Hotărârea nr. 320/2018

320/15.06.2018 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Reconfigurare şi extindere zonă servicii şi depozitare existentă; dezvoltare zonă rezidenţială cu funcţiuni complementare" str. Calea Buziaşului, nr. 126, Timişoara
Hotararea Consiliului Local 320/15.06.2018
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Reconfigurare şi extindere zonă servicii şi depozitare existentă; dezvoltare zonă rezidenţială cu funcţiuni complementare" str. Calea Buziaşului, nr. 126, Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. UR2018-006536/03.05.2018 privind oportunitatea proiectului de hotarare, a Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. UR2018-006536/03.05.2018 - al Directiei Generale de Urbanism si Dezvoltare Urbana din cadrul Primăriei Municipiului Timisoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 17.05.2018 - Anexă la Raportul de specialitate nr. UR2018-006536/03.05.2018;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu şi Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale din cadrul Consiliului Local al municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată şi modificată;
Având în vedere prevederile art. 25 alin. (1) şi Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, modificată;
Având în vedere prevederile Ordinului nr. 2701/2010 pentru aprobarea metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 183/08.05.2017 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 140/19.04.2011 privind aprobarea "Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului";
Având în vedere Avizul de Oportunitate nr. 34/21.09.2017, Avizul favorabil al Arhitectului Şef nr. 04/15.03.2018;
Având în vedere Decizia de incadrare a Agentiei pentru Protectia Mediului nr. 16 din 26.02.2018;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c) şi alin. (5) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă Planul Urbanistic Zonal "Reconfigurare şi extindere zonă servicii şi depozitare existentă; dezvoltare zonă rezidenţială cu funcţiuni complementare" str. Calea Buziaşului, nr. 126, Timişoara, având ca beneficiar pe S.C. RANDLER GROUP S.R.L., Poparad Sorin şi Poparad Adriana, întocmit conform Proiectului nr. 140/2015, realizat de S.C. ARHITECT TRÎMBIŢAŞ S.R.L., care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Se stabilesc condiţiile de construire: Se propune structurarea terenului reglementat în suprafaţă totală de 31.635 mp, în două UTR-uri, astfel:
UTR 1 - Zonă rezidenţială cu funcţiuni complementare (21.088 mp)
UTR 2 - Zonă depozitare şi servicii (10.547 mp)

Indicatorii urbanistici obligatorii (limite valori minime şi maxime):

UTR 1 - Zonă rezidenţială cu funcţiuni complementare (21.088 mp)

SzLi - Subzonă locuire cu max 2 unităţi/parcelă:
P.O.T. = max. 35%
C.U.T. = max. 0,9
Regim de înălţime max. (S)+P+1E+(M)Er
Hmax. cornişă = 11m
Hmax. coamă = 15m

SzLCmici - Subzonă locuire colectivă cu max 6 apartamente/parcelă:
P.O.T. = max. 35%
C.U.T. = max. 1,0
Regim de înălţime max. (S)+P+1E+(M)Er
Hmax. cornişă = 12m
Hmax. coamă = 17m

SzLC - Subzonă locuire colectivă:
P.O.T. = max. 35%
C.U.T. = max. 1,3
Regim de înălţime max. (S)+P+2E+(M)Er
Hmax. cornişă = 12m
Hmax. coamă = 17m


SzSI - Subzonă servicii şi instituţii publice:
P.O.T. = max. 40%
C.U.T. = max. 1,1
Regim de înălţime max. (S)+P+1E+(M)Er
Hmax. cornişă = 12m
Hmax. coamă = 17m

Spaţii verzi în UTR 1 = minim 5%

UTR 2 - Zonă depozitare şi servicii (10.547 mp)
P.O.T. = max. 65%
C.U.T. = max. 2,1
Regim de înălţime max. (S)+P+4E+Er
Hmax. cornişă = 18m
Hmax. coamă = 22m

Spaţii verzi în UTR 2 = minim 20%

Sub rezerva dotării în mod obligatoriu a clădirii cu lift, conform legislatiei in vigoare, accesul auto si realizarea locurilor de parcare exclusiv pe parcela deţinută de beneficiari conform avizului Comisiei de Circulaţie nr. DT 2017-004319/ 15.12.2017, spaţii verzi amenajate minim 5,00 % pentru UTR 1 şi minim 20% pentru UTR 2 - conform Deciziei de încadrare nr. 16 din 26.02.2018 a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Timiş - suprafaţa totală de spaţii verzi prevăzută prin PUZ va fi amenajată şi întreţinută.

Art. 3: Prezentul Plan Urbanistic Zonal "Reconfigurare şi extindere zonă servicii şi depozitare existentă; dezvoltare zonă rezidenţială cu funcţiuni complementare"- Calea Buziaşului, nr. 126, Timişoara, se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timişoara şi va avea valabilitate de 3 ani, perioadă în care pot fi demarate investiţiile prevăzute în documentaţie.
Terenul reglementat, este înscris în CF nr. 430558, nr. cad. 430558 Calea Buziaşului nr. 126 în suprafaţă de 8.135 mp, categoria de folosinţă - curti constructii, proprietar S.C. RANDLER GROUP S.R.L., întabulare servitute de trecere în favoarea S.C. ELECTRICA BANAT; în CF nr. 442663, nr. Top 516/2/c, 517/2/b, 527/2/1/b (provenita din conversia CF 1639 Mosnita Noua), în suprafaţă de 23.500 mp, categoria de folosinţă - arabil, proprietari Poparad Sorin şi Poparad Adriana Zorica.

Art. 4: Autorizaţia de Construire se va putea elibera doar după realizarea în prealabil a operaţiunilor reglementate prin documentaţia de urbanism cu privire la obligativitatea asigurării acceselor din domeniul public conform Proiectului nr. 140/2015, planşa nr. 140-A07 - ,,Circulaţia terenurilor" şi asigurarea tuturor utilităţilor necesare investiţiei în conformitate cu Planul de acţiune asumat.

Art. 5: Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal "Reconfigurare şi extindere zonă servicii şi depozitare existentă; dezvoltare zonă rezidenţială cu funcţiuni complementare" str. Calea Buziaşului, nr.126, Timişoara, beneficiari S.C. RANDLER GROUP S.R.L., Poparad Sorin şi Poparad Adriana, proiectant S.C. ARHITECT TRÎMBIŢAŞ S.R.L. şi a Regulamentului Local de Urbanism.

Art. 6: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Urbanism si Dezvoltare Urbana din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 7: Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Consiliului Judeţean Timiş;
- Seviciului Juridic;
- Direcţiei Urbanism şi Dezvoltare Urbană;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Clădiri Terenuri Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri Terenuri Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei Comunicare - Relaţionare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Beneficiarilor S.C. RANDLER GROUP S.R.L., Poparad Sorin şi Poparad
Adriana;
- Proiectantului S.C. ARHITECT TRÎMBIŢAŞ S.R.L.;
- O.C.P.I. Timiş;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
IMRE FARKAS
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ MUNICIPIUL TIMIȘOARA PRIMAR

Nr. UR2018-006536/03.05.2018

EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - „Reconfigurare și extindere zonă servicii și depozitare existentă; dezvoltare zonă rezidențială cu funcțiuni complementare” str.

Calea Buziașului, nr.126, Timișoara

 • 1. Descrierea situației actuale

Terenul reglementat în cadrul documentației PUZ „Reconfigurare și extindere zonă servicii și depozitare existentă; dezvoltare zonă rezidențială cu funcțiuni complementare”- Calea Buziașului, nr. 126, Timișoara, este amplasat în partea de sud-est a Municipiului Timișoara la sud de Calea Buziașului, în intravilan, fiind accesibil atât din Calea Buziașului cât și din strada Dafinului, identificat prin extras CF nr. 430558, nr. cad. 430558; extras CF nr. 442663, nr. top 442663 (CF vechi 1639 Mosnita Noua, nr. top 516/2/c, 517/2/b, 527/2/1/b).

Conform PUD aprobat prin HCL 361/2001 - Corp administrativ și depozit S.C. RANDLER GROUP S.R.L.; conform PUZ aprobat prin HCL 50/1999 preluat de PUG - Zonă propusă de locuințe pentru max.2 familii și funcțiuni complementare. POT max. = 40%. Regim de înălțime max. admis S+P+2E. Spații verzi conform HCL 62/2012.

Terenul reglementat, este înscris în CF nr. 430558, nr. cad. 430558 Calea Buziașului nr. 126 în suprafață de 8.135 mp, categoria de folosință - curți construcții, proprietar S.C. RANDLER GROUP S.R.L., întabulare servitute de trecere în favoarea S.C. ELECTRICA BANAT; extras CF nr. 442663, nr. top 442663 (CF vechi 1639 Mosnita Noua, nr. top 516/2/c, 517/2/b, 527/2/1/b) în suprafață de 23.500 mp, categoria de folosință - arabil, proprietari Poparad Sorin și Poparad Adriana Zorica.

 • 2. Schimbări preconizate și rezultate așteptate

Planul Urbanistic Zonal „Reconfigurare și extindere zonă servicii și depozitare existentă; dezvoltare zonă rezidențială cu funcțiuni complementare”- Calea Buziașului, nr. 126, Timișoara propune reconfigurarea și extinderea incintei existente a societății Randler Group, dezvoltată pe Calea Buziașului nr. 126 în baza Planului Urbanistic de Detaliu “Corp administrativ și depozit S.C. RANDLER GROUP S.R.L. Calea Buziașului Timișoara”, proiect nr. 26/2001 întocmit de S.C. Arhitect Trîmbițaș S.R.L., aprobat în baza H.C.L. cu nr. 361/18.12.2001; dezvoltarea unei zone rezidențiale cu funcțiuni complementare la sud de incinta RANDLER GROUP; asigurarea în incintă a locurilor de parcare necesare funcțiunilor propuse; asigurarea prin proiectare a strategiei de rezolvare a utilităților pentru întreaga incintă: alimentare cu energie electrică, gaz, apă-canal, telefonie, conform propunerilor și avizelor.

Accesul auto și pietonal la parcela studiată se face din străzile Dafinului - la sud și Calea Buziașului, la nord, conform avizului Comisiei de Circulație nr. DT 2017-004319/15.12.2017.

 • 3. Alte informații

În conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, actualizată, pentru documentația PUZ „Reconfigurare și extindere zonă servicii și depozitare existentă; dezvoltare zonă rezidențială cu funcțiuni complementare”- Calea Buziașului, nr. 126, Timișoara au fost obținute: Certificatul de Urbanism nr. 3111 din 12.07.2017, Avizul de Oportunitate nr. 34/21.09.2017, Avizul Arhitectului Sef nr. 04/15.03.2018;

 • 4. Concluzii

Având în vedere prevederile legale expuse, proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Reconfigurare și extindere zonă servicii și depozitare existentă; dezvoltare zonă rezidențială cu funcțiuni complementare”- Calea Buziașului, nr. 126, Timișoara, este elaborat de proiectantul S.C. ARHITECT TRÎMBIȚAȘ

S.R.L., proiect nr. 140/2015, beneficiari S.C. RANDLER GROUPS.R.L., Poparad Sorin și Poparad Adriana. îndeplinește condițiile pentru a fi supus dezbaterii și aprobării plenului consiliului local.

PRIMAR

NICOLAE ROBU


Pentru conformitate date tehnice

ARHITECT ȘEF

EMILIAN SORIN CIURARIU

NOTĂ: Elementele de natură tehnică, de detaliu, se vor regăsi în raportul de specialitate și, dacă se impune, în nota de fundamentare.

ROMANIA               Anexa la Raportul de specialitate nr. UR2018-006536/03.05.2018

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

SERVICIUL JURIDIC

17.05.2018

AVIZ

Ia raportul de specialitate privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Reconfigurare și extindere zonă servicii și depozitare existentă; dezvoltare zonă rezidențială cu funcțiuni complementare” str. Calea Buziașului, nr. 126, Timișoara

Având în vedere adresa înregistrata sub nr. UR2016-006951/10.05.2017 prin care v-am comunicat aspectele asupra cărora se pronunță serviciul nostru, precum si prevederile art. 36 din Normele metodologice din 26 februarie 2016 de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul și de elaborare și actualizare a documentațiilor de urbanism prin prezentul vă facem cunoscut că din examinarea cărților funciare anexate rezultă următoarea situație juridică:

CF nr.430558 Timișoara, nr. cad. 430558, terenul în suprafață de 8.135 mp are categoria de folosință curți construcții, intravilan, intabulare drept de servitute de trecere în favoarea S.C. ELECTRICA BANAT este proprietatea S.C. RANDLER GROUP SRL - beneficiara documentației.

CF nr. 442663 Timișoara, nr. cad. 442663, terenul în suprafață de 23.500 mp are categoria de folosință arabil, intravilan este proprietatea d-lui Poparad Sorin și a d-nei Poparad Adriana Zorica - beneficiari ai documentației PUZ, nu sunt înscrise sarcini, notate litigii ori alte mențiuni.

Se avizează favorabil raportul de specialitate înregistrat cu nr. UR2018-006536/03.05.2018 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Reconfigurare și extindere zonă servicii și depozitare existentă; dezvoltare zonă rezidențială cu funcțiuni complementare” str. Calea Buziașului , nr. 126, Timișoara cu privire la titlul asupra terenului, beneficiarii documentației având calitatea de proprietari asa cum rezultă din C.F. nr. 430558 Timișoara și CF nr. 442663 Timișoara cu privire la imobilul ce se reglementează.

Menționăm că prezentul aviz nu privește necesitatea si oportunitatea demersului privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Reconfigurare și extindere zonă servicii și depozitare existentă; dezvoltare zonă rezidențială cu funcțiuni complementare” str. Calea Buziașului, nr. 126, Timișoara si nu se substituie avizului de legalitate al secretarului, aviz reglementat de Legea nr. 215/2001 privind administrația publica locala cu modificările si completările ulterioare.

Prezentul aviz are ca premisa legalitatea si valabilitatea înscrisurilor anterioare care au generat prezenta documentație, nu privește indicii urbanistici propuși (regim de înălțime, retrageri, accese, POT, CUT etc ), nu obligă la emiterea actelor administrative ulterioare si nu înlocuiește obligația structurilor competente de a analiza documentația din punct de vedere al atribuțiilor ce le incumbă.

CONSILIER JURIDIC

DANIELA ȘTEFAN

Cod FO53-13,Ver.l

BIROUL AVIZARE CONFORMITĂȚI PUG/PUD/PUZ

B d . Constantin Diaconovici Loga, nr. 1 , 300030, tel/fax +40 256 408341

e-mail:dezvoltareurbana@primariatm.ro, internet:www. primariatm.ro

UR2018-006536/03.05.2018

RAPORT DE SPECIALITATE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Reconfigurare și extindere zonă servicii și depozitare existentă; dezvoltare zonă rezidențială cu funcțiuni complementare” str. Calea Buziașului, nr.126, Timișoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. UR2018-006536/03.05.2018 a Primarului Municipiului Timișoara și Proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Reconfigurare și extindere zonă servicii și depozitare existentă; dezvoltare zonă rezidențială cu funcțiuni complementare’'- Calea Buziașului, nr.126, Timișoara, prin care se propune dezvoltarea unei zone mixte destinată locuirii colective, serviciilor și comerțului;

Facem următoarele precizări:

Având în vedere solicitarea înregistrată cu nr. UR2018-006536/23.04.2018, privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Reconfigurare și extindere zonă servicii și depozitare existentă; dezvoltare zonă rezidențială cu funcțiuni complementare”- Calea Buziașului, nr. 126, Timișoara;

Având în vedere prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului Timișoara aprobat cu HCL 157/2002, prelungit cu HCL 131/2017 și „Conceptul general de dezvoltare urbană (MASTERPLAN)” aprobat cu H.C.L. 61/2012 promovate de către Consiliul Local al Municipiului Timișoara;

Ținând cont de Avizul de Oportunitate nr. 34/21.09.2017, Avizul Arhitectului Sef nr. 04/15.03.2018;

Având în vedere prevederile Certificatului de Urbanism nr. 3111 din 12.07.2017 precum și Decizia Etapei de încadrare nr. 16 din 26.02.2018 a Agenției pentru Protecția Mediului Timiș prin care anunță ca planul nu necesită evaluare de mediu și se adoptă fără aviz de mediu;

Documentația PUZ „Reconfigurare și extindere zonă servicii și depozitare existentă; dezvoltare zonă rezidențială cu funcțiuni complementare”- Calea Buziașului, nr. 126, Timișoara, beneficiari S.C. RANDLER GROUP S.R.L., Poparad Sorin și Poparad Adriana, proiectant S.C. ARHITECT TRÎMBIȚAȘ S.R.L., specialist cu drept de semnătură R.U.R. Georgeta Trimbițaș, a fost afișată pe site-ul oficial al Primăriei Municipiului Timișoara începând cu 16.11.2017, cu ocazia demarării Etapei 2 - etapa elaborării propunerilor PUZ și RLU aferent, de informare și consultare a publicului, conform H.C.L. nr. 140/2011, modificat prin H.C.L. nr. 183/2017, etapă finalizată prin afișarea pe site-ul Primăriei Municipiului Timișoara în decembrie 2017, a Raportului informării și consultării publicului cu nr. UR2017-0188032 7.12.2017;

Conform procedurii prevăzută prin H.C.L. nr. 140/19.04.2011, modificat prin H.C.L. nr. 183/2017 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului, documentația PUZ

BIROUL AVIZARE CONFORMITĂȚI PUG/PUD/PUZ

B d . Constantin Diaconovici Loga, nr. 1, 300030, tel/fax +40 256 408341

8-mail:dezvoltareurbana(â>primariatm.ro, internet:www. primariatm.ro

„Reconfigurare și extindere zonă servicii și depozitare existentă; dezvoltare zonă rezidențială cu funcțiuni complementare”- Calea Buziașului, nr. 126, Timișoara, se încadrează în Etapa 3 -etapa aprobării PUZ si RLU aferent (cap. 8.2.3., art. 63 din HCL nr. 140/2011, modif prin HCL nr. 183/2017), în baza Dispoziției Primarului nr. 92/ 15.01.2007 privind aprobarea Procedurii pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică;

Planul Urbanistic Zonal „Reconfigurare și extindere zonă servicii și depozitare existentă; dezvoltare zonă rezidențială cu funcțiuni complementare”- Calea Buziașului, nr. 126, Timișoara, este elaborat de proiectantul S.C. ARHITECT TRÎMBIȚAȘ S.R.L., proiect nr. 140/2015, la cererea beneficiarilor S.C. RANDLER GROUPS.R.L., Poparad Sorin și Poparad Adriana.

Terenul reglementat în cadrul documentației PUZ „Reconfigurare și extindere zonă servicii și depozitare existentă; dezvoltare zonă rezidențială cu funcțiuni complementare”-Calea Buziașului, nr. 126, Timișoara, în suprafață totală de 31.635 mp este format din 2 parcele și este situat în partea de sud-est a Municipiului Timișoara la sud de Calea Buziașului, în intravilan, fiind accesibil atât din Calea Buziașului cât și din strada Dafinului, identificat prin extras CF nr. 430558, nr. cad. 430558; extras CF nr. 442663, nr. top 442663 (CF vechi 1639 Mosnita Noua, nr. top 516/2/c, 517/2/b, 527/2/1/b).

Destinația actuală, conform PUD aprobat prin HCL 361/2001 - Corp administrativ și depozit S.C. RANDLER GROUP S.R.L.; conform PUZ aprobat prin HCL 50/1999 preluat de PUG - Zonă propusă de locuințe pentru max.2 familii și funcțiuni complementare. POT max. = 40%. Regim de înălțime max. admis S+P+2E. Spații verzi conform HCL 62/2012.

Terenul reglementat, care face obiectul acestei documentații, nu se află în zonă protejată sau de protecție a monumentelor istorice, respectiv zone de interes deosebit pentru care este necesar avizul Consiliului Județean Timiș.

Prin prezentul Plan Urbanistic Zonal „Reconfigurare și extindere zonă servicii și depozitare existentă; dezvoltare zonă rezidențială cu funcțiuni complementare"- Calea Buziașului, nr. 126, Timișoara, nu se încalcă prevederile OUG nr. 114/2007 privind modificarea si completarea OUG nr. 195/2005, privind protecția mediului.

Terenul reglementat, este înscris în CF nr. 430558, nr. cad. 430558 Calea Buziașului nr. 126 în suprafață de 8.135 mp, categoria de folosință - curți construcții, proprietar S.C. RANDLER GROUP S.R.L., întabulare servitute de trecere în favoarea S.C. ELECTRICA BANAT; extras CF nr. 442663, nr. top 442663 (CF vechi 1639 Mosnita Noua, nr. top 516/2/c, 517/2/b, 527/2/1/b) în suprafață de 23.500 mp, categoria de folosință - arabil, proprietari Poparad Sorin și Poparad Adriana Zorica.

Plan Urbanistic Zonal „Reconfigurare și extindere zonă servicii și depozitare existentă; dezvoltare zonă rezidențială cu funcțiuni complementare”- Calea Buziașului, nr. 126, Timișoara propune reconfigurarea și extinderea incintei existente a societății Randler Group, dezvoltată pe Calea Buziașului nr. 126 în baza Planului Urbanistic de Detaliu “Corp administrativ și depozit S.C. RANDLER GROUP S.R.L. Calea Buziașului Timișoara”, proiect nr. 26/2001 întocmit de S.C. Arhitect Trîmbițaș S.R.L., aprobat în baza H.C.L. cu nr. 361/18.12.2001; dezvoltarea unei zone rezidențiale cu funcțiuni complementare la sud de incinta RANDLER GROUP; asigurarea în incintă a locurilor de parcare necesare funcțiunilor propuse; asigurarea prin proiectare a strategiei de rezolvare a utilităților

DIRECȚIA GENERALA DE URBANISM

pentru întreaga incintă: alimentare cu energie electrică, gaz, apă-canal, telefonie, conform propunerilor și avizelor.

Accesul auto și pietonal la parcela studiată se face din străzile Dafinului - la sud și Calea Buziașului, la nord, conform avizului Comisiei de Circulație nr. DT 2017-004319/15.12.2017.

Obținerea Autorizației de Construire este condiționată de realizarea locurilor de parcare necesare funcțiunii propuse exclusiv pe parcelele deținute de beneficiari, în conformitate cu Anexa 2 din R.L.U. aferenta P.U.G., aprobat prin HCL nr. 157/05.08.2002 si prelungit prin HCL nr. 131/2017 și în conformitate cu avizul Comisiei de Circulație nr. DT 2017-004319/15.12.2017.

Indicii propuși prin documentație și conform Avizului Arhitectului Șef sunt următorii:

Se propune structurarea terenului reglementat în suprafață totală de 31.635 mp, în două UTR-uri, astfel:

UTR 1 - Zonă rezidențială cu funcțiuni complementare (21.088 mp)

UTR 2 - Zonă depozitare și servicii (10.547 mp)

Indicatorii urbanistici obligatorii (limite valori minime și maxime):

- Indicatori urbanistici propuși pe terenul beneficiarului: UTR 1 - Zonă rezidențială cu funcțiuni complementare (21.088 mp) SzLi - Subzonă locuire cu max 2 unități/parcelă:

P.O.T. = max. 35%

C.U.T. = max. 0,9

Regim de înălțime max. (S)+P+lE+(M)Er

Hmax. cornișă = 1 lm

Hmax. coamă = 15m

SzLCmici - Subzonă locuire colectivă cu max 6 apartamente/parcelă:

P.O.T. = max. 35%

C.U.T. = max. 1,0

Regim de înălțime max. (S)+P+lE+(M)Er

Hmax. cornișă = 12m

Hmax. coamă = 17m

SzLC - Subzonă locuire colectivă:

P.O.T. = max. 35%

C.U.T. = max. 1,3

Regim de înălțime max. (S)+P+2E+(M)Er

Hmax. cornișă = 12m

Hmax. coamă = 17m

BIROUL AVIZARE CONFORMITĂȚI PUG/PUD/PUZ

Bd. Constantin Diaconovici Loja, nr. 1, 300030, tel/fax +40 256 408341

e-mail:dezvoltareurbana@primar iatm.ro, internet:www. primariatm.ro

SzSI - Subzonă servicii și instituții publice:

P.O.T. = max. 40%

C.U.T. = max. 1,1

Regim de înălțime max. (S)+P+lE+(M)Er

Hmax. comisă = 12m

Hmax. coamă = 17m

Spații verzi în UTR 1 = minim 5%

UTR 2 - Zonă depozitare și servicii (10.547 mp)

P.O.T. = max. 65%

C.U.T. = max. 2,1

Regim de înălțime max. (S)+P+4E+Er

Hmax. cornișă = 18m

Hmax. coamă = 22m

Spații verzi în UTR 2 = minim 20%

Spații verzi amenajate minim 5,00 % pentru UTR 1 și minim 20% pentru UTR 2 -conform Deciziei de încadrare nr. 16 din 26.02.2018 a Agenției pentru Protecția Mediului Timiș - suprafața totală de spații verzi prevăzută prin PUZ va fi amenajată și întreținută.

în cazul în care parcelele sunt parțial grevate de o servitute de utilitate publică, POT și CUT se vor calcula la suprafața efectivă rămasă în proprietate privată, iar autorizația de construire se va putea emite doar după ce terenurile afectate de drumuri vor deveni domeniu public;

La eliberarea Autorizației de Construire se vor respecta toate condițiile impuse prin avizele eliberate de deținătorii de rețele și utilități publice precum și ale altor instituții avizatoare, care se vor realiza pe cheltuiala beneficiarilor.

Documentația de urbanism este însoțită de avizele și acordurile conform Ghidului privind metodologia de elaborare și conținutul cadru al P.U.Z. aprobat prin Ordinul nr. 176/N/2000 al M.L.P.A.T. ( M.T.C.T.).

Autorizația de Construire se va putea elibera doar după realizarea în prealabil a operațiunilor reglementate prin documentația de urbanism cu privire la obligativitatea asigurării acceselor din domeniul public conform Proiectului nr. 140/2015, planșa nr. 140-A07 - „Circulația terenurilor” și asigurarea tuturor utilităților necesare investiției în conformitate cu Planul de acțiune asumat.

Semnarea documentației de amenajare a teritoriului sau de urbanism atrage responsabilitatea fiecărei persoane din colectivul de specialiști care a elaborat documentația, pentru veridicitatea și corectitudinea din punct de vedere tehnic a acesteia, în conformitate cu art. 38, alin. 1A1) din Legea ni'. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

BIROUL AVIZARE CONFORMITĂȚI PUG/PUD/PUZ

8 d . Constantin Diaconovici Loga, nr. 1, 300030, tel/fax +40 256 408341

e-mail:dezvoltareurbana@primariatn>.ro, internet:www. primariatm.ro

După aprobarea prin hotărârea consiliului local a documentației PUZ si RLU aferent, aceasta va fi transmisa către oficiul de cadastru și publicitate imobiliară, în vederea actualizării din oficiu a destinației imobilelor înregistrate în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

Plan Urbanistic Zonal „Reconfigurare și extindere zonă servicii și depozitare existentă; dezvoltare zonă rezidențială cu funcțiuni complementare”- Calea Buziașului, nr. 126, Timișoara se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timișoara și va avea valabilitate de 3 ani, perioadă în care pot fi demarate investițiile prevăzute în documentație.

PROPUNEM:

 • 1. Avizarea si aprobarea Planului Urbanistic „Reconfigurare și extindere zonă servicii și depozitare existentă; dezvoltare zonă rezidențială cu funcțiuni complementare”-Calea Buziașului, nr. 126, Timișoara, beneficiari S.C. RANDLER GROUP S.R.L., Poparad Sorin și Poparad Adriana, întocmit conform proiectului nr. 140/2015, realizat de S.C. ARHITECT TRÎMBIȚAȘ S.R.L, care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

 • 2. Se stabilesc condițiile de construire:

UTR 1 - Zonă rezidențială cu funcțiuni complementare (21.088 mp)

SzLi - Subzonă locuire cu max 2 unități/parcelă:

P.O.T. = max. 35%

C.U.T. = max. 0,9

Regim de înălțime max. (S)+P+lE+(M)Er

Hmax. cornișă = 11 m

Hmax. coamă = 15m

SzLCmici - Subzonă locuire colectivă cu max 6 apartamente/parcelă:

P.O.T. = max. 35%

C.U.T. = max. 1,0

Regim de înălțime max. (S)+P+lE+(M)Er

Hmax. cornișă = 12m

Hmax. coamă = 17m

SzLC - Subzonă locuire colectivă:

P.O.T. = max. 35%

C.U.T. = max. 1,3

Regim de înălțime max. (S)+P+2E+(M)Er

Hmax. cornișă = 12m

Hmax. coamă = 17m

SzSI - Subzonă servicii și instituții publice:

P.O.T. = max. 40%

C.U.T. = max. 1,1

BIROUL AVIZARE CONFORMITĂȚI PUG/PUD/PUZ

Bd. Constantin Diaconovici Loga, n r . 1, 300030, tel/fax +40 2 5 S 408341

e-mail:dezvo!tareurbana@pr imariatm.ro, internet:www. primariatm.ro

Regim de înălțime max. (S)+P+lE+(M)Er

Hmax. cornișă = 12m

Hmax. coamă = 17m

Spații verzi in UTR 1 = minim 5%

UTR 2 - Zonă depozitare și servicii (10.547 mp)

P.O.T. = max. 65%

C.U.T. = max. 2,1

Regim de înălțime max. (S)+P+4E+Er

Hmax. cornișă = 18m

Hmax. coamă = 22m

Spații verzi în UTR 2 = minim 20%

Accesul auto și pietonal conform avizului Comisiei de Circulație nr. DT 2017-004319/ 15.12.2017.

Spații verzi amenajate minim 5,00 % pentru UTR 1 și minim 20% pentru UTR 2 -conform Deciziei de încadrare nr. 16 din 26.02.2018 a Agenției pentru Protecția Mediului Timiș - suprafața totală de spații verzi prevăzută prin PUZ va fi amenajată și întreținută.

în cazul în care parcelele sunt parțial grevate de o servitute de utilitate publică, POT și CUT se vor calcula la suprafața efectivă rămasă în proprietate., privată, iar autorizația de construire se va putea emite doar după ce terenurile afectate de drumuri vor deveni domeniu public;

 • 3. Prezentul Plan Urbanistic Zonal „Reconfigurare și extindere zonă servicii și depozitare existentă; dezvoltare zonă rezidențială cu funcțiuni complementare”- Calea Buziașului, nr. 126, Timișoara, se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timișoara și va avea valabilitate de 3 ani, perioadă în care pot fi demarate investițiile prevăzute în documentație.

Terenul reglementat, este înscris în CF nr. 430558, nr. cad. 430558 Calea Buziașului nr. 126 în suprafață de 8.135 mp, categoria de folosință - curți construcții, proprietar S.C. RANDLER GROUP S.R.L., întabulare servitute de trecere în favoarea S.C. ELECTRICA BANAT; în CF nr. 442663, nr. Top 516/2/c, 517/2/b, 527/2/1/b (provenita din conversia CF 1639 Mosnita Noua), în suprafață de 23.500 mp, categoria de folosință - arabil, proprietari Poparad Sorin și Poparad Adriana Zorica.

 • 4. Autorizația de Construire se va putea elibera doar după realizarea în prealabil a operațiunilor reglementate prin documentația de urbanism cu privire la obligativitatea asigurării acceselor din domeniul public conform Proiectului nr. 140/2015, planșa nr. 140-A07 - „Circulația terenurilor” și asigurarea tuturor utilităților necesare investiției în conformitate cu Planul de acțiune asumat.


BIROUL AVIZARE CONFORMITĂȚI PUG/PUD/PUZ

B d . Constantin Diaconovici Loga, n r . 1 , 300030, tel/fax +40 256 408341

e-mail:dezvoltareurbana@pr imariatm.ro, internet:www. primariatm.ro

5. După aprobare prin hotărârea consiliului local a documentației PUZ și RLU aferent, hotărârea însoțită de documentație va fi transmisă către oficiul de cadastru și publicitate imobiliară, în vederea notării în cartea funciară a faptului că imobilul face obiectul respectivelor reglementări urbanistice, în conformitate cu art. 29, alin. 2A1) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

6. Reglementările privind autorizarea construcțiilor și a amenajărilor vor fi aplicate în concordanță cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal „Reconfîgurare și extindere zonă servicii și depozitare existentă; dezvoltare zonă rezidențială cu funcțiuni complementare”-Calea Buziașului, nr. 126, Timișoara, a Regulamentului Local de Urbanism.

Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, apreciem că proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Reconfîgurare și extindere zonă servicii și depozitare existentă; dezvoltare zonă rezidențială cu funcțiuni complementare”-Calea Buziașului, nr. 126, Timișoara, este elaborat de proiectantul S.C. ARHITECT TRÎMBIȚAȘ S.R.L., proiect nr. 140/2015, la cererea beneficiarilor S.C. RANDLER GROUP S.R.L., Poparad Sorin și PoparadAdriana, îndeplinește condițiile pentru a fi supus dezbaterii și aprobării plenului consiliului local.

ARHITECT SEF Emilian Sorin CIURARIUReddact -S.P.

Bd. Constantin Diaconovici Loga, nr. 1, 3 0 0 03 0, tel/fax +40 2 5 6 40843 5 e-mail:dezvoltareurbana@primariatm.ro, internet:www.primariatm.ro

Aprobat,


Primar,

dNicolae ROBU

Ca urmare a cererii adresate de S.C. RANDLER GROUP S.R.L., POPARAD SORIN, POPARAD ADRIANA, prin S.C. ARHITECT TRIMBITAS S.R.L. cu sediu pe str. M.M. Todorov nr. 2, în județul Timiș, municipiul Timișoara, cod poștal.............. înregistrată cu UR2017-013911/25.08.2017;

Ca urmare a proiectului nr. 140/2015 realizat de S.C. ARHITECT TRIMBITAS S.R.L, cu sediul în județul Timiș, Loc. Timișoara, cod poștal ....., str. M.M. Todorov nr. 2,

Având în vedere Procesul verbal întocmit în urma ședinței din data de 21.09.2017 a Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism, înființată în baza art. 37 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul și a H.C.L. nr. 299/27.06.2006 modificat prin H.C.L. nr. 95/26.02.2013 privind înființarea C.T.A.T.U.;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, se emite:

AVIZUL DE OPORTUNITATE

Nr. 34 din 21.09.2017

Pentru elaborarea Planului urbanistic zonal - „Reconfigurare și extindere zonă servicii și depozitare existentă; Dezvoltare zonă rezidențială cu funcțiuni complementare" cu modificarea Avizului de Oportunitate nr. 15/29.09.2016

Generat de imobilul situat în Timișoara, Calea Buziașului nr. 126, identificat prin planul de încadrare în zonă, planul de situație și extrasele CF nr. 430558, CF nr. 442663, anexate, teren intravilan:

Cu respectarea următoarelor condiții:

 • 1.  Teritoriul care urmează să fie să fie studiat prin PUZ este cuprins între str. Magnoliei, Calea Buziașului, strada Rozmarinului, strada Dafinului.

Zona ce urmează a fi reglementată, identificată conform planșei nr. 140-A06 „Reglementări urbanistice", memoriului de prezentare și extraselor CF atașate, menționate mai sus, anexă Ia prezentul aviz, cuprinde terenul delimitat astfel: la sud strada Dafinului, la vest parcela cu PUZ în lucru proprietar HONAE VIKTOR, la nord Calea Buziașului, la est parcele private identificate cu nr. A 1504/1/9/1, A 1504/1/9/2, PUZ aprobat cu HCL 537/2006.

 • 2.  Categoriile funcționale ale dezvoltării și eventualele servituți:

Categoria funcțională existenta pe terenul beneficiarului - Folosința actuală: conform CF 430558 anexat - teren intravilan, in suprafața de 8.135 mp, categoria de folosință: curți construcții; conform CF 442663 anexat - teren intravilan, in suprafața de 23.500 mp, categoria de folosință: arabil. Destinația conform HCL 361/2001 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu " Corp Administrativ și depozit S.C. Randler Group S.R.L. Calea Buziașului Timișoara" - Corp administrativ și depozit SC RANDLER GROUPE SRL și conform PUZ aprobat prin HCL 50/1999 preluat de PUG - Zonă propusă de locuințe pentru maxim 2 familii și funcțiuni complementare

Bd. Constantin Diaconovici L o g a , n r. 1, 300030, tel/fax +40 256 408435 e-mail:dezvoltareurbana@primariatm.ro, internet:www.primariatm.ro

Categoria funcțională propusă/acceptată pe terenul beneficiarului:

Se propune structurarea terenului studiat în suprafață totală de 31.635mp, în două UTR-uri, astfel:

UTR 1 - Zonă rezidențială cu funcțiuni complementare (21.088 mp)

UTR 2 - Zonă depozitare și servicii (10.547 mp)

 • 3. Indicatorii urbanistici obligatorii (limite valori minime și maxime):

 • - Indicatori urbanistici existenți pe terenul beneficiarului conform Avizului de Oportunitate nr. 15/29.09.2016:

UTR 1:

 • - Subzonă locuire cu maxim 2 unități locative pe parcelă

 • - POT max = 35%

 • - CUT max = 0,9

 • - regim de înălțime max (S)+P+lE+Er(M)

 • - Hmax = 17m

 • - Hmax cornișă = 12m

 • - Spații verzi min 5% UTR 2:

 • - Subzonă depozitare și servicii

 • - POT max = 65% (Conf. PUD aprobat cu HCL 361/2001)

 • - CUT max = 2,1

 • - regim de înălțime max (S)+P+4E+Er

 • - Hmax = 22m

 • - Hmax cornișă = 18m

 • - Spații verzi min 20%

- Indicatori urbanistici propuși pe terenul beneficiarului:

UTR 1 - Zonă rezidențială cu funcțiuni complementare (21.088 mp)

SzLi - Subzonă Locuire cu max 2 unități/parcelă:

P.O.T. = max. 35%

C.U.T. = max. 0,9

Regim de înălțime max. (S)+P+lE+(M)Er

Hmax. cornișă = llm

Hmax. coamă = 15m

SzLCmici - Subzonă Locuire colectivă cu max 6 apartamente/parcelă:

P.O.T. = max. 35%

C.U.T. = max. 1,0

Regim de înălțime max. (S)+P+lE+(M)Er

Hmax. cornișă = 12m

Hmax. coamă - 17m

SzLC - Subzonă Locuire locuire colectivă:

P.O.T. = max. 35%

C.U.T. = max. 1,3

Regim de înălțime max. (S)+P+2E+(M)Er

Hmax. cornișă = 12m

Hmax. coamă = 17m

Bd. Constantin Diaconovici Loga, nr. 1, 3 0 0 03 0, tel/fax +40 2 5 6 40843 5 e-mail:dezvoltareurbana@primariatm.ro, internet:www. primariatm.ro

SzSI - Subzonă Servicii și instituții publice:

P.O.T. = max. 40%

C.U.T. = max. 1,1

Regim de înălțime max. (S)+P+lE+(M)Er

Hmax. cornișă = 12m

Hmax. coamă = 17m

Spații verzi in UTR 1 = minim 5%

UTR 2 - Zonă depozitare și servicii (10.547 mp)

P.O.T. = max. 65%

C.U.T. = max. 2,1

Regim de înălțime max. (S)+P+4E+Er

Hmax. cornișă = 18m

Hmax. coamă = 22m

Spații verzi în UTR 2 = minim 20%

 • - se vor respecta prevederile HCL 62/28.02.2012 privind aprobarea "Strategiei dezvoltării spațiilor verzi a Municipiului Timișoara 2010-2020 și Anexa 1 - Cadastrul Verde"

 • - se va respecta H.C.L. nr. 4 din 28.01.2003 privind aprobarea realizării aliniamentelor de arbori aferente drumurilor publice aflate pe teritoriul administrativ al municipiului Timișoara;

 • - documentația de PUZ va respecta culorile și conținutul cadru din „Ghidul privind metodologia de elaborare și conținutul-cadru al PUZ" aprobat prin Ordinul MLPAT nr. 176/N/2000

 • 4.  Dotările de interes public necesare, accesului pietonal și carosabil, parcajelor, utiliăților

 • -  Propunerile acestei documentații se vor corela cu propunerile celorlalte documentații de urbanism din zonă, aprobate sau aflate în lucru - in ceea ce privește continuitatea drumurilor și a spațiilor ce urmează a fi de interes public

 • - Parcările necesare funcțiunilor propuse se vor realiza exclusiv pe terenul beneficiarului, iar amplasarea acestora va respecta OMS 119/2014;

 • - Se vor lua în considerare pentru elaborarea P.U.Z. și „Propunerile preliminare ce vor fi supuse spre avizare - Etapa a 3-a elaborare P.U.G. Timișoara", aprobate prin H.C.L. nr. 428/30.07.2013;

 • 5. Capacitățile de transport admise în raport cu funcțiunile propuse și cu încărcările estimate datorită traficului suplimentar generat de viitoarele investiții:

 • - Capacitatea de transport a drumurilor/străzilor sau aleilor propuse va fi analizată prin P.U.Z. în funcție de legislația în vigoare pentru funcțiunea propusă;

 • 6. Acorduri/Avize specifice ale organismelor centrale și/sau teritoriale pentru P.U.Z.:

Avize necesare pentru PUZ: Aviz C.T.A.T.U.: Avize necesare pentru PUZ: aviz CTATU (Avizul Arhitectului-șef), aviz Unic, aviz Sanitar, aviz Agenția pentru Protecția Mediului Timiș, aviz Protecția Civilă, aviz Pompieri, aviz Statul Major (conf. HG 62/1996), aviz de Principiu Mediu Urban (PMT), aviz de Principiu Drumuri (PMT), aviz Comisia de Circulație (PMT), adeverințe cu referire la eventualele litigii sau revendicări eliberate de Direcția Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse (PMT), Compartimentul Administrare Fond Funciar (PMT) și

Bd. Constantin Diaconovici Loga, nr. 1, 3 0 0 0 3 0, tel/fax + 40 2 5 6 4 0 8 4 3 5 e-mail:dezvoltareurbana@primariatm.ro, inter n e t: w w w. primariatm.ro

Serviciul Juridic (PMT), studiu geotehnic, plan topografic/cadastral actualizat, furnizat de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară. Plan de situație actualizat cu viza OCPI cu marcarea serivituții de trecere, Acorduri notariale cu referire la înscrieri privitoare la proprietate, respectiv înscrieri la sarcini conform CF-uri - dacă este cazul Drumurile de acces la parcelă vor respecta legislația în vigoare. Vor fi asigurate locuri de parcare în incintă. Se va marca sistematizarea pe verticală a terenului

Se vor respecta: RLU, Codul Civil, OMS 119/2014, HG 525/96, si legislația in vigoare. Utilitati necesare in zona: apa, canal, gaz,electricitate. Circulație pietonala si vehicule, accese auto si parcaje necesare in zona conf. RLU. Demolarea constructilor existente se va realiza cu respectarea: Codul Civil, RLU, OMS 119/2014, HG 525/96 si legislația in vigoare, alte avize conform legislației în vigoare, dacă este cazul.

 • 7. Obligațiile inițiatorului P.U.Z. ce derivă in procedurile specifice de informare și consultare a publicului:

- Se vor respecta prevederile H.C.L. nr. 183/08.05.2017 pentru modificarea H.C.L. nr. 140/19.04.2011 privind aprobarea „Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului”.

Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a Certificatului de urbanism nr. 3111 din 12.07.2017 emis de Primăria Municipiului Timișoara

Achitat taxa de 100 lei, conform Chitanței nr. 25905/25.08.2017

Prezentul aviz a fost transmis solicitantului direct/ prin poștă la data de...........................................

Arhitect-șef

EmilianȘorin CIURARIU

Red- S.P. -2 ex

ROMÂNIA


JUDEȚUL TIMIȘ MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA GENERALA DE URBANISM SI DEZVOLTARE URBANA BIROUL AVIZARE CONFORMITĂȚI PUG/ PUD/ PUZ

Timișoara, Bd. C.D. Loga nr. 1, Tel./Fax +40 256 408300 e-mail:primaria@primariatm.ro, inter net:www. primariatm.ro

Ca urmare a cererii adresate de S.C. RANDLER GROUP S.R.L., POPARAD SORIN, POPARAD ADRIANA, prin S.C. ARHITECT TRIMBITAS S.R.L, CUI RANDLER: 11907936, cu sediul în județul Timiș, localitatea Timișoara, str. M.M. Todorov nr. 2, cod poștal 300044, înregistrată la Primăria Municipiului Timișoara cu nr. UR2018-003476/01.03.2018;

Ca urmare a proiectului nr. 140/2015 realizat de S.C. ARHITECT TRIMBITAS S.R.L, cu sediul în județul Timiș, localitatea Timișoara, M.M. Todorov nr. 2, cod poștal 300044, având în vedere Procesul verbal întocmit în urma ședinței din data de 29.03.2018 a Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism, înființată în baza art. 37 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul și a H.C.L. nr. 299/27.06.2006 modificat prin H.C.L. nr. 95/26.02.2013 privind înființarea C.T.A.T.U.;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, se emite prezentul:

AVIZ

Nr. 04 din 15.03.2018

Pentru elaborarea Planului urbanistic zonal pentru - „Reconfigurare și extindere zonă servicii și depozitare existentă; Dezvoltare zonă rezidențială cu funcțiuni complementare".

Generat de imobilul situat în Timișoara, Calea Buziașului nr. 126, identificat prin planul de încadrare în zonă, planul de situație și extrasele conform CF 430558 anexat - teren intravilan, in suprafața de 8.135 mp, categoria de folosință: curți construcții; conform CF 442663 anexat - teren intravilan, in suprafața de 23.500 mp, categoria de folosință: arabil, teren intravilan

Inițiatori: S.C. RANDLER GROUP S.R.L., POPARAD SORIN, POPARAD ADRIANA;

Proiectant: S.C. ARHITECT TRIMBITAS S.R.L

Specialist cu drept de semnătură R.U.R.: Arh. Georgeta V. TRIMBITAS.

Amplasare, delimitare, suprafață zonă studiată în P.U.Z.: terenul studiat este situat în partea de est a municipiului Timișoara, cuprins între str. Magnoliei, Calea Buziașului, strada Rozmarinului, strada Dafinului.

Se reglementează terenurile deținute de beneficiar, conform CF 430558 și CF 442663 anexate.

Prevederile Planului urbanistic general (P.U.G.) și a Regulamentului local de urbanism (R.L.U.) aprobate anterior:

Conform PUD aprobat prin HCL 361/2001 - Corp administrativ si depozit SC RANDLER

ROMÂNIA


JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA GENERALA DE URBANISM SI DEZVOLTARE URBANA BIROUL AVIZARE CONFORMITĂȚI PUG/ PUD/ PUZ

Timișoara, Bd. C.D. Loga nr. 1, Tel./Fax + 4 0 256 408300 e-mail:primaria@primariatm.ro, internet:www.primariatm.ro

Prezentul aviz este valabil numai împreună cu planșa de reglementări anexată și vizată spre neschimbare.

Semnarea documentației de amenajare a teritoriului sau de urbanism atrage responsabilitatea fiecărei persoane din colectivul de specialiști care a elaborat documentația, pentru veridicitatea și corectitudinea din punct de vedere tehnic a acesteia.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.Z.

Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (D.T.A.C.) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.Z. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.

Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a

Certificatului de urbanism nr. 3111 din 12.07.2017, emis de Primăria Municipiului Timișoara.

Achitat taxa de 100 lei, conform Chitanței nr. .13091/04.04.2018

Prezentul aviz a fost transmis solicitantului direct/prin poștă la data de..............................ROMÂNIAJUDEȚUL TIMIȘ MUNICIPIUL TIMIȘOARA DIRECȚIA GENERALA DE URBANISM SI DEZVOLTARE URBANA Biroul Avizare Conformități P U G / PUD/ PUZ

Bd. Constantin Diaconovici Loga, nr. 1, 3 0 0 0 3 0, tel/fax +40 2 5 6 40 84 3 5 e-mail:dezvolta reurbana@primariatm.ro, internet:www.primariatm

Nr. UR2017-018803/27.12.2017

RAPORTUL INFORMĂRII ȘI CONSULTĂRII PUBLICULUI

Etapa 2 - etapa elaborării propunerilor PUZ și RLU aferent, de informare și consultare a publicului cu privire la documentația:

- PUZ - „Reconfigurare și extindere zonă servicii și depozitare existentă; dezvoltare zonă

rezidențială cu funcțiuni complementare”


 • - Amplasament: Timișoara, Calea Buziașului, nr. 126

 • - Beneficiari: S.C. RANDLER GROUP S.R.L., Poparad Sorin și Poparad Adriana

 • - Proiectant: S.C. ARHITECT TRÎMBIȚAȘ S.R.L.

Detalii privind tehnicile și metodele utilizate de solicitant pentru a informa și a consulta publicul:

Cetățenii au fost invitați să transmită observații referitoare la documentația P.U.Z. disponibilă la Biroul Avizare Conformități PUG/PUD/PUZ din cadrul Direcției Generale de Urbanism și Dezvoltare Urbană și afișată pe site-ul www.primariatm.ro, în perioada 16.11.2017 - 12.12.2017.

In acest scop, beneficiarul documentației a amplasat un panou pe terenul care a generat planul urbanistic zonal, iar Direcția Generală de Urbanism și Dezvoltare Urbană a amplasat 4 panouri (3 panouri pe teritoriul zonei studiate prin P.U.Z. si 1 panou la sediul Primăriei Municipiului Timișoara), conform Anexei 2 din H.C.L. nr. 183/2017 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului, au fost notificați cetățenii prin publicarea anunțului pe site-ul www.primariatm.ro.

Documentația disponibilă la Biroul Avizare Conformități PUG/PUD /PUZ, nu a fost consultată de nici o persoană.

Nu au fost făcute obiecții în scris la Serviciul Relaționare Directă cu Cetățenii.

Având în vedere că s-au parcurs procedurile prevăzute de H.C.L. nr. 183/2017, privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului, Etapa 2 - etapa elaborării propunerilor PUZ și RLU aferent, de informare și consultare a publicului cu privire la documentația Plan Urbanistic Zonal - „Reconfigurare și extindere zonă servicii și depozitare existentă; dezvoltare zonă rezidențială cu funcțiuni complementare”, Timișoara, beneficiari S.C. RANDLER GROUP S.R.L., Poparad Sorin și Poparad Adriana, a fost finalizată și se va putea începe circuitul legal de avizare.

Red- S.P. 2ex


ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ MUNICIPIUL TIMIȘOARA DIRECȚIA GENERALA DE URBANISM SI DEZVOLTARE URBANA Biroul Avizare Conformități PUG/ PUD/ PUZ

Bd. Constantin Diaconovici Loga, nr. 1, 3 000 3 0, tel/fax +40 2 5 6 408 43 5 e-mail:dezvoltareurbana@pr imariatm.ro, internet:www.primar iatm

Nr. UR2017-018803/13.12.2017

REZULTATELE INFORMĂRII ȘI CONSULTĂRII PUBLICULUI

Etapa 2 - etapa elaborării propunerilor PUZ și RLU aferent, de informare și consultare a publicului cu privire la documentația:

 • - PUZ - „Reconfigurare și extindere zonă servicii și depozitare existentă; dezvoltare zonă

rezidențială cu funcțiuni complementare”

 • - Amplasament: Timișoara, Calea Buziașului, nr. 126

 • - Beneficiari: S.C. RANDLER GROUP S.R.L., Poparad Sorin și Poparad Adriana

 • - Proiectant: S.C. ARHITECT TRÎMBIȚAȘ S.R.L.

Detalii privind tehnicile și metodele utilizate de solicitant pentru a informa și a consulta publicul:

Cetățenii au fost invitați să transmită observații referitoare la documentația P.U.Z. disponibilă la Biroul Avizare Conformități PUG/PUD/PUZ din cadrul Direcției Generale de Urbanism și Dezvoltare Urbană și afișată pe site-ul www.primariatm.ro, în perioada 16.11.2017 - 12.12.2017.

In acest scop, beneficiarul documentației a amplasat un panou pe terenul care a generat planul urbanistic zonal, iar Direcția Generală de Urbanism și Dezvoltare Urbană a amplasat 4 panouri (3 panouri pe teritoriul zonei studiate prin P.U.Z. si 1 panou la sediul Primăriei Municipiului Timișoara), conform Anexei 2 din H.C.L. nr. 183/2017 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului, au fost notificați cetățenii prin publicarea anunțului pe site-ul www.primariatm.ro.

Documentația disponibilă la Biroul Avizare Conformități PUG/PUD /PUZ, nu a fost consultată de nici o persoană.

La întâlnirea cu proiectantul S.C. ARHITECT TRÎMBIȚAȘ S.R.L., organizată în data de 29.11.2017, între orele 14,00 - 15,00, la sediul Primăriei Municipiului Timișoara, camera 213, et. 2, nu a participat din partea publicului nici o persoană interesată de această investiție. Nu au fost făcute obiecții în scris la Serviciul Relaționare Directă cu Cetățenii.Red/ dact. - S.P..-2 ex

sr


s.c. "ARHITECT TRIMBIȚAS” s.r.l.

300044 Timișoara, str. Martir Miroslav Todorov, nr.2, tel./fax.: 0256/432212, e-mail: office@trimbitas.ro

MEMORIU TEHNIC

Proiect nr. 140/2015

 • 1. INTRODUCERE

  • 1.1. DATE DE RECUNOAȘTERE A DOCUMENTAȚIEI

   Denumire proiect:

   PLAN URBANISTIC ZONAL

   ”Reconfigurare și extindere zonă servicii și depozitare existentă; Dezvoltare zonă rezidențială cu funcțiuni complementare”

   Amplasament:

   Calea Buziașului, nr.126

   Intravilan Timișoara, județul Timiș

   CF nr. 430558, 442663

   Număr proiect:

   140/2015

   Faza:

   Plan Urbanistic Zonal (P.U.Z.)

   Inițiatori:

   S.C. “RANDLER GROUP” S.R.L.

   (Beneficiari)

   POPARAD SORIN și POPARAD ADRIANA

   Elaborator:

   S.C. “ARHITECT TRÎMBIȚAS” S.R.L.

   (Proiectant)

   Timișoara, str. Martir Miroslav Todorov, nr.2,jud. Timiș tel./fax: 0256/432212, e-mail: office@trimbitas.ro

   Data:

   aprilie 2018

  • 1.2. OBIECTUL P.U.Z.

   • 1.2.1 SOLICITĂRI ALE TEMEI PROGRAM

Documentația în fază de Plan Urbanistic Zonal: ”Reconfigurare și extindere zonă servicii și depozitare existentă; Dezvoltare zonă rezidențială cu funcțiuni complementare”, Calea Buziașului nr.126 - intravilan Timișoara, jud. Timiș, CF nr. 430558, CF nr. 442663, a fost întocmită la comanda beneficiarilor S.C. RANDLER GrOUP S.R.L., Poparad Sorin și Poparad Adriana.

Suprafața de teren ce face obiectul prezentei documentații P.U.Z., măsoară 31.635 mp și este compusă din parcelele:

 • ■  cu nr. cad. 430558 în suprafață de 8.135 mp, curți construcții în intravilanul Municipiului Timișoara,

 • ■  și nr. cad. 442663 în suprafață de 23.500 mp, teren arabil în intravilanul Municipiului Timișoara.

Propunerile ce fac obiectul prezentei documentații au fost generate de solicitarea beneficiarilor de a configura trama stradală cu propunerea unui drum median (cu o echipare edilitară rațională) corelat cu dezvoltarea zonei.

Documentația de față propune soluții și reglementări în scopul:

 • ■  reconfigurării și extinderii incintei existente a S.C. Randler Group S.R.L., dezvoltată pe Calea Buziașului nr.126 în baza Planului Urbanistic de Detaliu “CORP ADMINISTRATIV SI DEPOZIT S.C. RANDLER GROUP S.R.L. CALEA BUZIASULUI TIMIȘOARA”, proiect nr.26/2001 întocmit de S.C. Arhitect Trîmbițaș S.R.L., aprobat în baza Hotărârii Consiliului Local cu nr. 361/18.12.2001;

 • ■  dezvoltării unei zone rezidențiale cu funcțiuni complementare și servicii la sud de incinta RANDLER GROUP;

 • ■  rezervării suprafețelor de teren necesare dezvoltării tramei stradale;

 • ■  realizării lucrărilor tehnico-edilitare necesare creării unei infrastructuri adecvate.

Terenul ce face obiectul PUZ este delimitat astfel:

 • ■  la Nord: Calea Buziașului - nr. Cad. 431185.

 • ■  la Sud: Strada Dafinului - care este parțial dezvoltată prin extinderea drumului de exploatare De1504/1/12.

 • ■  la Est: terenuri proprietate privată rezultate în urma dezmembrării conform P.U.Z. aprobat cu H.C.L. NR. 537/2006 a parcelelor cu nr. top. A1504/1/9/1 și A1504/1/9/2.

 • ■   la Vest:

 • - parcela CF. 444278, top. 513/2/b, 516/b/1 cu destinație agricolă

 • - parcela CF. 405550, top. 513/2/b, 516/b/2 cu destinație agricolă

 • - parcela cu nr. top. 513/1/2.

 • 1.2.2 PREVEDERI ALE PROGRAMULUI DE DEZVOLTARE A LOCALITĂȚII PENTRU ZONA STUDIATĂ

Terenul ce face obiectul proiectului se înscrie din punct de vedere al zonificării teritoriale în intravilanul Municipiului Timișoara.

Conform Planului Urbanistic General al Municipiului Timișoara în vigoare, aprobat prin H.C.L. nr.157/2002, cu valabilitate prelungită prin H.C.L. 131/2017, terenul este încadrat în UTR 71.

Conform Certificatului de Urbanism nr. 3111/12.07.2017 emis de Primăria Municipiului Timișoara, eliberat în baza documentațiilor PUD/PUZ aprobate, se specifică:

Regimul juridic:

 • ■  pentru parcela cu nr. cad. 430558 - teren intravilan, proprietari S.C. RANDLER GROUP S.R.L., întabulare servitute de trecere în favoarea S.C. ELECTRICA BANAT

 • ■  pentru parcela cu nr. cad. 442663 - proprietari Poparad Sorin și soția Poparad Adriana

Regimul tehnic:

 • ■  pentru parcela cu nr. cad. 430558 - Conform P.U.D. aprobat prin H.C.L. nr.361/2001: corp administrativ si depozit S.C. RANdLeR GROUP S.RL.

 • ■  pentru parcela cu nr. cad. 442663 - Conform P.U.Z. aprobat prin H.C.L. nr.50/1999 preluat de P.U.G.: zonă propusă de locuințe pentru maxim 2 familii și funcțiuni complementare, P.O.T. max. = 40%, regim de înălțime max. S+P+2E. Spații verzi conform legislației în vigoare.

 • 1.3. SURSE DOCUMENTARE

  • 1.3.1 LISTA STUDIILOR SI PROIECTELOR ELABORATE ANTERIOR P.U.Z.

Pentru întocmirea acestei documentații a fost consultat Planul Urbanistic General al Municipiului Timișoara în vigoare, aprobat prin H.C.L. nr.157/2002, cu valabilitate prelungită prin H.C.L. 131/2017, Planul Urbanistic General al Municipiului Timișoara în lucru - revizia 4, și documentațiile urbanistice aprobate în zonă.

În zona studiată aparținând UTR 71, au fost aprobate prin hotărâri de consiliu local mai multe documentații de urbanism în scopul reglementării teritoriului ca zonă rezidențială cu funcțiuni complementare, servicii și spații verzi amenajate:

 • ■  PUZ ”Calea Urseni - Buziașului” aprobat cu HCL 50/1999 - pe teritoriul cuprins între Calea Buziașului și Calea Urseni, preluat prin P. U. G. Timișoara în vigoare, pe parcela cu nr. cad. 442663 - ce face obiectul PUZ:

 • -  Funcțiunea dominantă a zonei est cea rezidențială - locuințe și funcțiuni complementare cu regim de înălțime maxim P+2E.

 • -  Procentul de ocupare al terenului maxim 40%

 • ■  PUD ”Corp Administrativ și depozit S.C. Randler Group S.R.L. Calea Buziașului Timișoara” aprobat prin HCL 361/2001 - pe parcela cu nr. cad. 430558 - ce face obiectul PUZ, în care au fost propuse următoarele:

 • -  “...schimbarea destinației funcționale a terenului studiat, din subzonă rezidențială cu clădiri P, P+1, P+2, în subzonă depozite și prestări servicii.”

 • -  Regimul de înălțime general: P+1E sau P+M până la P+2E (de-a lungul Căii Buziașului)

 • -  Amplasarea construcțiilor față de aliniamentul străzilor se va face cu o retragere minimă obligatorie de 5m față de limita de proprietate

 • -  Procentul de ocupare al terenului va fi de maxim 65%

 • -  Funcțiunea dominantă a zonei: depozitare, prestări servicii și birouri administrative

 •  PUZ "Locuințe Calea Buziașului-Urseni, top A 1504/1/9/1/a; A 1504/1/9/1/b; A1504/1/9/2” aprobat cu HCL 537/2006 - la est de terenul studiat

 • ■  PUZ ”Zonă rezidențială Calea Buziașului - Etapa II” aprobat cu HCL 328/2005

 • - la nord și vest față de terenul studiat

 • ■  PUD ”Zonă rezidențială” aprobat cu HCL 289/2007 - la vest față de terenul studiat

 • ■  PUD ”Sediu și spațiu de producție produse de panificație” aprobat cu HCL 444/2005 - la vest față de terenul studiat, cu front la Calea Buziașului

 • ■  PUD ”Extindere zonă rezidențială cu funcțiuni complementare” aprobat cu HCL 192/2004

 • ■  PUZ ” Calea Buziașului Timișoara” aprobat cu HCL 327/2000

 • 1.3.2 LISTA STUDIILOR DE FUNDAMENTARE ÎNTOCMITE CONCOMITENT CU P.U.Z.

Conform Certificatului de Urbanism nr. 3111/12.07.2017 emis de Primăria Municipiului Timișoara, eliberat în baza documentațiilor PUD/PUZ aprobate, se specifică regimul tehnic:

 • ■  pentru parcela cu nr. cad. 430558 - Conform P.U.D. aprobat prin H.C.L. nr.361/2001: corp administrativ și depozit S.C. RANdLeR GROUP S.RL.

 • ■  pentru parcela cu nr. cad. 442663 - Conform P.U.Z. aprobat prin H.C.L. nr.50/1999 preluat de P.U.G.: zonă propusă de locuințe pentru maxim 2 familii și funcțiuni complementare, P.O.T. max. = 40%, regim de înălțime max. S+P+2E. Spații verzi conform legislației în vigoare.

Pentru terenul studiat a fost obținut Avizul de Oportunitate nr.34 din 21.09.2017 având următorii indici urbanistici:

UTR 1 - Zonă rezidențială cu funcțiuni complementare și servicii (21.088 mp)

SzLi - Subzonă Locuire cu max 2 unități/parcelă: • • • • •

P.O.T. = max. 35%

C.U.T. = max. 0,9

Regim de înălțime max. (S)+P+1E+(M)Er

Hmax. cornișă = 1 1m

Hmax. coamă = 1 5m


SzLCmici - Subzonă Locuire colectivă cu max 6 apartamente/parcelă: • • • • •

P.O.T. = max. 35%

C.U.T. = max. 1,0

Regim de înălțime max. (S)+P+1E+(M)Er

Hmax. cornișă = 12m

Hmax. coamă = 1 7m


SzLC - Subzonă Locuire locuire colectivă:

P.O.T. = max. 35%

C.U.T. = max. 1,3

Regim de înălțime max. (S)+P+2E+(M)Er

Hmax. cornișă = 12m

Hmax. coamă = 1 7m


SzSI - Subzonă Servicii și instituții publice: • • • • •

P.O.T. = max. 40%

C.U.T. = max. 1,1

Regim de înălțime max. (S)+P+1E+(M)Er

Hmax. cornișă = 12m

Hmax. coamă = 17m


UTR 2 - Zonă depozitare și servicii (10.547 mp)


P.O.T. = max. 65%

C.U.T. = max. 2,1

Regim de înălțime max. (S)+P+4E+Er

Hmax. cornișă = 1 8m

Hmax. = 22m

 • 1.3.3 PROIECTE DE INVESTIȚII ELABORATE PENTRU DOMENII CE PRIVESC DEZVOLTAREA URBANISTICĂ A ZONEI

Conform prevederilor Planului Urbanistic General al Municipiului Timișoara în lucru - revizia 4, terenul studiat se încadrează în două zone:

 • M3 - ZONĂ MIXTĂ CU REGIM DE CONSTRUIRE DESCHIS, ADIACENTĂ ARTERELOR PRINCIPALE DE TRAFIC - pentru parcela cu front la Calea Buziașului, nr. cad. 430558

 • Uliu - ZONĂ DE URBANIZARE - ZONĂ DE LOCUINȚE INDIVIDUALE CU CARACTER URBAN - pentru parcela cu nr. cad. 442663

Având front la Calea Buziașului, terenul studiat are accesibilitatea asigurată în mod direct pentru incinta S.C. RANDLER GROUP S.R.L. iar pentru terenurile ce nu sunt încă reglementate din punct de vedere urbanistic, accesul se face prin intersecția tip giratoriu recent amenajată la intersecția Căii Buziașului cu Strada Magnoliei, apoi de pe strada Măslinului și ulterior, de pe strada Dafinului.

Zona având caracter urbanizat beneficiază de întreaga infrastructura a Municipiului Timisoara.

Conform Planului Urbanistic General aflat în lucru, pentru zona studiată se propune investiția în dezvoltarea tramei stradale prin continuarea traseelor drumurilor existente și asigurarea de prospecte transversale adecvate circulațiilor la nivel de zonă.

De asemenea, terenul vecin aflat la vest de terenul studiat, urmează să fie reglementat prin documentația în lucru PUZ ”Zonă rezidențială cu funcțiuni complementare” , proiect nr. 13.06/166/2017, beneficiar Honae Viktor, pentru care a fost obținut Avizul de Oportunitate nr.33/21.09.2017, prin care sunt propuse 3 zone cu tipologie de locuire diferită care vor prelua prospectele transversale ale drumurilor existente.

Indicii propuși prin documentația PUZ sunt următorii:

 • -  Zonă locuințe cu max. 6 unități locative pe parcelă propusă:

o POT max = 35%

o CUT max = 1,05

o regim de înălțime max (S)+P+2E

o Hmax cornișă = 10,50m

 • -  Zonă locuințe colective propusă:

o POT max = 35%

o CUT max = 1,4

o regim de înălțime max (S)+P+2E+Er(M)

o Hmax cornișă = 10,50m

 • -  Zona predominant rezidențială propusă:

o POT max = 40%

o CUT max = 1,6

o regim de înălțime max (S)+P+2E+Er(M)

o Hmax cornișă = 10,50m

 • 2. STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTĂRII

 • 2.1  EVOLUȚIA ZONEI

 • 2.1.1 DATE PRIVIND EVOLUȚIA ZONEI

Evoluția construcțiilor pe terenurile cu front la Calea Buziașului nu a fost până în prezent spectaculoasă, intervențiile fiind modeste, constând în general în dezvoltarea unor funcțiuni de depozitare și servicii, respectiv: spații de depozitare -preponderent depozitare și vânzare materiale de construcții, spațiu de producție panificație, spații birouri, stație distribuție carburanți, desfacere en-detail.

În ceea ce privește terenurile arabile, acestea au fost în mare parte edificate cu locuințe individuale cu regim mic de înălțime, în baza planurilor urbanistice aprobate.

 • 2.1.2 CARACTERISTICI SEMNIFICATIVE ALE ZONEI, RELAȚIONATE CU

EVOLUȚIA LOCALITĂȚII

Întreaga zonă aflată la sud de parcelele de servicii/depozitare cu front direct la Calea Buziașului are un puternic caracter rezidențial.

Urbanizarea terenurilor agricole s-a făcut prin proiecte și dezvoltări urbanistice datând preponderent din perioada anilor 2000-2007. Majoritatea terenurilor aparținând cvartalului aflat la sud de Calea Buziașului au fost reglementate ca Zonă propusă de locuințe pentru maxim 2 familii și funcțiuni complementare. Un număr semnificativ de parcele sunt deja edificate cu locuințe de tip urban.

Gradul de atractivitate al zonei a crescut în ultimii ani, în special datorită dezvoltării rețelei de drumuri și echipării edilitare.

De asemenea, recenta modernizare a Căii Buziașului și realizarea intersecțiilor de tip girație au avut ca și consecințe creșterea fluenței și siguranței traficului.

 • 2.2 ÎNCADRAREA ÎN LOCALITATE

  • 2.2.1 POZIȚIA ZONEI FAȚĂ DE INTRAVILANUL LOCALITĂȚII

Terenul studiat, în suprafață totală de 31.635 mp este format din 2 parcele și este situat în partea de sud-est a Municipiului Timișoara la sud de Calea Buziașului, în intravilan, fiind accesibil atât din Calea Buziașului cât si din strada Dafinului.

 • 2.2.2 RELAȚIONAREA ZONEI CU LOCALITATEA, SUB ASPECTUL POZIȚIEI, ACCESIBILITĂȚII, COOPERĂRII ÎN DOMENIUL EDILITAR, SERVIREA CU INSTITUȚII DE INTERES GENERAL

Din punctul de vedere al încadrării în oraș, poziția este favorabilă, datorită amplasării cu front la DJ 592 - Calea Buziașului.

Mijloacele de transport în comun care deservesc zona sunt:

 • ■  Liniia de tramvai 4 - cu stația ”Ciarda Roșie” cea mai apropiată la intersecția Căii Buziașului cu Strada Siemens, la 900m față de frontul terenului studiat;

 • ■  Linia Expres E2 - cu stația cea mai apropiată la intersecția Căii Buziașului cu Strada Siemens, la 900m față de frontul terenului studiat;

 • ■  Linia Metropolitană M22 - cu stația cea mai apropiată la intersecția Căii Buziașului cu Strada Magnoliei, la 270m față de frontul terenului studiat;

La nivel edilitar, Calea Buziașului este echipată cu rețele de apă potabilă, canalizare, energie electrică, gaz și telecomunicații în dreptul amplasamentului.

Zona nu este dotată cu servicii și instituții de interes general, serviciile întâlnite în zonă sunt de tipul distribuției de materiale de construcții, depozitare și logistică, comerț cu amănuntul pentru ansambluri și subansambluri de autovehicule, clădiri administrative și birouri.

 • 2.3 ELEMENTE ALE CADRULUI NATURAL

  • 2.3.1 ELEMENTE ALE CADRULUI NATURAL CE POT INTERVENI ÎN MODUL DE ORGANIZARE URBANISTICĂ: RELIEFUL, REȚEAUA HIDROGRAFICĂ, CLIMA, CONDIȚII GEOTEHNICE, RISCURI NATURALE

Relieful. Conform ridicării topografice, suprafața terenului este relativ plată, având diferențe de nivel nesemnificative. Acesta nu prezintă potențial de alunecare.

Clima este cea tipică Câmpiei de Vest. Din punct de vedere climatic, zona se caracterizează prin următoarele :

 • a) Temperatura aerului:

 • - Media lunară minimă:               -1oC          în Ianuarie;

 • - Media lunară maximă:             +20oC ... 21oC în Iulie-August;

 • - Temperatura minimă absolută: -35,3oC

 • - Temperatura maximă absolută: +40,0oC

 • - Temperatura medie anuală:     +10,9oC

 • b) Precipitații:

 • - Media anuală: 631 mm.

Seismicitatea. Conform codului de proiectare seismica P100-1/2013, condițiile locale de teren studiat in localitatea Timișoara sunt caracterizate prin valorile perioadei de colț Tc = 0,7sec.; a factorului de amplificare dinamica maxima a accelerației orizontale a terenului B0 = 2,50; a spectrului normalizat de răspuns elastic (din codul menționat) si accelerația terenului pentru proiectare ag=0,20g.

Adâncimea maxima de îngheț este stabilita conform STAS 6054-77 de 0,60-0,70m.

Regimul eolian indică o frecvență mai mare a vânturilor din sectorul vestic, cu precipitații bogate și viteze medii ale acestora de 3 m/s ... 4 m/s. Vântul dominant bate din sectorul vestic (15 %).

Geologic, zona aparține Bazinului Pannonic, coloana litologică a acestui areal cuprinzând un etaj inferior afectat tectonic și o cuvertură posttectonică.

Factori de influență

Caracteristici ale amplasamentului

Punctaj

Condiții de teren

terenuri medii

3

Apa subterană

fără epuismente

1

Categoria de importanță a construcției

redusă

2

Vecinătăți

fără risc

1

Zona seismică

Tc=0,7sec.; ag=0,20g ;

2

TOTAL 9

În cazul de față, cu ocazia lucrărilor de teren efectuate pe amplasament, au fost identificate depozite aluvionare cuaternare recente (Holocen superior - Actual), acoperite uneori de umpluturi, eterogene, necompactate, realizate neorganizat. Dată fiind stratificația înclinată și încrucișată caracteristică sistemului fluviatil (în care s-au acumulat depozitele străbătute prin foraj), precum și intervenția antropică, succesiunea stratigrafică întâlnită în astfel de depozite poate varia pe distanțe foarte mici.

Din tabelul de mai sus rezultă încadrarea lucrării în categoria geotehnică 1 -risc geotehnic redus.

Conform zonării seismice, amplasamentul este caracterizat de următorii parametrii: ag = 0,20 g, Tc = 0,7 s (conform P100-1/2014).

Adâncimea de îngheț este de 0,6 - 0,7 m (conform NP112-2014).

Apa subterană a fost atinsă în foraje la adâncimea de 2,2 - 3,7 m față de cota terenului natural (CTN) din punctul de execuție al forajelor, acviferul freatic fiind cu nivel liber/sub presiune apa subterană s-a stabilizat în foraje la adâncimea de 2,2 -2,5 m față de CTN (NH= -2,2--2,5 m).

 • 2.3.2 DATE GENERALE DESPRE AMPLASAMENT ȘI CONSTRUCȚII

Terenul studiat, în suprafață totală de 31.635 mp este format din 2 parcele:

 • ■  parcela cu CF nr.430558 - Timișoara, nr. top. 430558, (curți construcții), Steren= 8.135 mp, situată pe Calea Buziașului nr.126, aflată în proprietatea S.C. RANDLER GROUP S.R.L. este construită.

Sarcini - drept de servitute de trecere în favoarea SC ELECTRICA BANAT

 • ■  parcela cu CF nr.442663 - Timișoara, nr. top.: 516/2/c, 517/2/b, 527/2/1/b, (arabil în intravilan), Steren= 23.500 mp, aflată în proprietatea lui Poparad Sorin și Poparad Adriana este neconstruită.

În baza PUD aprobat în incinta RANDLER GROUP s-au edificat următoarele construcții :

Hala depozitare (P), sediu administrativ (P+1E), cabina poarta, post trafo, stație pompe, adăpost ALA

POT existent                        = 29,09%

CUT existent                         = 0,33

S construită                          = 2.367 mp

S desfășurată                       = 2.708 mp

Platforme parcare și circulații în incintă = 2.352 mp

Spații verzi (amenajate)                = 320 mp

 • 2.4 CIRCULAȚIA

  • 2.4.1 ASPECTE CRITICE PRIVIND DESFĂȘURAREA ÎN CADRUL ZONEI A CIRCULAȚIEI RUTIERE

Obiectivul este amplasat în partea sud-estică a Municipiului Timișoara, în zona deservită de artere majore (Calea Buziașului - stradă de categoria a II-a în dreptul amplasamentului) și străzi de categoria a III-a (Str. Magnoliei), ce asigură conectarea la rețeaua stradală a localității. Intersecția este rezolvată prin intermediul unui sens giratoriu nesemaforizat.

Terenul studiat are fronturi la Calea Buziașului și Str. Dafinului (extindere a drumului de exploatare De 1504/1/12).

În prezent, parcela cu nr. cad. 430558 cu depozitul și corpul administrativ S.C. Randler Group S.R.L. este deservită de un acces rutier existent pe latura nordică la Calea Buziașului.

Parcela cu nr. cad. 442463 are front la Strada Dafinului, dar accesul rutier nu este rezolvat.

Factori generatori de perturbări ale traficului din zonă pot fi considerați:

 • ■  Propunerea pentru viitoarea extindere la 4 benzi a Căii Buziașului câte 2 benzi/sens, ceea ce va condiționa accesul și ieșirea numai cu relație de dreapta.

 • ■  discontinuitatea amenajărilor profilelor stradale ale străzilor Dafinului, Toporașilor, Petuniei, care sunt asfaltate până în dreptul intersecției cu Strada Zambilelor.

 • ■  traficul major desfășurat pe Calea Buziașului cu caracter industrial care este în mare parte trafic greu.

 • 2.4.2 CAPACITĂȚI DE TRANSPORT, GREUTĂȚI ÎN FLUENȚA CIRCULAȚIEI, INCOMODĂRI ÎNTRE TIPURILE DE CIRCULAȚIE, NECESITĂȚI DE MODERNIZARE A TRASEELOR EXISTENTE ȘI DE REALIZARE A UNOR ARTERE NOI, INTERSECȚII CU PROBLEME

Rețeaua secundară de drumuri din zonă este alcătuită din străzi cu circulație în sens dublu, având profile transversale de 12 sau 10,50m, propuse prin documentații de urbanism aprobate cu HCL.

Fluiditatea traficului la nivelul zonei construite existente este afectată în special de intersecția străzii Magnoliei cu Calea Buziașului și a structurii rutiere incomplete care sa lege zona de cartierul Ciarda Roșie.

Situația ar putea fi remediată o dată cu prelungirea prospectelor stradale și cu asigurarea legăturilor ce se impun cu Cartierul Ciarda Roșie.

 • 2.5 OCUPAREA TERENURILOR

  • 2.5.1 PRINCIPALELE CARACTERISTICI ALE FUNCȚIUNILOR CE OCUPĂ ZONA STUDIATĂ

Terenul care face obiectul lucrării se află la confluența dintre platforma industrială a Căii Buziașului și zona rezidențială Ciarda Roșie.

Se remarcă existența funcțiunilor de depozitare și servicii de-a lungul Căii Buziașului.

Funcțiunile majore în zona studiată sunt distribuite astfel:

 • -  de-a lungul Căii Buziașului, de o parte și de alta sunt amplasate clădiri cu caracter industrial (ce au făcut parte din vechea platformă industrială) care adăpostesc funcțiuni de servicii și depozitare, clădiri de birouri, stații de distribuție carburanți (una pe fiecare sens), depozitare și comerț de materiale de constructii.

 • -  locuire individuală în imobile cu regim de înălțime predominat P+1 și dispersat P+1E+M, P+2E

 • -  locuirea colectivă este prezentă sporadic în imobile cu regim de înălțime P+1E+M - P+2E+M pe o parcelă situată pe Str. Magnoliei și pe o parcelă situată pe Str. Petuniei.

 • 2.5.2 GRADUL DE OCUPARE AL ZONEI CU FOND CONSTRUIT

Pe parcela de 8.135mp cu front la Calea Buziașului, având ca proprietar pe S.C. RANDLER GROUP S.R.L., edificată în baza PUD aprobat cu HCL 361/2001 - Corp administrativ și depozit S.C. RANDLER GROUP S.R.L., au fost executate în Etapa 1: o hală de depozitare parter, cu corp administrativ/birouri P+1E și anexele aferente în suprafață de 2.367mp. Activitatea care se desfășoară în construcția existentă este cea de servicii, birouri și depozitare.

Pe parcela arabil în intravilan cu o suprafață de 23.500 nu există construcții.

La nivel de zonă, parcelele cu front la strada Magnoliei si Calea Buziașului sunt majoritatea construite, pe restul străzilor apar sporadic locuințe individuale cu regim de înălțime P+M - P+1E.

De aceeași parte a frontului Căii Buziasului, în imediata vecinătate a terenului studiat sunt construite hale de depozitare/distribuție materiale de construcții (partea dreaptă spre Moșnita Nouă) și locuințe individuale (partea stângă spre intersecția străzii Magnolieii cu Calea Buziașului)

Pe frontul opus al Căii Buziașului, parcelele sunt ocupate de hale depozitare/servicii cu regim de înălțime P.

 • 2.5.3 ASIGURAREA CU SERVICII A ZONEI, ÎN CORELARE CU CELE VECINE

Deficiențele în asigurarea cu servicii a zonei sunt generate de lipsa de dotări cu servicii și funcțiuni complementare locuirii, care să se adreseze direct rezidenților, altele decât serviciile de tip cvasi industrial/depozitare existente în prezent.

Prin propunerile prezentului proiect se urmărește asigurarea posibilității de realizare a funcțiunilor complementare, compatibile cu locuirea, destinate deservirii întregii zone cu mici servicii de proximitate.

 • 2.5.4 ASIGURAREA CU SPAȚII VERZI

Pe parcela curți construcții - incinta S.C. RANDLER GROUP S.R.L. - există zone verzi amenajate, reprezentând 3.93% din suprafața incintei existente de 8.135mp.

Pe terenul arabil cu o suprafață de 23.500 ce face obiectul studiului, nu există spații verzi amenajate.

 • 2.6 ECHIPAREA EDILITARĂ

  • 2.6.1 STADIUL ECHIPĂRII EDILITARE A ZONEI, ÎN CORELARE CU

INFRASTRUCTURA LOCALITĂȚII

Pentru determinarea rețelelor edilitare existente în zonă, au fost solicitat avize de la toți deținătorii de gospodării subterane din zonă, obținându-se Avizul Unic nr. 847/30.08.2017 cu avizele anexe:

 • - Telefonie

Conform avizului de amplasament nr.1772/24.07.2017 al S.C. TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS S.A., pe amplasamentul studiat, nu există rețele de comunicații electronice care să fie afectate de lucrări de construire.

 • - Regia Autonomă de Transport Timișoara

Conform avizului de amplasament nr.UR2017-01-1574/19.07.2017 al Regiei Autonome de Transport Timișoara, în zonă regia nu deține gospodărie subterană de cabluri electrice sau infrastructură /suprastructură de transport public.

 • - Alimentare cu apă și canalizare

Conform avizului de amplasament nr.19317/26.07.2017 emis de Serviciul Tehnic AQUATIM, în zonă există posibilitatea racordării la rețele de apă-canal existente pe Calea Buziașului.

 • - Alimentarea cu gaze naturale

Conform aviz de amplasament nr.3444/25.07.2017 eliberat de E-ON Distribuție ROMANIA S.A., pe Calea Buziașului există rețea de gaz.

 • - Alimentarea cu energie electrică

Conform avizului de amplasament nr.191869870/14.08.2017 eliberat de SC ENEL Distribuție Banat SA, pe Calea Buziașului există rețele electrice de medie și joasă tensiune în exploatare. Se va respecta distanța minimă de 1m în plan orizontal față de traseul cablurilor electrice existente, și minim 3m față de postul trafo existent.

 • - Alimentarea cu agent termic

Conform avizului de amplasament al Companiei de Termoficare COLTERM

S.A. nr. UR2017-011574/25.07.2017, în zonă nu există rețele termice sau de apă rece hidrofor.

 • 2.7 OPȚIUNI ALE POPULAȚIEI

Proprietatea este privată, funcțiunile propuse sunt:

 • -  depozitare, prestări servicii (preluându-se indicii și extinzându-se funcțiunile conform PUD aprobat prin HCL nr. 361/2000, pentru terenul cu front la Calea Buziașului - propus UTR 2)

 • -  locuințe cu funcțiunile complementare aferente, pentru terenul arabil situat la sud, cu front la strada Dafinului - propus UTR 1.

Potrivit legii, propunerea de reglementare va fi supusă consultării populației în cadrul procedurilor de informare a populației ce vor fi organizate de Municipiul Timișoara, Direcția de Urbanism, Serviciul Planificare Spațială.

 • 3. PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICĂ

 • 3.1  CONCLUZII ALE STUDIILOR DE FUNDAMENTARE

În urma analizării studiilor de fundamentare, se pot trage următoarele concluzii generale:

 • ■  zona de depozitare și servicii din cadrul UTR 2 va fi separată de zona rezidențială aferentă UTR 1 prin intermediul spațiilor verzi și a zonei de dotări și servicii publice din cadrul UTR 1.

 • ■  în cadrul UTR 2 se va asigura un procent de minim 20% spații verzi în cadrul parcelei;

 • ■  în cadrul UTR 1 se va rezerva un procent de 5% din suprafața terenului pentru dotări și servicii publice, și un procent de 5% din suprafața terenului pentru spații verzi amenajate;

 • 3.2  PREVEDERI ALE P.U.G.

Conform Planului Urbanistic General al Municipiului Timișoara în vigoare, aprobat prin H.C.L. nr.157/2002, cu valabilitate prelungită prin H.C.L. 131/2017, terenul este încadrat în UTR 71:

 • -  Parcela curți construcții situată pe Calea Buziașului, nr.126, aflată în proprietatea S.C. rAnDLER GRUP S.R.L., identificată prin CF nr.430558, a fost reglementată prin PUD aprobat cu HCL 361/2001 ca și Zonă depozitare/prestări servicii.

 • -  Parcela cu nr. cad. 442663 - zonă locuințe pentru maxim 2 familii și funcțiuni complementare. Regim maxim de înălțime P+2E, POT maxim 40%. Spații verzi conform legislației în vigoare.

 • 3.3 PREVEDERI ALE ETAPEI 2 P.U.G. - CONCEPT GENERAL DE DEZVOLTARE URBANĂ (MASTERPLAN) 2012

Conform “Masterplan”, terenul studiat este situat în zona de aplicare a următoarelor politici:

Politica 4 - Asigurarea infrastructurii edilitare, a mobilității și a infrastructurii de comunicare

Program 1 - Completare rețele de alimentare cu apă

 • ■  Asigurarea de utilități în zonele de dezvoltare

 • ■  Integrarea neinvazivă în domeniul public a rețelelor edilitare, comunicare și trafic

Program 3 - Transport motorizat individual și public

 • ■  Extinderea liniei de tramvai către Moșnița (accesibilizarea zonei prin extinderea liniei de tramvai Timișoara - Albina)

 • ■  Sporirea capacității de circulație pe DJ592

Program 4 - Trafic nemotorizat, trasee velo și pietonale

 • ■  Pistă velo în rețeaua urbană și cu conexiuni în cadrul periurban

 • ■  Creșterea ponderii mobilității alternative

 • ■  Îmbunătățirea profilului stradal pentru creșterea accesibilității velo

 • ■  Îmbunătățirea punctelor de intersecție cu rețeaua de trafic motorizat

Politica 5 - Îmbunătățirea calității și gestionării domeniului public

Program 2 - Creșterea calității rețelei de spații verzi

 • ■  Amenajarea spațiilor verzi din zona Magnoliei - Petuniei (PMT)

 • ■  Creșterea și asigurarea suprafeței de spații verzi raportat la densitatea zonei de referință

Politica 6 - Mărirea fondului de locuințe si creșterea calității locuirii

Program 3 - Zone rezidențiale coerente obținute prin urbanizare și reconversie

 • ■  Asigurarea protecției zonelor rezidențiale proxime cu zone industriale sau cu destinație specială

 • ■  Asigurarea, prin implementarea sistemului de reparcelare, unei structuri teritoriale și funcționale coerente, cu desemnarea suprafețelor pentru dotări comunitare si a spațiilor verzi, în cadrul unor planuri urbanistice zonale

 • 3.4 PREVEDERI ALE PLANULUI DE MOBILITATE URBANĂ DURABILĂ

Conform Planului de Mobilitate Urbană Durabilă, nivelul serviciului transportului public din zonă este unul fără frecvență, atât la ora de vârf dimineața, cât și între orele de vârf (frecvența > 60 minute).

Tronsonul de linie de tramvai dintre sensul giratoriu de la AEM și Ciarda Roșie este nemodernizat, cu toate că este unul de trafic mediu. De asemenea, este prevăzută extinderea liniei de tramvai până la Moșnița pe o distanță de 6,2km, însă nu există studii.

Extinderea rețelei de piste pentru biciclete ca mijloc transport alternativ este prevăzută în etapa II, fiind în prezent numai în stadiu de idee.

Tot în etapa II este prevăzută locația ”Park and Ride” în zona stației Ciarda Roșie.

 • 3.5 VALORIFICAREA CADRULUI NATURAL

Zona studiata a suferit de-a lungul timpului un proces continuu de densificare, fenomen normal data fiind poziția din cadrul orașului.

În concluzie nu se poate vorbi despre valorificarea cadrului natural existent ci de asigurarea prin strategii urbanistice a unui balans optim între suprafețele construite și dotarea cu zone verzi, în concordanță cu reglementările în vigoare și în spiritul îmbunătățirii factorilor de mediu și a calității vieții, prin creșterea suprafețelor de spații verzi amenajate.

Prin prezenta documentație se propune asigurarea spațiilor verzi amenajate astfel:

 • -  UTR 1 - asigurarea unui procent de minim 5% spații verzi din totalul suprafeței ce va fi reglementată în UTR 1 ca ZONĂ REZIDENȚIALĂ CU FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE ȘI SERVICII

 • -  UTR 2 - asigurarea unui procent de minim 200% din suprafața ce va fi reglementată ca și ZONĂ DEPOZITARE ȘI SERVICII.

 • 3.6  MODERNIZAREA CIRCULAȚIEI

Pentru deservirea locală a întregii zone s-a avut în vedere ca și prioritate continuarea tramei stradale conturate prin documentațiile aprobate în zonă, și anume completarea Străzii Petuniei, Toporașilor și Dafinului cu suprafața necesară în vederea asigurării profilului transversal de 12m.

Prin P.U.Z. se propune asigurarea prospectelor transversale ale celor 3 străzi precum și o stradă mediană, perpendiculară care să deservească accesurile la parcele. Prospectul transversal propus prezentat în planșa 140-A06 "Reglementări urbanistice” corespunde PT40 din PUG Timișoara în lucru:

PTT1 (12,00m lățime)

 • format din carosabil de 2x2,75m cu circulație în ambele sensuri;

 • parcări laterale 2,00m stânga cu rigola

 • trotuar și spații verzi de aliniament (2,25m pe ambele laturi ale carosabilului) cu pantă de 1,5% spre rigolă.

De asemenea, pentru degajarea circulației și oferirea unei alternative la ieșirea cu relație de dreapta care va fi obligatorie după extinderea la 4 benzi a Căii Buziașului de pe parcela de depozitare și servicii, se propune o stradă cu sens unic de ieșire la Strada Petuniei, având profilul transversal corespunzător PT76 din PUG Timișoara în lucru:

’• PTT2 (5,50m lățime)

 • format din carosabil de 3,00m cu sens unic;

 • trotuar și spații verzi de aliniament (2,50m) cu pantă de 1,5% spre rigolă.

Lucrările rutiere se vor executa dintr-o îmbrăcăminte bituminoasă pe o fundație din balast și piatră spartă. Înainte de executarea structurilor rutiere se va asigura excavarea și evacuarea stratului vegetal pe o grosime de circa 0,50 m.

Semnalizarea în plan vertical și orizontal se va realiza conform STAS1848/1-2004, STAS1848/7-85.

Colectarea apelor pluviale se va realiza prin intermediul pantelor transversale și longitudinale spre rigolele proiectate.

 • 3.7 ZONIFICARE FUNCȚIONALĂ - REGLEMENTĂRI, BILANȚ

TERITORIAL, INDICI URBANISTICI

Prin tema de proiectare stabilită de comun acord, se solicită următoarele:

 • ■  reconfigurarea și extinderea incintei existente a societății Randler Group, dezvoltată pe Calea Buziașului nr.126 în baza Planului Urbanistic de Detaliu “CORP ADMINISTRATIV SI DEPOZIT S.C. RANDLER GROUP S.R.L. CALEA BUZIASULUI TIMISOARA”, proiect nr.26/2001 întocmit de S.C. Arhitect Trîmbițaș S.R.L., aprobat în baza H.C.L. cu nr. 361/18.12.2001;

 • ■  dezvoltarea unei zone rezidențiale cu funcțiuni complementare la sud de incinta RANDLER GROUP;

 • ■  asigurarea în incintă a locurilor de parcare necesare funcțiunilor propuse;

 • ■  asigurarea prin proiectare a strategiei de rezolvare a utilităților pentru întreaga incintă: alimentare cu energie electrică, gaz, apă-canal, telefonie, conform propunerilor și avizelor, etc.

Se propune structurarea terenului studiat în suprafață totală de 31.635mp, în:

UTR 1 - Zonă rezidențială cu funcțiuni complementare și servicii (21.088 mp)

Propunerile urbanistice constau în:

 • 1. Realizarea pe un teren, în suprafață de 21.088 mp, a 28 de parcele destinate construirii de locuințe cu funcțiuni complementare, cu suprafețe variind între 262 si 1094 mp.

Din cele 28 de parcele, 4 vor fi destinate locuirii colective cu funcțiuni complementare având regim de înălțime maxim (S)+P+2E+(M)Er, 6 vor fi destinate locuirii colective cu funcțiuni complementare cu maxim 6 apartamente/parcelă și regim de înălțime maxim (S)+P+1E+(M)Er, iar 18 locuirii cu funcțiuni complementare cu maxim 2 unități/parcelă, având regim de înălțime maxim (S)+P+1E+(M)Er.

 • 2. Asigurarea a două parcele destinate spațiilor verzi amenajate reprezentând 5% din suprafața totală a UTR 1.

 • 3. Asigurarea unei parcele destinate serviciilor reprezentând 5% din suprafața totală a UTR 1

 • 4. Rezervarea suprafețelor de teren necesare prelungirii traseelor străzilor Petuniei, Toporașilor și Dafinului cu asigurarea unor secțiuni transversale corespunzătoare, în scopul asigurării continuității străzilor deja generate.

 • 5. Propunerea unui drum median pe direcția nord-est/sud-vest, care va interconecta străzile Petuniei, Toporașilor și Dafinului.

 • 6. Propunerea unui drum cu sens unic, care să asigure un acces secundar al UTR2 la Strada Petuniei.

 • 7. Asigurarea locurilor de parcare pentru locatari în cadrul incintei.

 • 8. Asigurarea locurilor de parcare pentru vizitatori, necesare funcționării zonei în cadrul profilului transversal al străzilor.

UTR 2 - Zonă depozitare și servicii (10.547 mp)

Propunerile constau în:

 • 1. Extinderea funcțiunii de depozitare și servicii din PUD aprobat pe parcela inițială de 8.135mp, pe o parcela extinsă la suprafața de 10.547 mp, cu menținerea indicilor de ocupare din PUD aprobat (POT max. = 65%)

 • 2. Asigurarea numarului necesar de locuri de parcare pentru funcțiunea propusă în cadrul incintei

 • 3. Asigurarea unei suprafețe de 20% din totalul parcelei UTR 2 pentru spații verzi amenajate, amplasate îndeosebi la limita dintre cele 2 UTR-uri.

COEFICIENȚI PROPUȘI - conform Aviz de Oportunitate nr.34/21.09.2017:

UTR 1 - Zonă rezidențială cu funcțiuni complementare și servicii (21.088 mp)

SzLi - Subzonă Locuire cu max 2 unități/parcelă:

 • •  P.O.T. = max. 35%

 • •  C.U.T. = max. 0,9

 • •  Regim de înălțime max. (S)+P+1E+(M)Er

 • •  Umax. cornișă = 11m

 • •  Hmax. coamă = 15m

SzLCmici - Subzonă Locuire colectivă cu max 6 apartamente/parcelă:

 • •  P.O.T. = max. 35%

 • •  C.U.T. = max. 1,0

 • •  Regim de înălțime max. (S)+P+1E+(M)Er

 • •  Hmax. cornișă = 12m

 • •  Hmax. coamă = 17m

SzLC - Subzonă Locuire locuire colectivă:

 • •  P.O.T. = max. 35%

 • •  C.U.T. = max. 1,3

 • •  Regim de înălțime max. (S)+P+2E+(M)Er

 • •  Hmax. cornișă = 12m

 • •  Hmax. coamă = 17m

SzSI - Subzonă Servicii și instituții publice:

 • •  P.O.T. = max. 40%

 • •  C.U.T. = max. 1,1

 • •  Regim de înălțime max. (S)+P+1E+(M)Er

 • •  Hmax. cornișă = 12m

 • •  Hmax. coamă = 17m

UTR 2 - Zonă depozitare și servicii (10.547 mp)

 • •  P.O.T. = max. 65%

 • •  C.U.T. = max. 2,1

 • •  Regim de înălțime max. (S)+P+4E+Er

 • •  Hmax. cornișă = 18m

 • •  Hmax. = 22m

BILANȚ TERITORIAL PROPUS

UTR 1 - Zonă rezidențială cu funcțiuni complementare și servicii (21.088 mp)

EXISTENT

PROPUS

Teren arabil în intravilan

100,00%

21 088 mp

-

-

SzSI - Subzonă servicii și instituții publice

-

-

5,00%

1 055 mp

SzV - Subzonă spații verzi amenajate

-

-

5,00%

1 055 mp

SzC - Subzonă căi de comunicație rutieră și amenajări aferente

-

-

24,63%

5 194 mp

SzLi - Subzonă locuire cu max. 2 unități locative/parcelă, max. (S)+P+1E+M/Er

-

-

32,77%

6 909 mp

SzLCmici - Subzonă locuire colectivă cu max. 6 apartamente/parcelă, max. (S)+P+1E+M/Er

-

-

16,18%

3 412 mp

SzLC - Subzonă locuire colectivă, max. (S)+P+2E+M/Er

-

-

16,42%

3 463 mp

TOTAL

100,00%

21 088 mp

100,00%

21 088 mp

UTR 2 - Zonă depozitare și servicii (10.547 mp)

EXISTENT

PROPUS

Teren arabil în intravilan

22,87%

2 412 mp

-

-

Construcții depozitare și servicii

22,44%

2367 mp

Max. 65%

Max. 6856 mp

Platforme circulații, parcări și amenajări aferente

22,30%

2352 mp

Min. 15%

Min. 1582 mp

Spații verzi amenajate

3,03%

320 mp

Min. 20%

Min. 2109 mp

Teren liber de construcții

29,36%

3096 mp

-

-

TOTAL

100,00%

10 547 mp

100,00%

10 547 mp

 • 3.8 DEZVOLTAREA ECHIPĂRII EDILITARE

ALIMENTAREA CU APĂ

Pentru zona UTR 1 - Zonă rezidențială cu funcțiuni complementare se propune extinderea rețelei de alimentare cu apă existente De 125mm, de pe strada Dafinului la intersecția cu str. Anemonelor. Se propune extinderea acestei rețele existente prin intermediul unei conducte din PEHD, Pn6, De 125mm, având L = 400m.

Pentru fiecare imobil se va realiza câte un contor de apometru.

Conform normativului P 118/2 - 2013, pentru stingerea unui incendiu din exterior conform anexa nr.7 la clădiri civile (în cazul nostru la clădirea de locuințe cu regim de înălțime maxim (S)+P+2E+(M)/Er cu volum compartiment de incendiu până la 5000 mc și nivel de stabilitate la incendiu I-II), rezultă un debit pentru incendiu exterior de 5,0 l/s.

Pe rețeaua de apă De125mm se amplasează hidranți de incendiu exterior supraterani Dn 100mm.

Pentru zona UTR 2 - Zonă depozitare și servicii s.c. Randler Group s.r.l. există branșament de apă echipat cu cămin de apometru (conform contractului dintre s.c. Randler Group s.r.l. și AQUATIM).

CANALIZAREA MENAJERĂ

Pentru deservirea zonei UTR 1 cu apă potabilă, se propune extinderea rețelei de canalizare existente D 250mm, de pe strada Dafinului la intersecția cu str. Anemonelor. Se propune extinderea acestei rețele existente prin intermediul unei conducte din PVC, D 250mm, cu L = 800m .

Pentru zona UTR 2 există cămin de racord canalizare (conform contractului dintre s.c. Randler Group s.r.l. și AQUATIM).

CANALIZAREA PLUVIALĂ

UTR 1 - Zonă rezidențială cu funcțiuni complementare

Apele pluviale de pe drumuri laterale și parcări se colectează prin guri de scurgere și ajung în rețeaua de canalizare pluvială din incintă. Canalele pluviale din incintă se propun din țeavă PVC D 250-315mm, L = 615m.

Din rețea, apa pluvială ajunge într-un Separator de hidrocarburi, apoi în Bazinul de retenție de 200 mc capacitate și prin Stație de pompare surplusul se evacuează în Căminul de liniștire, de unde ajunge gravitațional în reteaua de canalizare din incinta împreună cu apa uzată menajeră.

UTR 2 - Zonă depozitare și servicii s.c. Randler Group s.r.l.

În incinta UTR2 se propune rețea de canalizare pluviala din țeavă PVC D 250m în lungime L = 415m. Apa pluvială va trece prin Separator de hidrocarburi, apoi în Bazinul de retenție de 100 mc capacitate și prin Stație de pompare surplusul se evacuează într-un Cămin de liniștire, de unde ajunge gravitațional în Căminul de racord existent, împreună cu apa uzată menajeră.

ALIMENTAREA DE BAZĂ CU ENERGIE ELECTRICĂ

Alimentarea cu energie electrică se va face prin solicitarea racordarii locului nou de consum la rețelele electrice de interes public pentru transportul și distribuția energiei electrice, în conformitate cu HG90\2008 - Regulamentul privind racordarea utilizatorilor la rețelele electrice de interes public.

Alimentarea cu energie electrică se va realiza printr-un post de transformare de rețea, proiectat și executat de către distribuitorul local de energie electrică.

Datele energetice stabilite în baza normativului I7\2011, capitolul 3, sunt următoarele:

 • -      Putere instalată - 2000kW;

 • -      Ku (coeficient de utilizare) - 0.5;

 • -      Putere ceruta - 1000 kW;

 • -      Ks (coeficient de simultaneitate) - 0.48;

 • -      Putere simultan absorbită - 480kW;

Din postul de transformare propus se va realiza rețeaua LES 0.4kV până la fiecare FdCp propus. Lucrările se vor realiza în baza avizelor tehnice de racordare, în grija distribuitorului local de energie electrică.

REȚELE DE TELECOMUNICAȚII

Fiecare construcție se va racorda la rețelele de fibră optică prin extinderea rețelelor din zonă până la fiecare consumator. Fiecare obiectiv se va racorda la rețelele extinse prin fibră optică de tip single mode, de 6 perechi, pozată în tub gofrat de protecție, având punctul de delimitare la limita de proprietate. Fiecare obiectiv se va echipa cu un punct de conexiune, având punctele de delimitare în interiorul fiecărui obiectiv racordat.

Extinderea rețelelor se va face de către providerii de servicii.

INSTALAȚII LUMINOTEHNICE

Instalațiile luminotehnice rutiere se vor clasifica conform normativului NP062\2002 în următoarele clase:

Drumul de acces - Clasa M3

Intersecțiile cu zona de acces - Clasa M3

Iluminatul stradal este format din corpuri de iluminat montate pe stâlpi metalici cu o înălțime utilă de 8m, de oțel zincat la cald, montați în fundații prefabricate de beton, de dimensiune 1000x1000x1000mm, respectând în totalitate indicațiile producătorului. Stâlpii de iluminat se vor lega la centura principală de legare la pământ prin conductor rotund de oțel zincat, D=10mm.

Corpurile de iluminat propuse vor fi echipate cu surse LED, indice de redare al culorilor minim 70, temperatura de culoare 4000K, intensitate 15,000lm. Rețeaua luminotehnică se va realiza printr-un nou punct de aprindere.

 • 3.9 PROTECȚIA MEDIULUI

 • 3.9.1 DIMINUAREA PÂNĂ LA ELIMINARE A SURSELOR DE POLUARE

Lucrările proiectate nu influențează obiectivele existente în zonă, ca atare nu necesită măsuri pentru evitarea pagubelor sau măsuri de refacere a lucrărilor afectate.

În faza de construire ulterioară PUZ, colectarea și depozitarea deșeurilor menajere se va face controlat, în containere speciale, urmând a fi evacuate periodic prin colectarea de către RETIM, în baza unui contract și transportate la deponeul Municipiului Timișoara.

 • 3.9.2 PREVENIREA RISCURILOR NATURALE

Surse de poluanți pentru apele subterane în perioada de execuție, respectiv de exploatare, nu există.

Riscurile pentru sănătatea umană sau pentru mediu pot apărea în fazele de execuție ulterioare PUZ. Poluanții pentru aer în timpul execuției sunt: praful, zgomotul, gaze de eșapament. Praful rezultă de la execuția săpăturilor, împrăștierea nisipului, a pământului, din compactare etc.

 • 3.9.3 DEPOZITAREA CONTROLATĂ A DEȘEURILOR

În cazul construirii, deșeurile menajere se vor colecta în europubele, care se vor amplasa pe o platformă amenajată. Gunoiul menajer va fi colectat de o firmă specializată, care îl va depozita la un deponeu autorizat. Materialele rezultate din săpături care constituie excedent vor fi transportate de către constructor pe un amplasament stabilit de primărie.

 • 3.9.4 RECUPERAREA TERNENURILOR DEGRADATE, CONSOLIDĂRI DE MALURI, PLANTĂRI DE ZONE VERZI ETC.

În prezent, terenul nu este degradat.

Suprafața de spații verzi amenajate va fi asigurată separat, pentru fiecare UTR propus în parte:

 • ■  UTR 1 (Zonă rezidențială cu funcțiuni complementare și servicii):

5% din suprafața UTR 1 - parcele separate

 • ■  UTR 2 (Zonă depozitare și servicii):

20% din suprafața UTR 2 în cadrul parcelei

 • 3.9.5 REFACEREA PEISAGISTICĂ ȘI REABILITARE URBANĂ

După terminarea lucrărilor se va îmbunătăți cadrul natural prin plantarea de arbori de diferite specii și de gazon pentru zonele stabilite ca fiind zone verzi în cadrul parcelelor.

 • 3.9.6 ELIMINAREA DISFUNCȚIONALITĂȚILOR DIN DOMENIUL CĂILOR DE

COMUNICAȚIE SI AL REȚELELOR EDILITARE MAJORE

I                     I                                                  I

Odată cu finalizarea infrastructurii edilitare și rutiere în zonă, cu accent pe continuarea prospectului străzilor de deservire locale inițiate prin alte dezvoltări urbanistice, se vor elimina disfuncționalitățile existente privind traficul în zonă.

Se va asigura astfel fluența traficului la nivel de zonă.

 • 3.10 OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICĂ

Analiza situației existente a relevat faptul că zona este parțial echipată din punct de vedere edilitar.

Pentru toate lucrările rutiere propuse, se impune rezervarea suprafețelor de teren necesare, în zonele unde profilul stradal nu este asigurat, conform planșei 140-A07 - "Circulația terenurilor”, și echiparea edilitară corespunzătoare a străzilor.

BILANȚ TERITORIAL OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICĂ:

UTR 1 - Zonă rezidențială cu funcțiuni complementare (21.088 mp)

SUPRAFAȚĂ TEREN

EXISTENT

PROPUS

Teren proprietate privată a persoanelor fizice sau juridice

21088 mp

100%

16093 mp

76,31%

Teren ce se intenționează a fi trecut în domeniul public

-

-

4995 mp

23,69%

TOTAL

21088 mp

100%

21088 mp

100%

UTR 2 - Zonă depozitare și servicii (10.547 mp)

SUPRAFAȚĂ TEREN

EXISTENT

PROPUS

Teren proprietate privată a persoanelor fizice sau juridice

10547 mp

100%

10547 mp

100%

Teren ce se intenționează a fi trecut în domeniul public

-

-

-

-

TOTAL

10547 mp

100%

10547 mp

100%

Șef de proiect, arhitect Georgeta Trîmbițaș

Întocmit, arhitect Alina Narița


sr


s.c. "ARHITECT TRÎMBIȚAS” s.r.l.

Timișoara, str. Martir Miroslav Todorov, nr.2, tel./fax.: 0256/432212, e-mail: office@trimbitas.ro

REGULAMENT LOCAL DE URBANISM (R.L.U.) aferent PLAN URBANISTIC ZONAL „RECONFIGURARE SI EXTINDERE ZONĂ SERVICII SI DEPOZITARE EXISTENTĂ; DEZVOLTARE ZONĂ REZIDENȚIALĂ CU FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE” Calea Buziașului, nr.126, intravilan TIMIȘOARA,

C.F. nr. 430558, C.F. nr. 442663 Beneficiari S.C. RANDLER GROUP S.R.L., Poparad Sorin si Poparad Adriana Proiect nr. 140/2015

 • 1. GENERALITĂȚI

  • 1.1. Introducere, rolul R.L.U.

Regulamentul Local de Urbanism (R.L.U.) este o documentație cu caracter de reglementare prin care se detaliază sub forma unor norme tehnice și juridice modul de realizare a construcțiilor și prevederi referitoare la modul de utilizare a terenurilor pe întregul perimetru al zonei studiate. Regulamentul Local de Urbanism este parte integrantă a prezentului Plan Urbanistic Zonal (PUZ) ”Reconfigurare și extindere zonă servicii și depozitare existentă; Dezvoltare zonă rezidențială cu funcțiuni complementare”, Calea Buziașului nr.126 - intravilan Timișoara, jud. Timiș, CF nr. 430558, CF nr. 442663, și constituie un ansamblu de norme și reglementări obligatorii pentru administrația publică locală care stau la baza emiterii actelor de autoritate publică locală (certificate de urbanism, respectiv autorizații de construire) pentru realizarea construcțiilor în zona studiată.

Regulamentul Local de Urbanism (R.L.U.) are o dublă utilitate:

 • ■  stabilește reguli proprii zonei pentru care a fost elaborat, în domeniul urbanismului, în acord cu principiile de dezvoltare durabilă (configurația parcelelor, natura proprietății, amplasarea și conformarea construcțiilor și amenajărilor aferente) precum și condițiile de ocupare și utilizare a terenului);

 • ■  precizează caracterul definitiv al zonei (în acord cu prevederile Planului Urbanistic General și Regulamentul General de Urbanism) și impune condițiile și restricțiile necesare respectării acestor prevederi. Regulamentul Local de Urbanism se elaborează odată cu Planul Urbanistic Zonal.

 • 1.2. Cadrul legal de elaborare a Regulamentului Local de Urbanism

Regulamentul Local de Urbanism se elaborează în conformitate cu:

 • ■  Ghidul privind metodologia de elaborare și conținutul cadru al Planului Urbanistic Zonal - indicativ GM-010-2000 aprobat cu Ordinul MLPAT nr.176/N/16.08.2000;

 • ■  Legea nr. 350/2001 privind Amenajarea Teritoriului și Urbanismul, modificată și completată;

 • ■  Legea nr.453/2001 pentru modificarea și completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții și unele măsuri pentru realizarea locuințelor;

 • ■  Regulamentul General de Urbanism aprobat prin H.G. nr.525/1996 republicat;

 • ■  Ghid privind elaborarea și aprobarea Regulamentelor Locale de Urbanism -indicativ GM - 007 - 2000, aprobat prin ordinul M.L.P.A.T. nr. 21/N/2000;

 • ■  Ordinul Ministrului Sănătății nr.119/2014 pentru aprobarea normelor de igienă a recomandărilor privind modul de viață al populației;

 • ■  Hotărârea C.J.Timiș nr.115/27.11.2008 privind aprobarea reglementărilor și indicatorilor urbanistici pentru dezvoltarea zonelor cu potențial de edificare urbană din județul Timiș;

 • ■  Ordinul nr.233/2016 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii 350/2001.

și are la bază prevederile cuprinse în studiile și documentațiile de urbanism avizate și aprobate care au tangență cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal, respectiv:

 • ■  P.U.G. al Municipiului Timișoara, aprobat prin HCL nr. 157/2002 (prelungit prin HCL nr.131/24.04.2017);

 • ■  Etapa 2 P.U.G. al Municipiului Timișoara - Concept general de dezvoltare urbană (Masterplan) 2012;

 • ■  PUZ ”Calea Urseni - Buziașului” aprobat cu HCL 50/1999 - pe teritoriul cuprins între Calea Buziașului și Calea Urseni, preluat prin P.U.G. Timișoara în vigoare;

 • ■  PUD ”Corp Administrativ și depozit S.C. Randler Group S.R.L. Calea Buziașului Timișoara” aprobat prin HCL 361/2001;

 • ■  PUZ "Locuințe Calea Buziașului-Urseni, top A 1504/1/9/1/a; A 1504/1/9/1/b; A1504/1/9/2” aprobat cu HCL 537/2006 - la est de terenul studiat

 • ■  PUZ ”Zonă rezidențială Calea Buziașului - Etapa II” aprobat cu HCL 328/2005 - la nord și vest față de terenul studiat

 • ■  PUD ”Zonă rezidențială” aprobat cu HCL 289/2007 - la vest față de terenul studiat

 • ■  PUD ”Sediu și spațiu de producție produse de panificație” aprobat cu HCL 444/2005 - la vest față de terenul studiat, cu front la Calea Buziașului

 • ■  PUD ”Extindere zonă rezidențială cu funcțiuni complementare” aprobat cu HCL 192/2004

 • ■  PUZ ” Calea Buziașului Timișoara” aprobat cu HCL 327/2000

 • 1.3. Aprobarea Regulamentului Local de Urbanism

Regulamentul Local de Urbanism anexă la Planul Urbanistic Zonal ”Reconfigurare și extindere zonă servicii și depozitare existentă; Dezvoltare zonă rezidențială cu funcțiuni complementare”, elaborat pe terenul aflat în intravilanul Municipiului Timișoara, cu front la Calea Buziașului, identificat prin C.F. nr.430558 - în suprafață de 8.135 mp, curți construcții și C.F. nr.442663 - în suprafață de 23.500 mp, teren arabil, se aprobă prin Hotărârea Consiliului Local a Municipiului Timișoara în baza avizelor și acordurilor prevăzute de lege și devine act de autoritate publică al Administrației Publice Locale.

 • 1.4. Domeniul de aplicare a Regulamentului Local de Urbanism

Domeniul de aplicare al prezentului Regulament Local de Urbanism se referă la proiectarea și realizarea tuturor construcțiilor ce vor fi amplasate pe suprafața de teren aflată în intravilanul Municipiului Timișoara, jud. Timiș, având o suprafață totală de 31.635 mp, cu front la Calea Buziașului, compus din:

 • ■  terenul cu nr. cad. 430558 în suprafață de 8.135 mp, curți construcții în intravilanul Municipiului Timișoara, proprietar S.C. RANDLER GROUP S.R.L.

 • ■  terenul nr. cad. 442663 în suprafață de 23.500 mp, teren arabil în intravilanul Municipiului Timișoara, proprietari Poparad Sorin și Poparad Adriana

Regulamentul Local de Urbanism se aplică în proiectarea și realizarea tuturor construcțiilor și amenajărilor amplasate pe terenul care face obiectul P.U.Z. Zonificarea funcțională propusă prin P.U.Z. va asigura compatibilitatea dintre destinația construcțiilor și funcțiunea dominantă a zonei și este prezentată în planșa nr. 140-A06 “Reglementări urbanistice”. Pe baza acestei zonificări s-au stabilit condițiile de amplasare și conformare a construcțiilor.

 • 2. PRECIZĂRI, DETALIERI ȘI EXEMPLIFICĂRI PRIVIND UTILIZAREA REGULAMENTULUI GENERAL DE URBANISM LA ELABORAREA REGULAMENTULUI LOCAL ȘI LA AUTORIZAREA EXECUTĂRII CONSTRUCȚIILOR________

REGULI DE BAZĂ PRIVIND MODUL DE OCUPARE AL TERENURILOR

 • 2.1. REGULI CU PRIVIRE LA PĂSTRAREA INTEGRITĂȚII MEDIULUI ȘI PROTEJAREA PATRIMONIULUI NATURAL ȘI CONSTRUIT

  • 2.1.1. Terenuri agricole din intravilan

În zona studiată există terenuri având categoria de folosință arabil.

 • ■  Autorizarea executării construcțiilor și amenajărilor pe terenurile arabile din intravilan este permisă pentru funcțiunile și condițiile stabilite de lege.

 • ■  De asemenea, autorizarea prevăzută la alin. (1) se face cu respectarea normelor stabilite de consiliile locale pentru ocuparea rațională a terenurilor și pentru realizarea următoarelor obiective: valorificarea terenurilor din zonele echipate cu rețele tehnico-edilitare, amplasarea construcțiilor, amenajărilor și lucrărilor tehnico-edilitare aferente acestora în ansambluri compacte.

 • ■  Parcelele ce fac obiectul proiectului se vor încadra în această situație ulterior obținerii H.C.L. pentru aprobare P.U.Z.

 • 2.1.2. Zonele cu valoare peisagistică și zonele naturale protejate

 • ■   Consiliul Județean Timiș impreuna cu Consiliul Local Timisoara vor identifica și vor delimita, în funcție de particularitățile specifice, zonele naturale de interes local ce necesită protecție pentru valoarea lor peisagistică și vor stabili condițiile de autorizare a executării construcțiilor, având în vedere păstrarea calității mediului natural și a echilibrului ecologic.

 • 2.1.3. Resursele subsolului

 • ■  În cazul identificării de zone cu resurse pe teritoriul ce face obiectul prezentului P.U.Z., modalitatea exploatării acestora va face obiectul unui studiu de impact aprobat conform legii.

 • 2.1.4. Resursele de apă

 • ■  Autorizarea executării lucrărilor pentru construcțiile premise în acest Regulament este permisă numai cu avizul autorităților de gospodărire a apelor, după caz și cu asigurarea măsurilor de apărare a construcțiilor respective împotriva inundațiilor, a măsurilor de prevenire a deteriorării calității apelor de suprafață și subterane, de respectarea zonelor de protecție față de lucrările de gospodărire și de captare a apelor (dacă e cazul).

 • 2.1.5. Zonele construite protejate

 • ■  Autorizarea executării construcțiilor în zonele care cuprind valori de patrimoniu cultural construit, de interes local, declarate și delimitate prin Hotărâre a Consiliului Județean Timiș, se face cu avizul serviciilor publice descentralizate din județul Timiș, subordonate Ministerului Culturii și Cultelor și Patrimoniului național și al Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului.

 • 2.2. REGULI CU PRIVIRE LA SIGURANȚA CONSTRUCȚIILOR ȘI LA APĂRAREA INTERESULUI PUBLIC

  • 2.2.1. Siguranța în construcții

 • ■  Autorizarea construcțiilor de orice fel se va putea face numai în condițiile respectării prevederilor legale privind siguranța în construcții între care se amintesc următoarele considerente ca prioritare, fără ca enumerarea să fie limitativă:

 • -  Legea nr. 50/1991 cu modificările ulterioare privind autorizarea executării lucrărilor de construcții inclusiv Normele metodologice pentru aplicare în vigoare la data eliberării Autorizației de Construire;

 • -  Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții;

 • -  H.G.R. nr. 264/1994 privind aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcții;

 • -  H.G.R. nr. 925/1995 privind Regulamentul de verificare și expertizare tehnică a proiectelor, a execuției lucrărilor și construcțiilor, inclusiv instrucțiunile de aplicare aprobate prin ord. M.L.P.A.T. nr. 77/N/1996.

 • -  Proiectele care însoțesc cererea pentru autorizarea unor lucrări de construcții vor cuprinde toate elementele necesare în care să fie specificate măsurile luate pentru asigurarea condițiilor de siguranță privind realizarea și exploatarea construcțiilor.

 • 2.2.2. Expunerea la riscuri naturale

 • ■  Autorizarea executării construcțiilor în zonele care cuprind valori de patrimoniu cultural construit, de interes local, declarate și delimitate prin Hotărâre a Consiliului Județean Timiș, se face cu avizul serviciilor publice descentralizate din județul Timiș, subordonate Ministerului Culturii și Cultelor și Patrimoniului național și al Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului.

 • 2.2.3. Expunerea la riscuri tehnologice

 • ■  Autorizarea executării construcțiilor în zonele de servitute și de protecție ale sistemelor de alimentare cu energie electrică, conductelor de gaze, apă, canalizare, căilor de comunicație și a altor asemenea lucrări de infrastructură este interzisă.

 • 2.2.4. Construcții cu funcțiuni generatoare de riscuri tehnologice

 • ■  Autorizarea executării construcțiilor se va face doar în cazul existenței posibilității de racordare la rețelele de apă, canalizare și energie electrică, în sistem local, colectiv sau centralizat.

 • ■  Terenul studiat este deservit de retele apă, canalizare și energie electrică. În zonă există rețea de alimentare cu gaz.

 • 2.2.5. Asigurarea echipării edilitare

 • ■  Autorizarea executării construcțiilor care, prin dimensiunile și destinația lor presupun cheltuieli de echipare edilitară ce depășesc posibilitățile financiare și tehnice ale administrației publice locale ori ale investitorilor interesați sau care nu beneficiază de fonduri de la bugetul de stat este interzisă.

 • ■  Autorizarea executării construcțiilor poate fi condiționată de obligația efectuării, în parte sau total, a lucrărilor de echipare edilitară aferente, de către investitorii interesați.

 • 2.2.6. Asigurarea compatibilității funcțiunilor

 • ■  Autorizarea executării construcțiilor se face cu condiția asigurării compatibilității dintre destinația construcției și funcțiunea dominantă a zonei.

 • ■  Condițiile de amplasare a construcțiilor în funcție de destinația acestora în cadrul zonei de față sunt prevăzute în cap.4 a prezentului Regulament.

 • 2.2.7. Procentul de ocupare a terenului, Coeficientul de utilizare al terenului

În cazul prezentului regulament, POT și CUT se stabilesc astfel:

UTR 1 - Zonă rezidențială cu funcțiuni complementare și servicii (21.088 mp)

SzLi - Subzonă Locuire cu max 2 unități/parcelă:

P.O.T. = max. 35%


C.U.T. = max. 0,9

Regim de înălțime max. (S)+P+1E+(M)Er

Hmax. cornișă = 11m

Hmax. coamă = 15m

SzLCmici - Subzonă Locuire colectivă cu max 6 apartamente/parcelă:

 • •  P.O.T. = max. 35%

 • •  C.U.T. = max. 1,0

 • •  Regim de înălțime max. (S)+P+1E+(M)Er

 • •  Hmax. cornișă = 12m

 • •  Hmax. coamă = 17m

SzLC - Subzonă Locuire locuire colectivă:

 • •  P.O.T. = max. 35%

 • •  C.U.T. = max. 1,3

 • •  Regim de înălțime max. (S)+P+2E+(M)Er

 • •  Hmax. cornișă = 12m

 • •  Hmax. coamă = 17m

SzSI - Subzonă Servicii și instituții publice: • • • • •

P.O.T. = max. 40%

C.U.T. = max. 1,1

Regim de înălțime max. (S)+P+1E+(M)Er

Umax. cornișă = 12m

Umax. coamă = 17m


UTR 2 - Zonă depozitare și servicii (10.547 mp)

 • •  P.O.T. = max. 65%

 • •  C.U.T. = max. 2,1

 • •  Regim de înălțime max. (S)+P+4E+Er

 • •  Hmax. cornișă = 18m

 • •  Umax. = 22m

 • 2.2.8. Lucrări de utilitate publică

Conform planșei 140-A07 "Circulația terenurilor”, urmează a fi prevăzute:

 • ■  Rezervarea suprafețelor de teren pentru asigurarea prospectelor finale ale străzilor propuse, în perimetrul terenului studiat;

 • ■  Obligativitatea ca drumurile de acces, trotuarele și spațiile verzi din cadrul profilelor transversale ale străzilor propuse să devină domeniu public.

 • 3. UTILIZARE FUNCȚIONALĂ

  • 3.1. DOMENIUL DE APLICARE

 • ■  Parcelele pentru care s-a întocmit Regulamentul Local de Urbanism sunt situate în intravilanul Municipiului Timișoara și au o suprafață totală de 31.635mp. Funcțiunile propuse au condus la propunerea unei singure Unități Teritoriale de Referință.

 • ■  Terenul studiat se împarte în următoarele zone și subzone funcționale:

UTR 1 - Zonă rezidențială cu funcțiuni complementare și servicii (21.088 mp): ’

 • -  SzLi - Subzonă Locuire cu max 2 unități/parcelă având regim de înălțime maxim (S)+P+1E+(M)Er

 • -  SzLCmici - Subzonă Locuire colectivă cu max 6 apartamente/ parcelă având regim de înălțime maxim (S)+P+1E+(M)Er

 • -  SzLC - Subzonă Locuire colectivă cu regim de înălțime maxim (S)+P+2E+(M)Er

 • -  SzSI - Subzonă Servicii și instituții publice cu regim de înălțime maxim (S)+P+1E+(M)Er ’

 • -  SzV - Subzonă spații verzi amenajate

 • -  SzC - Subzonă căi de circulație rutieră și amenajări aferente

UTR 2 - Zonă depozitare și servicii (10.547 mp) cu regim de înălțime maxim (S)+P+4E+Er

 • 3.2. UTILIZĂRI PERMISE

Se permite amplasarea următoarelor funcțiuni pentru:

UTR 1 - Zonă rezidențială cu funcțiuni complementare și servicii (21.088 mp)

SzLi - Subzonă Locuire cu max 2 unități/parcelă:

SzLCmici - Subzonă Locuire colectivă cu max 6 apartamente/parcelă: SzLC - Subzonă locuire colectivă

 • ■  Locuințe

 • ■  Amenajări și construcții aferente locuințelor: anexe, carport etc.

 • ■  Căi de acces carosabile și pietonale în incintă

 • ■   Parcări la sol

 • ■  Parcaje subterane

 • ■  Spații plantate

 • ■  Locuri de joacă pentru copii

 • ■  Spații pentru sport și recreere

 • ■  Construcții pentru echipare tehnico-edilitară

 • ■  Împrejmuiri

 • ■  Platforme colectare deșeuri menajere

 • ■  Alte funcțiuni compatibile

SzSI - Subzonă Servicii și instituții publice

 • ■  Spații comerciale

 • ■  Sedii de firmă/administrative/birouri

 • ■  Reprezentanțe firme

 • ■  Sedii financiar-bancare

 • ■  Clădiri ale administrației publice

 • ■  Unități de comerț cu amănuntul

 • ■  Construcții cu destinație socială, culturală

 • ■   Edificii de cult

 • ■  Școli, creșe, grădinițe, after-school

 • ■  Dotări pentru sănătate

 • ■  Dotări sportive

 • ■  Parcaje la sol

 • ■  Parcaje subterane

 • ■  Construcții pentru echipare tehnico-edilitară

 • ■  Împrejmuiri

 • ■  Platforme colectare deșeuri menajere

Funcțiunile permise vor respecta următoarele condiții:

 • ■  să nu genereze trafic greu

 • ■  să aibă posibilitatea de a asigura în parcela proprie staționarea autovehiculelor aferente acestei funcțiuni

 • ■  să fie activități nepoluante fără riscuri tehnologice, fără incomodări datorate utilizării incintei pentru depozitare deșeuri.

 • ■  să nu fie surse de poluare fonică, chimică sau vizuală

SzV - Subzonă spații verzi amenajate

 • ■  spații verzi amenajate;

 • ■  spații verzi și plantate cu rol decorativ, de recreere și de protecție;

 • ■  căi de comunicație - accese carosabile și pietonale la parcele;

 • ■  mobilier urban specific, amenajări peisagere de orice fel, terenuri de sport și spații de joacă pentru copii;

 • ■  construcții provizorii, chioșcuri, pergole, gradene;

 • ■  construcții pentru echiparea tehnico-edilitară a zonei, subterane sau supraterane de mici dimensiuni cum ar fi: foraje, bazine de retenție, rețele, rezervoare și stații de pompare pentru apa potabilă, rețele de canalizare și gestiunea apelor meteorice, rețele electrice și puncte de transformare, firide telecomunicații, iluminat public, gaz metan și racordurile acestora la infrastructura urbană majoră etc.

SzC - subzonă căi de comunicație rutieră

 • ■  căi de comunicație (construire, modernizare, lărgire), trotuare, alei pentru cicliști, spații verzi de aliniament plantate, echipare edilitară, lucrări pentru protecția împotriva poluării vizuale și fonice (parapete de protecție, plantații de protecție);

 • ■  amenajarea de locuri de parcare de-a lungul căilor de acces cu condiția ca acestea să nu perturbe desfășurarea traficului sau accesul la parcele din drumul public.

 • ■  construcții pentru echiparea tehnico-edilitară a zonei, subterane sau supraterane.

UTR 2 - Zonă depozitare și servicii (10.547 mp)

 • ■  Depozitare

 • ■  Spații comerciale

 • ■  Sedii de firmă/administrative/birouri

 • ■  Reprezentanțe firme

 • ■  Sedii financiar-bancare

 • ■  Clădiri ale administrației publice

 • ■  Unități de comerț cu amănuntul

 • ■  Construcții cu destinație socială, culturală

 • ■  Dotări pentru sănătate

 • ■  Dotări sportive

 • ■  Accese carosabile și pietonale

 • ■  Parcaje la sol

 • ■  Parcaje subterane

 • ■  Construcții pentru echiparea tehnico-edilitară a zonei, subterane sau supraterane

 • ■  Împrejmuiri

 • ■  Platforme colectare deșeuri menajere

 • ■  Spații verzi amenajate

 • ■  Alte funcțiuni compatibile

 • 3.3. UTILIZĂRI PERMISE CU CONDIȚII

Profil funcțional admis cu condiționări pentru:

UTR 1 - Zonă rezidențială cu funcțiuni complementare și servicii (21.088 mp)

SzLi - Subzonă Locuire cu max 2 unități/parcelă

SzLCmici - Subzonă Locuire colectivă cu max 6 apartamente/parcelă

SzLC - Subzonă locuire colectivă

 • ■  construcțiile pentru echiparea cu instalații se pot amplasa cu condiția să corespundă necesităților și confortului populației, să nu dăuneze relațiilor cu vecinătățile și să fie puse în practică toate măsurile pentru integrarea în mediul înconjurător;

 • ■  spații pentru servicii și comerț de capacitate redusă (de exemplu: cabinet medical, farmacie, birouri, prestări servicii, etc.) cu acces public (de proximitate) la parterul clădirii cu îndeplinirea următoarelor condiții:

 • - să se adreseze preponderent locuitorilor zonei

 • - suprafața utilă ocupată de acestea să nu depășească 80 mp

 • - să implice maximum 5 persoane

 • - activitatea (inclusiv depozitarea) să se desfășoare numai în interiorul clădirii

 • - să nu producă poluare fonică, chimică sau vizuală,

 • - să nu afecteze intimitatea locuirii pe parcelele vecine

 • - să se asigure locurile de parcare necesare în incintă

 • ■  spații pentru sport și recreere de mici dimensiuni care să nu producă aglomerări de persoane.

 • ■  cafenele care să nu contribuie la poluarea fonică sau de altă natură a zonei înconjurătoare.

 • ■  instituții de învățământ - creșe, grădinițe, școli publice sau private cu îndeplinirea urmatoarelor condiții:

 • - să se elaboreze un PUD pentru organizarea ocupării parcelei

 • - să se asigure suprafețele necesare (de teren, utile, desfășurate),

funcție de capacitate, conform normativelor privind proiectarea, realizarea și exploatarea construcțiilor de acest tip

-pe parcelă să nu existe alte funcțiuni

 • ■  servicii profesionale sau manufacturiere cu îndeplinirea următoarelor conditii:

 • - să se desfășoare în paralel cu funcțiunea de locuire

 • - suprafața utilă ocupată de acestea să nu depășească 80mp

 • - să implice maximum 5 persoane

 • - activitatea (inclusiv depozitarea) să se desfășoare numai în interiorul clădirii

 • - să nu producă poluare fonică, chimică sau vizuală

 • - să nu afecteze intimitatea locuirii pe parcelele vecine

SzSI - Subzonă Servicii și instituții publice

 • ■  se admit restaurante, baruri, cafenele de orice tip cu următoarele condiții:

 • -   locurile de parcare să fie asigurate în ineriorul incintei.

 • -  să nu devină o sursă de poluare fonică, chimică sau vizuală

 • ■  locuințe de serviciu

 • 3.4. INTERDICȚII TEMPORARE

 • Zonele afectate de rețele (electrice, canalizare, alimentare cu apă, gaze, telefonie, fibră optică, etc.) sunt supuse interdicției temporare de construire până la implementarea soluțiilor de deviere a acestora pe lângă căile de circulație, prin grija operatorului de rețea sau a proprietarului terenului (dacă este cazul).

 • ■  Necesitatea realizării în zonă a unor lucrări de utilitate publică, impune ca eventualele dezmembrări și parcelări să nu se facă fără asigurarea condițiilor de rezervare a suprafețelor de teren necesare realizării acceselor pietonale și carosabile.

 • 3.5. UTILIZĂRI INTERZISE

Profil funcțional interzis de ocupare a terenului pentru:

UTR 1 - Zonă rezidențială cu funcțiuni complementare și servicii (21.088 mp)

SzLi - Subzonă Locuire cu max 2 unități/parcelă

SzLCmici - Subzonă Locuire colectivă cu max 6 apartamente/parcelă

SzL - Subzonă locuire colectivă

 • ■  activități industriale sau alte tipuri de activități care generează noxe, vibrații, zgomot, fum, miros sau care sunt incomode prin traficul generat;

 • ■  activități de depozitare, comerț en gros, antrepozite;

 • ■  stații de întreținere auto cu capacitate peste 5 mașini;

 • ■  ferme agro - zootehnice, abatoare;

 • ■  anexe gospodărești pentru creșterea suinelor, bovinelor, cabalinelor;

 • ■  panouri mari publicitare în spațiile verzi de aliniament sau parcuri;

 • ■  depozite de deșeuri / precolectoare reciclabile

SzSI - Subzonă servicii și instituții publice

 • ■  activități industriale sau alte tipuri de activități care generează noxe, vibrații, zgomot, fum, miros sau care sunt incomode prin traficul generat;

 • ■  activități de depozitare, comerț en gros, antrepozite;

 • ■  stații de întreținere auto cu capacitate peste 5 mașini;

 • ■  ferme agro - zootehnice, abatoare;

 • ■  anexe gospodărești pentru creșterea suinelor, bovinelor, cabalinelor;

 • ■  panouri mari publicitare în spațiile verzi de aliniament sau parcuri;

 • ■  depozite de deșeuri

SzV - Subzonă spații verzi amenajate

sunt interzise orice alt tip de construcții decât cele enumerate la

funcțiuni permise;

panouri mari publicitare în spațiile verzi de aliniament sau parcuri;

SzC - subzonă căi de comunicație rutieră

sunt interzise construcțiile care prin amplasare, configurație sau exploatare, împiedică buna desfășurare, organizare și dirijare a traficului de pe drumuri și prezintă riscuri de accidente.

UTR 2 - Zonă depozitare și servicii (10.547 mp)

 • ■   locuire de orice tip

 • ■  unități ce reprezintă riscuri tehnologice

 • ■  depozite de deșeuri

 • 3.6. LUCRĂRI DE UTILITATE PUBLICĂ

Autorizarea executării lucrărilor și echipamentelor de utilitate publică se poate face pe parcelele rezervate pentru utilități și spații verzi, cu condiția să nu aducă prejudicii aspectului arhitectural al construcțiilor sau zonei înconjurătoare.

Autorizarea executării lucrărilor de utilitate publică se face pe baza documentațiilor aprobate conform legii.

Lucrările de utilitate publică se execută pe terenuri aflate în proprietatea persoanelor fizice ori juridice, cu schimbarea funcțiunii și afectarea valorii terenurilor, necesitând instituirea unor servituți de utilitate publică.

Delimitarea terenurilor necesare se stabilește prin documentațiile tehnice și studiile de fezabilitate, iar autorizarea executării lucrărilor de utilitate publică se face pe baza documentațiilor de urbanism sau de amenajare a teritoriului, aprobate conform legii.

 • 4. CONDIȚII DE AMPLASARE ȘI CONFORMARE A CONSTRUCȚIILOR_______________________

  • 4.1. REGULI DE AMPLASARE ȘI RETRAGERI MINIME OBLIGATORII

   • 4.1.1. Orientarea față de punctele cardinale

 • ■  Amplasarea clădirilor se va face cu respectarea reglementărilor în ceea ce privește însorirea conform normelor și recomandărilor cuprinse în Regulamentul General de Urbanism aprobat cu HG 525/1996 și Ordinului Ministrului Sănătății privind normele de igienă nr.119/2014.

 • ■  Se recomandă ca clădirile în care se desfășoară o activitate zilnică (administrativă, comercială) să aibă asigurată iluminarea naturală a spațiilor pentru birouri cât și a celor pentru public.

 • ■  Amplasarea construcțiilor de locuințe va fi astfel făcută încât pentru toate încăperile de locuit amplasate pe fațada cea mai favorabilă, să se asigure durata minimă de însorire de 1 % h.

 • ■  Amplasarea construcțiilor din cadrul subzonelor de locuire se va face cu asigurarea condițiilor de respectare a duratei minime zilnice de însorire de 1 oră și %, potrivit Ordinului Ministerului Sănătății nr.119/2014 pentru aprobarea normelor de igienă și recomandărilor privind modul de viață al populației.

 • ■  Pentru funcțiunea de locuire se va asigura pentru fiecare clădire posibilitatea dublei orientări pentru spațiile interioare, astfel încât să se evite orientarea exclusiv la nord.

 • 4.1.2. Amplasarea față de aliniament

Potrivit prevederilor Regulamentului General de Urbanism aprobat prin HG nr.525/1996 republicat, prin aliniament se înțelege limita dintre domeniul privat și domeniul public.

 • ■  Spațiul de retragere va putea fi folosit pentru parcaje, circulații carosabile și pietonale, carport-uri, împrejmuiri, aparate de intrare, rampe de acces în subsol, amenajări exterioare, spații verzi, lucrări edilitare.

 • ■  Rampa de acces în subsolul imobilelor se poate amenaja doar în interiorul limitei de proprietate.

 • ■  Construcțiile se vor amplasa respectând retragerile față de aliniament propuse în planșa nr. 140-A06 "Reglementări urbanistice", și anume:

 • -  pentru UTR 1 - Zonă rezidențială cu funcțiuni complementare și servicii: min. 3,00m față de aliniament.

 • -  pentru UTR 2 - Zonă depozitare și servicii: se va păstra retragerea din aliniament a construcțiilor existente.

 • 4.1.3. Amplasarea față de drumurile publice:

 • ■  Construcțiile pot fi autorizate în zona care face obiectul Planului Urbanistic Zonal doar în condițiile în care au asigurat accesul la drumurile publice,direct sau prin servitute de trecere.

 • 4.1.4. Amplasarea în interiorul parcelei - Amplasarea față de limitele laterale ale parcelei

 • ■  Potrivit prevederilor Regulamentului General de Urbanism aprobat prin HG nr.525/1996 republicat, retragerile impuse față de limitele laterale și posterioare ale terenului au un caracter minimal pentru realizarea cerințelor de asigurare a confortului urban, privind respectarea condițiilor de vizibilitate, în acord cu realizarea intimității pentru locuire a construcțiilor învecinate.

 • ■  Amplasarea în interiorul parcelei față de limitele laterale ale parcelei se va face conform planșei 140-A06 "Reglementări urbanistice", și respectării condițiilor minime de însorire și a distanțelor minime necesare intervențiilor în caz de incendiu

 • ■  În cazul în care clădirile vor fi cuplate sau izolate, se vor respecta următoarele retrageri laterale minime, conform planșei 140-A06 "Reglementări urbanistice":

 • -  Pentru SzLi - Subzonă Locuire cu max 2 unități/parcelă: minim 3,00m.

 • -  Pentru SzLCmici - Subzonă Locuire colectivă cu max 6 apartamente/ parcelă: minim h/2 unde h este înălțimea maximă la cornișă, dar nu mai puțin de 3,00m.

 • -  Pentru SzLC - Subzonă locuire colectivă: minim h/2 unde h este înălțimea maximă la cornișă, dar nu mai puțin de 3,00m.

 • -   Pentru SzSI - Subzonă servicii și instituții publice: minim 3,00m.

 • -  Pentru UTR 2 - Zonă depozitare și servicii: minim h/2 unde h este înălțimea maximă la cornișă, dar nu mai puțin de 6,00m

 • ■  Construcțiile de garaje din interiorul parcelelor pot fi amplasate pe limitele acestora, în condițiile respectării prevederilor Codului Civil.

 • ■  Nu se admit calcane spre vecini decât pentru garaje, clădiri cuplate sau înșiruite, proiectarea trebuind să fie corelată.

 • ■  Clădirile vor putea fi realizate în regim cuplat cu condiția de a avea obligatoriu un acces auto pe parcelă, având minimum 3,00m lățime;

 • ■  Autorizarea executării construcțiilor este permisă numai dacă se respectă distanțele minime necesare intervențiilor în caz de incendiu, stabilite pe baza avizului unității teritoriale de pompieri (acolo unde este cazul).

 • 4.1.5. Amplasarea în interiorul parcelei - Amplasarea față de limita posterioară a parcelei

 • ■  Se vor respecta următoarele retrageri minime față de limita posterioară a parcelelor, conform planșei 140-A06 "Reglementări urbanistice":

 • -  Pentru SzLi - Subzonă Locuire cu max 2 unități/parcelă: minim 6,00m.

 • -  Pentru SzLCmici - Subzonă Locuire colectivă cu max 6 apartamente/ parcelă: minim înălțimea maximă la cornișă, dar nu mai puțin de 6,00m.

 • -  Pentru SzLC - Subzonă locuire colectivă: minim înălțimea maximă la cornișă, dar nu mai puțin de 10,00m pentru parcelele 1 și 4, respectiv minim înălțimea maximă la cornișă, dar nu mai puțin de 6,00m pentru parcelele 2 și 3.

 • -  Pentru SzSI - Subzonă servicii și instituții publice: minim 6,00m.

 • -  Pentru UTR 2 - Zonă depozitare și servicii: minim 25,00m

 • ■  Pe parcela este posibilă amplasarea de anexe (terase acoperite, chioșcuri, barbeque, piscine, magazii unelte grădină, biciclete, etc) pe limita posterioară a parcelei sau sub această distanță, cu condiția ca acestea să nu depășească înălțimea de 3,00m la cornișă, pe limită, de la cota terenului sistematizat.

 • 4.1.6. Lucrări de utilitate publică

 • ■  Clădirile se vor amplasa pe terenuri care nu sunt ocupate sau nu sunt rezervate pentru amplasarea unor lucrări de utilitate publică (căi de comunicație, sisteme de alimentare cu apă, canalizare, energie electrică, gaz, telecomunicații etc.)

 • 4.2. REGULI CU PRIVIRE LA ASIGURAREA ACCESELOR OBLIGATORII

  • 4.2.1. Accese carosabile

 • ■  Orice construcție trebuie să fie accesibilă printr-un drum public (direct sau prin servitute de trecere), având caracteristicile necesare pentru a satisface exigențele de securitate, apărare contra incendiilor.

 • ■  Numărul și configurația acceselor carosabile pentru toate categoriile de construcții se stabilește în funcție de destinația funcțională a construcției, de capacitatea acesteia și de numărul de utilizatori, cu condiția asigurării acceselor pentru intervenții în caz de incendiu, dimensionate conform normelor.

 • ■  Poziția acceselor carosabile nu este fixă, ea va fi stabilită la momentul autorizării construcțiilor.

 • ■  Accesele carosabile nu trebuie să fie obstrucționate prin mobilier urban și trebuie păstrate libere în permanență.

 • 4.2.2. Accese pietonale

 • ■  Este obligatorie asigurarea acceselor pietonale la clădiri.

 • ■  În sensul prezentului articol, prin accese pietonale se înțeleg căile de acces pentru pietoni, care pot fi: trotuare, alei pietonale, precum și orice cale de acces public pe terenuri proprietate publică.

 • ■  Accesele pietonale vor fi conformate astfel încât să permită circulația persoanelor cu handicap și care folosesc mijloace specifice de deplasare.

 • 4.3. REGULI CU PRIVIRE LA ECHIPAREA TEHNICO-EDILITARĂ

  • 4.3.1. Racordarea la rețelele publice de echipare edilitară existente

 • ■  Autorizarea executării construcțiilor este permisă numai dacă există posibilitatea racordării de noi consumatori la rețelele tehnico-edilitare existente ale localității și anume: alimentare cu apă, canalizare menajeră și alimentare cu energie electrică;

 • ■  De la dispozițiile alineatului precedent se poate deroga cu avizul organelor administrației publice competente în situația în care rețelele publice de echipare edilitară nu există, astfel:

 • -  se vor realiza soluții de echipare în sistem individual care să respecte normele sanitare și de protecția mediului, urmând ca beneficiarul să racordeze construcția (potrivit regulilor impuse de Consiliul Local) la rețeaua centralizată, atunci când aceasta se va executa;

 • -  beneficiarul se obligă să prelungească rețeaua existentă atunci când aceasta are capacitatea necesară (dacă e cazul);

 • -  beneficiarul se obligă fie să mărească capacitatea rețelelor publice existente, fie să construiască noi rețele (dacă e cazul);

 • ■  Autorizarea executării construcțiilor este permisă doar după asigurarea echipării tehnico-edilitare în condițiile aliniatului precedent (dacă e cazul).

 • 4.3.2. Realizarea de rețele tehnico-edilitare

Alimentarea cu apă, canalizarea menajeră și pluvială

 • ■  Extinderile de rețele publice sau măririle de capacitate a rețelelor edilitare publice se realizează de către proprietari, parțial sau în întregime (corelat cu situația existentă în zonă la momentul dezvoltării echipării hidro-edilitare).

 • ■  Lucrările de racordare și de branșare la rețeaua edilitară publică se suportă în întregime de către proprietari.

 • ■  Toate rețelele stradale: alimentare cu apă, energie electrică, gaze naturale, telecomunicații, etc. se vor realiza recomandabil subteran, cu excepția celor aflate deja în curs de execuție și a căror extindere se preconizează (dacă e cazul).

 • ■  Se recomandă realizarea bazinelor de retenție pentru colectarea apelor pluviale. Apa stocată va putea fi folosită la udarea spațiilor verzi și la circuite casnice sau tehnice care nu necesită apă potabilă.

Alimentarea cu energie electrică

 • ■   Instalațiile trebuie să permită racordul subteran la rețelele stradale. Instalațiile de alimentare și punctele de racord vor fi concepute în așa fel încât să nu aducă prejudicii aspectului arhitectural al construcțiilor sau zonei înconjurătoare.

 • ■  ansamblul de lucrări inginerești care asigură aprovizionarea zonei cu energie electrică din sistemul național, aparținând domeniului public și exploatată de instituția publică specializată va cuprinde: posturi de transformare și rețea de distribuție a energiei electrice.

Telecomunicații

 • ■   Instalațiile trebuie să permită racordul subteran la rețelele stradale. Instalațiile de alimentare și punctele de racord vor fi concepute în așa fel încât să nu aducă prejudicii aspectului arhitectural al construcțiilor sau zonei înconjurătoare.

Rețele termice, alimentare cu gaze

 • ■  Centralele și punctele termice vor fi înglobate în construcție, fiind concepute în așa fel încât să nu aducă prejudicii aspectului arhitectural al construcțiilor sau zonei înconjurătoare.

 • ■  Rețelele de alimentare cu gaze și racordul la acestea se va realiza subteran.

 • ■  Firidele de branșare vor fi amplasate în așa fel încât să nu aducă prejudicii aspectului arhitectural al construcțiilor și împrejmuirilor.

 • ■  Toate construcțiile vor fi amplasate cu respectarea normelor în vigoare la data realizării lor, referitoare la distanțele impuse de funcțiunile pe care le adăpostesc.

 • 4.3.3. Proprietatea publică asupra rețelelor edilitare

 • ■   Edificarea este permisă cu respectarea dreptului de proprietate asupra rețelelor edilitare, publică sau privată, după caz.

 • 4.4. REGULI CU PRIVIRE LA FORMA ȘI DIMENSIUNILE TERENULUI ȘI ALE CONSTRUCȚIILOR

  • 4.4.1. Parcelarea

 • ■  Parcelarea este operațiunea de divizare a unei suprafețe de teren în minimum 4 loturi alăturate în vederea realizării de noi construcții.

 • ■  Adâncimea parcelei rezultate va fi mai mare sau cel puțin egală cu lățimea parcelei.

 • ■  Parcelările pot fi aprobate doar în baza unui proiect P.U.Z. aprobat conform legislației în vigoare. Parcelările vor respecta prescripțiile Art.30 din Hotărârea nr.525/1996, art.30 din R.G.U. și Cap. II 9 din R.L.U.

 • ■  Pentru a fi construibil, un teren trebuie să fie accesibil dintr-un drum public (direct sau prin servitute de trecere), având caracteristicile necesare pentru a permite accesul mijloacelor de stingere a incendiilor.

 • ■  Respectarea prevederilor prezentului Regulament Local de Urbanism va fi obligatorie și în situația comasărilor/dezmembrărilor de parcele cu condiția păstrării funcțiunii, a P.O.T. si C.U.T., a regimului de înălțime, hmax cornișă, respectiv hmax.

 • ■  În situația unor dezmembrări, frontul stradal al parcelei va fi de minim 12m.

 • ■  Clădirile pot fi dispuse fiecare pe un lot propriu având acces direct dintr-o circulație cu acces public sau pot fi grupate pe un teren utilizat in comun cu accesele asigurate din circulația publică prin intermediul unor circulații private.

 • ■  Suprafețele necesare pentru deschideri de străzi, alei se vor trece in domeniu public sau se vor acorda servituți de trecere.

 • 4.4.2. Înălțimea construcțiilor

La stabilirea înălțimii construcțiilor se vor avea în vedere:

 • ■  Protejarea și punerea în valoare a fondului construit existent, cu respectarea regulilor de compoziție arhitectural-urbanistică a zonei;

 • ■  Respectarea normativelor legate de asigurarea însoririi construcțiilor (conform Ordinului nr.536 pentru aprobarea Normelor de igienă și recomandărilor privind modul de viață al populației, etc.) pentru a nu aduce prejudicii clădirilor învecinate sub aspectul însoririi acestora.

UTR 1 - Zonă rezidențială cu funcțiuni complementare și servicii (21.088 mp)

SzLi - Subzonă Locuire cu max 2 unități/parcelă:

 • •  Regim de înălțime max. (S)+P+1E+(M)Er

 • •  Hmax. cornișă = 11m

 • •  Hmax. coamă = 15m

SzLCmici - Subzonă Locuire colectivă cu max 6 apartamente/parcelă:

 • •  Regim de înălțime max. (S)+P+1E+(M)Er

 • •  Hmax. cornișă = 12m

 • •  Hmax. coamă = 17m

SzLC - Subzonă Locuire locuire colectivă:

 • •  Regim de înălțime max. (S)+P+2E+(M)Er

 • •  Hmax. cornișă = 12m

 • •  Hmax. coamă = 17m

SzSI - Subzonă Servicii și instituții publice:

 • •  Regim de înălțime max. (S)+P+1E+(M)Er

 • •  Hmax. cornișă = 12m

 • •  Hmax. coamă = 17m

UTR 2 - Zonă depozitare și servicii (10.547 mp)

 • •  Regim de înălțime max. (S)+P+4E+Er

 • •  Hmax. cornișă = 18m

 • •  Hmax. = 22m

 • 4.4.3. Aspectul exterior al construcțiilor

 • ■  Autorizația de Construire nu se va emite dacă o construcție prin situare, arhitectură, dimensiuni și aspect exterior este în măsură să aducă prejudicii caracterului și intereselor vecinătăților, peisajului urban.

 • ■  Fațadele laterale și posterioare ale clădirilor trebuie tratate la același nivel calitativ ca și cele principale și în armonie cu acestea.

 • ■  Materialele pentru finisaj exterior vor fi de bună calitate, specifice cadrului arhitectural.

 • ■  Sunt interzise construcțiile ce reprezintă pastișe ale unor tipuri de arhitectură nespecifice.

 • ■  Culorile dominante pentru fațadele imobilelor vor fi: alb-gri natur, ocru, culori armonizate în general, conform Regulamentului privind identitatea cromatică a clădirilor din Municipiul Timișoara aprobat prin HCL 455/2016.

 • ■  Pentru zona de depozitare și servicii și subzona de servicii și instituții publice sunt permise totuși culori specifice firmelor ce își desfășoară activitatea în clădirile respective.

 • ■  Mobilierul urban, reclamele, semnalele se vor executa din materiale adecvate folosinței propuse și în concordanță stilistică cu caracterul arhitectural al zonei în care se amplasează. Poziția și dimensiunile lor nu vor stânjeni traficul auto sau pietonal.

 • 4.4.4. Procentul de ocupare a terenului și coeficientul de utilizare al terenului

 • ■  Procentul de ocupare (P.O.T.) al terenului este raportul dintre suprafața construită (amprenta la sol a clădirii sau proiecția la sol a perimetrului etajelor superioare) și suprafața parcelei.

 • ■  Coeficientul de utilizare al terenului (C.U.T.) este raportul dintre suprafața construită desfășurată și suprafața parcelei.

 • ■  In cazul prezentului regulament:

UTR 1 - Zonă rezidențială cu funcțiuni complementare și servicii (21.088 mp)

SzLi - Subzonă Locuire cu max 2 unități/parcelă:

 • •  P.O.T. = max. 35%

 • •  C.U.T. = max. 0,9

SzLCmici - Subzonă Locuire colectivă cu max 6 apartamente/parcelă:

 • •  P.O.T. = max. 35%

 • •  C.U.T. = max. 1,0

SzLC - Subzonă Locuire locuire colectivă:

 • •  P.O.T. = max. 35%

 • •  C.U.T. = max. 1,3

SzSI - Subzonă Servicii și instituții publice:

 • •  P.O.T. = max. 40%

 • •  C.U.T. = max. 1,1

UTR 2 - Zonă depozitare și servicii (10.547 mp)

 • •  P.O.T. = max. 65%

 • •  C.U.T. = max. 2,1

 • 4.5. REGULI CU PRIVIRE LA AMPLASAREA DE PARCAJE, SPAȚII VERZI ȘI ÎMPREJMUIRI

4.5.1. Parcaje

 • ■  Suprafețele parcajelor necesare vor fi stabilite cu respectarea prevederilor din H.G. 525/1996 republicată și a normativelor în vigoare. Suprafețele parcajelor se determină în funcție de destinația și de capacitatea construcției.

 • ■  Vor fi prevăzute parcaje în funcție de specificul activității:

 • -  1,15 locuri de parcare / apartament

 • -   Pentru construcții ce înglobează spații cu diferite destinații pentru care există norme diferite de dimensionare parcajelor, acestea vor fi dimensionate conform normelor specifice.

 • ■  Eliberarea Autorizației de Construire pentru construcții ce necesită spații de parcare este condiționată de posibilitatea realizării acestora în afara domeniului public.

 • ■   Intrările și ieșirile la parcaje și garaje vor fi astfel dispuse încât să asigure o circulație fluentă și să nu prezinte pericol pentru traficul cu care se intersectează.

 • 4.5.2. Spații verzi și plantate

 • ■  Autorizația de construire va conține obligația menținerii sau creării de spații verzi și plantate, în funcție de destinația și de capacitatea construcției, conform normativelor în vigoare.

 • ■  Conform Bilanțului Teritorial au fost asigurate spații verzi pentru fiecare zonă în parte:

 • - pentru UTR 1 - Zonă rezidențială cu funcțiuni complementare și servicii: spații verzi în procentul de 5,00% din suprafața totală a parcelei, respectiv 1055 mp.

 • - pentru UTR 2 - Zonă depozitare și servicii: spații verzi în procentul de 20,00% din suprafața totală a parcelei, respectiv 2109 mp.

 • ■  Aceste spații verzi vor fi asigurate sub formă de spații verzi amenajate

 • ■  Este obligatorie plantarea cel puțin a unui arbore de talie medie pentru fiecare 100 mp de spațiu verde.

 • ■  În cazul parcelelor de locuințe, spațiile verzi se vor asigura în concordanță cu prevederile O.M.S., dimensionându-se astfel încât să satisfacă indicele de minim de 2 mp/locatar pentru spații verzi, dar nu mai puțin de 25% din suprafața parcelei.

 • ■  Se va acorda atenție reconstrucției ecologice după încheierea lucrărilor de construcție, constând în: plantații de aliniament, grupuri de arbori izolați, aranjamente peisajere cu arbuști, partere florale, gazon.

 • 4.5.3. Împrejmuiri

 • ■  Potrivit prevederilor Regulamentului General de Urbanism aprobat prin HG nr.525/1996 împrejmuirile reprezintă construcțiile sau amenajările cu caracter definitiv sau temporar amplasate la aliniament sau pe celelalte laturi ale parcelei, pentru a o delimita de domeniul public sau de proprietățile învecinate (dacă e cazul).

 • ■  Împrejmuirile spre stradă se vor pozitiona pe linia de aliniere a străzii (dacă e cazul). Porțile împrejmuirilor situate pe aliniamentul stradal se vor deschide numai înspre interior (dacă e cazul).

 • ■  Spre frontul străzilor și pe limitele laterale cuprinse între aliniament și construție, împrejmuirile vor fi transparente, din grilaje metalice, lemn, cu stâlpi metalici sau plase de sârmă. Înălțimea acestor împrejmuiri va fi de maximum 1,80m (de la nivelul trotuarului/solului), și vor putea fi dublate de un gard viu. Împrejmuirile pot avea un soclu plin de max. 0,60m.

 • ■  De la construcție până în spatele lotului, se pot realiza împrejmuiri opace (zidărie etc.), cu o înălțime maximă de 2,00m.

 • ■  Se interzice executarea împrejmuirilor din panouri prefabricate din beton.

 • ■  Împrejmuirile care se vor realiza spre parcelele de spații verzi vor fi transparente, din grilaje metalice, lemn, cu stâlpi metalici sau plase de sârmă; tipul de împrejmuire folosit va fi identic; soluția va fi corelată pe parcursul execuției, astfel încât imaginea rezultată să fie unitară spre incintele propuse cu spații verzi; de asemenea, se propune susținerea coerenței vizuale a acestor împrejmuiri, prin crearea unei perdele de vegetație din plante cățărătoare.

 • 4.5.4. Gestionarea deșeurilor

Colectarea și depozitarea deșeurilor menajere se va face, în containere speciale, urmând a fi evacuate periodic prin colectarea de către o firmă specializată, în baza unui contract și transportate la un deponeu de gunoi autorizat.

 • 4.6. BILANȚ TERITORIAL

UTR 1 - Zonă rezidențială cu funcțiuni complementare și servicii (21.088 mp)

EXISTENT

PROPUS

Teren arabil în intravilan

100,00%

21 088 mp

-

-

SzSI - Subzonă servicii și instituții publice

-

-

5,00%

1 055 mp

SzV - Subzonă spații verzi amenajate

-

-

5,00%

1 055 mp

SzC - Subzonă căi de comunicație rutieră și amenajări aferente

-

-

24,63%

5 194 mp

SzLi - Subzonă locuire cu max. 2 unități locative/parcelă, max. (S)+P+1E+M/Er

-

-

32,77%

6 909 mp

SzLCmici - Subzonă locuire colectivă cu max. 6 apartamente/parcelă, max. (S)+P+1E+M/Er

-

-

16,18%

3 412 mp

SzLC - Subzonă locuire colectivă, max. (S)+P+2E+M/Er

-

-

16,42%

3 463 mp

TOTAL

100,00%

21 088 mp

100,00%

21 088 mp

UTR 2 - Zonă depozitare și servicii (10.547 mp)

EXISTENT

PROPUS

Teren arabil în intravilan

22,87%

2 412 mp

-

-

Construcții depozitare și servicii

22,44%

2367 mp

Max. 65%

Max. 6856 mp

Platforme circulații, parcări și amenajări aferente

22,30%

2352 mp

Min. 15%

Min. 1582 mp

Spații verzi amenajate

3,03%

320 mp

Min. 20%

Min. 2109 mp

Teren liber de construcții

29,36%

3096 mp

-

-

TOTAL

100,00%

10 547 mp

100,00%

10 547 mp

 • 4.7. INDICI CARACTERISTICI

UTR 1 - Zonă rezidențială cu funcțiuni complementare și servicii (21.088 mp)

SzLi - Subzonă Locuire cu max 2 unități/parcelă:

 • •  P.O.T. = max. 35%

 • •  C.U.T. = max. 0,9

 • •  Regim de înălțime max. (S)+P+1E+(M)Er

 • •  Hmax. cornișă = 11m

 • •  Hmax. coamă = 15m

SzLCmici - Subzonă Locuire colectivă cu max 6 apartamente/parcelă:

 • •  P.O.T. = max. 35%

 • •  C.U.T. = max. 1,0

 • •  Regim de înălțime max. (S)+P+1E+(M)Er

 • •  Hmax. cornișă = 12m

 • •  Hmax. coamă = 17m

SzLC - Subzonă Locuire locuire colectivă:

 • •  P.O.T. = max. 35%

 • •  C.U.T. = max. 1,3

 • •  Regim de înălțime max. (S)+P+2E+(M)Er

 • •  Hmax. cornișă = 12m

 • •  Hmax. coamă = 17m

SzSI - Subzonă Servicii și instituții publice:

 • •  P.O.T. = max. 40%

 • •  C.U.T. = max. 1,1

 • •  Regim de înălțime max. (S)+P+1E+(M)Er

 • •  Hmax. cornișă = 12m

 • •  Hmax. coamă = 17m

UTR 2 - Zonă depozitare și servicii (10.547 mp)

 • •  P.O.T. = max. 65%

 • •  C.U.T. = max. 2,1

 • •  Regim de înălțime max. (S)+P+4E+Er

 • •  Hmax. cornișă = 18m

 • •  Hmax. = 22m

 • 5. UNITĂȚI TERITORIALE DE REFERINȚĂ

În perimetrul terenului studiat există o singură Unitate Teritorială de Referință.

Șef de proiect, arhitect GEORGETA TRÎMBIȚAȘ

Întocmit, arhitect Alina Narița


Acest document nu a putut fi convertit OCR - probabil este corupt.

Acest document nu a putut fi convertit OCR - probabil este corupt.

Acest document nu a putut fi convertit OCR - probabil este corupt.

Acest document nu a putut fi convertit OCR - probabil este corupt.

Acest document nu a putut fi convertit OCR - probabil este corupt.

Acest document nu a putut fi convertit OCR - probabil este corupt.

Acest document nu a putut fi convertit OCR - probabil este corupt.

Acest document nu a putut fi convertit OCR - probabil este corupt.

Acest document nu a putut fi convertit OCR - probabil este corupt.

Acest document nu a putut fi convertit OCR - probabil este corupt.

Acest document nu a putut fi convertit OCR - probabil este corupt.

Acest document nu a putut fi convertit OCR - probabil este corupt.

Acest document nu a putut fi convertit OCR - probabil este corupt.