Hotărârea nr. 300/2018

300/15.06.2018 privind aprobarea schimbului de teren intre Municipiul Timisoara si Gherasim Milica
Hotararea Consiliului Local 300/15.06.2018
privind aprobarea schimbului de teren intre Municipiul Timisoara si Gherasim Milica


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2018-11838/18.05.2018 privind oportunitatea proiectului de hotărâre, a Primarului Municipiului Timişoara - domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2018-11837/18.05.2018 al Direcţiei Cladiri Terenuri si Dotari Diverse din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic nr. SC2018-11837/21.05.2018 - Anexa la Raportul de specialitate nr. SC2018-11837/18.05.2018;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu şi Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Avand in vedere adresa cu nr. RU2009-001170/29.10.2009 d-nei Gherasim Milica domiciliata in Timisoara str. Armoniei nr. 26;
Avand in vedere adresa cu nr. SC2014-7306/06.08.2014 a Serviciului Banca de Date Urbana si Cadastru din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Avand in vedere Procesul Verbal al Comisiei de negociere cu tertii cu nr. 7 din data de 13.12.2017 si nr.2 din data de 18.04.2018;
Avand in vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 97/29.03.2011 privind împuternicirea Comisiei de negociere cu terţii a Consiliului Local Timisoara in vederea negocierii unui schimb de teren in compensare pentru terenul in suprafata de 567 mp ,proprietatea d-nei Gherasim Milica;
Avand in vedere declaratia notariala data de D-nul Tarpian Ioan Radu imputernicit al d-nei Gherasim Milica din care rezulta ca acesta este de accord cu schimbul de terenuri si ca nu mai are alte pretentii fata de lipsa de folosinta a terenului in suprafata de 567 mp rezultata din Cf 409721 (masurata 559 mp);
Avand in valoare Rapoartele de Evaluare intocmite de SC BLACK LIGHT SRL, ASOCIAT SC CONSULTTIM SA la data de 10.10.2017;
În conformitate cu prevederile art. 36, alin. (2), lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aproba efectuarea schimbului de terenuri intre Gherasim Milica, proprietara a terenului situat in Timisoara str. Armoniei nr. 26 inscris in CF 409721 cu nr top/cadastral 409721, cu terenul proprietatea Municipiului Timisoara situat in str. Armoniei nr. 24 identificat conform CF438323, nr. Top /cadastral 438323, asa cum a fost negociat in comisia de negociere cu tertii - Proces Verbal nr. 2 din data de 18.04.2018.
Art. 2: Plata diferentei de valoare dintre cele doua terenuri supuse schimbului, adica 600 Euro se achita de catre d-na Gherasim Milica la data efectuarii tranzactiei odata cu achitarea taxelor notariale atat cele ce revin d-nei Gherasim cat si cele ce revin Consiliului Local.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Directia Cladiri Terenuri si Dotari Diverse-Biroul Cladiri Terenuri din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 4: Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site -ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Urbanism şi Dezvoltare Urbană;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Clădiri Terenuri Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri Terenuri Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei Comunicare - Relaţionare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- D-nei. Gherasim Milica;
- D-lui. Ioan Radu Tarpian;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
IMRE FARKAS
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA CLĂDIRI, TERENURI

ȘI DOTĂRI DIVERSE

BIROUL CLĂDIRI, TERENURI

Nr. ...................................................

EXPUNERE de MOTIVE

PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

Privind aprobarea schimbului de teren intre Municipiul Timisoara si Gherasim Milica

Prin cererea inregistrata cu nr.RU2009-001170/29.10.2009 d-na Gherasim Milica domiciliata in Timisoara str. Armoniei nr. 26 a solicitat un teren in compensare pentru terenul proprietatea dansei situat in str. Armoniei nr. 26 afectat de inelului IV de circulație,teren in suprafața de 567 mp înscris in CF 409721 top 2154/2

Conform adresei Serviciului Banca de date Urbane cu numarul SC2014-7306/19.05.2015 rezulta ca aceasta suprafata este afectata de Inelul IV de circulatie Pentru rezolvarea situatiei juridice a terenurilor afectate de Inelul IV de circulatie s-a identificat si parcelat terenul situat in Timisoara str Armoniei 24 ,inscris in CF 408203 provenit din conversia de pe hartie a CF 2181 cu numar cadastral 408203,top sarmes 2155, in suprafata de 2010 conform H.C.L.216/2014 in patru loturi.

Doamna Gherasim Milica a solicitat o suprafata echivalenta din parcela adiacenta situata in str. Armoniei nr 24,inscrisa in 2181 cu nr top 2155 Domeniul Public al Municipiului Timisoara.

In urma solicitării d-nei Gherasim Milica prin H.C.L. 97/29.03.2011 s-a împuternicit Comisia de negociere cu terții a Consiliului Local Timișoara sa negocieze un schimb de teren in compensare pentru terenul in suprafata de 567 mp, proprietatea acesteia ,iar prin H.C.L.631/19.12.2014 terenul solicitat pt schimb a fost trecut din Domeniul Public al Municipiului Timisoara in Domeniul Privat al Municipiului Timisoara

Conform Procesului Verbal al Comisiei de negociere cu tertii cu nr 2 din data de 27.03.2014 in schimbul terenului in suprafata de 567 mp ,situat in Timisoara str Armoniei nr 26, inscris in CF409721 Timisoara CF vechi 2238Timisoara cu numar top 2154/2 s-a propus acordarea unui teren(lot 3) dintr-o parcela adiacenta situata in str.Armoniei la numarul 24 inscrisa in CF 438323 Timisoara CF vechi 408203 provenit din conversia de pe hartie a CF 2181, cu numar cadastral 438323 lot 3 in suprafata de 567mp.

In vederea promovarii unei Hotarari de Consiliul Local de aprobare a schimbului s-a intocmit un referat cu propunerea de schimb referat ce nu a fost semnat de Serviciul Juridic motivand ca negocierea s-a facut fara sa aiba la baza un raport der evaluare si ca suprafata de teren oferita la schimb identificata cu numar topo2154/2 este de 559 mp iar negocierea s-a facut pentru suprafata de 567 mp.

S-a solicitat firmei prestatoare de servicii evaluarea celor doua terenuri rezultand urmatoarele valori:

Pentru terenul proprietatea d-nei Gherasim Milica inscris in cf 409721 Timisoara in suprafata de 567 mp in acte si 559 suprafata masurata a rezultat o valoare de piata la data de 27.10.2015 de 23800 euro echivalentul la 105500 roni.(23800:567=42euro/mp)

Pentru terenul proprietatea Municipiului Timisoara inscris in CF 438323 in suprafata de 567mp a rezultat o valoare de piata la data de 27.10.2015 de 41400 euro echivalentul la 183700roni.(41400:567=72euro/mp) Cu toate ca parcelele sunt invecinate a rezultat o diferenta de valoare de 30euro/mp ,diferenta cu care mandatarul doamnei Gherasim Milica nu a fost deacord.Intreaga documentatie a fost transmisa comisiei de negociere care a propus returnarea materialului Directiei Cladiri Terenuri si Dotari Diverse in vederea solicitarii expertului explicitarea raportului de expertiza cu evidentierea diferentei de valoare intre cele doua parcele Ca raspuns firma prestatoare de servicii SC Black Light asociata cu SC Consultim SA prin adresa cu numarul SC2018-001381/22.01.2018 depune rapoartele de evaluare care au urmatoarele valori:

Pentru terenul proprietatea d-nei Gherasim Milica inscris in cf 409721 Timisoara in suprafata de 567 mp in acte si 559 suprafata masurata a rezultat o valoare de piata la data de 10.10.2017 de 47100 euro echivalentul la 215384 roni,iar pentru terenul proprietatea Municipiului Timisoara inscris in CF 438323 in suprafata de 567mp a rezultat o valoare de piata la data de 10.10.2017 de 47700 euro echivalentul la 218127roni.

Conform Procesului Verbal nr 7/13.12.2017 si nr.2/18.04.2018 a Comisiei de negociere cu tertii ,membrii acesteia sunt in unanimitate de accord cu efectuarea schimbului de terenuri intre Gherasim Milica ,proprietara a terenului situate in Timisoara str. Armoniei nr.26, cu terenul proprietatea Municipiului Timisoara situat in str. Armoniei nr.24 cu conditia achitarii de catre d-na Gherasim Milica a sumei de 600euro suma ce reprezinta diferenta dintre cele doua terenuri ,precum si achitarea taxelor notariale atat cele ce revin d-nei Gherasim cat si cele ce revin Consiliului Local.

Conform Declaratiei notariale data de D-nul Tarpian Ioan Radu imputernicit al d-nei Gherasim Milica rezulta ca acesta este de acord cu schimbul de terenuri si ca nu mai are alte pretentii fata de lipsa de folosinta a terenului in suprafata de 567 mp rezultata din Cf 409721 (masurata 567mp)

În conformitate cu prevederile art. 36 alin. 2 lit.c din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată.

Având în vedere cele de mai sus, considerăm oportun, inițierea unui proiect de hotărâre privind aprobarea schimbului de teren intre Municipiul Timisoara si Gherasim Milica

PRIMAR,                      VICEPRIMAR,

Nicolae Robu                           Farkaș Imre

DIRECTOR DIRECTIA EDILITARA

Culita Chis

Pt. DIRECTOR,

Mihai Boncea

MUNICIPIUL TIMIȘOARA DIRECȚIA CLĂDIRI, TERENURI

ȘI DOTĂRI DIVERSE BIROUL CLĂDIRI, TERENURI Nr. ...................................................

RAPORT de SPECIALITATE

Privind aprobarea schimbului de teren intre Municipiul Timisoara si Gherasim Milica

Prin cererea inregistrata cu nr.RU2009-001170/29.10.2009 d-na Gherasim Milica domiciliata in Timisoara str. Armoniei nr. 26 a solicitat un teren in compensare pentru terenul proprietatea dansei situat in str. Armoniei nr. 26 afectat de inelului IV de circulație,teren in suprafața de 567 mp inscris in CF 409721 top 2154/2 dezmembrat din top 2154 conform actului de dezmembrare intocmit la Biroul Notarului Public Malescu Gheorghe si autentificat cu nr 703/14.07.2009.

Conform adresei Serviciului Banca de date Urbane cu numarul SC2014-7306/19.05.2015 rezulta ca aceasta suprafata este afectata de Inelul IV de circulatie

Pentru rezolvarea situatiei juridice a terenurilor afectate de Inelul IV de circulatie s-a identificat si parcelat terenul situat in Timisoara str Armoniei 24 ,inscris in CF 408203 provenit din conversia de pe hartie a CF 2181 cu numar cadastral 408203,top sarmes 2155, in suprafata de 2010 conform H.C.L.216/2014 in patru loturi.

Doamna Gherasim Milica a solicitat o suprafata echivalenta din parcela adiacenta situata in str. Armoniei nr 24,inscrisa in 2181 cu nr top 2155 Domeniul Public al Municipiului Timisoara.

In urma solicitării d-nei Gherasim Milica prin H.C.L. 97/29.03.2011 s-a împuternicit Comisia de negociere cu terții a Consiliului Local Timișoara sa negocieze un schimb de teren in compensare pentru terenul in suprafata de 567 mp, proprietatea acesteia ,iar prin H.C.L.631/19.12.2014 terenul solicitat pt schimb a fost trecut din Domeniul Public al Municipiului Timisoara in Domeniul Privat al Municipiului Timisoara

Conform Procesului Verbal al Comisiei de negociere cu tertii cu nr 2 din data de 27.03.2014 in schimbul terenului in suprafata de 567 mp ,situat in Timisoara str Armoniei nr 26, inscris in CF409721 Timisoara CF vechi 2238Timisoara cu numar top 2154/2 s-a propus acordarea unui teren(lot 3) dintr-o parcela adiacenta situata in str.Armoniei la numarul 24 inscrisa in CF 438323 Timisoara CF vechi 408203 provenit din conversia de pe hartie a CF 2181, cu numar cadastral 438323 lot 3 in suprafata de 567mp.

In vederea promovarii unei Hotarari de Consiliul Local de aprobare a schimbului s-a intocmit un referat cu propunerea de schimb referat ce nu a fost semnat de Serviciul Juridic motivand ca negocierea s-a facut fara sa aiba la baza un raport der evaluare si ca suprafata de teren oferita la schimb identificata cu numar topo2154/2 este de 559 mp iar negocierea s-a facut pentru suprafata de 567 mp.

S-a solicitat firmei prestatoare de servicii evaluarea celor doua terenuri rezultand urmatoarele valori:

Pentru terenul proprietatea d-nei Gherasim Milica inscris in cf 409721 Timisoara in suprafata de 567 mp in acte si 559 suprafata masurata a rezultat o valoare de piata la data de 27.10.2015 de 23800 euro echivalentul la 105500 roni.(23800:567=42euro/mp)

Pentru terenul proprietatea Municipiului Timisoara inscris in CF 438323 in suprafata de 567mp a rezultat o valoare de piata la data de 27.10.2015 de 41400 euro echivalentul la 183700roni.(41400:567=72euro/mp) Cu toate ca parcelele sunt invecinate a rezultat o diferenta de valoare de 30euro/mp ,diferenta cu care mandatarul doamnei Gherasim Milica nu a fost deacord.Intreaga documentatie a fost transmisa comisiei de negociere care a propus returnarea materialului Directiei Cladiri Terenuri si Dotari Diverse in vederea solicitarii expertului explicitarea raportului de expertiza cu evidentierea diferentei de valoare intre cele doua parcele Ca raspuns firma prestatoare de servicii SC Black Light asociata cu SC Consultim SA prin adresa cu numarul SC2018-001381/22.01.2018 depune rapoartele de evaluare care au urmatoarele valori:

Pentru terenul proprietatea d-nei Gherasim Milica inscris in cf 409721 Timisoara in suprafata de 567 mp in acte si 559 suprafata masurata a rezultat o valoare de piata la data de 10.10.2017 de 47100 euro echivalentul la 215384 roni,iar pentru terenul proprietatea Municipiului Timisoara inscris in CF 438323 in suprafata de 567mp a rezultat o valoare de piata la data de 10.10.2017 de 47700 euro echivalentul la 218127roni.

Conform Procesului Verbal nr 7/13.12.2017 si nr.2/18.04.2018 a Comisiei de negociere cu tertii ,membrii acesteia sunt in unanimitate de accord cu efectuarea schimbului de terenuri intre Gherasim Milica ,proprietara a terenului situate in Timisoara str. Armoniei nr.26, cu terenul proprietatea Municipiului Timisoara situat in str. Armoniei nr.24 cu conditia achitarii de catre d-na Gherasim Milica a sumei de 600euro suma ce reprezinta diferenta dintre cele doua terenuri ,precum si achitarea taxelor notariale atat cele ce revin d-nei Gherasim cat si cele ce revin Consiliului Local.

Conform Declaratiei notariale data de D-nul Tarpian Ioan Radu imputernicit al d-nei Gherasim Milica rezulta ca acesta este de accord cu schimbul de terenuri si ca nu mai are alte pretentii fata de lipsa de folosinta a terenului in suprafata de 567 mp rezultata din Cf 409721 (masurata 567mp)

Avand in vedere cele prezentate mai sus:

Propunem:

Emiterea unei hotărâri de Consiliu Local, prin care să se aprobe schimbul de terenuri asa cum a fost negociat in Comisia de Negociere cu Tertii din data de 18.04.2018 -proces verbal nr.2 prin care se aproba cu efectuarea schimbului de terenuri intre Gherasim Milica ,proprietara a terenului situat in Timisoara str. Armoniei nr.26 inscris in CF 409721 cu nr top/cadastral 409721, cu terenul proprietatea Municipiului Timisoara situat in str. Armoniei nr.24 identificat conform CF438323,nr. Top /cadastral 438323, cu conditia achitarii de catre d-na Gherasim Milica a sumei de 600euro suma ce reprezinta diferenta dintre cele doua terenuri ,precum si achitarea taxelor notariale atat cele ce revin d-nei Gherasim cat si cele ce revin Consiliului Local.

Pt DIRECTOR

Mihai Boncea


ȘEF BIROU ,

Calin Pirva

INTOCMIT Gh. Buzarnescu

Cod. FO 53-01 ver.1