Hotărârea nr. 307/2018

307/15.06.2018 privind asumarea de către Consiliul Local al Municipiului Timisoara a Proceselor Verbale de predare - primire a imobilelor cu destinatia de săli şi grădini de spectacol cinematografic din Municipiul Timişoara, încheiate între R.A.D.E.F. „ RomâniaFilm " şi Municipiul Timişoara, in baza Protocolului nr. SC 2017 - 30832/08.12.2017
Hotararea Consiliului Local 307/15.06.2018
privind asumarea de către Consiliul Local al Municipiului Timisoara a Proceselor Verbale de predare - primire a imobilelor cu destinatia de săli şi grădini de spectacol cinematografic din Municipiul Timişoara, încheiate între R.A.D.E.F. „ RomâniaFilm " şi Municipiul Timişoara, in baza Protocolului nr. SC 2017 - 30832/08.12.2017


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2018-12180 /22.05.2018 a Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2018-12977/04.06.2018 al Biroului Sport- Cultură;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic SC2018 - 12977/06.06.2018 - Anexa la raportul de specialitate nr. SC2018 - 12977/04.06.2018;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Legea nr. 328/2006 (actualizată), cu modificările şi completările ulterioare, pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 559/20.12.2017 - privind asumarea de către Consiliul Local a Municipiului Timisoara a Protocolului de predare - primire a imobilelor cu destinatia de săli şi grădini de spectacol cinematografic din Municipiul Timişoara, încheiat între R.A.D.E.F. " RomâniaFilm " şi Municipiul Timişoara;
Ţinând cont de Protocolul de predare - primire a imobilelor cu destinatia de săli şi grădini de spectacol cinematografic din Municipiul Timişoara, inregistrat cu nr.SC2017-30832/08.12.2017, încheiat între R.A.D.E.F. " RomâniaFilm " şi Municipiul Timişoara;
Luând în considerare Procesele Verbale de predare - primire a imobilelor cu destinatia de săli şi grădini de spectacol cinematografic din Municipiul Timişoara, încheiate între R.A.D.E.F. " RomâniaFilm " şi Municipiul Timişoara;
În conformitate cu prevederile Legii nr.53/2003-Codul muncii, cu modificarile si completarile ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin (2), lit.(c) si (d) , alin. (6), lit.(a) , pct.1,4,5 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată,


HOTARASTE

Art.1:Se asuma de către Consiliul Local al Municipiului Timisoara Procesele Verbale de predare - primire a imobilelor săli şi grădini de spectacol cinematografic, încheiate între Primăria Municipiului Timişoara şi R.A.D.E.F. " RomâniaFilm ", conform Anexei nr.1 la prezenta hotarare.

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Biroul Sport-Cultură, Directia Economica din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.3: Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site -ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism şi Dezvoltare Urbană;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse I Est;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse II Vest;
- Direcţiei Comunicare -Relationare;
- Biroului Audit;
- Biroului Sport-Cultură;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- R.A.D.E.F. " RomâniaFilm";
- Mass - mediei locale.


Presedinte de sedinta
IMRE FARKAS
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

ROMANIA               Anexa la Raportul de specialitate nr. SC2018-12977/04.06.2018

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

SERVICIUL JURIDIC

SC2018-12977/06.06.2018

AVIZ

La raportul de specialitate privind asumarea de către Consiliul Local al Municipiului Timișoara a Proceselor-Verbale de predare - primire a imobilelor cu destinația de săli și grădini de spectacol cinematografic din Municipiul Timișoara, și a personalului aferent, încheiate între R.A.D.E.F. „ RomâniaFilm ” și Municipiul Timișoara, in baza Protocolului nr. SC 2017 - 30832/08.12.2017

Având în vedere expunerea de motive și raportul de specialitate al Biroului Sport Cultură nr. SC2018-12977/04.06.2018 conform căruia este necesară asumarea de către Consiliul Local al Municipiului Timișoara a Proceselor-Verbale de predare - primire a imobilelor cu destinația de săli și grădini de spectacol cinematografic din Municipiul Timișoara, și a personalului aferent, încheiate între R.A.D.E.F. „ RomâniaFilm ” și Municipiul Timișoara, in baza Protocolului nr. SC 2017 -30832/08.12.2017. Se au în vedere următoarele cinematografe Cinematograf ARTA, situat în str.Văcărescu nr. 18, Gradina de vara ARTA - situată în str.Văcărescu nr. 18, Cinematograf DACIA, situat în str. Burebista, nr.7, Cinematograf TIMIȘ, situat în Piața Victoriei, nr.7, Cinematograf FREIDORF, situat în str. N. Andreescu, nr. 97, Cinematograf UNIREA, situat în str. Mureș, nr. 3 Cinematograf VICTORIA, situat în str. C. Porumbescu, nr. 2 - Pța N. Bălcescu, nr. 7-8, Cinematograf FRATELIA, situat în str. Izlaz nr. 40;

Având în vedere Legea nr. 328/2006 (actualizată), cu modificările și completările ulterioare, pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia;

Ținând cont de Protocolul de predare - primire al imobilelor cu destinația de săli și grădini de spectacol cinematografic din Municipiul Timișoara, Înregistrat cu nr. SC 2017 - 30832/08.12.2017, încheiat între R.A.D.E.F. „ RomâniaFilm ” și Municipiul Timișoara;

Luând în considerare Procesele - Verbale de predare - primire a imobilelor cu destinația de săli și grădini de spectacol cinematografic din Municipiul Timișoara și a personalului aferent, încheiate între R.A.D.E.F. „ RomâniaFilm ” și Municipiul Timișoara;

în conformitate cu prevederile Legii nr.53/2003-Codul muncii, cu modificările si completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile art. 36 alin.(2) lit. c) și d), alin. (6) lit. a) pct. 1, 4, 5 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată : (2) Consiliul local exercită următoarele categorii de atribuții:

b) atribuții privind dezvoltarea economico-socială și de mediu a comunei, orașului sau municipiului;

(6) In exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin. (2) lit. d), consiliul local: a) asigură, potrivit competențelor sale și în condițiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local privind:

1. educația;

 • 4. cultura;

 • 5. tineretul;

în temeiul art.45 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative;

Se avizează favorabil raportul de specialitate înregistrat cu nr. SC2018-12977/04.06.2018 conform căruia este necesară asumarea de către Consiliul Local al Municipiului Timișoara a Proceselor-Verbale de predare - primire a imobilelor cu destinația de săli și grădini de spectacol cinematografic din Municipiul Timișoara, și a personalului aferent, încheiate între R.A.D.E.F. „ RomâniaFilm ” și Municipiul Timișoar;

Menționăm că prezentul aviz nu privește necesitatea și oportunitatea demersului privind propunerea de „asumarea de către Consiliul Local al Municipiului Timișoara a Proceselor-Verbale de predare - primire a imobilelor cu destinația de săli și grădini de spectacol cinematografic din Municipiul Timișoara, și a personalului aferent, încheiate între R.A.D.E.F. „ RomâniaFilm ” și Municipiul Timișoar” și nu se substituie avizului de legalitate al Secretarului Municipiului Timișoara, reglementat de Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală.

Prezentul aviz are ca premisă legalitatea si valabilitatea înscrisurilor anterioare care au generat prezenta documentație și nu privește indicatorii economici propuși, nu obligă la emiterea actelor administrative ulterioare și nu înlocuiește obligația structurilor competente de a analiza documentația din punct de vedere al atribuțiilor ce le incumbă.

CONSILIER JURIDIC, AMELIA FAUR

Cod FO53-13,Ver.l

ROMANIA

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA ECONOMICA


Anexa la Raportul de specialitate nr. SC2018 - 12977/08.06.2018

AVIZ privind asumarea de către Consiliul Local al Municipiului Timișoara a Proceselor-Verbale de predare - primire a imobilelor cu destinația de săli și grădini de spectacol cinematografic din Municipiul Timișoara, și a personalului aferent, încheiate între R.A.D.E.F. „ RomâniaFilm ” și Municipiul

Timișoara, in baza Protocolului nr. SC 2017 - 30832/08.12.2017

Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2018 - 12180/22.05.2018 a Primarului Municipiul Timișoara si Proiectul de hotărâre privind asumarea de către Consiliul Local al Municipiului Timișoara a Proceselor-Verbale de predare - primire a imobilelor cu destinația de săli și grădini de spectacol cinematografic din Municipiul Timișoara, și a personalului aferent, încheiate între R.A.D.E.F. „ RomâniaFilm ” și Municipiul Timișoara, in baza Protocolului nr. SC 2017 - 30832/08.12.2017

In conformitate cu prevederile

Legii nr.273/2006 privind finanțele publice modificată, prevederile art.l, art.4, alin.l, art.5, art.6, art.l4, art.l9, alin.l și 2 și art.20, alin.l, art.22 alin.l, art.23 alin.l și 2, art.4O

O.U.G. 47/01.09.2012 privind modificarea și completarea unor acte normative și reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare;

Legea nr.215/2001 art.36 alin.2 lit.b și alin.4 privind administrația publică locală, republicată și modificată;

Ordinului 3244 / 19.12.2017 pentru aprobarea Normelor metodologice privind Încheierea exercițiului bugetar al anului 2017 Cap. II Lit. C alin (4) „Instituțiile publice autonome, cu excepția C.N.A.S., ale căror bugete de venituri si cheltuieli nu sunt aprobate pana la finele anului 2017, pot efectua cheltuieli in anul 2018 pana la aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli, in cadrul limitelor lunare de cheltuieli care nu pot depăși, de regula, 1/12 din prevederile bugetului anului precedent”',

Prevederile art. 4 si 5 din Protocolul de predare-primire a cinematografelor din Municipiul Timișoara, Înregistrat cu nr. SC 2017 - 30832/08.12.2017;

Prevederile art. 2 si 3 din HCL nr. 559/20.12.2017 prin care s-a asumat de către Consiliul Local al Municipiului Timișoara Protocolul de predare-primire a cinematografelor.

Se avizează favorabil raportul de specialitate înregistrat cu nr. SC2018 - 12977/04.06.2018 privind asumarea de către Consiliul Local al Municipiului Timișoara a Proceselor-Verbale de predare - primire a imobilelor cu destinația de săli și grădini de spectacol cinematografic din Municipiul Timișoara, și a personalului aferent, încheiate între R.A.D.E.F. „ RomâniaFilm ” și Municipiul Timișoara, in baza Protocolului nr. SC 2017 - 30832/08.12.2017, urmând a fi preluate in patrimonial Municipiului Timișoara, după asumarea acestora printr-o Hotarare de Consiliu Local.

Menționăm că prezentul aviz privește doar aspectele de specialitate ale direcției, nu necesitatea și oportunitatea demersului privind aprobarea documentației tehnico - economice.

DIRECTOR]

STANCW


JOMIC

ANA


ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA BIROU SPORT- CULTURĂ

RAPORT DE SPECIALITATE

privind asumarea de către Consiliul Local al Municipiului Timișoara a Proceselor Verbale de predare -primire a imobilelor cu destinația de săli și grădini de spectacol cinematografic din Municipiul Timișoara, încheiate între R.A.D.E.F. „ RomâniaFilm ” și Municipiul Timișoara,

in baza Protocolului nr. SC 2017 - 30832/08.12.2017

Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2018-12180/22.05.2018 a Primarului Municipiului Timișoara și Proiectul de hotărâre privind asumarea Proceselor Verbale de predare - primire care au ca obiect predarea-primirea imobilelor cu destinația de săli și grădini de spectacol cinematografic, situate in Municipiul Timișoara și încheiate între R.A.D.E.F. „ RomâniaFilm ” și Municipiul Timișoara;

Imobilele cu destinația de săli și grădini de spectacol cinematografic din Municipiul Timișoara aflate sub administrarea Regiei Autonome de Distribuție și Exploatare a Filmelor „ RomâniaFilm ” București în domeniul privat al statului român, trec în domeniul public al Municipiului Timișoara.

în conformitate cu:

 • 1. Prevederile Art. 5 din Protocolul de predare-primire a imobilelor cu destinația de săli și grădini de spectacol cinematografic din Municipiul Timișoara, înregistrat cu nr. SC 2017 -30832/08.12.2017, încheiat în conformitate cu prevederile punctul 8, articolul II din Legea nr. 303/2008, privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 7/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, precum și pentru modificarea Legii nr. 328/2006 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia.

 • 2. Prevederile Art. 3 a HCL al Municipiului Timișoara nr. 559/20.12.2017 prin care s-a aprobat asumarea de către Consiliul Local al Municipiului Timișoara a Protocolului de predare-primire a imobilelor cu destinația de săli și grădini de spectacol cinematografic din Municipiul Timișoara încheiat între R. A. D. E. F. RomâniaFilm și Municipiului Timișoara.

Au fost preluate următoarele imobile cu destinația de săli și grădini de spectacol cinematografic din Municipiul Timișoara:

 • A. Cinematograf ARTA, situat în str.Văcărescu nr. 18;

 • B. Gradina de vara ARTA - situată în str.Văcărescu nr. 18;

 • C. Cinematograf DACIA, situat în str. Burebista, nr.7;

 • D. Cinematograf TIMIȘ, situat în Piața Victoriei, nr.7;

 • E. Cinematograf FREIDORF, situat în str. N. Andreescu, nr. 97;

 • F. Cinematograf UNIREA, situat în str. Mureș, nr. 3;

 • G. Cinematograf VICTORIA, situat în str. C. Porumbescu, nr. 2 - Pța N. Bălcescu, nr. 7-8;

 • H. Cinematograf FRATELIA, situat în str. Izlaz nr. 40.

Pentru încheierea Proceselor Verbale de predare-primire a imobilelor menționate, prin Dispoziția Primarului Municipiului Timișoara nr. 634/17.05.2017, s-a constituit Comisia de preluare a imobilelor, la nivelul Municipiului Timișoara.

Prin Decizia nr.65/07.12.2017 a fost desemnata Comisia de predare-preluare a imobilelor din partea R.A.D.E.F. „ RomâniaFilm ”.

Intre R.A.D.E.F. „ RomâniaFilm ” și Municipiul Timișoara a fost încheiat Protocolul de predare -primire a imobilelor cu destinația de cinematografe situate în Municipiul Timișoara, înregistrat cu nr. SC 2017 - 30832/08.12.2017, care cuprinde condițiile generale de predare-primire, din care evidențiem: imobilele preluate de către Municipiul Timișoara vor fi trecute din domeniul privat al statului, administrate de R. A. D. E. F. „RomâniaFilm”, în domeniul public al Municipiului Timișoara și administrarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara, ulterior asumării protocolului de către Consiliul Local.

- bunurile mobile (mijloace fixe și obiecte de inventar), înscrise în inventarul fiecărui cinematograf sau grădină de spectacol cinematografic, vor trece în proprietatea privată a Municipiului Timișoara și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara.

In perioada 11-14.12.2017 cele doua comisii desemnate de cele doua parti au efectuat identificarea in teren a imobilelor efectuând si inventarierea faptica a acestora. Au fost întocmite fise tehnice, liste de inventar, ca anexe ale proceselor verbale de predare-primire pentru fiecare imobil in parte. Având in vedere ca Procesele Verbale ale imobilelor conțin indicatori tehnici si economici, cu privire la imobilele care trebuie preluate de către Municipiul Timișoara, nu s-au putut încheia și semna procesele verbale de predare primire a imobilelor, de către Comisia Municipiului Timișoara la data parafării Protocolului de predare-primire sau la data inventarierii faptice, din lipsa documentelor economice justificative.

In urma analizei documentelor puse la dispoziție de R.A.D.E.F., comisia consultând compartimentele de specialitate din Primărie a stabilit a solicitat către R.A.D.E.F. sa pună la dispoziție documentele economice, financiar-contabile certificate, respectiv: balanța de verificare aferenta imobilelor, listele de inventar si fisele mijloacelor fixe, situații detaliate a furnizorilor, in baza carora se vor stabili valorile activului si pasivului. Au fost transmise astfel adresele cu nr. SC2017-32468 din data de 29.12.2017, respectiv din 19.01.2018, prin care s-au solicitat aceste documente. Răspunsul cu o parte din documentele solicitate de la R. A. D. E. F. „RomâniaFilm”-București a înaintat prin adresa cu nr. SC2018-2551/05.02.2018.

Au fost întocmite astfel Procesele Verbale de predare - primire a imobilelor, semnate de membrii comisiei Primăriei Municipiului Timișoara și transmise spre însușire și semnare comisiei R. A. D. E. F. „RomâniaFilm”-București prin adresa SC2018-4415 / 23.02.2018. în data de 14.05.2018 prin adresa cu nr. SC2018-11282, R. A. D. E. F. „Româniafilm”-București a retrimis Primăriei Municipiului Timișoara Procesele Verbale de predare - primire a imobilelor săli și grădini de spectacol cinematografic semnate, iar Procesul Verbal de predare - primire de la Cinematograful Timiș transmis de către Primărie nu a fost asumat de către Comisia R. A. D. E. F. „RomâniaFilm”-București. în urma discuțiilor și negocierilor cu Comisia și actuala conducere a R. A. D. E. F. „RomâniaFilm”-București nu a fost acceptată propunerea Primăriei Municipiului Timișoara de proces-verbal pentru Cinematograful Timiș, motivul fiind acela că nu există în evidențele contabile ale R.A.D.E.F. documente (fisă de mijloc fix, factura sau alt document de achiziție) care să ateste valoarea și existența activului și pasivului pentru acest cinematograf.

Astfel pentru Cinematograful Timiș procesul verbal de predare-primire va fi asumat în forma întocmită de Primăria Municipiului Timișoara, nefiind semnat de către Comisia R. A. D. E. F. „RomâniaFilm”-București, deoarece conține valorile individuale ale mijloacelor fixe și a obiectelor de inventar inventariate de către cele două comisii la fața locului, valori care au fost extrase din Fișele Listelor de Inventariere puse la dispoziție de personalul de deservire a Cinematografului Timiș, valori care nu sunt luate în considerare de către membrii Comisiei R. A. D. E. F. „RomâniaFilm”-București pe motivul că aceste valori și sume nu sunt validate de către compartimentele de specialitate financiar-contabile ale R.A.D.E.F.- ului.

Prin preluarea imobilelor cinematografe se dorește urgentarea reabilitării lor, în vederea asigurării funcționalității acestor spații, conform prevederilor legale în vigoare și includerea acestora ca centre culturale în infrastructura socio-culturală Municipiului Timișoara. Astfel se va putea asigura, desfășurarea de activități socio-culturale Ia un nivel ridicat de calitate, care va satisfacă nevoile comunității locale și care in parte au fost incluse in Programul TM 2021-Timișoara Capitala Europeana a Culturii.

Luând în considerare Protocolul de predare - primire a imobilelor săli și grădini de spectacol cinematografic din Municipiul Timișoara, inregistrat cu nr. SC 2017 - 30832/08.12.2017, încheiat între R.A.D.E.F. „ RomâniaFilm ” și Municipiul Timișoara, prin care în conformitate cu prevederile legale menționate în aliniatele precedente, Municipiul Timișoara a preluat imobilele cinematografelor deținute de R.A.D.E.F. „ RomâniaFilm ” în Municipiul Timișoara, precum și semnarea de către cele două instituții a Proceselor - Verbale de predare-primire a acestor imobile, este necesară asumarea în plenul Consiliului Local al Municipiului Timișoara a Proceselor Verbale de predare-primire a cinematografelor Timiș, Arta (sala și grădina), Victoria, Unirea, Fratelia, Freidorf, Dacia.

Având in vedere cele prezentate propunem proiectul de hotarare privind asumarea de către Consiliul Local al Municipiului Timișoara a Proceselor Verbale de predare - primire a imobilelor cu destinația de săli și grădini de spectacol cinematografic din Municipiul Timișoara, încheiate între R.A.D.E.F. „RomâniaFilm” și Municipiul Timișoara, care va cuprinde:

 • 1. Se asumă de către Consiliul Local al Municipiului Timișoara Procesele Verbale de predare -primire a imobilelor cu destinația de săli și grădini de spectacol cinematografic din Municipiul Timișoara, încheiate pentru fiecare imobil în parte între R.A.D.E.F. „ RomâniaFilm” și Municipiul Timișoara, conform Anexei 1 la prezenta hotărâre..

Drept pentru care inaintam plenului Consiliului Local proiectul de hotarare cu anexa aferentă.

ȘEF BIROU SPORT - CULTURĂ, MIHAI COSTA ii

CONSILIER,


DANIEL


ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

PRIMAR

EXPUNERE DE MOTIVE

PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE privind asumarea de către Consiliul Local al Municipiului Timișoara a Proceselor Verbale de predare — primire a imobilelor cu destinația de săli și grădini de spectacol cinematografic din Municipiul Timișoara, încheiate între R.A.D.E.F. „ RomâniaFilm ” și Municipiul Timișoara, in baza Protocolului nr. SC 2017 - 30832/08.12.2017

Prin Hotararea de Consiliu Local nr. 559/20.12.2017 s-a aprobat asumarea de către Consiliul Local al Municipiului Timișoara a Protocolului de predare-primire a imobilelor cu destinația de săli și grădini de spectacol cinematografic din Municipiul Timișoara- înregistrat cu nr. SC 2017 - 30832/08.12.2017, încheiat între R. A. D. E. F. RomâniaFilm și Municipiului Timișoara, respectiv pentru cinematografele Timiș, Dacia, Victoria, Unirea, Fratelia, Freidorf și Arta (sala de spectacole si gradina). Protocolul a fost încheiat în conformitate cu prevederile punctului 8, articolul II din Legea nr. 303/2008, privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 7/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, precum și pentru modificarea Legii nr. 328/2006 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia.

Având în vedere Art. 5 din Protocolul de predare-primire nr. SC 2017 - 30832/08.12.2017, care stipulează ca părțile semnatare vor încheia procese verbale de predare-primire pentru fiecare obiectiv in parte;

Ținând cont de prevederile Art. 3 din HCLMT nr. 559/20.12.2017 care prevede ca procesele verbale de predare-primire a imobilelor se vor încheia pentru fiecare imobil in parte, urmând a fi supuse asumării de către Consiliul Local;

Având in vedere ca cele doua comisii, desemnate de R. A. D. E. F. RomâniaFilm și Primăria Municipiului Timișoara au finalizat încheierea proceselor-verbale de predare-primire pentru imobilele care fac obiectul Protocolului de predare-primire, este necesară asumarea în plenul Consiliului Local al Municipiului Timișoara a Proceselor Verbale de predare-primire a cinematografelor Timiș, Arta, Victoria, Unirea, Fratelia, Freidorf, Dacia.

în conformitate cu prevederilor Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală si luând in considerare cele expuse, proiectul de hotarare privind asumarea de către Consiliul Local al Municipiului Timișoara a Proceselor Verbale de predare - primire a imobilelor cu destinația de săli și grădini de spectacol cinematografic din Municipiul Timișoara, încheiate între R.A.D.E.F. „ RomâniaFilm ” și Municipiul Timișoara, in baza Protocolului nr. SC 2017 - 30832/08.12.2017, îndeplinește condițiile pentru a fi supus dezbaterii si aprobării Consiliului Local al Municipiului Timișoara.                  ''       ’’

PRIMAR,

NICOLAE ROBU


Cod FO53-03, Ver.l

Anexa nr. 1 la HCLMT nr.

Tabel nominal privind Procesele Verbale de predare - primire a imobilelor săli si grădini de spectacol cinematografic, pentru Cinematografele Timiș, Arta, Victoria, Dacia, Fratelia, Freidorf, și Unirea, cuprinse în Protocolul de predare - primire nr. Sc 2017-30832/08.12.2017 :

Nr. crt.

Nr. înregistrare Proces - Verbal

Obiectul Procesului - Verbal

Adresa Cinematografului

1

SC 2018-4296/22.02.2018

Predare-Primire

Cinematograf Timiș

Piața Victoriei, Nr. 7

2

SC 2018-4297/22,02,2018

Predare-Primire

Cinematograf Victoria

Str.C. Porumbescu, Nr. 2 P-taN. Balcescu, Nr.7-8.

3

SC 2018-4298/22,02,2018

Predare-Primire

Cinematograf Unirea

Str. Mureș, Nr. 3

4.

SC 2018-4299/22,02,2018

Predare-Primire

Cinematograf Freidorf

Str. Nicolae Andreescu, Nr. 97

5.

SC 2018-4300/22,02,2018

Predare-Primire Cinematograf Fratelia

Str. Izlaz, Nr. 40

6.

SC 2018-4301/22,02,2018

Predare-Primire

Cinematograf Dacia

Str. Burebista, Nr. 7

7.

SC 2018-4302/22,02,2018

Predare-Primire

Cinematograf Arta

Str. lancu Vacarescu, Nr.

18