Hotărârea nr. 329/2018

329/22.06.2018 privind aprobarea Rapoartelor întocmite de către Comisia de selecţie, în vederea ocupării posturilor vacante de membri în Consiliul de Administraţie la S.C. Drumuri Municipale Timişoara S.A.
Hotararea Consiliului Local 329/22.06.2018
privind aprobarea Rapoartelor întocmite de către Comisia de selecţie, în vederea ocupării posturilor vacante de membri în Consiliul de Administraţie la S.C. Drumuri Municipale Timişoara S.A.


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive privind oportunitatea proiectului de hotărâre nr. SC2018-13806/13.06.2018, a Primarului Municipiului Timişoara - domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2018-13806/13.06.2018, al Compartimentului Guvernanţa Corporativă din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 14.06.2018 - Anexă la Raportul de specialitate nr. SC2018-13806/13.06.2018;
Având în vedere Rapoartele Comisiei de selecţie - constituită în baza Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 308/2017, înregistrate cu nr. SC2018-11635/16.05.2018 şi SC2018-13449/08.06.2018;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică , amenajarea teritoriului şi patrimoniu şi Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice;
Având în vedere prevederile Hotărârii de Guvern nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2), lit. a) şi alin. (3) lit. c) din Legea nr. 215/2001 - privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 - privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Rapoartele întocmite de către Comisia de selecţie în vederea ocuparii posturilor vacante de membri in Consiliul de Administratie la S.C. Drumuri Municipale Timisoara S.A., nr. SC2018-11635/16.05.2018 şi SC2018-13449/08.06.2018, conform Anexei nr. 1 şi Anexei nr. 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Compartiment Guvernanţa Corporativă din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara şi S.C. Drumuri Municipale Timişoara S.A.

Art.3: Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Urbanism şi Dezvoltare Urbană;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse - I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse - II Vest;
- Direcţiei Comunicare-Relaţionare;
- Direcţiei de Mediu;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Compartimentului Guvernanţa Corporativă;
- S.C. Drumuri Municipale Timişoara S.A.;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
IMRE FARKAS
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Anexa nr. 1 la HCL nr.____________________________

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

Comisia de selecție a membrilor consiliilor de administrație ale întreprinderilor publice la care Consiliul Local al Municipiului Timișoara are calitatea de autoritate publică tutelară

NR. SC2018-

RAPORT

pentru numirile finale în vederea ocupării posturilor vacante de membri în consiliul de administrație la S.C. Drumuri Municipale Timișoara S.A.

Având în vedere HCL nr. 210/30.05.2017 privind aprobarea Scrisorii de Așteptări pentru

S.C. Drumuri Municipale Timișoara și Hotărârea Consiliului Local nr. 332/2017 prin care s-au aprobat Planul de selectie și Profilul personalizat al Consiliului de Administrație și matricea profilului, la S.C. Drumuri Municipale Timișoara S.A, expertul independent Cabinet individual de psihologie Delia Vîrgă, propune și recomandă profilul candidatului cu următoarele competențe, trăsături și cerințe:

 • 1.  Competențe specifice sectorului (cunoștințe în domeniul lucrărilor de construcții ale drumurilor și autostrăzilor, cunoașterea proceselor tehnologice/operaționale în domeniul lucrărilor de construcții ale drumurilor și autostrăzilor

 • 2.  Competențe profesionale de importanță strategică (viziune și planificare strategică, capacitatea de luare a deciziilor și de evaluare a impactului acestora asupra întreprinderii și angajaților acesteia, marketing strategic, managementul riscului, legislație, finanțe și contabilitate)

 • 3. Guvernanța corporativă (competențe de guvernanța corporativă, monitorizarea performanței)

 • 4.  Social și personal (abilități de comunicare și negociere, capacitatea de analiză și sinteză, abilități de relaționare)

 • 5.  Trăsături (integritate și reputație, independenta, expunere politica, aliniere cu Scrisoarea de asteptari)

 • 6.  Cerințe prescriptive și proscriptive (numar de mandate, ani de cand este director executiv în organizație).

Publicitatea ocupării posturilor vacante a fost făcută prin publicarea anunțului de selecție în presa scrisă ( Bursa și Capital) și pe pagina de internet a societății.

Expertul independent a evaluat dosarele de candidatură depuse în termen și a întocmit lista lungă și lista scurtă a candidaților.

În urma analizei listei scurte întocmite de către expertul independent, Comisia de selecție constituită prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 308/2017, a solicitat candidaților admiși să depună în scris și la termenul stabilit declarația de intenție.

Au fost depuse, în plic închis, următoarele declarații de intenție:

 • 1. ANGHEL RADU SORIN - SC2018-009491/24.04.2018,

 • 2. OCNEAN MONICA - SC2018-010041/27.04.2018.

În cadrul interviului, candidații admiși în lista scurtă au fost evaluați individual pe baza criteriilor aprobate prin HCL. nr. 332/2017, prin notarea fiecărui criteriu cu note de la 1-5.

În urma verificării referințelor și a istoricului profesional al fiecărui candidat și în baza punctajelor obținute de aceștia în raport cu criteriile de evaluare, inclusiv pe baza declarației de intenție a acestora și a integrării rezultatelor analizei declarațiilor de intenție în matricea profilului de candidat, clasificarea candidaților pentru funcțiile vacante de membri în Consiliul de Administrație la S.C. Drumuri Municipale Timișoara S.A. este următoarea:

Nr. crt.

Nume și prenume candidat

Punctaj

Descriere profil candidat

1.

OCNEAN MONICA

62.75

specializare în domeniul economic

2.

ANGHEL RADU SORIN

54.50

specializare în domeniul tehnic

Comisia apreciază că acei candidați care au obținut cel puțin 40 de puncte îndeplinesc condițiile și criteriile de evaluare în vederea numirii în funcția de membru în Consiliul de Administrație.

COMISIA DE SELECȚIE:

RODICA AURELIAN ..................................

MONICA PFEIFER .......................................

MEDINA MARINESCU ...............................

GABRIELA POPOVICI .................................

Anexa nr. 2 la HCL nr._____________________________________

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

Comisia de selecție a membrilor consiliilor de administrație

ale întreprinderilor publice la care Consiliul Local al Municipiului

Timișoara are calitatea de autoritate publică tutelară

Nr. SC2018-

RAPORT

pentru numirile finale în vederea ocupării posturilor vacante de membri în consiliul de administrație la S.C. Drumuri Municipale Timișoara S.A.

Având în vedere HCL nr. 210/30.05.2017 privind aprobarea Scrisorii de Așteptări pentru

S.C. Drumuri Municipale Timișoara și Hotărârea Consiliului Local nr. 332/2017 prin care s-au aprobat Planul de selectie și Profilul personalizat al Consiliului de Administrație și matricea profilului, la S.C. Drumuri Municipale Timișoara S.A, expertul independent Cabinet individual de psihologie Delia Vîrgă, propune și recomandă profilul candidatului cu următoarele competențe, trăsături și cerințe:

 • 1.  Competențe specifice sectorului (cunoștințe în domeniul lucrărilor de construcții ale drumurilor și autostrăzilor, cunoașterea proceselor tehnologice/operaționale în domeniul lucrărilor de construcții ale drumurilor și autostrăzilor

 • 2.  Competențe profesionale de importanță strategică (viziune și planificare strategică, capacitatea de luare a deciziilor și de evaluare a impactului acestora asupra întreprinderii și angajaților acesteia, marketing strategic, managementul riscului, legislație, finanțe și contabilitate)

 • 3. Guvernanța corporativă (competențe de guvernanța corporativă, monitorizarea performanței)

 • 4.  Social și personal (abilități de comunicare și negociere, capacitatea de analiză și sinteză, abilități de relaționare)

 • 5.  Trăsături (integritate și reputație, independenta, expunere politica, aliniere cu Scrisoarea de asteptari)

 • 6. Cerințe prescriptive și prescriptive (numar de mandate, ani de cand este director executiv în organizație).

În vederea completării tuturor posturilor vacante, procedura de selecție a membrilor în Consiliul de Administrație la S.C. Drumuri Municipale Timișoara S.A. a fost reluată prin HCL nr. 20/30.01.2018, publicitatea asigurându-se în două etape, prin publicarea anunțului în presa scrisă, respectiv „Bursa” și „Capital” și pe pagina de internet a societății, în data de 12.03.2018 și în data de 16.04.2018.

Expertul independent a evaluat dosarele de candidatură depuse în termen și a întocmit lista lungă și lista scurtă a candidaților.

În urma analizei listei scurte întocmite de către expertul independent, Comisia de selecție constituită prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 308/2017, a solicitat candidaților admiși să depună în scris și la termenul stabilit declarația de intenție.

Au fost depuse, în plic închis, în termen, următoarele declarații de intenție:

 • 1. Pavlovici Cosmin SC2018-12467/25.05.2018;

 • 2. Boldiș Roxana Victoria SC2018-12823/31.05.2018.

În cadrul interviului, candidații admiși în lista scurtă au fost evaluați individual pe baza criteriilor aprobate prin HCL. nr. 332/2017, prin notarea fiecărui criteriu cu note de la 1-5.

În urma verificării referințelor și a istoricului profesional al fiecărui candidat și în baza punctajelor obținute de aceștia în raport cu criteriile de evaluare, inclusiv pe baza declarației de intenție a acestora și a integrării rezultatelor analizei declarațiilor de intenție în matricea profilului de candidat, clasificarea candidaților pentru funcțiile vacante de membri în Consiliul de Administrație la S.C. Drumuri Municipale Timișoara S.A. este următoarea:

Nr. crt.

Nume și prenume candidat

Punctaj

Descriere profil candidat

Persoane care intră sub incidența art. 28, alin. (5) din OUG nr.

109/2011

1.

Pavlovici

Cosmin

42.00

specializare în domeniul tehnic

2.

Boldis Roxana

Victoria

38.50

experiență în domeniul economic

Spitalul Clinic

Municipal de Urgență

Timișoara

Comisia apreciază că acei candidați care au obținut cel puțin 40 de puncte îndeplinesc condițiile și criteriile de evaluare în vederea numirii în funcția de membru în Consiliul de Administrație.

Potrivit art. 28 alin. (3) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cel puțin doi dintre membrii consiliului de administrație trebuie să aibă studii economice sau juridice și experiență în domeniul economic, juridic, contabilitate, de audit sau financiar de cel puțin 5 ani.

În conformitate cu prevederile art. 28 alin. (5) din OUG nr. 109/2011, din consiliul de administrație pot face parte cel mult 2 membri din rândul funcționarilor publici sau altor categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice.

NOTĂ: Având în vedere Hotărârile Adunării Generale a Acționarilor cu nr. 11/21.12.2017 și 1/17.01.2018, reamintim faptul că au fost validați 2 membri care au studii juridice și experiență în domeniul juridic: Molnar Andrei și Stoinel Ilie-Lucian.

Totodată, în Consiliul de Administrație a fost numit Iapă Augustin-Cătălin, care intră sub incidența art. 28 alin. (5) din OUG nr. 109/2011.

COMISIA DE SELECȚIE:

RODICA AURELIAN ..................................

MONICA PFEIFER .......................................

MEDINA MARINESCU ...............................

GABRIELA POPOVICI .................................

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

PRIMAR Nr.

EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre

privind aprobarea Rapoartelor întocmite de către Comisia de selecție, în vederea ocupării posturilor vacante de membri în Consiliul de Administrație la S.C. Drumuri Municipale Timișoara S.A.

În cazul societăților, procedura de selecție se efectuează cu scopul de a asigura transparentizarea și profesionalizarea consiliilor de administrație, potrivit standardelor de guvernanță corporativă a întreprinderilor publice.

Luând în considerare specificul domeniului de activitate al întreprinderii publice, se urmărește să se asigure, totodată, o diversitate a competențelor la nivelul consiliului de administrație.

La societatea Drumuri Municipale Timișoara S.A. a fost declanșată procedura de selecție pentru ocuparea celor 4 posturi vacante din cadrul Consiliului de Administrație.

Finalizarea selecției membrilor consiliului de administrație s-a realizat prin întocmirea de către Comisia de selecție a rapoartelor pentru ocuparea posturilor vacante de membri în Consiliul de Administrație la S.C. Drumuri Municipale Timișoara S.A., conform Normelor metodologice de aplicarea a unor prevederi ale O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 722/2016.

În conformitate cu prevederile art. 3 pct.-ul 2 lit. b) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, autoritatea publică tutelară are competența de a propune, în numele statului sau al unității administrativ-teritoriale, candidați pentru funcțiile de membri ai consiliului de administrație.

În concluzie, considerăm că este oportună inițierea unui proiect de hotărâre pentru aprobarea Rapoartelor, întocmite de către Comisia de selecție, în vederea ocupării posturilor vacante de membri în Consiliul de Administrație la S.C. Drumuri Municipale Timișoara S.A.

PRIMAR,

NICOLAE ROBU

CONSILIER, LAZĂR VIOLETA

Cod FO53-03,Ver.2

ROMÂNIA


JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

PRIMAR

COMPARTIMENT GUVERNANȚA CORPORATIVĂ

NR. SC2018-______________________________________________________

Bd. C.D. Loga nr. 1, 300030, Timișoara, teL/fax +40 256-408300, www. primariatm. ro

RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea Rapoartelor întocmite de către Comisia de selecție, în vederea ocupării posturilor vacante de membri în Consiliul de Administrație la S.C. Drumuri Municipale Timișoara S.A.

Având în vedere Expunerea de motive nr........................................ a Primarului

Municipiului Timișoara și Proiectul de hotărâre privind aprobarea Rapoartelor întocmite de către Comisia de selecție, în vederea ocupării posturilor vacante de membri în Consiliul de Administrație la S.C. Drumuri Municipale Timișoara S.A.;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 20/30.01.2018 privind declanșarea procedurii de selecție pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul Consiliului de Administrație al S.C. Drumuri Municipale Timișoara S.A.;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 102/23.02.2018 privind Calendarul procedurii de recrutare și selecție pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul Consiliului de Administrație la S.C. Drumuri Municipale Timișoara S.A;

Având în vedere Rapoartele întocmite de către Comisia de selecție în vederea ocupării posturilor vacante de membri în consiliul de administrație la S.C. Drumuri Municipale Timișoara S.A, nr. SC2018-11635/16.05.2018 și SC2018-13449/08.06.2018;

Facem următoarele precizări:

În conformitate cu prevederile art. 3 pct.-ul 2 lit. b) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, autoritatea publică tutelară are competența de a propune, în numele statului sau al unității administrativ-teritoriale, candidați pentru funcțiile de membri ai consiliului de administrație.

Conform art. 36, alin. (2) lit. a) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată, consiliul local exercită atribuții privind organizarea și funcționarea aparatului de specialitate al primarului, ale instituțiilor și serviciilor publice de interes local și ale societăților comerciale și regiilor autonome de interes local.

Potrivit art. 36 alin (3) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată, consiliul local exercită, în numele unității administrativ-teritoriale, toate drepturile și obligațiile corespunzătoare participațiilor deținute la societăți comerciale sau regii autonome, în condițiile legii.

Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, apreciem că Proiectul de hotărâre privind aprobarea Rapoartelor întocmite de către Comisia de selecție, în vederea ocupării posturilor vacante de membri în Consiliul de Administrație la S.C. Drumuri Municipale Timișoara S.A., îndeplinește condițiile pentru a fi supus dezbaterii și aprobării plenului consiliului local.

CONSILIER,

LAZĂR VIOLETA