Hotărârea nr. 305/2018

305/15.06.2018 privind schimbarea destinaţiei etajelor 2 şi 3 din Căminul nr. 1 cu P+ 3E al Colegiului Tehnic „AZUR", situat în Timişoara, Calea Martirilor nr. 64 şi atribuirea în folosinţă gratuită către Palatul Copiilor Timişoara
Hotararea Consiliului Local 305/15.06.2018
privind schimbarea destinaţiei etajelor 2 şi 3 din Căminul nr. 1 cu P+ 3E al Colegiului Tehnic „AZUR", situat în Timişoara, Calea Martirilor nr. 64 şi atribuirea în folosinţă gratuită către Palatul Copiilor Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2018- 12600/29.05.2018 privind oportunitatea proiectului de hotărâre, a Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2018- 12600/29.05.2018 al Serviciului Şcoli Spitale din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic nr. SC2018 - 12600/04.06.2018 - Anexă la Raportul de specialitate nr. SC2018- 12600/29.05.2018;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Adresa cu nr. SC2017- 023552/22.09.2017 a Palatului CopiilorTimişoara;
Având în vedere Procesul verbal din data de 01.11.2017, al Comisiei de analiză a spaţiilor temporar disponibile situate în imobilele instituţiilor şcolare şi medicale aflate în proprietatea municipiului Timisoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 80/23.09.2018 privind propunerea de schimbare a destinaţiei etajelor 2 şi 3 cu suprafaţa construită de 1432 mp, din Căminul nr. 1 cu P+ 3E al Colegiului Tehnic "AZUR", situat în Timişoara, str. Calea Martirilor nr. 64, pentru desfăşurarea activităţii Palatului Copiilor Timişoara;
Având în vedere Avizul conform nr. 9368/16.05.2018 al Ministrului Educaţiei Naţionale privind schimbarea destinaţiei pe o perioadă de 4 ani a etajelor 2 şi 3 cu suprafaţa construită de 1432 mp, din Căminul nr. 1, care aparţine Colegiului Tehnic "AZUR", situat în Timişoara, str. Calea Martirilor nr. 64, din spaţiul pentru învăţământ în spaţiu necesar desfăşurării activităţii Palatului Copiilor Timişoara şi anume în spaţiu de învăţământ;
Având în vedere prevederile art. 874 din Codul civil ;
În temeiul art. 36, alin. (2) lit. d) şi alin. (6), lit. a), pct. 1 şi art. 124 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă schimbarea destinaţiei etajelor 2 şi 3 cu suprafaţa construită de 1432 mp, din Căminul nr. 1 cu P+ 3E al Colegiului Tehnic "AZUR", situat în Timişoara, str. Calea Martirilor nr. 64, pentru desfăşurarea activităţii Palatului Copiilor Timişoara.
Art. 2: Se aprobă atribuirea în folosinţă gratuită cu contract de comodat a etajelor 2 şi 3 cu suprafaţa construită de 1432 mp, din Căminul nr. 1 cu P+ 3E al Colegiului Tehnic "AZUR", situat în Timişoara, str. Calea Martirilor nr. 64, către Palatul Copiilor Timişoara.
Art. 3: Schimbarea destinaţiei şi atribuirea în folosinţă gratuită va opera de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, până la data 16.05.2022, dată la care expiră Avizul conform nr. 9368/16.05.2018 al Ministrului Educaţiei Naţionale.
Art. 4: Se aprobă modelul cadru al contractului de comodat conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotarâri se încredinteaza Biroul Şcoli-Spitale şi Biroul Evidenţă Patrimoniu din cadrul Primariei Municipiului Timisoara şi Palatul Copiilor Timişoara.

Art. 6: Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Urbanism şi Dezvoltare Urbană;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Clădiri Terenuri Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri terenuri Dotări Diverse II Vest;
- Serviciului Şcoli Spitale;
- Biroului Sport Cultură;
- Direcţiei Comunicare -Relaţionare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementului Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Palatului Copiilor Timişoara;
- Colegiului Tehnic "AZUR";
- Inspectoratului Şcolar Judeţean Timiş;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
IMRE FARKAS
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Anexă La HCL nr.....

CONTRACT DE COMODAT Nr.....din........

 • I. PĂRȚILE CONTRACTANTE

 • 1.1. MUNICIPIUL TIMIȘOARA, cu sediul în Timișoara, str.C.D.Loga nr.1, telefon 0256- 408300, cod fiscal RO........................, reprezentată prin Primar Nicolae Robu în calitate de COMODANT, pe de o parte

și

 • I. 2 .................................. cu  sediul in Timișoara , ..................................... ,reprezentat prin

Director..................................... și contabil sef ................................... în calitate de COMODATAR, pe de altă

parte, au convenit să încheie prezentul contract de împrumut de folosință (comodat):

 • II. OBIECTUL CONTRACTULUI

 • 2.1. Obiectul contractului îl constituie: cedarea de către comodant, cu titlu gratuit, a dreptului de folosință

asupra spatiului situat în Timișoara ,................................................................., în suprafață de............, in

baza HCLMT nr..........................................

 • III. DURATA CONTRACTULUI

 • 3.1.  Prezentul contract se încheie pe o perioadă de............ani începând cu data de..........................

pana la data de...................., dată la care bunul va fi predat comodantului.

 • 3.2. Prin acordul părților, prezentul contract poate să înceteze și înainte de termen.

 • IV. DREPTURI ȘI OBLIGAȚII

 • 4.1. Drepturile comodantului

 • a) . să rezilieze contractul, în cazul în care comodatarul nu-și respectă obligațiile prevăzute în prezentul contract;

 • b) . comodantul are dreptul să denunțe în mod unilateral contractul de comodat, din motive excepționale legate de interesul național sau local.

 • c) . comodantul are dreptul să inspecteze bunul precum și modul în care comodatarul își respectă obligațiile asumate prin contract.

 • d) . comodantul are dreptul să modifice în mod unilateral partea reglementară a contractului de comodat, cu notificarea prealabilă a comodatarului din motive excepționale legate de interesul național sau local.

 • 4.2. Obligațiile comodatarului

 • a) . să se îngrijească de bunul împrumutat întocmai ca proprietarul acestuia;

 • b) . să folosească spațiul potrivit destinației sale;

 • c) . să suporte cheltuielile cu utilitățile necesare folosinței acestuia (apa-canal, energie electrica, energie termica), neavând dreptul să ceară restituirea acestora de la comodant;

 • d) să suporte lunar plata utilităților, în baza unui contract de furnizare utilități încheiat cu unitatea de învățământ, comodatarul obligându-se să achite eventualele diferențe rezultate ca modificare din variația prețurilor și tarifelor percepute prin apariția de noi acte normative.

 • e) . să nu transmită folosința bunului asupra altei persoane - indiferent cu titlu oneros (locațiune) sau cu titlu gratuit (comodat), sau să se asocieze cu alte persoane fizice sau juridice;

 • f) . să restituie bunul împrumutat la împlinirea termenului stipulat în prezentul contract ;

 • g) . să solicite acordul scris al comodantului pentru efectuarea oricăror modificări aduse ;

 • h) obținerea autorizațiilor de funcționare cu privire la siguranța la incendiu sau alte autorizatii prevăzute în legi speciale cad în sarcina comodatarului.

 • i) . la încetarea contractului, să pună la dispoziția comodantului bunul primit în folosință în starea în care acesta se găsește la momentul respectiv, eventualele investiții, îmbunătățiri, construcții, efectuate în perioada de derulare a contractului neputând fi ridicate, iar contravaloarea lor neputând fi solicitată;

 • j) . dacă bunul împrumutat a fost deteriorat din culpa comodatarului, el este obligat să-l restituie în natură sau să achite contravaloarea lui;

 • k) . la încetarea contractului de comodat prin ajungere la termen comodatarul este obligat să restituie comodantului, în deplina proprietate in mod gratuit și libere de orice sarcini, bunul împrumutat precum și toate investițiile, îmbunătățirile, construcțiile efectuate.

 • l) . comodatarul este obligat sa respecte condițiile impuse de natura bunului ( materiale cu regim special, conditii de siguranta în exploatare, protecția mediului, etc)

 • m) . la incetarea contractului de comodat din alte cauze decât prin ajungere la termen, excluzând forța majoră și cazul fortuit, comodatarul este obligat sa asigure continuitatea exploatarii bunului, în conditiile stipulate in contract, pâna la preluarea acestuia de către comodant.

 • n) . comodatarul este obligat să continue exploatarea bunului, în noile conditii stabilite de comodant, în mod unilateral, potrivit art. 4.1. lit. (d) din prezentul contract de comodat, fara a putea solicita încetarea acestuia.

 • V. RISCURI

  5.1. Comodatarul va suporta riscul deteriorării sau pieirii bunului în următoarele cazuri: - întrebuințarea acestuia contrar destinației sale;


 • - folosirea bunului după expirarea termenului convenit de părți prin prezentul contract;

 • - dacă comodatarul ar fi putut salva bunul împrumutat, atunci când există pericolul distrugerii acestuia.

 • 5.2. În celelalte cazuri riscul deteriorării sau pieirii lucrului este suportat de comodant;

 • VI. ÎNCETAREA CONTRACTULUI

 • 6.1. Prezentul contract își încetează efectele în următoarele cazuri:

 • a) prin restituirea bunului de către comodatar înaintea termenului prevăzut în contract;

 • b) în cazul nerespectării obligațiilor de către comodatar, contractul se desființează de plin drept fără acțiune în justiție și fără nici o altă formalitate prealabilă;

 • c) la expirarea duratei stabilite in contract, daca partile nu convin, in scris, prelungirea acestuia, in conditiile legii;

 • d) în cazul in care interesul national sau local o impune, prin denunțarea unilaterala de catre comodant; In aceasta situatie de incetare a contractului nu se percep daune;

 • e) la disparitia, dintr-o cauza de forta majora, a bunului sau in cazul imposibilitatii obiective a comodatarului de a-l exploata, prin renuntare, fără plata unei despagubiri;

 • VII. NOTIFICĂRILE ÎNTRE PĂRȚI

 • 7.1.    Partea care invocă o cauză de încetare a prevederilor prezentului contract o va notifica celeilalte părți, cu cel puțin 15 zile înainte de data la care încetarea urmează să-și producă efectele.

 • 7.2. În accepțiunea părților contractante, orice notificare adresată de una dintre acestea celeilalte este valabil îndeplinită dacă va fi transmisă la sediul prevăzut în partea introductivă a prezentului contract.

 • VIII. LITIGII

 • 8.1. Părțile au convenit că toate neînțelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate din interpretarea, executarea și încetarea acestuia să fie rezolvate pe cale amiabilă de reprezentanții lor.

 • 8.2. În cazul în care nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părțile se vor adresa instanțelor judecătorești competente.

 • IX. CLAUZE FINALE

 • 9.1. Prezentul contract a fost încheiat în patru exemplare, din care unul pentru comodant.

COMODANT                                 COMODATAR,

MUNICIPIUL TIMISOARA P R I M A R NICOLAE ROBU

VICEPRIMAR

SERVICIUL JURIDIC

SEF SERVICIU ȘCOLI SPITALE

ROMĂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

PRIMAR

SC2018- 12600/29.05.2018

EXPUNERE DE MOTIVE

PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE privind schimbarea destinației etajelor 2 și 3 din Căminul nr. 1 cu P+ 3E al Colegiului Tehnic „AZUR”, situat în Timișoara, Calea Martirilor nr. 64 și atribuirea în folosință gratuită către Palatul Copiilor Timișoara.

Potrivit art.100 alin.1 din Legea nr.1/2011 a educației naționale Palatul Copiilor din Timișoara este o unitate de învățământ pentru activități extrașcolare și a funcționat în imobilul din Bv. Revoluției 1989 nr. 20 care a fost retrocedat.

Din anul 2010, Palatul Copiilor și-a mutat activitatea la etajul 2 și 3 din Căminul nr. 1 cu P +3E al Colegiului Tehnic „AZUR” Timișoara, Calea Martirilor nr. 64 și a utilizat acest spațiu în baza unui contract de comodat încheiat cu unitatea de învățământ.

Contractul de comodat a exiprat la data de 31.08.2017, fapt pentru care Palatul Copiilor, prin adresa cu nr. 1523/20.09.2017, înregistrată la Primăria Municipiului Timișoara sub nr.SC2017-23552/22.09.2017, a solicitat prelungirea acestuia.

Conform Procesului verbal din data de 01.11.2017, Comisia de analiză a spațiilor temporar disponibile situate în imobilele instituțiilor școlare și medicale aflate în proprietatea municipiului Timisoara fost de acord cu solicitarea acestuia, cu condiția obținerii Avizului conform al Ministrului Educației Naționale, privind schimbarea destinației spațiului.

Având în vedere HCLMT nr. 80/23.02.2018 privind propunerea de schimbare a destinației etajelor 2 și 3 cu suprafața construită de 1432 mp, din Căminul nr. 1 cu P+ 3E al Colegiului Tehnic „AZUR”, situat în Timișoara, str. Calea Martirilor nr. 64, pentru desfășurarea activității Palatului Copiilor Timișoara, pe o perioadă de 4 ani;

Având în vedere Avizul conform nr. 9368/16.05.2018 al Ministrului Educației Naționale privind schimbarea destinației pe o perioadă de 4 ani a etajelor 2 și 3 cu suprafața construită de 1432 mp, din Căminul nr. 1, care aparține Colegiului Tehnic „AZUR”, situat în Timișoara, str. Calea Martirilor nr. 64, din spațiul pentru învățământ în spațiu necesar desfășurării activității Palatului Copiilor Timișoara și anume în spațiu de învățământ;

- Considerăm oportună inițierea unui proiect de hotărâre privind schimbarea destinației etajelor 2 și 3 din Căminul nr. 1 cu P+ 3E al Colegiului Tehnic „AZUR”, situat în Timișoara, Calea Martirilor nr. 64 și atribuirea în folosință gratuită către Palatul Copiilor Timișoara

PRIMAR                           VICEPRIMAR

Nicolae Robu                                    Dan Diaconu

ȘEF SERVICIU ȘCOLI-SPITALE Anca Lăudatu

ROMĂNIA

PRIMAR

MUNICIPIUL TIMIȘOARA SERVICIUL ȘCOLI-SPITALE Nr. SC 2018-12600/29.05.2018

RAPORT DE SPECIALITATE

privind schimbarea destinației etajelor 2 și 3 din Căminul nr. 1 cu P+ 3E al Colegiului Tehnic „AZUR”, situat în Timișoara, Calea Martirilor nr.64 și atribuirea în folosință gratuită către

Palatul Copiilor Timișoara.

Având în vedere Expunerea de motive nr. SC 2018-12600/29.05.2018 a Primarului Municipiului Timișoara și Proiectul de privind schimbarea destinației etajelor 2 și 3 din Căminul nr. 1 cu P+ 3E al Colegiului Tehnic „AZUR”, situat în Timișoara, CaleaMartirilor nr.64 și atribuirea în folosință gratuită către Palatul Copiilor Timișoara.

Facem următoarele precizări:

Clădirile și terenul în care funcționează Colegiul Tehnic„AZUR”,Timișoara fac parte din domeniul public al Municipiului Timișoara.

Palatul Copiilor din Timișoara a funcționat în imobilul din Bv Revoluției 1989 nr. 20 care a fost retrocedat.

Potrivit art. 100 alin.1 din Legea nr. 1/2011 a educației naționale, palatele copiilor sunt unități de învățământ pentru activități extrașcolare.

Din anul 2010, Palatul Copiilor și-a mutat activitatea la etajul 2 și 3 din Căminul nr. 1 cu P +3E al Colegiului Tehnic „AZUR”, Timișoara, Calea Martirilor nr. 64 și a utilizat acest spațiu în baza contractelor de comodat, încheiate cu unitatea de învățământ.

Contractul de comodat a exiprat la data de 31.08.2017, fapt pentru care Palatul Copiilor, prin adresa cu nr.1523/20.09.2017,înregistrată la Primăria Municipiului Timișoara sub nr.SC2017-23552/22.09.2017, a solicitat prelungirea acestuia.

Solicitarea Palatului Copiilor a fost analizată în sedința din data de 01.11.2017 a Comisiei de analiză a spațiilor temporar disponibile, situate în imobilele instituțiilor școlare și medicale aflate în proprietatea Municipiului Timisoara, și fost de acord cu solicitarea acestuia cu condiția obținerii avizului conform al Ministrului educației naționale, privind schimbarea destinației spațiului.

Prin HCLMT nr. 80/23.02.2018 s-a aprobat propunerea de schimbare a destinației etajelor 2 și 3 cu suprafața construită de 1432 mp, din Căminul nr. 1 cu P+ 3E al Colegiului Tehnic „AZUR”, situat în Timișoara, str. Calea Martirilor nr. 64, pentru desfășurarea activității Palatului Copiilor Timișoara, pe o perioadă de 4 ani.

Ministrul Educației Naționale a emis Avizul conform nr. 9368/16.05.2018 privind schimbarea destinației pe o perioadă de 4 ani a etajelor 2 și 3 cu suprafața construită de 1432 mp, din Căminul nr. 1, care aparține Colegiului Tehnic „AZUR”, situat în Timișoara, str. Calea Martirilor nr. 64, din spațiul pentru învățământ în spațiu necesar desfășurării activității Palatului Copiilor Timișoara și anume în spațiu de învățământ.

Schimbarea destinației și atribuirea în folosință gratuită a etajelor 2 și 3 cu suprafața construită de 1432 mp, din Căminul nr. 1, care aparține Colegiului Tehnic „AZUR” va opera de la data intrări în vigoare a hotărâri Consiliului Local până la data 16.05.2022, dată la care expiră Avizul conform nr. 9368/16.05.2018 al Ministrul Educației Naționale

Față de cele prezentate mai sus, apreciem că proiectul de hotărâre privind schimbarea destinației etajelor 2 și 3 din Căminul nr. 1 cu P+ 3E al Colegiului Tehnic „AZUR”, Timișoara, Calea Martirilor nr.64, și atribuirea în folosință gratuită către Palatului Copiilor Timișoara, îndeplinește condițiile pentru a fi supus dezbaterii Consiliului Local al Municipiului Timișoara.

ȘEF SERVICIU Anca Lăudatu

CONSILIER, Ciucur Ioana


Cod.FO 53-01,Ver.1