100,0

INCDE-ICEMENERG

S.T.I.

Bilanț real, tehnologic si optimizat al energiei termice pentru sistemul centralizat de alimentare cu energie termica a municipiului Timișoara aferent anului 2017 Contract nr. 01/59/2018

Pag. 48

Seria de modificări: 0

Fig. 10. Diagrama Sankey- Bilanț termoenergetic anual real pentru CT Polona

INCDE-ICEMENERG

S.T.l.

Bilanț real, tehnologic si optimizat al energiei termice pentru sistemul centralizat de alimentare cu energie termica a municipiului Timișoara aferent anului 2017 Contract nr. 01/59/2018

Pag. 49

Seria de modificări: 0

Tabelul 11. Tabelul de bilanț termoenergetic anual real - Conturul IV pentru CT Buzias

Nr.

Denumirea componentelor de bilanț

Simbol

Valoarea

Crt.

Gcal/an

%

âîs

’î?ii'îa

iT; 'j7■»;£.

,y._-              i /■ ș;;;

1.

Energia termica produsa de CT Buzias

Oct

9648,7

100,0

SOSI

<■

fesWB

•V-, :

2.

Energia termica vanduta consumatorilor cu încălzirea si a.c.c.

Qv.cons.CT

7793,0

80,77

3.

Energia termica vanduta consumatorilor cu încălzirea

O^C \Zv.cons.CT

5917,9

61,34

4.

Energia termica vanduta consumatorilor cu a.c.c.

syicc ziv.cons.CT

1875,1

19,43

Mi

■1!

5.

Energia termica pierduta in sistemul de distribuție al CT Buzias prin:

^QtCT

1855,7

19,23

6.

- pierderi masice in sistemul de distribuție a a.c.c.

523,75

5,43

7.

- pierderi masice in sistemul de încălzire

240,81

2,49

8.

~ pierderi masice totale in sistemul de distribuție

^Qm.tCT

764,56

7,92

9.

- pierderi prin transfer de căldură in mediul ambiant

AQtcCT

1091,14

11,31

D.

Energia utila plus pierderile

10.

Energia utila plus pierderile în sistem

Qv.eons .CT + A Q tCT

9648,7

100,0

INCDE-ICEMENERG

S.T.I.

Bilanț real, tehnologic si optimizat al energiei termice pentru sistemul centralizat de alimentare cu energie termica a municipiului Timișoara aferent anului 2017 Contract nr. 01/59/2018

Pag. 50

Seria de modificări: 0

INCDE-ICEMENERG

S.T.I.

Bilanț real, tehnologic si optimizat a! energiei termice pentru sistemul centralizat de alimentare cu energie termica a municipiului Timișoara aferent anului 2017 Contract nr. 01/59/2018

Pag. 51

Seria de modificări: 0

Tabelul 12. Tabelul de bilanț termoenergetic anual real - Conturul IV pentru CET

Freidorf

Nr.

Denumirea componentelor de bilanț

Simbol

Valoarea

Crt.

Gcal/an

%

IsBI

OMiiiBiil

1.

Energia termica produsa de CET Freidorf

Qcet

3736,0

100,0

2.

Energia termica vanduta consumatorilor cu încălzirea si a.c.c.

Qy.corts.CET

2999,3

80,28

3.

Energia termica vanduta consumatorilor cu încălzirea

otnc xZv.cons.CET

2636,4

70,57

4.

Energia termica vanduta consumatorilor cu a.c.c.

s^acc z£v£oris,CET

362,9

9,71

Oi

fo wSffiiSS

ISHg®

asii

■■■■■■

5.

Energia termica pierduta in sistemul de distribuție al CET Freidorf prin:

^QtCET

736,7

19,72

6.

- pierderi masice in sistemul de distribuție a a.c.c.

15,82

0,42

7.

- pierderi masice in sistemul de încălzire

289,95

7,76

8.

- pierderi masice totale in sistemul de distribuție

^Qm.tCET

305,77

8,18

9.

- pierderi prin transfer de căldură in mediul ambiant

^QtcCET

430,93

11,54

ligi

10.

Energia utila plus pierderile in sistem

Q v.cw ,CET

+ A Q iCEr

3736,0

100,0

INCDE-ICEMENERG

S.T.I.

Bilanț real, tehnologic si optimizat al energiei termice pentru sistemul centralizat de alimentare cu energie termica a municipiului Timișoara aferent anului 2017 Contract nr. 01/59/2018

Pag. 52

Seria de modificări: 0

Fig. 12. Diagrama Sankey - Bilanț termoenergetic anual real pentru CET Freidorf

INCDE-ICEMENERG

S.T.i.

Bilanț real, tehnologic si optimizat al energiei termice pentru sistemul centralizat de alimentare cu energie termica a municipiului Timișoara aferent anului 2017 Contract nr. 01/59/2018

Pag. 53

Seria de modificări: 0

 • 10.5 Calculul componentelor de bilanț termoenergetic anual real pentru toate centralele termice de cvartal - Conturul V

Bilanțul termoenergetic real pentru centralele termice de cvartal a fost elaborat pentru toate centralele termica de cvartal invclusiv CET Freidorf - conturul V. Relațiile de calcul si valorile rezultate sunt prezentate in tabelul 13.

Tabelul 13

Nr.

Crt

Denumirea mărimii

Simbo

I

U.M.

Relația

Valoarea

1.

Cantitatea de energie termica intrata cu combustibilul in CT-uri + CET Freidorf

Q'o

m3S

contorizata

4757399,9

2.

Cantitatea de energie termica intrata cu combustibilul in CT-uri + CET Freidorf

Qo

Gcal/an

contorizata

39665,89

3.

Cantitatea de energie termica produsa de CT-uri + CET Freidorf

Qct

Gcal/an

contorizata

31769,4

4.

Energie termica pierduta in CT-uri + CET Freidorf

&Qct

Gcal/an

&Qct ~ Qo ~~ Qct

7896,49

5.

Pierderea procentuala de energie termica in CT-uri + CET Freidorf

tfcT

%

VCT ~ n^Cr1 00

Qo

19,91

6.

Energia termica produsa in CT-uri si CET Freidorf

Qct

Gcal/an

contorizata

31769,4

7.

Energia termica vanduta consumatorilor (facturata)

Qv.cons.CT

Gcal/an

Qv.cons.CT ryicc        .

xiv.cons.CT ' ziv.cons.CT

25652,6

8.

Energia termica termica vanduta consumatorilor cu a.c.c.

s^iaCC z^v,cohs,CT

Gcal/an

contorizata

4990,2

INCDE-ICEMENERG

S.T.I.

Bilanț real, tehnologic si optimizat al energiei termice pentru sistemul centralizat de alimentare cu energie termica a municipiului Timișoara aferent anului 2017 Contractor. 01/59/2018

Pag. 54

Seria de modificări: 0

9.

Energia termica vanduta consumatorilor     pentru

încălzire

Oinc zd-v.cons.CT

Gcal/an

contorizata

20662,4

10.

Energia termica pierduta in sistemul de distribuție al CT-uri+CET

^■QlCT

Gcal/an

^QtCT ” Qci “ Qv.cons.CT ”

6116,8

11.

Cantitatea de apa pierduta in circuite cu a.c.c.

acc

Utn.CT

■J .

m /an

contorizata

20345,0

12.

Temperatura medie a apei reci intrata in CT-uri +CET

tcr ap

UC

media valorilor măsurate in CT-uri

13,3

13.

Temperatura agentului termic in conductele de tur circuitul de încălzire

fine

UC

media valorilor măsurate

47,26

14.

Temperatura agentului termic in conductele de retur circuitul de încălzire

t™

UC

media valorilor măsurate

42,13

15.

i

Temperatura medie a a.c.c. la plecare din CT-uri +CET

CT acc

UC

media valorilor măsurate

52,0

16.

Temperatura medie a.c.c. livrata consumatorilor

^acc

°c

media valorilor măsurate in CT-uri

50,0

17.

Temperatura medie a apei potabile in lunile de iarna

$ ad.i

uc

Suma din lunile de încălzire /6

7,6

18.

Energia termica pierduta prin pierderi masice in circuitele cu a.c.c.

^cr

Gcal

^Damccc*c*

(t

V acc ap J

746,67

19.

Cantitatea de apa de adaos in rețeaua de încălzire

Ț\inc.

^ad

m3/an

contorizata

28567,0

20.

Energia termica pierduta prin pierderi masice in rețeaua de încălzire

^CT

Gcal/an

AgX=D“*C*A/*10-3

A/= r

986,41

21.

Energia termica pierduta prin pierderi masice totale in CT-uri +CET

^Qm.i.CT

Gcal

Ae„,.,.CT=Ae^.+AgrCT

1733,08

INCDE-ICEMENERG

S.T.I.

Bilanț real, tehnologic si optimizat al energiei termice pentru sistemul centralizat de alimentare cu energie termica a municipiului Timișoara aferent anului 2017 Contract nr. 01/59/2018

Pag. 55

Seria de modificări: 0

22.

Energia termica pierduta prin transfer de căldură in mediul ambiant in CT-uri +CET

^QtcCr

Gcal/an

AQtcCT = AQcr-AQ cr

4383,72

23.

Pierderi procentuale de energie termica prin pierderi masice cu a.c.c.

tâcr

%

=^.1OO

<lmCT     ~

C/cT

2,35

24.

Pierderi procentuale de energie termica prin pierderi masice cu incalzirea

<&r

%

inc              .iQQ

HmCT    ~    1UV

UcT

3,10

25.

Pierderi procentuale de energie termica prin pierderi masice totale CT-uri +CET

Qm.t.CT

%

q„,CT ° ^Q"JCT -100

UcT

5,45

26.

Pierderi procentuale de energie termica prin transfer căldură in CT-urî +CET

tficCT

%

AQtcCT

QicCT ~  „     100

&CT

13,80

27.

Pierderi procentuale totale de energie termica in CT-uri +CET~conturul V

tftCT

%

n ~ ^Qm.t.CT T AQtcCT i nn

VlCT ~      n

19,25

INCDE-ICEMENERG

S.TJ.

Bilanț real, tehnologic si optimizat al energiei termice pentru sistemul centralizat de alimentare cu energie termica a municipiului Timișoara aferent anului 2017 Contract nr. 01/59/2018

Pag. 56

Seria de modificări: 0

 • 11.5 Tabelul de bilanț si diagrama Sankey

Tabelul de bilanț termoenergetic anual real pentru sistemul de distribuție al centralelor termice de cvartal inclusiv CET Freidorf, conturul V este prezentat in tabelul 14, iar diagrama Sankey in figura 13.

Tabelul 14

Nr.

Crt.

Denumirea componentelor de bilanț

Simbol

Valoarea

Gcal/an

%

'.-■.'jS ? <

' c v'-'         ' J

păOWK®

IIStRSS

1.

Energia termica produsa de CT-uri+CET Freidorf

Qct+cet

31769,4

100,0

Ugt

\ ""-V

IIIIIj

HnKSSBsB

....... . ...

- ,--iW

»

Sil»®

2.

Energia termica vanduta consumatorilor cu încălzirea si a.c.c.

Qv.cons.CT

25652,6

80,75

3.

Energia termica vanduta consumatorilor cu încălzirea

O inc

v .cons ,CT

20662,4

65,04

4.

Energia termica vanduta cons. cu a.c.c.

s^acc

\lv.conn.CT

4990,2

15,71

SM8I <S;S>#SS

5.

Energia termica pierduta in sistemul de distribuție a CT -uri+CET Freidorf prin:

^Qtcr

6116,8

19,25

6.

- pierderi masice in sist. de distribuție a a.c.c.

^CT

746,67

2,35

7.

- pierderi masice in sistemul de încălzire

986,41

3,10

8.

- pierderi masice totale in sist. de distribuție

^Qm.tCT

1733,08

5,45

9.

SSSI

- pierderi prin transfer de căldură in mediul ambiant

^QtcCT

4383,72

13,80

iillil

||||

111

Mi

ais

10.

Energia utila plus pierderile in sistem

Q v .cons ,CT

+ &QtCT

31769,4

100,0

INCDE-ICEMENERG

S.T.L

Bilanț real, tehnologic si optimizat al energiei termice pentru sistemul centralizat de alimentare cu energie termica a municipiului Timișoara aferent anului 2017 Contract nr. 01/59/2018

Pag. 57

Seria de modificări: 0

Fig. 13. Diagrama Sankey ~ Bilanț termoenergetic anual real pentru sistemul de distribuție al centralelor termice de cvartal plus CET Freidorf

INCDE-ICEMENERG

S.T.I.

Bilanț real, tehnologic si optimizat al energiei termice pentru sistemul centralizat de alimentare cu energie termica a municipiului Timișoara aferent anului 2017 Contract nr. 01/59/2018

Pag. 58

Seria de modificări: 0

 • 12.5 Analiza bilanțului termoenergetic anual real pentru sistemul de distribuție a energiei termice produsa in toate centralele termice de cvartal - conturul IV si toate centralele termice de cvartal inclusiv CET Freidorf - conturul V

Centralele termice de cvartal - conturul IV

Centralele termice de cvartal au produs in anul de bilanț analizat cantitatea de 28033,4 Gcal. Din aceasta cantitate s-au vândut consumatorilor 22653,3 Gcal, iar in rețelele de distribuție s-au pierdut 5380,1 Gcal, adica 19,19 % din energia termica produsa.

Din datele calculate pentru fiecare Centrala termica de cvartal in parte si prezentate in tabelul nr. 6 s-au constatat următoarele:

 • -  cantitatea de energie termica produsa de fiecare CT a variat intre 344,7- 9648,7 Gcal/an

 • -  pierderile procentuale totale de energie termica in rețelele de distribuție ale CT de cvartal au fost cuprinse in intervalul valoric 16,83 + 23,64 % astfel:

o pierderile masice cu acc au avut valori cuprinse in intervalul 0,16-5,43 %

o pierderile masice cu încălzirea au avut valori cuprinse in intervalul 0,008-4,62 %

o pierderile prin transfer de căldură au avut valori cuprinse in intervalul 11,31-18,86 %

- pierderile procentuale de energie termica a centralelor termice de cvartal au valori cuprinse intre 16,83 si 23,64 %. Pierderile de energie termica in centralele de cvartal se datoreaza neincarcarii la capacitate a cazanelor si funcționarii lor intermitente in funcție de necesarul de căldură pentru încălzire si prepararea apei calde de consum.

Centralele termice de cvartal inclusiv CET Freidorf- conturul V

Centralele termice de cvartal împreuna cu CET Freidorf au produs in anul de bilanț analizat cantitatea de 31769,4 Gcal. Din aceasta cantitate s-au vândut

INCDE-ICEMENERG

S.T.I.

Bilanț real, tehnologic si optimizat al energiei termice pentru sistemul centralizat de alimentare cu energie termica a municipiului Timișoara aferent anului 2017 Contract nr. 01/59/2018

Pag. 59

Seria de modificări: 0

consumatorilor 25652,6 Gcal, iar in rețelele de distribuție s-au pierdut 6116,8 Gcal, adica 19,25 % din energia termica produsa.

Pentru încălzire s-au facturat 20662,4 Gcal, iar pentru alimentarea cu apa calda de consum a consumatorilor racordați la rețea s-au facturat 4990,2 Gcal.

Pierderile de căldură prin pierderi masice in rețelele de încălzire si apa calda de consum au totalizat 1733,08 Gcal si au reprezentat 5,45 % din energia termica produsa de centralele termice. Pierderile prin transfer termic in mediul ambiant ale conductelor au fost de 4383,72 Gcal, valoare ce reprezintă o pierdere procentuala de 13,80 %.

Pentru CET Freidorf pierderea procentuala de energie termica este de 19,25 %. In cadrul acestei valori este inclusa si cota parte din căldură combustibilului destinat producerii energiei electrice.

Randamentul de producere a energiei termice s-a determinat cu formula:

== Q,_. J00 _ 3736,0/4628,18 = 80,72           [%]

Qo

in care:

0- energia termica produsa in centala (cogenerare)

Q'o - cantitatea de energie termica intrata cu combustibilul

Pierderea procentuala de energie termica a centralelor termice de cvartal luate la un loc trebuie calculata fara luarea in considerare a CET Freidorf. In realitate pierderile procentuale ale centralor termice de cvartal sunt de 19,99 % si nu de 19,91 % (care este pierderea procentuala de energie termica), valoare care include si cota parte pentru energia electrica.

Valorile pierderilor masice pe conturul centralelor termice de cvartal conturul V au fost de 3,10 % in circuitele de încălzire si 2,35 % in rețelele de a.c.c. Pierderile prin transfer de căldură ale tuturor conductelor (încălzire si apa calda de consum) pe întreg conturul V au fost de 13,80 %.

Pierderile procentuale totale pe conturul V au fost de 19,25 %.

INCDE-iCEMENERG

S.T.I.

Bilanț real, tehnologic si optimizat al energiei termice pentru sistemul centralizat de alimentare cu energie termica a municipiului Timișoara aferent anului 2017 Contract nr. 01/59/2018

Pag. 60

Seria de modificări: 0

Pierderile in rețelele de distribuție aferente Centralelor termice de cvartal au aceleași cauze ca si pierderile din rețelele de distribuție ale punctelor termice (capitolul 12,3).

Consumul de energie electrica

Consumul de energie electrica contorizat, in anul de bilanț, pentru toate Centralele termice de cvartal a fost de 877,9 MWh. Pentru pomparea apei in circuitele de încălzire s-a consumat 376,15 MWh, iar pentru pomparea apei calde de consum s-au consumat 487,44 MWh.

Consumurile specifice de energie electrica de pompaj au fost:

 • 1. Consumul propriu de energie electrica de pompaj necesara unei Gcal vândute consumatorilor in scopul încălzirii

pine ^76 1 S c'7 = —=0,021                 [MWh/Gcal]

CL-.ct 18026,0

 • 2. Consumul propriu de energie electrica de pompaj necesara unei Gcal vândute consumatorilor cu apa calda de consum

-       _ 487,44 _Q11

[MWh/Gcal]


QZnS.cr 4627,3 ’

INCDE-ICEMENERG

S.T.I.

Bilanț real, tehnologic si optimizat al energiei termice pentru sistemul centralizat de alimentare cu energie termica a municipiului Timișoara aferent anului 2017 Contract nr. 01/59/2018

Pag. 61

Seria de modificări: 0

Indicatori de eficienta energetica - CT-uri si CET Freidorf

Indicatorii de eficienta energetica pentru CT-uri (centralele termice de cvartal inclusiv CET Freidorf) stabiliți pe baza datelor determinate in bilanț sunt:

 • 1. Cantitatea de energie termica intrata cu combustibilul (cantitatea de căldură dezvoltata prin arderea gazelor naturale)

e0= 4757399,9 m3 = 39665,89           [Gcal/an]

 • 2. Cantitatea de energie termica produsa de CT-uri plus CET Freidorf

Qct+ctk =31769,4                       [Gcal/an]

 • 3. Energie termica pierduta in CT-uri

\qct = 20 ~Qct+cte = 39665,89- 31769,4 = 7896,49 [Gcal/an]

CT+CTE


= Qo Qct+cte _ 7896,49 . jqq =   9 j

[%]


a 39665,89 *

 • 4. Randamentul energetic net care este dat de raportul dintre energile rezultate din

proces si cantitatea de căldură dezvoltata

= Octete = 31769,4 J()o = g 9

[%]


[Gcal/Gcal]


[Sm3/Gcal]


O, 39665,89

 • 5. Consumul specific net de energie termica

C & = 39665>89^ 25

Qct+cte 31769,4

 • 6. Consum specific de gaze naturale

r         1 os

C =-^-10’6 =-^—IO6 =150,01

p Pci         8333

Consumul specific net pentru producerea unei Gcal este de 1,25 Gcal/Gcal, adica echivalentul unui consum specific de gaze naturale de 150,01 Sm3/Gcal necesar pentru producerea unei Gcal.

INCDE-ICEMENERG

S.T.I.

Bilanț real, tehnologic si optimizat al energiei termice pentru sistemul centralizat de alimentare cu energie termica a municipiului Timișoara aferent anului 2017 Contract nr. 01/59/2018

Pag. 62

Seria de modificări; 0

13. Acțiuni pentru creșterea eficientei energetice in sistemul de termoficarea al municipiului Timișoara

Masurile recomandate pentru imbunatatirea eficientei intregului sistem de termoficare al municipiului Timișoara sunt masuri care necesita cheltuieli de investiții pentru realizarea lor si masuri care tin de exploatarea instalațiilor.

Se menționează faptul ca de la ultimele audituri s-a continuat procesul de modernizare prin:____________________________________________________________________

Nr. crt.

Descrierea măsurii aplicate

Data punerii în funcțiune

Durata de recuperare a investiției

Costul investiției [ mii lei ]

Economia de energie

[u.m. fizica ]

[ tep / an ]

1

Echiparea electropompelor de încălzire cu CF (83) si achiziționarea unor pompe noi cu randament ridicat, dimensionate ia cerințele actuale (78)

2016

2

2810

MWh

27

2

Dotarea cu un sistem de automatizare, comanda, control si dispecerizare a 20 PT-uri-finalizare

2016

1

800

MWh

185

Montare tablouri electrice cu CF-circulatie încălzire (finalizare)

2016

1

175

MWh

19

TOTAL

3785

-

231

INCDE-ICEMENERG

S.T.I.

Bilanț real, tehnologic si optimizat al energiei termice pentru sistemul centralizat de alimentare cu energie termica a municipiului Timișoara aferent anului 2017 Contract nr. 01/59/2018

Pag. 63

Seria de modificări: 0

A. Masuri fara investiții

Masurile fara investiții sunt masuri care tin de exploatarea de zi cu zi a instalațiilor si masuri de întreținere, precum:

 • 1. Funcționarea la parametrii de proiect a cazanelor din dotarea centralelor termice, in vederea optimizării consumului de combustibil

 • 2.  Respectarea diagramelor de reglaj ale temperaturii apei fierbinți pe rețeaua de „tur”

 • 3. Verificarea vanelor de închidere de pe conductele de distribuție

 • 4. Verificarea metrologica a aparaturii de măsură la sursa si consumatori, si a contoarelor de energie termica conform instrucțiunilor metrologice

 • 5. Instruirea personalului pentru intervenții.

Masuri pe termen scurt, de tipul fara cost sau cu cost minim, care nu implica investiții majore

Descrierea măsurii

Termenul de aplicare

Costul aplicării măsurii [ mii LEI]

Economia de energie

[u.m. fizica ]

[tep/ an]

Optimizarea procesului de producere energie termica si electrica:

Respectarea parametrilor optimi de funcționare ai agregatelor

- Calcularea zilnica a randamentului fiecărui agregat in funcție si luarea masurilor necesare pentru ca randamentul de funcționare sa fie cat mai apropiat de cel de proiect. Urmărirea electronica a indicatorilor tehnico-economici realizați zilnic Efectuarea lucrărilor de întreținere

Realizare reparații in termenele programate

permanent

Fara cost

tone mc

1100

TOTAL

*

1100

INCDE-iCEMENERG

S.T.I.

Bilanț real, tehnologic si optimizat al energiei termice pentru sistemul centralizat de alimentare cu energie termica a municipiului Timișoara aferent anului 2017 Contractor. 01/59/2018

Pag. 64

Seria de modificări: 0

B. Masuri cu investiții mari

Masurile privind imbunatatirea funcționarii sistemului de termoficare din municipiul Timișoara sunt masuri cu investiții mari care cuprind modernizarea unor puncte termice si modernizarea rețelelor de transport si distribuție si constau in:

 • 1. Modernizarea punctelor termice ramase nemodernizate prin achiziționarea unui număr de schimbătoare de căldură cu placi

 • 2. înlocuirea vanelor de pe conducte, cu vane automate modernizate cu închidere rapida in vederea scurtării timpului pentru operația de izolare a defectelor

 • 3. Achiziționarea unui sistem de detectare si monitorizare a avariilor, de depistare a spargerilor in faza incipienta si eliminarea operativa a acestora pentru reducerea pierderilor de agent termic si pentru protejarea conductelor din canalele termice care altfel sunt supuse coroziunii

 • 4. Reabilitarea rețelelor de recirculare a apei calde de consum pentru asigurarea confortului termic la consumatori

  Masuri pe termen mediu, de 2 pana la 3 ani, vizând un program de investiții.

  Descrierea măsurii

  Termenul de aplicare

  Estimarea duratei de recuperare

  Costul Investiției [ mii lei 1

  Economia de energie

  [ u.m. fizica]

  [tep/ an ]

  Retehnologizare CT Buzias prin montare de unitati de cogenerare cu motoare termice

  2019

  1

  3800

  Smc

  MWh

  83

  Retehnologizare CT Dunarea prin montare de unitati de cogenerare cu motoare termice

  2019

  1

  3000

  Smc

  MWh

  60

  INCDE-ICEMENERG

  S.T.I.

  Bilanț real, tehnologic si optimizat al energiei termice pentru sistemul centralizat de alimentare cu energie termica a municipiului Timișoara aferent anului 2017 Contract nr. 01/59/2018

  Pag. 65

  Seria de modificări: 0

  Maximizarea cantitatii de energie termica livrate din CET SUD in rețeaua de transport prin funcționarea interconectata cu CT CENTRU

  2019

  3.5

  3565

  MWh

  1000

  Cogenerarea de inalta eficienta CET CENTRU prin montare motoare termice 2X2 MWh

  2019

  3

  18000

  Gcal;

  MWh

  700

  Eficientizarea a producerii de energie termica la CET Freidorf prin folosirea de resurse regenerabile

  Trim IV 2018

  1

  602

  Smc

  10

  Cogenerare de inalta eficenta la

  CT UMTprin montare motoare termice

  In faza de aprobare tema de proiectare

  Cogenerare de inalta eficenta la

  CT Dragalina prin montare motoare termice

  In faza de aprobare tema de proiectare

  TOTAL

  28967

  -

  1853

  INCDE-ICEMENERG

  S.T.I.

  Bilanț real, tehnologic si optimizat al energiei termice pentru sistemul centralizat de alimentare cu energie termica a municipiului Timișoara aferent anului 2017 Contract nr. 01/59/2018

  Pag. 66

  Seria de modificări: 0

  Masuri pe termen lung, de 3 până la 6 ani, vizând un program de investiții.

  Descrierea măsurii

  Termenul de aplicare

  Estimarea duratei de recuperare

  Costul investiției

  I ]

  Economia de energie

  [ u.m. fizica]

  [tep/an]

  Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare din Mun. Timișoara in vederea conformării la normele de mediu privind emisiile poluante in aer si pt creșterea eficientei in alimentarea cu căldură urbana etapa II

  2020

  5

  117000

  Gcal

  5000

  Retehnologizare rețea de transport primara in vederea reducerii energiei consumate pentru transportul si distribuția energiei termice

  2020

  3

  7740

  [ Gcal ]

  780

  Retehnologizare CAF1 100Gcal/h de la CET SUD

  2020

  11

  147000

  Nmc tone

  850

  Valorificare energetica a deșeurilor municipale solide

  2020

  9

  360000

  Nmc

  3000

  Eficientizare PT-uri si CT-uri de cartier-Proiect pilot montare modul scara bloc

  2019

  5

  100

  Gcal

  1760

  Utilizarea energiei geotermale pt producerea de energie in cogenerare

  întocmire tema de proiectare

  Smart meteringul

  2024

  5

  40500

  Gcal

  540

  TOTAL

  672340

  -

  11390

  INCDE-ICEMENERG

  S.T.I.

  Bilanț real, tehnologic si optimizat al energiei termice pentru sistemul centralizat de alimentare cu energie termica a municipiului Timișoara aferent anului 2017 Contractor. 01/59/2018

  Pag. 67

  Seria de modificări: 0

14. Bilanțul optimizat

14.1 Bilanțul termic optimizat pentru sistemul de distribuție

Bilanțului termic optimizat pentru sistemul de termofîcare din municipiul Timișoara s-a elaborat pornind de la cantitatea de energie termica intrata in sistemul de distribuție (SD).

Calculul de optimizare a energiei termice s-a făcut pornind de la cantitatea de energie termica vanduta consumatorilor si de la masurile propuse pentru creșterea eficientei energetice prin reabilitarea termica a blocurilor si prin reducerea pierderilor masice cu încălzirea si apa calda de consum si a pierderilor prin transfer de căldură.

 • 1. Reabilitarea termica a clădirilor Se estimează ca măsură conduce la reducerea energiei termice consumate pentru încălzire cu 25 %

QSh = QXns.PT '0,75                             [Gcal/an]

QSns.PT = 378364,0-0,75 = 283773,0                   [Gcal/an]

2, Energia termica optimizata vanduta consumatorilor racordați la sistemul de distribuție

Se considera ca energia termica vanduta consumatorilor cu apa calda de consum ramane aceeași ca in bilanțul real

Q™ =72040,1

[Gcal/an]

n°P*      „ p opt. inc . qscc

'"*v.cons.PT ~ ^v.cons.PT "v.cons.PT

[Gcal/an]

Q^„8.PT 283773,0+72040,1 =355813,1

[Gcal/an]

3. Se estimează o reducere a pierderilor de căldură prin transfer de căldură in sistemul de distribuție cu 25 %

AQSt =AQfcPT 0,75

[Gcal/an]

oPT = 62113,85-0,75 = 46585,39

[Gcal/an]

INCDE-ICEMENERG

S.T.I.

Bilanț real, tehnologic si optimizat al energiei termice pentru sistemul centralizat de alimentare cu energie termica a municipiului Timișoara aferent anului 2017 Contract nr. 01/59/2018

Pag. 68

Seria de modificări: 0

4. Se estimează o reducere a pierderilor masice cu apa calda de consum si cu

incalzirea cu 25 %

AQ°ț’“ = AQ*“ -0,75 = 19636,37-0,75 = 14727,28 [Gcal/an] AQ°P^C = AQ“t *0,75 = 12293,68-0,75 = 9220,26 [Gcal/an]

 • 5. Energia termica optimizata pierduta in sistemul de distribuție

AQX = AQ* + AQ°țTa“ +AQSS”                 [Gcal/an]

AQg = 46585,39+14727,28+9220,26 = 70532,93 [Gcal/an]

 • 6. Energia termica optimizata intrata in punctele termice

Q^-QXns.PT+AQ^                         [Gcal/an]

355813,1+70532,93 = 426346,03                     [Gcal/an], unde:

Pcons.PT QvPinsCpT" energia termica optimizata vanduta consumatorilor pentru J

încălzire si apa calda de consum

QvXns.PT ’ Qvxons.pT~ energia termica vanduta consumatorilor pentru încălzire si

apa calda de consum

AQtcPȚ AQ°CPPT - energia termica reala respectiv optimizata pierduta prin transfer

de căldură in sistemul de distribuție al punctelor termice

AQ°pp|nc AQ°ppTacc - energia termica optimizata pierduta prin pierderi masice cu

incalzirea si apa calda de consum

AQjJPT AQacPT- energia termica pierduta in circuitele de încălzire si apa calda de consum.

Tabelul de bilanț termoenergetic optimizat pentru sistemul de distribuție al punctelor termice este prezentat in tabelul 16, iar diagrama Sankey în figura 14.

INCDE-ICEMENERG

S.T.I.

Bilanț real, tehnologic si optimizat al energiei termice pentru sistemul centralizat de alimentare cu energie termica a municipiului Timișoara aferent anului 2017 Contractor. 01/59/2018

Pag. 69

Seria de modificări: 0

Tabelul 16

Nr.

Crt

Denumirea componentelor de bilanț

Simbol

Valoarea

Gcal/an

%

Enerqia?i h co htd rUÎ

1^®

1.

Energia termica optimizata livrata (intrata) in punctele termice

Oop‘ zipT

426346,03

100,0

B.

Energia .termica optimizata ieșita din conturul sistemului de distribuție sub forma utila

2.

Energia termica optimizata vanduta consumatorilor cu incalzirea si a.c.c.

ZZv.cons.PT

355813,1

83,46

3.

Energia termica optimizata vanduta consumatorilor cu incalzirea

s-a opt. inc xi’V.cons.PT

283773,0

66,56

4.

Energia termica vanduta consumatorilor cu a.c.c.

<\acc z^v.cons

72040,1

16,90

iliSl

Energia termica optimizata ieșita, din contur sub forma de pierderi

5.

Energia termica optimizata pierduta in sistemul de distribuție prin:

AfiS

70532,3

16,54

6.

- pierderi masice in sistemul de distribuție cu a.c.c.

k^opt.acc t^mPT

14727,28

3,45

7.

- pierderi masice optimizate in sistemul de incalzire

k^opt.inc

9220,26

2,16

8.

- pierderi masice totale in sistemul de distribuție

23947,54

5,61

9.

- pierderi prin transfer de căldură in mediul ambiant

46585,39

10,93

D.

Energia utila plus pierderile

10.

Energia utila plus pierderile in sistem

0 opt .

v , cotw . PT

+

426346,03

100,0

INCDE-ICEMENERG

S.T.I.

Bilanț real, tehnologic si optimizat al energiei termice pentru sistemul centralizat de alimentare cu energie termica a municipiului Timișoara aferent anului 2017 Contract nr. 01/59/2018

Pag. 70

Seria de modificări: 0

INCDE-ICEMENERG

S.T.I.

Bilanț real, tehnologic si optimizat al energiei termice pentru sistemul centralizat de alimentare cu energie termica a municipiului Timișoara aferent anului 2017 Contract nr. 01/59/2018

Pag. 71

Seria de modificări: 0

14.2 Bilanțul termic optimizat pentru sistemul de transport (ST)

Se estimează ca masurile de îmbunătățire a funcționarii rețelei de transport prin înlocuirea conductelor existente cu conducte preîzolate vor conduce la o reducere a pierderilor de căldură prin transfer termic cu 25 %

AQgT=AQteST-0,75                           [Gcal/an]

AQX = 93309,6'0,75 = 69982,2                 [Gcal/an]

 • 2. Se estimează o reducere a pierderilor de energie termica prin pierderi masice cu 30%

AQX = AQmST-0,70                          [Gcal/an]

AQX =41499,40-0,70 = 29049,58               [Gcal/an]

 • 3.  Energia termica optimizata totala pierduta in ST

AQ°* = AQ°PT + AQpp*T                            [Gcal/an]

AQ^ = 69982,20+29049,58 = 99031,78          [Gcal/an]

 • 4. Energia termica optimizata ce va fi livrata de surse este egala cu cantitatea de energie termica optimizata intrata in punctele termice, cantitatea de energie termica livrata consumatorilor racordați direct si pierderile estimate după aplicarea masurilor propuse

Q°cPet+ct = Q?pt + AQ&+AQZ*                       [Gcal/an]

Qcet+ct = 426346,03+99031,78+22074,0 = 547451,81     [Gcal/an]

Qcet+ct =547451,81                                    [Gcal/an]

unde:

INCDE-ICEMENERG

S.T.I.

Bilanț real, tehnologic si optimizat al energiei termice pentru sistemul centralizat de alimentare cu energie termica a municipiului Timișoara aferent anului 2017 Contract nr. 01/59/2018

Pag. 72

Seria de modificări: 0

AQ“cpsT - energia termica optimizata pierduta prin transfer de căldură in sistemul de transport

AQ{cST - energia termica pierduta prin transfer de căldură in sistemul de transport

AQ°sT - energia termica optimizata pierduta prin pierderi masice in sistemul de transport

AQmST - energia termica pierduta prin pierderi masice in sistemul de transport

AQ°g| - energia termica totala optimizata pierduta in sistemul de transport

Calculul componentelor de bilanț termoenergetic optimizat pentru sistemul de transport este prezentat in tabelul 17, iar diagrama Sankey in figura 15.

INCDE-ICEMENERG

S.T.I.

Bilanț real, tehnologic si optimizat al energiei termice pentru sistemul centralizat de alimentare cu energie termica a municipiului Timișoara aferent anului 2017 Contract nr. 01/59/2018

Pag. 73

Seria de modificări: 0

Tabelul 17

Nr.

Crt.

Denumirea componentei de bilanț

Sim bol

Valoarea

Gcal/an

%

-.''.''L'T.

iBl fflswar

sistemulWTransport

|||Smb

liigiiSI sîobss

■■

j -..i-'X'A > 7A

1.

Energia termica a apei fierbinți produsa de CET Sud si CT Centru

VCET+CT

547451,81

100,00

2.

Energia utila in sistemul de transport

QOpt xtusr

448420,03

81,91

3.

Energia termica (livrata) intrata in punctele termice

QOPI

Mpt

426346,03

77,88

4.

Energia termica furnizata consumatorilor alimentați direct la rețeaua de transport

s-\cons.

22074,0

4,03

En. termica optimizata Ieșita din contur sub

5.

Energia termica pierduta in sistemul de transport din care:

AgJ?

99031,78

18,09

6.

- prin pierderi masice

29049,58

5,31

7.

- prin transfer de căldură in mediul ambiant

69982,20

12,78

8.

Energia utila plus pierderile in sistem

iZPT

4- AQ J/ + s-\cons.

x-'a lim ,dir.

547451,81

100,00

INCDE-ICEMENERG

S.T.L

Bilanț real, tehnologic si optimizat al energiei termice pentru sistemul centralizat de alimentare cu energie termica a municipiului Timișoara aferent anului 2017 Contract nr. 01/59/2018

Pag. 74

Seria de modificări: 0

INCDE-ICEMENERG

S.T.I.

Bilanț real, tehnologic si optimizat al energiei termice pentru sistemul centralizat de alimentare cu energie termica a municipiului Timișoara aferent anului 2017 Contract nr. 01/59/2018

Pag. 75

Seria de modificări: 0

14.3 Bilanțul termic optimizat pentru Centralele termice de cvartal inclusiv CET Freidorf

Bilanțul optimizat pentru Centralele termice de cvartal inclusiv CET Freidorf pentru sistemul de distribuție s-a elaborat in următoarele condiții:

1. Reabilitarea termica a clădirilor. Se estimează ca măsură conduce la reducerea energiei termice consumate pentru încălzire cu 25 %

QStcT=Qv™.CT-0,75                              [Gcal/an]

QSJct =20662,4'0,75= 15496,8                       [Gcal/an]

2. Se considera ca energia termica vanduta consumatorilor cu apa calda de consum

ramane aceeași ca in bilanțul real

CC„s.ct =4990,2

[Gcal/an]

nopt       _ pțoptinc    , z-\acc

^v.cons.CT “ ^v.cons.CȚ + ^v.cons.CT

[Gcal/an]

Pco„s.ct =15496,8 + 4990,2 = 20487,0

[Gcal/an]

 • 3. Se estimează o reducere a pierderilor de căldură prin transfer de căldură in sistemul de distribuție cu 25 %

AQ®, = AQto0, -0,75                                 [Gcal/an]

Q^t = 4383,72'0,75 = 3287,79                      [Gcal/an]

 • 4. Se estimează o reducere a pierderilor masice cu apa calda de consum si cu incalzirea cu 25 %

AQ°£Tacc = AQaT -0,75 = 746,67-0,75 = 560,0          [Gcal/an]

AQ^0 = AQ]£T -0,75 = 986,41 -0,75 = 739,81        [Gcal/an]

INCDE-ICEMENERG

S.T.I.

Bilanț real, tehnologic si optimizat al energiei termice pentru sistemul centralizat de alimentare cu energie termica a municipiului Timișoara aferent anului 2017 Contract nr. 01/59/2018

Pag. 76

Seria de modificări: 0

 • 5. Energia termica optimizata pierduta in sistemul de distribuție al CT

AQJȘț = AQ£t + AQ£“ + AQ°pct°                  [Gcal/an]

AQ& = 3287,79+560,0+739,81 = 4587,6             [Gcal/an]

 • 6. Energia termica optimizata produsa de Centralele termice

QcPT=QXnS.cT+AQ^                          [Gcal/an]

pt = 20487,0+4587,6 = 25074,6                    [Gcal/an]

pt = 25074,6                                       [Gcal/an] in care:

Qv.cons.cT " energia termica optimizata, pentru încălzire vanduta consumatorilor din centralele termice de cvartal

Q™s.ct " energia termica vanduta consumatorilor pentru încălzire

Qvxoos.ct " energia termica vanduta consumatorilor cu apa calda de consum

cpct ~ energia termica optimizata pierduta prin transfer de căldură in mediul ambiant

AQtcCT - energia termica pierduta prin transfer de căldură in mediul ambiant

AQ°pcc, AQ°pctc- energia termica optimizata pierduta prin pierderi masice cu apa calda de consum si încălzirea

AQ^T AQj£T“ energia termica pierduta prin pierderi masice cu apa calda de consum si încălzirea

Calculul componentelor de bilanț termoenergetic optimizat este prezentat in tabelul 18, iar diagrama Sankey in figura 16.

INCDE-ICEMENERG

S.T.I.

Bilanț real, tehnologic si optimizat al energiei termice pentru sistemul centralizat de alimentare cu energie termica a municipiului Timișoara aferent anului 2017 Contract nr. 01/59/2018

Pag. 77

Seria de modificări: 0

Tabelul 18

Nr.

Crt.

Denumirea componentelor de bilanț

Simbol

Valoarea

Gcal/an

%

-.c'î

ISW

■ ■ ./

ere

1.

Energia termica optimizata intrata in CT si CET Freidorf

QS

25074,6

100,0

B.

Energia termica optimizata Ieșita din. conturul sistemului de distribuție sub forma utila

2.

Energia termica optimizata vanduta consumatorilor cu incalzirea si a.c.c.

QOpt xZv.cons.CT

20487,0

81,70

3.

Energia termica optimizata vanduta consumatorilor cu incalzirea

opt.inc xiv.cons.CT

15496,8

61,80

4.

Energia termica vanduta consumatorilor cu a.c.c.

s^acc ziv.CQftS

4990,2

19,90

5.

Energia termica optimizata pierduta in sistemul de distribuție prin:

4587,6

18,30

6.

- pierderi masice in sist. de distribuție cu a.c.c.

A^opt.acc

560,0

2,23

7.

- pierderi masice optimizate in sistemul de distribuție cu incalzirea

x^mCT

739,81

2,95

8.

- pierderi masice totale in sistemul de distribuție

^Qm.tcr

1299,81

5,18

9.

- pierderi prin transfer de căldură in mediul ambiant

3287,79

13,12

D.

Energia utila plus pierderile •

10.

Energia utila plus pierderile in sistem

O °P< ■

v .cons .CT

+ ^Qtcr

25074,6

100,0

INCDE-ICEMENERG

S.T.I.

Bilanț real, tehnologic si optimizat al energiei termice pentru sistemul centralizat de alimentare cu energie termica a municipiului Timișoara aferent anului 2017 Contract nr. 01/59/2018

Pag. 78

Seria de modificări: 0

Fig. 16 Diagrama Sankey- Bilanț termoenergetic anual optimizat pentru centralele termice de cvartal inclusiv CET Freidorf

INCDE-ICEMENERG

S.T.I.

Bilanț real, tehnologic si optimizat al energiei termice pentru sistemul centralizat de alimentare cu energie termica a municipiului Timișoara aferent anului 2017 Contract nr. 01/59/2018

Pag. 79

Seria de modificări: 0

15. Calculul eficientei economice a principalelor masuri stabilite

Principalele masuri propuse in lucrare reclama cheltuieli de investiții. Determinarea eficientei economice a acestora trebuie sa urmeze calea legala, cu întocmirea studiilor de fezabilitate. Pe baza documentațiilor respective se va stabili oportunitatea realizării masurilor si perioadele de desfășurare a lucrărilor.

Având in vedere cele de mai sus se propune elaborarea studiilor după analizarea la nivelul conducerii a acțiunilor propuse de reducere a pierderilor de energie termica in sistemul de termoficare.

16, Impactul asupra mediului

Sistemul de termoficare compus din rețelele de transport si de distribuție a energiei termice nu are un impact direct asupra mediului.

Efectul asupra mediului, rezultat din funcționarea acestui sistem este calculat la instalațiile de cazane energetice de abur si apa fierbinte, acolo unde apar noxele, ale căror valori trebuie sa se încadreze in normele impuse de legislația in vigoare.

INCDE-ICEMENERG

S.T.I.

Bilanț real, tehnologic si optimizat al energiei termice pentru sistemul centralizat de alimentare cu energie termica a municipiului Timișoara aferent anului 2017 Contract nr. 01/59/2018

Pag. 80

Seria de modificări: 0

CAPITOLUL II DETERMINAREA PIERDERILOR TEHNOLOGICE IN REȚELELE TRANSPORT SI DISTRIBUȚIE DIN MUNICIPIUL TIMIȘOARA

INCDE-ICEMENERG

S.T.L

Bilanț real, tehnologic si optimizat al energiei termice pentru sistemul centralizat de alimentare cu energie termica a municipiului Timișoara aferent anului 2017 Contract nr. 01/59/2018

Pag. 81

Seria de modificări: 0

1. Determinarea pierderilor tehnologice in rețelele de transport si de distribuție operate de COLTERM

Sistemul de alimentare centralizata cu energie termica a municipiului Timișoara este destinat satisfacerii necesarului de căldură pentru încălzire si a apei calda de consum.

Pierderile tehnologice de proiect sunt reprezentate numai din pierderile prin transfer de căldură in mediul exterior, deoarece pierderile masice sunt considerate egale cu zero.

Calculul pierderilor tehnologice s-au făcut in următoarele ipoteze:

 • 1. Rețeaua de termoficare are aceeași lungime si configurație ca in situația reala

 • 2. Fluxurile de energie termica care circula prin conducte sunt aceleași ca in situația reala

 • 3. Izolația termica a conductelor este noua

 • 4. Nu sunt depuneri pe conducte

 • 5. Pierderile masice sunt zero.

Pierderile tehnologice de energie termica prin transfer de căldură in mediul exterior s-au determinat pe baza calculului fluxului termic liniar de la agentul termic care circula prin conducta la mediul înconjurător in care se afla conducta.

Calculele s-au efectuat separat pentru regimurile de vara si de iarna, ținând cont de modul de pozare a conductelor:

 • -  suprateran

 • -  in canale termice nevizitabile

 • -  preizolate îngropate

  INCDE-ICEMENERG

  S.T.I.

  Bilanț real, tehnologic si optimizat al energiei termice pentru sistemul centralizat de alimentare cu energie termica a municipiului Timișoara aferent anului 2017 Contract nr. 01/59/2018

  Pag. 82

  Seria de modificări: 0

 • • Sistemul de transport este format din:

 • -  magistrala supraterana

 • -  magistrala subterana

 • • Sistemul de distribuție este format din conducte subterane pentru încălzire si apa calda de consum:

 • -  in canale termice

- preizolate

Valorile luate in calcul si rezultatele obținute sunt trecute in tabelele 1-28 din Anexe.

Valorile temperaturii agentului termic in conductele de tur si de retur sunt mediile realizate in regimul de iama, respectiv de vara in anul de bilanț (1 ianuarie 2017-31 decembrie 2017).

Pierderile tehnologice se determina cu relatia :

= kQto(al • h • 860 • 10“*                              [Gcal/an]

in care:

&Qtotal - pierderile de căldură totale in rețele                 [kW]

h - numărul de ore de funcționare                         [ore]

Pierderile de căldură in rețele sunt date de fluxul termic liniar, de lungimea conductelor si de coeficientul de pierderi de căldură.

Fluxul termic total reprezintă marimea care caracterizează transferul de căldură si care este determinat de coeficientul global de schimb de căldură si rezistentele totale (rezistentele termice ale pereților conductelor, ale izolațiilor termice, a stratului protector al conductelor si rezistenta interioara/exterioara a conductelor) [6].

INCDE-ICEMENERG

S.T.I.

Bilanț real, tehnologic si optimizat al energiei termice pentru sistemul centralizat de alimentare cu energie termica a municipiului Timișoara aferent anului 2017 Contract nr. 01/59/2018

Pag. 83

Seria de modificări: 0

2. Determinarea pierderilor tehnologice de energie termica in sistemul de transport ~ Conturul II 2.1 Determinarea pierderilor tehnologice de energie termica in sistemul de transport in regim de vara

Aj2™r° “7266,7 kW (valori preluate din tabelele nr. 3, 4, 7, 8,11 si 12 din Anexe) h -3504,0 ore/an

AftX = 7266,7 ■ 3504,0 • 860 ■ 10~* = 21897,7 2.2 Determinarea pierderilor tehnologice de energie termica in sistemul de transport in regim de iarna

[Gcal/an]


Q'™!a = 9290,1 kW (valori preluate din tabelele nr. 1,2, 5, 6, 9 si 10 din Anexe) h = 5256,0 ore/an

AgX = 9290,1-5256,0-860-10^-41992,8 2.3 Determinarea pierderilor tehnologice anuale de energie termica in sistemul de transport

[Gcal/an]


Pierderile tehnologice anuale in rețeaua de transport sunt:

Afi^r = Aax; + AfiS                             [Gcal/an]

Afi^ = 21897,7+41992,8 = 63890,5

[Gcal/an]


INCDE-ICEMENERG

S.T.I.

Bilanț real, tehnologic si optimizat al energiei termice pentru sistemul centralizat de alimentare cu energie termica a municipiului Timișoara aferent anului 2017 Contract nr. 01/59/2018

Pag. 84

Seria de modificări: 0

3. Determinarea pierderilor tehnologice de energie termica in sistemul de distribuție pentru punctele termice - Conturul III

3.1 Determinarea pierderilor tehnologice de energie termica a a.c.c. in sistemul de distribuție in regim de vara pentru punctele termice - Conturul III

Qacccm = 3270,8 kW (valori preluate din tabelele nr. 17 si 19 din Anexe)

h = 3504,0 ore/an

^Qlehaeccm = 3270,8 ‘3504,0 • 860 • IO’6 - 9856,3           [Gcal/an] 3.2 Determinarea pierderilor tehnologice de energie termica a a.c.c. in sistemul de distribuție in regim de iarna pentru punctele termice - Conturul III

&accan “ 3407,1 kW (valori preluate din tabelele nr. 18 si 20 din Anexe)

h- 5256,0 ore/an

AgXczz/ = 3407,1 -5256,0 -860 -IO"6 = 15400,6 [Gcal/an]

 • 3.3 Determinarea pierderilor tehnologice de energie termica in rețeaua secundara de încălzire pentru punctele termice - Conturul III

QiK.au ~ 7887,5 kW (valori preluate din tabelele nr. 13, 14, 15 si 16 din Anexe)

h = 5256,0 ore/an

^Qtehinc,cm = 7887>5'5256,0 •860106 = 35652,8             [Gcal/an]

 • 3.4 Determinarea pierderilor tehnologice totale pentru punctele termice - Conturul III:

AgteWmw - 9856,3+15400,6+35652,8 = 60909,8          [Gcal/an]

INCDE-ICEMENERG

S.T.I.

Bilanț real, tehnologic si optimizat al energiei termice pentru sistemul centralizat de alimentare cu energie termica a municipiului Timișoara aferent anului 2017 Contract nr. 01/59/2018

Pag. 85

Seria de modificări: 0

 • 3.5 Determinarea pierderilor tehnologice de energie termica a a.c.c. in sistemul de distribuție in regim de vara pentru centralele termice de cvartal - Conturul V

SZcr ~ 166,3 kW (valori preluate din tabelele nr. 25 si 27 din Anexe)

h ~ 3504,0 ore/an

=166,3 -3504,0 -860 -IO’6 =501,1              [Gcal/an]

 • 3.6 Determinarea pierderilor tehnologice de energie termica a a.c.c. in sistemul de distribuție in regim de iarna pentru centralele termice de cvartal - Conturul V

Qacccv = 173,2 kW (valori preluate din tabelele nr. 26 si 28 din Anexe)

h~ 5256,0 ore/an

A2XcCr = 173,2-5256,0-860-10^ = 782,9            [Gcal/an]

 • 3.7 Determinarea pierderilor tehnologice de energie termica in rețeaua secundara de încălzire pentru centralele termice de cvartal - Conturul V

Qmc.cy = 247,2 kW (valori preluate din tabelele nr. 21,22, 23 si 24 din Anexe)

h= 5256,0 ore/an

^Qtehine.cv = 247,2 • 5256,0 ■ 860 • IO’6 = 1117,1             [Gcal/an] 3.8 Determinarea pierderilor tehnologice totale pentru centralele termice de cvartal - Conturul V:

Aft^cr = 501,1+782,9+117,1 =2401,0 [Gcal/an]

INCDE-ICEMENERG

S.T.I.

Bilanț real, tehnologic si optimizat al energiei termice pentru sistemul centralizat de alimentare cu energie termica a municipiului Timișoara aferent anului 2017 Contract nr. 01/59/2018

Pag. 86

Seria de modificări: 0

4. Calculul pierderilor tehnologice procentuale de energie termica

Pierderile procentuale tehnologice de energie termica se calculează considerând ca energia termica vanduta este aceeași ca in anul de bilanț 1 ianuarie 2017- 31 decembrie 2017.

 • 4.1 Pierderile tehnologice procentuale de energie termica in sistemul de transport

Pierderile tehnologice procentuale de energie termica in sistemul de transport pentru (Conturul II) se determina cu relația: a - ^Qiehsr . t “ n                    [%]

'^CTCentru+CETSud                       J

in care:

Qc7v.emru+cETSud “ energia termica a apei fierbinți produsa de CET SUD si CT Centru in perioada 1 ianuarie 2017 - 31 decembrie 2017.

_ 63890,5

«'teftST 7Q1331>0'                    [%]

tftehST ~       %

 • 4.2 Pierderile tehnologice procentuale de energie termica in sistemul de distribuție pentru Conturul III

Pierderile tehnologice procentuale de energie termica in sistemul de distribuție pentru conturul III se determina cu relația:

„            1 nn

VtehSDCIII “ n1UV                   [%1

\iPT                                 1 J

Qpt - energia termica intrata in PT-uri pentru Conturul III

_ 60909,8

?'"- 544448,0

[%1


INCDE-ICEMENERG

S.T.I.

Bilanț real, tehnologic si optimizat al energiei termice pentru sistemul centralizat de alimentare cu energie termica a municipiului Timișoara aferent anului 2017 Contract nr. 01/59/2018

Pag. 87

Seria de modificări: 0

4.3 Pierderile tehnologice procentuale de energie termica in sistemul de distribuție pentru Conturul V

Pierderile tehnologice procentuale de energie termica in sistemul de distribuție pentru Conturul V se determina cu relația:

a - ^Q^hSDCV ' i

VtehSDcv ~ n                            r%i

Mct                            l j

Qct - energia termica produsa de CT-uri pentru Conturul V

„ 2401,0

~ 31769,4

tfieliSDCV = 7,56 %

Valorile pierderilor tehnologice de energie termica in regim de vara/iarna in sistemele de transport si de distribuție, precum si pierderile tehnologice procentuale pe fiecare contur sunt prezentate sintetic in tabelele 19, 20 si 21.

INCDE-ICEMENERG

S.T.I.

Bilanț real, tehnologic si optimizat al energiei termice pentru sistemul centralizat de alimentare cu energie termica a municipiului Timișoara aferent anului 2017 Contract nr. 01/59/2018

Pag. 88

Seria de modificări: 0

Tabelul 19. Pierderi tehnologice in Sistemul de Transport

Denumirea

UM

CET Sud+CT

Centru

1

Ore de funcționare (total)

h

8760

2

Ore de funcționare pe perioada iernii

h

5256

3

Ore de funcționare pe perioada verii

h

3504

4

Energia termica produsa

Gcal/an

701331,0

SISTEMUL DE TRANSPORT

5

Fluxul termic total in ST, regim de vara (suma din tabele)

kW

7266,7

6

Fluxul termic total in ST, regim de iarna (suma din tabele)

kW

9290,1

7

Pierderi tehnologice in ST, regim de vara

Gcal/an

21897,7

8

Pierderi tehnologice in ST, regim de iarna

Gcal/an

41992,8

9

Pierderi tehnologice anuala in ST (vara+iarna)

Gcal/an

63890,5

10

Pierderi procentuale anuale in ST (vara + iarna)

%

9,11

INCDE-ICEMENERG

S.T.l.

Bilanț real, tehnologic s: optimizat al energiei termice pentru sistemul centralizat de alimentare cu energie termica a municipiului Timișoara aferent anului 2017 Contract nr. 01/59/2018

Pag. 89

Seria de modificări: 0___

Tabelul 20 : Pierderi tehnologice pe Sistemul de distribuție

Denumirea

UM

CT -Contur V

PT -Contur HI

1

Ore de funcționare (total)

h

8760

8760

2

Ore de funcționare pe perioada iernii

h

5256

5256

3

Ore de funcționare pe perioada verii

h

3504

3504

4

Energia termica produsa CTZ intrata in PT-uri

Gcal/an

31769,4

544448,0

5

Fluxul termic total pentru încălzire (izolate clasic si preizolate), regim de iarna (suma din tabele)

kW

247,1

7887,5

6

Fluxul termic total pentru a.c.c (izolate clasic si preizolate), regim de iarna (suma din tabele)

kW

173,2

3407,1

7

Fluxul termic total pentru a.c.c (izolate clasic si preizolate), regim de vara (suma din tabele)

kW

166,3

3270,8

8

Pierderi tehnologice totale pentru încălzire

Gcal/an

1117,1

35652,8

9

Pierderi tehnologice totale in regim de iarna pentru apa calda de consum

Gcal/an

782,9

15400,6

10

Pierderi tehnologice totale in regim de vara pentru apa calda de consum

Gcal/an

501,1

9856,3

11

Pierderi tehnologice anuala in SD (vara+iarna)

Gcal/an

2401,0

60909,8

12

Pierderi procentuale anuale in SD (vara + iarna)

%

7,56

11,19

INCDE-ICEMENERG

S.T.I.

Bilanț real, tehnologic si optimizat al energiei termice pentru sistemul centralizat de alimentare cu energie termica a municipiului Timișoara aferent anului 2017 Contract nr. 01/59/2018

Pag. 90

Seria de modificări: 0

Tabelul 21 Centralizator cu pierderile procentuale de energie termica

Nr. crt.

Sis tem

Denumire mărime

Pierderile Reale pentru Conturul II

Pierderile Reale pentru Conturul III

Pierderile Reale pentru Conturul V

Pierderile tehnologice Conturul II

Pierderile tehnologice Conturul 11!

Pierderile tehnologice Conturul V

Gcal/an

%

Gcal/an

0/ /o

Gcal/an

%

Gcal/an

%

Gcal/an

%

Gcal/

an

%

1.

ST

Pierderi masice in ST

41499,4

5,92

-

-

-

-

0

0

-

-

-

-

Pierderi prin transfer de căldură in mediul ambiant in ST

93309,6

13,30

-

**

-

63890,5

9,11

-

-

-

-

Pierderi totale transport

134809,0

19,22

-

-

-

63890,5

9,11

-

-

-

2.

SD

Pierderi masice in rețeaua secundara de încălzire

*

-

12293,68

2,26

986,41

3,10

-

-

-

-

-

-

Pierderi masice in rețeaua de distribuție a apei calde de consum

-

-

19636,37

3,60

746,67

2,35

-

-

-

-

-

Pierderi masice totale

-

-

31930,05

5,86

1733,08

5,45

-

-

0

0

0

0

Pierderi prin transfer de căldură in mediul ambiant (inc+a.c.c.)

-

-

62113,85

11,41

4383,72

13,80

-

-

60909,8

11,19

2401,0

7,56

Pierderi totale distribuție

-

-

94043,9

17,27

6116,8

19,25

-

-

60909,8

11,19

2401,0

7,56

INCDE-ICEMENERG

S.T.I.

Bilanț real, tehnologic si optimizat al energiei termice pentru sistemul centralizat de alimentare cu energie termica a municipiului Timișoara aferent anului 2017 Contract nr. 01/59/2018

Pag.91

Seria de modificări: 0

Concluzii

Lucrarea de audit energetic pentru sistemul de termoficare din municipiul Timișoara operat de către COLTERM SA conține doua capitole si anume:

Capitolul I -Determinarea pierderilor reale

Capitolul II - Determinarea pierderilor tehnologice

In cadrul lucrării au fost elaborate calcule de bilanț in care s-au determinat pierderile de căldură reale sub forma de pierderi masice si prin transfer de căldură, in rețele de transport, distribuție si centralele termice de cvartal.

Calculele de bilanț energetic s-au elaborat pentru cinci contururi de bilanț energetic care au fost calculate in mod distinct.

Din analiza de bilanț real au rezultat următoarele:

Conturul I - Bilanțul termoenergetic real pentru sistemul de producere a energiei termice (CT CENTRU)

Energia termica pierduta de CT Centru este de 23981,37 Gcal/an adica 10,61 % din energia produsa de CT Centru.

Conturul ll - Bilanțul termoenergetic real pentru sistemul de transport a energie termice de la sursele de producere pana la intrarea in PT-uri

Pierderile de căldură in rețeaua de transport au fost de 134809,0 Gcal/an reprezentând 19,22 % din energia produsa in sistem (701331 Gcal/an).

Conturul III - Bilanțul termoenergetic real pentru sistemul de distribuție a energie termice de la intrarea in PT-uri la consumatori

Pierderile de căldură in rețelele de distribuție au fost de 94043,9 Gcal/an, reprezentând 17,27 %.

Pierderile de energie in punctele termice au fost de 1388,0 adica 0,25 % din energia termica intrata in punctele termice.

Conturul IV - Bilanțul termoenergetic real pentru fiecare centrala termica de cvartal (cartier) si anume: CT Dunarea, CT UMT, CT Dragalina, CT Polona, CT Buzias precum si pentru CET Freidorf cu rețelele de distribuție aferente

INCDE-ICEMENERG

S.T.I.

Bilanț real, tehnologic si optimizat al energiei termice pentru sistemul centralizat de alimentare cu energie termica a municipiului Timișoara aferent anului 2017 Contract nr. 01/59/2018

Pag. 92

Seria de modificări: 0

Centralele termice de cvartal au produs in anul de bilanț analizat cantitatea de 28033,4 Gcal. Din aceasta cantitate s-au vândut consumatorilor 22653,3 Gcal, iar in rețelele de distribuție s-au pierdut 5380,1 Gcal, adica 19,19 % din energia termica produsa.

Din datele calculate pentru fiecare Centrala termica de cvartal in parte s-au constatat următoarele:

 • -  cantitatea de energie termica produsa de fiecare CT a variat intre 344,7* 9648,7 Gcal/an

 • -  pierderile procentuale totale de energie termica in rețelele de distribuție ale CT de cvartal au fost cuprinse in intervalul valoric 16,83 * 23,64 % astfel:

o pierderile masice cu acc au avut valori cuprinse in intervalul 0,16*5,43 % o pierderile masice cu incalzirea au avut valori cuprinse in intervalul 0,008*4,62 %

o pierderile prin transfer de căldură au avut valori cuprinse in intervalul 11,31*18,86 %

- pierderile procentuale de energie termica a centralelor termice de cvartal au valori cuprinse intre 16,83 si 23,64 %.

Conturul V - Bilanțul termoenergetic real pentru toate centralele termice de cvartal (cartier) si rețeaua de distribuție totala aferenta centralelor termice de cartier.

Centralele termice de cvartal împreuna cu CET Freidorf au produs in anul de bilanț analizat cantitatea de 31769,4 Gcal. Din aceasta cantitate s-au vândut consumatorilor 25652,6 Gcal, iar in rețelele de distribuție s-au pierdut 6116,8 Gcal, adica 19,25 % din energia termica produsa.

Valorile rezultate in urma calculelor efectuate pentru cele cinci contururi de bilanț au fost analizate si s-a recomandat o serie de masuri de îmbunătățire a funcționarii instalațiilor si de creștere a eficientei energetice a acestora.

INCDE-ICEMENERG

S.T.I.

Bilanț real, tehnologic si optimizat al energiei termice pentru sistemul centralizat de alimentare cu energie termica a municipiului Timișoara aferent anului 2017 Contract nr. 01/59/2018

Pag. 93

Seria de modificări: 0

Efectul implementării masurilor de creștere a eficientei funcționarii instalațiilor sunt identificate in bilanțul optimizat.

Determinarea pierderilor tehnologice s-a realizat in următoarele ipoteze:

 • - Rețeaua de termoficare are aceeași lungime si configurație ca in situația reala

 • - Fluxurile de energie termica care circula prin conducte sunt aceleași ca in situația reala

 • - Izolația termica a conductelor este noua

 • - Nu sunt depuneri pe conducte

 • - Pierderile masice sunt zero.

Din analiza datelor rezultate in urma calculelor de bilanț tehnologic au rezultat următoarele:

 • - In sistemul de transport, pierderile tehnologice au fost 63890,5 Gcal/an valoare ce reprezintă 9,11 % din energia termica produsa de CET SUD si CT Centru

 • - In sistemul de distribuție, pierderile tehnologice au fost 60909,8 Gcal/an, valoare ce reprezintă 11,19 % din energia termica intrata in punctele termice.

 • - Pierderile tehnologice pentru toate centralele termice de cvartal (cartier) si rețeaua de distribuție totala aferenta centralelor termice de cartier au fost de 2401,0 Gcal/an valoare ce reprezintă 7,56 % din energia termica produsa de CT-uri.

Pentru reducerea pierderilor in rețelele de transport si distribuție, care sa conducă la creșterea eficientei energetice a sistemului de termoficare al COLTERM SA sunt necesare o serie de masuri de reabilitare, modernizare si îmbunătățire a proceselor tehnologice.

INCDE-ICEMENERG

S.T.I.

Bilanț real, tehnologic si optimizat al energiei termice pentru sistemul centralizat de alimentare cu energie termica a municipiului Timișoara aferent anului 2017 Contract nr. 01/59/2018

Pag. 94

Seria de modificări: 0

Documente de referința

 • 1.  Legea 121/2014, publicata in Monitorul Oficial al României, nr.574/01.08.2014

 • 2.  Ghidul de elaborare a auditurilor energetice, Decizia 2123/23.09.2014, publicat in Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 696/ 23.IX.2014.

 • 3.  Legea 325/14.07.2006 privind serviciul public cu alimentare cu energie termica.

 • 4.  Ordinul nr. 91 din 20 martie 2007 pentru aprobarea Regulamentului - cadru al serviciului public de alimentare cu energie termica, emis de Autoritatea Naționala de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărire Comunala si publicat in Monitorul Oficial al României nr. 350 bis din 23 mai 2007

 • 5.  MIT - Manualul Inginerului Termotehnician, Ed. Tehnica 1986

 • 6.  Producerea, transportul si distribuția căldurii. Instalații de producerea a energiei termice. Terminologie - PE 201/95.

ANEXE

I

Nr.

Crt.

Lunile

Consum de gaze naturale

(ptCT Centru)

Energia termica produsa la gard (intrata in ST)

Putere calorifica inferioara gaze naturale CT centru

Energia livrata inPT

Energia livrata consumatorilor racordați direct la ST

Pierderi totale in ST

Cantitate de apa de adaos in ST (include si adaosul din primar in secundar)

2017

CT Centru

CET SUD

C+S

S mii mc

Gcal

Gcal

Gcal

kcal/mc

Gcal

Gcal

Gcal

mc

1

ianuarie

10,183.9

75,314

61,494

136,809

8,308

113,421

4,700

18,688

108,690

2

februarie

4,426.3

39,062

76,664

115,726

8,308

97,196

3,772

14,758

88,278

3

martie

671.8

4,877

82,197

87,074

8,314

69,980

2,555

14,539

100,801

4

aprilie

457.1

3,052

64,477

67,529

8,391

53,678

1,549

12,302

117,685

5

mai

117.2

962

29,337

30,299

8,409

20,991

369

8,939

83,227

6

iunie

975.6

8,014

6,995

15,010

8,388

9,028

151

5,831

75,578

7

iulie

1,418.1

10,546

0

10,546

8,377

6,469

104

3,973

72,116

8

august

1,332.4

10,415

0

10,415

8,342

6,577

89

3,749

69,332

9

septembrie

1,828.0

12,016

0

12,016

8,301

7,069

312

4,635

52,081

10

octombrie

1,532.7

9,075

31,619

40,694

8,301

27,609

1,349

11,736

110,506

11

noiembrie

1,935.8

13,875

63,659

77,534

8,284

59,883

3,302

14,349

108,482

12

decembrie

2,227.3

14,812

82,867

97,680

8,269

72,548

3,822

21,310

108,195

Total

27,106.0

202,021

499,310

701,331

8,333

544,448

22,074

134,809

1,094,971

Nr.

Crt.

Lunile

Temperatura apa fierbinte tur

Temperatura apa fierbinte retur

Temperatura apa bruta

Temperatura exterioara

Temperatura agent termic tur circuit încălzire

Temperatura agent termic retur circuit încălzire

2017

SUD

Centru

SUD

Centru

C+S

°C

°C

°C

°C

°C

°C

°C

°C

1

ianuarie

101.2

100.3

59.4

57.6

2.6

-3.5

54.02

46.72

2

februarie

89.6

96.96

50.8

51.6

3.8

4.4

48.40

43.10

3

martie

79.3

96

46

48.1

7.7

10.7

44.80

40.70

4

aprilie

85.04

45.9

11

12.18

38.60

34.90

5

mai

81.87

48.8

16.8

18.49

37.50

35.20

6

iunie

65.4

74.4

47.5

45.9

21.2

23.66

7

iulie

63.6

47.5

23.8

25.2

8

august

60.9

47.0

23.6

25.3

9

septembrie

58.8

46.5

20.8

18.1

10

octombrie

66.7

76.7

43.8

44.23

14

12.38

42.20

39.30

11

noiembrie

80.4

90.4

47.3

49.8

8.8

7.42

46.80

42.10

12

decembrie

88.6

105.2

51.3

55.1

5.6

3.8

50.10

44.20

COD

Apa Adaos

Pierdere ACC

ACC livrata

ET intrata in PT

ET livrata

ET pierduta prin adaosul pentru încălzire

ET pierduta prin radiația conductelor de ACC si recirculatie

ET pierduta prin radiația conductelor de încălzire

ET INC plecata din PT/CT

ETINC livrata consum

ET ACC plecata din PT/CT

ET ACC livrata consum

mc

mc

mc

[Gcal]

[Gcal]

[Gcal]

[Gcal]

[Gcal]

[Gcal]

[Gcal]

[Gcal]

[Gcal]

PT

356029

535051

2057353

544447.9

450404.1

4691.4

28536.0

53128.0

436183.4

378364.0

79728.5

72040.1

CT

20170

19914

128309

28033.4

22653.4

242.4

1750.1

3136.6

21405.1

18026.0

4878.3

4627.3

PT+CT

376199

554965

2185662

572481,4

473057,4

4933,8

30286,1

56264,6

457588,5

396390,0

84606,8

76667,4