Hotărârea nr. 310/2018

310/15.06.2018 privind aprobarea dezmembrării terenului situat în str. Ocsko Terezia, cu nr. cad. 437178 înscris în CF 437178 Timişoara - Parcul Copiilor "Ion Creangă"
Hotararea Consiliului Local 310/15.06.2018
privind aprobarea dezmembrării terenului situat în str. Ocsko Terezia, cu nr. cad. 437178 înscris în CF 437178 Timişoara - Parcul Copiilor "Ion Creangă"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive privind oportunitatea proiectului de hotărâre, cu nr. SC 2018 - 10965/10.05.2018, a Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2018 - 10964/10.05.2018 al Direcţiei Clădiri Terenuri şi Dotări Diverse din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 17.05.2018, Anexă la Raportul de Specialitate nr. SC2018 - 10964/10.05.2018;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu , Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale şi al Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Adresa nr. SC2018-7492/30.03.2018 a Spitalului Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara, reprezentat legal prin Manager Dr. Oprea Olimpia Maria, prin care solicită aprobarea dezmembrării terenului înscris în CF 437178 cu nr. cad. 437178, în vederea soluţionării situaţiei juridice a Spitalului Clinic de Balneologie şi Recuperare Medicală;
Având în vedere art.78 din Ordinul Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară, modificat prin Ordinul nr. 1304/2015;
Luând în considerare prevederile Legii nr. 7/1996 a cadastrului şi publicităţii imobiliare, actualizată;
Luând în considerare prevederile Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică;
Având în vedere prevederile art. 36 alin. (2), lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă dezmembrarea terenului situat în str. Ocsko Terezia, înscris în CF 437178 Timişoara, cu nr. cad. 437178, in suprafaţa de 64003 mp, PARCUL COPIILOR "ION CREANGA" cu C1 - cladire recreere, proprietatea Municipiului Timisoara-domeniul public, rezultând două parcele, astfel: Lot 1 cu nr. cad. 446110 -teren intravilan în suprafaţă de 907 mp şi Lot 2 cu nr.cad.446111 - teren intravilan în suprafaţa de 63096 mp, PARCUL COPIILOR "ION CREANGA" cu C1 - cladire recreere, cu menţinerea dreptului de proprietate asupra construcţiei conform C.F. 437178 Timişoara. Dezmembrarea se realizează conform Certificatului de Urbanism nr. 313/25.01.2018 şi conform documentaţiei topografice întocmită de S.C. WEST CAD S.R.L. avizată de O.C.P.I.Timiş cu nr. 38135/08.03.2018, care constituie Anexă la prezenta hotărâre.

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Clădiri Terenuri şi Dotări Diverse din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciul Juridic;
- Direcţiei Urbanism şi Dezvoltare Urbană;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Vest;
- Direcţiei Comunicare-Relaţionare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Serviciul Scoli Spitale;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Timiş;
- Mass-media locală.


Presedinte de sedinta
IMRE FARKAS
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ MUNICIPIUL TIMIȘOARA PRIMĂRIA

Nr. SC2018-10964/10.05.2018

RAPORT DE ȘPECIALITATE

privind aprobarea dezmembrării terenului situat în str. Ocsko Terezia, cu nr. cad. 437178 înscris în CF 437178 Timișoara - Parcul Copiilor "Ion Creangă"

Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2018-10965/10.05.2018 a Primarului Municipiului Timișoara și Proiectul de hotărâre privind aprobarea dezmembrării terenului situat în str. Ocsko Terezia, cu nr. cad. 437178 înscris în CF 437178 Timișoara - Parcul Copiilor "Ion Creangă", facem următoarele precizări:

Terenul propus pentru dezmembrare, aferent imobilului situat în str. Ocsko Terezia - Parcul Copiilor "Ion Creangă", cu nr. cad. 437178, înscris în CF 437178 Timișoara, PARCUL COPIILOR "ION CREANGA", cu C1 -cladire recreere, în suprafață de 64003 mp, este proprietatea Municipiului Timișoara-domeniul public.

Spitalul Clinic Municipal de Urgență Timișoara, reprezentat legal prin Manager Dr. Oprea Olimpia Maria, a solicitat prin adresa nr. SC2018-7492/30.03.2018 aprobarea dezmembrării terenului înscris în CF 437178 cu nr. cad. 437178 în vederea soluționării situației juridice a incintei Spitalului Clinic de Balneologie și Recuperare Medicală situat pe terenul adiacent, al cărui corp de clădire se află parțial și pe parcela cu nr. cad. 437178.

Clinica de Balneologie și Recuperare Medicală, situată în bv. C.D. Loga 42-44, a fost inclusă în inventarul domeniului public al Municipiului Timișoara atestat prin HG977/2002, cu nr. top. 110, înscris în CF 203 Timișoara, o parte din clădire situându-se pe parcela cu nr. cad. 437178. Menționăm că după reglementarea situației juridice a terenului înscris în C.F. nr. 437178 va fi promovat un proiect de reabilitare a clădirii respective din fonduri structurale în cadrul Programului Operațional POR 2014-2020, prin Axa prioritară 8 - „Dezvoltarea infrastructurii de sănătate și sociale”, Prioritatea de investiții 8.1 - „Investițiile în infrastructurile sanitare și sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel național, regional și local, reducând inegalitățile în ceea ce privește starea de sănătate și promovând incluziunea socială prin îmbunătățirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreare, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de colectivitățile locale”.

În vederea reglementării situației juridice a terenului și a clădirii care este amplasată pe trei numere topografice, anterior demarării proiectului de reabilitare, se va proceda la alipirea parcelelor pe care este situată clădirea Clinicii de Balneologie și Recuperare Medicală.

Conform adreselor de la Serviciul Juridic cu nr. SC2018-7492/10.05.2018, Compartimentului Administare Fond Funciar nr. SC2018-7492/09.05.2018 și Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări - Biroul Clădiri cu nr. SC2018-7492/09.05.2018 ni s-a adus la cunoștință că asupra acestui imobil nu există litigii pe rolul instanțelor de judecată și nici nu au facut obiectul unor cereri de revendicare, nefiind solicitate de catre foștii proprietari sau moștenitorii acestora.

Dezmembrarea se realizează conform Certificatului de Urbanism nr. 313/25.01.2018 și conform documentației topografice întocmită de S.C. WEST CAD S.R.L. Proiect nr.-/2017, avizat OCPI cu nr. 38135/08.03.2018.

În concluzie, propunem spre analiza Comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara proiectul privind aprobarea dezmembrării terenului situat în str. Ocsko Terezia, cu nr. cad. 437178, înscris în CF 437178 Timișoara, in suprafața de 64003 mp, PARCUL COPIILOR "ION CREANGA" cu C1 - cladire recreere, proprietatea Municipiului Timisoara-domeniul pubilc, rezultând două parcele, astfel: Lot 1 cu nr. cad. 446110 -teren intravilan, în suprafață de 907 mp și Lot 2 cu nr.cad. 446111 - teren intravilan, în suprafața de 63096 mp, PARCUL COPIILOR "ION CREANGA" cu C1 - cladire recreere, cu menținerea dreptului de proprietate asupra construcției conform C.F. 437178 Timișoara, dezmembrarea se realizează conform Certificatului de Urbanism nr. 313/25.01.2018 și conform documentației topografice întocmită de S.C. WEST CAD S.R.L. Proiect nr. -/2017, avizată de O.C.P.I. Timiș cu nr. 38135/08.03.2018, care constituie Anexă la prezenta hotărâre

Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, apreciez că proiectul de hotărâre menționat mai sus îndeplinește condițiile pentru a fi supus dezbaterii și aprobării plenului consiliului local.

Arhitect Șef

Șef Birou B.D.U.

Doina Purdea


Emilian Sorin Ciurariu

Consilier B.B.D.U.

Oana Racolța

Cod FO53-01, ver.1

Acest document nu a putut fi convertit OCR - probabil este corupt.

Acest document nu a putut fi convertit OCR - probabil este corupt.

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

PRIMAR

Nr. SC2018-10965/10.05.2018

EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE privind aprobarea dezmembrării terenului situat în str. Ocsko Terezia, cu nr. cad. 437178 înscris în CF 437178 Timișoara - Parcul Copiilor "Ion Creangă"

  • 1.  Descrierea situației actuale:

Terenul situat în str. Ocsko Terezia - Parcul Copiilor "Ion Creangă", cu nr. cad. 437178, înscris în CF 437178 Timișoara, PARCUL COPIILOR "ION CREANGA", cu C1 - cladire recreere, este proprietatea Municipiului Timișoara. Spitalul Clinic Municipal de Urgență Timișoara, reprezentat legal prin Manager Dr. Oprea Olimpia Maria, a solicitat prin adresa nr. SC2018-7492/30.03.2018 aprobarea dezmembrării terenului înscris în CF 437178 cu nr. cad. 437178, în vederea soluționării situației juridice a incintei Spitalului Clinic de Balneologie și Recuperare Medicală situat pe terenul adiacent, al cărui corp de clădire se află parțial și pe parcela cu nr. cad. 437178.

  • 2.  Schimbări preconizate și rezultate așteptate:

Clinica de Balneologie și Recuperare Medicală, situată în bv. C.D. Loga 42-44, a fost inclusă în inventarul domeniului public al Municipiului Timișoara atestat prin HG977/2002, cu nr. top. 110, înscris în CF 203 Timișoara, o parte din clădire situându-se pe parcela cu nr. top. 437178. Menționăm că va fi promovat un proiect de reabilitare al clădirii respective din fonduri structurale POR 2014-2020, prin urmare este necesară reglementarea situației juridice a terenului.

În vederea reglementării situației juridice a terenului și a clădirii care este amplasată pe trei numere topografice, anterior demarării proiectului de reabilitare, se va proceda la alipirea parcelelor pe care este situată clădirea Clinicii de Balneologie și Recuperare Medicală.

  • 3. Alte informații :

Dezmembrarea terenului cu nr. cad. 437178, înscris în CF 437178 cu suprafața de 64003 mp, se realizează conform Certificatului de Urbanism nr. 313/25.01.2018 și conform documentației topografice întocmită de S.C. WEST CAD S.R.L. și avizată OCPI cu nr. 38135/08.03.2018.

  • 4. Concluzii:

Urmare a celor prezentate mai sus, considerăm necesară și oportună aprobarea dezmembrării terenului înscris în CF 437178 Timișoara cu nr. cad. 437178, în vederea soluționării situației juridice a terenului aferent incintei Spitalului Clinic de Balneologie și Recuperare Medicală.

PRIMAR

NICOLAE ROBU


Pentru conformitate date tehnice ARHITECT ȘEF EMILIAN SORIN CIURARIU

ȘEF SERVICIU ȘCOLI-SPITALE ANCA LĂUDATU

NOTĂ: Elementele de natură tehnică, de detaliu, se vor regăsi în raportul de specialitate și, dacă se impune, în nota de fundamentare.

Cod FO53-03, ver. 2