Hotărârea nr. 327/2018

327/22.06.2018 pentru respingerea Proiectului de hotărâre privind retragerea dreptului de administrare al S.C. Societatea de Transport Public Timişoara S.A. asupra terenului situat în Calea Buziaşului, înscris în C.F. nr. 427784 Timişoara
Hotararea Consiliului Local 327/22.06.2018
pentru respingerea Proiectului de hotărâre privind retragerea dreptului de administrare al S.C. Societatea de Transport Public Timişoara S.A. asupra terenului situat în Calea Buziaşului, înscris în C.F. nr. 427784 Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive privind oportunitatea proiectului de hotărâre nr. SC2018-13821/14.06.2018 a Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere Raportul de specialitate nr.SC2018-13821/14.06.2018 al Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse - Biroul Clădiri Terenuri, din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic nr. SC2018 - 13821/14.06.2018 - Anexă la Raportul de Specialitate nr. SC2018-13821/14.06.2018 ;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Luând în considerare Legea 297/2009 (Noul Cod Civil),Capitol II privind drepturile reale corespunzătoare proprietăţii publice, art.868 ;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 74/03.03.2015 şi Hotărârea Consiliului Local nr. 271/28.07.2017;
Având în vedere Procesul-Verbal al Şedinţei Consiliului Local al Municipiului Timişoara din data de 22.06.2018;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin.(1) şi alin. (2) lit.b şi lit. c din Legea nr. 215/2001 - privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
Având în vedere că Proiectul de hotărâre privind retragerea dreptului de administrare al S.C. Societatea de Transport Public Timişoara S.A. asupra terenului situat în Calea Buziaşului, înscris în C.F. nr. 427784 Timişoara nu a întrunit condiţiile impuse de dispoziţiile art. 45 alin.(3) din Legea nr. 215/2001- privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se respinge Proiectul de hotărâre privind retragerea dreptului de administrare al S.C. Societatea de Transport Public Timişoara S.A. asupra terenului situat în Calea Buziaşului, înscris în C.F. nr. 427784 Timişoara - Anexă la prezenta hotărâre.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse - Biroul Clădiri Terenuri din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.
Art. 3: Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site -ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism şi Dezvoltare Urbană;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei Comunicare - Relaţionare;
- Direcţiei de Mediu;
- Serviciului Juridic;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Biroului Audit;
- O.C.P.I. Timiş;
- Mass-mediei locale.


Presedinte de sedinta
IMRE FARKAS
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMISOARA

DIRECTIA CLADIRI, TERENURI SI DOTARI DIVERSE

BIROUL CLĂDIRI TERENURI

SC2018-13821 / 14.06.2016

RAPORT DE SPECIALITATE privind retragerea dreptului de administrare al S.C. Societatea de Transport Public Timișoara S.A. asupra terenului înscris în CF 427784 Timișoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2018-13821 / 14.06.2018 a Primarului Municipiului Timișoara și Proiectul de hotărâre privind aprobarea retragerii dreptului de administrare al S.C. Societatea de Transport Public Timișoara S.A. asupra terenului înscris în CF 427784 Timișoara, facem următoarele precizări:

Terenul pentru care a fost propusă retragerea dreptului de administrare al S.C. Societatea de Transport Public Timișoara S.A. este proprietatea Municipiului Timișoara - domeniu public atestat prin HG849/2009.

Prin HCL 74 / 03.03.2015 s-a aprobat darea în administrarea Regiei Autonome de Transport Timișoara a terenului situat în Calea Buziașului, înscris în C.F. nr. 427784 Timișoara (CF vechi 208 Moșnița Nouă), cu nr. top. 427784 (top. vechi 256/1/1/1/1/1) în vederea construirii unui depou de tramvaie și a unei substații de redresare, dar până în prezent nu au fost demarate procedurile de autorizare a investiției.

Menționăm că este necesară dezvoltarea urbanistică a zonei respective prin valorificarea patrimoniului și promovarea unor obiective de interes public local.

Prin HCL 271/ 28.07.2017 s-a aprobat reorganizarea, prin transformare, a Regiei Autonome de Transport Timișoara în societate comercială pe acțiuni, cu acționar unic Municipiul Timișoara prin Consiliul Local al Municipiului Timișoara, având denumirea S.C. SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A. (abreviat STPT).

Conform Legii nr. 297/2009 (Noul Cod Civil), Capitol II privind drepturile reale corespunzătoare proprietății publice, art.868 ” (1) Dreptul de administrare aparține regiilor autonome sau, după caz, autorităților administrației publice centrale sau locale și altor instituții publice de interes național, județean ori local.”, conform art.869 ”Dreptul de administrare încetează odată cu încetarea dreptului de proprietate publică sau prin actul de revocare emis, în condițiile legii, dacă interesul public o impune, de organul care l-a constituit.”

Având în vedere prevederile Legii 215/2001, modificată și completată prin Legea 286/2006, art.36, ”(1) Consiliul local are inițiativă și hotărăște, în condițiile legii, în toate problemele de interes local, cu excepția celor care sunt date prin lege în competența altor autorități ale administrației publice locale sau centrale. (2) Consiliul local exercită următoarele categorii de atribuții: a) atribuții privind organizarea și funcționarea aparatului de specialitate al primarului, ale instituțiilor și serviciilor publice de interes local și ale societăților comerciale și regiilor autonome de interes local. b) atribuții privind dezvoltarea economico-socială și de mediu a comunei,

orașului sau municipiului; c) atribuții privind administrarea domeniului public și privat al comunei, orașului sau municipiului.”

Terenul cu nr. top. 427784, înscris în CF 427784 Timișoara, nu face obiectul unor litigii pe rolul instanțelor de judecată, conform adresei Serviciului Juridic nr. SC2018-13821/13.06.2018 sau a unor dosare nesoluționate de revendicare în baza Legii nr.18/1991, a Legii nr.1/2000 și a Legii nr. 247 /2005 conform adresei nr. SC2018-13821/13.06.2018 de la Compartiment Administrare Fond Funciar. Conform adresei nr.SC2018-13821/13.06.2018 de la Direcția Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse - Biroul Clădiri Terenuri, figurează depusă cerere de revendicare, prin notificare, în baza prevederilor Legii nr. 10/2001, art.21, alin.2,3 - pentru imobilul din str.Olarilor, înscris în C.F. nr.208 Moșnița Nouă cu nr. top.256/1/1/1/1/1. Dosarul administrativ nr. 185, aferent notificării, a fost soluționat prin emiterea Dispoziției nr. 2286/10.11.2003 de respingere. Imobilul înscris în C.F. nr.427784 cu nr.cad.427784 Timișoara, (provenit din C.F. vechi nr.208 Moșnița Noua și nr. top.256/1/1/1/1/1 ), nu a fost notificat în baza O.U.G.nr. 94/2000, republicată, modificată și completată prin O.U.G.nr. 209/2005 -privind retrocedarea unor imobile care au aparținut cultelor religioase din România.

În concluzie, propunem spre analiza Comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara proiectul privind aprobarea retragerii dreptului de administrare al S.C. Societatea de Transport Public Timișoara S.A. asupra terenului situat în Calea Buziașului, înscris în C.F. nr. 427784 Timișoara (CF vechi 208 Moșnița Nouă), cu nr. top. 427784 (top. vechi 256/1/1/1/1/1) și suprafața de 52668 mp, proprietatea Municipiului Timișoara-domeniu public, în vederea valorificării patrimoniului prin dezvoltarea unor obiective de interes public local.

Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, apreciem că proiectul de hotărâre menționat mai sus îndeplinește condițiile pentru a fi supus dezbaterii și aprobării în plenul consiliului local.

Pt. DIRECTOR D.C.T.D.D.                              ȘEF BIROU CLĂDIRI TERENURI

MIHAI BONCEA                                   CĂLIN PÎRVA

CONSILIER B.C.T.

DIANA ROF

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMISOARA

PRIMAR

SC2018-13821 / 14.06.2016

EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre privind retragerea dreptului de administrare al S.C. Societatea de Transport Public Timișoara S.A. asupra terenului înscris în CF 427784 Timișoara

 • 1.  Descrierea situației actuale:

Prin HCL 74 / 03.03.2015 s-a aprobat darea în administrare Regiei Autonome de Transport Timișoara a unui teren din domeniul public al Municipiului Timișoara, situat în Calea Buziașului, înscris în C.F. nr. 427784 Timișoara (CF vechi 208 Moșnița Nouă), cu nr. top. 427784 (top. vechi 256/1/1/1/1/1) în vederea construirii unui depou de tramvaie și a unei substații de redresare, dar până în prezent nu au fost demarate procedurile de autorizare a investiției.

Prin HCL 271/ 28.07.2017 s-a aprobat reorganizarea, prin transformare, a Regiei Autonome de Transport Timișoara în societate comercială pe acțiuni, cu acționar unic Municipiul Timișoara prin Consiliul Local al Municipiului Timișoara, având denumirea S.C. SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A. (abreviat STPT).

 • 2. Schimbări preconizate și rezultate așteptate:

Este necesară dezvoltarea și modernizarea terenului cu datele de identificare prezentate mai sus, autoritățile administrației publice locale având competență exclusivă, în condițiile legii, în tot ceea ce privește administrarea și exploatarea bunurilor proprietate publică sau privată a unităților administrativ-teritoriale.

 • 3.  Alte informații :

Conform Legii 215/2001, art.36, ”(1) Consiliul local are inițiativă și hotărăște, în condițiile legii, în toate problemele de interes local, cu excepția celor care sunt date prin lege în competența altor autorități ale administrației publice locale sau centrale. (2) Consiliul local exercită următoarele categorii de atribuții: a) atribuții privind organizarea și funcționarea aparatului de specialitate al primarului, ale instituțiilor și serviciilor publice de interes local și ale societăților comerciale și regiilor autonome de interes local. b) atribuții privind dezvoltarea economico-socială și de mediu a comunei, orașului sau municipiului; c) atribuții privind administrarea domeniului public și privat al comunei, orașului sau municipiului.”

 • 4.  Concluzii:

Urmare a celor prezentate mai sus, considerăm necesară și oportună aprobarea retragerii dreptului de administrare al S.C. Societatea de Transport Public Timișoara S.A. asupra terenului situat în Calea Buziașului, înscris în C.F. nr. 427784 Timișoara (CF vechi 208 Moșnița Nouă), cu nr. top. 427784 (top. vechi 256/1/1/1/1/1) și suprafața de 52668 mp, proprietatea Municipiului Timișoara-domeniu public, în vederea valorificării patrimoniului prin dezvoltarea unor obiective de interes public local.

PRIMAR                                    VICEPRIMAR

NICOLAE ROBU                                   FARKAS IMRE

Pt. DIRECTOR D.C.T.D.D.

MIHAI BONCEA

Cod FO53-03,Ver.2

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ MUNICIPIUL TIMIȘOARA CONSILIUL LOCAL

PROIECT

privind retragerea drept Societatea de Transport Publi


AVIZAT Secreta Jr. SS HOTĂRÂRE

.ui de administrare al Timișoara S.A. asunra
S.C. terenului


situat în Calea Buziașului, înscris în C.F. nr. 427784

Timișoara

Consiliul Local al Municipiului Timișoara

Având în vedere Expunerea de motive privind oportunitatea proiectului de hotărâre nr.SC2018-13 821/14.06.2018 a Primarului Municipiului Timișoara, domnul NICOLAE ROBU;

Având în vedere Raportul de specialitate nr.SC2018-13821/14.06.2018 al Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse - Biroul Clădiri Terenuri;

Având în vedere Avizul Serviciului Juridic la Raportul de Specialitate nr.

SC2018-13821/14.06.2018 ;

Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru administrație locală, juridică,ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților, Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;

Luând în considerare prevederile Legii 215/2001, modificată și completată prin Legea 286/2006, art.36;

Luând în considerare Legea 297/2009 (Noul Cod Civil),Capitol II privind drepturile reale corespunzătoare proprietății publice, art.868 ;

Având în vedere HCLMT 74/03.03.2015 și HCLMT 271/28.07.2017;

In conformitate cu prevederile art. 36 alin.(l) și alin. (2) lit.b și lit. c din Legea nr. 215/2001 - privind administrația publică locală, republicată și modificată;

în temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001- privind administrația publică locală, republicată și modificată;

HOTĂRĂȘTE :

Art.l: Se aprobă retragerea dreptului de administrare al S.C. Societatea de Transport Public Timișoara S.A. asupra terenului situat în Calea Buziașului, înscris în C.F. nr. 427784 Timișoara (CF vechi 208 Moșnița Nouă), cu nr. top. 427784 (top. vechi 256/1/1/1/1/1) și suprafața de 52668 mp, proprietatea Municipiului Timișoara-domeniu public, în vederea valorificării patrimoniului prin dezvoltarea unor obiective de interes public local.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse - Biroul Clădiri Terenuri din cadrul Primăriei Municipiului_______

Timișoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:

 • - Instituției Prefectului - Județul Timiș;

 • - Primarului Municipiului Timișoara;

~ Direcției Economice;

 • - Direcției Edilitare;

 • - Direcției Generale de Urbanism și Dezvoltare Urbană;

 • - Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse;

 • - Direcției Comunicare - Relaționare;

 • - Direcției de Mediu;

 • - Serviciului Juridic;

 • - Biroului Managementul Calității;

 • - Corpului de Control și Antifraudă al Primarului;

 • - Biroului Audit;

 • - O.C.P.I. Timiș;

 • - Mass-mediei locale.

Președinte de ședință, Consilier