Hotărârea nr. 311/2018

311/15.06.2018 privind oportunitatea înfiinţării începând cu anul şcolar 2018-2019 a Liceului Teologic Ortodox „Sfantul Antim Ivireanu", cu nivelurile liceal, gimnazial, primar, nivel preşcolar program prelungit, care să funcţioneze în imobilul din str. Liviu Rebreanu nr.35
Hotararea Consiliului Local 311/15.06.2018
privind oportunitatea înfiinţării începând cu anul şcolar 2018-2019 a Liceului Teologic Ortodox „Sfantul Antim Ivireanu", cu nivelurile liceal, gimnazial, primar, nivel preşcolar program prelungit, care să funcţioneze în imobilul din str. Liviu Rebreanu nr.35


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2018- 14027/15.06.2018 privind oportunitatea proiectului de hotărâre, a Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2018- 14027/15.06.2018 al Serviciului Şcoli Spitale din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 15.06.2018 - Anexă la Raportul de specialitate nr. SC2018- 14027/15.06.2018;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere adresa cu nr. SC 2018-13160/06.06.2017 a Mitropoliei Banatului -Arhiepiscopia Ortodoxă Română a Timişoarei;
Având în vedere Ordinul 5472/07.11.2017 al Ministerului Educaţiei Naţionale;
Având în vedere Legea educatiei nationale nr. 1/2011;
În baza prevederilor art.191 alin.2) din Codul Civil;
În conformitate cu art.36, alin.2 lit.d, si alin (6) lit.a) pct.1 din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul prevederilor art.45 alin.2 din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă demararea procedurilor legale privind înfiinţarea începând cu anul şcolar 2018-2019, a Liceului Teologic Ortodox "Sfantul Antim Ivireanu", cu nivelurile liceal, gimnazial, primar, nivel preşcolar program prelungit, care să funcţioneze în imobilul din str. Liviu Rebreanu nr.35 şi includerea acestuia în reţeaua scolară 2018-2019.

Art.2: Se împuterniceşte Primarul Municipiului Timişoara să demareze procedura privind autorizarea noii unităţi de învăţământ.

Art.3: Unitatea de învăţământ prevăzută la art.1 îşi va desfăşura activitatea în imobilul din str. Liviu Rebreanu nr.35, proprietatea publică a Municipiului Timişoara.

Art.4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Serviciul Şcoli - Spitale, şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.5: Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site -ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Urbanism si Dezvoltare Urbana;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest;
- Serviciului Scoli-Spitale;
- Direcţiei Comunicare-Relationare;
- Direcţiei de Evidenţă a Persoanelor;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control si Antifrauda al Primarului;
- Inspectoratul Scolar Judetean Timis;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
IMRE FARKAS
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA PRIMAR

SC2018- 14027/15.06.2018

EXPUNERE DE MOTIVE

PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE - privind oportunitatea înființării începând cu anul școlar 2018-2019 a Liceului Teologic Ortodox „Sfanțul Antim Ivireanu” cu nivelurile liceal, gimnazial, primar, nivel preșcolar program prelungit, care să funcționeze în imobilul din str. Liviu Rebreanu nr. 35

Conform prevederilor art. 20, alin.l din Legea educației naționale nr. 1/2011, autoritățile administrației publice locale asigură, în condițiile legii, buna desfășurare a învățământului preuniversitar în localitățile în care acestea își exercită autoritatea.

Având în vedere prevederile art,61 alin.(l) și alin.(2) din Legea educației naționale nr. 1/2011, rețeaua școlară este formată din totalitatea unităților de învățământ acreditate, respectiv autorizate provizoriu.

(2) Rețeaua școlară a unităților de învățământ de stat și particular preuniversitar se organizează de către autoritățile administrației publice locale, cu avizul conform al inspectoratelor școlare. Pentru învățământul special liceal și special postliceal, rețeaua școlară se organizează de către consiliul județean respectiv de către consiliile locale ale sectoarelor municipiului București, cu consultarea partenerilor sociali și cu avizul conform al Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului.

Având în vedere art.22 alin 1), 2), 3). lit. a), b), d), c) și e), alin 4), art,24 din Ordinul 5472/07.11.2017 al Ministerului Educației Naționale pentru aprobarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de școlarizare pentru învățământul preuniversitar de stat, evidența efectivelor de preșcolari și elevi școlarizați în unitățile de învățământ particular, precum și emiterea avizului conform în vederea organizării rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar pentru anul 2018-2019;

Având în vedere art.30 din Ordinul 5472/07.11.2017 al Ministerului Educației Naționale alin.2) în situații excepționale, dacă după emiterea hotărârii consiliului local/consiliului județean privind organizarea rețelei școlare există solicitări de modificare a rețelei școlare, înainte de începerea cursurilor, acestea vor fi analizate în consiliul de administrație al inspectoratului școlar, în afara calendarului stabilit prin prezenta metodologie, doar cu acordul secretarului de stat care coordonează învățământul preuniversitar.

Având în vedere art.23 din Ordinul 5472/07.11.2017 al Ministerului Educației Naționale alin.6) înființarea de noi unități de învățământ preuniversitar, altele decât cele rezultate din procesul de reorganizare, se realizează cu respectarea prevederilor legislației în vigoare privind procedura de autorizare de funcționare provizorie, prin ARACIP.

Ținând cont de prevederile art. 191 din Codul Civil, alini) și alin2):

  • (1) Persoanele juridice de drept public se înființează prin lege.

  • (2) Prin excepție de la dispozițiile alin. (1), în cazurile anume prevăzute de lege, persoanele juridice de drept public se pot înființa prin acte ale autorităților administrației publice centrale sau locale ori prin alte moduri prevăzute de lege.

Având în vedere adresa nr. SC 2018-13160/06.06.2017, Mitropolia Banatului -Arhiepiscopia Ortodoxă Română a Timișoarei a solicitat începând cu anul școlar 2018-2019 înființarea Liceului Teologic Ortodox „Sfanțul Antim Ivireanu”cu nivelurile liceal, gimnazial, primar, nivel preșcolar program prelungit, care să funcționeze în imobilul din str. Liviu Rebreanu nr. 35 și includerea lui in rețeaua școlară 2018-2019;

Considerăm oportună inițierea unui proiect de hotărâre - privind oportunitatea înființării începând cu anul școlar 2018-2019 a Liceului Teologic Ortodox „Sfanțul Antim Ivireanu” cu nivelurile liceal, gimnazial, primar, nivel preșcolar program prelungit care să funcționeze în imobilul din str. Liviu Rebreanu și să fie inclusă în rețeau școlară 2018-2019;ROMÂNIA

PRIMAR

MUNICIPIUL TIMIȘOARA SERVICIUL ȘCOLI-SPITALE

SC2018-14027/15.06.2018

RAPORT DE SPECIALITATE

privind oportunitatea înființării începând cu anul școlar 2018-2019 a Liceului Teologic Ortodox „Sfanțul Antim Ivireanu”, cu nivelurile liceal, gimnazial, primar, nivel preșcolar program prelungit, care să funcționeze în imobilul din str. Liviu Rebreanu nr.35

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Municipiului Timișoara și Proiectul de hotărâre privind oportunitatea înființării începând cu anul școlar 2018-2019 a Liceului Teologic Ortodox „Sfanțul Antim Ivireanu”, cu nivelurile liceal, gimnazial, primar, nivel preșcolar program prelungit care să funcționeze în imobilul din str. Liviu Rebreanu nr.35, Timișoara;

Legea educației naționale nr. 1/2011, actualizată, prevede la prevederilor art, 20, alin.l, autoritățile administrației publice locale asigură, în condițiile legii, buna desfășurare a învățământului preuniversitar în localitățile în care acestea își exercită autoritatea,

Având în vedere prevederile art.61 alin.(l) și alin.(2) din Legea educației naționale nr. 1/2011, rețeaua școlară este formată din totalitatea unităților de învățământ acreditate, respectiv autorizate provizoriu.

(2) Rețeaua școlară a unităților de învățământ de stat și particular preuniversitar se organizează de către autoritățile administrației publice locale, cu avizul conform al inspectoratelor școlare. Pentru învățământul special liceal și special postliceal, rețeaua școlară se organizează de către consiliul județean respectiv de către consiliile locale ale sectoarelor municipiului București, cu consultarea partenerilor sociali și cu avizul conform al Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului.

Ordinul 5472/07.11.2017 al Ministerului Educației Naționale pentru aprobarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de școlarizare pentru învățământul preuniversitar de stat, evidența efectivelor de preșcolari și elevi școlarizați în unitățile de învățământ particular, precum și emiterea avizului conform în vederea organizării rețelei unităților de învățământ preuniversitar pentru anul 2018-2019, prevede:

„Art. 22 (1) Organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și privat se realizează prin hotărâre a consiliului local sau după caz , a consiliului județean , cu avizul conform al Inspectoratului Școlar/ Ministerul Educației Naționale, după caz.

  • (2) Obținerea avizului conform este obligatorie, lipsa acestuia atrăgând nulitatea hotărârii consiliului local sau după caz, a consiliului județean prin care se aprobă rețeaua școlară.

  • (3) Organizarea rețelei școlare se realizează, în ordine, cu respectarea următoarelor etape:

  • a) realizarea proiectului de rețea școlară de către consiliul local/consiliul județean,de către primar/președintele consiliului județean,;

  • b)  transmiterea proiectului de rețea școlară de către consiliul local/consiliul județean de către primar/președintele consiliului județean, către Inspectoratul școlar/Ministerul Educației Naționaționale, cu solicitarea de emitere a avizului conform potrivit prevederilor legale; ”

Art. 30, alin. 2) în situații excepționale, dacă după emiterea hotărârii consiliului local/consiliului județean privind organizarea rețelei școlare există solicitări de modificare a rețelei școlare, înainte de începerea cursurilor, acestea vor fi analizate în consiliul de administrație al inspectoratului școlar, în afara calendarului stabilit prin prezenta, metodologie, doar cu acordul secretarului de stat care coordonează învățământul preuniversitar.

Art, 2 3 alin.6) înființarea de noi unități de învățământ preuniversitar, altele decât cele rezultate din procesul de reorganizare, se realizează cu respectarea prevederilor legislației în vigoare privind procedura de autorizare de funcționare provizorie, prin ARACIP.

Având în vedere adresa nr.SC2018-13160/06.06.2017, Mitropolia Banatului -Arhiepiscopia Ortodoxă Română a Timișoarei a solicitat începând cu anul școlar 2018-2019 înființarea Liceului Teologic Ortodox „Sfanțul Antim Ivireanu” cu nivelurile liceal, gimnazial, primar, nivel preșcolar program prelungit, care să funcționeze în imobilul din str. Liviu Rebreanu nr. 35 și să fie inclusă în rețeau școlară 2018-2019.

Având în vedere cele prezentate mai sus, apreciem că proiectul de hotărâre privind privind oportunitatea înființării începând cu anul școlar 2018-2019 a Liceului Teologic Ortodox „Sfanțul Antim Ivireanu” cu nivelurile liceal, gimnazial, primar, nivel preșcolar program prelungit, care să funcționeze în imobilul din str. Liviu Rebreanu nr. 35 și să fie inclusă în rețeau școlară 2018-2019, îndeplinește condițiile pentru a fi supus dezbaterii Consiliului Local.


SEF SERVICIU

Anca Lăudatu

Cod.FO 53-01,Ver.l