Hotărârea nr. 324/2018

324/22.06.2018 privind atribuirea în folosinţă gratuită pe 5 ani, a imobilului (SAD) şi curte construcţie în suprafaţa de 2100 m.p., situat în Timişoara, str. Pastorilor, nr. 1, către Compartimentul Voluntar Pentru Situaţii de Urgenţă din cadrul Primariei Municipiului Timişoara, pentru Formaţiunea de Intervenţie Rapidă pe baza de Voluntariat ,,SALVO’’
Hotararea Consiliului Local 324/22.06.2018
privind atribuirea în folosinţă gratuită pe 5 ani, a imobilului (SAD) şi curte construcţie în suprafaţa de 2100 m.p., situat în Timişoara, str. Pastorilor, nr. 1, către Compartimentul Voluntar Pentru Situaţii de Urgenţă din cadrul Primariei Municipiului Timişoara, pentru Formaţiunea de Intervenţie Rapidă pe baza de Voluntariat ,,SALVO’’


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive privind oportunitatea proiectului de hotărâre cu numărul SC2018-13510/11.06.2018 a Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2018-13510/11.06.2018, întocmit de către Biroul Spaţii cu altă Destinaţie din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 12.06.2018 - Anexa la Raportul de specialitate nr. SC2018-13510/11.06.2018;
Având în vedere adresa cu numărul SC2018-131201/06.06.2018 a Compartimentului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă din cadrul Primariei Municipiului Timişoara, prin care solicită atribuirea în folosinta gratuită, în totalitate, a imobilului (SAD) şi curte construcţie în suprafaţa de 2100 m.p., situat în Timişoara, Str. Păstorilor, nr. 1, pentru desfăşurarea activităţilor Formaţiunii de Interventie Rapidă pe bază de Voluntariat ,,SALVO";
Având în vedere extrasul Procesului Verbal al şedintei din 08.06.2018 a Comisiei de Analiză a Spaţiilor cu Altă Destinaţie decât aceea de locuinţă situate în imobile proprietatea Primăriei Timişoara precum şi în proprietatea Statului Român, în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara înfiinţată prin HCLMT nr. 12/26.06.2012 si modificata prin HCLMT nr. 386/01.08.2014 , HCLMT nr. 543/31.10.2014, HCLMT nr. 91/01.03.2016, HCLMT nr. 21/07.07.2016 si HCLMT nr. 250/27.06.2017, prin care comisia a avizat favorabil solicitarea cu numărul SC2018-2944/08.02.2018 a Compartimentului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă din cadrul Primariei Municipiului Timişoara şi a hotarât atribuirea în folosinţă gratuită a imobilului (SAD) şi curte construcţie în suprafaţa de 2100 m.p., situat în Timişoara, str. Păstorilor, nr. 1, către Compartimentul Voluntar Pentru Situaţii de Urgenţă din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara, pentru Formaţiunea de Intervenţie Rapidă pe bază de Voluntariat ,,SALVO’’;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu şi Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2), litera c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 si art. 124 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă, atribuirea în folosinţă gratuită pe o perioada de 5 ani , a imobilului (SAD) şi curte construcţie în suprafaţa de 2100 m.p., situat în Timişoara, str. Păstorilor, nr. 1, înscris în Cartea Funciară cu numărul 411998, nr. top 25967/1/3, în proprietatea Primăriei Municipiului Timişoara către Compartimentul Voluntar Pentru Situaţii de Urgenţă din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara, pentru Formaţiunea de Intervenţie Rapidă pe baza de Voluntariat ,,SALVO’’.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, se încredinţează Biroului Spaţii cu Altă Destinaţie din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Urbanism şi Dezvoltare Urbană;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Clădiri Terenuri Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri Terenuri Dotări Diverse II Vest;
- Serviciului Şcoli Spitale;
- Biroului Sport Cultură;
- Direcţiei Comunicare -Relaţionare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementului Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Direcţiei de Asistenţă Socială;
- Mass-media locale.

Presedinte de sedinta
IMRE FARKAS
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

PRIMAR

SC 2018-13510/11.06.2018

EXPUNERE DE MOTIVE

la Proiectul de hotărâre privind atribuirea in folosinta gratuita pe 5 ani , a imobilului(SAD) si curte constructie in suprafata de 2100, situat in Timisoara ,str. Pastorilor ,nr.1, catre Compartimentul Voluntar Pentru Situatii de Urgenta din cadrul Primariei Municipiului Timisoara, pentru Formatiunea de Interventie Rapida pe baza de Voluntariat ,,SALVO’’

Prin HCLMT nr.51/25.02.2014 , suprafata de teren de 660 m.p din Timisoara, Str. Pastorilor nr.1, proprietate a Primariei Municipiului Timisoara , inscris in cartea funciara cu numarul 411998, nr.top 25967/1/3 ca si curte constructie , cu suprafata totala de 2100 m.p a fost atribuit in folosinta gratuita pe o perioada de 3 ani ,respectiv pana la data de 24.02.2017 catre Compartimentului Voluntar pentru Situatii de Urgenta pentru sediu si amplasamente de constructii modulare provizorii (containere) cu pentru depozitarea materialelor necesare desfasuraii activitatii Formatiunii de Interventie Rapida pe baza de Voluntariat ,,SALVO’’.

Prin adresa cu numărul SC2018-131201/06.06.2018 , Compartimentul Voluntar Pentru Situatii De Urgenta din cadrul Primariei Municipiului Timisoara ,solicita atribuirea imobilului (constructie plus curte) situat in Timisoara ,Str. Pastorilor ,nr. 1 ,pentru a fi utilizat ca sediu al Formatiunii de Interventie Rapida pe baza de Voluntariat,,SALVO ’’ din cadrul Compartimentului Voluntar pentru Situatii de Urgenta .

Solicitarea cu numărul SC2018-2944/09.02.2018 a Compartimentului Voluntar Pentru Situatii De Urgenta din cadrul Primariei Municipiului Timisoara , a fost analizată în ședința din 08.06.2018 de către Comisia de Analiză a Spațiilor cu Altă Destinație decât aceea de locuință situate în imobile proprietatea Primariei Timișoara precum și în proprietatea Statului Roman, în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara înființată prin HCLMT nr.12/26.06.2012 și modificată prin HCLMT nr.386/01.08.2014 , ’HCLMT nr.543/31.10.2014, HCLMT nr.91/01.03.2016, HCLMT nr.21/07.07.2016 și HCLMT nr.250/27.06.2017 .

Comisia a avizat favorabil solicitarea cu numarul SC2018-2944/09.02.2018, hotarand atribuirea in folosinta gratuita pe o perioada de 5 ani a imobilului(SAD) si curte constructie in suprafata de 2100 m.p din Timisoara ,Str. Pastorilor ,nr.1, catre Compartimentul Voluntar Pentru Situatii De Urgenta din cadrul Primariei Municipiului Timisoara pentru Formatiunea de Interventie Rapida pe baza de Voluntariat ,,SALVO’’.

Având în vedere Procesul verbal al ședintei din 08.06.2018 a Comisiei de Analiză a Spațiilor cu Altă Destinație decât aceea de locuință ;

În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c),art.45 și art.124 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;

Apreciem ca Proiectului de hotărâre privind atribuirea in folosinta gratuita pe 5 ani, a imobilului(SAD) si curte constructie in suprafata de 2100 m.p , situat in Timisoara ,str. Pastorilor ,nr.1, catre Compartimentul Voluntar Pentru Situatii de Urgenta din cadrul Primariei Municipiului Timisoara, pentru Formatiunea de Interventie Rapida pe baza de Voluntariat ,,SALVO’’, indeplineste conditiile pentru a fi supus dezbaterii și aprobării în plenul Consiliului Local al Municipiului Timișoara .

PRIMAR

VICEPRIMAR

FARKAȘ IMRE


NICOLAE ROBU

DIRECTOR D.C.T.D.D

MIHAI BONCEA

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA CLĂDIRI TERENURI ȘI DOTĂRI DIVERSE birouL SPAȚII CU ALTĂ DESTINAȚIE

NR. SC 2018-13510/11.06.2018

RAPORT DE SPECIALITATE

la Proiectul de hotărâre privind atribuirea în folosință gratuită pe 5 ani , a imobilului(SAD) și curte construcție în suprafața de 2100 m.p, situat în Timișoara ,str. Pastorilor ,nr.1, către Compartimentul Voluntar Pentru Situații de Urgență din cadrul Primariei Municipiului Timișoara, pentru Formațiunea de Intervenție Rapidă pe baza de Voluntariat ,,SALVO’’

Având în vedere expunerea de motive nr. SC2018-13510/11.06.2018 a Primarului Municipiului Timișoara și Proiectul de hotărâre privind atribuirea in folosinta gratuita pe 5 ani a imobilului(SAD) si curte constructie in suprafata de 2100 m.p situat in Timisoara ,str. Pastorilor , nr.1, catre Compartimentul Voluntar Pentru Situatii de Urgenta din cadrul Primariei Municipiului Timisoara;

Conform adresei cu numărul SC2018-131201/06.06.2018 , Compartimentul Voluntar Pentru Situatii De Urgenta din cadrul Primariei Municipiului Timisoara , solicita atribuirea in totalitate a imobilului (SAD) si curte constructie in suprafata de 2100 m.p din Timisoara, Str. Pastorilor, nr.1, proprietate a Primariei Municipiului Timisoara ,inscris in cartea funciara cu numarul 411998, nr.top 25967/1/3 utilizat ca sediu al Formatiunii de Interventie Rapida pe baza de Voluntariat,,SALVO ’’ din cadrul Compartimentului Voluntar pentru Situatii de Urgenta ;

Aratam faptul ca prin HCL nr.51/25.02.2014 ,terenul in suprafata de 660 m.p ,situat in Timisoara ,Str. Pastorilor nr.1 a fost atribuit in folosinta gratuita pe o perioada de 3 ani respectiv pana la data de 24.02.2017 ,catre Compartimentului Voluntar pentru Situatii de Urgenta pentru sediu si amplasamente de constructii modulare provizorii (containere) cu pentru depozitarea materialelor necesare desfasuraii activitatii Formatiunii de Interventie Rapida pe baza de Voluntariat „SALVO’’ .

Avand in vedere necesitatea continuarii activitatii Formatiunii de Interventie Rapida pe baza de Voluntariat „SALVO’’,, din cadrul Compartimentului Voluntar Pentru Situatii De Urgenta, apreciem ca este oportuna atribuirea in folosinta gratuita a imobilului(SAD) și curte construcție în suprafața de 2100 m.p, situat în Timișoara ,str. Păstorilor ,nr.1, pentru sediu și loc de depozitare a materialelor specifice formațiunii ,,Salvo”.

Având în vedere extrasul procesului verbal al ședintei din 08.06.2018 a Comisiei de Analiză a Spațiilor cu Altă Destinație decât aceea de locuință situate în imobile proprietatea Primăriei Timișoara precum și în proprietatea Statului Român, în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara înființată prin HCLMT nr.12/26.06.2012 si modificata prin HCLMT nr.386/01.08.2014 , HClMt nr.543/31.10.2014, HCLMT nr.91/01.03.2016, HCLMT nr.21/07.07.2016 si HCLMT nr.250/27.06.2017, prin care comisia a avizat favorabil solicitarea cu numarul SC2018-131201/06.06.2018 a Compartimentului Voluntar Pentru Situatii De Urgenta, hotarand atribuirea in folosinta gratuita pe o perioada 5 ani a imobilului(SAD) și curte construcție în suprafața de 2100 m.p, situat în Timisoara ,Str. Păstorilor ,nr.1;

În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit.a),art 45 și art.124 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;

Având în vedere cele menționate anterior , apreciem că Proiectul de hotărîre privind privind atribuirea in folosinta gratuita pe 5 ani , a imobilului(SAD) si curte constructie in suprafata de 2100 m.p , situat in Timișoara ,str. Pastorilor ,nr.1, către Compartimentul Voluntar Pentru Situații de Urgență din cadrul Primariei Municipiului Timișoara, pentru Formațiunea de Intervenție Rapidă pe baza de Voluntariat ,,SALVO’’, îndeplinește condițiile pentru a fi supus dezbaterii și aprobării în plenul Consiliului Local al Municipiului Timișoara .

DIRECTOR

MIHAI BONCEA

ȘEF DE BIROU DANIELA BOGYIS