Hotărârea nr. 331/2018

331/22.06.2018 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţie ,,Amenajare zona Constructorilor - I.I. de la Brad"
Hotararea Consiliului Local 331/22.06.2018
privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţie ,,Amenajare zona Constructorilor - I.I. de la Brad"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive cu nr. SC2018-13502/11.06.2018 , privind oportunitatea proiectului de hotărâre, a Primarului Municipiului Timişoara- domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr.SC 2018 - 13503/11.06.2018 al Directiei Edilitare din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 13.06.2018 - Anexă la Raportul de Specialitate nr.SC 2018 - 13503/11.06.2018;
Având în vedere Avizul Direcţiei Economice din data de 14.06.2018 - Anexă la Raportul de Specialitate nr.SC 2018 - 13503/11.06.2018;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Fişa Tehnică de verificare şi avizare a documentaţiilor tehnico-economice pentru lucrările de investiţii nr. 42/11.05.2018 , a Comisiei tehnico-economice;
Avand in vedere prevederile art. 36 alin. 2 lit. c) şi lit. d), precum şi alin. 9 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, modificată şi completată;
În temeiul art. 45 alin.2 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, modificată şi completată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Studiul de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţie ,, Amenajare zona Constructorilor - I.I. de la Brad", întocmit de S.C. Proiect-Construct Regiunea Transilvania S.R.L. - Oradea, conform Contractului de proiectare nr. 17/26.02.2016 cu caracteristicile principale şi indicatorii tehnico-economici, prevăzuţi în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Se aproba trecerea la elaborarea Proiectului Tehnic şi a Documentaţiei de execuţie.

Art.3: Finanţarea obiectivului de investiţii prevăzut la art.1 se va face din bugetul local.

Art.4: Obiectivul de investiţie ,,Amenajare zona Constructorilor - I.I. de la Brad" face parte din categoria lucrărilor de utilitate publică.

Art.5: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Edilitară din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.6: Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site -ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Urbanism şi Dezvoltare Urbană;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei Comunicare - Relaţionare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
IMRE FARKAS
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Anexa HCL nr.


din


PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI „Amenajare zona Constructorilor - I.I. de la Brad

Studiul de fezabilitate întocmit de S.C. Proiect Construct Regiunea Transilvania S.R.L., aferent obiectivului de investiții „Amenajare zona Constructorilor - I.I. de la Brad”, conform contractului de proiectare nr. 17 din data de 26.02.2016 are principalii indicatori tehnico - economici ai investiției:

Durata de execuție a lucrărilor:                 24 luni

Valoare de investitie (INV)

Din care constructii montaj C+M

20.163,302 mii lei (inclusiv TVA) 4.468,322 mii euro (inclusiv TVA) 12.498,032 mii lei (inclusiv TVA) 2.769,647 mii euro (inclusiv TVA)

Capacități (în unități fizice ):

- Lungime drum

2.425 m

- Trotuare

4.391 mp

- Piste biciclisti

5.594 mp

- Lungime rețea canalizare

2018 m

- Lungime rețea alimentare cu apă

2090 m

- Lungime rețea iluminat public

2114 m

DIRECTOR DIRECȚIA EDILITARĂ,

ȘEF SERVICIU D.P.P.C.A.A

CHIȘ CULIȚĂ

IOAN GANCIOV

ȘEF BIROU D.P.P., VASILE OLAR

CONSILIER LILIANA PÎRVU