Hotărârea nr. 312/2018

312/15.06.2018 privind aprobarea operaţiunii de primă înscriere a terenurilor situate în zona Stadionului "Dan Păltinişanu" conform Certificatului de Urbanism nr. 1925/2018
Hotararea Consiliului Local 312/15.06.2018
privind aprobarea operaţiunii de primă înscriere a terenurilor situate în zona Stadionului "Dan Păltinişanu" conform Certificatului de Urbanism nr. 1925/2018


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2018 - 14072 /15.06.2018 privind oportunitatea proiectului de hotarare, a Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Avand in vedere Raportul de specialitate nr.SC2018 - 14072 /15.06.2018 al Directiei Clădiri Terenuri şi Dotări Diverse din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Avand in vedere Avizul Serviciului Juridic nr. SC2018 - 14072/15.06.2018- Anexă la Raportul de specialitate nr. SC2018 - 14072 /15.06.2018;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Avand in vedere prevederile Legii nr. 7/1996 a cadastrului si a publicitatii imobiliare si Ordinul nr. 700/2014;
În conformitate cu prevederile art.36, alin. (2), lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art: 1: Se aprobă operaţiunea de primă înscriere a terenurilor situate în zona Stadionului "Dan Păltinişanu" conform Certificatului de Urbanism nr. 1925/2018, Lot 1 cu suprafaţa de 46840 mp şi Lot 2 cu suprafaţa de 3955 mp, conform Documentaţiei întocmită de SC Black Light SRL, proiect nr. 2617/2017 , recepţionată de OCPI Timiş , Proces verbal de recepţie nr. 1611/2018, parte integrantă din prezenta hotărâre, constituind Anexă.
Art: 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Directia Cladiri Terenuri si Dotari Diverse din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art: 3: Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site -ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Generale de Urbanism şi Dezvoltare Urbană;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri Dotări Diverse I EST;
- Direcţiei Clădiri Terenuri Dotări Diverse II VEST;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare-Relaţionare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- OCPI Timiş;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
IMRE FARKAS
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

SITUAȚIA JURIDICA A IMOBILULUI

Nr. CF Timișoara

Nr. topografic/ cadastral

Descrierea imobilului

Supraf. CF (mp)

înscrieri privitoare la proprietate

Sarcini

A. Conform CF

424336

14169/2/1/1/1

teren in str. D.Coresi

22345

80901/21.04.2017

Act administrativ nr. HCL 569/21.11.2013 emis de Mun. Timișoara Intabulare drept de proprietate dobândit prin Lege, cota actuala 1/1 MUNICIPIUL TIMIȘOARA - domeniul privat

nu sunt

414554

14168/2/1

teren in str.D.Coresi

16943

83388/25.04.2017

Act administrativ nr. HCL 569/21.11.2013 emis de Mun. Timișoara Intabulare drept de proprietate dobândit prin Lege, cota actuala 1/1 MUNICIPIUL TIMIȘOARA - domeniul privat

nu sunt

430378

14167/2/3

teren in str.D.Coresi

8810

770/02.02.1973 administrare operativa CONSILIUL JUDEȚEAN PENTRU EDUCAȚIE FIZICA SI SPORT TIMIȘ 89378/03.05.2017

Act administrativ nr. HCL 569/21.11.2013 emis de Mun. Timișoara Intabulare drept de proprietate dobândit prin Lege, cota actuala 1/1 MUNICIPIUL TIMIȘOARA - domeniul privat

nu sunt

426518

14167/2/4/1

teren intravilan

1360

42070/06.124.2005

Lege nr. 213/1998, HG 1016/2005 Intabulare drept de proprietate dobândit prin Lege, cota actuala 1/1 MUNICIPIUL TIMIȘOARA - domeniul public

nu sunt

413215

14164/2/2

teren in Bdul.Stefan Plavat

430

64566/09.06.2009

Act normativ nr. 1016 din 29.09.2005 emis de Guvern Intabulare drept de proprietate dobândit prin Lege, cota actuala 1/1 MUNICIPIUL TIMIȘOARA - domeniul public

nu sunt

426517

14165/2/3/1

teren intravilan

1935

42070/06.124.2005

Lege nr. 213/1998, HG 1016/2005 Intabulare drept de proprietate dobândit prin Lege, cota actuala 1/1 MUNICIPIUL TIMIȘOARA - domeniul public

nu sunt

413217

14166/2/2/2

teren in str. D.Coresi

1680

64573/09.06.2009

Act normativ nr. 1016 din 29.09.2005 emis de Guvern Intabulare drept de proprietate dobândit prin Lege, cota actuala 1/1 MUNICIPIUL TIMIȘOARA - domeniul public

nu sunt

TOTAL (A)

53503

B. Propunere prima înscriere cu diminuare suprafața                                                     ----—

B.1. După prima înscriere in Cârti Funciare noi

LOT 1                                            /?     DE of

nou

LOT1

(14169/2/1/1/1, 141168/2/1/1, 14167/2/3/1)

teren in str. D.Coresi

468^0

Act administrativ nr. HCL 569/21.11.2013 emis de Mun. Timișoara          /$"

Intabulare drept de proprietate dobândit prin Lege, cota actuala 1/1          I o .

MUNICIPIUL TIMIȘOARA - domeniul privat          - jr-AsZ

Vo.

_

AUiwr"-_ /SeraSSoi L NnO W°

LOT 2                                   X

nou

LOT 2

(14167/2/4/1/1, 14164/2/2, 14165/2/3/1/1,14166/2/2/2/1)

teren in str. D.Coresi / Bdul. Ștefan Plavat

3955

Act normativ nr. 1016 din 29.09.2005 emis de Guvern Lege nr. 213/1998, HG 1016/2005

Intabulare drept de proprietate dobândit prin Lege, cota actuala 1/1 MUNICIPIUL TIMIȘOARA - domeniul public

nu sunt

B.2. După diminuarea (transferarea) suprafețelor din Cărțile Funciare vechi

424336 (se va sista)

14169/2/1/1/1

teren in str. D.Coresi

0

80901/21.04.2017

Act administrativ nr. HCL 569/21.11.2013 emis de Mun. Timișoara Intabulare drept de proprietate dobândit prin Lege, cota actuala 1/1 MUNICIPIUL TIMIȘOARA - domeniul privat

nu sunt

414554

14168/2/1/2

teren In str.D.Coresi

596

83388/25.04.2017

Act administrativ nr. HCL 569/21.11.2013 emis de Mun. Timișoara Intabulare drept de proprietate dobândit prin Lege, cota actuala 1/1 MUNICIPIUL TIMIȘOARA - domeniul privat

nu sunt

430378

14167/2/3/2

teren in str.D.Coresi

650

770/02.02.1973 administrare operativa CONSILIUL JUDEȚEAN PENTRU EDUCAȚIE FIZICA SI SPORT TIMIȘ 89378/03.05.2017

Act administrativ nr. HCL 569/21.11.2013 emis de Mun. Timișoara Intabulare drept de proprietate dobândit prin Lege, cota actuala 1/1 MUNICIPIUL TIMIȘOARA - domeniul privat

nu sunt

426518

14167/2/4/1/2

teren intravilan

280

42070/06.124.2005

Lege nr. 213/1998, HG 1016/2005 Intabulare drept de proprietate dobândit prin Lege, cota actuala 1/1 MUNICIPIUL TIMIȘOARA - domeniul public

nu sunt

413215 (se va sista)

14164/2/2

teren in Bdul.Stefan Plavat

0

64566/09.06.2009

Act normativ nr. 1016 din 29.09.2005 emis de Guvern Intabulare drept de proprietate dobândit prin Lege, cota actuala 1/1 MUNICIPIUL TIMIȘOARA - domeniul public

nu sunt

426517

14165/2/3/1/2

teren intravilan

690

42070/06.124.2005

Lege nr. 213/1998, HG 1016/2005 Intabulare drept de proprietate dobândit prin Lege, cota actuala 1/1 MUNICIPIUL TIMIȘOARA - domeniul public

nu sunt

413217

14166/2/2/2/2

teren in str. D.Coresi

480

64573/09.06.2009

Act normativ nr. 1016 din 29.09.2005 emis de Guvern Intabulare drept de proprietate dobândit prin Lege, cota actuala 1/1 MUNICIPIUL TIMIȘOARA - domeniul public

nu sunt

TOTAL (B)

53503


INVENTAR DE COORDONATE ZONA STUDIATA

Pct.

Nord(X)

Est(Y)

1

478044.482

208090.506

2

478025.349

208090.410

3

477999.566

208085.439

4

477969.470

208074.147

5

477941.760

208078.127

6

477888.401

208085.229

7

477844.493

208090.710

8

477833.559

208092.511

9

477833.500

208092.849

10

477833.863

208094.853

11

477839.948

208197.770

12

477846.387

208227.546

13

477854.393

208265.252

14

477858.968

208287.771

15

477865.007

208317.493

16

477874.238

208316.219

17

478070.289

208276.740

18

478079.792

208274.774

19

478080.392   208134.671


INVENTAR DE COORDONATE ZONA STUDIATA

Pct.

Nord(X)

Est(Y)

20

478073.570

208101.387

21

478095.188

208096.648

22

478113.726

208092.630

23

478151.772

208084.131

24

478186.333

208076.504

25

478186.242

208078.622

26

478186.324

208080.678

27

478195.854

208107.686

28

478159.090

208117.293

29

478141.512

208121.900

30

478126.607

208125.050

S=53768mp


Șef proiect

ing. Daniel Mircea ACHIM

întocmit

ing. Raluca DAMIAN

Desenat

ing. Raluca DAMIAN


ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMISOARA PRIMAR

SC2018- 14072 / 15.06.2018

EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre privind aprobarea operațiunii de primă înscriere a terenurilor situate în zona Stadionului ”Dan Păltinișan” conform Certificatului de Urbanism nr. 1925/2018

  • 1.  Descrierea situației actuale:

Pentru terenurile situate în zona Stadionului ”Dan Păltinișanu” -Lot 1 cu suprafața de 46840 mp și Lot 2 cu suprafața de 3955 mp - a fost eliberat Certificatul de Urbanism nr. 1925 / 10.05.2018 în scopul alocării numerelor cadastrale pentru prima înscriere a parcelelor respective în cartea funciară. Documentația întocmită de SC Black Light SRL, proiect nr. 2617/2017 a fost recepționată de OCPI TImiș conform Procesului verbal de recepție nr. 1611/2018.

  • 2. Schimbări preconizate și rezultate așteptate:

Este necesară dezvoltarea și modernizarea zonei Stadionului ”Dan Păltinișanu”, autoritățile administrației publice locale având competență exclusivă, în condițiile legii, în tot ceea ce privește administrarea și exploatarea bunurilor proprietate publică sau privată a unităților administrativ-teritoriale.

  • 3.  Alte informații :

Prin operatiunea de prima inscriere rezulta doua loturi astfel: Lot 1(imobilul cu nr. topo 14169/2/1/1/1 - integral, imobilul cu nr. topo 14168/2/1 partial, imobilul cu nr. topo 14167/2/3 -partial) in suprafata de 46840 mp si Lot 2 (imobilul cu nr. topo 14167/2/4/1- partial, imobilul cu nr. top 14164/2/2 - partial, Imobilul cu nr. topo 14165/2/3/1 - partial, Imobilul cu nr. topo 14166/2/2/2 -partial) in suprafata de 3955mp. Dupa diminuarea suprafetelor din cartile funciare vechi rezulta: Imobilul cu nr. topo 14169/2/1/1/1 Teren intravilan in strada D.Coresi in suprafata de zero mp in consecinta CF 424336 Timisoara se sisteaza; Imobilul cu nr. topo 14168/2/1 - partial Teren intravilan in str.D. Coresi in suprafata de 596mp; Imobilul cu nr. topo 14167/2/3 - partial Teren intravilan in str.D. Coressi in suprafata de 650mp; Imobilul cu nr. topo 14167/2/4/1 - partial Teren intravilan in suprafata de 280mp; Imobilul cu nr. top 14164/2/2 Teren in bdul Stefan Plavat in suprafata de 0mp, CF 413215 se sisteaza; Imobilul cu nr. topo 14165/2/3/1 - partial Teren intravilan in suprafata de 690mp; Imobilul cu nr. topo 14166/2/2/2 - partial Teren intravilan in str.D. Coresi in suprafata de 480mp.

  • 4.  Concluzii:

Urmare a celor prezentate mai sus, considerăm necesară și oportună aprobarea operațiunii de primă înscriere a parcelei Lot 1 cu suprafața de 46840 mp și a parcelei Lot 2 cu suprafața de 3955 mp, conform Documentației întocmită de SC Black Light SRL, proiect nr. 2617/2017 , recepționată de OCPI Timiș , Proces verbal de recepție nr. 1611/2018.

PRIMAR

VICEPRIMAR

FARKAS IMRE


NICOLAE ROBU

Pt. DIRECTOR D.C.T.D.D. MIHAI BONCEA

Cod FO53-03,Ver.2

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMISOARA DIRECTIA CLADIRI, TERENURI SI DOTARI DIVERSE BIROUL CLĂDIRI TERENURI SC2018- 14072 / 15.06.2018

RAPORT DE SPECIALITATE Proiect de hotărâre privind aprobarea operațiunii de primă înscriere a terenurilor situate în zona Stadionului ”Dan Păltinișan” conform Certificatului de Urbanism nr. 1925/2018

Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2018- 14072 /15.06.2018 a Primarului Municipiului Timișoara și Proiectul de hotărâre privind aprobarea operațiunii de primă înscriere a parcelei Lot 1 cu suprafața de 46840 mp și a parcelei Lot 2 cu suprafața de 3955 mp, facem următoarele precizări:

Pentru terenurile situate în zona Stadionului ”Dan Păltinișanu” - Lot 1 cu 5

suprafața de 46852 mp și Lot 2 cu suprafața de 3955 mp - a fost eliberat Certificatul de Urbanism nr. 1925 / 10.05.2018 în scopul alocării numerelor cadastrale pentru prima înscriere a parcelelor respective în cartea funciară. Documentația întocmită de SC Black Light SRL, proiect nr. 2617/2017 a fost recepționată de OCPI Timiș conform Procesului verbal de recepție nr. 1611/2018, suprafața totală a zonei studiate fiind de 50807 mp.

Necesitatea acestei lucrări a intervenit după studierea întregii zone, iar planurile dezlipirilor/alipirilor anterior efectuate în zonă nu se mai pot corela cu realitatea existentă la momentul actual.

Prin operatiunea de prima înscriere rezultă două loturi astfel : Lot 1(imobilul cu nr. topo 14169/2/1/1/1 - integral, imobilul cu nr. topo 14168/2/1 partial, imobilul cu nr. topo 14167/2/3 - partial) in suprafata de 46840 mp si Lot 2 (imobilul cu nr. topo 14167/2/4/1- partial, imobilul cu nr. top 14164/2/2 - partial, Imobilul cu nr. topo 14165/2/3/1 - partial, Imobilul cu nr. topo 14166/2/2/2 - partial) in suprafata de 3955mp. Dupa diminuarea suprafetelor din cartile funciare vechi rezulta: Imobilul cu nr. topo 14169/2/1/1/1 Teren intravilan in strada D.Coresi in suprafata de zero mp in consecinta CF 424336 Timisoara se sisteaza; Imobilul cu nr. topo 14168/2/1 - partial Teren intravilan in str.D. Coresi in suprafata de 596mp; Imobilul cu nr. topo 14167/2/3 - partial Teren intravilan in str.D. Coressi in suprafata de 650mp; Imobilul cu nr. topo 14167/2/4/1 - partial Teren intravilan in suprafata de 280mp; Imobilul cu nr. top 14164/2/2 Teren in bdul Stefan Plavat in suprafata de 0mp, CF 413215 se sisteaza; Imobilul cu nr. topo 14165/2/3/1 - partial Teren intravilan in suprafata de 690mp; Imobilul cu nr. topo 14166/2/2/2 - partial Teren intravilan in str.D. Coresi in suprafata de 480 mp.

Conform adresei nr. SC2018-14072 / 15.06.2018 a Compartimentului Administrare Fond Funciar, din dosarele depuse în temeiul art. 36, alin. (5) din Legea nr. 18/1991, republicată, art. 34 din Legea nr.1/2000 și Titlul IV, V și VI din Legea nr. 247/2005 completate până în prezent cu actele solicitate de către Comisia municipală de fond funciar rezultă că parcelele cu nr. top Sarmeș 14167, după dezmembrare parcela cu nr. top. 14167/2/1/1, str. Diaconu Coresi, înscrisă în CF nr. 420388 Timișoara, (provenită din conversia de pe hârtie a Cf nr. 142750); parcelele cu nr. top Sarmeș 14168, după dezmembrare parcela cu nr. top. 14168/1, str. Diaconu Coresi, înscrisă în CF nr. 420385 Timișoara, (provenită din conversia de pe hârtie a Cf nr. 142750) sunt solicitate de către PAROHIA ORTODOXĂ ROMÂNĂ TIMIȘOARA III- ELISABETIN, prin cererea cu nr. DO2005-2109/22.09.2005. Cerere respinsă în cadrul ședinței Comisiei municipale de fond funciar din data de 11 octombrie 2006. PAROHIA ORTODOXĂ ROMÂNĂ TIMIȘOARA III- ELISABETIN a formulat împotriva hotărârii Comisiei municipale de fond funciar, CONTESTAȚIA înregistrată la Primăria Municipiului Timișoara sub nr. A22006-448/13.11.2006, care s-a înaintat în vederea soluționării la Instituția Prefectului - Județul Timiș, Comisiei județene pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenului, unde a fost înregistrată sub nr. 12988/20.11.2006. Prin Hotărârea nr. 1/104 din 09.04.2009, emisă de către Comisia județeană pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor Timiș, s-a respins contestația formulată de către PAROHIA ORTODOXĂ ROMÂNĂ TIMIȘOARA III- ELISABETIN deoarece „...nu face dovada proprietății”.

Conform adresei nr. SC2018-14072 / 15.06.2018 a Biroului Clădiri Terenuri nu figurează depuse cereri de revendicare, efectuate prin notificare, conform prevederilor Legii nr. 10/2001, art.21, alin.2,3 - lege privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989 - și nu figurează nici cereri privind redobândirea dreptului de proprietate depus în baza O.U.G.nr.94/2000, republicată, modificată și completată prin O.U.G.nr. 209/2005 -privind retrocedarea unor imobile care au aparținut cultelor religioase din România, pentru imobiele înscrise în C.F. nr. 413215 cu nr. top.14164/2/2 Timișoara - Bv.Ștefan Plăvăț, C.F. nr. 426517 cu nr. top.14165/2/3/1 Timișoara, C.F. nr. 413217 cu nr. top.14166/2/2/2 Timișoara - str.D.Coresi. În evidența noastră informatizată figurează depuse cereri de revendicare depuse de Parohia Ortodoxă Română, în baza O.U.G.nr.94/2000, republicată, modificată și completată prin O.U.G.nr. 209/2005 -privind retrocedarea unor imobile care au aparținut cultelor religioase din România, pentru imobiele înscrise în: C.F. nr. 424336 cu nr. top.14169/2/1/1/1 Timișoara -str.D.Coresi, C.F. nr. 414554 cu nr. top.14168/2/1 Timișoara - str. D.Coresi, C.F. nr. 430378 cu nr. top.14167/2/3 Timișoara - str.D.Coresi, C.F. nr. 426518 cu nr. top.14167/2/4/1 Timișoara.

Conform adresei nr. SC2018-14072 / 15.06.2018 a Serviciului Juridic nu sunt înregistrate litigii pe rol asupra terenurilor care fac obiectul prezentului proiect de hotărâre.

În concluzie, propunem spre analiza Comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara proiectul privind aprobarea operațiunii de primă înscriere a parcelei Lot 1 cu suprafața de 46840 mp și a parcelei Lot 2 cu suprafața de 3955 mp, conform Certificatului de Urbanism nr. 1925/2016 și Documentației întocmită de SC Black Light SRL, proiect nr. 2617/2017 , recepționată de OCPI Timiș , Proces verbal de recepție nr. 1611/2018.

Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, apreciem că proiectul de hotărâre menționat mai sus îndeplinește condițiile pentru a fi supus dezbaterii și aprobării în plenul consiliului local.

Pt. DIRECTOR D.C.T.D.D. MIHAI BONCEA


ȘEF BIROU CLĂDIRI TERENURI CĂLIN PÎRVA

CONSILIER B.C.T.

DIANA ROF