Hotărârea nr. 333/2018

333/22.06.2018 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "CONSTRUIRE LOCUINTA UNIFAMILIALA P+M, GARAJ, ANEXA SI IMPREJMUIRE TEREN", str. Vulturilor nr. 64, Timişoara
Hotararea Consiliului Local 333/22.06.2018
privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "CONSTRUIRE LOCUINTA UNIFAMILIALA P+M, GARAJ, ANEXA SI IMPREJMUIRE TEREN", str. Vulturilor nr. 64, Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive cu nr. UR2018-008837/12.06.2018 privind oportunitatea proiectului de hotarare, a Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. UR2018-008837/12.06.2018 - al Directiei Urbanism si Dezvoltare Urbana din cadrul Primăriei Municipiului Timisoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 18.06.2018 - Anexă la Raportul de specialitate nr. UR2018-008837/12.06.2018;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu şi Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată şi modificată;
Având în vedere prevederile art. 25 alin. (1) şi Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, modificată;
Având în vedere prevederile Ordinului nr. 2701/2010 pentru aprobarea metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 183/08.05.2017 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 140/19.04.2011 privind aprobarea "Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului";
Având în vedere Avizul favorabil al Arhitectului Şef nr. 16/17.05.2018, precum şi Adresa Agenţiei pentru Protecţia Mediului cu nr. 5748 din 12.12.2017;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c) şi alin. (5) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu "CONSTRUIRE LOCUINTA UNIFAMILIALA P+M, GARAJ, ANEXA SI IMPREJMUIRE TEREN", str. Vulturilor nr. 64, Timişoara, având ca beneficiari pe SAS STEFAN si SAS LIVIA, întocmit conform proiectului nr. 317/2017, realizat de SC TECTONICS HOUSE SRL.

Art. 2: Se stabilesc condiţiile de construire: regimul de înălţime maxim P+M (conform PUG - regim maxim admis P+2E), Hcornisa max = 4 m, Hcoama max = 8 m, accesul auto conform avizului Comisiei de Circulaţie nr. DT 2018-002505/15.03.2018, realizarea locurilor de parcare exclusiv pe parcela deţinută de beneficiar, procentul de ocupare al terenului POTmax propus = 40%, coeficientul de utilizare al terenului CUTmax propus = 1, spatii verzi interioare propuse minim 25%.

Art. 3: Prezentul Plan Urbanistic de Detaliu "CONSTRUIRE LOCUINTA UNIFAMILIALA P+M, GARAJ, ANEXA SI IMPREJMUIRE TEREN", str. Vulturilor nr. 64, Timişoara, se va integra în prevederile Planului Urbanistic General Timişoara şi va avea o perioada de valabilitate de 2 ani, perioadă în care pot fi demarate investiţiile prevăzute în documentaţie.
Terenul reglementat în suprafaţă totală de 1.092 mp, este înscris în CF 445972 Timisoara, nr cad 445972, teren intravilan situat în str. Vulturilor, Timişoara, proprietari fiind SAS STEFAN si SAS LIVIA.

Art. 4: Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic de Detaliu "CONSTRUIRE LOCUINTA UNIFAMILIALA P+M, GARAJ, ANEXA SI IMPREJMUIRE TEREN", str. Vulturilor nr. 64, Timişoara şi a Regulamentului Local de Urbanism.

Art. 5: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Urbanism şi Dezvoltare Urbană din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 6: Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Urbanism si Dezvoltare Urbana;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Clădiri Terenuri Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri Terenuri Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei Comunicare - Relaţionare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Beneficiarilor SAS STEFAN si SAS LIVIA;
- Proiectantului SC TECTONICS HOUSE SRL;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
FARKAS IMRE
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ MUNICIPIUL TIMIȘOARA PRIMAR

Nr. UR2018-008837/12.06.2018

EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu “CONSTRUIRE LOCUINTA UNIFAMILIALA P+M, GARAJ, ANEXA SI IMPREJMUIRE TEREN”, str. Vulturilor nr.

64, Timișoara

 • 1. Descrierea situației actuale

Terenul reglementat în cadrul Planului Urbanistic de Detaliu “CONSTRUIRE LOCUINTA UNIFAMILIALA P+M, GARAJ, ANEXA SI IMPREJMUIRE TEREN”, str. Vulturilor nr. 64, Timișoara, este situat în intravilanul municipiului Timișoara, în partea de sud a orașului, în UTR 53, fiind delimitat la nord - est, nord - vest, sud - est de proprietati private cu locuinte in regim P - P+M, la sud - vest de str. Vulturilor si teren cu locuinta duplex in regim P+M proprietate privata si prevazut prin PUG Timișoara aprobat prin H.C.L. nr. 157/2002 si prelungit prin H.C.L. nr. 131/2017, ca fiind zonă de locuințe pentru maxim 2 familii si funcțiuni complementare în regim de P - P+2E, POT max = 40%, spatii verzi minim conform HCL 62/2012.

Terenul reglementat în suprafață totală de 1.092 mp, este înscris în CF 445972 Timișoara, nr cad 445972, teren intravilan situat în str. Vulturilor, Timișoara, proprietari fiind SAS ȘTEFAN si SAS LIVIA.

Terenul reglementat este liber de construcții.

 • 2. Schimbari preconizate și rezultate așteptate

Planul Urbanistic de Detaliu “CONSTRUIRE LOCUINTA UNIFAMILIALA P+M, GARAJ, ANEXA SI IMPREJMUIRE TEREN”, str. Vulturilor nr. 64, Timișoara, propune construirea unei locuințe unifamiliale în regim de maxim P+M si o anexa - garaj (conform PUG - regim maxim admis P+2E).

 • 3. Alte informatii

În conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, actualizată. pentru documentatia PUD “CONSTRUIRE LOCUINTA UNIFAMILIALA P+M, GARAJ, ANEXA SI IMPREJMUIRE TEREN”, str. Vulturilor nr. 64, Timișoara, a fost obținut Certificatul de Urbanism nr. 4971 din 15.12.2017, respectiv Avizul Arhitectului Sef nr. 16/17.05.2018;

 • 4. Concluzii

Având în vedere prevederile legale expuse proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu “CONSTRUIRE LOCUINTA UNIFAMILIALA P+M, GARAJ, ANEXA SI IMPREJMUIRE TEREN”, str. Vulturilor nr. 64, Timișoara, îndeplinește condițiile pentru a fi supus dezbaterii și aprobării plenului consiliului local .

PRIMAR

NICOLAE ROBU                   Pentru conformitate date tehnice

ARHITECT ȘEF

EMILIAN SORIN CIURARIU

NOTĂ: Elementele de natură tehnică, de detaliu, se vor regăsi în raportul de specialitate și, dacă se impune, în nota de fundamentare.

Cod: FO 53-03-ver. 2


JUDEȚUL TIMIȘ MUNICIPIUL TIMIȘOARA DIRECȚIA URBANISM

DIRECȚIA GENERALĂ DE URBANISM Șl DEZVOLTARE URBANĂ BIROU AVIZARE CONFORMITĂȚI PUG/PUD/PUZ

Bd. Constantin Diaconovici toga, n r . 1 , 300030, tel/fax >40 256 408341 e-mailrinstitutiaarhitectuluisef@primariatm.ro, internet, www.primariatm.ro

UR2018-008837/12.06.2018

RAPORT DE SPECIALITATE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu “CONSTRUIRE LOCUINȚA UNIFAMILIALA P+M, GARAJ, ANEXA SI ÎMPREJMUIRE TEREN”, str. Vulturilor nr. 64, Timișoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. UR2018-008837/12.06.2018 a Primarului Municipiului Timișoara și Proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu “CONSTRUIRE LOCUINȚA UNIFAMILIALA P+M, GARAJ, ANEXA SI ÎMPREJMUIRE TEREN”, str. Vulturilor nr. 64, Timișoara, prin care se propune construirea unei locuințe unifamiliale în regim de maxim P+M si o anexa - garaj (conform PUG - regim maxim admis P+2E);

Facem următoarele precizări:

Având în vedere solicitarea înregistrată cu nr. UR2018-008837/30.05.2018, privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu “CONSTRUIRE LOCUINȚA UNIFAMILIALA P+M, GARAJ, ANEXA SI ÎMPREJMUIRE TEREN”, str. Vulturilor nr. 64, Timișoara;

Având în vedere prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului Timișoara și „Conceptul general de dezvoltare urbana (MASTERPLAN) promovată de către Consiliul Local al Municipiului Timișoara;

Ținând cont de Avizul favorabil al Arhitectului Șef nr. 16/17.05.2018, precum și de Adresa Agenției pentru Protecția Mediului cu nr. 5748 din 12.12.2017;

Având în vedere prevederile Certificatului de Urbanism nr. 4971 din 15.12.2017;

Documentația PUD “CONSTRUIRE LOCUINȚA UNIFAMILIALA P+M, GARAJ, ANEXA SI ÎMPREJMUIRE TEREN”, str. Vulturilor nr. 64, Timișoara, beneficiari SAS ȘTEFAN si SAS LIVIA, proiectant SC TECTONICS HOUSE SRL, a fost afișată pe site-ul oficial al Primăriei Municipiului Timișoara începând cu luna martie 2018, cu ocazia demarării Etapei 1 - etapa pregătitoare PUD de informare si consultare a publicului, conform H.C.L. 140/2011 modificat prin H.C.L. 183/2017, etapa finalizata prin afișarea pe site-ul Primăriei Municipiului Timișoara in data de 02.02.2017, a Raportului informării si consultării publicului cu nr. UR2018-003827/17.04.2018;

Conform procedurii prevăzută prin H.C.L. nr. 140/19.04.2011, modificat prin H.C.L. nr. 183/08.05.2017 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea saii revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului, documentația PUD “CONSTRUIRE LOCUINȚA UNIFAMILIALA P+M, GARAJ, ANEXA SI ÎMPREJMUIRE TEREN”, str. Vulturiloi nr. 64, Timișoara, se încadrează in Etapa 2 - etapa aprobării PUD (cap. 8.3.2., art. 73 din HCL nr. 140/2011 modificat prin H.C.L. nr. 183/2017), implicarea si consultarea publicului in aceasta etapa, se va face in baza Dispoziției Primarului nr. 92/ 15.01.2007 privind aprobarea Procedurii pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administrația publicai


JUDEȚUL TIMIȘ MUNICIPIUL TIMIȘOARA DIRECȚIA URBANISM

DIRECȚIA GENERALĂ DE URBANISM Șl DEZVOLTARE URBANĂ BIROU AVIZARE CONFORMITĂȚI PUG/PUD/PUZ

8 d . Constantin Diaconovici Loga, nr. 1, 300030, tel/fax +40 256 408341 e-mail:inst itutiaarhitectuluisef@primariatm.ro, internet:www. primariatm.ro

Supunem Comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara analizarea documentației Plan Urbanistic de Detaliu “CONSTRUIRE LOCUINȚA UNIFAMILIALA P+M, GARAJ, ANEXA SI ÎMPREJMUIRE TEREN”, str. Vulturilor nr. 64, Timișoara;.

Planul Urbanistic de Detaliu “CONSTRUIRE LOCUINȚA UNIFAMILIALA P+M, GARAJ, ANEXA SI ÎMPREJMUIRE TEREN”, str. Vulturilor nr. 64, Timișoara, este elaborat de proiectantul SC TECTONICS HOUSE SRL, proiect nr. 317/2017, la cererea beneficiarilor SAS ȘTEFAN si SAS LIVIA.

Terenul reglementat în cadrul Planului Urbanistic de Detaliu “CONSTRUIRE LOCUINȚA UNIFAMILIALA P+M, GARAJ, ANEXA SI ÎMPREJMUIRE TEREN”, str. Vulturilor nr. 64, Timișoara, este situat în intravilanul municipiului Timișoara, în partea de sud a orașului, în UTR 53, fiind delimitat la nord - est, nord - vest, sud - est de proprietăți private cu locuințe in regim P - P+M, la sud - vest de str. Vulturilor si teren cu locuința duplex in regim P+M proprietate privata si prevăzut prin PUG Timișoara aprobat prin H.C.L. nr. 157/2002 si prelungit prin H.C.L. nr. 131/2017, ca fiind zonă de locuințe pentru maxim 2 familii si funcțiuni complementare în regim de P - P+2E, POT max = 40%, spatii verzi minim conform HCL 62/2012.

Prin prezentul Plan Urbanistic de Detaliu “CONSTRUIRE LOCUINȚA UNIFAMILIALA P+M, GARAJ, ANEXA SI ÎMPREJMUIRE TEREN”, str. Vulturilor nr. 64, Timișoara, nu se încalcă prevederile OUG nr. 114/2007 privind modificarea si completarea OUG nr. 195/2005, privind protecția mediului.                                    - •                                                       .

Terenul reglementat în suprafață totală de 1.092 mp, este înscris în CF 445972 Timișoara, nr cad 445972, teren intravilan situat în str. Vulturilor, Timișoara, proprietari fiind SAS ȘTEFAN si SAS LIVIA.

Terenul reglementat este liber de construcții.

Prin prezentul Plan Urbanistic de Detaliu “CONSTRUIRE LOCUINȚA UNIFAMILIALA P+M, GARAJ, ANEXA SI ÎMPREJMUIRE TEREN”, str. Vulturilor nr. 64, Timișoara, se propune construirea unei locuințe unifamiliale în regim de maxim P+M si o anexa - garaj (conform PUG -regim maxim admis P+2E).

Accesul auto și pietonal se va realiza din strada Vulturilor (acces existent), conform avizului Comisiei de Circulație nr. DT 2018-002505/15.03.2018.

Obținerea Autorizației de Construire este condiționată de realizarea locurilor de parcare necesare funcțiunii propuse exclusiv pe parcela deținută de beneficiar, în conformitate cu Anexa 2 din R.L.U. aferenta P.U.G., aprobat prin HCL nr. 157/05.08.2002 si prelungit prin HCL nr. 131/2017.

Indicii urbanistici propuși prin documentație sunt:

 • - Regim de construire: maxim P+M;

-Funcțiune propusă: construire locuință unifamilială în regim de înălțime maxim P+M ;

 • - înălțime maximă: Hcornisa max = 4 m, Hcoama max = 8 m;

 • - Procent de ocupare al terenului maxim: POTmax propus = 40%

 • - Coeficient de utilizare al terenului maxim: CUTmax propus — 1


JUDEȚUL TIMIȘ MUNICIPIUL TIMIȘOARA DIRECȚIA URBANISM

DIRECȚIA GENERALĂ DE URBANISM Șl DEZVOLTARE URBANĂ BIROU AVIZARE CONFORMITĂȚI PUG/PUD/PUZ

B d . Constantin Diaconovici toga, nr. 1, 300030, tel/fax +40 256 408341 e-mail:i nstitutiaarhitectuluisef@primariatm.ro, internet:www. primariatm.ro

 • - în cazul în care parcelele sunt parțial grevate de o servitute de utilitate publică, POT și CUT se vor calcula la suprafața efectivă rămasă în proprietate privată, iar autorizația de construire se va putea emite doar după ce terenurile afectate de drumuri vor deveni domeniu public;

 • - Spații verzi interioare propuse: minim 25%;

 • - Circulații și servituți: conform „Propunerilor preliminare ce vor fi supuse spre avizare -Etapa a 3-a elaborare P.U.G. Timișoara", aprobate prin H.C.L. nr. 428/30.07.2013;

 • - Accese: accesul auto și pietonal se va realiza din strada Vulturilor (acces existent), conform avizului Comisiei de Circulație nr. DT 2018-002505/15.03.2018;

 • - Echipare tehnico-edilitară: pentru investiția propusă se vor asigura toate utilitățile necesare funcționării acesteia, respectându-se condițiile impuse prin Avizul pentru rețele existente nr. 1295/15.12.2017.

La eliberarea Autorizației de Construire se vor respecta toate condițiile impuse prin avizele eliberate de deținătorii de rețele și utilități publice, care se vor realiza pe cheltuiala beneficiarului.

Semnarea documentației de amenajare a teritoriului sau de urbanism atrage responsabilitatea fiecărei persoane din colectivul de specialiști care a elaborat documentația, pentru veridicitatea și corectitudinea din punct de vedere tehnic a acesteia.

Documentația de urbanism este însoțită de avizele și acordurile cerute prin Certificatul de Urbanism, în conformitate cu legislația în vigoare si Ghidul privind metodologia de elaborare și conținutul cadru al P.U.D. aprobat prin Ordinul nr. 37/N/2000 al M.L.P.A.T. ( M.T.C.T.).

Planul Urbanistic de Detaliu “CONSTRUIRE LOCUINȚA UNIFAMILIALA P+M, GARAJ, ANEXA SI ÎMPREJMUIRE TEREN”, str. Vulturilor nr. 64, Timișoara, se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timișoara și va avea o perioadă de valabilitate de 2 ani.

PROPUNEM:

 • 1. Analizarea si aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu “CONSTRUIRE LOCUINȚA UNIFAMILIALA P+M, GARAJ, ANEXA SI ÎMPREJMUIRE TEREN”, str. Vulturilor nr. 64, Timișoara, având ca beneficiari pe SAS ȘTEFAN si SAS LIVIA, întocmit conform proiectului nr. 317/2017, realizat de SC TECTONICS HOUSE SRL, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 • 2. Se stabilesc condițiile de construire: Regim de înălțime maxim P+M (conform PUG - regim maxim admis P+2E), Hcomisa max = 4 m, Hcoama max = 8 m, accesul auto conform avizului Comisiei de Circulație nr. DT 2018-002505/15.03.2018, realizarea locurilor de parcare exclusiv pe parcela deținută de beneficiar, procentul de ocupare al terenului POTmax propus = 40%, coeficientul de utilizare al terenului CUTmax propus = 1, spatii verzi interioare propuse minim 25%;

 • 3. Prezentul Plan Urbanistic de Detaliu “CONSTRUIRE LOCUINȚA UNIFAMILIALA P+M, GARAJ, ANEXA SI ÎMPREJMUIRE TEREN”, str. Vulturilor nr. 64, Timișoara, se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timișoara și va avea perioada de valabilitate de 2 ani, perioadă în care pot fi demarate investițiile prevăzute în documentație.


JUDEȚUL TIMIȘ MUNICIPIUL TIMIȘOARA DIRECȚIA URBANISM

DIRECȚIA GENERALĂ DE URBANISM Șl DEZVOLTARE URBANĂ BIROU AVIZARE CONFORMITĂȚI PUG/PUD/PUZ

B d . Constantin Diaconovici L o g a , n r . 1, 300030, tel/fax + 40 256 408341 e-mail:institutiaarhitectuluisef@primar iatm.ro, internet:www. primariatm.ro

Terenul reglementat în suprafață totală de 1.092 mp, este înscris în CF 445972 Timișoara, nr cad 445972, teren intravilan situat în str. Vulturilor, Timișoara, proprietari fiind SAS ȘTEFAN si SAS LIVIA.

 • 4. Reglementările privind autorizarea construcțiilor și a amenajărilor vor fi aplicate în concordanță cu prevederile prezentului Plan Urbanistic de Detaliu “CONSTRUIRE LOCUINȚA UNIFAMILIALA P+M, GARAJ, ANEXA SI ÎMPREJMUIRE TEREN”, str. Vulturilor nr. 64, Timișoara și a Regulamentului Local de Urbanism.

ARHITECT ȘEF Emilian Sorin CIURARIU


ȘEF BIROU

Liliana I0VAN


Red/Dact - L.I.

ROMANIA               Anexa la Raportul de specialitate nr. UR2018-008837/12.06.2018

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

SERVICIUL JURIDIC

18.06.2018

AVIZ

Ia raportul de specialitate privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu “CONSTRUIRE LOCUINȚĂ UNIFAMILIALĂ P+M, GARAJ, ANEXA ȘI ÎMPREJMUIRE TEREN” str.

Vulturilor nr. 64 Timișoara

Având în vedere adresa înregistrata sub nr. UR2016-006951/10.05.2017 prin care v-am comunicat aspectele asupra cărora se pronunță serviciul nostru, precum si prevederile art. 36 din Normele metodologice din 26 februarie 2016 de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul și de elaborare și actualizare a documentațiilor de urbanism prin prezentul vă facem cunoscut că din examinarea cărții funciare nr. 445972 Timișoara, nr. cad. 445972 anexată rezultă următoarea situație juridică:

Terenul în suprafață de 1092 mp, categoria de folosință curți construcții intravilan este proprietatea dl. Sas Ștefan și a d-nei Sas Livia beneficiari ai documentației Plan Urbanistic de Detaliu “CONSTRUIRE LOCUINȚĂ UNIFAMILIALĂ P+M, GARAJ, ’ ANEXA ȘI ÎMPREJMUIRE TEREN” str. Vulturilor nr. 64 Timișoara.

De asemenea, din examinarea cărții funciare (datata 30.05.2018) mai sus individualizată rezultă că nu sunt înscrise sarcini, notate litigii ori alte mențiuni.

Se avizează favorabil raportul de specialitate înregistrat cu nr. privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu “CONSTRUIRE LOCUINȚĂ UNIFAMILIALĂ P+M, GARAJ, ANEXA ȘI ÎMPREJMUIRE TEREN” str. Vulturilor nr. 64 Timișoara cu privire la titlul asupra terenului, beneficiarii documentației având calitatea de proprietari asa cum rezultă din C.F. nr. 445972 Timișoara cu privire la imobilul ce se reglementează.

Menționăm că prezentul aviz nu privește necesitatea si oportunitatea demersului privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu “CONSTRUIRE LOCUINȚĂ UNIFAMILIALĂ P+M, GARAJ, ANEXA ȘI ÎMPREJMUIRE TEREN” str. Vulturilor nr. 64 Timișoara si nu se substituie avizului de legalitate al secretarului, aviz reglementat de Legea nr. 215/2001 privind administrația publica locala cu modificările si completările ulterioare.

Prezentul aviz are ca premisa legalitatea si valabilitatea înscrisurilor anterioare care au generat prezenta documentație, nu privește indicii urbanistici propuși (regim de înălțime, ^trageri, accese, POT, CUT etc ), nu obligă la emiterea actelor administrative ulterioare si nu înlocuiește obligația structurilor competente de a analiza documentația din punct de vedere al atribuțiilor ce le incumbă.

CONSILIER JURIDIC

DANTELA ȘTEFAN

Acest document nu a putut fi convertit OCR - probabil este corupt.

Acest document nu a putut fi convertit OCR - probabil este corupt.

Acest document nu a putut fi convertit OCR - probabil este corupt.

Acest document nu a putut fi convertit OCR - probabil este corupt.

Acest document nu a putut fi convertit OCR - probabil este corupt.

Acest document nu a putut fi convertit OCR - probabil este corupt.

Acest document nu a putut fi convertit OCR - probabil este corupt.

rECTONICS house srl


arhitectura


www.tectonlcs.ro E>mall: art@tectonlcs.ro

RO-300576 Timișoara, Bd. Eroilor de la Tisa nr.10-12, sc.A, ap.1 Tel. Fax : +40(0)256 201491, 0721 850247, 0728 267216

urbanism


MEMORIU JUSTIFICATIV P.U.D.

 • 1. INTRODUCERE

  • 1.1. Date generale :

   • Denumirea proiectului :


   • • Beneficiar:

   • • Amplasament

   • • Proiectant general

   • • Faza de proiectare

   • • Data elaborarii


P. U.D. - CONSTRUIRE LOCUINTA UNIFAMILIALA P+M GARAJ, ANEXA SI IMPREJMUIRE TEREN

SAS STEFAN si SAS LIVIA

Timișoara , str. Vulturilor nr. 64

SC TECTONICS HOUSE SRL Timișoara

PLAN URBANISTIC DE DETALIU

noiembrie 2017

 • 1.2. Obiectul documentatiei

Definirea elementelor urbanistice ce vor sta la baza intocmirii documentatiilor pentru obtinerea autorizatiei de construire a obiectivelor ce urmeaza a se amplasa in zona studiata , in vederea avizarii acestora in Consiliul Local .

-rezolvarea circulatiei, accese, parcaje

-dimensiunile, functiunile si aspectul arhitectural al obiectivelor

-integrarea si armonizarea cu constructiile existente

-echiparea edilitara

Obiectivul documentatiei consta in :

-stabilirea modului de amplasare a constructiilor pe teren

-stabilirea regimului de inaltime a constructiilor si a gradului de ocupare a terenului

 • 2. INCADRAREA IN LOCALITATE

  • 2.1. Situatia obiectivului in cadrul localitatii

Terenul studiat se afla in intravilanul Municipiului Timisoara, CF 445972 Timisoara, si este situat in partea sudica a municipiului Timisoara.

2.2 Elemente ale cadrului natural

Zona Timisoarei se încadreaza în caracteristicile climatice generale specifice tarii noastre, clima temperat continentala moderata. Anotimpurile sunt bine conturate si caracterizate:

 • - primaverile sunt timpurii si ades capricioase

 • - veri uscate si lungi

 • - toamne lungi si cu temperaturi relativ constante

 • - ierni blânde si scurte

Caracterizarea climaterica a zonei:

 • - temperatura medie multianuala a aerului: 8,8gr C

 • - data medie a primului înghet: 11 octombrie

 • - nr. mediu al zilelor tropicale [T max. >30 gr C]: 8 zile/an

 • - cantitatea medie multianuala a precipitatiilor: 660mm/ an

 • - durata medie de strălucire a soarelui: 1924,1 ore / an

 • - numar mediu al zilelor cu ninsoare: 28 zile / an

 • - numar mediu al zilelor cu bruma: 25 zile / an

În anotimpul rece si în perioadele de calm poate aparea fenomenul de inversiune atmosferica.

Corespunzator latitudinii la care se situeaza zona studiata, se înregistreaza o radiatie solara directa medie de 736cal/m2 la 21.06 si 118cal/m2 la 22.12, cu un coeficient de transparenta a norilor de 0,342.

Numarul mediu anual de zile acoperite este de 160-180 zile.

Din punct de vedere al particularitatilor topoclimatice se remarca o repetitie relativ uniforma în suprafata a unora dintre elementele meteorologice.

Morfologic, Timisoara se situeaza în Câmpia joasa Timis-Bega cu energie de relief redusa, parte a unitatii geomorfologice Depresiunea Panonica.

 • 2.2.Prevederi ale documentațiilor de urbanism elaborate anterior

Pentru zona studiata se aplica prevederile P.U.G. Timisoara, respectiv interdictie de construire pana la elaborarea unui Proiect Urbanistic de Detaliu care sa stabileasca regimul de inaltime, P.O.T. si C.U.T. si circulatiile auto si pietonale in zona.

 • 3. SITUATIA EXISTENTA

  • 3.1. Accesibilitatea la caile de comunicație

Terenul studiat se afla in intravilanul Municipiului Timisoara, amplasat adiacent str. Vulturilor si are o forma neregulata.

Terenul are o suprafata totala de 1092 mp, conform extras C.F. 445972 Timisoara.

Circulatia principala in zona se desfasoara pe str. Vulturilor, drum cu 2 benzi de circulatie, cu latimea carosabila de 7 m si imbracaminte din asfalt fiind accesul principal in zona.

 • 3.2. Suprafata ocupata, limite, vecinatati

Terenul este plan, parcela studiata avand suprafata de 1092 mp, cu nr. Top. 445972 Timisoara.

Vecinatatile sunt la :

 • - Nord-Est - proprietati private cu locuinte la 51.98 m

 • - Sud-Est - proprietati private cu locuinte la 12.70 m

 • - Sud-Vest - str. Vulturilor si proprietati private cu locuinte la 52.40 m

 • - Nord-Vest - proprietate privata cu casa la 25.45 m

3.3.Suprafete de teren construite si suprafete de teren libere

Terenul intravilan este liber de constructii.

 • 3.4. Caracterul zonei, aspectul architectural urbanistic

Parcelela cu suprafata totala de 1092 mp este situata intr-o zona construita in diverse etape.

Constructiile ce se vor realiza pe terenul studiat se vor inscrie armonios in zona atat ca volumetrie cat si ca finisaje utilizate.

 • 3.5. Tipul de proprietate asupra terenurilor

Terenul aflat in studiu este proprietate privata.

 • 3.6. Concluziile studiului geotehnic privind conditiile de fundare

 • a. Date geologice si geomorfologice

Amplasamentul se afla in municipiul Timisoara , are o suprafata relativ plana si nu prezinta potential de alunecare, deci are asigurata stabilitatea generala. Terenul face parte din campia joasa TIMIS-BEGA.

 • b. Date geologice

Zona se caracterizeaza prin existenta in partea superioara a formatiunilor cuaternare, reprezentate de un complex alcatuit din argile, prafuri si nisipuri cu extindere la peste 200m adancime. Fundamentul cristalin-granitic se afla la circa 1400-1700m adancime si este strabatut de o retea densa de microfalii.

 • c. Date hidrogeologice si hidrologice

Zona se caracterizează prin existenta unei panze de apa freatica cantonata in argile si nisipuri. Panza de apa freatica se intercepteaza de regula intre 2.5m fata de cota terenului.

 • d. Stratificatia terenului

Au fost realizate 2 sondaje manuale pana la 3.00m adancime rezultatele fiind urmatoarele:

 • -  0,00m - 0,50m umpluturi

 • -  0,50m - 0.90m strat format din crusta argilo-prafoasa, negricioasa, glomelurata si fisurata, tare uscata

 • -  0.90m - 2.50m strat format din praf argila prafoasa cafenie galbuie, plastic vartoasa umeda la foarte umeda

 • -  2.50m - 3.00m complex nisipos constituit din nisip fin slab prafos, cafeniu, foarte umed

 • e. Adancimea de inghet

Adancimea maxima de inghet este stabilita conform STAS 6054-77 de 0,70m

 • f. Conditii de fundare

Terenul bun de fundare il constituie stratul alcatuit din argila prafoasa cafenie galbuie plastic vartoasa umeda . Adancimea minima de fundare recomandata este de 1.20m fata de nivel teren actual.

 • g. Intensitatea seismica

Din punct de vedere seismic, normativul P100/92 incadreaza amplasamentul studiat in zona "D" cu operioada de colt Tc=1,0 sec. si un coefficient seismic Ks=0,16, echivalentul gradului de intensitate seismica 7,5MKS fata de care se va aplica sporul corespunzator clasei de importanta a constructiei in cauza

 • 3.7.Echiparea edilitara

 • 3.7.1.  Alimentarea cu apa

In zona studiata alimentarea cu apa se va face de la reteaua orasului. Racordul de apa este din teava de polietilena de inalta densitate Dn 50mm.

 • 3.7.2.  Canalizare menajera

Scurgerea apelor uzate se va realiza la reteaua orasului.

 • 3.7.3.  Alimentarea cu apa calda

Alimentarea cu apa calda se va face prin prepararea apei calde menajere in centrala termica proprie alimentata cu gaz metan.

 • 3.7.4.  Alimentarae cu energie electrica

Zona este dotata cu retele electrice la care se va racorda noul obiectiv prin bransament electric pe care-l va proiecta S.C. Enel Energie S.A.

 • 3.7.5.  Alimentarea cu gaze naturale

In zona exista retea de gaze naturale in teava polietilena de inalta densitate .

 • 3.7.6.  Alimentarea cu energie termica

Alimentarea cu energie termica a locuintei se va face de la centrala termica proprie cu combustibil gazos.

 • 3.7.7.  Telefonizarea

In zona exista cablu Tc., fibre optice in sapatura. Telefonizarea se va face prin intermediul bransamentului racordat la terminalul propriu.

 • 4. REGLEMENTARI

4.1.Obiective solicitate prin tema program

-stabilirea modului de amplasare a constructiei pe teren

-stabilirea regimului de inaltime a constructiei propuse si a gradului de ocupare a terenului

 • - amenajarea acceselor si a parcajelor

 • - se vor amenaja zone verzi cu peluze si arbusti decorativi

 • 4.2. Functionabilitatea , amplasarea si conformarea constructiilor

Obiectivul se va realiza in incinta imprejmuita si amenajata.

 • 4.3. Capacitatea, suprafata desfasurata

Constructiile se vor realiza pe o suprafata construita Sc max. = 436.8 mp si Sd max = 873.60 mp

Inaltimea maxima la cornisa va fi + 4.00 m, inaltimea maxima la coama va fi +8.00 m.

 • 4.4. Principii de compozitie pentru realizarea obiectivelor noi

In cadrul parcelei se vor respecta prevederile codului civil cu privire la distantele fata de vecinatati.

Locuința se va amplasa in retragere cu 2.00 m fata de limita nordica a parcelei, la 2.00 m fata de limita estica a parcelei si in retragere cu 29.80 m fata de frontul stradal.

Anexa se va amplasa in retragere cu 1.00 m fata de limita nordica a parcelei, la 1.00 m fata de limita estica a parcelei si in retragere cu 1.00 m fata de limita sudica a parcelei.

Accesul auto se va realiza pe o banda de acces cu un sens, lata de 3,00 m, pietonii vor avea la dispozitie trotuar cu latimea de 1.5 m.

Accesul pentru utilajele de stingere a incendiilor se va face dinspre str. Vulturilor.

 • 4.5. Integrarea si amenajarea noilor construcții si armonizarea cu cele existente, menținute

Atat materialele utilizate la realizarea obiectivelor, cat si volumetria si imaginea lor sunt cele specifice zonei de campie, respectiv invelitori cu pante mici .

 • 4.6. Principii de interventie asupra constructiilor existente

Nu este cazul.

 • 4.7. Modalitati de organizare si rezolvare a circulatiei

In cadrul prezentului PUD s-au analizat problemele de acces si sistematizare verticala iar tinind cont ca circulatia majora ce se desfasoara pe str. Vulturilor, accesul propus are un profil stradal de 4.85 m.

 • 4.7.1.Drumuri

Strada de acces la proprietate exista si este str. Vulturilor.

 • 4.7.2. Accesele carosabile in interiorul zonei

Accesul rutier la proprietate se asigura din str. Vulturilor, racordarile necesare aflandu-se in incinta proprietatii.

Imbracamintea drumului de acces este definitiva corespunzatoare unei strazi de categoria a IV a , asigurand o capacitate portanta de 400 Dan/cmp.

 • 4.7.3. Parcaje la sol

Locuri de parcare se vor considera in interiorul parcelei si vor fi in numar de min. 2 pentru fiecare locuinta, cf. Aviz comisie de circulatie.

 • 4.7.4. Circulatia pietonala

Atat in lungul strazii de deservire locala a proprietatii cat si in jurul constructiilor propuse s-a prevazut realizarea de trotuare pietonale decalate cu +12 cm fata de carosabil, cu latimea de 1.50m avand o imbracaminte din dale prefabricate.

4.7.5.Spatii verzi

Zonele ramase libere, precum si zona de separare intre drumul de acces la proprietati cat si in incinte vor fi amenajate ca spatii verzi, prevazandu-se imbracarea cu pamant vegetal si insamantarea cu ierburi perene.

Pe laturile proprietatii se vor planta copaci ornamentali.

 • 4.8. Conditii de instituire a regimului de zona protejata si conditionari impuse de aceasta

Nu este cazul.

 • 4.9. Solutii de reabilitare ecologica si diminuare a poluarii

Se vor planta arbori si arbusti decorativi pe laturi si perimetral.

Se va realiza mobilier urban : jardiniere si cosuri de gunoi, semnale.

 • 4.10.   Prevederea unor obiective publice in vecinatatea obiectivului

Nu este cazul

 • 4.11.   Solutii pentru reabilitarea si dezvoltarea zonelor verzi

Cum mai toata zona a fost teren construit, lipsa plantatiilor impune ca la intocmirea proiectelor tehnice de executie sa fie studiata si amenajarea peisagistica a parcelei prin utilizarea de arbori, arbusti, plante pitice cu caracter decorativ, specifice zonei si rezistente la praf : tuia, jnepeni, tisa, brad, molid, mesteacan.

 • 4.12.   Profituri transversale caracteristice

Alcatuirea profilelor transversale se face in conformitate cu STAS 10111/3- Elemente geometrice a drumurilor de acces.

In incinta :- lucrarile de alei de acces si platformele carosabile vor avea o imbracaminte din corpuri prefabricate de beton si vor fi incadrate de zone verzi.

 • 4.13.   Lucrari necesare de sistematizare verticala

In cadrul P.U.D. a fost necesara si analiza lucrarilor de sistematizare verticala, caracterizate prin inscrierea convenabila a constructiilor existente si a celor proiectate in teren natural.

La elaborarea solutiilor de sistematizare verticala s-au avut in vedere urmatoarele aspecte:

 • -  stabilirea unor cote verticale convenabile pentru viitoarele construcții propuse, corelate cu amenajarile terenului studiat ;

 • -  asigurarea pantelor necesare evacuarii apelor de suprafata si subterane;

 • -  reducerea la maximum a volumului de terasamente pentru nivelarea terenului.

Analiza sistematizarii verticale a zonei cuprinse in P.U.D. fundamenteaza solutia de amplasare a constructiilor si de amenajare a teritoriului.

 • 4.14.   Regimul de construire

Locuinta se va amplasa in retragere cu 2.00 m fata de limita nordica a parcelei, la 2.00 m fata de limita estica a parcelei si in retragere cu 29.80 m fata de frontul stradal.

Anexa se va amplasa in retragere cu 1.00 m fata de limita nordica a parcelei, la 1.00 m fata de limita estica a parcelei si in retragere cu 1.00 m fata de limita sudica a parcelei.

Din p.d.v. al alinierii, constructiile ce vor fi propuse vor respecta prevederile Regulamentului Local de Urbanism, si ale Codului Civil .

Regimul de inaltime propus este de P+M

P.O.T. max. = 40%

C.U.T. max. =1

 • 4.15.   Asigurarea utilitatilor

  • 4.15.1.  Alimentarea cu apa

Alimentarea cu apa rece a obiectelor sanitare si echipamentelor centralei termice si canalizarea menajera si pluviala se vor realiza prin racorduri la retelele de apa si canalizare existente in incinta, cu respectarea datelor din avizele eliberate de detinatorii de utilitati.

Reteaua de apa ce urmeaza a se extinde se va executa din teava de polietilena de inalta densitate Pn 3.5 atm si se va echipa cu hidranti de incendiu suprateran. Reteaua de hidranti de incendiu va fi alimentata de la gospodaria de apa amplasata conform Planului de situatie.

Apa calda de consum menajer este asigurata de schimbatorul de caldura cu acumulare, alimentat cu agent termic produs de cazanele ce se vor monta in centala termica.

Evacuarea apelor uzate menajere si pluviale se face gravitational, in sistem separativ. Apele uzate menajere vor fi preluate prin tuburi de PVC - U sau polipropilena tip Pp si dirijate in exterior la caminele de racord.

 • 4.15.2.  Alimentarea cu energie electrica

Alimentarea cu energie electrica a viitorilor consumatori se va face conform avizului de solutii si a proiectului tehnic intocmit de S.C. Enel Energie S.A. la comanda beneficiarului.

In principiu se propune racordarea in bucla prin LES 1kV la instalatiile electrice de joasa tensiune ale furnizorului, existente in zona.

La obiective se vor prevedea blocuri de masura si protectie monofazate, echipate cu grupuri de masura pentru contorizarea consumului de energie electrica.

Instalatiile electrice la consumator se vor detalia la fazele urmatoare de proiectare.

 • 4.15.3.  Alimentarea cu gaze naturale

Alimentarea cu gaze naturale a viitorilor consumatori se va face conform avizului de solutii si a proiectului tehnic intocmit de S.C. Del-Gaz Grid S.A. la comanda beneficiarului.

 • 4.15.4.  Alimentarea cu caldura

Solutia de proiectare adoptata pentru incalzire este cu corpuri statice.

Energia termica necesara incalzirii locuintei si prepararii apei calde menajere este asigurata de cazane echipate cu panou de distributie, dispozitive de reglare si siguranta si cu arzatoare automatizate, montate in centrala termica amplasata in spatiul special amenajat.

Circulatia agentului termic se face cu pompa de circulatie montata pe conducta, asigurand pentru instalatie regimul de debit si presiune corespunzator.

Presiunea in instalatie este asigurata de vasul de expansiune inchis, cu membrana, montat pe conducta de intoarcere a agentului termic. Apa calda menajera se obtine cu schimbator de caldura cu acumulare.

Sistemul de evacuare al gazelor este cu tiraj natural.

Instalatia de incalzire se va proiecta in conformitate cu STAS 1907/2-97. sistemul de incalzire folosit este mixt, bitubular, cu distributie ramificata. Conductele sunt din teava de polipropilena- tubulatura rigida.

 • 4.15.5.   Ventilația

Ventilația spatiilor propuse va fi asigurata pe cale naturala.

 • 4.15.6.  Gospodărie comunala

Colectarea si depozitarea deșeurilor menajere se va face, controlat, în containere speciale amplasate pe o platforma betonata aflata pe fundul de proprietate si la mai mult de 10 m de ferestrele locuitelor, urmând a fi colectate periodic de catre o firma specializata, în baza unui contract si transportate la deponeul autorizat.

4.16 Bilanțul teritoriului

BILANT TERITORIAL COMPARATIV

Nr.

Crt.

Functionale

Existent

Propus

mp

%

mp

%

1.

Teren

1092

100.00

1092

100.00

2.

Constructii

-

-

436.80

40.00

3.

Zona circulatii  auto,

platforme si parcaje

-

-

382.20

35.00

4.

Zona verde

-

-

273

25.00

TOTAL zona studiata

1092

 • 5. PROTECȚIA MEDIULUI

Dezvoltarea durabila a asezarilor umane obliga la o reconsiderare a mediului natural sub toate aspectele sale: economice, ecologice si estetice si accentueaza caracterul de globalitate a problematicii mediului. Raportul mediu natural - mediu antropic trebuie privit sub aspectul modului în care utilizarea primului este profitabila si contribuie la dezvoltarea celui din urma. Aplicarea masurilor de reabilitare, protectie si conservare a mediului va determina mentinerea echilibrului ecosistemelor, eliminarea factorilor poluanti ce afecteaza sanatatea si creeaza disconfortsi va permite valorificarea potentalului natural si a sitului construit.

Prin regulamentul de urbanism se prevede asigurarea de 25.00% de zona verde. Se prevad plantari de zone verzi, punerea în valoare a cadrului natural existent.

Spatiile verzi vor fi de mai multe tipuri: gazon, pomi si plante decorative

O data cu realizarea urbanizarii zonei propuse este necesara asigurarea utilitatilor aferente acestora, respectiv alimentarea cu apa si canalizarea. Prin adaptarea solutiei de canalizare si alimentare cu apa în etapa viitoare în sistem centralizat, solutia ce se propune este conforma cu normelor europene actuale.

Depozitarea controlata a deseurilor: colectarea si depozitarea deseurilor menajere se va face pe parcela, controlat, în containere speciale, urmând a fi evacuate periodic prin colectarea de catre o firma specializata, în baza unui contract.

Protejarea bunurilor de patrimoniu, prin instituirea de zone protejate: nu e cazul

Refacerea peisagistica si reabilitarea urbana: nu e cazul

Valorificarea potentialului turistic si balnear: nu e cazul

Eliminarea disfunctionalitatilor din domeniul cailor de comunicatii si al retelelor edilitare majore

TRATAREA CRITERIILOR PENTRU DETERMINAREA EFECTELOR

SEMNIFICATIVE POTENOTIALE ASUPRA MEDIULUI (conform HOTARÂRII 1076 din 08/07/2004)

 • 1. Caracteristicile planurilor si programelor cu privire în special la :

 • 1.a. Gradul in care planul creeaza un cadru pentru proiecte si alte activitati viitoare fie in ceea ce priveste amplasamentul, natura, marimea si conditiile de functionare , fiie in privinta alocarii resurselor :

Solutiile de urbanism propuse creeaza suportul pentru activitati viitoare.

 • 1.b. Gradul in care planul influenteaza alte planuri si programe , inclusiv pe cele in care se integreaza sau care deriva din ele:

Se încadreaza în documentațiile de urbanism cu caracter local.

 • 1.c. Relevanta planului sau programului in/pentru integrarea considerațiilor de mediu, mai ales din perspective promovarii dezvoltarii durabile :

Actualmente terenul are categoria de folosința teren intravilan

S-a asigurat procentul optim de spatiu verde in corelare cu functiunea propusa pe fiecare lot in parte si pe ansamblu.

 • 1.d. 1.d. Probleme de mediu relevante pentru plan sau program :

Propunerile documentatiei de urbanism de realizare a zonei de locuire nu afecteaza mediul.

 • 1. e. Relevanta planului pentru implementarea legislatiei nationale si comunitare de mediu :

Prin canalizare si alimentare cu apa în sistem centralizat, solutia ce se propune pentru etapa imediat urmatoare este conforma cu normelor europene actuale.

 • 2. Caracteristicile efectelor si ale zonei posibil a fi afectate cu privire, în special la:

 • 2.a. Probabilitatea, durata, fregventa si reversibilitatea efectelor :

Propunerile promovate prin documentatia de fata produc niste efecte ireversibile. Se creeaza locuri de munca prin serviciile create.

 • 2.b. Natura cumulativa a efectelor :

Nu e cazul.

 • 2.c. Narura transfrontaliera a efectelor :

Nu se produc efecte transfrontaliere.

 • 2.d. Riscul pentru sanatatea umana si pentru mediu

Nu exista riscuri pentru sanatatea umana.

 • 2.e. Marimea si spatialitatea efectelor :

Nu este cazul.

2.f. Valoarea si vulnerabilitatea arealului posibil a fi afectat :

Nu este cazul.

2.f.i. Caracteristici naturale speciale sau patrimoniu cultural:

Nu sunt zone naturale speciale sau patrimoniu cultural care sa fie afectat.

2.f.ii Depasirea standardelor sau a valorilor limita de calitate a mediului :

Nu este cazul. Nu se depasesc standardele si valorile limita de calitate a mediului.

2.f.iii Folosirea terenului in mod intensiv :

Nu este cazul.

2.g. Efecte asupra zonelor sau peisajelor care au un statut de protejare recunoscut pe plan national, comunitar sau international :

Nu este cazul.

 • 6. OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICA

Eliberarea autorizatiei de constructie se va face cu impunerea masurilor necesare de asigurare a conditiilor juridice pentru finalizarea masurilor de modernizare a circulatiei.

 • 7. CONCLUZII

  • 7.1. Consecintele realizarii obiectivelor propuse

Prin realizarea obiectivelor propuse se va valorifica potentialul terenului la capacitate maxima fara a necesita modificari de infrastructura zonala ( alimentare apa-canal si energie electrica).

Prin plantarile si amenajarile ce se vor face se va asigura un aspect ingrijit al zonei.

 • 7.2. Masuri ce decurg in continuare a P.U.D.

Pe baza documentatiei de fata, aprobata de organele abilitate in acest sens, a aprobarilor si avizelor solicitate prin Certificatul de Urbanism nr. 4971 din 15.11.2017, emis de Primaria Municipiului Timisoara se va trece la elaborarea proiectului pentru obtinerea Autorizatiei de Construire.

întocmit,

Arh. Marius Nicorici Calance