Hotărârea nr. 326/2018

326/22.06.2018 privind vânzarea terenului situat în Timişoara, str. Victor Hugo nr. 104
Hotararea Consiliului Local 326/22.06.2018
privind vânzarea terenului situat în Timişoara, str. Victor Hugo nr. 104


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de Motive, a Primarului Municipiului Timişoara - domnul Nicolae Robu, privind oportunitatea proiectului de hotărâre, cu nr. SC2018 - 14211/18.06.2018;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2018 - 14208/18.06.2018, al Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse - Biroul Clădiri Terenuri din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic - Anexă la Raportul de specialitate cu nr. SC2018-14208/18.06.2018;
Având în vedere avizul Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Adresa cu nr. CT2018-002295/14.05.2018 depusă de Ivan Rada, Ivan Marius Iulian şi Balint Gina Alexandra, cu domiciliul în Timişoara, str. Victor Hugo nr. 104, în calitate de coproprietari ai imobilului menţionat mai sus, prin care solicită să le vindem terenul excedentar construcţiilor dobândite în baza Legii nr.112/1995, înscris în CF nr. 428808 Timişoara ( vechi 3611 Chişoda ), top 1587/635-637/1/2.
Având în vedere că pentru imobilul situat în str. Victor Hugo nr. 104 nu mai figurează revendicări sau procese pe rol.
În conformitate cu Legea nr. 7/1996 a cadastrului şi publicităţii imobiliare şi Ordinul 700/2014 privind aprobarea regulamentului de avizare a documentaţiilor;
Având în vedere Sentinţa Civilă nr. 12165/15.10.2015 pronunţată de Judecătoria Timişoara în şnur cu Decizia Civilă nr. 1065/26.09.2016 pronunţată de Tribunalul Timiş care ne obligă să vindem terenul în suprafaţă de 483 mp la preţul total de 143100 lei, exclusiv TVA;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. 2 lit.c din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată.
În temeiul prevederilor art.45 alin.(3) din Legea nr. 215/2001 - privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se ia act de prevederile Sentinţei Civile nr. 12165/15.10.2015 pronunţată de Judecătoria Timişoara în şnur cu Decizia Civilă nr. 1065/26.09.2016 pronunţată de Tribunalul Timiş.

Art. 2: Se aprobă vânzarea terenului înscris în CF nr. 428808 Timişoara ( vechi 3611 Chişoda ), top 1587/635-637/1/2 în suprafaţă de 483 mp la preţul total de 143100 lei exclusiv TVA, în rate lunare pe o perioadă de 3 ani.
Art. 3:Tarifele aferente serviciilor de publicitate imobiliară vor fi suportate de către Ivan Rada , Ivan Marius Iulian şi Balint Gina Alexandra.

Art. 4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 5: Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site -ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Urbanism şi Dezvoltare Urbană;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest;
- Direcţia Economică;
- Direcţiei Comunicare-Relaţionare ;
- Biroului Audit;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Ivan Rada, Ivan Marius Iulian şi Balint Gina Alexandra, str. V. Hugo nr. 104;
- Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Timiş;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
IMRE FARKAS
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

MUNICIPIUL TIMIȘOARA DIRECȚIA CLĂDIRI, TERENURI ȘI DOTĂRI DIVERSE BIROUL CLĂDIRI, TERENURI Nr....................................................

EXPUNERE de MOTIVE

PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

privind vânzarea terenulului, excedentar construcțiilor dobândite în baza Legii 112/1995, din imobilului situat în Timișoara, str. Victor Hugo 104,

Având în vedere adresa nr. CT2018-2295/14.05.2018, înregistrată la Primăria Municipiului Timișoara, de către Ivan Rada Marius Iulian și Balint Gina Alexandra, cu domiciliul în Timișoara, str. Victor Hugo nr. 104, în calitate de coproprietari a imobilului menționat mai sus, prin care solicită să le vindem terenul excedentar construcțiilor dobândite în baza Legii 112/1995, înscris în CF nr. . 428808 Timișoara ( vechi 3611 Chișoda ), top 1587/635-637/1/2.

Având în vedere Sentința Civilă nr. 12165/15.10.2015 pronunțată de Judecătoria Timișoara în șnur cu Decizia Civilă nr. 1065/26.09.2016 pronunțată de Tribunalul Timiș care ne obligă să vindem terenul în suprafață de 483 mp la prețul de 143100 lei. Reclamanții solicită achitarea prețului în rate lunare pe o perioadă de 5 ani cu dobânda Băncii Naționale.

În baza prevederilor Legii 7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare, modificată.

În conformitate cu prevederile art. 36 alin. 2 lit.c din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată.

Având în vedere cele de mai sus, considerăm oportun, inițierea unui proiect de hotărâre privind vânzarea terenului menționat mai sus conform hotărârilor judecătorești.

PRIMAR, Nicolae Robu


VICEPRIMAR,

Farkaș Imre

Pt.DIRECTOR, Mihai Boncea

MUNICIPIUL TIMIȘOARA DIRECȚIA CLĂDIRI, TERENURI ȘI DOTĂRI DIVERSE BIROUL CLĂDIRI, TERENURI Nr....................................................

RAPORT de SPECIALITATE privind vânzarea terenului aferent imobilului situat în Timișoara, str. Victor Hugo nr. 104

Având în vedere adresele cu nr. CT2018-2295/14.05.2018, înregistrate la Primăria Municipiului Timișoara, de către Ivan Marius Iulian și Balint Gina Alexandra în calitatea de coproprietari în imobilul situat în Timișoara, str. Victor Hugo nr. 104, înscris în C.F. nr. 428808 Timișoara ( vechi 3611 Chișoda ), top 1587/635-637/1/2 prin care ne solicită vânzarea terenului în suprafață de 483 mp, reprezentând terenul excedentar construcțiilor dobândite în baza Legii 112/1995, conform Sentinței Civile nr. 12165/15.10.2015 pronunțată de Judecătoria Timișoara în șnur cu Decizia Civilă nr. 1065/26.09.2016 pronunțată de Tribunalul Timiș

Prin sentințele amintite mai sus s-a dispus obligarea Municipiului Timișoara la vânzarea către

reclamanți a suprafeței de 483 mp din terenul înscris în C.F. nr. 428808 Timișoara ( vechi 3611 Chișoda) top 1587/635-637/1/2 la prețul total de 143100 lei. Susnumiții solicită achitarea prețului în rate lunare pe o perioadă de 5 ani cu dobânda Băncii Naționale.

Imobilul situat în Timișoara, str. Victor Hugo nr. 104 a fost revendicat la Legea 10/2001, soluționat cu Dispoziția nr 876/2015 prin care s-au acordat despăgubiri conform legii

Prin adresa cu Nr. CT2018-2295/06.06.2018, Serviciul Juridic ne comunică că nu sunt înregistrate litigii pe rolul instanțelor de judecată.

Prin adresa cu Nr. CT2018-2295/24.05.2018, Compartimentul de Fond Funciar ne comunică că imobilul nu a fost revendicat pe legile fondului funciar.

Având în vedere cele de mai sus și faptul că imobilul este proprietatea Statului Român prin ICRAL Timișoara, înaintăm spre dezbaterea Consiliului Local al Municipiului Timișoara proiectul de hotărâre privind vânzarea terenului în suprafață de 483 mp la prețul total de 143.100 lei, prețul un conține TVA.

Pt. DIRECTOR

Mihai Boncea


ȘEF BIROU C.T., Călin Pîrva

Referent Specialitate, Ioan Badea

Cod.FO53-01,ver1