Hotărârea nr. 318/2018

318/15.06.2018 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investitie ,,Modernizare si extindere la 4 benzi str. Maresal Constantin Prezan (Lidia) - str.Venus"
Hotararea Consiliului Local 318/15.06.2018
privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investitie ,,Modernizare si extindere la 4 benzi str. Maresal Constantin Prezan (Lidia) - str.Venus"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere Expunerea de motive privind oportunitatea proiectului de hotarare, nr. SC2018 - 13035/05.06.2018, a Primarului Municipiului Timisoara- domnul Nicolae Robu;
Avand in vedere Raportul de specialitate nr. SC 2018 - 13036/05.06.2018 al Directiei Edilitare din cadrul Primariei Municipiului Timisoara;
Avand in vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 07.06.2018 - Anexa la Raportul de Specialitate nr. SC2018 - 13036/05.06.2018;
Avand in vedere Avizul Directiei Economice - Anexa la Raportul de Specialitate nr. SC2018 - 13036/05.06.2018.
Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, regii autonome si societati comerciale si Comisiei pentru cultura, stiinta, invatamant, sanatate, protectie sociala, turism, ecologie, sport si culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Avand in vedere Fisa Tehnica de verificare si avizare a documentatiilor tehnico-economice pentru lucrarile de investitii nr. 43/11.05.2018 a Comisiei tehnico-economice;
Avand in vedere prevederile art. 36 alin. 2 lit. c) si lit. d), precum si alin. 9 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, modificata si completata;
In temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, modificata si completata;


HOTARASTE

Art. 1: Se aproba Studiul de Fezabilitate pentru obiectivul de investitie ,,Modernizare si extindere la 4 benzi str. Maresal Constantin Prezan (Lidia) - str.Venus", intocmit de S.C. Proexco S.R.L. - Oradea, conform Contractului de prestare de servicii nr. 166 / 15.06.2015 cu caracteristicile principale si indicatorii tehnico-economici, prevazuti in Anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2: Se aproba trecerea la elaborarea Proiectului Tehnic si a Documentatiei de executie.

Art. 3: Finantarea obiectivului de investitii prevazut la art. 1 se va face din bugetul local.

Art. 4: Obiectivul de investitie ,,Modernizare si extindere la 4 benzi str. Maresal Constantin Prezan (Lidia) - str.Venus" face parte din categoria lucrarilor de utilitate publica.

Art. 5: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Directia Edilitara din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.

Art. 6: Prezenta hotarare se publica in Monitorul Primariei Municipiului Timisoara si pe site-ul propriu si totodata, se comunica:
- Institutiei Prefectului - Judetul Timis;
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Serviciului Juridic;
- Directiei Urbanism si Dezvoltare Urbana;
- Directiei Edilitare;
- Directiei Economice;
- Directiei de Mediu;
- Directiei Cladiri Terenuri Dotari Diverse I Est;
- Directiei Cladiri Terenuri Dotari Diverse II Est;
- Directiei Comunicare - Relationare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calitatii;
- Corpului de Control si Antifrauda al Primarului;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
IMRE FARKAS
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRAGOI

Anexa HCL nr.


din............


PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI „Modernizare și extindere Ia 4 benzi str.Mareșal Constantin Prezan (Lidia) - str.Venus”

Studiul de fezabilitate întocmit de S.C. PROEXCO S.R.L.. aferent obiectivului de investiții „Modernizare și extindere la 4 benzi str.Mareșal Constantin Prezan (Lidia) - str.Venus”, conform contractului de proiectare nr. 166 din data de 15.06.2015 are principalii indicatori tehnico - economici ai investiției:

Durata de execuție a lucrărilor:

5

Valoare de investiție (INV)

Din care construcții montaj C+M

24 luni

53.671,799 mii lei (inclusiv TVA)

11.794,704 mii euro (inclusiv TVA) 47.701,008 mii lei (inclusiv TVA) 10.482,586 mii euro (inclusiv TVA)

  • - Lungime drum

  • - Suprafața carosabilă

  • - Locuri de parcare

  • - Trotuare

  • - Piste biciclistiCapacități (în unități fizice): 1.816,89 m

51.320,00 mp

74 buc

10.100,00 mp 8175,00 mp 19550,00 mp

5011m

3521m

4313m

6,3km

ȘEF SERVICIU DPPCAA, NCIOV