Hotărârea nr. 316/2018

316/15.06.2018 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice - faza P.T., a indicatorilor tehnico-economici şi a anexei privind descrierea sumară a investiţiei, pentru obiectivul "Modernizare terase circulabile existente, montare termosistem la faţade şi extindere pe orizontală cu corpuri construcţie D şi E în regim D+P+2E la Şcoala Gimnazială nr. 30 din Timişoara "
Hotararea Consiliului Local 316/15.06.2018
privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice - faza P.T., a indicatorilor tehnico-economici şi a anexei privind descrierea sumară a investiţiei, pentru obiectivul "Modernizare terase circulabile existente, montare termosistem la faţade şi extindere pe orizontală cu corpuri construcţie D şi E în regim D+P+2E la Şcoala Gimnazială nr. 30 din Timişoara "


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2018-12201/23.05.2018 privind oportunitatea proiectului de hotărâre, a Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2018-12201/23.05.2018, al Direcţiei Urbanism şi Dezvoltare Urbană din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere Avizul nr.SC2018 - 12201/24.05.2018 al Serviciului Juridic - Anexa la Raportul de specialitate nr.Sc2018 - 12201/23.05.2018;
Având în vedere contractul de prestare de servicii nr. 229/21.07.2015 încheiat între Municipiul Timişoara şi SC Atelierul ARHITEXT SRL;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local nr.193/10.05.2016, privind aprobarea "Strategiei Integrate de Dezvoltare 2014-2020 a Polului de Creştere Timişoara";
În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 907/29.11.2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor / proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin.(2), lit.b) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă documentaţia tehnico-economică elaborată la faza P.T., pentru investiţia: "Modernizare terase circulabile existente, montare termosistem la faţade şi extindere pe orizontală cu corpuri construcţie D şi E în regim D+P+2E la Şcoala Gimnazială nr. 30 din Timişoara", în vederea finanţării în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 10, Prioritatea de investiţii 10.1.

Art.2: Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai investiţiei: "Modernizare terase circulabile existente, montare termosistem la faţade şi extindere pe orizontală cu corpuri construcţie D şi E în regim D+P+2E la Şcoala Gimnazială nr. 30 din Timişoara", conform Anexei 1, şi "Descrierea investiţiei", conform Anexei 2, în vederea finanţării în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 10, Prioritatea de investiţii 10.1.

Art.3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Urbanism şi Dezvoltare Urbană şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.4: Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site -ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş:
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Urbanism şi Dezvoltare Urbană;
- Direcţiei Clădiri Terenuri Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri Terenuri Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare-Relaţionare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
IMRE FARKAS
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA PRIMĂRIA


NR. SC 2018-

RAPORT DE SPECIALITATE

Privind aprobarea documentației tehnico-economice - faza P.T., a indicatorilor tehnico-economici și a anexei privind descrierea sumară a investiției, pentru obiectivul

„Modernizare terase circulabile existente, montare termosistem la fațade și extindere pe orizontală cu corpuri construcție D și E în regim D+P+2E la Școala Gimnazială nr. 30 din Timișoara”

Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2018 -                           a Primarului Municipiului

Timișoara și Proiectul de hotărâre privind obiectivul de investiții „Modernizare terase circulabile existente, montare termosistem la fațade și extindere pe orizontală cu corpuri construcție D și E în regim D+P+2E la Școala Gimnazială nr. 30 din Timișoara”, prin care se propune aprobarea documentației tehnico-economice - faza P.T., a indicatorilor tehnico - economici și a anexei privind descrierea sumară a investiției pentru obiectivul de mai sus,

Facem următoarele precizări: In conformitate cu condițiile specifice de accesare a fondurilor în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020. Axa prioritară 10 - îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Prioritatea de investiții 10.1 - Investițiile în educație, și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare, Obiectiv Specific 10.1 - Creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii și învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului, una dintre anexele obligatorii la depunerea cererii de finanțare este Hotărârea consiliului local de aprobare documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, inclusiv anexa privind descrierea sumară a investiției propusă a fi realizată prin proiect.

Proiectul tehnic a fost contractat cu respectarea prevederilor H.G. nr. 28/09.01.2008 privind etapele de elaborare și conținutul - cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor / proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice prin contractul de prestare de servicii nr. 229/21,07.2015 încheiat între Municipiul Timișoara și SC Atelierul ARHITEXT SRL.

Precizăm că emiterea proiectului de hotărâre are la bază documentația tehnico - economică, inclusiv devizul general actualizat, faza P.T., elaborată în baza H.G. nr. 28/09.01.2008, de către prestatorul serviciilor de proiectare -SC Atelierul ARHITEXT SRL.

în concluzie, prin documentația de mai sus au fost stabilite următoarele:

  • - valoarea totală estimată a investiției conform devizului general, ca fiind de 19.908,593 mii lei (inclusiv TVA), din care C+M are valoarea de 16.682,502 mii lei (inclusiv TVA);

  • - indicatorii tehnico - economici rezultați în urma elaborării Proiectului tehnic, faza P.T, conform Anexei 1 la prezentul Raport de specialitate;

  • - Descrierea sumară a investiției propusă a fi realizată prin proiect, conform Anexei 2 la prezentul Raport de specialitate.

Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, respectiv H.G. nr. 28/09.01.2008 și Ghidul specific pentru POR 2014-2020, Axa prioritară 10, Prioritatea 10.1, apreciem că proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice - faza P.T., a indicatorilor tehnico - economici și a anexei privind descrierea sumară a investiției, pentru obiectivul ” Modernizare terase circulabile existente, montare termosistem la fațade și extindere pe orizontală cu corpuri construcție D și E în regim D+P+2E la Școala Gimnazială nr. 30 din Timișoara”, îndeplinește condițiile tehnice pentru a fi supus dezbaterii și aprobării plenului consiliului local.

ȘEF BIROU,


DANIELA GFIFNEA
Cod FO53-01,Ver.l

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ MUNICIPIUL TIMIȘOARA PRIMAR               I

Nr. SC2018- K L

EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre privind

aprobarea documentației tehnico-economice - faza P.T., a indicatorilor tehnico-economici și a anexei privind descrierea sumară a investiției, pentru obiectivul

"Modernizare terase circii labile existente, montare termosistem la fațade și extindere pe orizontală cu corpuri construcție D și E în regim D+P+2E la Școala Gimnazială nr. 30 din Timișoara ”

  • 1.  Descrierea situației actuale

în vederea depunerii proiectelor finanțate în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 10 - îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Prioritatea de investiții 10.1 -Investițiile în educație, și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare, Obiectiv Specific 10.1 - Creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii și învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului, este necesară aprobarea documentației tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici și a anexei privind descrierea sumară a investiției.

  • 2.  Schimbări preconizate și rezultate așteptate

Prin intermediul acestei operațiuni vor fi sprijinite activități specifice realizării de investiții în vederea construirii, reabilitării, modernizării și dotării instituțiilor de învățământ, pentru realizarea condițiilor necesare pentru o educație de calitate și creșterea gradului de participare a populației în învățământul preșcolar, primar și gimnazial.

Principalul indicator de proiect care fac obiectul monitorizării implementării și performanței investiției propuse prin proiect este creșterea gradului de participare la învățământul obligatoriu, primar și gimnazial.

  • 3.  Concluzii

Urmare a celor prezentate mai sus, considerăm oportună aprobarea documentației tehnico-economice - faza P.T., a indicatorilor tehnico-economici - faza P.T. și a anexei privind descrierea sumară a investiției, pentru obiectivul "Modernizare terase circulabile existente, montare termosistem la fațade și extindere pe orizontală cu corpuri construcție D și E în regim D+P+2E la Școala Gimnazială nr. 30 din Timișoara”.


ȘEF SERVICIU,

MAGD ALENA NICO A


Anexa 1 la HCL nn

INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI - FAZA PT.

DENUMIRE PROIECT:

Modernizare terase circulabile existente, montare termosistem la fațade și extindere pe orizontală cu corpuri construcție D și E în regim D+P+2E Ia Școala Gimnazială nr. 30 din Timișoara

AMPLASAMENT:

Municipiul Timișoara, Str. Aștrilor nr. 13

TITULARUL INVESTIȚIEI:

Primăria Municipiului Timișoara,

Bdul. C.D.Loga, nr.l

BENEFICIARUL INVESTIȚIEI:

Școala Gimnazială nr. 30 din Timișoara

NUMĂR PROIECT:

167/2015

DATE TEHNICE

Regim de înălțime:        D+P+2E

Suprafața construită la sol: 3.915,61 mp Suprafața construită desfășurată: 12.431,00 mp

INDICATORI VALORICI:

Valoarea totală a investiției conform devizului general, inclusiv T.V.A.: 19.908,593 mii lei

Din care C+M: 16.682,502 mii lei

PROIECTANT

Anexa 2 la HCL nr.pV^

DESCRIEREA INVESTIȚIEI

l. DATE GENERALE

DENUMIRE PROIECT:

Modernizare terase circulabile existente, montare termosistem la fațade și extindere pe orizontală cu corpuri construcție D și E în regim D+P+2E la ' Școala Gimnazială nr. 30 din Timișoara

AMPLASAMENT:

Municipiul Timișoara, Str. Aștrilor nr. 13

TITULARUL INVESTIȚIEI:

Primăria Municipiului Timișoara,

Bvd. C.D.Loga, nr.I

BENEFICIARUL INVESTIȚIEI:

Școala Gimnazială nr. 30 din Timișoara

  • 2. DATE TEHNICE

Regim de înălțime:           D+P+2E

Suprafața construită la sol:      3,915,61 mp

Suprafața construită desfășurata: 12.431,00 mp

  • 3. INDICATORI VALORICI:

Valoarea totală a Investiției conform devizului general, inclusiv T.V.A.: 19.908,593 mii lei

Din care C+M: 16.682,502 mii lei

  • 4. DESCRIEREA INVESTIȚIEI

Prin proiect se propune realizarea următoarelor lucrări: modernizarea teraselor circulabile la corpurile existente: A, B și C, montarea termosistemului la fațadele existente la corpurile A, B și C și extinderea pe orizontală cu corpurile D și E în regim de înălțime D+P+2E.

Conceptul proiectului propus constă în repartizarea spațial-volumetrică a construcțiilor în două corpuri, respectiv D și E, compuse în jurul corpurilor A, B și C existente și asigurarea unor spații pentru activitățile de recreație, cu vizibilitate din și spre spațiile publice exterioare, asigurarea unei zone verzi compacte, cu caracteristici peisagere de excepție și cu imagini arhitecturale deosebite. Accesul principal se păstrează prin corpul A concomitent cu crearea unor accese suplimentare din exterior în corpurile D și E iar circulațiile orizontale au fost conformate de tip inelar astfel ca atât corpurile existente A, B și C cât și cele propuse D și E să fie cât mai riguros legate funcțional între ele.

Ansamblul construit existent este împrejmuit cu trotuar pe străzile aleea Azurului, strada Orion și strada Martir Nagy Eugen iar pe latura vest accesul pietonilor este asigurat prin trotuar și piațeta adiacentă cu fântână. Dinspre străzile Martir Nagy Eugen și Aleea Azurului este asigurat accesul pentru autovehiculele de intervenție și evacuarea deșeurilor.

închiderile perimetrale sunt alcătuite în principal din pereți de zidărie de blocuri ceramice cu goluri de grosime 25 cm sau 30 cm, iar spre exterior s-a prevăzut termosistem din polistiren expandat grafitat și extrudat de grosime 10 cm care include și placaje în bosaje orizontale din foi de aluminiu compozit. în situațiile în care pereții de închidere perimetrali sunt diafragme din beton armat de grosime 25 cm s-a prevăzut de asemnea termosistem cu produse polistiren expandat grafitat 10 cm și polistiren extrudat 10 cm la soclu. închiderile vitrate sunt din tâmplarii cu profile de aluminiu cu bariera termică compuse din structura principală și structura secundară cu suprafețe mobile în conformitate cu specificul spațiului interior.

Compartimentările interioare se vor realiza din pereți din zidărie cu blocuri ceramice grosime 25 cm din condiții de izolare fonică și de rezistență la foc, finisați cu tencuială compusă din grund, tinci și glet și vopsele lavabile de interior antibacteriene și împotriva acumulării electrostatice a prafurilor. Parțial pereții sunt placați cu tratamente acustice din plăci perforate compozite. De asemenea, parțial, pereții sunt tapetați cu covor PVC gr 1,5 mm aplicat prin lipire în sala multufuncțională, grup sanitar și vestiare.

Pardoselile pentru sălile de clasă din parchet lamelar multistratificat gr 2 cm , pentru holuri, laboratoare, cabinete, vestiare șl gruprui sanitare din covor PVC gr 4 mm și pardoseli din plăci de granit antiderapant gr 1,5 cm în casele de scară și holul de Ia parter din corpul D.

Soluțiile tehnice de realizare a acoperișlurilor propuse pentru corpurile D și E prevăd ca acestea vor fi de tipul terasă circulabile iar pe terasele circulabile de la corpurile A, D și E se vor monta panouri solare și panouri fotovoltaice.

Spațiile verzi vor fi refăcute în sensul următoarelor activități:

Ia spațiile verzi adiacente corpului A se va îndepărta în suprafață de 1265 mp surplusul de pământ vegetal până la cota bordurii trotuarului perimetral rezultând un volum de pământ de aprox. 600 mc. Zona verde dintre corpul A și piațetă, respectiv trotuar se va amenaja peisager prin demolarea scării de acces transversale pe corpul A și realizarea a două scări de acces longitudinale corpului A separate cu un zid de sprijin adiacent trotuarului existent. Rampele de acces prevăzute sunt inegale, rampa din stanga cu trepte de 30 cm lățime, iar scara din dreapta cu trepte alungite pe o lungime de 16,20 m. Copacii existenti atât în zona din stânga cât și în zona din dreapta vor fi păstrați în totalitate, urmând a fi defrișați doar arbuștii parazitari nedecorativi. Parțial copacii existenți vor fi delimitați de rampa de acces conform planurilor anexate.

zona cuprinsă între corpul D corpul A corpul E și trotuarele perimetrele existente s-a prevăzut amenajată unitar cu zone verzi, pavaje din placi de granit antiderapant utilizate și la pardoseala piațetei, banchete cu locuri de ședere, jardiniere pentru flori și un loc dejoacă pentru copii preșcolari;

zona de contact urbanistic între școală și piațetă s-a propus a fi amenajată cu drapele și perete decorativ care au ca rol marcarea prezenței piațetei și o comunicare spațial volumetrică de colaborare între școală și piațetă sprijinită și de panoul de afișare cu leduri de mari dimensiuni care s-a prevăzut a fi amplasat pe corpul A înspre strada Martir Nagy Eugen.

Din punct de vedere al împrejmuirilor amplasamentul este adiacent la trei străzi carosabile prevăzute cu trotuare și o piațetă deschisă cu fântână decorativă. Sunt necesare împrejmuire:

sud spre strada Martir Nagy Eugen -se reface împrejmuirea;

est spre strada Orion - se reface împrejmuirea;

nord spre Aleea Azurului - se reface împrejmuirea având în vedere că în fața corpului D spre strada s-a proiectat un spațiu public în vederea funcționalizării activității la bazinul de înot.

Corpul D are la demisol o sală multifuncțională și grupuri sanitare fete și băieți, la parter grupuri sanitare pentru fete și băieți, la etajul 1-3 săli de clasa, și Ia etajul 2 incâ 3 Săli de clasă.

Corpul E la demisol există stația de pompare, spații de depozitare și bazin, de rezervă pentru stingerea incediilor, la parter se găsesc casele de scară, la etajul 1 -5 Săli de clasă iar la etajul 2-5 Săli de clasă.

Situația propusă a personalului din școală este următoarea: 79 cadre didactice, 6 cadre didactice auxiliare, 12 personal nedidactic, 2.013 elevi repartizați în corp A - 592 elevi, în corp B - 881 elevi, în Corp D- 240 elevi, în Corp E- 300 elevi.

Pentru corpul C numărul de locuri este următorul, care sunt folosite alternativ de elevii din corpurile A și B; 50 la bazinul de înot, 70 la sala de sport, 200 la sala multifuncțională.

Elaborat: SC Atelierul ARHITEXT SRL, proiectant