Hotărârea nr. 302/2018

302/15.06.2018 privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local al Municipiului Timişoara, la intenţia de înstrăinare a cotei de 1/10 din imobilul situat in Timisoara, str. Ceahlau, nr. 16, jud. Timis, înscris în C.F. nr. 421478, nr. cadastral CAD : C1 , top 304 cu preţul de 50.000 euro
Hotararea Consiliului Local 302/15.06.2018
privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local al Municipiului Timişoara, la intenţia de înstrăinare a cotei de 1/10 din imobilul situat in Timisoara, str. Ceahlau, nr. 16, jud. Timis, înscris în C.F. nr. 421478, nr. cadastral CAD : C1 , top 304 cu preţul de 50.000 euro


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive privind oportunitatea proiectului de hotărâre nr. SC2018- 11842/ 18.05.2018, a Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU,
Având în vedere Raportul de Specialitate nr. SC2018- 11842/ 18.05.2018 - al Compartimentului Monumente din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 22.05.2018 - Anexă la Raportul de specialitate nr. SC2018 - 11842/18.05.2018;
Avand in vedere Adresa cu nr. 1651/14.05.2018 emisa de Directia Judeteana de Cultura Timis;
Avand in vedere solicitarile cu nr. SC2018- 9515/24.04.2018, 10290/03.05.2018, 11732/17.05.2018 ale petentului SC PIR-POOL & IDROESSE ROMANIA SRL, in calitate de proprietar al cotei de 1/10 din imobilul situat in Timisoara str Ceahlau nr 16 jud. Timis;
Având în vedere avizul Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara,
In conformitate cu prevederile art. 4, alin. 4 si alin. 8 din Legea nr 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicata cu modificarile si completarile ulterioare,
Avand in vedere prevederile art. 2 din Hotărârea Consiliului Local nr. 67/2008 - privind exercitarea/neexercitarea dreptului de preemtiune la ofertele proprietarilor, persoane fizice sau juridice de drept privat, care intentioneaza sa vândă imobile monumente istorice sau incluse in lista monumentelor istorice;
În conformitate cu prevederile art. 36, alin. (2), lit. b) si lit c) si art 123 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Consiliul Local al Municipiului Timisoara nu isi exercita dreptul de preemtiune la intentia de instrainare a cotei de 1/10 din imobilul situat in Timisoara str. Ceahlau, nr. 16, jud. Timis, înscris în C.F. nr. 421478, nr. cadastral CAD : C1 , top 304 la preţul de 50.000 euro.
Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Cabinet Viceprimar 2 prin Compartiment Monumente, Directia Cladiri Terenuri şi Dotari Diverse din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.
Art. 3: Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Urbanism si Dezvoltare Urbana;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Clădiri Terenuri Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri Terenuri Dotări Diverse II Est;
- Direcţiei Comunicare - Relationare;
- Serviciului Scoli Spitale;
- Biroului Sport Cultura;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- SC PIR-POOL & IDROESSE ROMANIA SRL prin imputernicit Adamescu
Paula;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
IMRE FARKAS
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

ROMANIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

PRIMAR

SC2018 -11842/18.05.2018

EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA

PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

privind neexercitarea dreptului de preemțiune din partea Consiliului Local al Municipiului Timișoara, la intenția de înstrăinare a cotei de 1/10 din imobilul situat in Timișoara , str Ceahlau, nr 16, jud Timiș, înscris în C.F. nr. 421478, nr.cadastral CAD : CI , top 304 cu prețul de 50,000 euro

Având în vedere adresele înregistrate la Primăria Municipiului Timișoara cu nr. SC2018- 9515, 10290, 1 1732, petentul SC MR-POOL IDROESSE ROMANIA SA, proprietar al cotei de 1/10 , din imobilul CASA cu 1 etaj , situat in Timișoara , str CeahlatL nr 16, jud Timiș, SC ST AGI ONE IMMOBHJARE SRL fiind proprietar al cotei de 9/10 , imobil înscris în C.F. nr. 421478, nr.cadastral CAD : CI , top 304 , petentul solicită Municipiului Timișoara să se pronunțe asupra dreptului de preemțiune la intenția de înstrăinare , la prețul de 50.000 euro.

In conformitate cu adresa nr. 1651/14.05.2018 a Direcției Județene de Cultură Timiș imobilul de mai sus , este inclus Situl urban Cartier Cetatea Timișoara , cod TMII s A 06095, poziția 60, din Lista Monumentelor Istorice;

Având în vedere adresele emise de către Direcția Generală Urbanism și Dezvoltare Urbană-Compartiment Monitorizare și Control Urbanistic, Direcția Clădiri Terenuri Dotări Diverse- Biroul Locuințe, Biroul Sport Cultură, Serviciul Școli Spitale, prin care ni se comunică faptul ca imobilul situat in Timișoara , str Ceahlau, nr 16, jud Timiș , nu prezintă interes pentru domeniul public/privat al Municipiului Timișoara;

în conformitate cu Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice republicate și actualizate și cu H.C.L. nr.67/2008 modificată prin H.C.L nr,362/2015;

Considerăm oportună promovarea proiectului de hotărâre în forma prezentată spre dezbatere în plenul Consiliului Local al Municipiului Timișoara.ROMANIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

CABINET VICEPRIMAR 2

COMPARTIMENTUL MONUMENTE

SC2018-11842/ 18.05.2018

RAPORT DE SPECIALITATE

privind neexercitarea dreptului de preemțiune din partea Consiliului Local al Municipiului Timișoara, la intenția de înstrăinare a cotei de 1/10 din imobilul situat in Timișoara , str Ceahlau, nr 16, jud Timiș, înscris în C.F. nr. 421478, nr.cadastral CAD : CI, top 304 cu prețul de 50.000 euro

Având în vedere Expunerea de motive nr.SC2018- 11842/ 18.05.2018 a'Primarului Municipiului Timișoara și Proiectul de hotărâre cu privire la exprimarea dreptului de preemțiune din partea Consiliului Local al Municipiului Timișoara, la intenția de înstrăinare a cotei de 1/10 din imobilul , situat in Timișoara, str Ceahlau, nr 16, jud Timiș, înscris în C.F. nr. 421478, nr,cadastral CAD : CI , top 304 , în conformitate cu dispozițiile Legii nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice , republicată, prin care se propune neexercitarea dreptului de preemțiune din partea Consiliului Local al Municipiului Timișoara ,1a intenția de înstrăinare la prețul de 50.000 euro .

Conform adreselor înregistrate la Primăria Municipiului Timișoara cu nr. SC2018-9515, 10290, 11732 , petentul SC PIR-POOL @ IDROESSE ROMÂNIA SA, proprietar al cotei de 1/10 , din imobilul casa cu 1 etaj , situat in Timișoara , str Ceahlau, nr 16, jud Timiș, SC STAGIONE IMMO BILIARE SRL fiind proprietar al cotei de 9/10 , construcție înscrisa în C.F. nr. 421478, nr.cadastral CAD : CI , top 304 , petentul solicită Municipiului Timișoara să se pronunțe asupra exprimarea dreptului de preemțiune la intenția de înstrăinare , la prețul de 50.000 euro.

Conform extrasului de C.F. nr. 421478, nr.cadastral CAD : CI , top 304 , la Punctul A. Partea I. Descrierea Imobilului la adresa : str Ceahlau, nr 16, Timișoara, jud Timiș figurează :

u teren intravilan in suprafața de 465 mp la Al, ni' cadastral : top :• 304 si casa cu 1 etaj la Al.l nr cadastral CAD : CI top 304 “

Prin completarea la cererea inițiala, completare înregistrata sub nr SC2018-10290 / 03.05.2018 , SC PIR-POOL @ 1DROESSE ROMANIA SA, cu sediul in București, Șoseaua Panteiimon, nr 255, bloc 43, scara F, et 4, ap 216,, prin împuternicit Adamescu Paula, declara pe proprie răspundere :

” Imobilul nu ește locuibil, respectiv prezintă stare avansata de degradare, grad de uzura 100 % pentru anvelopa, finisaje, instalații si aproximativ 90 % structura

Suprafața actuala utila este de 0 mp, suprafața actual totala construita este de 108.76 mp

Suprafața actual totala a curții este de 356.24 mp

Suprafața actual totala a grădinii este de 0 mp

Valoarea de vanzare este de 50.000 euro , respectiv 1075.26 euro/mp este pentru cota de 1/10 aflata in proprtietatea SC PIR-POOL @ IDROESSE ROMANIA SA

SC PIR-POOL @ IDROESSE ROMANIA SA vinde cota sa parte unei terte persoane ”

Prin adresa cu nr 1651/14.05,2018 , Direcția Județeană pentru Cultură-Timiș,conform art,4 alin.8 din Legea nr.422/2001 republicată privind protejarea monumentelor istorice , nu își exercită dreptul de preemtiune asupra imobilului monument istoric cu adresa de mai sus, inclus în Si tul urban Cartier Cetatea Timișoara, cod TMII s A 06095, poziția 60 , din Lista Monumentelor Istorice.

în conformitate cu adresa nr SC2018- 9515 / 26.04.2018 Compartimentul Monitorizare și Control Urbanistic —Direcția Generală Urbanism și Dezvoltare Urbană ne comunică următoarele:

„ Imobilul se prezintă in stadiu de ruina, Ia data prezentei existând fizic in teren doar porțiuni din zidurile din cărămidă, pana la nivelul parterului „

în conformitate cu adresa nr. SC2018- 9515 / 02.05.2018 a D.C.T.D.D- Biroul Locuințe „ nu a prevăzut in bugetul pe anul 2018 sume necesare achiziționării unor imobile ca urmare a exercitării dreptului de preemtiune.

în conformitate cu adresa nr. SC2018- 9515 /04.05.2018 , Serviciul Școli Spitale, ne comunică faptul că înstrăinarea imobilului situat in Timișoara, str Ceahlau, nr 16, nu prezintă interes pentru desfășurarea unor activități de interes public(sănătate, învățământ).

în conformitate cu adresa nr. SC2018- 9515/04.05.2018 Biroul Sport Cultură- Compartiment Cultură, ne comunică faptul că înstrăinarea imobilului situat in Timișoara, str Ceahlau, nr 16, nu prezintă interes pentru desfășurarea unor activități de interes publicfsport, cultură);

în conformitate cu prevederile art.4 ,alin.(4) și alin.(8) din Legea nr 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice republicată cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile art.36, alin(2) litera b) și c), art. nr.45 și art.123 alin (1) din Legea administrației publice Locale nr.215/2001 republicată cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 2 din Hotărârea nr 67/26.02.2008 a Consiliului Local al Municipiului Timișoara;

Ca urmare a situației prezentate mai sus, a prevederilor legale cât și a adreselor emise de către compartimentele/birourile/serviciile/directiile de specialitate din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului, apreciem ca proiectul de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune din partea Consiliului Local al Municipiului Timișoara, la intenția de înstrăinare a cotei de 1/10 din imobilul, situat in Timișoara, sir Ceahlau, nr 16, Jud Timiș, înscris în C.F. nr. 421478, nr.cadastral CAD : CI, top 304 cu prețul de 50.000 euro , îndeplinește condițiile pentru a fi supus spre dezbatere si aprobare în plenul Consiliului Local al Municipiului Timișoara.