Hotărârea nr. 321/2018

321/15.06.2018 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Zonă rezidenţială cu funcţiuni complementare" str. Dafinului - Calea Buziaşului, Timişoara
Hotararea Consiliului Local 321/15.06.2018
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Zonă rezidenţială cu funcţiuni complementare" str. Dafinului - Calea Buziaşului, Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. UR2018-007541/15.05.2018 privind oportunitatea proiectului de hotarare, a Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. UR2018-007541/15.05.2018 - al Directiei Generale de Urbanism si Dezvoltare Urbana din cadrul Primăriei Municipiului Timisoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 25.05.2018 - Anexă la Raportul de specialitate nr. UR2018-007541/15.05.2018;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale din cadrul Consiliului Local al municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată şi modificată;
Având în vedere prevederile art. 25 alin. (1) şi Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, modificată;
Având în vedere prevederile Ordinului nr. 2701/2010 pentru aprobarea metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 183/08.05.2017 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 140/19.04.2011 privind aprobarea "Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului";
Având în vedere Avizul de Oportunitate nr. 33/21.09.2017, Avizul favorabil al Arhitectului Şef nr. 05/15.03.2018;
Având în vedere Decizia de incadrare a Agentiei pentru Protectia Mediului nr. 20 din 02.03.2018;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c) şi alin. (5) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Planul Urbanistic Zonal proprietari terenuri şi beneficiari PUZ, conf. extraselor CF anexate şi a declaraţiei notariele cu Incheierea de autentificare nr. 566/25.05.2018: S.C. VH URBAN HOME S.R.L., Honae Viktor, Boariu Gheorghe, Boariu Zoiţa-Cristina, Boariu Andreea-Andrada, Boariu Mădălina-Adnana, întocmit conform proiectului nr. 13.07/167/2017, realizat de S.C. PILOT TEAM S.R.L, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Se stabilesc condiţiile de construire: Se propune structurarea terenului reglementat în suprafaţă totală de 27.200 mp, în două UTR-uri, astfel:
UTR 1 - Zonă predominant rezidentiala/mixtă, cu regim de înălţime maxim (S)+P+2E+M/Er (M)
UTR 2 - Zonă rezidenţială cu funcţiuni complementare cu regim de înălţime maxim (S)+P+2E / (S)+P+2E+M/Er (Lc)
- Indicatori urbanistici propuşi pe terenul beneficiarului:

UTR 1 - Zonă predominant rezidentiala/mixtă, cu regim de înălţime maxim (S)+P+2E+M/Er (M)
P.O.T.max. = 40 %
C.U.T.max. = 1,6
Regim de inaltime = (S)+P+2E+M/Er // Hcornisa = 10,50 m

UTR 2 - Zonă rezidenţială cu funcţiuni complementare cu regim de înălţime maxim (S)+P+2E / (S)+P+2E+M/Er (Lc)
SZ1 - Zona de locuinte colective (Lc)
P.O.T.max. = 35 %
C.U.T.max. = 1,4
Regim de inaltime = (S)+P+2E+M/Er // Hcornisa = 10,50 m

SZ2 - Zona de locuinte semicolective / maxim 6 unitati pe parcela (Lcm)
P.O.T.max. = 35 %
C.U.T.max. = 1,05
Regim de inaltime = (S)+P+2E // Hcornisa = 10,50 m

SZ3 - Zona de locuinte individuale / max 2 unitaţi pe parcelă (Li)
P.O.T.max. = 35 %
C.U.T.max. = 1,05
Regim de inaltime = (S)+P+2E // Hcornisa = 10,50 m

acces auto, realizarea locurilor de parcare exclusiv pe parcela deţinută de beneficiari conform avizului Comisiei de Circulaţie nr. DT 2017-004340/15.12.2017, spaţii verzi amenajate minim 5,00 % din suprafaţa totală a terenului, conform Deciziei de încadrare nr. 20 din 02.03.2018 a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Timiş - suprafaţa totală de spaţii verzi prevăzută prin PUZ va fi amenajată şi întreţinută.

Art.3: Prezentul Plan Urbanistic Zonal "Zonă rezidenţială cu funcţiuni complementare" str. Dafinului - Calea Buziaşului, Timişoara, se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timişoara şi va avea valabilitate de 3 ani, perioadă în care pot fi demarate investiţiile prevăzute în documentaţie.
Terenul reglementat este înscris în CF nr. 444879, nr. top 444879 (nr. CF vechi 1838 Moşniţa Nouă) în suprafaţă de 3.700 mp, categoria de folosinţă - arabil, proprietari Boariu Gheorghe, Boariu Zoiţa-Cristina şi VH URBAN HOME SRL; CF nr. 444278, nr. cad. 444278 (nr. top vechi 513/2/b; 516/2/b/1) în suprafaţă de 19.211 mp, categoria de folosinţă - arabil, proprietari Boariu Andreea-Andrada, Boariu Mădălina-Adnana şi VH URBAN HOME SRL; CF nr. 405550, nr. top 405550 (nr. CF vechi 201250 nr. top 513/2/b; 516/2/b/2), în suprafaţă de 4.289 mp, categoria de folosinţă - arabil, proprietari Boariu Gheorghe, Boariu Zoiţa-Cristina şi Honae Viktor.

Art. 4: Autorizaţia de Construire se va putea elibera doar după realizarea în prealabil a operaţiunilor reglementate prin documentaţia de urbanism cu privire la obligativitatea asigurării acceselor din domeniul public conform Proiectului nr. 13.07/167/2017, planşa nr. 04 - ,,Proprietatea asupra terenurilor" şi asigurarea tuturor utilităţilor necesare investiţiei în conformitate cu Planul de acţiune asumat.

Art. 5: Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal "Zonă rezidenţială cu funcţiuni complementare" str. Dafinului - Calea Buziaşului, Timişoara, proprietari terenuri şi beneficiari PUZ, conf. extraselor CF anexate şi a declaraţiei notariele cu Incheierea de autentificare nr. 566/25.05.2018: S.C. VH URBAN HOME S.R.L., Honae Viktor, Boariu Gheorghe, Boariu Zoiţa-Cristina, Boariu Andreea-Andrada, Boariu Mădălina-Adnana, proiectant S.C. PILOT TEAM S.R.L. şi a Regulamentului Local de Urbanism.

Art. 6: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Urbanism si Dezvoltare Urbana din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 7 : Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site -ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Consiliului Judeţean
- Direcţiei Urbanism si Dezvoltare Urbana;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Clădiri Terenuri Dotări Diverse I EST;
- Direcţiei Clădiri Terenuri Dotări Diverse II VEST;
- Direcţiei Comunicare - Relaţionare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Beneficiarilor S.C. VH URBAN HOME S.R.L., Honae Viktor, Boariu Gheorghe, Boariu Zoiţa-Cristina, Boariu Andreea-Andrada, Boariu Mădălina-Adnana;
- Proiectantului;
- O.C.P.I. Timiş;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
IMRE FARKAS
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Acest document nu a putut fi convertit OCR - probabil este corupt.

Acest document nu a putut fi convertit OCR - probabil este corupt.

Acest document nu a putut fi convertit OCR - probabil este corupt.

Acest document nu a putut fi convertit OCR - probabil este corupt.

Acest document nu a putut fi convertit OCR - probabil este corupt.

Acest document nu a putut fi convertit OCR - probabil este corupt.

Acest document nu a putut fi convertit OCR - probabil este corupt.

Acest document nu a putut fi convertit OCR - probabil este corupt.

Acest document nu a putut fi convertit OCR - probabil este corupt.

Foaie de capăt

Denumire proiect:

PLAN URBANISTIC ZONAL

ZONĂ REZIDENȚIALĂ CU FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE

Str. Dafinului - Calea Buziașului, TIMIȘOARA

Beneficiari:

VH URBAN HOME srl BOARIU GHEORGHE HONAE VIKTOR

Amplasament:

Timișoara, județul Timiș

Str. Dafinului - Calea Buziașului

Proiectant:

S.C. PILOT TEAM s.r.l.

Bd. 3 August 1919 nr. 19, ap. 2/A, Timișoara

Proiectant de specialitate :

Arh. Glad Tudora

Arh. Laura Mărculescu

Faza de proiectare :

Plan Urbanistic Zonal

Listă de semnături

Urbanism:

S.C. pilot team s.r.l.

Bd. 3 August 1919 nr. 19, ap. 2/A, Timișoara Arh. Laura MĂRCULESCU

Lucrări topografice:

S.C. VANETTA 2011 S.R.L.

Str. Posada nr. 13, Timișoara Ing. Claudiu CIUREA

Edilitare:

S.C. total engineering s.r.l.

Str. Martir Marius Ciopec Nr.14, Timișoara Ing. Denisa LĂCĂTUȘU

Lucrări rutiere:

S.C. COSMUN WEST S.R.L.

Str. Sf. Ap. Petru și Pavel nr. 15, Timișoara Ing. Doru MUNTEANU

Studiu geotehnic:

S.C. BABA & PĂUNESCU PRO.GEO S.R.L.

Str. Cluj nr. 20, Timișoara

Ing. Emil BABA

Borderou

PIESE SCRISE

FOAIE DE CAPĂT

pag. 1

LISTA DE SEMNĂTURI

pag. 2

borderou

pag. 3

MEMORIU GENERAL

pag. 5

1. INTRODUCERE

1.1.

Date de recunoaștere a documentației

pag. 5

1.2.

Obiectul lucrării

pag. 5

1.3.

Surse de documentare

pag. 5

2.

STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTĂRII

2.1.

Evoluția zonei

pag. 6

2.2.

Încadrarea în zonă

pag. 7

2.3.

Elemente ale cadrului natural

pag. 8

2.4.

Circulația

pag. 8

2.5.

Ocuparea terenurilor. Disfuncționalități

pag. 8

2.6.

Echiparea edilitară

pag. 8

2.7.

Probleme de mediu

pag. 9

2.8.

Opțiuni ale populației

pag. 9

3. PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICA

3.1.

Concluzii ale studiilor de fundamentare

pag. 9

3.2

Prevederi ale P.U.G. Timișoara

pag. 9

3.3

Valorificarea cadrului natural

pag. 10

3.4.

Modernizarea circulației

pag. 10

3.5.

Zonificare funcțională, reglementări, bilanț teritorial, indici urbanistici

pag. 11

3.6.

Dezvoltarea echipării edilitare

pag. 13

3.7.

Protecția mediului

pag. 14

3.8.

Obiective de utilitate publică

pag. 18

5. CONCLUZII - MĂSURI ÎN CONTINUARE

pag. 18

REGULAMENT DE URBANISM                                  pag. 19

PIESE DESENATE

0.1    Încadrare în zona / Incadrare în PUG

01     Situația existentă

02    Reglementări urbanistice - Zonificare

01ED  Lucrări hidroedilitare

04     Proprietatea asupra terenurilor

05     Posibilitati de mobilare

06     Studiu cvartal

07     Detaliu lotizare

08     Profile rutiere propuse

ANEXE:

Acte:

 • -  Certificat de urbanism nr. 2834/28.06.2017

 • -  Extrase de Carte Funciara nr. 444879; 444278; 405550

 • -   Plan de acțiune

 • -  Adresa Serviciul Administrare Fond Funciar nr. D02018-000760/02.04.2018

 • -   Directia Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse nr. CT2018-001496/02.04.2018

 • -  Adresa Serviciul Juridic nr. SC 2018-7398/13.04.2018

 • -   Raportul informarii si consultării publicului UR2017 - 021446/12.02.2018

 • -   Rezultatele informarii si consultarii publicului UR2017 - 021446/08.02.2018

 • -  Studiu geotehnic nr. 11/2018

Avize:

 • -  Aviz Arhitect Șef nr. 05/15.03.2018

 • -  Aviz de oportunitate nr. 33/21.09.2017

 • -   Proces verbal de recepție nr. PV 2577/2017

 • -  Aviz Agenția pentru Protecția Mediului Timis nr. 20/02.03.2018

 • -  Aviz Securitate La Incendiu nr. 93/18/SU-TM/27.02.2018

 • -  Aviz Protectie Civila nr. 4.625.100/21.02.2018

 • -   Notificare DSP Timis nr. 1032/37/C/23.01.2018

 • -  Aviz tehnic Aquatim nr. 50869/DT-ST 23.01.2018

 • -  Aviz Comisia de Circulatie nr. DT2017-004340/15.12.2017

 • -   Aviz de principiu Direcția tehnica, Serviciul Drumuri, Poduri și Utilitati Hidrotehnice, Biroul Drumuri și Poduri nr. 53/31.01.2018

 • -  Aviz de principiu Direcția de Mediu, Serviciul de Reglementare și Politici Mediu Urban nr. 50/29.01.2018

 • -  Aviz pentru retele existente Serviciul Banca de Date Urbana nr. 20/17.01.2018

 • -  Aviz condiționat Telekom Romania Communications S.A. nr. 09/12.01.2018

 • -  Aviz STPT UR2017-02-1453/27.12.2017

 • -  Aviz tehnic de amplasament Aquatim nr. 34091/08.01.2018

 • -  Aviz de principiu DELGAZ GRID S.A. Nr. 60, 1/9/2017

 • -  Aviz de amplasament Enel Distributie Banat Nr. 201329387/28.11.2017

 • -  Aviz favorabil Colterm S.A. din 10.01.2018

Memoriu General

 • 1. INTRODUCERE

  • 1.1. Date de recunoaștere a documentației

ĂRII: PLAN URBANISTIC ZONAL

ZONĂ REZIDENȚIALĂ CU FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE BENEFICIARI :      VH URBAN HOME srl, BOARIU GHEORGHE, HONAE VIKTOR

AMPLASAMENT :    TIMIȘOARA, jud. TIMIȘ,

Str. Dafinului - Calea Buziașului

NUMĂR PROIECT :   13.07/167/2017

FAZA DE PROIECTARE :PLAN URBANISTIC ZONAL

DATA ELABORĂRII : Mai 2018

 • 1.2. Obiectul lucrării

Prezenta documentație la nivel de P.U.Z. / Aviz prealabil de oportunitate își propune să constituie suportul juridic, instituțional și tehnic pentru realizarea unei zone rezidențiale cu funcțiuni complementare, cu amplasarea de locuințe individuale, semicolective și colective cu regim redus de înălțime, respectiv locuințe colective și alte funcțiuni complementare, pe terenul situat în intravilanul municipiului Timișoara, în zona Ciarda, pe str. Dafinului - Calea Buziașului.

 • 1.3. Surse documentare

Pentru elaborarea acestei documentații s-au studiat planurile urbanistice aprobate în zona adiacentă amplasamentului, precum și planurile de urbanism cu caracter director care stabilesc direcțiile de dezvoltare ale teritoriului:

 • -   Planul Urbanistic General al Municipiului Timișoara aprobat prin HCL nr. 157/2002, prelungit prin HCL nr. 131/2017.

 • -  Conceptul general de dezvoltare urbană (MASTERPLAN) Timișoara

 • -   Planul Urbanistic General al Municipiului Timișoara - Etapa 3 (în curs de actualizare)

 • -   Ridicare topografică pentru zona studiată

La elaborarea documentației s-a ținut cont de prevederile următoarelor documente:

 • - Ghidul privind metodologia de elaborare și conținutul cadru al P.U.Z. aprobat prin Ordinul nr. 176/N/2000 al Ministerului Lucrărilor Publice și Amenajării Teritoriului.

 • - Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, modificată;

 • - ORDIN nr. 233/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul si de elaborare si actualizare a documentaiilor de urbanism

 • - H.G. 525/1996 pentru aprobarea regulamentului General de Urbanism, și alte documente sau norme cu caracter de reglementare.

Documentația s-a elaborat în baza Certificatului de urbanism nr. 2834/28.06.2017 și a Avizului de oportunitate nr. 33/21.09.2017.

 • 2. STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTĂRII

  • 2.1. Evoluția zonei

Terenul studiat în cadrul P.U.Z se situează în partea de sud - est a Municipiului Timișoara, în intravilan, Zona Ciarda, în UTR nr. 71, conform Planului Urbanistic General.

Zona în care este situat terenul luat în studiu în cadrul P.U.Z. are funcțiunea de zonă pentru locuințe și funcțiuni complementare.

În cadrul cvartalului studiat se constată o înnoire a fondului construit prin apariția unor clădiri pentru locuit în regim de înălțime P+1E/ P+2E în general. Zona și-a păstrat caracterul rezidențial, cu punctuale dezvoltări de locuințe colective urbane, cu regim de înălțime mic, D+P+2E+M/Er.

În zonă s-au aprobat și parțial implementat următoarele documentații de urbanism:

P.U.Z. Calea Urseni - Buziașului aprobat prin HCL 50/1999, preluat în P.U.G.

P.U.Z. "Calea Buziașului Timișoara" (HCLMT 327/2000)

P.U.D. „Corp Administrativ și depozit S.C. Randler Group S.R.L.”, Calea Buziașului, Timișoara (HCLMT nr. 361/2001)

P.U.D. „Extindere zonă rezidențială cu funcțiuni complementare” - Calea Buziașului, Timișoara (HCLMT nr. 192/2004) ’

P.U.D. „Zonă rezidențială Calea Buziașului - IV” Calea Buziașului, Timișoara (HCLMT nr.

43/2005)

Zona de locuințe și funcțiuni complementare P+2E+M : POT = 40%; CUT = 0,8

Zona mixtă P+6E+M : pOt = 60%; CUT = 1,8

P.U.Z. "Zonă rezidențială Calea Buziașului - Etapa II", Timișoara (HCLMT 328/2005)

Zona de locuințe și funcțiuni complementare P+2E+M : POT = 40%; CUT = 0,8

Zona mixtă de locuințe colective și servicii:P+2E+M : POT = 60%; CUT = 1,8

Zona de instituții și servicii: P+3E+M : POT = 80%; CUT = 1,2

P.U.D. „'Construire sediu si spatiu de productie panificatie”, Calea Buziașului nr. 122, Timișoara (HCLMT nr. 444/2005)

P.U.D. „Locuinte Calea Buziasului-Urseni, top A1504/1/9/1/a; A 1504/1/9/1/b; A1504/1/9/2”, Timișoara (HCLMT nr. 537/2006)

Zona de locuințe și funcțiuni complementare P+2E+M : POT = 35 %, CUT = 0,40

Zona mixtă P+4e+M: pOt = 40%, CUT = 1,2

P.U.D. „Zonă rezidențială - parcela A1504/1/6/1” Calea Buziașului, Timișoara (HCLMT nr. 289/2007)

Lotizare pentru locuințe și funcțiuni complementare 13 parcele pentru locuințe individuale S+P+1E+M, o parcelă pentru o clădire de locuințe colective S+P+2E+M, o parcelă zonă verde.

Locuințelor colective: POT = 40%; CUT= *1,5; locuințe individuale: POT = 35%; CUT = 1,2

P.U.Z. “Locuinte si functiuni complementare”, Ciarda Rosie,Timisoara (HCLMT nr. 433/2010)

UTR LI zona rezidentiala S+P+2E (max. 2 familii): POTmax = 35%, CUTmax = 1.05, Hc= 9,50m UTR DC1, zona dotari si comert S+P+2E : POTmax = 40%, CUTmax = 1,2; Hc = 9,50m UTR DC2, zona dotari si comert S+P+2E : POTmax = 40%, CUTmax = 1,2; Hc = 9,50m

Pe terenul situat pe limita de est a terenului studiat este în curs de elaborare Planul Urbanistic Zonal ”Reconfigurare și extindere zonă servicii și depozitare existentă; Dezvoltare zonă rezidențială cu funcțiuni complementare”, pentru care a fost obținut Avizul de oportunitate nr. 34/21.07.2017, cu următorii indici de construibilitate propusi:

UTR 1 - Zonă rezidențială cu funcțiuni complementare și servicii

SzLi - Subzonă Locuire cu max 2 unități/parcelă:

 • P.O.T. = max. 35%; C.U.T. = max. 0,9

 • Regim de înălțime max. (S)+P+1E+(M)Er

 • Hmax. cornișă = 11m / Hmax. coamă = 15m

SzLCmici - Subzonă Locuire colectivă cu max 6 apartamente/parcelă:

 • P.O.T. = max. 35%; C.U.T. = max. 1,0

 • Regim de înălțime max. (S)+P+1E+(M)Er

 • Hmax. cornișă = 12m / Hmax. coamă = 17m

SzLC - Subzonă Locuire locuire colectivă:

 • P.O.T. = max. 35%; C.U.T. = max. 1,3

 • Regim de înălțime max. (S)+P+2E+(M)Er

 • Hmax. cornișă = 12m / Hmax. coamă = 17m

SzSI - Subzonă Servicii și instituții publice:

 • P.O.T. = max. 40%; C.U.T. = max. 1,1

 • Regim de înălțime max. (S)+P+1E+(M)Er

 • Hmax. cornișă = 12m / Hmax. coamă = 17m

UTR 2 - Zonă depozitare și servicii

 • P.O.T. = max. 65%; C.U.T. = max. 2,1

 • Regim de înălțime max. (S)+P+4E+Er

 • Hmax. cornișă = 18m / Hmax. = 22m

 • 2.2. Încadrarea în teritoriu

Terenul studiat este situat în zona de sud - est a municipiului Timișoara, în zona Ciarda, pe str. Dafinului, În Avizul de oportunitate nr. 33/21.09.2017, pe baza căruia se elaborează prezenta documentație, s-a stabilit ca zonă de studiu, teritoriul cuprins între str. Dafinului - str. .Zambilelor - str. Rozmarinului - Calea Buziașului.

Date C.F.

Terenul studiat are suprafața totală de 27.200 mp., este încadrat în cvartalul definit de str. Dafinului - str. .Zambilelor - str. Rozmarinului - Calea Buziașului și este compus din următoarele parcele:

 • •  parcela cu nr. cad. 444278, inscrisa în CF nr. 444278 (nr. topografic vechi 513/2/b, 516/2/b/1), suprafață de 19211 mp., proprietari Boariu Andreea-Andrada, Boariu Mădălina-Adnana și VH URBAN HOME srl.

 • •  parcela cu nr. cad. 444879, inscrisa în CF nr. 444879 (nr. CF vechi 1838 Moșnița Nouă), suprafață de 3700 mp., proprietari Boariu Gheorghe, Boariu Zoița-Cristina și VH URBAN HOME srl

 • •  parcela cu nr. cad. 405550, inscrisa în CF nr. 405550, (nr. CF vechi 201250 nr. top 513/2/b; 516/2/b/2), suprafață de 4289 mp., proprietari Boariu Gheorghe, Boariu Zoița-Cristina și Honae Viktor.

Amplasamentul studiat este delimitat astfel:

 • - la nord:     Incinta SC RANDLER GROUP SRL, nr. cad 430558 / C. Buziașului 126

Calea Buziașului 128 - teren neconstruit

Calea Buziașului 124, 124 A, 122 B - locuințe

 • - la sud :       strada Dafinului

 • - la est:        teren neconstruit nr. cad 442663 - PUZ în lucru

 • - la vest:      teren neconstruit nr. top. A 1504/1/6/2 - rezervă

Vecinătăți:

 • - la nord/ SC RANDLER GROUP SRL (depozit)/ C. Buziașului 126 - dist. cca. 22 m

Calea Buziașului 128 - teren neconstruit

Calea Buziașului 124, 124 A, 122 B - locuințe , dist. min. cca. 23,90 m., față de limita de proprietate

 • - la sud :       strada Dafinului; locuințe individuale - dist. min. cca. 34,90 m.

 • - la est:        PUZ aprobat locuințe (neconstruit), depozit mat. construcții - dist. cca. 170 m.

 • - la vest:       locuințe individuale și colective - dist. min. 33,20 m.

 • 2.3.   Elemente ale cadrului natural

Terenul studiat se afla în folosință agricolă și este liber de construcții. Pe teren nu sunt plantații înalte, fiind utilizat preponderent pentru agricultură.

Caracteristici geo-tehnice ale terenului

Terenul pe amplasament se prezintă aproximativ plan, având stabilitatea generală asigurată.

Din punct de vedere seismic, în conformitate cu prevederile Normativului P.100/92 și harta de zonare seismică a teritoriului, amplasamentul studiat se încadrează în zona D cu perioada de colt Tc = 1 și un coeficient seismic Ks = 0,16, echivalentul gradului de intensitate seismică 7,5MKS față de care se va aplica sporul corespunzător clasei de importanță a construcției în cauză.

Adâncimea maximă de îngheț este stabilită conform STAS 6054-77 de 0,70 m - 0,80 m. Adâncimea de fundare a construcțiilor se va aprecia în funcție de structura construcției, de natura terenului, aceasta definitivându-se pentru fiecare obiect localizat amplasat.

 • 2.4.   Circulația

În prezent, accesul pe teren se face din strada Dafinului.

 • 2.5.   Ocuparea terenurilor

În prezent folosință terenului este agricola. Terenul nu prezintă zone de risc natural sau zone degradate.

 • 2.6.   Echiparea edilitară

Alimentare cu apă și canalizare menajeră

Zona studiată dispune de un sistem centralizat de alimentare cu apa si canalizare, rețelele fiind amplasate de-a lungul Căii Buziașului și pe străzile realizate în zonă: Str. Petuniei, Str. Zambilelor, Str. Toporașilor și Str. Dafinului.

Gaze naturale

Există rețele de alimentare cu gaze naturale în zonă, situate pe străzile amenajate.

Energie termică

Nu există rețea de distribuție a energiei termice în zonă.

Alimentarea cu energie electrică și telefonie

Pe amplasament nu există rețele electrice LEA sau LES.

Necesarul de utilități pentru funcțiunea solicitată prin P.U.Z. va fi stabilit în urma realizării Proiectului Tehnic și se va rezolva prin proiecte de specialitate elaborate de proiectanți autorizați. La fel se va proceda și în cazul necesității devierii sau extinderii rețelelor de utilități existente.

 • 2.7.   Probleme de mediu

 • >  Relația cadrul natural - cadrul construit

În zonă nu sunt prezente surse semnificative de poluare a mediului, terenul având folosință în principal agricolă. Ținând cont de poziția terenului, se va asigura un echilibru între suprafețele ocupate de construcții și cele rezervate spațiilor verzi.

În prezent, zona este dotată cu rețea de canalizare centralizată, respectiv rețea de distribuție a apei potabile. Apele pluviale de pe întreaga zonă sunt preluate de canalele de desecare. Sistemul de canale de desecare este funcțional și nu există riscuri de inundații.

 • >  Evidențierea riscurilor naturale și antropice:

Nu sunt riscuri naturale în zona studiată sau în vecinătăți.

Un posibil disconfort îl constituie funcțiunile de depozitare și mică producție situate în zona de nord a terenului, de-a lungul Căii Buziașului.

 • >  Marcarea punctelor și traseelor din sistemul căilor de comunicații și din categoriile echipării edilitare, ce prezintă riscuri pentru zonă: Nu e cazul.

 • >  Evidențierea valorilor de patrimoniu ce necesită protecție: Nu e cazul.

 • >  Evidențierea potențialului balnear și turistic: Nu e cazul.

 • 2.8.   Opțiuni ale populației

Terenul din zona studiată este în cea mai mare parte privat, iar proprietarii de teren din zonă fac solicitări de amplasare pentru diverse investiții, în principal locuințe individuale, semicolectiva sau colective.

Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică facilitează accesul populației la luarea deciziilor din administrația publică, la consultarea documentațiilor de amenajarea teritoriului și urbanism, propunerilor acestora fiind analizate, iar cele viabile preluate și integrate în aceste documentații.

Consultarea populației se realizează prin anunțuri publice, consultare în diferitele faze de elaborare și dezbatere publică, în conformitate cu prevvederile HCL 183/2017.

 • 3. PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICA

  • 3.1.   Concluzii ale studiilor de fundamentare

În urma solicitărilor beneficiarilor, se propune realizarea unei zone de locuire cu regim redus de înălțime, pentru locuințe individuale și colective, în corelare cu reglementările existente pentru teritoriul în care este amplasată, respectiv cu alte dezvoltări propuse în vecinătate.

 • 3.2.   Prevederi ale P.U.G. Timișoara

Zona studiată face parte din intravilanul municipiului Timișoara, pentru care se aplică prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului Timișoara (HCL 157/2002, prelungit).

În prezent funcțiune propusă prin P.U.G. a zonei este locuințe și funcțiuni complementare, iar prin PUZ aprobat cu HCL 50/1999 (preluat în PUG) - zonă propusă pentru locuințe.

Conform Planului Urbanistic General al Municipiului Timișoara, etapa 4, aflat în curs de aprobare, terenul este încadrat în zona:

______Liu // Zonă de locuințe individuale cu regim redus de înălțime cu caracter urban

 • - Tipologie zonă: zonă rezidențială de densitate mică, cu parcelar regulat sau variat. Regim de construire izolat, cu clădiri de locuit de tip urban modernl, retrase din aliniament.

 • - Reglementări:

Regimul de înălțime (S)+P+1+M, (S)+P+1+R, D+P+M, D+P+R // Înălțimea max la cornișa = 8 m., Hmax = 12 m.

POT maxim = 35%, CUT maxim = 0,9.

și este învecinat spre nord cu o zonă mixtă de tip

M3 // Zonă mixtă cu regim de construire deschis adiacentă arterelor principale de trafic

 • - Tipologie zonă: zonă cu funcțiuni mixte de tip subcentral dezvoltată în lungul unor artere de importanță majoră; structură funcțională heterogenă, mixaj între activități de interes general, cu acces public și locuirea de tip colectiv, situată la nivelele superioare ale imobilelor multifuncționale. Sunt de asemenea prezente, ocupând imobile monofuncționale, instituții publice și de interes pentru public, dar și alte tipuri de activități.

 • - Reglementări:

Regimul de înălțime (1-3S)+P+4+1R // Înălțimea max la cornișa = 18 m., Hmax = 22 m.

POT maxim = 40%, CuT maxim = 2,1.

Pentru nivelele cu destinație de locuire AC maximă=35% x St

 • 3.3.   Valorificarea cadrului natural

Cadrul natural al zonei studiate se caracterizează printr-un peisaj plat, de câmpie cu ușoare denivelări. Prin zonificarea propusă se preconizează că amenajările urbanistice vor integra peisajul natural în funcțiunile urbane propuse, fără a il afecta major prin amplasarea viitoarelor construcții.

 • 3.4.   Modernizarea circulației

Prin planurile urbanistice zonale aprobate și implementate în zonă, s-a trasat trama stradală necesară pentru a asigura accesibilitatea terenurilor și posibilitatea de lotizare adecvată. Astfel, în conformitate cu documentațiile urbanistice aprobate se propune continuarea tramei stradale existente / reglementate: strada Dafinului, strada Toporașilor și strada Petuniei.

Pentru rezolvarea circulației necesare pe terenul studiat, se propune crearea unei noi străzi pe direcția nord - sud, cu profil transversal final de 12,00 m., din care 7,75 m. pe terenul beneficiarilor. Din strada propusă se asigură acccesul public pe o stradă cu profil de 10,5 m. de tip fundătură pentru 4 dintre loturile propuse.

Se propune și asigurarea unei alei carosabile cu profil de 9,00 m pentru accesul la parcela nereglementată situată adiecent terenului studiat, în vedere posibilei viitoare lotizări a acesteia.

La dimensionarea profilelor stradale ale circulației rutiere majore s-a ținut seama de prevederea benzilor de circulație, pistelor de biciclete, trotuare, spații verzi și plantații de aliniament în lungul străzilor. Circulația pietonală va fi asigurată pe trotuare cu lățimea de minim 1,00 m., amplasate pe ambele părți ale carosabilului.

Toate străzile vor fi prevăzute cu rigole pentru scurgerea apelor pluviale, cu excepția celor care vor fi prevăzute cu sistem de canalizare pluvială.

Vor fi respectate căile de intervenție pentru autospecialele de intervenție pentru stingerea incendiilor prevăzute în NORMATIVUL P 118/2013.

Accesul pietonal și rutier la obiectivele propuse se va asigura din str. Dafinului și prin prelungirea străzilor învecinate sau prin realizarea străzilor noi propuse.

În incinta fiecărei parcele rezultate sunt prevăzute alei carosabile și pietonale

Parcajele sunt propuse la nivelul terenului, grupate în zonele adiacente străzii de acces și în vecinătatea fiecărei clădiri de locuit. Pentru zona mixtă / predominant rezidențială de propun și parcări subterane.

Pentru parcelele nr. 15 - 22 se prevăd locuri de parcare grupate, în fața loturilor, pe o parcelă privată amplasată adiacent căii de circulație.

 • 3.5. Zonificare funcțională - reglementări, bilanț teritorial, indici urbanistici

Zonificare funcțională. Reglementări

Pe o suprafață de 27200 mp. se propune dezvoltarea unei zone cu funcțiunea de locuire / rezidențială, cu subzone pentru locuire individuală / max. 2 familii, colectivă cu regim redus de înălțime și mixtă / locuire colectivă.

Pentru teritoriul studiat se propune:

->    Configurarea zonelor rezidențiale, cu reglementări specifica pe subzone

funcționale

->     Rezervarea terenurilor necesare realizării căilor de circulație

->     Rezolvarea într-un sistem centralizat utilităților urbane pentru funcțiunea propusă

->    Corelarea cu planurile urbanistice aprobate sau în curs de elaborare din zonă.

Terenul proprietatea beneficiarului se va lotiza într-un număr total de 31 parcele, separate în 2 UTR-uri:

UTR 1 - Zonă predominant rezidențială / mixtă

2 parcele pentru zonă mixtă: locuințe colective și servicii / dotări;

UTR 2 - Zonă rezidențială cu funcțiuni complementare_______________________________

12 parcele pentru locuințe colective;

8 parcele pentru locuințe semicolective;

6 parcele pentru locuințe individuale sau cu maxim 2 apartamente;

2 parcele pentru zonă verde;

1 parcelă pentru parcare.

Funcțiunile complementare permise în zona de locuințe vor fi din gama:

comerț (magazine, alimentație publică: restaurante, cafenele, cofetării, patiserii, baruri, unități de prestări servicii)

unități cazare și agroturism (pensiuni, minihotel).

dotări pentru educație (învățământ preșcolar, primar, alte institute de învățământ cu caracter privat),

sănătate și asistență socială (clinici medicale, cabinete medicale private, farmacii, etc.)

sedii firme, activități și servicii pentru profesii liberale

spații verzi amenajate pentru petrecerea timpului liber, parcuri, oglinzi de apă.

Indicatorii urbanistici:

Pentru zona de locuinre și funcțiuni complementare indicii urbanistici de utilizare a terenului propuși sunt:

Zona de locuinte individuale / maxim 2 unitati pe parcelă

P.O.T.max. = 35 %

C.U.T.max. = 1,05

Regim de inaltime = (S)+P+2E // Hcornisa = 10,50 m

Zona de locuinte semicolective / maxim 6 unitati pe parcelă

P.O.T.max. = 35 %

C.U.T.max. = 1,05

Regim de inaltime = (S)+P+2E // Hcornisa = 10,50 m

Zona de locuinte colective

P.O.T.max. = 35 %

C.U.T.max. = 1,4

Regim de inaltime = (S)+P+2E+M/Er // Hcornisa = 10,50 m

Zona predominant rezidențiala

P.O.T.max. = 40 %

C.U.T.max. = 1,6

Regim de inaltime = (S)+P+2E+M/Er // Hcornisa = 10,50 m

Procentul de zone verzi de 5% din suprafața terenului, se asigură prin prevederea a două parcele cu funcțiune de zonă verde, cu suprafața totală de 1360 mp..

Bilanț teritorial

Existent

Propus

- mp.-

%

- mp.-

%

Teren studiat

27.200

100,00

27.200

100,00

ZONA LOCUIRE CU MAXIM 2 UNITĂȚI LOCATIVE / PARCELĂ           ’

2.467

9,07

ZONA LOCUIRE COLECTIVĂ CU MAX. 6 APARTAMENTE/PARCELĂ

3.590

13,20

ZONA LOCUIRE COLECTIVĂ

8.314

30,57

ZONA MIXTĂ: LOCUINȚE COLECTIVE, DOTARI, SERVICII ’

5.446

20,02

ZONA SPAȚII VERZI

1.360

5,00

ZONĂ CĂI DE COMUNICAȚII RUTIERE

5.403

19,86

ZONĂ PARCĂRI

620

2,28

TOTAL:

27.200

100,00

27.200

100,00

Descriere proiect

Pe teren se propune amplasare unor locuințe individuale și colective, cu regim redus de înălțime și caracter urban, în corelare cu o zonă mixtă / locuire colectivă, amplasată spre Calea Buziașului. Pe parcelele 1 și 2 se propune două clădiri mixte, locuire colectivă cu functiuni complementare la parter.

Amplasarea construcțiilor pe parcelă

Amplasarea construcțiilor pe parcelă se va face cu respectarea normelor de igienă cuprinse în Ordinul nr. 199/2014 al Ministerului Sănătății.

Distanțele între clădirile propuse vor fi conform normelor de însorire în vigoare, astfel incat să se asigure insorirea acestora pe o durata de minimum 1 1/2 ore la solstitiul de iarna, a incaperilor de locuit din cladire si din locuintele invecinate.

Parcarile propuse sunt situate la distanța mai mare de 5m de ferestrele camerelor de locuit. În zonele unde parcările se învecinează cu clădirile propuse nu se dispun ferestre ale încăperilor de locuit.

Platformele pentru depozitarea deseurilor menajere se dispun în partea din spate a parcelei, la distanța de min. 10m de ferestrele locuintelor.

Pe parcelele 1 și 2 se amplaseaza un loc de joaca pentru locatarii locuințelor colective propuse. Pe parcela 27 se amplasează un loc de joacă pentru întreaga zonă de locuințe.

Amplasarea construcțiilor față de limitele laterale ale parcelei se va face respectând condițiile:

- clădirile vor putea fi realizate în regim înșiruit (atingând ambele limite laterale ale parcelei) cu condiția de a avea obligatoriu asigurat un acces auto în parcelă la parterul clădirii, având minimum 3 m lățime

 • - clădirile se vor putea realiza în regim cuplat sau independent cu condiția ca distanțele clădirilor față de limitele laterale pe care nu le ating, să fie cel puțin egală cu jumătatea înălțimii clădirii, dar nu mai mică de 3 m

Amplasarea construcțiilor față de limitele de spate ale parcelelor va respecta următoarele condiții:

 • - clădirile principale se vor amplasa la o distanță de cel puțin 6 m față de limită;

 • - construcțiile anexe se vor amplasa la cel puțin 4 m față de limită sau pe limită dacă se alipesc altor construcții din parcela vecină, cu condiția să nu depășească înălțimea de 3m.

Din punct de vedere al normelor P.S.I. se vor respecta distanțele de siguranță între clădiri (constructii propuse) conform NORMATIVULUI P 118.

 • 3.6. Dezvoltarea echipării edilitare

Zona studiată este echipată edilitar, rețelele majore fiind amplasate pe Calea Buziașului și pe celălalte străzi din zonă.

 • A. Alimentare cu apă

Sursa de apă pentru asigurarea apei potabile la parcelele propuse pentru a fi construite, va fi rețeaua de alimentare cu apă a municipiului Timișoara. Rețeaua proiectată va asigura atât consumul menajer cât și asigurarea apei pentru incendiu.

Consumul de apă din cadrul obiectivului va consta în principal din consum menajer pentru locatari și pentru igienizarea spațiilor. Sistemul de alimentare cu apă propus pentru acest P.U.Z. este format dintr-o extindere a rețelei de distribuție a municipiului Timișoara, prin extinderea rețelelor existente în zonă:

 • -   Extindere alimentare cu apă Str. Petuniei;

 • -   Extindere alimentare cu apă pe Str. Toporașilor;

 • -   Extindere alimentare cu apă pe Str. Dafinului.

Extinderea rețelei de aimentare cu apă se va realiza utilizând conducte tip PEHD Dn 125 mm, la care se vor racorda obiectivele prevăzute.

Pe traseul rețelei de alimentare cu apă s-au dispus hidranți exteriori, pentru intervenții în caz de incendiu. Hidranți se vor prevedea, avându-se în vedere raza de acțiune a acestora, aceasta fiind normată la 200 m, intervenția realizându-se cu ajutorul autopompelor serviciului de situații de urgență.

Avizul de principiu la faza PUZ nu autorizează execuția lucrărilor de investiții. La fazele următoare și anume Certificat de Urbanism și Autorizație de Construire pentru lucrările propriu zise se va obține avizul definitiv cu soluția alimentării cu apă care va cuprinde toate detaliile de execuție necesare constructorului precum și avizele de gospodărie subterană pentru rețelele edilitare din zonă.

 • B. Canalizare

B.1. Canalizare menajeră

Sistemul de canalizare propus pentru zona este separativ (canalizarea apelor uzate menajere separat de canalizarea apelor pluviale).

Canalizarea menajeră se va realiza prin extinderea sistemului de canalizare existent în zonă, astfel:

 • -   Extindere rețea de canalizare menajeră Str. Petuniei;

 • -   Extindere rețea de canalizare menajeră pe Str. Toporașilor;

 • -   Extindere rețea de canalizare menajeră pe Str. Dafinului.

Extinderea rețelei de canalizare se va realiza utilizând conducte tip PVC KG Dn 315 mm, la care se vor racorda obiectivele prevăzute. Extinderea sistemului de canalizare se va realiza din materiale agrementate în acest scop și va prelua doar apele uzate menajere pe care le va conduce la stația de epurare municipală Timișoara.

B.2. Canalizare pluvială

Apele pluviale de pe platformele betonate și clădiri din interiorul parcelelor vor fi colectate separat pe fiecare parcelă în câte un bazin de retenție cu volum de 3 m3, și vor fi utilizate pentru întreținerea spațiilor verzi.

Apele pluviale de pe drumuri și trotuare vor fi colectate prin intermediul rigolelor stradale, trecute printr-un decantor - separator de hidrocarburi cu capacitatea de 80 l/s și dirijate către un bazin de retenție cu capacitatea de 130 m3. Din acest bazin, apele pluviale vor fi utilizate pentru întreținerea spațiilor verzi.

Rigolele stradale vor fi prevăzute cu cameră de decantare. S-a prevăzut montarea unei trape de nămol înainte de descărcarea în separatorul de hidrocarburi prevăzut.

Bazinele de retenție sunt prevăzute a acumula apă pe perioada unei ploi convenționale de calcul cu durata de 30 min.. Conductele instalației de canalizare se vor monta îngropat sub pământ sub adâncimea de îngheț, respectându-se pantele de scurgere necesare.

 • E. Alimentarea cu energie electrică și telefonie

Dezvoltarea rețelei de alimentare cu energie electrică se va face în etape, în funcție de apariția noilor consumatori. În prima etapă consumatorii se vor alimenta din rețelele existente în zonă, prin rezolvări punctuale.

Soluția de alimentare cu energie electrică va fi stabilită, pentru fiecare etapă, în studiile de soluție pe care le va elabora ELECTRICA pentru alimentarea noilor consumatori. Lucrările se vor realiza pe baza proiectelor elaborate de SC ENEL ELECTRICA BANAT SA și se vor executa de către de firme atestate ANRE pentru acest gen de lucrări.

 • F. Telefonie și televiziune în cablu

Operatorii de telecomunicații și televiziune prin cablu vor dezvolta rețele în zonă de la care se vor realiza branșamente individuale la locuințe și obiective cu funcțiuni complementare. La proiectare și execuție se respectă prevederile tuturor normativelor și legislația în vigoare.

 • 3.7. Protecția mediului

Conform Anexei 1 din Hotărârea de Guvern 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri și programe, criteriile pentru determinarea efectelor semnificative potențiale asupra mediului sunt:

 • 3.7.1. Caracteristicile planurilor si programelor cu privire in special la:

 • a) Gradul în care Planul Urbanistic Zonal creează un cadru pentru proiecte și alte activități viitoare fie în ceea ce privește amplasamentul, natura, mărimea și condițiile de funcționare, fie în privința alocării resurselor.

Elaborarea prezentului PUZ este determinata de intenția de a crea o zona funcționala, in concordanta cu tendințele de dezvoltare locala.

Mobilarea de tip urban propusă creează premise pentru protecția mediului, cu condiția respectării prevederilor din PUZ referitoare la sistemul de canalizare, a apelor uzate menajere, la colectarea și transportarea deșeurilor

Amplasamentul în suprafața de 27.200 mp este situat intr-o zona cu bune premise de dezvoltare de tip urban, care necesită o reglementare a infrastructurii si a funcțiunilor. Funcțiunea principală va fi cea de locuire individuală și colectivă, iar funcțiunile complementare vor fi cele de drumuri de acces, circulații pietonale, zone verzi, dotări necesare zonei, servicii, dotări edilitare. Resursele alocate vor fi aferente sistemului de apă - canal, curent electric, gaz metan, telefonie.

 • b) Gradul în care Planul Urbanistic Zonal influențează alte planuri și programe, inclusiv pe cele în care se integrează sau care derivă din ele.

In organizarea amplasamentului s-a ținut seama de prevederile PUZ- urile aprobate din zonă, urmărindu-se concordarea acestora cu proiectul propus. Aplicarea prevederilor Regulamentului de urbanism asigură “corelarea intereselor cetățeanului cu cele ale colectivității, respectiv protecția proprietății private și apărarea interesului public”.

Prezentul PUZ integrează următoarele propuneri:

 • - dezvoltarea unei zone rezidențiale, cu locuințe individuale, semicolective și colective, precum și funcțiuni complementare, cu regim de înălțime maxim P+2E+M/Er

 • - circulații auto;

 • - spații verzi și spații verzi de aliniament de-a lungul drumurilor.

 • c) Relevanța planului pentru integrarea considerațiilor de mediu, mai ales din perspectiva dezvoltării durabile.

Se va respecta OUG 195/2005 aprobată prin Legea 265/2006, precum și actele normative subsecvente.

Raportul mediu natural - mediu antropic trebuie privit sub aspectul modului în care utilizarea primului este profitabilă și contribuie la dezvoltarea celui din urmă, astfel că prin regulamentul de urbanism se prevede asigurarea de spații verzi și plantații de aliniament, utilizarea eficientă și durabilă a spațiului existent, asigurarea facilităților necesare desfășurării activităților propuse, optimizarea traficului. Implementarea planului ar rezolva atât cerințe socio-economice, cât si funcționale, armonizând cerințele cu potențialul zonei.

 • d) Probleme de mediu relevante pentru plan sau program:

Conform prezentului plan propus, se vor desfășura doar activitatea cu impact nesemnificativ sau redus asupra mediului. Influenta activităților asupra factorilor de mediu este prezentata in continuare:

d.1. Apa

Lucrările de alimentare cu apă potabilă și canalizare sunt proiectate pentru a se încadra în limitele admise de prevederile legale in vigoare, respectiv conform prevederilor din STAS 1342/91, HG 352/2005 privind modificarea si completarea HG 188/2002 (NTPA002). Lucrările proiectate se încadrează în schema cadru de amenajare a bazinului hidrografic Banat.

Prin soluțiile tehnice adoptate pentru colectarea și evacuarea apelor uzate menajere, adică canalizare subterană din tuburi de polietilenă de înaltă densitate PE-HD se elimină posibilitatea exfiltrațiilor în sol, prevenind astfel impurificarea apelor subterane.

Apa potabilă

Necesarul de apă la sursă se va asigura din rețeaua publică a municipiului Timișoara.

Apa uzată

Apele uzate menajere, sunt colectate de o rețea de canalizare realizată din tuburi PVC vor fi preluate prin intermediul unui racord la rețeaua de canalizare a municipiului Timișoara. Caracteristicile apei uzate corespund concentrațiilor indicatorilor apelor cu caracter menajer, neexistând utilizări de natură tehnologică poluantă.

Apele pluviale de pe platformele betonate și clădiri din interiorul parcelelor vor fi colectate separat pe fiecare parcelă în câte un bazin de retenție cu volum de 3 m3, și vor fi utilizate pentru întreținerea spațiilor verzi.

Apele pluviale de pe drumuri și trotuare vor fi colectate prin intermediul rigolelor stradale, trecute printr-un decantor - separator de hidrocarburi și dirijate către un bazin de retenție cu capacitatea de 130 m3. Din acest bazin, apele pluviale vor fi utilizate pentru întreținerea spațiilor verzi.

d.2. Aerul

Din punct de vedere al impactului asupra atmosferei, activitățile care pot constitui surse de poluare a atmosferei sunt, în principal, cele legate de traficul rutier de pe Calea Buziașului. Pentru a contracara efectele acestuia, se prevăd plantații înalte de protecție pe parcelele1 și 2, cu rol de barieră. În vederea diminuării presiunii asupra factorului de mediu AER se prevăd plantații de aliniament de-a lungul arterelor propuse.

d.3. Solul

Suprafața terenului studiat prin PUZ nu a fost cultivată în ultimii ani sau utilizată în alt mod. Nu sunt înregistrate poluări accidentale ale solului.

Prin realizarea proiectului, activitățile care pot fi considerate ca surse de impurificare a solului se împart in doua categorii:

 • - Surse specifice perioadei de execuție

 • - Surse specifice perioadei de exploatare

In perioada de execuție a investiției nu exista surse industriale de impurificare a solului cu poluanți. Acestea pot apărea doar accidental, de exemplu prin pierderea de carburanți de la utilajele folosite pentru realizarea lucrărilor de construcție. Aceste pierderi sunt nesemnificative cantitativ si pot fi înlăturate fara a avea efecte nedorite asupra solului.

In perioada de funcționare sursele posibile de poluare ale solului pot fi:

 • - Depozitarea necorespunzătoare a deșeurilor de ambalaje și menajere.

In vederea eliminării posibilității impactului asupra solului, prin proiect au fost prevăzute o serie de masuri :

 • - Realizarea de spații adecvate - platforme betonate - pentru colectarea selectivă a deșeurilor menajere și a deșeurilor din ambalaje

 • - Lucrări de întreținere a solului în zonele verzi, cu plantații decorative.

Se poate concluziona că din punct de vedere al factorului de mediu SOL, activitatea de pe amplasamentul studiat nu va reprezintă o sursă de poluare.

d.4. Zgomotul și vibrațiile

Funcțiunile de depozitare și mică producție situate în zona de nord a terenului, de-a lungul Căii Buziașului, respectiv depozitul SC Randler srl pot genera pe timpul funcționării zgomot ca să deranjeze funcțiunile de locuire propuse.

Pentru a contracara disconfortul fonic determinat de funcționarea depozitului , se prevăd plantații înalte de protecție pe parcelelel și 2, cu rol de barieră fonică și vizuală. Distanța între clădirile cu funcțiune mixtă și de locuire propusă pe parcelele 1 și 2 și depozitul Randler existent sunt de cca. 22 m.

În timpul realizării proiectului, activitățile care pot fi considerate ca surse de zgomot și vibrații sunt specifice perioadei de execuție. Întregul proces tehnologic care se desfășoară cu ocazia realizării lucrărilor de construcție este conceput în sensul încadrării în prevederile legale și conform prevederilor din STAS 10009/88.

 • d. 5. Radiațiile - Activitățile propuse nu produc, respectiv nu folosesc radiații.

 • e. 1. Managementul deșeurilor

In incinta amplasamentului se estimează următoarele categorii de deșeuri rezultate ca urmare a activității desfășurate:

 • - Deșeuri din construcții - în faza de execuție

 • - Deșeuri menajere și asimilabile celor menajere,

Deșeurile din construcții se vor colecta în containere metalice și se vor gestiona de către societățile antreprenoare conform HG 856/2002. Va intra în sarcina antreprenorilor responsabilitatea gestionării și predării către societățile autorizate de salubritate a deșeurilor generate pe amplasament în fazele de execuție a proiectului.

Deșeurile menajere vor fi colectate in containere inscripționate cf. Ordinului 1281/2005, stocate temporar în spații delimitate, pe platforme betonate, cu aceasta destinație și eliminate prin societăți autorizate cu mijloace de transport adecvate.

Deținătorii/producătorii de deșeuri de pe amplasamentul studiat - cf. OUG 61/2006 - vor avea obligația să predea deșeurile, pe bază de contract, unor colectori sau unor operatori care desfășoară operațiuni de valorificare și/sau eliminare, sau să asigure valorificarea ori eliminarea deșeurilor prin mijloace proprii.

Pe amplasament nu se estimează a se produce alte tipuri de deșeuri.

e.2. Gospodărirea substanțelor toxice și periculoase

Deoarece lucrările și activitățile proiectate sunt destinate folosinței umane, nu rezultă nici un fel de substanțe toxice sau periculoase, deci nu necesită prevederea unor măsuri speciale în acest scop.

Din desfășurarea activității propuse nu rezultă consumuri sau comercializări de substanțe toxice si periculoase.

e.3. Protecția calității apelor

Se vor lua măsurile de gestionare eficientă a apei, se vor monta apometre pentru înregistrarea consumului, se vor efectua lucrările de întreținere necesare evitării risipei de apă, apa uzată menajeră se va încadra în cerințele de calitate ale NTPA 002, iar cea pluvială în parametrii NTPA 001, date fiind măsurile constructive și tehnice arătate mai sus .

Vor fi luate toate măsurile pentru respectarea Legii 107/1996 cu modificările și completările ulterioare, precum și actele normative subsecvente, respectiv HG nr. 352/2005 .

e.4. Protecția calității aerului

Pentru îndeplinirea obiectivelor in domeniul protecției aerului se vor respecta prevederile Ordinului MAPAM 592/2002 privind aprobarea normativul privind stabilirea valorilor limita, a valorilor de prag, a criteriilor si metodelor de evaluarea dioxidului de sulf, dioxidului de azot, oxizilor de azot, pulberilor in suspensie si monoxidului de carbon in aerul înconjurător.

Centralele termice pe gaz metan actuale au un randament de ardere crescut, astfel încât nu constituie o sursă de poluare.

Plantațiile pe spațiul verde au atât un rol estetic de protecție, cat și de ameliorare a climatului si calității aerului.

e.5. Protecția solului

Nu se va realiza o presiune sporită asupra solului, având în vedere procentul de ocupare a terenului propus de 35%. Prin activitățile propuse nu se suspicionează un impact asupra solului sau subsolului. S-au prevăzut măsurile adecvate pentru a nu se infiltra în sol substanțe organice poluante.

La executarea lucrărilor de decopertare se vor respecta condițiile impuse prin actele de reglementare, precum și legislația în vigoare.

 • 3.7.2. Caracteristicile efectelor zonei posibil a fi afectate cu privire in special la:

 • a) probabilitatea, durata, frecventa si reversibilitatea efectelor: nu este cazul.

 • b) natura cumulative a efectelor: nu este cazul.

 • c) natura transfrontaliera a efectelor: nu este cazul.

 • d) riscul pentru sănătatea umana: Lucrările proiectate nu influențează negativ așezările umane și în zonă nu există obiective de interes public care ar trebui să fie protejate.

 • e) mărimea si spațialitatea efectelor: nu este cazul

 • f) valoarea si vulnerabilitatea arealului posibil a fi afectat de:

Caracteristicile naturale speciale sau de patrimoniu cultural: In conformitate cu „Planul de amenajare a teritoriului, secțiunea III- zone protejate” si anexele sale publicate in MO 152/2000, nu exista zone ecologice de interes in vecinătatea amplasamentului. In apropierea perimetrului studiat nu se afla nici o arie de protecție avifaunistica sau arii speciale de conservare reglementate conform OUG nr. 236/2000 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei sălbatice.

Depășirea standardelor sau a valorilor limita de calitate a mediului - nu se depășesc valorile limita.

Folosirea terenului în mod intensiv: nu e cazul.

 • g) efectele asupra zonelor sau peisajelor care au un statut de protejare recunoscut pe plan național, comunitar sau internațional: nu e cazul.

 • 3.8. Obiective de utilitate publică

Obiectivele de utilitate publica se vor realiza pe terenurile din domeniul public al primăriei. Terenurile aferente drumurilor propuse vor trece în domeniul public. Alte obiective de utilitate publică sunt rețelele edilitare: alimentare cu apă, canalizare, care vor deveni publice după realizare.

 • a)      Realizarea rețelelor de utilități

Prin realizarea investiției propuse se vor modifica necesitățile privind asigurarea utilităților urbane și sunt necesare extinderi ale rețelelor de utilități. Toate costurile privind extinderi de rețele și branșamente vor fi suportate de către beneficiar.

 • b)     Realizarea căilor de comunicații:

Toate costurile privind realizarea acceselor și a căilor de circulație pe terenul beneficiarului vor fi suportate de către acest

Circulația terenurilor

Lotul nr. 32 in suprafata de 5.403 mp va trece in domeniul public pentru realizarea căilor de comunicație.

Teren care rămâne în proprietatea privată                      S= 21.797 mp

Teren ce va trece in domeniul public                           S = 5.403 mp

 • 4. CONCLUZII - MĂSURI ÎN CONTINUARE

Elaborarea Planului Urbanistic Zonal s-a efectuat în concordanță cu Ghidul privind metodologia de elaborare și conținutul cadru al P.U.Z. aprobat prin Ordinul nr. 176/N/2000 al Ministerului Lucrărilor Publice și Amenajării Teritoriului și prevederile legale în vigoare.

La baza stabilirii categoriilor de intervenție, reglementări și restricții impuse au stat următoarele obiective principale:

încadrarea în Planul Urbanistic General al municipiului Timișoara.

corelarea cu planurile urbanistice aprobate până în prezent în zonele adiacente;

asigurarea amplasamentelor și amenajărilor necesare pentru obiectivele prevăzute prin temă.

Prezentul P.U.Z. are un caracter de reglementare privitor la modul de utilizare a terenurilor, de amplasare, realizare și conformare a construcțiilor pe zona studiată.

Conform legislației în vigoare, avizarea se face de către organismele teritoriale interesate și se aprobă de Consiliul Local al Primăriei Timișoara devenind prin aprobarea sa, act ale administrației publice locale. Perioada de valabilitate a Planului Urbanistic Zonal se stabilește odată cu aprobarea sa.

Întocmit,

Arh. Laura Mărculescu

REGULAMENT LOCAL DE URBANISM ( R.L.U.) AFERENT PUZ

ZONĂ REZIDENȚIALĂ CU FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE

Str. Dafinului - Calea Buziașului, Timișoara, Jud. Timiș parcelele cu nr.cad. 405550, 444879, 444278

Beneficiari: VH URBAN HOME srl, BOARIU GHEORGHE, HONAE VIKTOR

 • 1. DISPOZIȚII GENERALE

ROLUL R.L.U.

Articolul 1 - ROLUL REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM

 • 1) Regulamentul local de urbanism este sistemul unitar de norme tehnice și juridice care stă la baza elaborării planurilor urbanistice zonale și de detaliu precum și a regulamentelor aferente care se vor elabora ulterior în zona studiată.

 • 2) Regulamentul local de urbanism stabilește, în aplicarea legii, regulile de ocupare a terenurilor și de amplasare a construcțiilor și amenajărilor aferente acestora.

 • 3) Planul urbanistic zonal și Regulamentul local de urbanism aferent cuprinde norme obligatori pentru autorizarea executării construcțiilor.

Regulamentul local de urbanism se aplică, în cazul de față, la zona cu o suprafață de teren de 27.200 mp., parcelele cu nr. cad. 405550, 444879, 444278, situate în teritoriul intravilan al Municipiului Timișoara.

 • 2. BAZA LEGALĂ A ELABORARII

1) La baza elaborării prezentului Regulamentul local de urbanism stau, în principal:

Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismului, republicată

Ordinul nr.233/2016 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii 350/2001

Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, modificată, republicată

H.G. 525 / 1996, republicată, pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism

Ordinul Ministrului Sănătății nr.119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă a recomandărilor privind modul de viață al populației

Ghidul privind metodologia de elaborare și conținutul cadru al planului urbanistic zonal - indicativ GM-010-2000 aprobat cu Ordinul MLPAT nr.176/n/16.08.2000;

Ghid privind elaborarea și aprobarea regulamentelor locale de urbanism - indicativ GM - 007 - 2000, aprobat prin Ordinul MLPAT nr. 21/n/2000;

Hotărârea C.J.Timiș nr.115/27.11.2008 privind aprobarea Reglementărilor și indicatorilor urbanistici pentru dezvoltarea zonelor cu potențial de edificare urbană din județul Timiș;

Alte acte legislative specifice sau complementare domeniului amenajarii teritoriului.

 • 3. DOMENIUL DE APLICARE

Articolul 2 - DOMENIUL DE APLICARE

Regulamentul local de urbanism se aplică în proiectarea și realizarea tuturor construcțiilor și amenajărilor, amplasate pe orice categorie de terenuri, atât în intravilan, cât și în extravilan.

Zonificarea funcțională propusă prin PUZ va asigura compatibilitatea dintre destinația construcției și funcțiunea dominantă a zonei și este prezentată în planșa Reglementări urbanistice - zonificare. Pe baza acestei zonificări s-au stabilit condițiile de amplasare și conformare a construcțiilor ce se vor respecta în cadrul fiecărei zone funcționale.

 • II. REGULI DE BAZĂ PRIVIND MODUL DE OCUPARE A TERENURILOR

 • 4. REGULI CU PRIVIRE LA PASTRAREA INTEGRITATII MEDIULUI SI PROTEJAREA PATRIMONIULUI NATURAL SI CONSTRUIT

Articolul 3 - Terenuri agricole din extravilan: Nu este cazul.

Articolul 4 - Terenuri agricole din intravilan

Autorizarea executarii constructiilor pe terenurile agricole din intravilan este permisa toate tipurile de constructii si amenajari specifice localitatilor, cu respectarea conditiilor impuse de lege si de prezentul regulament.

Articolul 5 - Suprafete impadurite: Nu este cazul.

Articolul 6 - Resurse de apa și platforme meteorologice: Nu este cazul.

Articolul 7 - Zone cu valoare peisagistica si zone naturale protejate

Autorizarea executarii constructiilor si a amenajarilor care, prin amplasament, functiune, volumetrie si aspect arhitectural - conformare si amplasare goluri, raport gol-plin, materiale utilizate, invelitoare, paleta cromatica etc. -, depreciaza valoarea peisajului este interzisa.

 • 5. REGULI CU PRIVIRE LA SIGURANȚA CONSTRUCTIILOR SI LA APARAREA INTERESULUI PUBLIC

Articolul 8 - Expunerea la riscuri naturale

Amplasarea oricărei construcții față de canalele de desecare se va face avându-se în vedere respectarea zonei de protecție a acestuia impusă prin avizul A.N.I.F.

Articolul 9 - Expunerea la riscuri tehnologice

Autorizarea executării construcțiilor în zonele de servitute și de protecție ale sistemelor de alimentare cu energie electrică, conductelor de gaze, apă, canalizare, căilor de comunicație și a altor asemenea lucrări de infrastructură este interzisă.

Articolul 10 - Asigurarea echipării edilitare

Autorizarea executării construcțiilor va fi permisă numai în cazul realizării racordării la rețelele edilitare (canalizare, alimentare cu apă, energie electrică, gaze naturale), unde acestea există.

Articolul 11 - Asigurarea compatibilității funcțiunilor

Autorizarea executării construcțiilor se face cu condiția asigurării compatibilității dintre destinația construcției și funcțiunea dominată a zonei, stabilită prin Planul Urbanistic Zonal.

Articolul 12 - Procentul de ocupare a terenului

In cazul prezentului regulament, POT si CUT se stabilesc la:

UTR 1 Zonă predominant rezidentiala / mixtă, cu regim de înălțime maxim (S)+P+2E+M/Er (M)

P.O.T.max. = 40 %

C.U.T.max. = 1,6

Regim de inaltime = (S)+P+2E+M/Er // Hcornisa = 10,50 m

UTR 2 Zonă rezidențială cu funcțiuni complementare cu regim de înălțime maxim (S)+P+2E /(S)+P+2E+M/Er (Lc)

SZ1 - Zona de locuinte colective (Lc)

P.O.T.max. = 35 %

C.U.T.max. = 1,4

Regim de inaltime = (S)+P+2E+M/Er // Hcornisa = 10,50 m

SZ2 - Zona de locuinte semicolective / maxim 6 unitati pe parcela (Lcm)

P.O.T.max. = 35 %

C.U.T.max. = 1,05

Regim de inaltime = (S)+P+2E // Hcornisa = 10,50 m

SZ3 - Zona de locuinte individuale / max 2 unitați pe parcelă (Li)

P.O.T.max. = 35 %

C.U.T.max. = 1,05

Regim de inaltime = (S)+P+2E // Hcornisa = 10,50 m

Articolul 13 - Lucrări de utilitate publică

 • 1) Autorizarea executării altor construcții pe terenuri care au fost rezervate în prezentul Plan Urbanistic Zonal pentru realizarea de lucrări de utilitate publică, este interzisă.

 • 2) Autorizarea executării lucrărilor de utilitate publică se face pe baza documentațiilor de urbanism aprobate conform legii.

 • 6. REGULI DE AMPLASARE SI RETRAGERILE MINIME OBLIGATORII

Articolul 14 - Orientarea față de punctele cardinale

 • 1) Se va asigura pentru fiecare parcelă posibilitatea dublei orientări pentru spațiile interioare, spre a se evita orientarea exclusiv la nord.

 • 2) Amplasarea construcțiilor se va face astfel încât pentru toate încăperile de locuit să se asigure durata minimă de însorire de 1-1,1/2 h

Articolul 15 - Amplasarea față de drumuri publice

Se va respecta articolul 18) din Regulamentul general de urbanism - RGU și profilele străzilor.

Articolul 16 - Amplasarea față de căi ferate din administrația SNCFR: Nu este cazul.

Articolul 17 - Amplasarea față de aliniament

In zona strazilor principale cladirile vor fi amplasate retrase cu 3,0 m fata de aliniamentul stradal.

Articolul 18 - Amplasarea în interiorul parcelei

 • 1) Amplasarea construcțiilor față de limitele laterale ale parcelei se va face respectând condițiile:

 • - clădirile se vor putea realiza în regim cuplat sau independent cu condiția ca distanțele clădirilor față de limitele laterale pe care nu le ating să fie de cel puțin jumătate din înălțimea clădirii, în funcție de înălțimea maximă a clădirilor stabilită pentru fiecare subzonă.

 • - amplasarea construcțiilor pe parcelă se va face cu respectarea normelor de însorire conform normelor de igienă cuprinse în O.M.S. nr. 119/2014:

 • - asigurarea insoririi incaperilor de locuit pe o durata de minimum 1 1/2 ore la solstitiul de iarna.

 • - distanta dintre cladirile invecinate să fie cel putin egala cu inaltimea cladirii celei mai inalte.

 • 2) Amplasarea construcțiilor față de limitele de fund ale parcelelor va respecta următoarele condiții:

 • - clădirile principale se vor amplasa la o distanță de cel puțin 6 m față de limită;

 • - construcțiile anexe se vor amplasa la cel puțin 4 m față de limită sau pe limită cu condiția să nu depășească înălțimea de 3 m.

 • 7. REGULI CU PRIVIRE LA ASIGURAREA ACCESELOR OBLIGATORII

Articolul 19 - Accese carosabile

 • 1) Numărul și configurația acceselor se determină în cadrul zonei studiate în funcție de destinația clădirilor, conform anexei 4 la RGU.

 • 2) Asigurarea acceselor carosabile pentru toate categoriile de constructii la reteaua de circulatie si transport este obligatorie.

 • 3) Autorizarea execuției construcțiilor se va face doar în cazul asigurării posibilităților de acces la drum public, avand caracteristicile necesare pentru a satisface exigentele de securitate, aparare contra incendiilor si protectiei civile.

Articolul 20 - Accese pietonale

Autorizarea executarii constructiilor si a amenajarilor de orice fel este permisa numai daca se asigura accese pietonale (trotuare, strazi pietonale, piete pietonale), potrivit importantei si destinatiei constructiei.

 • 8. REGULI CU PRIVIRE LA ECHIPAREA EDILITARA

Articolul 21 - Racordarea la rețelele publice de echipare edilitară

1) Autorizarea execuției construcțiilor se va face doar în cazul existenței posibilității de racordare la rețelele de apă, canalizare și energie electrică, in sistem local, colectiv sau centralizat.

2) Lipsa echiparii cu retele de apa si canalizare conduce la obligativitatea adoptarii unor solutii locale (puturi pentru alimentarea cu apa si fose septice pentru preluarea apelor uzate, etc.), cu caracter temporar pana la realizarea retelelor edilitare publice.

Articolul 22 - Realizarea de rețele edilitare

Investitorul sau beneficiarul va fi obligat, să execute toate lucrările edilitare necesare racordării la rețelele de apă, canal, electricitate, gaz, telefon, etc..Lucrarile de echipare a cladirilor (apa, canal, gaz, alimentare cu energie electrica, telefonie, TV clablu) se vor proiecta si organiza evitand traseele aparente, fiind de regula ingropate. Se admit in cazuri bine justificate si in mod exceptional, pozarea supraterana a retelelor de echipare a cladirilor

Articolul 23 - Proprietatea publică asupra rețelelor edilitare

Retelele de apa, de canalizare, de drumuri publice si alte utilitati aflate in serviciul public sunt proprietate publica a comunei, orasului sau judetului, daca legea nu dispune altfel. Retelele de alimentare cu gaze, cu energie electrica si de telecomunicatii sunt proprietate publica a statului, daca legea nu dispune altfel.

 • 9. REGULI CU PRIVIRE LA FORMA SI DIMENSIUNILE TERENULUI SI AL CONSTRUCȚIILOR

Articolul 24 - Parcelarea

 • 1) Proprietarii terenului supus parcelării vor ceda fără despăgubire și sarcini de orice natură, suprafețele necesare pentru deschideri de străzi, piețe, alei.

 • 2) Se vor asigura prin parcelare loturi construibile cu suprafața conform art. 30 din RGU în funcție de tipul de locuire / construire de pe parcelă.

 • c) Parcelele vor avea adâncime mai mare sau cel puțin egală cu lățimea parcelei.

 • d) Se pot unifica maxim câte 2 parcele, cu condiția aplicării prevederilor prezentului regulament loturilor rezultate.

Articolul 25 - Înălțimea construcțiilor

Autorizarea executarii constructiilor se face cu respectarea inaltimii stabilite prin prezentul PUZ pentru fiecare subzonă.

Articolul 26 - Aspectul exterior al construcțiilor

 • 1) Autorizarea executării construcțiilor și a amenajărilor care prin aspect ahitectural, conformare și amplasarea golurilor, materiale utilizate, învelitoare, paletă cromatică, volumetrie și aspect exterior depreciază valoarea peisajului, este interzisă.

 • 2) Fatadele laterale si posterioare se vor tratate in mod obligatoriu la acelasi nivel calitativ cu cele principale si in armonie cu acestea.

 • 10. REGULI CU PRIVIRE LA AMPLASAREA DE PARCAJE, SPATII VERZI SI IMPREJMUIRI

Articolul 27 - Parcaje

 • 1) Suprafețele parcajelor se determină în funcție de destinația și de capacitatea construcției, conform anexei 5 din Regulamentul General de Urbanism RLU.

 • 2) Staționarea vehiculelor corespunzătoare utilizării construcțiilor trebuie să fie asigurată în afara spațiilor publice.

 • 3) Amplasarea parcajelor si garajelor fata de cladirile invecinate se va face avandu-se in vedere asigurarea distantelor necesare securitatii depline in caz de incendiu, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

 • 4) Intrarile si iesirile la parcaje si garaje vor fi astfel dispuse incat sa asigure o circulatie fluenta si sa nu prezinte pericol pentru traficul cu care se intersecteaza. Rampele de acces la garaje nu trebuie sa antreneze modificari la nivelul trotuarului, creand denivelari care ar putea provoca accidente pietonilor.

 • 5) Amplasarea garajelor la aliniamentul stradal este permisă numai în cazul în care acestea sunt incluse în construcția principală. Garajele izolate vor fi retrase față de aliniament cu minimum 3,0 m.

Articolul 28 - Spații verzi și plantate

1) Autorizația de construire va conține obligația menținerii sau creării de spații vezi și plantate pe parcelă. Orice proiect de construire atrage după sine obligația de a trata cel puțin 10% din suprafața terenului ca spații verzi și de a planta minimum un arbore la fiecare 200 mp de spațiu liber în jurul construcției

 • 3) Plantarea de arbori inalti este permisa, numai la distante mai mari de 2.0 m fata de linia despartitoare a doua proprietati.

 • 4) Este obligatorie amenajarea și plantarea spațiilor verzi aferente circulațiilor carosabile.

Articolul 29 - Împrejmuiri

 • 1) Înălțimea admisă a împrejmuirilor la drumurile publice va fi de maximum 1,80 m de la nivelul (terenului) trotuarului, iar stâlpii împrejmuirii nu vor depăși 2,00 m. De la casă până în spatele lotului, se pot realiza împrejmuiri opace, cu o înălțime de max. 2,00 m. Înălțimea maximă a soclului unei împrejmuiri va fi de 45 - 60 cm de la nivelul trotuarului (terenului), iar partea superioară a împrejmuirii va fi obligatoriu transparentă.

 • 2) Se recomandă împrejmuiri vegetale sau împrejmuiri transparente îmbrăcate în vegetație, atat spre aliniamentul stradal, cat si intre proprietati. Gardul viu folosit ca imprejmuire intre doua proprietati va avea o inaltime de minim 2,0 m , fiind pozitionat la 0.50 m. de linia despartitoare a celor doua proprietati.

 • III. ZONIFICAREA FUNCȚIONALĂ

UNITATI SI SUBUNITATI FUNCȚIONALE

În cadrul zonei studiate în Planul urbanistic zonal s-au identificat următoarele tipuri de subunități funcționale:

M Zonă mixtă / predominant rezidențiala, cu regim de înălțime maxim (S)+P+2E+M/Er

locuire de tip permanent în sistem colectiv, comerț, servicii, servicii profesionale; servicii sociale, colective și personale, sedii ale unor companii și firme, sedii ale unor organizații politice, profesionale etc.; sănătate: clinici, cabinete medicale, farmacii; hoteluri, pensiuni, agenții de turism; restaurante, baruri, cofetării, cafenele etc.; sport și recreere în spații acoperite; parcaje la sol; spații libere pietonale, pasaje pietonale acoperite; spații plantate; locuințe cu partiu special care includ spații pentru profesiuni liberale.

Lc Zonă rezidențială cu funcțiuni complementare cu regim de înălțime maxim (S)+P+2E /(S)+P+2E+M/Er

Lc - Subzona de locuinte colective (S)+P+2E+M/Er

Lcm - Subzona de locuinte semicolective / maxim 6 unitati pe parcela (S)+P+2E

Li - Subzona de locuinte individuale / max 2 unitați pe parcelă (S)+P+2E

C - Căi de comunicație: tramă stradală formată din străzi majore, străzi principale, străzi secundare, cu zonele aferente: trotuare, piste de bicicliști, zone verzi și plantații de aliniament, parcări

SV - Spații verzi: scuaruri, spații verzi amenajate pentru petrecerea timpului liber, zone verzi

 • IV. PREVEDERI LA NIVELUL UNITĂȚILOR ȘI SUBUNITĂȚILOR FUNCȚIONALE

M - Zonă mixtă / predominant rezidențială

 • 1. GENERALITĂȚI:

Articolul 1 Tipuri de subunități funcționale - locuințe colective, servicii, unitățile comerciale și dotări publice Articolul 2        Funcțiunea dominantă: locuire cu caracter permanent în regim colectiv, servicii, dotări, comerț.

Articolul 3        Funcțiunile complementare admise ale unității sunt: instituții și servicii, căi de comunicație, spații

verzi, agrement, sport, gospodărie comunală, echipare edilitară.

 • 2. UTILIZAREA FUNCȚIONALĂ A TERENURILOR DIN CADRUL UNITĂȚILOR ȘI SUBUNITĂȚILOR:

Articolul 4 Utilizări permise - locuințe colective, locuințe individuale, locuințe cu partiu special care includ spații pentru profesiuni liberale; servicii, proiectare, cercetare, expertizare, consultanță în diferite domenii și alte servicii profesionale, servicii sociale, colective și personale; sănătate: clinici, cabinete medicale, farmacii; hoteluri, pensiuni, agenții de turism; comerț, alimentație publică, restaurante, baruri, cofetării, cafenele; cult, sedii firme, instituții financiar-bancare, sport și recreere în spații acoperite; amenajări aferente locuințelor: căi de acces carosabile și pietonale private, parcaje, garaje semi-îngropate și subterane, parcaje, spații plantate, locuri de joacă pentru copii, construcții pentru echiparea tehnică.

Articolul 5 Utilizări permise cu condiții :

Se permite schimbarea destinației apartamentelor, indiferent de amplasare, numai pentru categoriile de funcțiuni cuprinzând activități pentru servicii specializate și practică profesională privată cu grad redus de perturbare a locuirii, de exemplu: cabinete medicale, birouri de avocatură, notariale, consultanță, asigurări, proiectare, reprezentanțe, agenții imobiliare etc.;

Se permite schimbarea destinației apartamentelor de la parterul locuințelor pentru categoriile descrise mai sus, precum și pentru cele cu caracter comercial cum ar fi comerț cu produse alimentare și nealimentare, farmacii, librării, frizerii, studiouri foto, case de schimb valutar etc. cu condiția asigurării unui acces separat.

Clădirile cu funcțiuni comerciale și servicii vor avea la parterul orientat spre stradă / piață și spre traseele pietonale.

Articolul 6 Utilizări interzise:

La nivel de ansamblu, se interzic următoarele lucrări:

 • - industrie de orice tip;

 • - depozitare; depozitări de materiale refolosibile;

 • - platforme de precolectare a deșeurilor urbane;

 • - stații de întreținere auto;

 • - stații de betoane;

 • - lucrări de terasament de natură să afecteze amenajările din spațiile publice și construcțiile învecinate;

Se interzice schimbarea destinației apartamentelor pentru activități generatoare de disconfort pentru locatari cum ar fi funcțiuni de producție, jocuri electronice sau de noroc, depozite de marfă, ateliere de reparații;

Se interzice schimbarea destinației spațiilor comune ale imobilelor având funcțiunea de circulație (holuri, accese, culoare, ganguri, curți interioare, casele scărilor, etc.);

Articolul 7 Interdicții definitive (permanente) de construire:

 • - în zona culoarelor de protecție a rețelelor electrice, în zona de protecție a posturilor de transformare,

 • - în zona de protecție a stațiilor de reglare-măsurare (conform aviz instituție deținătoare).

 • 3. REGULI DE BAZĂ PRIVIND MODUL DE OCUPARE A TERENURILOR

Reguli cu privire la păstrarea integrității mediului și protejarea patrimoniului natural și construit:

Articolul 8 Zone cu valoare peisagistica si zone naturale protejate

Autorizarea executarii constructiilor si a amenajarilor care, prin amplasament, functiune, volumetrie si aspect arhitectural - conformare si amplasare goluri, raport gol-plin, materiale utilizate, invelitoare, paleta cromatica etc. -, depreciaza valoarea peisajului este interzisa.

Articolul 9 Zone construite protejate

Autorizarea executarii constructiilor in zonele care cuprind valori de patrimoniu cultural construit, de interes national, se face cu avizul conform al Ministerului Culturii si al Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului.

Reguli cu privire la siguranța construcțiilor și la apărarea interesului public:

Articolul 10 Expunerea la riscuri naturale - locuirea este permisă pe terenuri pe care au fost luate măsuri de prevenire a riscurilor naturale (efectele excesului de umiditate, drenarea apelor pluviale etc.).

Articolul 11 Expunerea la riscuri tehnologice - locuirea este permisă în zone neexpuse la riscuri tehnologice ( zone expuse: culoarele și zonele de protecție ale rețelelor electrice - LEA 20 kV, a posturilor de transformare, a stațiilor de reglare-măsurare etc.).

Articolul 12 Asigurarea echipării edilitare - locuirea este permisă cu condiția stabilirii obligației de a se efectua, parțial sau total, lucrări de echipare edilitară, (branșament de apă, racord la canalizare, branșament de gaz, racord la rețeaua electrică).

Articolul 13 Asigurarea compatibilității funcțiunilor - locuirea este permisă cu condiția asigurării compatibilității cu celelalte funcțiuni (instituții și servicii, unități de producție și depozitare, căi de comunicație, spații plantate, agrement, sport, gospodărie comunală, echipare edilitară).

Articolul 14 Procentul de ocupare a terenului - pentru zona mixtă / predominant rezidențială se prevede POT maxim de 40% și CUT maxim 1,60.

Articolul 15 Lucrări de utilitate publică - locuirea este permisă pe terenuri care nu sunt rezervate pentru amplasarea unor lucrări de utilitate publică (căi de comunicație, sisteme de alimentare cu apă, canalizare, energie electrică, gaz, telecomunicații, etc.)

Reguli de amplasare și retragerile minime obligatorii:

Articolul 16 Orientarea față de punctele cardinale - se va cu respecta orientarea corectă față de punctele cardinale (însorire, iluminat natural, confort psihologic); conform cu anexa 3.din RGU și OMS 119/2014.

Articolul 17      Amplasarea față de drumuri publice - locuirea este permisă cu amplasarea corectă, retras față de

căile de circulație existente sau propuse (străzi majore, principale, secundare), cu respectarea profilelor străzilor.

Articolul 18      Amplasarea față de căi ferate din administrația SNCFR: cu avizul SNCFR.

Articolul 19      Amplasarea față de aeroporturi: nu este cazul.

Articolul 20 Amplasarea față de aliniament: Clădirile vor fi amplasate retrase cu minim 3,0 m fata de aliniamentul stradal.

Articolul 21 Amplasarea în interiorul parcelei

Clădirile amplasate pe acceași parcelă vor respecta între ele distanțe egale cu jumătate din înălțimea celei mai înalte. Excepție fac cazurile în care clădirile nu sunt locuințe sau fațadele prezintă calcane sau ferestre care nu asigură luminarea unor încăperi fie de locuit, fie pentru alte activități permanente care necesită lumină naturală.

Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii:

Articolul 22 Accese carosabile

Asigurarea acceselor carosabile pentru toate categoriile de constructii la reteaua de circulatie si transport este obligatorie. Autorizarea execuției construcțiilor se va face doar în cazul asigurării posibilităților de acces la drum public, direct sau prin servitute, având caracteristicile necesare pentru a satisface exigentele de securitate, aparare contra incendiilor si protectiei civile.

Articolul 23 Accese pietonale

Se pot realiza pasaje și curți comune, private sau accesibile publicului permanent sau numai în timpul programului de funcționare precum și pentru accese de serviciu.

Reguli cu privire la echiparea edilitară:

Articolul 24 Racordarea la rețelele publice de echipare edilitară

Toate clădirile vor fi racordate la rețelele tehnico-edilitare publice. Se va asigura posibilitatea racordării la sistemele moderne de telecomunicații.

Se va asigura în mod special evacuarea rapidă și captarea apelor meteorice din spațiile rezervate pietonilor, din spațiile mineralizate și din spațiile plantate cu gazon.

Se interzice dispunerea pe fațade a antenelor TV-satelit și a antenelor pentru telefonia mobilă și dispunerea vizibilă a cablurilor TV.

Articolul 25 Realizarea de rețele

Proprietarul va fi obligat, să execute toate lucrările edilitare de echipare necesare în incintă, de apă, canal, electricitate, plantații, gaz, telefon, etc, lucrări ce se vor racorda la rețelele publice existente.

Lucrarile de echipare a cladirilor (apa, canal, gaz, alimentare cu energie electrica, telefonie, TV clablu) se vor proiecta si organiza evitand traseele aparente, fiind de regula ingropate. Se admit in cazuri bine justificate si in mod exceptional, pozarea supraterana a retelelor de echipare a cladirilor.

Reguli cu privire la forma și dimensiunile terenului și ale construcțiilor:

Articolul 26 Parcelarea

Clădirile de locuit pot fi dispuse fiecare pe un lot propriu având acces direct dintr-o circulație publică sau pot fi grupate pe un teren utilizat în comun cu accesele asigurate din circulația publică prin intermediul unor circulații private.

Articolul 27 Înălțimea construcțiilor - înălțimea maximă la cornișă va fi pentru (S)+P+2E+Er/M = 10,50 metri.

Articolul 28 Aspectul exterior al construcțiilor

Clădirile de locuit vor fi proiectate cu respectarea principiilor de estetică arhitecturală, fără a se afecta caracterul zonei.

Reguli cu privire la amplasarea de parcaje, spații verzi și împrejmuiri:

Articolul 29 Parcaje - se va asigura minim 1 loc de parcare pentru fiecare apartament și un spor de 15%.

Se vor asigura locuri de parcare pentru spațiile cu funcțiuni complementare, proporțional cu suprafața și destinația acestora, conform RLU.

Articolul 30 Spații verzi și plantate - spațiile neconstruite și neocupate de accese și trotuare de gardă vor fi plantate cu gazon și cu un arbore la fiecare 200 mp;

Articolul 31 Împrejmuiri - pentru clădirile de locuit sunt recomandate împrejmuirile de tip transparent, cu înălțimea spre stradă de maxim 1,80 m (lemn, gard viu, plasă de sârmă cu vegetație agățătoare, etc.). Se admite ca în grupările de clădiri realizate în condominiu, gardurile să cuprindă întreaga grupare sau să fie înlocuite cu un parapet de maxim 0.6 metri, dublat de gard viu.

Lc Zonă rezidențială cu funcțiuni complementare

Lc - Subzona de locuințe colective (S)+P+2E+M/Er

Lcm - Subzona de locuinte semicolective / maxim 6 unitati pe parcela (S)+P+2E

Li - Subzona de locuințe individuale / max 2 unități pe parcelă (S)+P+2E

 • 1. GENERALITĂȚI:

Articolul 1 Tipuri de subunități funcționale - locuințe individuale, semicolective, colective, cu regim de înălțime maxim (S)+P+2E // (s)+P+2E+Er/M

Articolul 2        Funcțiunea dominantă a unității este locuirea cu caracter permanent în regim individual si colectiv

Articolul 3         Funcțiunile complementare admise ale unității sunt: instituții, servicii: sedii firme/sedii sociale,

servicii management, proiectare, consultanță, expertizare, notariat, agenții turism, servicii personale (coafor, cosmetică, îngrijire personală), îngrijire medicală; comerț (comerț cu amănuntul), căi de comunicație, spații plantate, agrement ( doar loc de joacă pentru copii), sport (teren tenis, piscină), gospodărie comunală, echipare edilitară.

 • 2. UTILIZAREA FUNCȚIONALĂ A TERENURILOR DIN CADRUL UNITĂȚILOR ȘI SUBUNITĂȚILOR:

Articolul 4 Utilizări permise

 • •   Li - locuințe cu maxim 2 apartamente, cu regim de înălțime maxim (S)+P+2E, amplasate cuplat sau izolat;

 • •   Lcm - locuințe cu maxim 6 apartamente, cu regim de înălțime maxim (S)+P+2E, amplasate cuplat sau izolat;

 • •   Lc - locuințe colective, cu regim de înălțime maxim (S)+P+2E+M/Er, amplasate cuplat sau izolat;

 • •   instituții, servicii: sedii firme/sedii sociale, servicii management, proiectare, consultanță, expertizare, notariat, agenții turism, servicii personale (coafor, cosmetică, îngrijire personală, întreținere corporală), îngrijire medicală;

 • •   comerț (comerț cu amănuntul);

 • •   rețea stradală nouă, modernizare și lărgire drumuri existente;

 • •   parcaje;

 • •   spații plantate, oglinzi de apă;

 • •   echipare edilitară (branșamente la rețeaua de apă, racorduri la canalizarea publică, stații de pompare, alimentare cu energie electrică, alimentare cu gaz, telefonizare).

Articolul 5 Utilizări permise cu condiții : nu este cazul.

Articolul 6 Interdicții temporare de construire: nu este cazul.

Articolul 7 Interdicții definitive (permanente) de construire:

 • - în zona culoarului de protecție a rețelelor electrice, în zona de protecție a posturilor de transformare,

 • - în zona de protecție a stațiilor de reglare-măsurare (conform aviz instituție deținătoare),

 • - pe canalele de desecare aflate în proprietatea A.N.I.F. și în zona acestora de protecție.

 • - pe culoarele rezervate amplasării rețelei de căi de comunicație interioare (străzi majore, principale, secundare) stabilite în PUZ.

 • 3. REGULI DE BAZĂ PRIVIND MODUL DE OCUPARE A TERENURILOR

Reguli cu privire la păstrarea integrității mediului și protejarea patrimoniului natural și construit:

Articolul 8 Terenuri agricole din extravilan - nu este cazul.

Articolul 9 Terenuri agricole din intravilan - autorizarea executarii constructiilor pe terenurile agricole din intravilan este permisa toate tipurile de constructii si amenajari specifice localitatilor, cu respectarea conditiilor impuse de lege si de prezentul regulament.

Reguli cu privire la siguranța construcțiilor și la apărarea interesului public:

Articolul 10 Expunerea la riscuri naturale - locuirea este permisă pe terenuri pe care au fost luate măsuri de prevenire a riscurilor naturale (efectele excesului de umiditate, drenarea apelor pluviale etc.).

Articolul 11 Expunerea la riscuri tehnologice - locuirea este permisă în zone neexpuse la riscuri tehnologice (zone expuse: culoarele și zonele de protecție ale rețelelor electrice, a posturilor de transformare, a conductelor de transport gaz, a stațiilor de reglare-măsurare etc.).

Articolul 12 Asigurarea echipării edilitare - locuirea este permisă cu condiția stabilirii obligației de a se efectua, parțial sau total, lucrări de echipare edilitară, (branșament de apă, racord la canalizare, branșament de gaz, racord la rețeaua electrică).

Articolul 13 Asigurarea compatibilității funcțiunilor - locuirea este permisă cu condiția asigurării compatibilității cu celelalte funcțiuni învecinate.

Articolul 14 Procentul de ocupare a terenului:

SZ1 - Subzona de locuinte colective (Lc)

P.O.T.max. = 35 %

C.U.T.max. = 1,4

SZ2 - Subzona de locuinte semicolective / maxim 6 unitati pe parcela (Lcm)

P.O.T.max. = 35 %

C.U.T.max. = 1,05

SZ3 - Subzona de locuinte individuale / max 2 unitați pe parcelă (Li)

P.O.T.max. = 35 %

C.U.T.max. = 1,05

Articolul 15 Lucrări de utilitate publică - locuirea este permisă pe terenuri care nu sunt ocupate cu canale de desecare și care nu sunt rezervate pentru amplasarea unor lucrări de utilitate publică (căi de comunicație, sisteme de alimentare cu apă, canalizare, energie electrică, gaz, telecomunicații, etc.)

Reguli de amplasare și retragerile minime obligatorii:

Articolul 16 Orientarea față de punctele cardinale - locuirea este permisă cu respectarea orientării corecte față de punctele cardinale (însorire, iluminat natural, confort psihologic).

Articolul 17 Amplasarea față de drumuri publice - locuirea este permisă cu amplasarea corectă, retras față de căile de circulație propuse (străzi majore, principale, secundare), cu respectarea profilelor proiectate.

Articolul 18      Amplasarea față de căi ferate din administrația SNCFR: nu este cazul.

Articolul 19      Amplasarea față de aeroporturi: nu este cazul.

Articolul 20       Amplasarea față de aliniament: In zona strazilor principale cladirile vor fi amplasate retrase cu

3,0 m fata de aliniamentul stradal.

Articolul 21 Amplasarea în interiorul parcelei

 • 1) Amplasarea construcțiilor față de limitele laterale ale parcelei se va face respectând condițiile:

 • - clădirile cuplate se vor alipi de calcanul clădirii de pe parcela alăturată și se vor retrage față de cealaltă limită la o distanță egală cu jumătate din înălțimea la cornișă a clădirii, dar nu mai puțin de 2 m..

Se vor respecta prevederile Codului civil și ale Legii 50/1991 republicată cu privire la realizarea clădirilor pe limita de proprietate.

 • - clădirile izolate se vor retrage față de limitele laterale ale parcelei la o distanță egală cu jumătate din înălțimea la cornișă a clădirii, dar nu mai puțin de 2 m..

 • - amplasarea construcțiilor se va face cu respectarea normelor de însorire conform normelor de igienă cuprinse în O.M.S. nr. 119/2014:

 • - asigurarea insoririi incaperilor de locuit pe o durata de minimum 1 1/2 ore la solstitiul de iarna.

 • - distanta dintre clădirile invecinate să fie cel putin egala cu înăltimea clădirii celei mai inalte.

 • 2) Amplasarea construcțiilor față de limitele de fund ale parcelelor va respecta următoarele condiții:

 • - retragerea față de limita posterioară a parcelei va fi de cel puțin de 6.0 metri.

 • - construcțiile anexe se vor amplasa la cel puțin 4m față de limită sau pe limită cu condiția să nu depășească înălțimea de 3 m.

Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii:

Articolul 22 Accese carosabile

 • 1) Asigurarea acceselor carosabile pentru toate categoriile de constructii la reteaua de circulatie si transport este obligatorie:

Parcela este construibilă numai dacă are asigurat un acces carosabil de minim 3,0 metri lățime dintr-o circulație publică în mod direct.

 • 2) Autorizarea execuției construcțiilor se va face doar în cazul asigurării posibilităților de acces la drum public, avand caracteristicile necesare pentru a satisface exigentele de securitate, aparare contra incendiilor si protectiei civile. Articolul 23 Accese pietonale - pentru fiecare parcelă trebuie asigurat cel puțin un acces pietonal.

Reguli cu privire la echiparea edilitară:

Articolul 24 Racordarea la rețelele publice de echipare edilitară - locuirea este permisă cu asigurarea racordării la rețelele publice de echipare edilitară, odată cu realizarea lor: alimentare cu apă, canalizare, rețele electrice, rețele de gaz.

Articolul 25 Realizarea de rețele edilitare - locuirea este permisă cu condiția conectării la rețelele edilitare, o dată cu realizarea lor: branșament la rețeaua de alimentare cu apă, racord la canalizare, branșament electric, branșament de gaz, suportate în întregime de investitori sau beneficiari.

Articolul 26 Proprietatea publică asupra rețelelor edilitare - locuirea este permisă cu respectarea dreptului de proprietate asupra rețelelor edilitare, publică sau privată, după caz.

Reguli cu privire la forma și dimensiunile terenului și ale construcțiilor:

Articolul 27 Parcelarea:

Pentru cladiri cuplate si izolate, parcela va avea un front la strada de minim 12,0m si o adancime mai mare sau cel putin egala cu latimea parcelei.

Articolul 28 Înălțimea construcțiilor: Regim de inaltime = (S)+P+2E+M/Er // Hcornisa = 10,50 m Regim de inaltime = (s)+P+2E // Hcornisa = 10,50 m

Articolul 29 Aspectul exterior al construcțiilor

 • - clădirile de locuit vor fi proiectate cu respectarea principiilor de estetică arhitecturală, fără a se afecta caracterul zonei.

 • - clădirile de locuit pot fi prevăzute cu acoperiș (șarpantă) din țiglă sau tablă, cu panta de maxim 45° sau cu terasă;

 • - garajele și anexele vizibile din circulațiile publice se vor armoniza ca finisaje și arhitectură cu clădirea principală.

Reguli cu privire la amplasarea de parcaje, spații verzi și împrejmuiri:

Articolul 30      Parcaje: se va asigura minim 1 loc de parcare pe fiecare parcelă și un spor de 15%

Articolul 31       Spații verzi și plantate: spațiile neconstruite și neocupate de accese și trotuare de gardă vor fi

plantate cu gazon și cu un arbore la fiecare 200 mp; pe fiecare parcelă se va asigura o zonă verde de 10% din suprafața acesteia.

Articolul 32 Împrejmuiri - pentru clădirile de locuit sunt recomandate împrejmuirile de tip transparent, cu înălțimea spre stradă de maxim 1,80 m (lemn, gard viu, plasă de sârmă cu vegetație agățătoare, etc.).

C - căi de comunicație

 • 1. GENERALITĂȚI:

Articolul 1 Tipuri de subunități funcționale - unitatea funcțională de căi de comunicație conține

C - subunitate funcțională a căilor de comunicație existente și propuse.

P - subunitate funcțională a parcărilor propuse.

Articolul 2 Funcțiunea dominantă a unității este de căi de comunicație rutiere existente (drumuri de exploatare) și propuse (străzi principale, secundare).

Articolul 3 Funcțiunile complementare admise ale unității sunt: spații plantate, echipare edilitară, parcări.

 • 2. UTILIZAREA FUNCȚIONALĂ A TERENURILOR :

Articolul 4 Utilizări permise - rețea stradală nouă, modernizare și lărgire drumuri existente, parcaje, trotuare, spații plantate, echipare edilitară.

Articolul 5 Utilizări permise cu condiții: nu este cazul.

Articolul 6 Interdicții temporare de construire: nu este cazul.

Articolul 7 Interdicții definitive de construire : nu este cazul.

 • 3. REGULI DE BAZĂ PRIVIND MODUL DE OCUPARE A TERENURILOR

Reguli cu privire la păstrarea integrității mediului și protejarea patrimoniului natural și construit:

Articolul 8 Terenuri agricole din extravilan: nu este cazul.

Articolul 9 Terenuri agricole din intravilan: căile de comunicație se pot amplasa pe terenuri agricole din intravilan.

Reguli cu privire la siguranța construcțiilor și la apărarea interesului public:

Articolul 10 Expunerea la riscuri naturale - căile de comunicație se pot amplasa pe terenuri pe care au fost luate măsuri de prevenire a riscurilor naturale (efectele excesului de umiditate, drenarea apelor pluviale).

Articolul 11 Expunerea la riscuri tehnologice- caile de comunicatie se pot amplasa in zone neexpuse la riscuri tehnologice.

Articolul 12 Asigurarea echipării edilitare - căile de comunicație se vor amplasa cu condiția stabilirii obligației de a se rezerva un culoar aferent pentru amplasarea tuturor rețelelor de echipare edilitară necesare care vor deservi toate obiectivele din zonă.

Articolul 13 Asigurarea compatibilității funcțiunilor - căile de comunicație se pot amplasa cu condiția asigurării compatibilității cu celelalte funcțiuni.

Articolul 14 Procentul de ocupare a terenului : nu este cazul.

Articolul 15 Lucrări de utilitate publică - căile de comunicație se vor amplasa pe terenuri care nu sunt ocupate cu canale de desecare și pe alte terenuri.

Reguli de amplasare și retragerile minime obligatorii:

Articolul 16 Orientarea față de punctele cardinale : nu este cazul.

Articolul 17      Amplasarea față de drumuri publice : nu este cazul.

Articolul 18      Amplasarea față de căi ferate din administrația SNCFR : nu este cazul..

Articolul 19      Amplasarea față de aeroporturi : nu e cazul.

Articolul 20      Amplasarea față de aliniament - Se vor respecta profilurile transversale din PUZ.

Articolul 21      Amplasarea în interiorul parcelei - accesele la obiectivese vor amplasa conform PUZ, astfel încât

să se asigure accesul mijloacelor de intervenție în interiorul parcelei.

Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii:

Articolul 22 Accese carosabile - căile de comunicație se vor amplasa astfel încât să asigure accese carosabile la drumurile publice, directe sau cu servitute de trecere, pentru toate obiectivele.

Articolul 23 Accese pietonale - căile de comunicație se vor amplasa astfel încât să se asigure accese pietonale pentru toate obiectivele.

Reguli cu privire la echiparea edilitară:

Articolul 24 Racordarea la rețelele publice de echipare edilitară - se va asigura evacuarea centralizată a apelor pluviale de pe căile de comunicație.

Articolul 25 Realizarea de rețele edilitare - căile de comunicație se vor amplasa cu condiția asigurării posibilității conectării la rețelele edilitare, o dată cu realizarea acestora.

Articolul 26 Proprietatea publică asupra rețelelor edilitare - rețelele de apă, canalizare, drumuri publice si alte utilitati aflate in serviciul public sunt proprietate publica a comunei.

Reguli cu privire la forma și dimensiunile terenului și ale construcțiilor:

Articolul 27 Parcelarea : nu este cazul.

Articolul 28 Înălțimea construcțiilor : nu este cazul.

Articolul 29 Aspectul exterior al construcțiilor : căile de comunicație vor fi proiectate la parametri conformi cu caracterul urban al zonei.

Reguli cu privire la amplasarea de parcaje, spații verzi și împrejmuiri:

Articolul 30 Parcaje: se pot amplasa parcaje adiacente căilor de comunicație sau incluse în profilul transversal al acestora.

Articolul 31 Spații verzi și plantate: căile de comunicație vor fi prevăzute cu plantații de aliniament.

Articolul 32 Împrejmuiri : nu este cazul.

SV - Spații verzi

 • 1. GENERALITĂȚI:

Articolul 1 Tipuri de subunități funcționale - unitatea funcțională de spații verzi.

Articolul 2        Funcțiunea dominantă a unității este de spații verzi (perdea de protecție, plantații de aliniament).

Articolul 3        Funcțiunile complementare admise ale unității sunt: căi de comunicație, gospodărie comunală,

echipare edilitară.

 • 2. UTILIZAREA FUNCȚIONALĂ A TERENURILOR DIN CADRUL UNITĂȚILOR ȘI SUBUNITĂȚILOR:

Articolul 4 Utilizări permise - spații vezi, parcuri, perdea de protecție, plantații de aliniament, oglinzi de apă, rețelele de echipare edilitară, alei pietonale, mobilier urban, amenajari pentru sport, joc si odihna dotări de agrement (loc de joacă pentru copii) și sport (teren tenis, minigolf).

Articolul 5 Utilizări permise cu condiții : constructii usoare cu caracter provizoriu pentru activitati de comert si alimentatie publica, grupuri sanitare, spatii pentru intretinere, în suprafață cumulata de maxim 10% din suprafata totala a spatiului verde.

Articolul 6        Interdicții temporare de construire: nu este cazul.

Articolul 7        Interdicții definitive de construire: pe canalele de desecare aflate în proprietatea A.N.I.F. (cu

excepția zonei de protecție a canalelor de desecare, unde este permisă realizarea de plantații tip pășune sau fâneață cu avizul instituției deținătoare).

 • 3. REGULI DE BAZĂ PRIVIND MODUL DE OCUPARE A TERENURILOR

Reguli cu privire la păstrarea integrității mediului și protejarea patrimoniului natural și construit:

Articolul 8        Terenuri agricole din extravilan: nu este cazul.

Articolul 9        Terenuri agricole din intravilan: nu este cazul.

Reguli cu privire la siguranța construcțiilor și la apărarea interesului public:

Articolul 10 Expunerea la riscuri naturale - spațiile verzi se pot amplasa în scopul atenuării efectelor produse de riscurile naturale.

Articolul 11 Expunerea la riscuri tehnologice : nu este cazul.

Articolul 12 Asigurarea echipării edilitare - spațiile verzi se vor amplasa cu condiția stabilirii obligației de a se rezerva un culoar aferent pentru amplasarea tuturor rețelelor de echipare edilitară, care vor deservi toate obiectivele din zonă.

Articolul 13       Asigurarea compatibilității funcțiunilor nu este cazul.

Articolul 14       Procentul de ocupare a terenului - max. 5% pentru construcții provizorii: pavilioane, pergole,

chioscuri, tonete, loc de joacă pentru copii.

Articolul 15 Lucrări de utilitate publică - spațiile verzi se vor amplasa pe terenuri care nu sunt ocupate cu canale de desecare și pe alte terenuri, cu condiția păstrării unui culoar de rezervă pentru amplasarea lucrărilor de utilitate publică.

Reguli de amplasare și retragerile minime obligatorii:

Articolul 16       Orientarea față de punctele cardinale: nu este cazul.

Articolul 17      Amplasarea față de drumuri publice - spațiile verzi se vor amplasa cu respectarea profilelor

transversale din PUZ.

Articolul 18 Amplasarea față de căi ferate din administrația SNCFR : nu este cazul.

Articolul 19 Amplasarea față de aeroporturi : nu e cazul.

Articolul 20 Amplasarea față de aliniament : nu este cazul.

Articolul 21 Amplasarea în interiorul parcelei : nu este cazul.

Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii:

Articolul 22 Accese carosabile - spațiile verzi se vor amplasa astfel încât să beneficieze de accese carosabile din drumurile publice, directe sau cu servitute de trecere.

Articolul 23 Accese pietonale - spațiile verzi trebuie să beneficieze de accese pietonale.

Reguli cu privire la echiparea edilitară:

Articolul 24 Racordarea la rețelele publice de echipare edilitară: plantațiile de aliniament și perdelele de protecție se vor executa, pe cât posibil, după terminarea lucrărilor tehnico-edilitare.

Articolul 25 Realizarea de rețele edilitare: nu este cazul.

Articolul 26 Proprietatea publică asupra rețelelor edilitare: nu este cazul.

Reguli cu privire la forma și dimensiunile terenului și ale construcțiilor:

Articolul 27 Parcelarea : nu este cazul.

Articolul 28 Înălțimea construcțiilor : nu este cazul.

Articolul 29 Aspectul exterior al construcțiilor : nu este cazul.

Reguli cu privire la amplasarea de parcaje, spații verzi și împrejmuiri:

Articolul 30 Parcaje: nu este cazul.

Articolul 31 Spații verzi și verzi se vor amplasa în conformitate cu PUZ, asigurând suprafața necesară de zonă verde, în funcție de destinația și capacitatea fiecărei funcțiunii deservite.

Articolul 32 Împrejmuiri - spațiile verzi, pentru agrement și sport se pot împrejmui; sunt recomandate împrejmuirile de tip transparent sau opac de înălțime joasă, maximum 1,0 m (lemn, gard viu, piatră).

V. UNITĂȚI TERITORIALE DE REFERINȚĂ

În cadrul Planului Urbanistic Zonal unitățile teritoriale de referință s-au delimitat după criterii de omogenitate morfologică și funcțională, ținând cont de limite cadastrale și pricipalele căi de comunicație. S-au identificat următoarele 2 UTR-uri:

UTR 1 Zonă predominant rezidentiala / mixtă, cu regim de înălțime maxim (S)+P+2E+M/Er (M)

P.O.T.max. = 40 %

C.U.T.max. = 1,6

Regim de inaltime = (S)+P+2E+M/Er // Hcornisa = 10,50 m

UTR 2 Zonă rezidențială cu funcțiuni complementare cu regim de înălțime maxim (S)+P+2E /(S)+P+2E+M/Er (Lc)

SZ1 - Zona de locuinte colective (Lc)

P.O.T.max. = 35 %

C.U.T.max. = 1,4

Regim de inaltime = (S)+P+2E+M/Er // Hcornisa = 10,50 m

SZ2 - Zona de locuinte semicolective / maxim 6 unitati pe parcela (Lcm)

P.O.T.max. = 35 %

C.U.T.max. = 1,05

Regim de inaltime = (S)+P+2E // Hcornisa = 10,50 m

SZ3 - Zona de locuinte individuale / max 2 unitați pe parcelă (Li)

P.O.T.max. = 35 %

C.U.T.max. = 1,05

Regim de inaltime = (S)+P+2E // Hcornisa = 10,50 m

Întocmit,

Arh. Laura MĂRCULESCU

Timișoara, Bd. C.D. Loga nr. 1, Tel./Fax +40 256 408300

e-mail:primaria@primariatm.ro, internet:www.primariatm.ro

Ca urmare a cererii adresate de S.C. VH URBAN HOME S.R.L., Honae Viktor, Boariu Gheorghe, CUI RO 38309799: 11907936, cu sediul în județul Timiș, localitatea Timișoara, Calea Martirilor nr. 21, se. C, SAD 1, cod poștal 300733, înregistrată la Primăria Municipiului Timișoara cu nr. UR2018-003171/26.02.2018;

Ca urmare a proiectului nr. 13.07/167/2017 realizat de S.C. PILOT TEAM S.R.L, cu sediul în județul Timiș, localitatea Timișoara, 3 August 1919 nr. 19, cod poștal 300092, având în vedere Procesul verbal întocmit în urma ședinței din data de 15.03.2018 a Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism, înființată în baza art. 37 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul și a H.C.L. nr. 299/27.06.2006 modificat prin H.C.L. nr. 95/26.02.2013 privind înființarea C.T.A.T.U.;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, se emite prezentul:

AVIZ

Nr. 05 din 15.03.2018

Pentru elaborarea Planului urbanistic zonal pentru - „Zonă rezidențială cu funcțiuni complementare".

Generat de imobilul situat în Timișoara, str. Dafinului - Calea Buziașului, identificat prin planul de încadrare în zonă, planul de situație și extras CF nr. 405550, nr. top 405550 (nr. CF vechi 201250 nr. top 513/2/b; 516/2/b/2); extras CF nr. 444879, nr. cadastral 444879, (nr. CF vechi 1838 Moșnița Nouă); extras CF nr. 444278, nr. cadastral 444278 (nr. topografic vechi 513/2/b, 516/2/b/l) - terenuri intravilane.

Inițiatori: S.C. VH URBAN HOME S.R.L., Honae Viktor, Boariu Gheorghe;

Proiectant: de S.C. PILOT TEAM S.R.L

Specialist cu drept de semnătură R.U.R.: Arh. Laura Eugenia E. Mărculescu.

Amplasare, delimitare, suprafață zonă studiată în P.U.Z.: terenul studiat este situat în partea de est a municipiului Timișoara, cuprins între str. Magnoliei, Calea Buziașului, strada Rozmarinului, strada Dafinului.

Se reglementează terenurile deținute de beneficiar, în suprafață totală de 27.200 mp, conform CF nr. 405550 in suprafață de S = 4.289 mp, CF nr. 444879 în suprafață de S = 3.700 mp, CF nr. 444278 în suprafață de S = 19.211 mp, CF-uri anexate.

Prevederile Planului urbanistic general (P.U.G.) și a Regulamentului local de urbanism (R.L.U.)

•a, Bd. C.D. Loga nr. 1 , Tel./Fax +40 256 408300 ria@primariatm.ro, internet:www. prim ariatm.ro

aprobate anterior:

Conform PUZ aprobat prin HCL 50/ 1999 - Zona propusă pentru locuințe.

Prevederile Planului urbanistic zonal (P.U.Z.) și a Regulamentului local de urbanism (R.L.U.) propuse:

Se propune realizarea unei zone de locuire cu regim redus de înălțime, pentru locuințe individuale și / sau colective, în corelare cu reglementările existente pentru teritoriul în care este amplasată, respectiv cu alte dezvoltări propuse în vecinătate

Zona de locuințe / maxim 6 unitati pe parcela / semicolective

P.O.T.max. = 35 %

C.U.T.max. = 1,05

Regim de inaltime = (S)+P+2E // Hcornisa = 10,50 m

Zona de locuințe colective

P.O.T.max. = 35 %

C.U.T.max. = 1,4

Regim de inaltime = (S)+P+2E+M/Er // Hcornisa = 10,50 m

Zona predominant rezidențiala

P.O.T.max. = 40 %

C.U.T.max. = 1,6

Regim de inaltime = (S)+P+2E+M/Er // Hcornisa = 10,50 m

Zone verzi propuse in documentație: 5 % din suprafața totală a terenului

- se vor respecta prevederile HCL 62/28.02.2012 privind aprobarea "Strategiei dezvoltării spațiilor verzi a Municipiului Timișoara 2010-2020 și Anexa 1 - Cadastrul Verde"

 • - se va respecta H.C.L. nr. 4 din 28.01.2003 privind aprobarea realizării aliniamentelor de arbori aferente drumurilor publice aflate pe teritoriul administrativ al municipiului Timișoara;

 • - în cazul în care parcelele sunt parțial grevate de o servitute de utilitate publică, POT și CUT se vor calcula la suprafața efectivă rămasă în proprietate privată, iar autorizația de construire se va putea emite doar după ce terenurile afectate de drumuri vor deveni domeniu public;

 • - Circulații și accese: accesele auto și pietonale se vor realiza în conformitate cu avizul Comisiei de Circulație nr. DT2017-004340/15.12.2017; necesarul de parcaje va fi asigurat în conformitate cu Art. 33 și Anexa 5 din R.G.U ;

 • - Servituți: se vor respecta servituțile trecute în „Propunerile preliminare ce vor fi supuse spre avizare - Etapa a 3-a elaborare P.U.G. Timișoara", aprobate prin H.C.L. nr. 428/30.07.2013;

 • - Echipare tehnico-edilitară: pentru investiția propusă se vor asigura toate utilitățile necesare funcționării acesteia, respectându-se condițiile impuse prin Avizul pentru rețele

existente nr. 20/17.01.2018.

La eliberarea Autorizației de Construire se vor respecta toate condițiile impuse prin avizele eliberate de deținătorii de rețele și utilități publice, care se vor realiza pe cheltuiala beneficiarului.

în urma ședinței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanismul din data de 15.03.2018 înființată în baza art. 37 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul și a H.C.L. nr. 299/27.06.2006 modificat prin H.C.L. nr. 95/26.02.2013 privind înființarea C.T.A.T.U., se avizează favorabil/cu condiții/nefavorabil Planul urbanistic zonal și Regulamentul local de urbanism aferent acestuia:

- Se vor respecta condițiile de amplasare, precum și toate condițiile impuse prin avizele care fac parte integrantă din documentația P.U.Z;

Prezentul aviz este valabil numai împreună cu planșa de reglementări anexată și vizată spre neschimbare.

Semnarea documentației de amenajare a teritoriului sau de urbanism atrage responsabilitatea fiecărei persoane din colectivul de specialiști care a elaborat documentația, pentru veridicitatea și corectitudinea din punct de vedere tehnic a acesteia.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.Z.

Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (D.T.A.C.) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.Z. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.

Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a

Certificatului de urbanism nr. 2834 din 28.06.2017, emis de Primăria Municipiului Timișoara.

Achitat taxa de 100 lei, conform Chitanței nr. .7623/26.02.2018

Prezentul aviz a fost transmis solicitantului direct/prin poștă la data de..............................Bd. Constantin Diaconovici Loga, nr. 1, 3 0 0 03 0, tel/fax +40 2 5 6 40843 5 e-mail:dezvoltareurbana@primariatm.ro, internet:www.primariatm.ro

Ca urmare a cererii adresate de HONAE VIKTOR, prin S.C. PILOT TEAM S.R.L. cu sediu pe str. 3 August 1919 nr. 19, în județul Timiș, municipiul Timișoara, cod poștal ............., înregistrată cu

UR2017-013430/17.08.2017;

Ca urmare a proiectului nr. 13.06/166/2017 realizat de S.C. PILOT TEAM S.R.L, cu sediul în județul Timiș, Loc. Timișoara, cod poștal ....., str. 3 August 1919 nr. 19,

Având în vedere Procesul verbal întocmit în urma ședinței din data de 21.09.2017 a Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism, înființată în baza art. 37 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul și a H.C.L. nr. 299/27.06.2006 modificat prin H.C.L. nr. 95/26.02.2013 privind înființarea C.T.A.T.U.;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, se emite:

AVIZUL DE OPORTUNITATE

Nr. 33 din 21.09.2017

Pentru elaborarea Planului urbanistic zonal - Zonă rezidențială cu funcțiuni complementare, strada Dafinului - Calea Buziașului, Timișoara

Generat de imobilul situat în Timișoara, strada Dafinului - Calea Buziașului, identificat prin planul de încadrare în zonă, planul de situație și extrasele extras CF nr. 405550, nr. Top 513/2/b; 516/2/b/2, (nr. CF vechi 201250]; extras CF nr. 444879, nr. cadastral 444879, (nr. CF vechi 1838 Moșnița Nouă]; extras CF nr. 444278, nr. cadastral 444278 (nr. topografic vechi 513/2/b; 516/2/b/l], anexate, teren intravilan:

Cu respectarea următoarelor condiții:

 • 1. Teritoriul care urmează să fie să fie studiat prin PUZ este cuprins între str. Magnoliei, Calea Buziașului, strada Rozmarinului, strada Dafinului.

Zona ce urmează a fi reglementată, identificată conform planșei nr. 03 „Reglementări urbanistice propuse", memoriului de prezentare și extraselor CF atașate, menționate mai sus, anexă la prezentul aviz, cuprinde terenul delimitat astfel: la est teren nereglementat A1504/1/5/2, la nord proprietăți private, la est PUZ in lucru proprietar S.C. RANDLER GROUP S.R.L., POPARAD SORIN, POPARAD ADRIANA, la sud strada Dafinului,

 • 2. Categoriile funcționale ale dezvoltării și eventualele servituți:

Categoria funcțională existenta pe terenul beneficiarului - Folosința actuala: conform CF 405550 - teren arabil intravilan, S = 4.289 mp; conform CF 444879 - teren arabil intravilan, S = 3.700 mp; conform CF 444278 - teren arabil situat in intravilanul extins, S = 19.211 mp; 2] Destinația conform PUZ aprobat cu HCL 50/1999: zonă propusă pentru locuințe.

Bd. Constantin Diaconovici Loga, nr. 1, 3 0 0 0 3 0, tel/fax + 40 2 5 6 4 0 8 4 3 5 e-mail:dezvoltareurbana@primariatm.ro, internet:www. primariatm.ro

Categoria funcțională propusă/acceptată pe terenul beneficiarului:

Se propune realizarea unei zone de locuire cu regim redus de înălțime, pentru locuințe individuale și / sau colective, în corelare cu reglementările existente pentru teritoriul în care este amplasată, respectiv cu alte dezvoltări propuse în vecinătate

 • 3. Indicatorii urbanistici obligatorii (limite valori minime și maxime]:

Zona de locuințe / maxim 6 unitati pe parcela / semicolective

P.O.T.max. = 35 %

C.U.T.max. = 1,05

Regim de inaltime = (S)+P+2E // Hcornisa = 10,50 m

Zona de locuințe colective

P.O.T.max. = 35 %

C.U.T.max. = 1,4

Regim de inaltime = (S)+P+2E+M/Er // Hcornisa = 10,50 m

Zona predominant rezidențiala

P.O.T.max. = 40 %

C.U.T.max. = 1,6

Regim de inaltime = (S)+P+2E+M/Er // Hcornisa = 10,50 m

Zone verzi propuse in documentație: 5 % din suprafața totală a terenului

 • - se vor respecta prevederile HCL 62/28.02.2012 privind aprobarea "Strategiei dezvoltării spațiilor verzi a Municipiului Timișoara 2010-2020 și Anexa 1 - Cadastrul Verde"

 • - se va respecta H.C.L. nr. 4 din 28.01.2003 privind aprobarea realizării aliniamentelor de arbori aferente drumurilor publice aflate pe teritoriul administrativ al municipiului Timișoara;

 • - documentația de PUZ va respecta culorile și conținutul cadru din „Ghidul privind metodologia de elaborare și conținutul-cadru al PUZ" aprobat prin Ordinul MLPAT nr. 176/N/2000

 • - propunerile acestei documentații se vor corela cu propunerile celorlalte documentații de urbanism din zonă, aprobate sau aflate în lucru.

- se va obține un punct de vedere din partea C.T.A.T.U. pe noua soluție propusă, înainte de demararea Etapei 2 - etapa elaborării propunerilor PUZ și RLU aferent , conform „Regulamentului de informare în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului" aprobat prin H.C.L. nr. 140/2011, modificat prin H.C.L. nr. 183/2017, respectiv înainte de demararea obținerii avizelor necesare pentru elaborare PUZ;

 • 4. Dotările de interes public necesare, accesului pietonal și carosabil, parcajelor, utiliăților

 • - Drumul nou propus, care traversează parcela pe direcțian nord - sud, va fi rcpoziționat în partea dc vest, astfel încât să asigura posibilitatea de acces și urbanizare a vecinătăților;

 • -  Propunerile acestei documentații se vor corela cu propunerile celorlalte documentații de urbanism din zonă, aprobate sau aflate în lucru - in ceea ce privește continuitatea drumurilor și a spațiilor ce urmează a fi de interes public

Bd. Constantin Diaconovici Loga, nr. 1, 3 0 0 03 0, tel/fax + 4 0 2 5 6 4 084 3 5 e-mail:dezvoltareurbana@primariatm.ro, internet:www.primariatm.ro

 • - Parcările necesare funcțiunilor propuse se vor realiza exclusiv pe terenul beneficiarului, iar amplasarea acestora va respecta OMS 119/2014;

 • - Se vor lua în considerare pentru elaborarea P.U.Z. și „Propunerile preliminare ce vor fi supuse spre avizare - Etapa a 3-a elaborare P.U.G. Timișoara", aprobate prin H.C.L. nr. 428/30.07.2013;

 • 5. Capacitățile de transport admise în raport cu funcțiunile propuse și cu încărcările estimate datorită traficului suplimentar generat de viitoarele investiții:

- Capacitatea de transport a drumurilor/străzilor sau aleilor propuse va fi analizată prin P.U.Z. în funcție de legislația în vigoare pentru funcțiunea propusă;

 • 6. Acorduri/Avize specifice ale organismelor centrale și/sau teritoriale pentru P.U.Z.:

Aviz C.T.A.T.U., Aviz Unic, Aviz Sanitar, Aviz Agenția pentru Protecția Mediului, Aviz Protecția Civila, Aviz Pompieri, Aviz de Principiu Mediu Urban (PMT), Aviz de Principiu Drumuri (PMT), Aviz Comisia de Circulație, Adeverințe cu referire la eventuale litigii sau revendicări eliberate de: Direcția Clădiri , Terenuri si Dotări Diverse (PMT), Compartiment Administrare Fond Funciar (PMT) si Serviciul Juridic (PMT), Studiu geotehnic, Plan de situație cu viza O.C.P.I., actualizat, Plan parcelar întocmit de inginer de cadastru autorizat O.C.P.I. cu evidențierea drumului de acces și extras CF aferent. Drumul de acces la parcela va respecta HG nr. 525/1996 si legislația in vigoare. Vor fi asigurate locuri de parcare in incinta. Parcela reglementată va avea acces la drum public. Se va marca sistematizarea pe verticală a terenului.

Se vor respecta: RLU, Codul Civil, OMS 119/2014, HG 525/96, si legislația in vigoare. Utilitati necesare in zona: apa, canal, gaz,electricitate. Circulație pietonala si vehicule, accese auto si parcaje necesare in zona conf. RLU. Demolarea constructilor existente se va realiza cu respectarea: Codul Civil, RLU, OMS 119/2014, HG 525/96 si legislația in vigoare, alte avize conform legislației în vigoare, dacă este cazul.

 • 7. Obligațiile inițiatorului P.U.Z. ce derivă in procedurile specifice de informare și consultare a publicului:

- Se vor respecta prevederile H.C.L. nr. 183/08.05.2017 pentru modificarea H.C.L. nr. 140/19.04.2011 privind aprobarea „Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului".

Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a Certificatului de urbanism nr. 2834 din 28.06.2017 emis de Primăria Municipiului Timișoara

Achitat taxa de 100 lei, conform Chitanței nr. 192286/18.07.2017

Prezentul aviz a fost transmis solicitantului direct/ prin poștă la data de...........................................

Red- S.P. -2 ex


ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA URBANISM COMPARTIMENT AVIZARE C O N F O R M I TAT I P U G/P U D/ P U Z

Bd. Constantin Diaconovici Loga, nr 1, 300030, tel: +40 256 408435

e-mail:dezvoltareurbana@primariatm.ro, internet:www. primariatm.ro

Nr. UR2017-021446/12.02.2018

RAPORTUL INFORMĂRII ȘI CONSULTĂRII PUBLICULUI

Etapa 2 - etapa elaborării propunerilor PUZ și RLU aferent, de informare și consultare a publicului cu privire la documentația:

Plan Urbanistic Zonal - "Zonă rezidențială cu funcțiuni complementare" Amplasament: str. Dafinului - zona Calea Buziașului, Timișoara, jud. Timiș Beneficiar: HONAE VIKTOR

Proiectant: SC PILOT TEAM SRL

Detalii privind tehnicile și metodele utilizate de solicitant pentru a informa și a consulta publicul:

Cetățenii au fost invitați să transmită observații referitoare la documentația P.U.Z. disponibilă la Compartimentul Avizare Conformități PUG/PUD/PUZ din cadrul Direcției Urbanism și afișată pe site-ul www.primariatm.ro, în perioada 12.01.2018 - 06.02.2018.

în acest scop, beneficiarul documentației a amplasat un panou pe parcela care a generat planul urbanistic zonal, iar Direcția Urbanism a amplasat 4 panouri (3 panouri pe teritoriul zonei studiate prin P.U.Z. si 1 panou la sediul Primăriei Municipiului Timișoara), conform Anexei 2 din H.C.L. nr. 43/29.07.2016 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului, au fost notificați cetățenii ale căror proprietăți sunt direct afectate de propunerile PUZ, prin adrese expediate prin poștă și prin publicarea anunțului pe site-ul www.primariatm.ro.

Proprietari notificați: au fost notificați proprietarii din zona: SC RANDLER GROUP, și societățile comerciale situate în incinta SC RANDLER GROUP - Calea Buziașului.

Documentația disponibilă la Compartimentul Avizare Conformități PUG/PUD/PUZ, nu a fost consultată de nici o persoana și nu s-au înregistrat observații/sesizări.

La intalnirea cu proiectantul SC PILOT TEAM SRL, organizată in data de 22.01.2018, între orele 13,00 - 14,00, la sediul Primăriei Municipiului Timișoara - Direcția Urbanism, în afară de proiectant, nu s-au prezentat alte persoane.

Nu s-au formulat sesizări sau observații.

Având în vedere că s-au parcurs procedurile prevăzute de H.C.L. nr. 43/29.07.2016, privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului, Etapa 2 - etapa elaborării propunerilor PUZ și RLU aferent, de informare și consultare a publicului cu privire la documentația Plan Urbanistic Zonal "Zonă rezidențială cu funcțiuni complementare", beneficiar HONAE VIKTOR a fost finalizată și se va putea începe circuitul legal de avizare.

Red - S.P.. -2ex


ARHITECT ȘEF

in CIURARIUA. »i Rect ia


1 DEZVOLT^ \ URBANĂ
ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA GENERALA DE URBANISM SI DEZVOLTARE URBANA BIROUL AVIZARE C O N F O R M I TAT I P U G /P U D/ P U Z

300030, tel: HO 256 408435

internet:www. primariatm.ro


8 d . Constantin Oiaconovici Loga, nr. 1, e-mail:dazvoltareurbana@primariatm.ro,

Nr. UR2017 - 021446/08.02.2018

REZULTATELE INFORMĂRII ȘI CONSULTĂRII PUBLICULUI

Etapa 2 - etapa elaborării propunerilor PUZ și RLU aferent, de informare și consultare a publicului cu privire la documentația:

Plan Urbanistic Zonal - "Zonă rezidențială cu funcțiuni complementare"

Amplasament: str. Dafinului - zona Calea Buziașului, Timișoara, jud. Timiș

Beneficiar: HONAE VIKTOR

Proiectant: SC PILOT TEAM SRL

Detalii privind tehnicile și metodele utilizate de solicitant pentru a informa și a consulta publicul:

Cetățenii au fost invitați să transmită observații referitoare la documentația P.U.Z. disponibilă la Compartimentul Avizare Conformități PUG/PUD /PUZ din cadrul Direcției Urbanism și afișată pe site-ul www.primariatm.ro, în perioada 12.01.2018 - 06.02.2018.

în acest scop, beneficiarii documentației au amplasat un panou pe parcela care a generat planul urbanistic zonal, iar Direcția Urbanism a amplasat 4 panouri (3 panouri pe teritoriul zonei studiate prin P.U.Z. si 1 panou la sediul Primăriei Municipiului Timișoara), conform Anexei 2 din H.C.L. nr. 63/29.07.2016 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului , au fost notificați cetățenii ale căror proprietăți sunt direct afectate de propunerile PUZ, prin adrese expediate prin poștă și prin publicarea anunțului pe site-ul www.primariatm.ro.

Proprietari notificați:

Au fost notificați proprietarii din zona: SC RANDLER GROUP, și societățile comerciale situate în incinta SC RANDLER GROUP - Calea Buziașului.

Documentația disponibilă la Compartimentul Avizare Conformități PUG/PUD/PUZ, nu a fost consultată de nici o persoana și nu s-au înregistrat observații/sesizări.

La întâlnirea cu proiectantul SC 5U STAMP SRL, organizată in data de 22.01.2018, între orele 13,00 -14,00, la sediul Primăriei Municipiului Timișoara - Direcția Urbanism, în afară de proiectant, nu s-au prezentat alte persoane.

Nu s-au formulat sesizări sau observații

DIRECT! /q? geneka \ f ^RBANSSf. \ d£zvolVarȚ \ urbană \2>. 2 tin CIURAR1URed -S.P.-2ex

ROMANIA               Anexa la Raportul de specialitate nr. UR2018-007541/15.05.2018

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

SERVICIUL JURIDIC

25.05.2018

AVIZ

la raportul de specialitate privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Zonă rezidențială cu funcțiuni complementare” str. Dafinului - Calea Buziașului, Timișoara

Având în vedere adresa înregistrata sub nr. UR2016-006951/10.05.2017 prin care v-am comunicat aspectele asupra cărora se pronunță serviciul nostru, precum si prevederile art. 36 din Normele metodologice din 26 februarie 2016 de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul și de elaborare și actualizare a documentațiilor de urbanism prin prezentul vă facem cunoscut că din examinarea cărților funciare anexate rezultă următoarea situație juridică:

 • - CF nr. 444879 Timișoara, nr. cad. 444879, terenul în suprafață de 3.700 mp, categoria de folosință arabil, intravilan, este proprietatea d-lui Boariu Gheorghe, d-nei Boariu Zoița-Cristina și SC VH URBAN HOME SRL.

 • - CF nr. 444278 Timișoara, nr. cad. 444278, terenul în suprafață de 19.211 mp, categoria de folosință, arabil, intravilan, este proprietatea SC VH URBAN HOME SRL și dnei Boariu Andreea Andrada, d-nei Boariu Mădălina Adnana.

 • - CF nr. 405550 Timișoara, nr. cad. 405550, terenul în suprafață de 4.289 mp, categoria de folosință arabil intravilan este proprietatea d-lui Boariu Gheorghe, d-nei Boariu Zoița Cristina, d-lui Honae Viktor.

De asemenea, din examinarea cărților funciare (datate 27.04.2018) mai sus individualizate rezultă că nu sunt înscrise sarcini, notate litigii ori alte mențiuni.

Prin Declarația notarială cu încheierea de autentificare nr. 566/25.04.2018 d-na Boariu Zoița Cristina, d-na Boariu Andreea Andrada, d-na Boariu Mădălina Adnana în calitate de coproprietare asupra imobilelor înscrise în CF nr. 444879, 444278, 405550 sunt de acord cu obținerea PUZ Zonă rezidențială cu funcțiuni complementare” str. Dafinului - Calea Buziașului, Timișoara.

Se avizează favorabil raportul de specialitate înregistrat cu nr. UR2018- 007541/15.05.2018 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Zonă rezidențială cu funcțiuni complementare” str. Dafinului - Calea Buziașului, Timișoara cu privire la titlul asupra terenului, beneficiarii documentației având calitatea de proprietari asa cum rezultă din C.F. nr.444879, 444278, 405550, cu privire la imobilul ce se reglementează.

Menționăm că prezentul aviz nu privește necesitatea si oportunitatea demersului privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Zonă rezidențială cu funcțiuni complementare” str. Dafinului -Calea Buziașului, Timișoara si nu se substituie avizului de legalitate al secretarului, aviz reglementat de Legea nr. 215/2001 privind administrația publica locala cu modificările si completările ulterioare.

Prezentul aviz are ca premisa legalitatea si valabilitatea înscrisurilor anterioare care au generat prezenta documentație, nu privește indicii urbanistici propuși (regim de înălțime, retrageri, accese, POT, CUT etc ), nu obligă la emiterea actelor administrative ulterioare si nu înlocuiește obligația structurilor competente de a analiza documentația din punct de vedere al atribuțiilor ce le incumbă.

CONSILIER JURIDIC

DANIELA ȘTEFAN

PLAN DE ACȚIUNE

9

în vederea implementării investițiilor propuse prin Planul Urbanistic Zonal „ZONĂ REZIDENȚIALĂ CU FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE”

Generat de imobilul din Timișoara

Investitori. VH URBAN HOME srl, BOARIU GHEORGHE, HONAE VIKTOR


Identificat prin CF/ nr.cad. 444278, 444879, 405550

Conform Avizului de oportunitate nr. 33 din data de 21.09.2017

OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICA, OPERAȚIUNI CADASTRALE SI NOTARIALE

IMPLEMENTARE INVESTIȚII PUBLICE, EFECTUARE

OPERAȚIUNI CADASTRALE SI NOTARIALE

Nr.

Crt.

Denumirea obiectivelor de utilitate publică, operațiunilor cadastrale și notariale și a investițiilor propuse i

Evaluarea estimativă a costurilor

Responsabilul finanțării *)

Etapele de realizare a operațiunilor și investițiilor (perioada preconizată) *

OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICĂ

1

Rețele edilitare: extindere rețea alimentare cu apă și branșamente

150.000 ron

Investitorii PUZ

24 luni de la aprobare P.U.Z. / 2018 - 2020

2

Rețele edilitare: extindere rețea canalizare menajeră și racorduri

180.000 ron

Investitorii PUZ

24 luni de la aprobare P.U.Z. / 2018 - 2020

3

Rețele edilitare: extindere rețea canalizare pluvială și racorduri

95.000 ron

Investitorii PUZ

24 luni de la aprobare PU.Z. / 2018 - 2020

4

Rețele edilitare: extindere rețea alimentare cu energie electrică și branșamente

160.000 ron

Investitorii PUZ

24 luni de la aprobare P.U.Z. / 2018 - 2020

5

Amenajare căi de circulație pe teren public

370.000 ron

Investitorii PUZ

24 luni de la aprobare P.U.Z. / 2018 - 2020

6

Amenajare parcări pe terenul beneficiarilor

9.000 ron

Investitorii PUZ

24 luni de la aprobare P.U.Z. / 2018 - 2020

OPERAȚIUNI CADASTRALE SI NOTARIALE

1

Unificări și dezmembrări necesare implementării P.U.Z.

3.500 ron

Investitorii PUZ

90 zile de la aprobare P.U.Z. / 2018

2

Trecerea în domeniul public a terenurilor afectate de drumuri

1.000 ron

Investitorii PUZ

6 luni de la aprobare P.U.Z. / 2018


BIROUL AVIZARE CONFORMITĂȚI PUG/PUD/PUZ

Bd. Constantin Diaconovici toga, n r . 1, 300030, tel/fax +40 256 408341 e-mail:dejvoltareurbana@primariatm.ro, internetrwww. primariatm.ro

UR2018-007541/15.05.2018

RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Zonă rezidențială cu funcțiuni complementare” str. Dafinului - Calea Buziașului, Timișoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. UR2018-007541/14.05.2018 a Primarului Municipiului Timișoara și Proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Zonă rezidențială cu funcțiuni complementare” str. Dafinului - Calea Buziașului, Timișoara, prin care se propune dezvoltarea unei zone cu funcțiunea de locuire / rezidențială, cu subzone pentru locuire individuală / max. 2 familii, colectivă cu regim redus de înălțime și mixtă / locuire colectivă.

Facem următoarele precizări:

Având în vedere solicitarea înregistrată cu nr. UR2018-007541/09.05.2018, privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Zonă rezidențială cu funcțiuni complementare” str. Dafinului - Calea Buziașului, Timișoara;

Având în vedere prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului Timișoara aprobat cu HCL 157/2002, prelungit cu HCL 131/2017 și „Conceptul general de dezvoltare urbană (MASTERPLAN)” aprobat cu H.C.L. 61/2012 promovate de către Consiliul Local al Municipiului Timișoara;

Ținând cont de Avizul de Oportunitate nr. 33/21.09.2017, Avizul Arhitectului Sef nr. 05/15.03.2018;

Având în vedere prevederile Certificatului de Urbanism nr. 2834 din 28.06.2017 precum și Decizia Etapei de încadrare nr. 20 din 02.03.2018 a Agenției pentru Protecția Mediului Timiș prin care anunță ca planul nu necesită evaluare de mediu și se adoptă fără aviz de mediu;

Documentația PUZ „Zonă rezidențială cu funcțiuni complementare” str. Dafinului -Calea Buziașului, Timișoara, beneficiari S.C. VH URBAN HOME S.R.L., Honae Viktor, Boariu Gheorghe, Boariu Zoița-Cristina, Boariu Andreea-Andrada, Boariu Mădălina-Adnana, proiectant S.C. PILOT TE AM S.R.L., specialist cu drept de semnătură R.U.R. Laura Eugenia Mărculescu, a fost afișată pe site-ul oficial al Primăriei Municipiului Timișoara începând cu 12.01.2018, cu ocazia demarării Etapei 2 - etapa elaborării propunerilor PUZ și RLU aferent, de informare și consultare a publicului, conform H.C.L. nr. 140/2011, modificat prin H.C.L. nr. 183/2017, etapă finalizată prin afișarea pe site-ul Primăriei Municipiului Timișoara în februarie 2018, a Raportului informării și consultării publicului cu nr. UR2017 -021446/12.02.2018;

Conform procedurii prevăzută prin H.C.L. nr. 140/19.04.2011, modificat prin H.C.L. nr. 183/2017 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului, documentația PUZ „Zonă rezidențială cu funcțiuni complementare” str. Dafinului - Calea Buziașului, Timișoara, se încadrează în Etapa 3 - etapa aprobării PUZ si RLU aferent (cap. 8.2.3., art. 63 din HCL nr.


BIROUL AVIZARE CONFORMITĂȚI PUG/PUD/PUZ

Bd. Constantin Diaconovici Loga, nr. 1, 300030, tel/fax +40 256 408341 e-mail:dezvoltareurbana@primar iatm.ro, internet:www. primariatm.ro

140/2011, modif prin HCL nr. 183/2017), în baza Dispoziției Primarului nr. 92/ 15.01.2007 privind aprobarea Procedurii pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică;

Terenul reglementat în cadrul documentației PUZ „Zonă rezidențială cu funcțiuni complementare” str. Dafinului - Calea Buziașului, Timișoara, în suprafață totală de 27.200 mp este format din 3 parcele și este situat în partea de sud-est a Municipiului Timișoara la sud de Calea Buziașului, în intravilan, fiind accesibil din strada Dafinului.

Destinația actuală, conform PUZ aprobat prin HCL nr. 50/1999 - zonă propusă pentru locuințe.

Terenul reglementat, care face obiectul acestei documentații, nu se află în zonă protejată sau de protecție a monumentelor istorice, respectiv zone de interes deosebit pentru care este necesar avizul Consiliului Județean Timiș.

Prin prezentul Plan Urbanistic Zonal „Zonă rezidențială cu funcțiuni complementare” str. Dafinului - Calea Buziașului, Timișoara, nu se încalcă prevederile OUG nr. 114/2007 privind modificarea si completarea OUG nr. 195/2005, privind protecția mediului.

Terenul reglementat este înscris în CF nr. 444879, nr. top 444879 (nr. CF vechi 1838 Moșnița Nouă) în suprafață de 3.700 mp, categoria de folosință - arabil, proprietari Boariu Gheorghe, Boariu Zoița-Cristina și VH URBAN HOME SRL; CF nr. 444278, nr. cad. 444278 (nr. top vechi 513/2/b; 516/2/b/l) în suprafață de 19.211 mp, categoria de folosință - arabil, proprietari Boariu Andreea-Andrada, Boariu Mădălina-Adnana și VH URBAN HOME SRL; CF nr. 405550, nr. top 405550 (nr. CF vechi 201250 nr. top 513/2/b; 516/2/b/2), în suprafață de 4.289 mp, categoria de folosință - arabil, proprietari Boariu Gheorghe, Boariu Zoița-Cristina și Honae Viktor.

Planul Urbanistic Zonal „Zonă rezidențială cu funcțiuni complementare” str. Dafinului - Calea Buziașului, Timișoara propune dezvoltarea unei zone cu funcțiunea de locuire/ rezidențială, cu subzone pentru locuire individuală / max. 2 familii, colectivă cu regim redus de înălțime și mixtă / locuire colectivă; asigurarea în incintă a locurilor de parcare necesare funcțiunilor propuse; asigurarea prin proiectare a strategiei de rezolvare a utilităților pentru întreaga incintă: alimentare cu energie electrică, gaz, apă-canal, telefonie, conform propunerilor și avizelor.

Accesul auto și pietonal la parcela studiată se face din strada Dafinului - la sud și din strada propusă pe terenul beneficiarilor, pe direcția nord-sud, conform avizului Comisiei de Circulație nr. DT 2017-004340/15.12.2017.

Obținerea Autorizației de Construire este condiționată de realizarea locurilor de parcare necesare funcțiunii propuse exclusiv pe parcelele deținute de beneficiari, în conformitate cu Anexa 2 din R.L.U. aferenta P.U.G., aprobat prin HCL nr. 157/05.08.2002 și prelungit prin HCL nr. 131/2017 și în conformitate cu avizul Comisiei de Circulație nr. DT 2017-004340/15.12.2017.

Indicii propuși prin documentație și conform Avizului Arhitectului Șef sunt următorii:


BIROUL AVIZARE CONFORMITĂȚI PUG/PUD/PUZ

B d . Constantin Diaconovici L o g a , nr. 1, 300030, tel/fax +40 256 408341 e-mail:dezvoltareurbana@primar iatm.ro, internet:www. primariatm.ro

Se propune structurarea terenului reglementat în suprafață totală două UTR-uri, astfel:

de 27.200 mp, în


UTR 1 - Zonă predominant rezidentiala/mixtă, cu regim de înălțime maxim (S)+P+2E+M/Er (M)

UTR 2 - Zonă rezidențială cu funcțiuni complementare cu regim de înălțime maxim (S)+P+2E / (S)+P+2E+M/Er (Lc) - Indicatori urbanistici propuși pe terenul beneficiarului:

UTR1- Zonă predominant rezidentiala/mixtă, cu regim de înălțime maxim (S)+P+2E+M/Er (M)

P.O.T.max. = 40 %

C.U.T.max. = 1,6

Regim de inaltime = (S)+P+2E+M/Er // Hcomisa = 10,50 m

UTR 2 - Zonă rezidențială cu funcțiuni complementare cu regim de înălțime maxim

(S)+P+2E / (S)+P+2E+M/Er (Lc)

SZ1 - Zona de locuințe colective (Lc)

P.O.T.max. = 35%

C.U.T.max. = 1,4

Regim de inaltime = (S)+P+2E+M/Er // Hcomisa = 10,50 m

SZ2 - Zona de locuințe semicolective / maxim 6 unitati pe parcela (Lcm)

P.O.T.max. = 35 %

C.U.T.max. = 1,05

Regim de inaltime = (S)+P+2E // Hcomisa = 10,50 m

SZ3 - Zona de locuințe individuale / max 2 unitati pe parcelă (Li)

P.O.T.max. = 35 %

C.U.T.max. = 1,05

Regim de inaltime = (S)+P+2E // Hcomisa = 10,50 m

Spații verzi amenajate minim 5,00 % din suprafața totală a terenului, conform Deciziei de încadrare nr. 20 din 02.03.2018 a Agenției pentru Protecția Mediului Timiș -suprafața totală de spații verzi prevăzută prin PUZ va fi amenajată și întreținută.

în cazul în care parcelele sunt parțial grevate de o servitute de utilitate publică, POT și CUT se vor calcula la suprafața efectivă rămasă în proprietate privată, iar autorizația de construire se va putea emite doar după ce terenurile afectate de drumuri vor deveni domeniu public;


BIROUL AVIZARE CONFORMITĂȚI PUG/PUD/PUZ

Bd. Constantin Diaconovici Loga, nr. 1, 300030, tel/fax +40 256 408341 e-mail:dezvoltareurbana@primariatrr>.ro, internet:www. primar iatm.ro

La eliberarea Autorizației de Construire se vor respecta toate condițiile impuse prin avizele eliberate de deținătorii de rețele și utilități publice precum și ale altor instituții avizatoare, care se vor realiza pe cheltuiala beneficiarilor.

Documentația de urbanism este însoțită de avizele și acordurile conform Ghidului privind metodologia de elaborare și conținutul cadru al P.U.Z. aprobat prin Ordinul nr. 176/N/2000 al M.L.P.A.T. ( M.T.C.T.).

Autorizația de Construire se va putea elibera doar după realizarea în prealabil a operațiunilor reglementate prin documentația de urbanism cu privire la obligativitatea asigurării acceselor din domeniul public conform Proiectului nr. 13.07/167/2017, planșa nr. 04 - „Proprietatea asupra terenurilor” și asigurarea tuturor utilităților necesare investiției în conformitate cu Planul de acțiune asumat.

Semnarea documentației de amenajare a teritoriului sau de urbanism atrage responsabilitatea fiecărei persoane din colectivul de specialiști care a elaborat documentația, pentru veridicitatea și corectitudinea din punct de vedere tehnic a acesteia, în conformitate cu art. 38, alin. 1A1) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

După aprobarea prin hotărârea consiliului local a documentației PUZ si RLU aferent, aceasta va fi transmisa către oficiul de cadastru și publicitate imobiliară, în vederea actualizării din oficiu a destinației imobilelor înregistrate în sistemul integrat de cad as tiu și carte funciară.

Plan Urbanistic Zonal „Zonă rezidențială cu funcțiuni complementare” str. Dafinului - Calea Buziașului, Timișoara se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timișoara și va avea valabilitate de 3 ani, perioadă în care pot fi demarate investițiile prevăzute în documentație.

PROPUNEM:

 • 1. Avizarea si aprobarea Planului Urbanistic „Zonă rezidențială cu funcțiuni complementare” str. Dafinului - Calea Buziașului, Timișoara, proprietari terenuri și beneficiari PUZ, conf. extraselor CF anexate și a declarației notariele cu încheierea de autentificare nr. 566/25.05.2018: S.C. VH URBAN HOME S.R.L., Honae Viktor, Boariu Gheorghe, Boariu Zoița-Cristina, Boariu Andreea-Andrada, Boariu Mădălina-Adnana, întocmit conform proiectului nr. 13.07/167/2017, realizat de S.C. PILOT TEAM S.R.L, care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

 • 2. Se stabilesc condițiile de construire:

UTR1 - Zonă predominant rezidențială/mixtă, cu regim de înălțime maxim (S)+P+2E+M/Er

P.O.T.max. = 40 %

C.U.T.max. = 1,6

Regim de inaltime = (S)+P+2E+M/Er // Hcomisa = 10,50 m


BIROUL AVIZARE CONFORMITĂȚI PUG/PUD/PUZ

B d . Constantin Diaconovici L o g a , nr. 1, 300030, tel/fax +40 256 408341 e-mail:dezvoltareurbana@primariatm.ro, internet:www. prim ariatm.ro

UTR 2 - Zonă rezidențială cu funcțiuni complementare cu regim de înălțime maxim (S)+P+2E /(S)+ P+2E+M/Er

SZ1 - Zona de locuințe colective (Lc)

P.O.T.max. = 35 %

C.U.T.max. = 1,4

Regim de inaltime = (S)+P+2E+M/Er // Hcomisa = 10,50 m

SZ2 - Zona de locuințe semicolective / maxim 6 unitati pe parcela (Lcm)

P.O.T.max. = 35 %

C.U.T.max. = 1,05

Regim de inaltime = (S)+P+2E // Hcomisa = 10,50 m

SZ3 - Zona de locuințe individuale / max 2 unitati pe parcelă (Li)

P.O.T.max. = 35 %

C.U.T.max. = 1,05

Regim de inaltime = (S)+P+2E // Hcomisa = 10,50 m

Accesele auto și pietonale conform avizului Comisiei de Circulație nr. DT 2017-004340/ 15.12.2017.

Spații verzi amenajate minim 5,00 % din suprafața totală a terenului, conform Deciziei de încadrare nr. 20 din 02.03.2018 a Agenției pentru Protecția Mediului Timiș -suprafața totală de spații verzi prevăzută prin PUZ va fi amenajată și întreținută.

în cazul în care parcelele sunt parțial grevate de o servitute de utilitate publică, POT și CUT se vor calcula la suprafața efectivă rămasă în proprietate privată, iar autorizația de construire se va putea emite doar după ce terenurile afectate de drumuri vor deveni domeniu public;

 • 3. Prezentul Plan Urbanistic Zonal „Zonă rezidențială cu funcțiuni complementare” str. Dafinului - Calea Buziașului, Timișoara, se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timișoara și va avea valabilitate de 3 ani, perioadă în care pot fi demarate investițiile prevăzute în documentație.

Terenul reglementat este înscris în CF nr. 444879, nr. top 444879 (nr. CF vechi 1838 Moșnița Nouă) în suprafață de 3.700 mp, categoria de folosință - arabil, proprietari Boariu Gheorghe, Boariu Zoița-Cristina și VH URBAN HOME SRL; CF nr. 444278, nr. cad. 444278 (nr. top vechi 513/2/b; 516/2/b/l) în suprafață de 19.211 mp, categoria de folosință - arabil, proprietari Boariu Andreea-Andrada, Boariu Mădălina-Adnana și VH URBAN HOME SRL; CF nr. 405550, nr. top 405550 (nr. CF vechi 201250 nr. top 513/2/b; 516/2/b/2), în suprafață de 4.289 mp, categoria de folosință - arabil, proprietari Boariu Gheorghe, Boariu Zoița-Cristina și Honae Viktor.


BIROUL AVIZARE CONFORMITĂȚI PUG/PUD/PUZ

Bd. Constantin Diaconovici Loga, nr. 1, 300030, tel/fax +40 256 408341 e-mail:dezvoltareurbana(Ș)primariatm.ro, internet:www. primar iatm.ro

 • 4. Autorizația de Construire se va putea elibera doar după realizarea în prealabil a operațiunilor reglementate prin documentația de urbanism cu privire la obligativitatea asigurării acceselor din domeniul public conform Proiectului nr. 13.07/167/2017, planșa nr. 04 - „Proprietatea asupra terenurilor” și asigurarea tuturor utilităților necesare investiției în conformitate cu Planul de acțiune asumat.

 • 5. După aprobare prin hotărârea consiliului local a documentației PUZ și RLU aferent, hotărârea însoțită de documentație va fi transmisă către oficiul de cadastru și publicitate imobiliară, în vederea notării în cartea funciară a faptului că imobilul face obiectul respectivelor reglementări urbanistice, în conformitate cu art. 29, alin. 2A1) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

 • 6. Reglementările privind autorizarea construcțiilor și a amenajărilor vor fi aplicate în concordanță cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal „Zonă rezidențială cu funcțiuni complementare” str. Dafinului - Calea Buziașului, Timișoara, a Regulamentului Local de Urbanism.

Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, apreciem că proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Zonă rezidențială cu funcțiuni complementare”, str. Dafinului - Calea Buziașului, Timișoara, elaborat de proiectantul S.C. PILOT TEAM S.R.L., proiect nr. 13.07/167/2017, proprietari terenuri și beneficiari PUZ, conf. extraselor CF anexate și a declarației notariele cu încheierea de autentificare nr. 566/25.05.2018: S.C. VH URBAN HOME S.R.L., Boariu Gheorghe, Boariu Zoița-Cristina, Boariu Andreea-Andrada, Boariu Mădălina-Adnana, îndeplinește condițiile pentru a fi supus dezbaterii și aprobării plenului consiliului local.Red'dact - S.P.