Hotărârea nr. 334/2018

334/22.06.2018 privind emiterea acordului de principiu pentru transmiterea din administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara în administrarea Consiliului Judeţean Timiş a etajelor I şi II ale căminului din str.Franz Liszt nr.3, aferent Colegiului Tehnic ‘’Ion Mincu", în vederea desfăşurării activităţii Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Timiş
Hotararea Consiliului Local 334/22.06.2018
privind emiterea acordului de principiu pentru transmiterea din administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara în administrarea Consiliului Judeţean Timiş a etajelor I şi II ale căminului din str.Franz Liszt nr.3, aferent Colegiului Tehnic ‘’Ion Mincu", în vederea desfăşurării activităţii Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Timiş


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2018-14354/19.06.2018 privind oportunitatea proiectului de hotărâre, a Primarului Municipiului Timişoara - domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate, nr.SC2018-14354/19.06.2018 al Serviciului Şcoli Spitale;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 19.06.2018.- Anexă la Raportul de specialitate nr. SC2018 - 14354/ 19.06.2018 ;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Adresele Consiliului Judeţean Timiş cu numerele 4773/20.03.2018, 9557/24.05.2018, înregistrate la Municipiul Timişoara sub numerele SC2018-10282/03.05.2018, SC2018-12426/24.05.2018;
Având în vedere Adresa Inspectoratului Şcolar Judeţean Timiş cu nr. 5925/07.06.2018, înregistrată la Municipiul Timişoara sub nr. SC2018-13414/08.06.2018;
Având în vedere prevederile art. 112, alin. 6 din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011 şi Ordinul nr. 5819/2016 al Ministerului Educaţiei Naţionale;
În conformitate cu prevederile art. 867 art. 868 şi art.869 din Codul Civil;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c) şi art. 123 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001- privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;lă, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se emite acordul de principiu pentru transmiterea din administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara în administrarea Consiliului Judeţean Timiş, pe o perioadă de 10 ani a etajelor I şi II ale căminului din str.Franz Liszt nr.3, aferent Colegiului Tehnic ‘’Ion Mincu", în vederea desfăşurării activităţii Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Timiş.

Art. 2: Transmiterea din administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara în administrarea Consiliului Judeţean Timiş este condiţionată de urmarea procedurii de obţinere a Avizului conform al Ministrului Educaţiei Naţionale pentru schimbarea destinaţiei spaţiului prevăzut la art. 1.

Art. 3: Consiliul Judeţean Timiş după dobândirea dreptului de administrare îşi va asuma executarea lucrărilor de investiţii şi reparaţii necesare desfăşurării activităţii Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Timiş.

Art. 4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Serviciul Şcoli-Spitale din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 5: Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site -ul propriu şi totodată, se comunică :
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Urbanism şi Dezvoltare Urbană;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri Dotări Diverse I EST;
- Direcţiei Clădiri Terenuri Dotări Diverse II VEST;
- Direcţiei Comunicare - Relaţionare;
- Serviciului Şcoli-Spitale;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului ;
- Ministerului Transporturilor;
- Inspectoratului Şcolar al Judeţului Timiş;
- Consiliului Judeţean Timiş;
- Mass-media locale.Presedinte de sedinta
IMRE FARKAS
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

ROMĂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA PRIMAR

NR. SC2018-14354/19.06.2018

EXPUNERE DE MOTIVE

PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE- privind emiterea acordului de principiu pentru transmiterea din administrarea Consiliului Local al

Municipiului Timișoara în administrarea Consiliului Județean Timiș a etajului I și II al căminului din str.Franz Liszt nr.3, aferent Colegiului Tehnic ‘'Ion Mincu”, în vederea desfășurării activității Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Timiș

Căminul internat al Colegiului Tehnic “Ion Mincu”, situat în str. Franz Liszt nr. 3 are regim de înălțime S+P+4E+M1+M2. Spațiul nr.1 compus din subsol, parter etajul I și II, face parte din domeniul public al Municipiului Timișoara, iar Spațiul nr.2 compus din etajul III,etajul IV, mansardă I și mansardă II fac parte din domeniul public al Județului Timiș.

Suprafața de de 346,34 și terenul de 207 mp de la parterul căminului este folosit de Direcția de Asistență Socială și Protecția Copilului Timiș, în baza unui contract de închiriere care expiră la data de 30.06.2018. Consiliul de Administrație al Inspectoratului Școlar Județean Timiș prin Hotărârea nr.112/18.04.2018 nu a acordat avizul de schimbare a destinației spațiului pentru demararea procedurii de obținere a avizului conform al Ministerului Educației Naționale, fapt pentru care s-a solicitat, Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului eliberarea spațiului la data încetării contractului de închiriere (30.06.2018).

Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Timiș funcționează într-un spațiu din clădirea Colegiului Tehnic „Emanuil Ungureanu”, care a fost atribuit în folosință gratuită, prin hotărâri ale consiliului local. Contractul de comodat a expirat la data de 24.04.2018 și nu a mai fost prelungit, întrucât clădirea va intra în lucrări de reabilitare.

Conform art. 99, alin 4 și 5 din Legea nr.1/2011 a educației naționale, Centrele județene de resurse și asistență educațională sunt unități specializate ale învățământului preuniversitar, cu personalitate juridică, coordonate metodologic de inspectoratele școlare și sunt finanțate de la bugetul consiliilor județene.

Având în vedere adresele cu numerele SC2018-10282/03.05.2018, SC2018-12426/24.05.2018, prin care Consiliul Județean Timiș a solicitat reluarea procedurii de obținere a avizului de la Inspectoratul Școlar Județean Timiș pentru prelugirea contactului de închiriere pentru spațiul utilizat de Direcția de Asistență Socială și Protecția Copilului Timiș precum și analizarea posibilității transferării imobilului - cămin, aferent Colegiului Tehnic ‘'Ion Mincu”, din domeniul public al Municipiului Timișoara în Domeniul Public al Județului Timiș, imobil necesar desfășurării activității mai multor instituții aflate în subordinea Consiliului Județean Timiș respectiv Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Timiș și Direcția de Asistență Socială și Protecția Copilului Timiș.

Având în vedere adresa cu nr. SC2018-13414/08.06.2018 prin care Inspectoratul Școlar Județean Timiș a solicitat emiterea unei hotărâri prin care consiliul local să-și exprime acordul de cedare a spațiului din căminul aferent Colegiului Tehnic „Ion Mincu” în favoarea Consiliului Județean Timiș, în vederea amenajării sediului Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Timiș, iar pentru schimbarea destinației spațiului folosit de Direcția de Asistență Socială și Protecția Copilului Timiș a comunicat că va reanaliza oportunitatea schimbării destinației spațiului, în baza unei noi solicitări făcută de Municipiul Timișoara, cu condiția oferirii unor garanții îndestulătoare privind alocarea spațiilor către Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Timiș;

Conform prevederilor art. 112, alin. 6 din Legea educației naționale nr.1/2011 și Ordinului nr. 5819/2016 al Ministerului Educației Naționale privind aprobarea procedurii de elaborare a avizului conform pentru schimbarea destinației bazei materiale a instituțiilor și unităților de învățământ preuniversitar de stat, precum și condițiile necesare acordării acestuia, închirierea, darea în administrare sau folosință gratuită a unui spațiu se poate face după obținerea avizului conform al Ministrului Educației Naționale de schimbare a destinației spațiului respectiv.

Conform art. 4 , lit e) din Ordinul nr. 5819/2016 al Ministerului Educației Naționale, schimbarea destinației spațiilor pentru activități desfășurate de către instituții aflate în subordinea consiliului local/consiliului județean se face pe o perioadă de maxim 10 ani.

Având în vedere cele de mai sus și a faptului că începând cu anul școlar 2018-2019, Colegiul Tehnic ‘'Ion Mincu” nu va mai avea activitate în căminul internat, urmare a reorganizării prin dizolvare totală;

- Considerăm necesară și oportună inițierea unui proiect de hotărâre privind emiterea acordului de principiu pentru transmiterea din administrarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara în administrarea Consiliului Județean Timiș, pe o perioadă de 10 ani a etajului I și II al căminului din str.Franz Liszt nr.3, aferent Colegiului Tehnic ‘'Ion Mincu”, în vederea desfășurării activității Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Timiș.

PRIMAR

Nicolae Robu


VICEPRIMAR

Dan Diaconu

ȘEF SERVICIU ȘCOLI-SPITALE

Anca Lăudatu

Cod.FO 53-01,Ver.1

ROMĂNIA

PRIMAR

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

SERVICIUL ȘCOLI-SPITALE

NR. SC2018-14354/19.06.2018

RAPORT DE SPECIALITATE

privind emiterea acordului de principiu pentru transmiterea din administrarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara în administrarea Consiliului Județean Timiș a etajului I și II al căminului din str.Franz Liszt nr.3, aferent Colegiului Tehnic ‘'Ion Mincu”, în vederea desfășurării activității Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Timiș

Având în vedere Expunerea de motive nr.SC2018-14354/19.06.2018 a Primarului Municipiului Timișoara și Proiectul de hotărâre privind emiterea acordului de principiu pentru transmiterea din administrarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara în administrarea Consiliului Județean Timiș a etajului I și II al căminului din str.Franz Liszt nr.3, aferent Colegiului Tehnic ‘'Ion Mincu”, în vederea desfășurării activității Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Timiș

Facem următoarele precizări:

Căminul internat al Colegiului Tehnic “Ion Mincu”, situat în str. Franz Liszt nr. 3 are regim de înălțime S+P+4E+M1+M2. Spațiul nr.1 compus din subsol, parter etajul I și II, face parte din domeniul public al Municipiului Timișoara iar Spațiul nr.2 compus din etajul III, etajul IV, mansardă I și mansardă II fac parte din domeniul public al Județului Timiș.

Suprafața de de 346,34 și terenul de 207 mp de la parterul căminului este ocupat de Direcția de Asistență Socială și Protecția Copilului Timiș, în baza unui contract de închiriere care expiră la data de 30.06.2018. Consiliul de Administrație al Inspectoratului Școlar Județean Timiș prin Hotărârea nr.112/18.04.2018 nu a acordat avizul de schimbare a destinației spațiului pentru demararea procedurii de obținere a avizului conform al Ministerului Educației Naționale, fapt pentru care s-a solicitat Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului eliberarea spațiului la data încetării contractului de închiriere.

Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Timiș funcționează într-un spațiu din clădirea Colegiului Tehnic „Emanuil Ungureanu”, care a fost atribuit în folosință gratuită, prin HCLMT nr.135/24.04.2007 modificatăcu HCLMT nr.259/31.07.2007 și prin HCLMT nr.114/31.03.2017. Contractul de comodat a expirat la data de 24.04.2018 și nu a mai fost prelungit, întrucât clădirea va intra în lucrări de reabilitare.

Conform art. 99, alin 4 și 5 din Legea nr. 1/2011 a educației naționale Centrele județene de resurse și asistență educațională sunt unități specializate ale învățământului preuniversitar, cu personalitate juridică, coordonate metodologic de inspectoratele școlare și sunt finanțate de la bugetul consiliilor județene.

Consiliului Județean Timiș prin adresele cu numerele SC2018-10282/03.05.2018, SC2018-12426/24.05.2018, a solicitat reluarea procedurii de obținere a avizului de la Inspectoratul Școlar Județean Timiș pentru prelugirea contactului de închiriere pentru spațiul utilizat de Direcția de Asistență Socială și Protecția Copilului Timiș precum și analizarea posibilității transferării imobilului - cămin, aferent Colegiului Tehnic ‘'Ion Mincu”, din domeniul public al Municipiului Timișoara în domeniul public al Județului Timiș, imobil necesar desfășurării activității mai multor instituții aflate în subordinea Consiliului Județean Timiș respectiv Centru Județean de Resurse și Asistență Educațională Timiș și Direcția de Asistență Socială și Protecția Copilului Timiș.

Prin adresa cu nr. SC2018-12426/24.05.2018 am solicitat punctul de vedere al Inspectoratului Școlar Județean Timiș față de solicitările Consiliului Județean Timiș.

Inspectoratul Școlar Județean Timiș prin adresa cu nr.5925/07.06.2018, înregistrată la Municipiul Timișoara sub nr. SC2018-13414/08.06.2018 a solicitat emiterea unei hotărâri prin care consiliul local să-și exprime acordul de cedare a spațiului din căminul aferent Colegiului Tehnic „Ion Mincu” în favoarea Consiliului Județean Timiș, în vederea amenajării sediului Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Timiș, iar pentru schimbarea destinației spațiului folosit de Direcția de Asistență Socială și Protecția Copilului Timiș a comunicat că va reanaliza oportunitatea schimbări destinației spațiului, în baza unei noi solicitări făcută de instituția noastră, cu condiția oferirii unor garanții îndestulătoare privind alocarea spațiilor către Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Timiș.

Conform prevederilor art. 112, alin. 6 din Legea educației naționale nr.1/2011 și Ordinului nr. 5819/2016 al Ministerului Educației Naționale privind aprobarea procedurii de elaborare a avizului conform pentru schimbarea destinației bazei materiale a instituțiilor și unităților de învățământ preuniversitar de stat, precum și condițiile necesare acordării acestuia, închirierea, darea în administrare sau folosință gratuită a unui spațiu se poate face după obținerea avizului conform al Ministrului Educației Naționale de schimbare a destinației spațiului respectiv.

Conform art. 4 , lit e) din Ordinul nr. 5819/2016 al Ministerului Educației Naționale, schimbarea destinației spațiilor pentru activități desfășurate de către instituții aflate în subordinea consiliului local/consiliului județean se face pe o perioadă de maxim 10 ani.

Având în vedere cele de mai sus și a faptului că începând cu anul școlar 2018-2019, Colegiul Tehnic ‘'Ion Mincu” nu va mai avea activitate în căminul internat, urmare a reorganizării prin dizolvare totală, apreciem că:

- proiectul hotărâre privind emiterea acordului de principiu pentru transmiterea din administrarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara în administrarea Consiliului Județean Timiș, pe o perioadă de 10 ani a etajului I și II al căminului din str.Franz Liszt nr.3, aferent Colegiului Tehnic ‘'Ion Mincu”, în vederea desfășurării activității Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Timiș, îndeplinește condițiile pentru a fi supus dezbaterii Consiliului Local al Municipiului Timișoara.

ȘEF SERVICIU

CONSILIER

Ciucur Ioana


Anca Lăudatu

Cod.FO 53-01,Ver.1