Hotărârea nr. 314/2018

314/15.06.2018 pentru modificarea si completarea Hotararii Consiliului Local nr. 83 din 25.02.2014 privind efectuarea transportului de persoane prin curse regulate in trafic judetean
Hotararea Consiliului Local 314/15.06.2018
pentru modificarea si completarea Hotararii Consiliului Local nr. 83 din 25.02.2014 privind efectuarea transportului de persoane prin curse regulate in trafic judetean


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr.SC2018-11289/14.05.2018 - a Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU, privind oportunitatea Proiectului de hotărâre pentru modificarea si completarea Hotararii Consiliului Local nr.83 din 25.02.2014 privind efectuarea transportului de persoane prin curse regulate in trafic judetean;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2018-11289 din data de 14.05.2018 al Directiei Edilitare din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 15.05.2018 - Anexă la Raportul de specialitate nr. SC2018-11289/14.05.2018;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Avand in vedere Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr.83/2014 privind efectuarea transportului de persoane prin curse regulate in trafic judetean;
Având in vedere prevederile Legii nr. 92/2007 privind serviciile de transport public local;
In conformitate cu Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.109/2005 privind transporturile rutiere, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 102/2006, cu modificarile ulterioare;
Având în vedere Procesul-Verbal al şedinţei dezbaterii publice din data de 31.05.2018;
Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică;
Avand in vedere prevederile art. 36 alin. 2 lit. c) şi lit. d), precum şi alin. 9 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, modificată şi completată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, modificată şi completată;


HOTARASTE

Art.1: Se modifica titlul Hotărârii Consiliului Local nr.83/2014, astfel: " Hotărârea Consiliului Local nr. 83 din 25.02.2014 privind efectuarea transportului de persoane prin curse regulate, regulate speciale si in cont propriu in trafic judetean".
Art.2: La art.1 din Hotărârea Consiliului Local nr.83/2014 se introduce alin.2 cu urmatorul cuprins : "Pentru transportul de persoane prin curse regulate speciale şi în cont propriu, Autoritatea de Autorizare din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara, cu avizul Comisiei de Circulaţie, poate aproba staţii de urcare/coborâre călători în funcţie de solicitările operatorilor de transport şi de disponibilităţile municipiului Timişoara. Pentru cursele realizate in afara orelor considerate "de varf" se pot acorda mai multe statii de urcare /coborare."

Art.3: In cuprinsul Hotărârii Consiliului Local nr. 83/2014 , sintagma "transport de persoane prin curse regulate" se inlocuieste cu "transport de persoane prin curse regulate, curse regulate speciale şi în cont propriu".

Art.4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Edilitară din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara si Directia Politia Locala.

Art.5 : Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local nr. 83 din 25.02.2014 raman neschimbate.

Art.6: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Urbanism şi Dezvoltare Urbană;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei Comunicare-Relaţionare;
- Serviciului Juridic;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Directiei Politia Locala;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
IMRE FARKAS
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ MUNICIPIUL TIMIȘOARA PRIMAR NR.

EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

pentru modificarea si completarea Hotararii Consiliului Local nr.83 din 25.02.2014privind efectuarea transportului de persoane prin curse regulate in trafic judetean

Motivul emiterii proiectului de hotărâre

1.Descrierea situației actuale

Prin HCL nr.83/25.02.2014 s-au stabilit reglementari cu privire la efectuarea transportului de persoane prin curse regulate in traficul judetean, in concordanta cu prevederile Ordinului nr.980/2011.

Conform prevedrilor legale in vigoare, serviciile de transport public local de persoane cuprind, printre alte servicii, transportul prin curse regulate si transport prin curse regulate speciale.

De asemenea, transportul local de persoane și de mărfuri poate fi transport public sau transport în cont propriu, asa cum acestea sunt definite in Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 102/2006, cu modificările ulterioare.

2.Schimbari preconizate și rezultate așteptate

Pentru o reglementare unitara a serviciilor de transport public local de persoane desfasurat pe raza municipiului Timisoara, se impune modificarea si completarea HCL nr.83/2014 in sensul includerii unor prevederi similare si pentru transportul prin curse regulate speciale si in cont propriu.

3. Concluzii

Prin urmare, in conformitate cu art.45 alin.2 lit.e din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare, supun spre dezbatere si aprobare proiectul de hotarare privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului Local nr.83 din 25.02.2014 privind efectuarea transportului de persoane prin curse regulate in trafic judetean.

PRIMAR

NICOLAE ROBU


DIRECTOR DIRECTIA EDILITARA CHIS CULITA

ROMÂNIA

ROMANIA


1918-201& | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNAJUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA EDILITARĂ

NR.SC2018-11289/14.05.2018

TIMIȘOARA 2021 CAPITALĂ EUROPEANĂ A CULTURII

Bd. C.D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara, tel: +40 256 408 300, fax:+40 256 490 635 e-mail: primariatm@primariatm.ro internet: www.primariatm.ro

RAPORT DE SPECIALITATE

pentru modificarea si completarea Hotararii Consiliului Local nr.83 din 25.02.2014privind efectuarea transportului de persoane prin curse regulate in trafic judetean

Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2018-11289/14.05.2018 a Primarului Municipiului Timișoara și Proiectul de hotărâre modificarea si completarea Hotararii Consiliului Local nr.83 din 25.02.2014 privind efectuarea transportului de persoane prin curse regulate in trafic judetean;

Facem următoarele precizări:

În conformitate cu prevederile articolul 16 alin. (1) și (2) din Legea nr. 92/2007, „Consiliile locale, consiliile județene, precum și Consiliul General al Municipiului București sunt obligate să asigure, să organizeze, să reglementeze, să coordoneze și să controleze prestarea serviciilor de transport public desfășurat pe raza administrativ-teritorială a acestora, precum și să înființeze societăți de transport public dacă acestea nu există.

(2) Autoritățile administrației publice locale au obligația de a stabili și de a aplica strategia pe termen mediu și lung pentru extinderea, dezvoltarea și modernizarea serviciilor de transport public local, ținând seama de planurile de urbanism și amenajarea teritoriului, de programele de dezvoltare economico-socială a localităților și de cerințele de transport public local, evoluția acestora, precum și de folosirea mijloacelor de transport cu consumuri energetice reduse și emisii minime de noxe”.

De asemenea, in conformitate cu art. 6 alin. (2) din Regulamentul de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002, privind circulația pe drumurile publice, aprobat prin H.G. nr. 1391/2006, stațiile mijloacelor de transport public de persoane se stabilesc de către autoritățile administrației publice locale, cu avizul poliției rutiere.

Prin HCL nr.83/25.02.2014, s-au stabilit reglementari cu privire la efectuarea transportului de persoane prin curse regulate in traficul judetean, in concordanta cu prevederile Ordinului nr.980/2011.

Având în vedere solicitările operatorilor de transport persoane prin curse regulate speciale si in cont propriu, în trafic județean, de a utiliza ca locații de urcare/coborâre călători alte stații de pe raza Municipiului Timișoara, se impune modificarea si completarea HCL nr.83/2014 in scopul stabilirii unei reglementari unitare a serviciilor de transport public local de persoane desfasurat pe raza municipiului Timisoara, dupa cum urmeaza:

  • 1.  Se modifica titlul HCL nr.83/2014 astfel: ” HCL privind efectuarea transportului de persoane prin curse regulate, regulate speciale si in cont propriu in trafic judetean”

  • 2.  La art.1 se introduce alin.2 cu urmatorul cuprins : “Pentru transportul de persoane prin curse regulate speciale și în cont propriu, Autoritatea de Autorizare din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara, cu avizul Comisiei de Circulație, poate aproba stații de urcare/coborâre călători în funcție de solicitările operatorilor de transport și de disponibilitățile municipiului Timișoara. Pentru cursele realizate in afara orelor considerate “de varf” se pot acorda mai multe statii de urcare /coborare”.

  • 3. In cuprinsul HCL sintagma “transport de persoane prin curse regulate” se inlocuieste cu “transport de persoane prin curse regulate, curse regulate speciale și în cont propriu”.

Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, apreciem că Proiectul de hotărâre pentru modificarea si completarea Hotararii Consiliului Local nr.83 din 25.02.2014 privind efectuarea transportului de persoane prin curse regulate in trafic judetean îndeplinește condițiile pentru a fi supus dezbaterii și aprobării plenului consiliului local.

DIRECTOR DIRECȚIA EDILITARA, CHIS CULITA

SEF SERVICIU T., ADRIAN COLOJOARA


SEF BIROU G.M.P.E., NASTASIA POP


CONSILIER, TEODORA GENTIMIR

Cod FO53-01,Ver.1