Hotărârea nr. 306/2018

306/15.06.2018 privind prelungirea prin act adiţional a Contractului de închiriere nr.693/16.12.2013 pentru imobilul situat în municipiul Timişoara, str. Odobescu nr. 56 A în care se desfăşoară activitatea Grădiniţei cu Program Prelungit nr.14
Hotararea Consiliului Local 306/15.06.2018
privind prelungirea prin act adiţional a Contractului de închiriere nr.693/16.12.2013 pentru imobilul situat în municipiul Timişoara, str. Odobescu nr. 56 A în care se desfăşoară activitatea Grădiniţei cu Program Prelungit nr.14


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2018-12601/ 29.05.2018 privind oportunitatea proiectului de hotărâre, a Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2018-12601/ 29.05.2018 al Serviciului Şcoli - Spitale din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 04.06.2018 - Anexă la Raportul de specialitate nr. SC2018- 12601/29.05.2018
Având în vedere Avizul Directiei Economice -Anexă la Raportul de specialitate nr. SC2018- 12601/29.05.2018
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Adresa nr.428/24.05.2018 înregistrată la instituţia noastra cu nr.SC2018-012499/25.05.2018, de la Gradinita cu Program Prelungit nr. 14 Timişoara;
Având în vedere Adresa nr.433/24.05.2018 înregistrată la instituţia noastra nr.SC2018-012499/25.05.2018 ,de la Societatea Cooperativa "Igiena" Timişoara;
Având în vedere Contractul de închiriere nr. 693/16.12.2013;
În conformitate cu prevederile art. 36, alin. (6), lit. a), punct 1 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă prelungirea Contractului de închiriere nr. 693/16.12.2013 încheiat în baza Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr.635/16.12.2013, in aceleasi conditii, pentru Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 14, a imobilului situat în Timişoara, str. Al. Odobescu, nr.56 A, înscris în CF nr. 420747 proprietatea Societăţii Cooperativa "Igiena" Timişoara până la data de 30 iunie 2019.

Art.2: Se aprobă actul adiţional conform Anexei care este parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Serviciul Şcoli - Spitale şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.4: Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site -ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Generale de Urbanism si Dezvoltare Urbana;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri Dotări DiverseI EST;
- Direcţiei Clădiri Terenuri otări Diverse II VEST;
- Serviciului Scoli-Spitale;
- Direcţiei Comunicare-Relationare;
- Direcţiei de Evidenţă a Persoanelor;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control si Antifrauda al Primarului;
- Inspectoratului Scolar Judetean Timis;
- Gradinitei cu Program Prelungit nr. 14;
- Societatăţii Cooperativa Igiena Timisoara;
- Mass-media locale.Presedinte de sedinta
IMRE FARKAS
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

ACT ADIȚIONAL NR._________

La contractul de închiriere nr. 693/16.12.2013 Încheiat azi______________________________

I.PĂRȚILE CONTRACTANTE

  • 1. SOCIETATEA COOPERATIVA IGIENA , cu sediul în mun. Timișoara, str. Vadul Călugăreni, nr. 5, jud. Timiș, tel. 0256-495433, fax 0256-495433, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Timiș, sub nr. C35/62/2005, având codul de înregistrare fiscală RO 3042248, cont curent nr. RO93 RNCB 0249 0492 8223 0001 deschis la BCR Timișoara, reprezentată prin președinte BOZGA IOAN și șef birou contabilitate BULZAN DANIELA OANA, în calitate de LOCATOR sau PROPRIETAR ȘI

  • 2. GRADINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 14, cu sediul in mun. Timișoara , str. Al. Odobescu nr. 56 A, telefon 0256-223136, fax 0256-223136, e-mail gradipp 14@yahoo.com, având codul de înregistrare fiscală 29152511, cont curent nr. RO37 TREZ 6212 4650 220X XXXX deschis la Trezoreria Timișoara, reprezentată prin director LUPUT FLORICA, în calitate de LOCATAR sau CHIRIAȘ, și Municipiul Timișoara, cu sediul în Timișoara, Bd. C.D.Loga nr. 1 300030 Timișoara, reprezentat de prof. univ. dr.ing. Nicolae Robu, Primar în calitate de ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE,

de comun acord au convenit modificarea contractului de închiriere nr. 693/16.12.2013, după cum urmează:

ART. 1 Art. 4 din contractul de închiriere nr. 693/16.12.2013 se modifică, astfel:

„ Art. 4 Durata contractului de închiriere nr. 693/16.12.2013 se prelungește până la data de 30 iunie 2019

ART.2 Celelalte clauze din contractul de închiriere nr. 693/16.12.2013 rămân nemodificate.

ART.3 Prezentul act adițional intră în vigoare începând cu data semnării de ambele părți, fiind încheiat azi_____________, la Timișoara, în trei exemplare originale câte un exemplar pentru fiecare parte, și

reprezintă voința părților.

LOCATOR

LOCATAR(CHIRIAȘ)

Gradinița cu program prelungit nr. 14

Director :


Societatea Cooperativă Igiena

Președinte

Șef birou contabilitate

AVIZAT

Municipiul Timișoara -Ordonator de credite Reprezentat prin Primar -

Viceprimar,

Direcția Economică prin Director Economic

Șef Serviciul Școli-Spitale

Serviciul Juridic

ROMĂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ MUNICIPIUL TIMIȘOARA PRIMAR

NR.SC2018-12601/29.05.2018

EXPUNERE DE MOTIVE

PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE -Privind prelungirea prin act adițional a contractului de închiriere nr.693 /16.12.2013 pentru imobilul situat în municipiul Timișoara, str. Odobescu nr. 56 A în care se desfășoară activitatea Grădiniței cu Program Prelungit nr.14

Conform prevederilor art.20, alin.1 din Legea educației naționale nr.1/2011, autoritățile administrației publice locale asigură, în condițiile legii, buna desfășurare a învățământului preuniversitar în localitățile în care acestea își exercită autoritatea.

Având în vedere că Grădinița cu Program Prelungit nr.14 cu sediul în Timișoara, str. Odobescu nr. 56 A este o unitate de învățământ cu personalitate juridică, care funcționează cu contract de închiriere nr.693/16.12.2013 în imobilul ce aparține Societății Cooperativa „Igiena”Timișoara;

Având în vedere că Contractul de închiriere nr.693/16.12.2013, prelungit prin acte adiționale cu o chirie negociată de 3100 euro/lună, expiră la data de 30.06.2018;

Ținând cont de solicitarea cu nr.SC2018-012499/25.05.2018 a directorului Grădiniței cu program prelungit nr.14 prin care a solicitat sprijinul pentru prelungirea contractului de închiriere în vederea desfășurării procesului instructiv educativ al grădiniței și de adresa cu nr.433/24.05.2018 a proprietarului imobilului,Societatea Cooperativă „Igiena”Timișoara prin care și-a exprimat intenția de prelungire a contractului de închiriere nr. 693 /16.12.2013 pentru desfășurarea activității Gădiniței cu Program Prelungit nr.14.

Având în vedere că nu se dispune de un alt imobil în aceeași zonă sau în zonă apropiată, în care să fie translocată activitatea Grădiniței cu program prelungit nr.14;

Considerăm necesară și oportună inițierea unui proiect de hotărâre privind prelungirea prin act adițional a contractului de închiriere nr.693 /16.12.2013 pentru imobilul situat în municipiul Timișoara, str. Odobescu nr. 56A în care se desfășoară activitatea Grădiniței cu Program Prelungit nr.14

PRIMAR

Nicolae Robu


VICEPRIMAR

Dan Diaconu

ȘEF SERVICIU ȘCOLI-SPITALE

Anca Lăudatu

ROMĂNIA

PRIMAR

MUNICIPIUL TIMIȘOARA SERVICIUL ȘCOLI-SPITALE NR.SC2018-12601/29.05.2018

RAPORT DE SPECIALITATE

privind prelungirea prin act adițional a contractului de închiriere nr.693/16.12.2013 pentru imobilul situat în municipiul Timișoara, str. Odobescu nr. 56 A în care se desfășoară activitatea Grădiniței cu Program Prelungit nr.14

Având în vedere Expunerea de motive nr.SC2018-12601/29.05.2018 a Primarului Municipiului Timișoara și Proiectul de hotărâre privind aprobarea prelungirii prin act adițional a contractului de închiriere nr.693/16.12.2013 pentru imobilul situat în municipiul Timișoara, str. Odobescu nr. 56 A în care se desfășoară activitatea Grădiniței cu Program Prelungit nr.14

Facem următoarele precizări:

Grădinița cu Program Prelungit nr.14, cu sediul în Timișoara, str.Odobescu nr. 56A este unitate de învățământ cu personalitate juridică.

Imobilul situat în Timișoara str.Odobescu nr. 56A înscris în CF nr.420747 (CF vechi 63401), nr. top 12534/2, 12545/1,12546/2, în suprafață totală de 1035 mp este proprietatea Societății Cooperativa „Igiena”Timișoara.

Gradinița cu Program Prelungit nr.14 a încheiat în baza HCL nr.635/16.12.2013 cu Societatea Cooperativa „Igiena”Timișoara contractul de închiriere nr.693 din 16.12.2013, chiria stabilită fiind de 3100 euro/lună, echivalent în lei la cursul lei/euro al B.N.R.

Contractul de închiriere mai sus amintit a fost prelungit prin actul adițional nr. 209/2014, actul adițional nr.197/2015, actul adițional nr.294/2016 și actul adițional nr. 484/2017 care a prelungit valabilitatea contractului până la data de 30 iunie 2018.

Prin adresa nr.428/24.05.2018 înregistrată la instituția noastra sub nr.SC2018-012499/25.05.2018 Gradinița cu Program Prelungit nr.14 solicită prelungirea contractului de închiriere nr.693/16.12.2013, încheiat în baza HCL nr.635/16.12.2013.

Prin adresa nr.433/24.05.2018 înregistrată la instituția noastra sub nr.SC2018-012499/25.05.2018, Societatea Cooperativa „Igiena” Timișoara și-a exprimat intenția de prelungire a contractului de închiriere nr. 693/16.12.2013 pentru desfășurarea activității Gădiniței cu Program Prelungit nr. 14.

Conform prevederilor art.20, alin.1 din Legea educației naționale nr.1/2011, autoritățile administrației publice locale asigură, în condițiile legii, buna desfășurare a învățământului preuniversitar în localitățile în care acestea își exercită autoritatea.

Având în vedere că la această dată nu se dispune de un alt imobil în aceeași zonă sau în zonă apropiată, în care să fie translocată activitatea Grădiniței cu program prelungit nr. 14.

Față de cele mai sus apreciază:

- proiectul de hotărâre privind prelungirea prin act adițional a contractului de închiriere 693/16.12.2013 încheiat în baza HCLMT nr.635/16.12.2013,în aceleași condiții, pentru desfășurarea activității Grădiniței cu Program Prelungit nr.14, în imobilul situat în Timișoara str. Odobescu nr. 56A înscris în CF nr. 420747, în suprafață totală de 1035 mp, proprietatea Societății Cooperativa Igiena Timișoara până la data de 30 iunie 2019, îndeplinește condițiile pentru a fi supus dezbaterii și aprobării Consiliului Local al Municipiului Timișoara.

ȘEF SERVICIU

CONSILIER,

Ioana Ciucur


Anca Lăudatu

Cod.FO 53-01,Ver.1