Hotărârea nr. 328/2018

328/22.06.2018 privind aprobarea Raportului pentru numirile finale, întocmit de către Comisia de selecţie, în vederea ocupării posturilor vacante de membri în Consiliul de Administraţie la Societatea de Transport Public Timişoara S.A.
Hotararea Consiliului Local 328/22.06.2018
privind aprobarea Raportului pentru numirile finale, întocmit de către Comisia de selecţie, în vederea ocupării posturilor vacante de membri în Consiliul de Administraţie la Societatea de Transport Public Timişoara S.A.


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive privind oportunitatea proiectului de hotărâre nr. SC2018-13805/13.06.2018, a Primarului Municipiului Timişoara - domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2018-13805/13.06.2018, al Compartimentului Guvernanţa Corporativă din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de. 14.06.2018 - Anexă la Raportul de specialitate nr. SC2018-13805/13.06.2018;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu şi Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Raportul Comisiei de selecţie constituită în baza Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 308/2017, înregistrat cu nr. SC2018-7165/07.06.2018;
Având în vedere Adresa nr. SC2018-013638/12.06.2018 a Societăţii de Transport Public Timişoara S.A.;
Avand in vedere Adresa Directiei Edilitare din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara, înregistrată cu nr. SC2018-12904/06.06.2018;
Având în vedere prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice;
Având în vedere prevederile Hotărârii de Guvern nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2), lit. a) şi alin. (3) lit. c) din Legea nr. 215/2001 - privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 - privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Raportul pentru numirile finale în vederea ocupării posturilor vacante de membri în Consiliul de Administraţie la Societatea de Transport Public Timişoara S.A., nr. SC2018-7165/07.06.2018, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Se stabilesc criteriile de integritate, care vor fi introduse în contractul de mandat, aprobat prin hotărârea Adunării Generale a Acţionarilor, pentru membrii Consiliului de Administraţie al Societăţii de Transport Public Timişoara S.A, prevăzute în Anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3: Se stabilesc categoriile indicatorilor-cheie de performanţă, conform Anexei nr. 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Compartiment Guvernanţa Corporativă din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara şi Societatea de Transport Public Timişoara S.A.

Art. 6: Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Urbanism şi Dezvoltare Urbană;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse - I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse - II Vest;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare-Relaţionare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Compartimentului Guvernanţa Corporativă;
- Societăţii de Transport Public Timişoara S.A.;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
IMRE FARKAS
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Anexa nr. 1 la HCL nr._________________________________

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

Comisia de selecție a membrilor consiliilor de administrație

ale întreprinderilor publice la care Consiliul Local al Municipiului

Timișoara are calitatea de autoritate publică tutelară

Nr. SC2018-

RAPORT

pentru numirile finale în vederea ocupării posturilor vacante de membri în Consiliul de Administrație la Societatea de Transport Public Timișoara S.A.

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 105/23.02.2018 prin care a fost declanșată procedura de selecție a membrilor Consiliului de Administrație la S.C. Societatea de Transport Public Timișoara S.A.și s-a aprobat Scrisoarea de Așteptări;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 149/03.04.2018 privind aprobarea Planului de selecție - componenta integrală și a Profilului personalizat al Consiliului de Administrație pentru Societatea de Transport Public Timișoara

S.A.;

Expertul independent - Cabinet individual de psihologie Delia Vîrgă, propune și recomandă profilul candidatului cu următoarele competențe, trăsături și cerințe:

 • 1.  Competențe specifice sectorului (cunoștințe în domeniul lucrărilor de construcții ale drumurilor și autostrăzilor, cunoașterea proceselor tehnologice/operaționale în domeniul lucrărilor de construcții ale drumurilor și autostrăzilor

 • 2.  Competențe profesionale de importanță strategică (viziune și planificare strategică, capacitatea de luare a deciziilor și de evaluare a impactului acestora asupra întreprinderii și angajaților acesteia, marketing strategic, managementul riscului, legislație, finanțe și contabilitate)

 • 3.  Guvernanța corporativă (competențe de guvernanța corporativă, monitorizarea performanței)

 • 4.  Social și personal (abilități de comunicare și negociere, capacitatea de analiză și sinteză, abilități de relaționare)

 • 5.  Trăsături (integritate și reputație, independenta, expunere politica, aliniere cu Scrisoarea de asteptari)

 • 6.  Cerințe prescriptive și proscriptive (numar de mandate, ani de cand este director executiv în organizație).

Publicitatea ocupării posturilor vacante a fost făcută prin publicarea anunțului de selecție în presa scrisă („Bursa” și „Capital”) și pe pagina de internet a societății.

Expertul independent a evaluat dosarele de candidatură depuse în termen și a întocmit lista lungă și lista scurtă a candidaților.

În urma analizei listei scurte întocmite de către expertul independent, Comisia de selecție constituită prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 308/2017, a solicitat candidaților admiși să depună în scris și la termenul stabilit declarația de intenție.

Au fost depuse, în plic închis, în termen, următoarele declarații de intenție:

Nr. crt.

Nume și prenume

Numărul și data înregistrării Declarației de intenție

1.

AVRAM-STĂNUȘOIU CONSTANTIN

SC2018-012739/30.05.2018

2.

BITEA NICOLAE FLORIN

SC2018-012565/29.05.2018

3.

BUBOI LIGIUS COSMIN

SC2018-012568/29.05.2018

4.

CHIȘ CULIȚĂ

SC22018-012709/30.05.2018

5.

CRIȘAN TEODOR ADRIAN

SC22018-012757/30.05.2018

6.

GOIA IOAN

SC2018-012743/30.05.2018

7.

IAPĂ AUGUSTIN-CĂTĂLIN

SC2018-012775/30.05.2018

8.

KARAGENA SORIN

SC2018-012738/30.05.2018

9.

MOCAN MARIAN

SC2018-012626/29.05.2018

10.

OLTENACU ANDREI

SC2018-012607/29.05.2018

11.

POP NASTASIA

SC2018-012711/30.05.2018

12.

POPOVICI DUMITRU

SC2018-012740/30.05.2018

13.

SUPURAN SORIN

SC2018-012550/29.05.2018

14.

ȚEPEȘ DANIEL COSMIN

SC2018-012735/30.05.2018

În cadrul interviului, candidații admiși în lista scurtă au fost evaluați individual pe baza criteriilor aprobate prin HCL. nr. 149/03.042018, prin notarea fiecărui criteriu cu note de la 1-5.

În urma verificării referințelor și a istoricului profesional al fiecărui candidat și în baza punctajelor obținute de aceștia în raport cu criteriile de evaluare, inclusiv pe baza declarației de intenție a acestora și a integrării rezultatelor analizei declarațiilor de intenție în matricea profilului de candidat, clasificarea candidaților pentru funcțiile vacante de membri în Consiliul de Administrație la Societatea de Transport Public Timișoara S.A. este următoarea:

Nr.crt

Nume și prenume candidat

Punctaj

Descriere profil candidat

Persoane care intră sub incidența art. 28, alin. (5) din OUG nr. 109/2011

1.

CHIȘ CULIȚĂ

66.25

Specializare și experiență în domeniul tehnic

Primăria Municipiului Timișoara

2.

SUPURAN SORIN

55.20

Specializare în domeniul tehnic

ARR Timiș

3.

MOCAN MARIAN LIVIU

54.00

Specializare în domeniul tehnic și economic și experiență în domeniul economic

Facultatea

de Management în

Producție și Transporturi,

UPT

4.

AVRAM-STĂNUȘOIU CONSTANTIN

50.75

Specializare și experiență în domeniul tehnic

-

5.

IAPĂ CĂTĂLIN AUGUSTIN

45.25

Specializare în domeniul tehnic

Primăria Municipiului Timișoara

6.

BITEA NICOLAE FLORIN

45.00

Specializare în domeniul tehnic

-

7.

BUBOI LIGIUS COSMIN

41.25

Specializare în domeniul tehnic

-

8.

GOIA IOAN

39.75

Specializare și experiență în domeniul tehnic

-

9.

CRISAN TEODOR ADRIAN

39.25

Specializare și experiență în domeniul tehnic

Administrația de Apă Banat, Timișoara

10.

POPOVICI DUMITRU

39.00

Specializare și experiență în domeniul economic

-

11.

KARAGENA SORIN

38.75

Specializare în domeniul tehnic

-

12.

OLTENACU ANDREI

38.25

Specializare în domeniul tehnic

Autoritatea Feroviară Română

13.

ȚEPEȘ DANIEL COSMIN

37.00

Specializare și experiență

-

în domeniul juridic

14.

POP NASTASIA

30.25

Specializare în domeniul juridic

Primăria Municipiului Timișoara

Comisia apreciază că acei candidați care au obținut cel puțin 40 de puncte îndeplinesc condițiile și criteriile de evaluare în vederea numirii în funcția de membru în Consiliul de Administrație.

Potrivit art. 28 alin. (3) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cel puțin doi dintre membrii consiliului de administrație trebuie să aibă studii economice sau juridice și experiență în domeniul economic, juridic, contabilitate, de audit sau financiar de cel puțin 5 ani.

În conformitate cu prevederile art. 28 alin. (5) din OUG nr. 109/2011, din consiliul de administrație pot face parte cel mult 2 membri din rândul funcționarilor publici sau altor categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice.

COMISIA DE SELECȚIE:

RODICA AURELIAN..................................

MONICA PFEIFER.......................................

MEDINA MARINESCU...............................

GABRIELA POPOVICI.................................

Anexa nr. 2 la HCL nr._________________________________

Criterii de integritate

Criteriile de integritate stabilite pentru membrii Consiliului de Administrație la Societatea de Transport Public Timișoara S.A. sunt următoarele:

 • 1.  Respectarea Codului de etică al societății, aplicabil atât angajaților societății cât și membrilor consiliului de administrație;

 • 2.  Denunțarea conflictelor de interese, respectând legislația în vigoare și reglementările interne ale societății;

 • 3.  Tratarea informațiilor confidențiale și sensibile cu discreția cuvenită, dar și deținerea și menținerea unei reputații profesionale excelente;

 • 4.  Suspendarea mandatului de administrator în cazul începerii urmăririi penale pentru infracțiunile prevăzute la art. 6 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Anexa nr. 3 la HCL nr._________________________________

Categorii de indicatori cheie de performanță pentru membrii Consiliului de Administrație la Societatea de Transport Public Timișoara

S.A

Indicatori financiari:

 • 1.  Cost

 • 2.  Datorie

 • 3.  Venituri

 • 4.  Alți indicatori, conform cerințelor legale.

Cu titlu de exemplu, enumerăm indicatorii prevăzuți în Scrisoarea de așteptări:

Nr. Crt.

Denumire indicator

U.M.

1.

Gradul de îndatorare (datorii totale/total active)

%

2.

Productivitatea muncii (cifra de afaceri/nr. mediu de salariați)

lei/pers.

3.

Achitarea obligațiilor în termenele legale (total obligații - penalități și majorări)/total obligații la bugete și fonduri speciale x 100)

%

4.

Cheltuieli la 1000 lei venituri (total cheltuieli x 1000/total de venituri)

lei

Indicatori nefinanciari:

 • 1.  Calitate servicii/produse,

 • 2.  Productivitatea activelor,

 • 3.  Satisfacția clienților,

 • 4.  Capacitatea angajaților,

 • 5.  Indicatori orientați spre guvernanța corporativă,

 • 6.  Alți indicatori, conform cerințelor legale.

Cu titlu de exemplu, enumerăm indicatorii prevăzuți în Scrisoarea de așteptări:

Nr. Crt.

Denumire indicator

U.M.

1.

Randament la tramvaie: ( călători transportați/km realizați)

căl./km

2.

Randament la troleibuze: ( călători transportați/km realizați)

căl./km

3.

Randament la autobuze: ( călători transportați/km realizați)

căl./km

4.

Randament la biciclete: ( călători transportați/km realizați)

utilizări/zi

5.

Randament la vapoare: ( călători transportați/cursă)

căl./cursă

6.

Viteza medie comercială la tramvaie

Km/h

7.

Viteza medie comercială la troleibuze

Km/h

8.

Viteza medie comercială la autobuze

Km/h

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

PRIMAR

Nr.

EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre

privind aprobarea Raportului pentru numirile finale, întocmit de către Comisia de selecție, în vederea ocupării posturilor vacante de membri în Consiliul de Administrație la

Societatea de Transport Public Timișoara S.A.

În cazul societăților, procedura de selecție se efectuează cu scopul de a asigura transparentizarea și profesionalizarea consiliilor de administrație, potrivit standardelor de guvernanță corporativă a întreprinderilor publice.

La Societatea de Transport Public Timișoara S.A. a fost declanșată procedura de selecție pentru numirea unui număr de 9 membrii în consiliul de administrație, iar finalizarea acesteia s-a realizat prin întocmirea de către Comisia de selecție a raportului pentru numirile finale ale noilor administratori, conform Normelor metodologice de aplicarea a unor prevederi ale O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 722/2016.

Având în vedere art. 3 pct.-ul 2 lit. b) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, autoritatea publică tutelară are competența de a propune, în numele statului sau al unității administrativ-teritoriale, candidați pentru funcțiile de membri ai consiliului de administrație.

De asemenea, potrivit art. 3 pct. 6 din OUG nr. 109/2011 autoritatea publică tutelară, are competența să stabilească criterii de integritate pentru membrii consiliului de administrație și să asigure înscrierea acestora în contractele de mandat.

Totodată, în conformitate cu principiile generale privind stabilirea indicatorilor-cheie de performanță prevăzuți în Anexa 2 la H.G. nr. 722/2016, structurile de guvernanță corporativă din cadrul fiecărei autorități publice tutelare propun conducerii acesteia ceea ce consideră a fi indicatorii financiari și nefinanciari de performanță potriviți, în concordanță cu interesele întreprinderii publice. Aceștia vor fi folosiți ca bază de negociere pentru indicatorii de performanță financiari și nefinanciari rezultați din planul de administrare.

În concluzie, considerăm că este oportună inițierea unui proiect de hotărâre pentru aprobarea Raportului pentru numirile finale, întocmit de către Comisia de selecție, în vederea ocupării posturilor vacante de membri în Consiliul de Administrație la Societatea de Transport Public Timișoara S.A.

PRIMAR

NICOLAE ROBU

CONSILIER,

LAZĂR VIOLETA

ROMÂNIA


JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

PRIMAR

COMPARTIMENT GUVERNANȚA CORPORATIVĂ

NR. SC2018-

Bd. C.D. Loga nr. 1, 300030, Timișoara, tel./fax +40 256-408300, www. primariatm. ro

RAPORT DE SPECIALITATE privind aprobarea Raportului pentru numirile finale, întocmit de către Comisia de selecție, în vederea ocupării posturilor vacante de membri în Consiliul de Administrație la Societatea de Transport Public Timișoara S.A.

Având în vedere Expunerea de motive nr.......................................................a Primarului

Municipiului Timișoara și Proiectul de hotărâre privind aprobarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea Raportului pentru numirile finale, întocmit de către Comisia de selecție, în vederea ocupării posturilor vacante de membri în Consiliul de Administrație la Societatea de Transport Public Timișoara S.A.;

Având în vedere Raportul pentru numirile finale în vederea ocupării posturilor vacante de membri în Consiliul de Administrație la Societatea de Transport Public Timișoara S.A., cu nr. SC2018-7165/07.06.2018, întocmit de către Comisia de selecție;

Având în vedere Adresa Societății de Transport Public Timișoara S.A. nr. SC2018-013638/12.06.2018, prin care ne-au fost comunicate criteriile de integritate și categoriile indicatorilor cheie de performanță pentru membrii Consiliului de Administrație;

Având în vedere Adresa Direcției Edilitare cu nr. SC2018- 12904/06.06.2018;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 105/23.02.2018 prin care a fost declanșată procedura de selecție a membrilor Consiliului de Administrație la Societatea de Transport Public Timișoara S.A;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 149/03.04.2018 privind aprobarea Planului de selecție - componenta integrală și a Profilului personalizat al Consiliului de Administrație pentru Societatea de Transport Public Timișoara S.A.;

Facem următoarele precizări:

Având în vedere art. 3 pct.-ul 2 lit. b) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, autoritatea publică tutelară are competența de a propune, în numele statului sau al unității administrativ-teritoriale, candidați pentru funcțiile de membri ai consiliului de administrație.

De asemenea, potrivit art. 3 pct. 6 din OUG nr. 109/2011 autoritatea publică tutelară, are competența să stabilească criterii de integritate pentru membrii consiliului de administrație și să asigure înscrierea acestora în contractele de mandat.

În conformitate cu principiile generale privind stabilirea indicatorilor-cheie de performanță prevăzuți în Anexa 2 la H.G. nr. 722/2016 structurile de guvernanță corporativă din cadrul fiecărei autorități publice tutelare propun conducerii acesteia ceea ce consideră a fi indicatorii financiari și nefinanciari de performanță potriviți, în concordanță cu interesele întreprinderii publice. Aceștia vor fi folosiți ca bază de negociere pentru indicatorii de performanță financiari și nefinanciari rezultați din planul de administrare.

Conform art. 36, alin. (2) lit. a) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată, consiliul local exercită atribuții privind organizarea și funcționarea aparatului de specialitate al primarului, ale instituțiilor și serviciilor publice de interes local și ale societăților comerciale și regiilor autonome de interes local.

Potrivit art. 36 alin (3) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată, consiliul local exercită, în numele unității administrativ-teritoriale, toate drepturile și obligațiile corespunzătoare participațiilor deținute la societăți comerciale sau regii autonome, în condițiile legii.

În concluzie, având în vedere cele prezentate mai sus, înaintăm Consiliului Local următoarele:

 • 1. Raportul pentru numirile finale în vederea ocupării posturilor vacante de membri în Consiliul de Administrație la Societatea de Transport Public Timișoara S.A, nr. SC2018-7165/07.06.2018, întocmit de către Comisia de selecție,

 • 2.  Criteriile de integritate pentru membrii consiliului de administrație,

 • 3.  Categoriile indicatorilor- cheie de performanță.

Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, apreciem că Proiectul de hotărâre privind aprobarea Raportului pentru numirile finale, întocmit de către Comisia de selecție, în vederea ocupării posturilor vacante de membri în Consiliul de Administrație la Societatea de Transport Public Timișoara S.A., îndeplinește condițiile pentru a fi supus dezbaterii și aprobării plenului consiliului local.

CONSILIER, LAZĂR VIOLETA