Hotărârea nr. 303/2018

303/15.06.2018 privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local al Municipiului Timişoara, la intenţia de înstrăinare a imobilului casa cu 1 etaj, situat in Timisoara, str Virgil Madgearu, nr 35, judetul Timis, evidentiat in CF nr 414495 , nr cadastral CAD : C1 , top : 11999 la un pret de vanzare de 305.000 euro, pentru suprafata utila de 554,80 mp
Hotararea Consiliului Local 303/15.06.2018
privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local al Municipiului Timişoara, la intenţia de înstrăinare a imobilului casa cu 1 etaj, situat in Timisoara, str Virgil Madgearu, nr 35, judetul Timis, evidentiat in CF nr 414495 , nr cadastral CAD : C1 , top : 11999 la un pret de vanzare de 305.000 euro, pentru suprafata utila de 554,80 mp


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere expunerea de motive nr SC2018-13028/05.06.2018 privind oportunitatea proiectului de hotarare a Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Avand in vedere Raportul de specialitate cu nr SC2018-13028/05.06.2018 al Compartimentului Monumente din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Avand in vedere Avizul favorabil al Serviciului Juridic din data de 06.05.2018 - Anexa la raportul de specialitate nr. SC2018 - 13028/05.06.2018;
Avand in vedere solicitarea petentului CABA BURA ALFRED, cu nr. SC2018 - 12377/24.05.2018;
Avand in vedere adresa emisa de Directia Judeteana pentru Cultura Timis,nr. 1205/16.04.2018;
In conformitate cu prevederile art. 4 alin .(4) si alin.(8)din Legea nr 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicata cu modificarile si completarile ulterioare,
Avand in vedere prevederile art.2 din Hotărârea Consiliului Local nr. 67/2008 privind exercitarea/neexercitarea dreptului de preemtiune la ofertele proprietarilor , persoane fizice sau persoane juridice de drept privat, care intentioneaza sa vanda monumente istorice sau incluse in lista monumentelor istorice;
În conformitate cu prevederile art.36 alin 2 lit b) si lit c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 alin. 3 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Consiliul Local al Municipiului Timisoara nu isi exercita dreptul de preemtiune la intentia de instrainare a imobilului casa cu 1 etaj, situat in Timisoara, str Virgil Madgearu, nr 35, judeţul Timis, evidentiat in CF nr 414495 , nr cadastral CAD : C1 , top:11999, la pretul de vanzare de 305.000 euro, pentru suprafata utila de 554,80 mp.
Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse - Cabinet Viceprimar 2, prin Compartimentul Monumente.
Art.3 : Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site -ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Urbanism si Dezvoltare Urbana;
- Direcţiei Edilitară;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Biroului Sport- Cultura;
- Direcţiei Clădiri Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri Terenuri şi Dotări Diverse II Vest;
- Serviciului Scoli- Spitale;
- Direcţiei Comunicare- Relationare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
-dlui CABA BURA ALFRED
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
IMRE FARKAS
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

ROMANIA

JUDETUL TIMIS

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

PRIMAR

SC2018 - 13028/05.06.2018

EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

privind neexercitarea dreptului de preemțiune din partea Consiliului Local al Municipiului Timișoara, la intenția de înstrăinare a imobilului casa cu 1 etaj, situata in Timisoara, str Virgil Madgearu, nr 35, jud Timis, evidentiat in CF nr 414495 , nr cadastral CAD : C1 , top : 11999 cu un pret de vanzare de 305.000 euro, pentru suprafata utila de 554,80 mp

Având în vedere adresa înregistrata la Primăria Timișoara cu nr. SC2018-12377/24.05.2018 , petentul CABA BURA ALFRED , proprietar al imobilului casa cu 1 etaj, situata in Timisoara, str Virgil Madgearu, nr 35, jud Timis, evidentiat in CF nr 414495 , nr cadastral CAD : C1 , top : 11999, solicită Municipiului Timișoara să se pronunțe asupra dreptului de preemțiune la intenția de înstrăinare , la prețul de vanzare de 305.000 euro , pentru suprafata utila de 554,80 mp , respectiv aprox. 549,75 euro/mp.

In conformitate cu adresa nr. 1205/16.04.2018, Directia Judeteana pentru Cultura Timis ne aduce la cunostinta faptul ca imobilul anterior mentionat este inclus in Situl Urban Vechiul Cartier Iosefin cod TM II s B 06098 poz.63 in Lista Monumentelor Istorice-2015.

Având în vedere adresele emise de către Direcția Generală Urbanism și Dezvoltare Urbană-Compartiment Monitorizare și Control Urbanistic, Direcția Clădiri Terenuri Dotări Diverse- Biroul Locuinte , Biroul Sport Cultură, Serviciul Școli Spitale, prin care ni se comunică faptul ca imobilul casa cu etaj , mentionat anterior, nu prezintă interes pentru domeniul public/privat al Municipiului Timișoara;

În conformitate cu Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice republicate și actualizate și cu H.C.L. nr.67/2008 modificată prin H.C.L nr.362/2015;

Considerăm oportună promovarea proiectului de hotărâre în forma prezentată spre dezbatere în plenul Consiliului Local al Municipiului Timișoara.

PRIMAR , NICOLAE ROBU

VICEPRIMAR, FARKAS IMRE


ROMANIA

JUDETUL TIMIS

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

CABINET VICEPRIMAR 2

COMPARTIMENTUL MONUMENTE

SC2018-13028/05.06.2018

RAPORT DE SPECIALITATE

privind neexercitarea dreptului de preemțiune din partea Consiliului Local al Municipiului Timișoara, la intenția de înstrăinare a imobilului casa cu 1 etaj, situata in Timisoara, str Virgil Madgearu, nr 35, jud Timis, evidentiat in CF nr 414495 , nr cadastral CAD : C1 , top : 11999 cu un pret de vanzare de 305.000 euro, pentru suprafata utila de 554,80 mp

Având în vedere expunerea de motive nr.SC2018-13028/05.06.2018 a primarului municipiului Timișoara privind oportunitatea și proiectul de hotărâre cu privire la exprimarea dreptului de preemțiune din partea Consiliului Local al Municipiului Timișoara, la intenția de înstrăinare a imobilului casa cu 1 etaj, situata in Timisoara, str Virgil Madgearu, nr 35, jud Timis, evidentiat in CF nr 414495 , nr cadastral CAD : C1 , top : 11999 , în conformitate cu dispozițiile Legii nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice , republicată, prin care se propune neexercitarea dreptului de preemțiune din partea Consiliului Local al Municipiului Timișoara , la intenția de înstrăinare la prețul de vanzare de 305.000 euro, pentru suprafata utila de 554,80 mp.

Conform adresei înregistrate la Primăria Municipiului Timișoara cu nr. SC2018-12377/24.05.2018 , petentul CABA BURA ALFRED , proprietar al imobilului casa cu 1 etaj, situata in Timisoara, str Virgil Madgearu, nr 35, jud Timis, evidentiat in CF nr 414495 , nr cadastral CAD : C1 , top : 11999, solicită Municipiului Timișoara să se pronunțe asupra dreptului de preemțiune la intenția de înstrăinare , la prețul de vanzare de 305.000 euro, pentru suprafata utila de 554,80 mp , respectiv aprox. 549,75 euro/mp.

Conform extrasului de C.F. nr. 414495 , nr.cadastral CAD : C1 top : 11999 , la Punctul A. Partea I. Descrierea Imobilului , sectiunea Constructii figureaza : „ casa cu 1 etaj „. De asemenea, conform releveului depus de catre petent , aria desfasurata se prezinta astfel : „ parter corp A : 291,20 mp, pivnita corp A : 61,90 mp, etaj corp A : 146,20 mp, parter corp B : 65,50 mp, TOTAL : 554,80 mp „

Prin adresa cu nr 1205/16.04.2018, Directia Judeteana pentru Cultura Timis ne aduce la cunostinta faptul ca imobilul anterior mentionat este inclus in Situl Urban Vechiul Cartier Iosefin cod TM II s B 06098 poz.63 in Lista Monumentelor Istorice-2015.

În conformitate cu adresa nr SC2018-12377/29.05.2018 Compartimentul Monitorizare și Control Urbanistic -Direcția Generală Urbanism și Dezvoltare Urbană ne comunică următoarele:

„ Imobilul se prezinta intr-o stare fizica generala buna, neputand fi identificate la strada degradari la acoperis sau la nivelul fatadei „ .

În conformitate cu adresa nr. SC2018-12377/29.05.2018 a D.C.T.D.D- Biroul Locuinte , ne comunica faptul ca pentru imobilul casa cu 1 etaj din Timisoara, str Virgil Madgearu nr 35,

nu a prevazut in bugetul pe anul 2018 sume necesare achizitionarii unor imobile ca urmare a exercitarii dreptului de preemtiune .

În conformitate cu adresa nr. SC2018- 12377 , Serviciul Școli Spitale, ne comunică faptul ca imobilul casa cu 1 etaj din Timisoara, str Virgil Madgearu nr 35 , nu prezintă interes pentru desfășurarea unor activități de interes public(sănătate, învățământ).

În conformitate cu adresa nr. SC2018- 12377/29.05.2018, Biroul Sport Cultură-Compartiment Cultură, ne comunică faptul că imobilul casa cu 1 etaj din Timisoara, str Virgil Madgearu nr 35 , nu prezintă interes pentru desfașurarea unor activități de interes public(sport, cultură);

În conformitate cu prevederile art.4 ,alin.(4) și alin.(8) din Legea nr 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice republicată cu modificările și completările ulterioare;

În conformitate cu prevederile art.36, alin(2) litera b) și c), art. nr.45 și art.123 alin (1) din Legea administrației publice Locale nr.215/2001 republicată cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 2 din Hotărârea nr 67/26.02.2008 a Consiliului Local al Municipiului Timișoara;

Ca urmare a situației prezentate mai sus, a prevederilor legale cât și a adreselor emise de către compartimentele/birourile/serviciile/directiile de specialitate din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului, apreciem ca proiectul de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune din partea Consiliului Local al Municipiului Timișoara, la intenția de înstrăinare a imobilului casa cu 1 etaj, situata in Timisoara, str Virgil Madgearu, nr 35, jud Timis, evidentiat in CF nr 414495 , nr cadastral CAD : C1 , top : 11999 cu un pret de vanzare de 305.000 euro, pentru suprafata utila de 554,80 mp , indeplineste conditiile pentru a fi supus spre dezbatere si aprobare în plenul Consiliului Local al Municipiului Timișoara.

CONSILIER

IASNA MIHNEA